Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tập huấn thông tư 78/2014/TT-BTC - Cục thuế TP. HCM

Tài liệu tập huấn thuế TNDN - Thông tư 78 của Cục thuế TP.HCM

 • Soyez le premier à commenter

Tập huấn thông tư 78/2014/TT-BTC - Cục thuế TP. HCM

 1. 1. Cc Thu TP. H Chí Minh HNG DN CHÍNH SÁCH THU MI 1/ THÔNG T S 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/06/2014 C A B TÀI CHÍNH V THU TNDN 2/ THÔNG T S 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 C A B TÀI CHÍNH V HOÁ
 2. 2. N 3/ THÔNG T S 10/2014/TT-BTC NGÀY 17/01/2014 C A B TÀI CHÍNH V X PHT VI PHM HÀNH CHÍNH V HOÁ
 3. 3. N 1 ÀO TO K TOÁN TR
 4. 4. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 5. 5. Cc Thu TP. H Chí Minh HNG DN N I DUNG MI SA
 6. 6. I B SUNG QUY
 7. 7. NH TI THÔNG T S 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/06/2014 C A B TÀI CHÍNH 2 ÀO TO K TOÁN TR
 8. 8. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 9. 9. 1. V phng pháp tính thu TNDN 1.1/ B sung mt s i tng có hot ng KD có thu nhp ch u thu TNDN mà các n v này xác nh c DT nhng không xác nh c chi phí, thu nhp c np thu TNDN tính theo t
 10. 10. l % trên DT bán hàng hoá, d ch v: - T chc khác không phi là DN thành lp và hot ng theo quy nh ca pháp lut Vi t Nam, - DN np thu GTGT theo phng pháp trc ti p. 1.2/ B sung t
 11. 11. l % thu TNDN trên doanh thu i vi lãi tin vay, tin gi là 5% Trc: ch có n v s nghi p; cha quy nh c th t
 12. 12. l % thu TNDN trên doanh thu i vi lãi tin vay, tin gi. ÀO TO K TOÁN TR
 13. 13. NG – WWW.KTT.EDU.VN 3
 14. 14. 2. V vic xác nh thu nhp tính thu B sung quy nh: Doanh nghi p trong ky tính thu có các hot ng chuyn nhng bt ng sn, chuyn nhng d án u t, chuyn nhng quyn tham gia thc hi n d án u t (tr d án tham dò, khai thác khoáng sn) n u b l thì s l này c bù tr vi lãi ca hot ng sn xut kinh doanh (bao gm c thu nhp khác). ÀO TO K TOÁN TR
 15. 15. NG – WWW.KTT.EDU.VN 4
 16. 16. 2. V vic xác nh thu nhp tính thu i vi s l ca hot ng chuyn nhng BS, chuyn nhng d án u t, chuyn nhng quyn tham gia thc hi n d án u t (tr d án tham dò, khai thác khoáng sn) ca các nam 2013 tr v trc còn trong th!i hn chuyn l thì DN phi chuyn vào thu nhp ca hot ng chuyn nhng BS, chuyn nhng d án u t, chuyn nhng quyn tham gia thc hi n d án u t, n u chuyn không h t thì c chuyn l vào thu nhp ca hot ng SXKD (bao gm c thu nhp khác) t nam 2014 tr i. ÀO TO K TOÁN TR
 17. 17. NG – WWW.KTT.EDU.VN 5
 18. 18. 2. V vic xác nh thu nhp tính thu Tr!ng hp DN làm th tc gii th, sau khi có quy t nh gii th n u có chuyn nhng BS là TSC ca DN thì thu nhp t chuyn nhng BS (n u có) c bù tr vi l t hot ng SXKD (bao gm c s l ca các nam trc c chuyn sang theo quy nh) vào ky tính thu phát sinh hot ng chuyn nhng BS. Trc: L ca hot ng kinh doanh BS ch c chuyn vào lãi ca hot ng kinh doanh BS, không c chuyn vào lãi ca các hot ng SXKD (bao gm c thu nhp khác). 6 ÀO TO K TOÁN TR
 19. 19. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 20. 20. 3. V vic xác nh doanh thu tính thu nhp chu thu B sung quy nh: Tr!ng hp DN có hot ng kinh doanh d ch v mà khách hàng tr tin trc cho nhiu nam thì DT tính thu nhp ch u thu c phân b cho s nam tr tin trc hoc c xác nh theo DT tr tin mt ln. Trc: ch có DT cho thuê tài sn tr tin trc trong nhiu nam c phân b cho s nam tr tin trc hoc c xác nh theo DT tr tin mt ln. 7 ÀO TO K TOÁN TR
 21. 21. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 22. 22. 4. V thi im xác nh doanh thu tính thu nhp chu thu Sa i th!i im xác nh doanh thu tính i vi hot ng vn ti hàng không, c th: “i vi hot ng vn ti hàng không là th!i im hoàn thành vi c cung ng d ch v vn chuyn cho ng!i mua.” Trc : là th!i im lp hóa n. 8 ÀO TO K TOÁN TR
 23. 23. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 24. 24. 5. V vic xác nh doanh thu tính thu nhp chu thu trong m t s trng h!p 5.1/ B quy nh xác nh DT tính thu i vi HH, DV dùng cho biu tng khách hàng Nhng v#n phi lp hoá n tính thu GTGT theo quy nh ca pháp lut v thu GTGT. Trc: HH, DV dùng cho bi u tng c xác nh theo giá bán ca HH, DV cùng loi hoc tng ng trên th tr!ng ti th!i im cho bi u tng. ÀO TO K TOÁN TR
 25. 25. NG – WWW.KTT.EDU.VN 9
 26. 26. 5. V vic xác nh doanh thu tính thu nhp chu thu trong m t s trng h!p 5.2/ B sung thi im xác nh DT tính thu i vi hot ng kinh doanh sân gôn: i vi hình thc bán vé, bán th$ hi viên loi th$ tr trc cho nhiu nam, DT làm can c xác nh thu nhp tính thu TNDN ca tng nam là s tin bán th$ và các khon thu khác thc thu c chia cho s nam s dng th$ hoc xác nh theo doanh thu tr tin mt ln.” Trc: i vi hình thc bán th$ hi viên tr trc cho nhiu nam doanh thu tính thu TNDN c chia cho s nam s dng th$. ÀO TO K TOÁN TR
 27. 27. NG – WWW.KTT.EDU.VN 10
 28. 28. 6. V các kho#n chi !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu B sung thêm 1 iu kin xác nh kho#n chi !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu : Khon chi n u có hoá n mua hàng hoá, d ch v (bao gm hóa n GTGT và hóa n bán hàng) tng ln có giá tr t 20 tri u ng tr lên (giá ã bao gm thu GTGT) khi thanh toán phi có chng t thanh toán không dùng tin mt. Chng t thanh toán không dùng tin mt thc hi n theo quy nh ca các van bn Pháp lut v thu GTGT. ÀO TO K TOÁN TR
 29. 29. NG – WWW.KTT.EDU.VN 11
 30. 30. 6. V các kho#n chi !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu Tr!ng hp mua HH, DV tng ln có giá tr t 20 tri u ng tr lên ghi trên hóa n mà n th!i im ghi nhn chi phí, DN cha thanh toán và cha có chng t thanh toán không dùng tin mt thì DN c tính vào chi phí c tr. Tr!ng hp khi thanh toán DN không có chng t thanh toán không dùng tin mt thì phi kê khai, iu chnh gim chi phí i vi phn giá tr HH, DV không có chng t thanh toán không dùng tin mt vào ky tính thu phát sinh vi c thanh toán b%ng tin mt (k c trong tr!ng hp c quan thu và các c quan chc nang ã có quy t nh thanh tra, kim tra ky tính thu có phát sinh khon chi phí này). 12 ÀO TO K TOÁN TR
 31. 31. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 32. 32. 6. V các kho#n chi !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu i vi các hóa n mua hàng hóa, dch v ã thanh toán bng ti n m t phát sinh trc th
 33. 33. i i m Thông t 78/2014/TT-BTC có hiu lc thi hành (trc ngày 2/8/2014) thì không phi i u chnh li không tính vào chi phí c tr . Trc: Không yêu cu phi có chng t không dùng tin mt i vi khon chi có hoá n mua hàng hoá, d ch v tng ln có giá tr t 20 tri u ng tr lên. 13 ÀO TO K TOÁN TR
 34. 34. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 35. 35. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.2/ Sa i mc phân b dn vào chi phí hot ng sn xut kinh doanh trong ky i vi tài sn là công c, dng c, bao bì luân chuyn, … không áp ng iu ki n xác nh là tài sn c nh theo quy nh t ti a không quá 2 nam lên ti a không quá 3 nam cho phù hp vi Thông t s 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 ca B Tài Chính hng d#n ch qun lý, s dng và trích khu hao tài sn c nh ÀO TO K TOÁN TR
 36. 36. NG – WWW.KTT.EDU.VN 14
 37. 37. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.3/ Xác nh rõ thu nhp t thanh lý, chuyn nhng tài sn c nh là ô tô ch ng!i t 9 ch ngi ch xung: Tr!ng hp doanh nghi p có chuyn nhng, thanh lý xe ô tô ch ng!i t 9 ch ngi tr xung thì giá tr còn li ca xe c xác nh b%ng nguyên giá thc mua tài sn c nh tr (-) s khu hao luy k ca tài sn c nh ã tính vào chi phí hp lý theo chun mc k toán, ch k toán tính n th!i im chuyn nhng, thanh lý xe. ÀO TO K TOÁN TR
 38. 38. NG – WWW.KTT.EDU.VN 15
 39. 39. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu Ví d: Doanh nghi p A có mua xe ô tô di 9 ch ngi có nguyên giá là 6 t
 40. 40. ng, công ty trích KH 1 nam sau ó em thanh lý. S trích KH theo chun mc k toán, ch k toán là 1 t
 41. 41. ng (th!i gian trích khu hao là 6 nam theo PL v khu hao TSC). S trích KH theo chính sách thu c tính vào chi phí c tr là 1,6 t
 42. 42. ng/6 nam = 267 tri u ng. Doanh nghi p A thanh lý bán xe là 5 t
 43. 43. ng. Thu nhp t thanh lý xe = 5 t
 44. 44. - (6 t
 45. 45. - 1 t
 46. 46. ) = 0 16 ÀO TO K TOÁN TR
 47. 47. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 48. 48. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.4/ Quy nh rõ các iu ki n c trích khu hao i vi công trình xây dng trên t nh tr s van phòng, nhà x ng, ca hàng phc v cho hot ng SXKD ca DN (bao gm các công trình xây dng trên t thuc s h'u ca DN hoc t không thuc s h'u ca DN, DN i thuê hoc mn): - Có giy chng nhn quyn s dng t mang tên DN (trong tr!ng hp t thuc quyn s h'u ca DN) hoc có hp ng thuê t, mn t gi'a DN vi n v , cá nhân có t và i di n DN phi ch u trách nhi m trc pháp lut v tính chính xác ca hp ng (trong tr!ng hp t i thuê hoc i mn). ÀO TO K TOÁN TR
 49. 49. NG – WWW.KTT.EDU.VN 17
 50. 50. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu - Hóa n thanh toán khi lng công trình xây dng bàn giao kèm theo hp ng xây dng công trình, thanh lý hp ng, quy t toán giá tr công trình xây dng mang tên, a ch và mã s thu ca doanh nghi p . - Công trình trên t c qun lý, theo dõi hch toán theo quy nh hi n hành v qun lý tài sn c nh. ÀO TO K TOÁN TR
 51. 51. NG – WWW.KTT.EDU.VN 18
 52. 52. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.5/ Quy nh rõ vi c phân b quyn s dng t có th!i hn có tham gia vào hot ng sn xut kinh doanh c tính vào chi phí c tr theo th!i hn s dng t (bao gm c tr
 53. 53. ng hp dng hot ng sa cha, u t xây dng mi). Trc: không quy nh vi c phân b quyn s dng t có th!i hn vào chi phí c tr trong tr!ng hp dng hot ng sa ch'a, u t xây dng mi. ÀO TO K TOÁN TR
 54. 54. NG – WWW.KTT.EDU.VN 19
 55. 55. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.6/ B( quy nh doanh nghi p phi thông báo nh mc chính ca nh'ng sn phm ch y u ca doanh nghi p cho c quan thu qun lý trc ti p trong th!i hn 3 tháng u nam hoc 3 tháng k t khi b)t u i vào hot ng sn xut kinh doanh (i vi doanh nghi p mi thành lp hoc b)t u sn xut nh'ng sn phm mi). nh mc v#n c xây dng t u nam hoc u ky sn xut sn phm và lu ti doanh nghi p. ÀO TO K TOÁN TR
 56. 56. NG – WWW.KTT.EDU.VN 20
 57. 57. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.7/ B sung quy nh c lp bng kê (m#u 01/TNDN) tính vào chi phí c tr khi mua hàng hóa, d ch v ca h gia ình, cá nhân kinh doanh có mc doanh thu di ng*ng doanh thu ch u thu giá tr gia tang (100 tri u ng/nam) không có hóa n. Trc: cha có quy nh. ÀO TO K TOÁN TR
 58. 58. NG – WWW.KTT.EDU.VN 21
 59. 59. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.8/ B sung quy nh chi tin h+c phí cho con ca ng!i lao ng nc ngoài h+c ti Vi t Nam theo bc h+c t mm non n trung h+c ph thông c tính vào chi phí c tr n u c quy nh c th trong hp ng lao ng. Trc: ch quy nh c tính vào chi phí c tr i vi tin h+c phí theo bc h+c trung h+c ph thông c quy nh c th trên hp ng lao ng. ÀO TO K TOÁN TR
 60. 60. NG – WWW.KTT.EDU.VN 22
 61. 61. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.9/ B sung quy nh doanh nghi p phi gim tr chi phí nam sau i vi tr!ng hp nam trc doanh nghi p có trích lp qu, d phòng 17% qu, tin lng mà sau 6 tháng, k t ngày k t thúc nam tài chính mà doanh nghi p cha s dng hoc s dng không h t qu, d phòng tin lng. Trc: ch gim tr chi phí nam sau phn trích lp qu, d phòng 17% qu, tin lng nam trc mà n ngày 31/12 nam sau cha chi h t. ÀO TO K TOÁN TR
 62. 62. NG – WWW.KTT.EDU.VN 23
 63. 63. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.10/ Quy nh rõ hóa n, chng t i vi chi phí mua vé máy bay qua website thng mi i n t: Tr!ng hp DN có mua vé máy bay qua website thng mi i n t cho ng!i lao ng i công tác phc hot ng SXKD thì chng t làm can c tính vào chi phí c tr là vé máy bay i n t, th$ lên máy bay (boarding pass) và chng t thanh toán không dùng tin mt ca DN. Tr!ng hp DN không thu hi c th$ lên máy bay ca ng!i lao ng thì chng t làm can c tính vào chi phí c tr là vé máy bay i n t, gi%y iu ng i công tác và chng t thanh toán không dùng tin mt ca DN ÀO TO K TOÁN TR
 64. 64. NG – WWW.KTT.EDU.VN 24
 65. 65. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.11/ B sung, sa i quy nh không c tính vào chi phí c tr i vi phn chi vt mc 1 tri u ng/ng!i/tháng i vi DN có trích np qu, hu trí t nguy n, qu, có tính cht an sinh xã hi, mua bo him hu trí t nguy n, bo him nhân th+ cho ng!i lao ng. Trc: Doanh nghi p mua bo him nhân th+ tính vào chi phí c tr không khng ch , không quy nh c tính vào chi phí c tr n u doanh nghi p có mua qu, hu trí t nguy n, qu, có tính cht an sinh xã hi, mua bo him hu trí t nguy n cho ng!i lao ng. ÀO TO K TOÁN TR
 66. 66. NG – WWW.KTT.EDU.VN 25
 67. 67. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.12/ B sung quy nh tính vào chi phí c tr i vi chi phí mua và s dng các tài li u k, thut, b%ng sáng ch , giy phép chuyn giao công ngh , nhãn hi u thng mi, li th kinh doanh, quyn s dng thng hi u... thì các khon chi này c phân b dn vào chi phí kinh doanh nhng ti a không quá 03 nam. Trng hp doanh nghip có góp vn b ng giá tr li th kinh doanh, giá tr quy
 68. 68. n s dng thng hiu thì giá tr li th kinh doanh, giá tr quy
 69. 69. n s dng thng hiu góp vn không phân b vào chi phí c tr khi xác nh thu nhp ch u thu. ÀO TO K TOÁN TR
 70. 70. NG – WWW.KTT.EDU.VN 26
 71. 71. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.13/ B sung chi phí trích lp d phòng ri ro ngh nghi p ca doanh nghi p thm nh giá, doanh nghi p cung cp d ch v kim toán c lp theo úng quy nh ca B Tài chính c tính vào chi phí c tr. Trc: không quy nh. 7.14/ Sa i, b sung khon mc chi phí b khng ch . S'a i: - Nâng mc khng ch t 10% lên 15% không bi t doanh nghi p mi thành lp trong 3 nam u hay ã thành lp quá 3 nam; ÀO TO K TOÁN TR
 72. 72. NG – WWW.KTT.EDU.VN 27
 73. 73. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu - Chi phí khng ch không bao gm khon chi t khu thanh toán cho khách hàng (Trc: Chi t khu thanh toán là khon chi phí b khng ch khi tính vào chi phí c tr) - Tng chi phí c tr làm can c tính mc khng ch 15%: + i vi hot ng kinh doanh thng mi không bao gm giá mua hàng hoá bán ra, i vi hàng hóa nhp khu thì giá mua ca hàng hoá bán ra bao gm thu nhp khu, thu tiêu th c bi t, thu bo v môi tr!ng (n u có). ÀO TO K TOÁN TR
 74. 74. NG – WWW.KTT.EDU.VN 28
 75. 75. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu Trc: i vi hot ng kinh doanh thng mi, i vi hàng hóa nhp khu thì giá mua ca hàng hoá bán ra không bao gm thu nhp khu, thu tiêu th c bi t, thu bo v môi tr!ng. + i vi hot ng kinh doanh c thù nh x s, trò chi i n t có th ng, t cc, casino thì tng chi phí c tr không bao gm chi phí tr th ng. B sung: chi phí khng ch bao gm chi cho bi u tng hàng hóa, d ch v cho khách hàng. ÀO TO K TOÁN TR
 76. 76. NG – WWW.KTT.EDU.VN 29
 77. 77. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.16/ B sung c tính vào chi phí c tr i vi chi tài tr làm nhà i oàn k t theo quy nh ca pháp lut có h s xác nh khon tài tr quy nh ti ti t b khon 2.26 iu 6 Thông t 78/2014/TT-BTC 7.17/ B sung Chi tài tr nghiên cu khoa h+c; chi tài tr theo chng trình ca Nhà nc dành cho các a phng thuc a bàn có iu ki n kinh t - xã hi c bi t khó khan c tính vào chi phí c tr khi xác nh thu nhp ch u thu n u có y th tc h s quy nh ti khon 2.27 iu 6 Thông t 78/2014/TT-BTC ÀO TO K TOÁN TR
 78. 78. NG – WWW.KTT.EDU.VN 30
 79. 79. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.18/ B sung quy nh phn chi phí liên quan n vi c thuê qun lý i vi hot ng kinh doanh trò chi i n t có th ng, kinh doanh casino vt quá 4% doanh thu hot ng kinh doanh trò chi i n t có th ng, kinh doanh casino không c tính vào chi phí c tr. 7.19/ B sung các khon chi không tng ng vi doanh thu c tính vào chi phí c tr khi xác nh thu nhp ch u thu : ÀO TO K TOÁN TR
 80. 80. NG – WWW.KTT.EDU.VN 31
 81. 81. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu - Các khon thc chi cho hot ng phòng, chng HIV/AIDS ti ni làm vi c ca doanh nghi p, bao gm: Chi phí ào to cán b phòng, chng HIV/AIDS ca doanh nghi p, chi phí t chc truyn thông phòng, chng HIV/AIDS cho ng!i lao ng ca doanh nghi p, phí thc hi n t vn, khám và xét nghi m HIV, chi phí h tr ng!i nhi-m HIV là ng!i lao ng ca doanh nghi p. ÀO TO K TOÁN TR
 82. 82. NG – WWW.KTT.EDU.VN 32
 83. 83. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu - Khon thc chi thc hi n nhi m v giáo dc quc phòng và an ninh, hun luy n, hot ng ca lc lng dân quân t v và phc v các nhi m v quc phòng, an ninh khác theo quy nh ca pháp lut. - Khon thc chi h tr cho t chc ng, t chc chính tr xã hi trong doanh nghi p. - Các khon chi khác mang tính cht c thù, phù hp theo tng ngành ngh, linh vc theo van bn hng d#n ca B Tài chính. ÀO TO K TOÁN TR
 84. 84. NG – WWW.KTT.EDU.VN 33
 85. 85. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.20/ B sung xác nh chi phí tr lãi tin vay trong giai on u t không c tính vào chi phí c tr, c th: Tr!ng hp trong giai on u t, DN có phát sinh khon chi tr tin vay thì khon chi này c tính vào giá tr u t. Tr
 86. 86. ng hp trong giai on u t, doanh nghip phát sinh c khon chi tr lãi ti n vay và thu t lãi ti n gi thì c bù tr gia khon chi tr lãi ti n vay và thu t lãi ti n gi, sau khi bù tr phn chênh lch còn li ghi gim giá tr u t. ÀO TO K TOÁN TR
 87. 87. NG – WWW.KTT.EDU.VN 34
 88. 88. 7. V các kho#n chi không !c tr$ khi xác nh thu nhp chu thu 7.21/ B sung quy nh không c tính vào chi phí c tr các khon chi liên quan trc ti p n vi c phát hành c phi u (tr c phi u thuc loi n phi tr) và c tc ca c phi u (tr c tc ca c phi u thuc loi n phi tr), mua bán c phi u qu, và các khon chi khác liên quan trc ti p n vi c tang, gim vn ch s h'u ca DN. Trc: không có quy nh. 7.22/ Quy nh rõ: tin chm np tin thu theo quy nh ca Lut Qun lý thu không c tính vào chi phí c tr. ÀO TO K TOÁN TR
 89. 89. NG – WWW.KTT.EDU.VN 35
 90. 90. 8. V các kho#n thu nhp khác 8.1/ Sa i vi c x lý i vi khon lãi chênh l ch t
 91. 91. giá do ánh giá li các khon n phi tr b%ng ngoi t cui nam tài chính : Lãi chênh l ch t
 92. 92. giá do ánh giá li các khon n phi tr b%ng ngoi t cui nam tài chính c bù tr vi l chênh l ch t
 93. 93. giá do ánh giá li các khon n phi tr b%ng ngoi t cui nam tài chính. Sau khi bù tr lãi ho c l chênh lch t! giá liên quan trc tip n doanh thu, chi phí ca hot ng SXKD chính ca DN c tính vào thu nhp ho c chi phí ca hot ng SXKD chính ca DN. ÀO TO K TOÁN TR
 94. 94. NG – WWW.KTT.EDU.VN 36
 95. 95. 8. V các kho#n thu nhp khác Lãi hoc l chênh l ch t
 96. 96. giá không liên quan trc ti p n doanh thu, chi phí ca hot ng sn xut kinh doanh chính ca DN c tính vào thu nhp khác hoc chi phí sn xut kinh doanh chính khi xác nh thu nhp ch u thu . Trc : Lãi hoc l chênh l ch t
 97. 97. giá do ánh giá li các khon n phi tr cui nam tài chính không phân bi t có liên quan hay không có liên quan trc ti p n doanh thu, chi phí ca hot ng sn xut kinh doanh chính ca doanh nghi p u c tính vào thu nhp khác hoc chi phí sn xut kinh doanh chính khi xác nh thu nhp ch u thu ÀO TO K TOÁN TR
 98. 98. NG – WWW.KTT.EDU.VN 37
 99. 99. 8. V các kho#n thu nhp khác 8.3/ Sa i chênh l ch do ánh giá li tài sn theo quy nh ca pháp lut góp vn, iu chuyn tài sn khi chia, tách, hp nht, sáp nhp, chuyn i loi hình DN quy nh ti khon 14 iu 7 Thông t 78/2014/TT-BTC: a) Trc: ch quy nh chênh l ch tang thì tính vào thu nhp khác. Nay b sung tính mt ln vào thu nhp khác (i vi chênh l ch tang) hoc gim tr thu nhp khác (i vi chênh l ch gim) trong ky tính thu khi xác nh thu nhp ch u thu thu nhp doanh nghi p ti doanh nghi p có tài sn ánh giá li. ÀO TO K TOÁN TR
 100. 100. NG – WWW.KTT.EDU.VN 38
 101. 101. 8. V các kho#n thu nhp khác b) Chênh l ch tang hoc gim do ánh giá li giá tr quyn s dng t : góp vn (mà doanh nghi p nhn giá tr quyn s dng t c phân b dn giá tr t vào chi phí c tr) tính mt ln vào thu nhp khác (i vi chênh l ch tang) hoc gim tr thu nhp khác (i vi chênh l ch gim). Trc: c phân b trong th!i gian ti a không quá 10 nam b)t u t nam giá tr quyn s dng t c em góp vn. ÀO TO K TOÁN TR
 102. 102. NG – WWW.KTT.EDU.VN 39
 103. 103. 8. V các kho#n thu nhp khác c) Chênh l ch tang do ánh giá li giá tr quyn s dng t góp vn vào DN hình thành tài sn c nh thc hi n SXKD mà DN nhn giá tr quyn s dng t không c trích khu hao và không c phân b dn giá tr t vào chi phí c tr thì phn chênh l ch này c tính dn vào thu nhp khác ca DN có quyn s dng t ánh giá li trong th!i gian ti a không quá 10 nam b)t u t nam giá tr quyn s dng t c em góp vn. ÀO TO K TOÁN TR
 104. 104. NG – WWW.KTT.EDU.VN 40
 105. 105. 9. V thu nhp mi(n thu 9.1/ B sung thu nhp mi-n thu t trng tr+t, chan nuôi, nuôi trng thy sn,.... quy nh ti khon 1 iu 8; 9.2/ B sung thu nhp mi-n thu liên quan n vi c thc hi n nhi m v Nhà nc giao ca Ngân hàng Phát trin Vi t Nam.... quy nh ti khon 9 iu 8; 9.3/ B sung thu nhp mi-n thu i vi phn thu nhp không chia quy nh ti khon 10 iu 8; 9.4/ B sung thu nhp mi-n thu t chuyn giao công ngh thuc linh vc u tiên chuyn giao cho t chc, cá nhân a bàn có iu ki n kinh t - xã hi c bi t khó khan quy nh ti khon 11 iu 8. ÀO TO K TOÁN TR
 106. 106. NG – WWW.KTT.EDU.VN 41
 107. 107. 10. V vic xác nh l) và chuyn l) quy nh ti iu Xác nh rõ : L phát sinh trong ky tính thu là s chênh l ch âm v thu nhp tính thu cha bao gm các khon l c k t chuyn t các nam trc chuyn sang. Trc: L phát sinh trong ky tính thu là s chênh l ch âm v thu nhp ch u thu . ÀO TO K TOÁN TR
 108. 108. NG – WWW.KTT.EDU.VN 42
 109. 109. 11. V vic trích lp qu* phát trin khoa h+c và công ngh B sung quy nh trích lp qu i vi doanh nghip Nhà n)c quy nh t*i kho,n 1 -i.u 10: “-i vi doanh nghip do Nhà n)c n1m gi3 trên 50% vn i.u l ngoài vic th6c hin trích qu phát tri8n khoa h9c và công ngh theo quy nh ca -i.u này còn ph,i ,m b,o t? l trích qu ti thi8u quy nh t*i Lut Khoa h9c và Công ngh.” ÀO TO K TOÁN TR
 110. 110. NG – WWW.KTT.EDU.VN 43
 111. 111. 12. Thu sut thu TNDN 12.1/ Sa i thu sut thu TNDN ph thông t 25% xung thành 22% t ngày 1/1/2014, 20% t ngày 1/1/2016. Quy nh vi c áp dng thu sut thu TNDN i vi doanh nghi p áp dng nam tài chính khác nam dung l ch quy nh ti khon 1 iu 11, c th: ÀO TO K TOÁN TR
 112. 112. NG – WWW.KTT.EDU.VN 44
 113. 113. 12. Thu sut thu TNDN Doanh nghi p áp dng nam tài chính t ngày 01/04/2013 n ngày 31/03/2014 (tr!ng hp doanh nghi p ang áp dng thu sut ph thông, không c h ng thu sut u ãi thì khi quy t toán thu TNDN, doanh nghi p tính và phân b s thu thu nhp doanh nghi p phi np nh sau: S thu TNDN phi np b%ng (=) thu nhp tính thu chia (:) 12 nhân (x) 9 nhân (x) 25% cng (+) thu nhp tính thu chia (:)12 nhân (x)3 nhân (x) 22% ÀO TO K TOÁN TR
 114. 114. NG – WWW.KTT.EDU.VN 45
 115. 115. 12. Thu sut thu TNDN 12.2/ Quy nh vic áp dng thu su%t thu TNDN 20% DN c thành lp theo quy nh ca PL Vi t Nam (k c HTX, n v s nghi p) hot ng SXKD hàng hoá, d ch v có tng DT nam không quá 20 t
 116. 116. ng c áp dng thu sut 20%. Tng DT quy nh ti khon này là tng DT bán hàng hóa, cung cp d ch v ca nam trc lin k c xác nh can c vào ch tiêu mã s [01] và ch tiêu mã s [08] trên Ph lc k t qu hot ng SXKD ca ky tính thu nam trc lin k theo M#u s 03-1A/TNDN kèm theo t! khai quy t toán thu TNDN s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông t s 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 ca B Tài chính v qun lý thu . ÀO TO K TOÁN TR
 117. 117. NG – WWW.KTT.EDU.VN 46
 118. 118. 12. Thu sut thu TNDN i vi DN có nam trc lin k không 12 tháng, tng DT nam quy nh ti khon này là tng doanh thu bán hàng hóa, cung cp d ch v ca nam trc lin k c xác nh can c vào ch tiêu mã s [01] và ch tiêu mã s [08] trên Ph lc k t qu hot ng sn xut kinh doanh ca ky tính thu nam trc lin k theo M#u s 03-1A/TNDN kèm theo t! khai quy t toán thu TNDN s 03/TNDN chia cho s tháng thc t hot ng SXKD trong nam, n u DT bình quân ca các tháng trong nam không vt quá 1,67 t
 119. 119. ng thì nam sau DN c áp dng thu sut thu TNDN 20%. ÀO TO K TOÁN TR
 120. 120. NG – WWW.KTT.EDU.VN 47
 121. 121. 12. Thu sut thu TNDN Tr)Eng hFp DN mi thành lp trong nam không 12 tháng thì trong nam ó th6c hin kê khai t*m tính quý theo thuL suMt 22% (trO tr)Eng hFp thuPc din )Fc h)Qng )u ãi v. thuL). KLt thúc nam tài chính nLu DT bình quân ca các tháng trong nam không v)Ft quá 1,67 t? Wng thì quyLt toán thuL ph,i nPp ca nam tài chính theo thuL suMt 20% (trO các kho,n thu nhp quy nh t*i Kho,n 3 -i.u 18 Thông t) 78/2014/TT-BTC). ÀO TO K TOÁN TR
 122. 122. NG – WWW.KTT.EDU.VN 48
 123. 123. 12. Thu sut thu TNDN DT )Fc xác nh can c[ vào ch tiêu t ng DT bán HH, cung cMp DV t*i ch tiêu mã s [01] và ch tiêu mã s [08] trên Phb lbc kLt qu, ho*t Png SXKD theo Mfu s 03-1A/TNDN kèm theo tE khai quyLt toán thuL TNDN s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông t) s 156/2013/TT-BTC. DT bình quân ca các tháng trong nam iu tiên không v)Ft quá 1,67 t? Wng thì nam tiLp theo DN )Fc áp dbng thuL suMt thuL TNDN 20%. ÀO TO K TOÁN TR
 124. 124. NG – WWW.KTT.EDU.VN 49
 125. 125. 13. V$ thu TNDN t% chuy'n nh)ng v,n 13.1/ DN bán mPt phin hojc toàn bP Công ty TNHH mPt thành viên có g1n vi B-S thì kê khai (mfu s 08/TNDN) và nPp thuL TNDN theo ho*t Png chuy8n nh)Fng B-S. 13.2/ B sung quy nh ck quan thuL có quy.n Mn nh giá chuy8n nh)Fng vn i vi H- chuy8n nh)Fng vn có giá tr tO 20 triu Wng trQ lên không có ch[ng tO thanh toán không dùng ti.n mjt . Tr c: ch)a có quy nh. 50 ÀO TO K TOÁN TR
 126. 126. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 127. 127. 13. V$ thu TNDN t% chuy'n nh)ng v,n 13.3/ B sung quy nh tr)Eng hFp phin vn doanh nghip góp hojc mua l*i có nguWn gc mPt phin do vay vn thì giá mua ca phin vn chuy8n nh)Fng bao gWm c, các kho,n chi phí tr, lãi ti.n vay 8 iu t) vn. Tr c: ch)a có quy nh cb th8. ÀO TO K TOÁN TR
 128. 128. NG – WWW.KTT.EDU.VN 51
 129. 129. 14. Thu TNDN t% chuy'n nh)ng bt /0ng s1n B sung quy nh tính vào chi phí i vi chi phí qung cáo, ti p th , khuy n mi, hoa hng môi gii: DN kinh doanh BS có thu tin ng trc ca khách hàng theo ti n và kê khai tm np thu theo t
 130. 130. l % trên DT thu c tin, DT này cha phi tính vào DT tính thu TNDN trong nam ng th!i có phát sinh chi phí qung cáo, ti p th , khuy n mi, hoa hng môi gii khi b)t u chào bán vào nam phát sinh DT thu tin theo ti n thì cha tính các khon chi phí này vào nam phát sinh chi phí. ÀO TO K TOÁN TR
 131. 131. NG – WWW.KTT.EDU.VN 52
 132. 132. 14. Thu TNDN t% chuy'n nh)ng bt /0ng s1n Các khon chi phí qung cáo, ti p th , khuy n mi, hoa hng môi gii này c tính vào chi phí c tr theo mc khng ch theo quy nh vào nam u tiên bàn giao bt ng sn, phát sinh doanh thu tính thu thu nhp doanh nghi p. ÀO TO K TOÁN TR
 133. 133. NG – WWW.KTT.EDU.VN 53
 134. 134. 15. V
 135. 135. iu kin u ãi thu TNDN 15.1/ B sung cách hng d#n xác nh DT, CP không hch toán riêng c hot ng KD h ng u ãi và hot ng KD không c h ng u ãi: “Tr!ng hp có khon doanh thu hoc chi phí c tr không th hch toán riêng c thì khon doanh thu hoc chi phí c tr ó xác nh theo t
 136. 136. l gi'a doanh thu hoc chi phí c tr ca hot ng sn xut, kinh doanh h ng u ãi thu trên tng doanh thu hoc chi phí c tr ca doanh nghi p.” ÀO TO K TOÁN TR
 137. 137. NG – WWW.KTT.EDU.VN 54
 138. 138. 15. V
 139. 139. iu kin u ãi thu TNDN 15.2/ B sung sa i quy nh không áp dng thu sut u ãi và áp dng thu sut 20% i vi các khon thu nhp: a) Thu nhp t chuyn nhng vn, chuyn nhng quyn góp vn; thu nhp t chuyn nhng bt ng sn (tr thu nhp t u t kinh doanh nhà xã hi); thu nhp t chuyn nhng d án u t, chuyn nhng quyn tham gia d án u t, chuyn nhng quyn tham dò, khai thác khoáng sn; thu nhp nhn c t hot ng SXKD ngoài Vi t Nam. ÀO TO K TOÁN TR
 140. 140. NG – WWW.KTT.EDU.VN 55
 141. 141. 15. V
 142. 142. iu kin u ãi thu TNDN b) Thu nhp t hot ng tìm ki m, tham dò, khai thác du, khí, tài nguyên quý hi m khác và thu nhp t hot ng khai thác khoáng sn. c) Thu nhp t kinh doanh d ch v thuc di n ch u thu tiêu th c bi t theo quy nh ca Lut Thu tiêu th c bi t. Trc: Tt c các khon thu nhp khác thì không c h ng u ãi 56 ÀO TO K TOÁN TR
 143. 143. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 144. 144. 15. V
 145. 145. iu kin u ãi thu TNDN 15.3/ B sung vi c xác nh khon thu nhp c h ng u ãi thu TNDN i vi DN áp ng iu ki n v linh vc u t, v a bàn c h ng u ãi u t, i vi DN thuc di n áp dng thu sut thu TNDN 20%: DN có d án u t c h ng u ãi thu TNDN do áp ng iu ki n v linh vc u ãi u t thì các khon thu nhp t linh vc u ãi u t và các khon thu nhp nh thanh lý ph li u, ph phm ca sn phm thuc linh vc c u ãi u t, chênh l ch t
 146. 146. giá liên quan trc ti p n DT, CP ca linh vc c u ãi, lãi tin gi ngân hàng không ky hn, các khon thu nhp có liên quan trc ti p khác cung c h ng u ãi thu TNDN. ÀO TO K TOÁN TR
 147. 147. NG – WWW.KTT.EDU.VN 57
 148. 148. 15. V
 149. 149. iu kin u ãi thu TNDN DN có d6 án iu t) )Fc h)Qng )u ãi thuL TNDN do áp [ng i.u kin )u ãi v a bàn (bao gm c khu CN trO khu CN nmm trên a bàn các qun ni thành ca ô th loi c bi t, ô th loi I trc thuc trung ng và Khu CN n%m trên a bàn các ô th loi I trc thuc tnh, khu kinh tL, khu công ngh cao) thì thu nhp c h ng u ãi thu là toàn bP thu nhp phát sinh tO ho*t Png SXKD trên a bàn u ãi trO các kho,n thu nhp nêu t*i im a, b, c Kho,n 3 -i.u 18 Thông t s 78/2014/TT-BTC. ÀO TO K TOÁN TR
 150. 150. NG – WWW.KTT.EDU.VN 58
 151. 151. 15. V
 152. 152. iu kin u ãi thu TNDN 15.4/ B5 sung xác /8nh d: án /;u t m i /)c hng u /ãi thu TNDN: a) D6 án iu t) mi )Fc h)Qng )u ãi thuL quy nh t*i -i.u 15, -i.u 16 Ngh nh s 218/2013/N--CP là: - D6 án )Fc cMp GiMy ch[ng nhn iu t) lin th[ nhMt tO ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu ca d6 án ó tO ngày )Fc cMp GiMy ch[ng nhn iu t). - D6 án iu t) trong n)c g1n vi vic thành lp DN mi có vn iu t) d)i 15 t? Wng Vit Nam và không thuPc Danh mbc linh v6c iu t) có i.u kin )Fc cMp GiMy ch[ng nhn ang ký doanh nghip tO ngày 01/01/2014 . 59 ÀO TO K TOÁN TR
 153. 153. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 154. 154. 15. V
 155. 155. iu kin u ãi thu TNDN - D6 án iu t) ã )Fc cMp GiMy phép iu t) hojc GiMy ch[ng nhn iu t) tr)c ngày 01/01/2014 nh)ng ang trong quá trình iu t), ch)a i vào ho*t Png, ch)a phát sinh doanh thu và )Fc cMp GiMy ch[ng nhn i.u chnh GiMy phép iu t) hojc GiMy ch[ng nhn iu t) i.u chnh tO ngày 01/01/2014 ca d6 án ó. - D6 án iu t) Pc lp vi d6 án doanh nghip ang ho*t Png (k8 c, tr)Eng hFp d6 án có vn iu t) d)i 15 t? Wng Vit Nam và không thuPc Danh mbc linh v6c iu t) có i.u kin) có GiMy ch[ng nhn iu t) tO ngày 01/01/2014 8 th6c hin d6 án iu t) Pc lp này. ÀO TO K TOÁN TR
 156. 156. NG – WWW.KTT.EDU.VN 60
 157. 157. 15. V
 158. 158. iu kin u ãi thu TNDN b) Tr!ng hp DN có iu chnh, b sung Giy phép u t hoc Giy chng nhn u t ca d án ã i vào hot ng mà không thay i iu ki n ang c h ng u ãi thì thu nhp ca hot ng iu chnh, b sung ti p tc c h ng u ãi ca d án trc khi iu chnh, b sung trong th!i gian còn li hoc u ãi theo di n u t m rng n u áp ng iu ki n u ãi theo quy nh. ÀO TO K TOÁN TR
 159. 159. NG – WWW.KTT.EDU.VN 61
 160. 160. 15. V
 161. 161. iu kin u ãi thu TNDN c) DA iu t) mi )Fc h)Qng )u ãi thuL TNDN theo din iu t) mi không bao gWm các các tr)Eng hFp sau: - DA iu t) hình thành tO vic: chia, tách, sáp nhp, hFp nhMt, chuy8n i hình th[c doanh nghip theo quy nh ca pháp lut; - DA iu t) hình thành tO vic chuy8n i ch sQ h3u (bao gWm c, tr)Eng hFp th6c hin DA iu t) mi nh)ng vfn kL thOa tài s,n, a i8m kinh doanh, ngành ngh. kinh doanh ca DN cu 8 tiLp tbc ho*t Png SXKD, mua l*i DA iu t) ang ho*t Png). ÀO TO K TOÁN TR
 162. 162. NG – WWW.KTT.EDU.VN 62
 163. 163. 15. V
 164. 164. iu kin u ãi thu TNDN Doanh nghip thành lp hojc doanh nghip có d6 án iu t) tO vic chuy8n i lo*i hình doanh nghip, chuy8n i sQ h3u, chia, tách, sáp nhp, hFp nhMt )Fc kL thOa các )u ãi v. thuL thu nhp doanh nghip ca doanh nghip hojc d6 án iu t) tr)c khi chuy8n i, chia, tách, sáp nhp, hFp nhMt trong thEi gian còn l*i nLu tiLp tbc áp [ng các i.u kin )u ãi thuL thu nhp doanh nghip. ÀO TO K TOÁN TR
 165. 165. NG – WWW.KTT.EDU.VN 63
 166. 166. 15. V
 167. 167. iu kin u ãi thu TNDN d) i vi DN ang c h ng u ãi thu theo di n DN mi thành lp t d án u t ch áp dng i vi thu nhp t hot ng SXKD áp ng iu ki n u ãi u t ghi trong giy chng nhn ang ký kinh doanh ln u ca doanh nghi p. i vi DN ang hot ng SXKD n u có s thay i giy chng nhn ang ký kinh doanh nhng s thay i ó không làm thay i vi c áp ng các iu ki n u ãi thu theo quy nh thì DN ti p tc c h ng u ãi thu cho th!i gian còn li. ÀO TO K TOÁN TR
 168. 168. NG – WWW.KTT.EDU.VN 64
 169. 169. 15. V
 170. 170. iu kin u ãi thu TNDN 15.5/ B5 sung m i vi@c u /ãi thu TNDN /,i v i /;u t m r0ng. a) DN có DA iu t) phát tri8n DA iu t) ang ho*t Png nh) mQ rPng quy mô SX, nâng cao công suMt, i mi công ngh SX (g9i chung là DA iu t) mQ rPng) thuPc linh v6c, a bàn )u ãi thuL TNDN theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP (bao gWm c, khu kinh tL, khu công ngh cao, khu CN trO khu CN nmm trên a bàn các qun nPi thành ca ô th lo*i jc bit, ô th lo*i I tr6c thuPc trung )kng và Khu CN nmm trên a bàn các ô th lo*i I tr6c thuPc tnh) ÀO TO K TOÁN TR
 171. 171. NG – WWW.KTT.EDU.VN 65
 172. 172. 15. V
 173. 173. iu kin u ãi thu TNDN NLu áp [ng mPt trong ba tiêu chí quy nh d)i ây thì )Fc l6a ch9n h)Qng )u ãi thuL TNDN theo DA ang ho*t Png cho thEi gian còn l*i (nLu có) hojc )Fc áp dbng thEi gian mitn, gi,m thuL i vi phin thu nhp tang thêm do iu t) mQ rPng mang l*i (không )Fc h)Qng m[c thuL suMt )u ãi) bmng vi thEi gian mitn, gi,m thuL áp dbng i vi DA iu t) mi trên cùng a bàn, linh v6c )u ãi thuL TNDN. Tr)Eng hFp DN ch9n h)Qng )u ãi thuL theo DA ang ho*t Png cho thEi gian còn l*i thì DA iu t) mQ rPng ó ph,i thuPc linh v6c, a bàn )u ãi thuL theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP Wng thEi cung thuPc linh v6c, a bàn vi DA ang ho*t Png. ÀO TO K TOÁN TR
 174. 174. NG – WWW.KTT.EDU.VN 66
 175. 175. 15. V
 176. 176. iu kin u ãi thu TNDN DA iu t) mQ rPng )Fc h)Qng )u ãi thuL nêu trên ph,i áp [ng mPt trong các tiêu chí sau: - Nguyên giá tài s,n c nh tang thêm khi DA iu t) hoàn thành i vào ho*t Png *t ti thi8u tO 20 t? Wng i vi DA iu t) mQ rPng thuPc linh v6c h)Qng )u ãi thuL theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP hojc tO 10 t? Wng i vi các DA iu t) mQ rPng th6c hin t*i các a bàn có i.u kin kinh tL - xã hPi khó khan hojc jc bit khó khan theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP ÀO TO K TOÁN TR
 177. 177. NG – WWW.KTT.EDU.VN 67
 178. 178. 15. V
 179. 179. iu kin u ãi thu TNDN - T? tr9ng nguyên giá TSC- tang thêm *t ti thi8u tO 20% so vi t ng nguyên giá TSC- tr)c khi iu t). - Công suMt thiLt kL khi iu t) mQ rPng tang thêm ti thi8u tO 20% so vi công suMt thiLt kL theo lun ch[ng kinh tL ki thut tr)c khi iu t) ban iu. Tr)Eng hFp DN ch9n h)Qng )u ãi theo din iu t) mQ rPng thì phin thu nhp tang thêm do iu t) mQ rPng )Fc h*ch toán riêng. Tr)Eng hFp không h*ch toán riêng )Fc thì thu nhp tO ho*t Png iu t) mQ rPng xác nh theo t? l gi3a nguyên giá TSC- iu t) mi )a vào su dbng cho SXKD trên t ng nguyên giá TSC- ca DN. ÀO TO K TOÁN TR
 180. 180. NG – WWW.KTT.EDU.VN 68
 181. 181. 15. V
 182. 182. iu kin u ãi thu TNDN ThEi gian mitn thuL, gi,m thuL quy nh t*i kho,n này )Fc tính tO nam DA iu t) mQ rPng hoàn thành )a vào SXKD có thu nhp; tr)Eng hFp không có thu nhp chu thuL trong ba nam iu, k8 tO nam iu tiên có DT tO DA iu t) mQ rPng thì thEi gian mitn thuL, gi,m thuL )Fc tính tO nam th[ t) DA iu t) phát sinh DT. Tr)Eng hFp DN ang ho*t Png có iu t) nâng cMp, thay thL, i mi công ngh ca DA ang ho*t Png thuPc linh v6c, a bàn )u ãi thuL theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP mà không áp [ng mPt trong ba tiêu chí quy nh t*i i8m này thì )u ãi thuL th6c hin theo DA ang ho*t Png cho thEi gian còn l*i (nLu có). ÀO TO K TOÁN TR
 183. 183. NG – WWW.KTT.EDU.VN 69
 184. 184. 15. V
 185. 185. iu kin u ãi thu TNDN b) DN ang ho*t Png )Fc h)Qng )u ãi thuL có iu t) xây d6ng dây chuy.n SX mi, mQ rPng quy mô SX, b sung ngành ngh. SXKD, nâng cao công suMt (g9i chung là iu t) mQ rPng) không thuPc linh v6c, a bàn )u ãi thuL theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP v. thuL TNDN thì không )Fc h)Qng )u ãi thuL TNDN i vi phin thu nhp tang thêm tO iu t) mQ rPng mang l*i. 70 ÀO TO K TOÁN TR
 186. 186. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 187. 187. 15. V
 188. 188. iu kin u ãi thu TNDN Tr)Eng hFp trong ky tính thuL, DN không tính riêng )Fc thu nhp tang thêm do iu t) mQ rPng thì thu nhp tang thêm do iu t) mQ rPng không áp dbng )u ãi thuL )Fc l6a ch9n xác nh theo 1 trong 2 cách sau: Cách 1: Phin thu nhp tang thêm do iu t) mQ rPng không áp dbng )u ãi thuL bmng (=) T ng thu nhp tính thuL trong nam (không bao gWm thu nhp khác không )Fc h)Qng )u ãi) nhân (x) Giá tr TSC- iu t) mQ rPng )a vào su dbng cho SXKD chia (:) T ng nguyên giá TSC- th6c tL dùng cho SXKD ÀO TO K TOÁN TR
 189. 189. NG – WWW.KTT.EDU.VN 71
 190. 190. 15. V
 191. 191. iu kin u ãi thu TNDN Cách 2: Phin thu nhp tang thêm do iu t) mQ rPng không áp dbng )u ãi thuL bmng (=) T ng thu nhp tính thuL trong nam (không bao gWm thu nhp khác không )Fc h)Qng )u ãi) nhân (x) Giá tr vn iu t) mQ rPng )a vào su dbng cho SXKD chia (:) T ng vn iu t) th6c tL dùng cho SXKD. T ng vn iu t) th6c tL dùng cho SXKD là t ng nguWn vn t6 có, vn vay ca DN dùng cho SXKD theo s liu cui ky trên B,ng cân i kL toán nam. ÀO TO K TOÁN TR
 192. 192. NG – WWW.KTT.EDU.VN 72
 193. 193. 15. V
 194. 194. iu kin u ãi thu TNDN 15.6/ B5 sung h ng dBn xác /8nh DN /)c u /ãi thu TNDN nu trong nam tính không /áp Ing /i$u ki@n u /ãi thu TNDN: Trong thEi gian )Fc )u ãi thuL, nLu trong nam tính thuL mà DN không áp [ng mPt trong các i.u kin )u ãi thuL thì DN không )Fc h)Qng )u ãi trong nam tính thuL ó mà ph,i nPp thuL TNDN theo m[c thuL suMt ph thông và nam ó sx tính trO vào thEi gian )Fc h)Qng )u ãi thuL ca DN 73 ÀO TO K TOÁN TR
 195. 195. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 196. 196. 16. V thu su%t u ãi 16.1/ B sung mPt s kho,n thu nhp ca doanh nghip )Fc áp dbng thuL suMt 10% trong 15 nam t*i kho,n 1 -i.u 19 Thông t) s 78/2014/TT-BTC. 16.2/ B sung cách xác nh )u ãi thuL TNDN i vi Doanh nghip công ngh cao, doanh nghip nông nghip [ng dbng công ngh cao theo quy nh ca Lut công ngh cao )Fc quy nh t*i kho,n 1d -i.u 19 Thông t) s 78/2014/TT-BTC. 74 ÀO TO K TOÁN TR
 197. 197. NG – WWW.KTT.EDU.VN
 198. 198. 16. V thu su%t u ãi 16.3/ B sung, sua i mPt s kho,n thu nhp )Fc áp dbng thuL suMt 10% sut thEi gian ho*t Png t*i kho,n 3 -i.u 19 Thông t) s 78/2014/TT-BTC. 16.4/ B sung mPt s kho,n thu nhp )Fc áp dbng thuL suMt 20% trong 10 nam t*i kho,n 4 -i.u 19 Thông t) s 78/2014/TT-BTC. 16.5/ B sung quy nh vic áp dbng thuL suMt thuL TNDN 20% trong sut thEi gian ho*t Png i vi thu nhp ca Ngân hàng hFp tác xã quy nh t*i kho,n 5 -i.u 19 Thông t) s 78/2014/TT-BTC. ÀO TO K TOÁN TR
 199. 199. NG – WWW.KTT.EDU.VN 75
 200. 200. 17.
 201. 201. u /ãi v$ thKi gian miMn thu, gi1m thu 17.1/ B sung mPt s tr)Eng hFp thu nhp ca doanh nghip )Fc mitn thuL bn nam, gi,m 50% s thuL ph,i nPp trong chín nam tiLp theo quy nh t*i kho,n 1 i.u 20 Thông t) s 78/2014/TT-BTC. 17.2/ B sung sua i thu nhp ca doanh nghip )Fc mitn thuL hai nam, gi,m 50% s thuL ph,i nPp trong bn nam tiLp theo quy nh t*i kho,n 3 i.u 20 Thông t) s 78/2014/TT-BTC ÀO TO K TOÁN TR
 202. 202. NG – WWW.KTT.EDU.VN 76
 203. 203. 17.
 204. 204. u /ãi v$ thKi gian miMn thu, gi1m thu 17.3/ S'a i kho#n 1, b sung Kho#n 3
 205. 205. iu 21 trng h!p !c gi#m thu khác, c th: DN hot ng trong linh vc SX, XD, VT s dng t 10 n 100 L n', trong ó s L n' chi m trên 50% tng s L có mt th!ng xuyên hoc s dng th!ng xuyên trên 100 L n' mà s L n' chi m trên 30% tng s L có mt th!ng xuyên ca DN c gim thu TNDN phi np tng ng vi s tin thc chi thêm cho L n' theo hng d#n ti ti t a im 2.9 Khon 2 iu 6 Thông t 78/2014/TT-BTC n u hch toán riêng c. Trc: không quy nh s lng L n' ti thiu và t
 206. 206. l % s L n' trên tng s L ca DN . ÀO TO K TOÁN TR
 207. 207. NG – WWW.KTT.EDU.VN 77
 208. 208. 17.
 209. 209. u /ãi v$ thKi gian miMn thu, gi1m thu “3. Doanh nghip th6c hin chuy8n giao công ngh thuPc linh v6c )u tiên chuy8n giao cho các t ch[c, cá nhân thuPc a bàn có i.u kin kinh tL - xã hPi khó khan )Fc gi,m 50% s thuL thu nhp doanh nghip ph,i nPp tính trên phin thu nhp tO chuy8n giao công ngh.” ÀO TO K TOÁN TR
 210. 210. NG – WWW.KTT.EDU.VN 78
 211. 211. 18. V$ Hi@u l:c thi hành 18.1/ V. hiu l6c thi hành: Thông t) s 78/2014/TT-BTC có hiu l6c tO ngày 02/08/2014 và áp dbng cho ky tính thuL TNDN tO nam 2014 trQ i. Tr)Eng hFp DN có ky tính thuL TNDN áp dbng theo nam tài chính khác nam d)kng lch thì áp dbng cho ky tính thuL tO nam tài chính 2014 trQ i (trO mPt s nPi dung ã )Fc quy nh cb th8 nh): áp dbng thuL suMt thuL TNDN quy nh t*i kho,n 1 -i.u 11, ch[ng tO thanh toán không dùng ti.n mjt quy nh t*i i8m c Kho,n 1 -i.u 6 Thông t) s 78/2014/TT-BTC) ÀO TO K TOÁN TR
 212. 212. NG – WWW.KTT.EDU.VN 79
 213. 213. 18. V$ Hi@u l:c thi hành 18.2/ V. vic áp dbng )u ãi thuL TNDN chuy8n tiLp i vi DN ang )Fc h)Qng )u ãi thuL TNDN tr)c ngày 01/01/2014. Doanh nghip có d6 án iu t) mà tính Ln hLt ky tính thuL nam 2013 còn ang trong thEi gian thuPc din )Fc h)Qng )u ãi thuL TNDN (bao gWm c, tr)Eng hFp ang )Fc h)Qng )u ãi hojc ch)a )Fc h)Qng )u ãi) theo quy nh ca các van b,n quy ph*m pháp lut v. thuL TNDN thì tiLp tbc )Fc h)Qng cho thEi gian còn l*i theo quy nh ca các van b,n ó ÀO TO K TOÁN TR
 214. 214. NG – WWW.KTT.EDU.VN 80
 215. 215. 18. V$ Hi@u l:c thi hành Tr)Eng hFp áp [ng i.u kin )u ãi thuL theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP thì )Fc l6a ch9n )u ãi thuPc din ang )Fc h)Qng hojc )u ãi theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP theo din )u ãi i vi DA iu t) mi (bao gWm m[c thuL suMt, thEi gian mitn thuL, gi,m thuL) cho thEi gian còn l*i nLu ang thuPc din h)Qng )u ãi v. thuL TNDN theo din DN thành lp mi tO d6 án iu t) hojc theo din )u ãi i vi iu t) mQ rPng cho thEi gian còn l*i nLu ang thuPc din )Fc h)Qng )u ãi theo din iu t) mQ rPng. DA iu t) mQ rPng )Fc l6a ch9n chuy8n i )u ãi là DA iu t) mQ rPng tri8n khai tO ngày 31/12/2008 trQ v. tr)c và )a vào ho*t Png s,n xuMt kinh doanh tO nam 2009 trQ v. tr)c. ÀO TO K TOÁN TR
 216. 216. NG – WWW.KTT.EDU.VN 81
 217. 217. 18. V$ Hi@u l:c thi hành 18.3/ V. )u ãi thuL TNDN i vi d6 án iu t) mQ rPng tr)c ngày 01/01/2014 DN th6c hin DA iu t) mQ rPng tr)c thEi i8m ngày 01/01/2014 và )a DA iu t) mQ rPng vào ho*t Png SXKD, phát sinh DT k8 tO ngày 01/01/2014 nLu DA iu t) mQ rPng này thuPc linh v6c, a bàn )u ãi thuL TNDN theo quy nh ca Ngh nh s 218/2013/N--CP thì )Fc h)Qng )u ãi thuL TNDN i vi phin thu nhp tang thêm do iu t) mQ rPng mang l*i theo h)ng dfn t*i Thông t) 78/2014/TT-BTC. ÀO TO K TOÁN TR
 218. 218. NG – WWW.KTT.EDU.VN 82
 219. 219. 83 ÀO TO K TOÁN TR
 220. 220. NG – WWW.KTT.EDU.VN

×