Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Verkopen van het behandelplan

761 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Verkopen van het behandelplan

 1. 1. ‘Verkopen’ van het behandelplanClaudia de GraaffFair Consultancy
 2. 2. Wat komt aan bod...• ondernemer of zorgverlener• de patiënt centraal• hoe ‘verkoop ik’• tegenwerpingen• WGBO• samenwerken
 3. 3. ondernemer of zorgverlener
 4. 4. Vrije Tarieven
 5. 5. • Meer transparantie• Mondige patiëntHeeft geleid tot:
 6. 6. Heeft geleid tot:
 7. 7. Hoe het niet moet• http://www.youtube.com/watch?v=o1IVcYFXsjo
 8. 8. Patiënt staat centraal• Wat is de werkelijkebehoefte van de patiënt?
 9. 9. Patiënt staat centraal -behoefte van depatiëntprobleem/pijn - angst - onbewustcontrole & curatieve zorg - bewustcontrole & preventie - informatieesthetische tandheelkunde - dialoogbeste zorg - kennis - win/win - keuzes
 10. 10. kwalitatievebehandelingenen servicetarief locatiebereikbaarheidpraktijk zelfinterne enexternecommunicatie
 11. 11. -informatiefase• Stap 1:Diagnose van hetprobleem• Stap 2:Verken de werkelijkebehoefte door hetstellen van open vragen
 12. 12. -informatiefase• Actief luisteren• Startvraag - doorvraag• Samenvatten• Controlevragen (ja/nee)
 13. 13. -informatiefase• Soms is er geenbehoefte............• Dan kunt u een behoeftecreëren door patiëntbewust te maken van derisico’s. U bent deprofessional.
 14. 14. TIP• Besteedt veel tijd aan hetverzamelen van informatie enhet verkennen van de behoefte• Zo voelt de patiënt zich echtgehoord. Patiënt staat centraal!
 15. 15. -informatiefase• Biedt een oplossing voor dediagnose, passend bij debehoefte van de patiënt
 16. 16. Patiënt staat centraal-overtuigingsfase-overtuigingsfase• Geef aan wat de voor ennadelen en de eventuelerisico’s zijn van deverschillende behandelingen.• Deze informatie heeft depatiënt nodig om een goedeafweging te kunnen maken.
 17. 17. Patiënt staat centraal-overtuigingsfase-overtuigingsfase• Vat het geheel nogmaals samen:-diagnose-behoefte van de patiënt-oplossing en alternatief-einddoel (lange & kortetermijn)-voor en nadelen• Vervolgstap:opstellen behandelplan
 18. 18. TIP• Leg de patiënt, als het mogelijkis, bij het opstellen van hetbehandelplan steeds tweeopties voor:• Korte termijn en/ofgoedkopere oplossing en langetermijn en/of duurdereoplossing.
 19. 19. WGBODe Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst• De patiënt moet op duidelijke wijze endesgevraagd schriftelijk over het voorgenomenonderzoek en de voorgestelde behandelingingelicht worden• Voor verrichtingen ter uitvoering van eenbehandelingsovereenkomst is de toestemmingvan de patiënt vereist en wordt op verzoek vande patiënt schriftelijk vastgelegd.• Hoewel niet verplicht, dus alleen als de patiënthierom vraagt, is het verstandig behandel-plannen en toestemming altijd schriftelijk vast teleggen en transparant te zijn richting de patiënt.
 20. 20. Patiënt staat centraal-overtuigingsfase-overtuigingsfase• Bespreken behandelplan enhet vragen van toestemmingvan de patiënt
 21. 21. TIP• Stel u professioneel op!• De patiënt heeft het recht omvragen te stellen, secondopinion aan te vragen eninformatie in te winnen bijderden of internet.
 22. 22. Het nemen vanbeslissingen• Het irrationele brein. Mensen blijken zichvaak niet te houden aan de regels voorlogische en rationele keuzes.• Het automatische brein. Onze keuzes wordenbepaald door allerlei onbewuste factoren,en vaak weten we niet goed waarom we eenbepaalde keuze hebben gemaakt.• Het willoze brein. Tegenwoordig beweerteen aantal wetenschappers dat de vrije wilniet bestaat.• Het sociale brein. De evolutie heeft onsvoorbestemd tot sociaal gedrag.
 23. 23. Het nemen vanbeslissingen• Waarom helpt nadenken vaak niet bij hetnemen van beslissingen?• We denken dat het bewustzijn ons verstandigen rationeel maakt, dat het de baas is in onsbrein en dat het ons gedrag stuurt. Onsonbewuste daarentegen zien we alsondergeschikt.• Het slimme onbewuste laat zien dat dezezienswijze onzinnig is en dat juist hetonbewuste allesbepalend is.• Ons onbewuste stuurt (met eenverwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000keer zo groot is als die van het bewustzijn) onsgedrag, ons denken en onze gevoelens.
 24. 24. Bedenkingen of bezwaren• Vraag naar de reden van de bedenking. Ga er nietgelijk tegen in, maar vraag eerst vriendelijk hoe depatiënt tot deze opvatting is gekomen. ("waaromdenkt u dat ?")• Stel door een controlevraag vast of er achter hetgenoemde bezwaar, nog meer punten zijn die depatiënt niet noemt.• Probeer altijd een tegenwerping om te buigen naareen vraag.“ik begrijp de vraag, u wilt weten of we dekroon dezelfde levensduur heeft als eencomposietvulling...dat is toch de kern van uwvraag ?"• Het gezamenlijk oplossen van vragen leidt totsamenwerking.
 25. 25. Patiënt Centraal
 26. 26. samenwerken of solist
 27. 27. Vragen?• Twitter: @claudiadegraaff• Linkedin : Claudia de Graaff• Website: www.fairconsultancy.nl• Mobiel: 06-83242184• e-mail: claudia@fairconsultancy.nl

×