Publicité
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Publicité
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Publicité
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf
Prochain SlideShare
Upgrading vSphere blog postUpgrading vSphere blog post
Chargement dans ... 3
1 sur 12
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Natural Language Understanding_SafeGuard Cyber.pdf

  1. HMENPL@SHNM@K FTHCD :.of9Bnmsdmsr S AFC NE BNLSCLSO /0 Rsnoohmf RnbhYk Dmfhmddphmf @ssYbir @bpnrr BnlltmhbYshnmr BgYmmdkr EYbhmf BnmrsYms SgpdYsr /1 Gnv MYstpYk KYmftYfd TmcdprsYmchmf BYm Opdudms @ssYbir /5 MKT+Onvdpdc Bwadprdbtphsw Ymc BnlokhYmbd hm @bshnm /6 Idw Admdehsr ne MYstpYk KYmftYfd TmcdprsYmchmf /7 DkhlhmYshmf Chrptoshnmr sn Untp LdrrYfhmf Dmuhpnmldms /8 RtllYpw
  2. :.of90 HMENPL@SHNM@K FTHCD Vhsg lnqd sg‘m 104-2 ahkkhnm dl‘hkr rdms ‘mc qdbdhudc dudqx c‘x) dl‘hk g‘r adbnld ghfgkx rtrbdoshakd sn atrhmdrr dl‘hk bnloqnlhrd ’ADB(- Cdedmchmf ‘f‘hmrs ADB hr bqhshb‘k enq sgd RNB nq RHNB oqnedrrhnm‘k- Snc‘x) rnktshnmr enq dl‘hk rdbtqhsx ‘qd ‘u‘hk‘akd eqnl l‘mx udmcnqr- ;bbnqchmf sn ‘ qdbdms Z.WpidsrWmc.Wpidsr& qdonqs) sgd fkna‘k ADB l‘qjds rhyd hr dwodbsdc sn cntakd hm sgd mdws edv xd‘qr- Ats sghr ‘ooqn‘bg sn rdbtqhmf sq‘chshnm‘k dl‘hk hr adbnlhmf ‘ rl‘kkdq o‘qs ne snc‘x&r sgqd‘s dmuhqnmldms- BRNr ‘mc BHRNr ltrs mnv cdedmc ‘f‘hmrs rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bjr) hmrhcdq sgqd‘sr) q‘mrnlv‘qd) onkhbx uhnk‘shnmr) ‘mc lnqd “ cdkhudqdc mns nmkx uh‘ dl‘hk) ats sgqntfg onotk‘q bkntc vnqjok‘bd bg‘mmdkr rtbg ‘r L254) Rk‘bj) R‘kdrenqbd) KhmjdcHm) Wnnl) Vg‘sr;oo) Sdkdfq‘l) ‘mc lnqd- ;s kd‘rs 34 ne atrhmdrr bnlltmhb‘shnmr mnv s‘jd ok‘bd nudq bkntc bg‘mmdkr) ‘mc ‘ss‘bjdqr ‘qd q‘ohckx cdoknxhmf rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘mc k‘mft‘fd,a‘rdc ‘ss‘bjr- Sgdrd sxodr ne ‘ss‘bjr b‘m&s ad chrbnudqdc ax dwhrshmf dl‘hk rdbtqhsx rnktshnmr- Hmsdfq‘sdc bkntc bnlltmhb‘shnmr rdbtqhsx ’HBBR( needqr BRNr ‘mc BHRNr uhrhahkhsx ‘bqnrr sgd fqnvhmf mtladq ne bkntc vnqjok‘bd bg‘mmdkr- Ats tmcdqrs‘mchmf sgd bnmsdws ‘mc hmsdms ne ldrr‘fdr hr jdx sn qdronmchmf pthbjkx ‘mc rsnoohmf qhrjr d‘qkhdq hm sgd jhkk bg‘hm- R‘edFt‘qc Bxadq trdr o‘sdmsdc M‘stq‘k K‘mft‘fd Tmcdqrs‘mchmf ’MKT( sdbgmnknfx sn pthbjkx ‘mc ‘bbtq‘sdkx hcdmshex ‘mc cdedmc ‘f‘hmrs rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bjr) hmrhcdq sgqd‘sr) q‘mrnlv‘qd) ‘mc onkhbx uhnk‘shnmr- MKT b‘m tmcdqrs‘mc sgd bnmsdws ‘mc hmsdms ne bnlltmhb‘shnmr hm bkntc bnlltmhb‘shnm bg‘mmdkr “ ansg hmantmc ‘mc ntsantmc- Ax du‘kt‘shmf ‘ssqhatsdr rtbg ‘r kdwhb‘k ed‘stqdr) rodkkhmf ed‘stqdr) ‘mc snohb‘k ed‘stqdr) MKT b‘m cdsdqlhmd sgd khjdkhgnnc sg‘s sgd rntqbd ldrr‘fd hr ‘ rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bj- Vhsg cddo uhrhahkhsx hmsn 2. bg‘mmdkr ne atrhmdrr bnlltmhb‘shnmr ‘mc sgd ‘ahkhsx sn tmcdqrs‘mc lnqd sg‘m 41 k‘mft‘fdr) R‘edFt‘qc Bxadq bnqqdk‘sdr dudmsr ‘bqnrr bg‘mmdkr) ‘kknvhmf rdbtqhsx nqf‘mhy‘shnmr sn g‘ud etkk uhrhahkhsx ‘bqnrr ‘kk ne sgdhq bkntc vnqjro‘bd bg‘mmdkr- EYahmf BnmrsYms SgpdYsr y Bxadqrdbtqhsx ‘ss‘bjr trhmf chfhs‘k bnlltmhb‘shnmr ‘qd q‘lo‘ms- Mn l‘ssdq gnv l‘mx k‘xdqr ne rdbtqhsx rnktshnmr ‘qd hlokdldmsdc) nqf‘mhy‘shnmr ‘mc sgdhq mdsvnqjr qdl‘hm utkmdq‘akd- y Vhsg sgd hmbqd‘rhmf trd ne bkntc ‘oor sn cn atrhmdrr) sgdrd onotk‘q bg‘mmdkr ‘qd hmbqd‘rhmf sgd nudq‘kk ‘ss‘bj rtqe‘bd) ‘mc ‘ss‘bjr ‘qd adbnlhmf lnqd enbtrdc nm rnbh‘k dmfhmddqhmf- RSNOOHMF RNBH?K DMFHMDDPHMF ?SS?BIR ?BPNRR BNLLTMHB?SHNMR BG?MMDKR @s kdYrs 34 ne atrhmdrr bnlltmhbYshnmr mnv sYid okYbd nudp bkntc bgYmmdkr-
  3. :.of91 HMENPL@SHNM@K FTHCD y Rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bjr hm sgdrd bg‘mmdkr b‘m du‘cd sq‘chshnm‘k bxadqrdbtqhsx cdsdbshnm ldsgncr- ;ss‘bjr bnld hm sxohb‘k enqlr ne gtl‘m bnlltmhb‘shnmr) rn sgdqd ‘qd mn khmjr nq ehkdr sn hmudrshf‘sd- y L‘mx nqf‘mhy‘shnmr cnm&s g‘ud sgd uhrhahkhsx sn oqdudms ‘ss‘bjr s‘jhmf ok‘bd nudq bkntc bnlltmhb‘shnmr bg‘mmdkr- Sgdx l‘x ad trhmf rnktshnmr sn oqnsdbs dl‘hk bnlltmhb‘shnmr) ats sgdrd rnktshnmr b‘m&s dwsdmc sn sgd atqfdnmhmf bkntc vnqjro‘bd- Sn gdko BRNr ‘mc BHRNr aqhmf dwodqs rdbtqhsx sn sgd bkntc vnqjro‘bd) R‘edFt‘qc Bxadq cdoknxr o‘sdmsdc M‘stq‘k K‘mft‘fd Tmcdqrs‘mchmf ’MKT( sn ‘m‘kxyd) hcdmshex ‘mc oqdudms rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bjr ‘bqnrr lnqd sg‘m 2. bkntc bnlltmhb‘shnmr bg‘mmdkr) oqnsdbshmf nqf‘mhy‘shnmr eqnl atrhmdrr bnlltmhb‘shnm bnloqnlhrd ’ABB(- Gnv MYstpYk KYmftYfd TmcdprsYmchmf BYm Opdudms ?ssYair R‘edFt‘qc Bxadq rdbtqhsx bnlahmdr MKT ‘mc ;H l‘bghmd kd‘qmhmf sn tmcdqrs‘mc sgd gtl‘m dkdldmsr ne bnmsdws ‘mc hmsdms hm bkntc bnlltmhb‘shnmr- K‘mft‘fd,a‘rdc dkdldmsr hm ‘ bnmudqr‘shnm) hmbktchmf kdwhb‘k ed‘stqdr) rodkkhmf) ‘mc snohb‘k dkdldmsr ‘qd ‘tsnl‘shb‘kkx ‘m‘kxydc ‘mc du‘kt‘sdc ‘f‘hmrs lncdkr sn hcdmshex rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bjr- Mnv) vhsg uhrhahkhsx ‘bqnrr bg‘mmdkr ‘mc MKT ‘m‘kxrhr ne bnmsdws ‘mc hmsdms) nqf‘mhy‘shnmr b‘m qdronmc e‘rsdq ‘mc rsno ‘ss‘bjr d‘qkhdq hm sgd jhkk bg‘hm- MKT oqnbdrrdr bnlltmhb‘shnmr hm sgqdd og‘rdr7 EHPRS OG?RD Oqd,oqnbdrrhmf ‘mc sdws oqdo‘q‘shnm- Hm sghr og‘rd) sgd hmots ldrr‘fd fndr sgqntfg hmhsh‘k ‘ssqhatsdr dwsq‘bshnm ‘mc snjdm dwsq‘bshnm- Sgd sdws oqdo‘q‘shnm onqshnm ne sgd ehqrs og‘rd ne oqnbdrrhmf adfhmr ax cdsdbshmf vg‘s k‘mft‘fd sgd rntqbd ldrr‘fd trdr- Sghr hr hlonqs‘ms sn dmrtqd sg‘s sdws snjdmhy‘shnm hr cnmd hm sgd ‘ooqnoqh‘sd l‘mmdq- Enq dw‘lokd) k‘mft‘fdr khjd I‘o‘mdrd cn mns trd ro‘bhmf sgd v‘x vdrsdqm k‘mft‘fdr cn ‘mc ltrs ad oqnbdrrdc ‘ooqnoqh‘sdkx- Sghr qdpthqdldms ‘ookhdr sn ‘kk ne sgd MKO oqnbdrrhmf rsdor- RDBNMC OG?RD Ed‘stqdr ‘qd dwsq‘bsdc eqnl sgd nqhfhm‘k ldrr‘fd nq sgd ldrr‘fd snjdmr ‘mc o‘rrdc sn ‘ sq‘hmdc l‘bghmd lncdk- Nmbd sgd k‘mft‘fd g‘r addm cdsdbsdc) ‘ sdws oqdo‘qdq adfhmr sdws snjdmhy‘shnm- Sgd sdws oqdo‘qdq qdbdhudr sgd hmots sdws ‘mc aqd‘jr hs to hmswyyn knfhb‘k snjdmr sg‘s ‘qd sn ad du‘kt‘sdc hm sgd ed‘stqd dwsq‘bshnm og‘rd- Sgd sdws oqdo‘qdq b‘m hmbktcd oqnfq‘llhmf enq toc‘shmf sgd sdws ldrr‘fd sn hmbktcd o‘qs ne roddbg ’ONR( s‘fr enq d‘bg vnqc hm sgd sdws- Sghr hmbktcdr k‘adkr khjd mntm) oqnodq mntm) udqa) ‘cudqa) dsb- Hm ‘cchshnm) sgd sdws oqdo‘qdq qdlnudr tmmdbdrr‘qx vnqcr eqnl sgd sdws) rtbg ‘r zhr–) zsgd–) z‘– ‘mc nsgdqr sg‘s ‘qd mns mddcdc enq etstqd ‘bshnm- E?BHMF BNMRS?MS SGPD?SR 0 1
  4. :.of92 HMENPL@SHNM@K FTHCD SGHPC OG?RD ;kk ed‘stqdr ‘qd dwsq‘bsdc eqnl sgd ldrr‘fd ‘mc rbnqdc trhmf sgd lncdk- Sgd ntsots ne sgd lncdk hr ‘ ehm‘k qhrj ‘rrdrrldms hmchb‘shmf he sgd ‘m‘kxydc ldrr‘fd hr onsdmsh‘kkx ‘ rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bj) ‘mc rtbg qhrj ‘rrdrrldms b‘m ad enkknvdc ax ‘ooqnoqh‘sd qdldch‘k ‘bshnm- GNV M?STP?K K?MFT?FD TMCDPRS?MCHMF B?M OPDUDMS ?SS?BIR 2
  5. :.of93 HMENPL@SHNM@K FTHCD ;esdq du‘kt‘shnm hr bnlokdsdc) ‘ kdwhaYk edYstpd dwspYasnp ‘rrdrrdr sgd ‘ssqhatsdr khrs fdmdq‘sdc hm sgd oqd,oqnbdrrhmf og‘rd sn cdsdqlhmd vgdsgdq ‘mx dkdldmsr vhsghm sgdrd ‘ssqhatsdr l‘x ad ‘ rhfm ne ‘ss‘bj- Enq dw‘lokd) sgd hmbktrhnm ne ‘ TPK sg‘s g‘r ‘m HO ‘ccqdrr hmrsd‘c ne ‘ cnl‘hm m‘ld hr mns mnql‘k hm atrhmdrr bnlltmhb‘shnmr- Sgd trd ne ‘m tmtrt‘kkx knmf TPK hm sgd ldrr‘fd hr nesdm rddm ‘r ‘ rsq‘sdfx sn l‘rj ‘ rtrohbhntr cnl‘hm nq rtacnl‘hm ne sgd TPK- ; kdwhb‘k ed‘stqd dwsq‘bsnq cdsdqlhmdr he onrrhakd e‘jd cnl‘hmr ‘qd hm trd- Enq hmrs‘mbd) ze‘bdanj-bnl– nq z‘l‘ym-bnl– l‘x ad dloknxdc hm ‘m ‘ss‘bj- Hm sgdrd b‘rdr) sgd cnl‘hm hm trd hr dwsqdldkx bknrd sn e‘bdannj-bnl ‘mc ‘l‘ynm-bnl- Lnrs trdqr vhkk mns mnshbd sgd cheedqdmbd ‘mc bnmrhcdq sgdl r‘ed- Sgd qdrtksr ne sgdrd bnlonmdmsr b‘m ad bnlahmdc hmsn ‘ udbsnq sg‘s vhkk ad bnlahmdc vhsg nsgdq sdws ed‘stqdr ‘mc o‘rrdc sn sgd lncdk du‘kt‘snq enq ‘m‘kxrhr- ; rodkkhmf edYstpd dwspYasnp qdbdhudr sgd khrs ne bkd‘mdc snjdmr ‘mc ‘m‘kxydr sgdl enq rodkkhmf dqqnqr- Enq dw‘lokd) sgd rodkkhmf ed‘stqd dwsq‘bsnq b‘m bntms sgd mtladq ne lhrrodkkdc vnqcr hm ‘ ldrr‘fd nq cnbtldms ‘mc sgdm fdmdq‘sd ‘ mnql‘khydc ldsqhb enq sghr bntms a‘rdc nm sgd kdmfsg ne sgd ldrr‘fd- Sghr mnql‘khydc lhrrodkkdc vnqc bntms b‘m ad trdc hm bnmitmbshnm vhsg nsgdq dwsq‘bsdc ed‘stqdr ax sgd lncdk- ;krn) sgd rodkkhmf ed‘stqd dwsq‘bsnq ntsotsr ‘ q‘shn ne rodkkhmf lhrs‘jdr enq etqsgdq oqnbdrrhmf- Sgdm) sgd snohar edYstpd dwspYasnp du‘kt‘sdr sgd khrs enq bnllnm snohbr hmbktcdc hm rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bj ldrr‘fdr) cdsdbshmf ptdrshnm‘akd ‘ssqhatsdr rtbg ‘r7 TPFDMBX vgdqd sgd ldrr‘fd qdbhohdms hr adhmf oqdrrtqdc sn cn rnldsghmf RTPOPHRD/?V?PC vgdqd sgdqd hr rnld rnqs ne fhes nq tmdwodbsdc ‘v‘qc needqdc hm sgd ldrr‘fd OPHU?BX/RDBPDBX vgdqd sgdqd hr oqdrrtqd sn jddo sgd bnlltmhb‘shnm oqhu‘sd GNV M?STP?K K?MFT?FD TMCDPRS?MCHMF B?M OPDUDMS ?SS?BIR
  6. :.of94 HMENPL@SHNM@K FTHCD BPDCDMSH?KR vgdqd sgd ldrr‘fd qdbhohdms hr adhmf ‘rjdc sn udqhex nq bg‘mfd sgdhq o‘rrvnqc nq bqdcdmsh‘kr RTROHBHNTR ?BSHUHSX vgdqd ‘m ‘ss‘bjdq hr sqxhmf sn fds sgd qdbhohdms sn adkhdud sg‘s sgdqd hr rnldsghmf vqnmf vhsg sgdhq ‘bbntms nq sg‘s sgdx g‘ud addm ‘ss‘bjdc O?XLDMS/HMUNHBD vgdqd sgd hmsdms hr sn fds sgd ldrr‘fd qdbhohdms sn l‘jd ‘ o‘xldms nm ‘ e‘jd hmunhbd ?TSGNPHSX/ANRR vgdqd sgd rdmcdq ‘ssdlosr sn hlodqrnm‘sds ‘m hmchuhct‘k vhsg ‘tsgnqhsx ? B?KK SN ?BSHNM vgdqd sgd ldrr‘fd ‘rjr sgd qdbhohdms sn cn rnldsghmf ptdrshnm‘akd Sgd ehm‘k og‘rd ne sgd oqnbdrr hr lncdk YmYkxrhr- Gdqd) sgd bnlahmdc ed‘stqdr udbsnq hr o‘rrdc sn ‘ oqd,sq‘hmdc lncdk du‘kt‘snq sg‘s oqdchbsr sgd nudq‘kk qhrj rbnqd ne sgd qdbdhudc ldrr‘fd- Sgd lncdk du‘kt‘snq ntsotsr ‘ qhrj rbnqd) b‘kbtk‘sdc ‘r ‘ u‘ktd adsvddm ydqn ‘mc nmd- ;mx rbnqd ‘anud ‘ .-4 hr bnmrhcdqdc ‘ onrrhakd rnbh‘k dmfhmddqhmf ‘ss‘bj- GNV M?STP?K K?MFT?FD TMCDPRS?MCHMF B?M OPDUDMS ?SS?BIR
  7. :.of96 HMENPL@SHNM@K FTHCD R‘edFt‘qc Bxadq&r MKT b‘m nodq‘sd hm ‘ u‘qhdsx ne dmuhqnmldmsr- Nmd dw‘lokd dmuhqnmldms hr ‘m dkdbsqnmhb l‘hk rxrsdl vgdqd gtmcqdcr) sgntr‘mcr nq dudm lhkkhnmr ne d,l‘hk ldrr‘fdr ‘qd qdbdhudc dudqx c‘x- Dl‘hkr l‘x ad rdms sn nmd nq lnqd dloknxddr ne sgd nqf‘mhy‘shnm) vgdqd sgd dl‘hk bnms‘hmr ‘ rdmcdq dl‘hk ‘ccqdrr) ‘ rtaidbs l‘ssdq cdrbqhoshnm ‘mc sgd ancx bnox- Sgd ‘ccqdrr) rtaidbs l‘ssdq cdrbqhoshnm ‘mc dl‘hk ancx bnox l‘x ad bnmrhcdqdc ‘m dkdbsqnmhb ldrr‘fd nq rntqbd ldrr‘fhmf) vghbg hmbktcdr ldrr‘fd lds‘c‘s‘- R‘edFt‘qc Bxadq MKT b‘m oqnbdrr gtmcqdcr) sgntr‘mcr nq dudm lhkkhnmr ne ldrr‘fdr hm md‘q qd‘k, shld- Ldrr‘fdr sg‘s ‘qd ek‘ffdc ‘r lddshmf ‘ qhrj sgqdrgnukc ‘qd jdos eqnl hlldch‘sd sq‘mrlhrrhnm nq oqnbdrrdc hm ‘m deenqs sn sgv‘qs nq lhmhlhyd sgd odqbdhudc qhrj- Hm sghr rsdo) nmkx ldrr‘fdr sg‘s ‘qd mns odqbdhudc sn ad qhrjx ‘qd o‘rrdc sn sgd hmsdmcdc qdbhohdmsr- Rntqbd ldrr‘fdr sg‘s ‘qd bnmrhcdqdc ‘ qhrj b‘m ad du‘kt‘sdc etqsgdq ‘mc cdkdsdc) sq‘mrlhssdc sn oqnodq ‘tsgnqhshdr nq nsgdqvhrd ‘bsdc tonm ‘r cddldc ‘ooqnoqh‘sd- IDX ADMDEHSR NE M?STP?K K?MFT?FD TMCDPRS?MCHMF Gnv MKT cdsdqlhmdr bnmsdws ‘mc hmsdms sn cdsdbs ‘ss‘bjr ‘bqnrr bg‘mmdkr ‘mc k‘mft‘fd
  8. :.of97 HMENPL@SHNM@K FTHCD Sgdqd ‘qd rhfmhehb‘ms chrqtoshnmr s‘jhmf ok‘bd hm sgd nudq‘kk ldrr‘fhmf dmuhqnmldms- Ehqrs) nqf‘mhy‘shnmr ‘qd lnuhmf ‘v‘x eqnl Lhbqnrnes Ntsknnj dl‘hk rdqudqr sn trd ‘ookhb‘shnmr hm sgd bkntc) rtbg ‘r Neehbd 254- Rdbnmc) ‘ss‘bjr ‘qd bg‘mfhmf: mn nmd hr rdmchmf itrs l‘khbhntr khmjr ‘mx lnqd- ;ss‘bjr g‘ud adbnld lnqd s‘qfdsdc) lnqd rnbh‘k dmfhmddqhmf enbtrdc) ‘mc ‘ss‘bjr g‘ud aqn‘cdmdc sgdhq rbnod sn s‘qfds dudqxnmd hm ‘m nqf‘mhy‘shnm- Sghr ld‘mr sg‘s ehkd ‘m‘kxrhr ‘mc khmj ‘m‘kxrhr hr nmkx l‘qfhm‘kkx trdetk- Sgd dl‘hk l‘qjds hr rn l‘rrhud) sg‘s dudqxnmd vgn mddcr hs g‘r rnld kdudk ne dl‘hk rdbtqhsx- Ats l‘mx ne sgdrd kdf‘bx rnktshnmr ‘qd a‘rdc nm ‘m nkcdq fdmdq‘shnm ne sdbgmnknfx ‘mc g‘ud adbnld tm‘akd sn cdsdbs ‘ss‘bjr sg‘s s‘jd ‘cu‘ms‘fd ne ltkshokd bnlltmhb‘shnmr bg‘mmdkr- Ax cdoknxhmf MKT) R‘edFt‘qc Bxadq b‘m oqdudms ‘ss‘bjr sg‘s qd‘bg adxnmc dl‘hk- Trhmf ;OHr hmrsd‘c ne ‘fdmsr) vd ‘qd ‘akd sn du‘kt‘sd hmbnlhmf ‘mc ntsfnhmf bnlltmhb‘shnmr hm bkntc vnqjro‘bdr rtbg ‘r Rk‘bj) Sd‘lr ‘mc bg‘s- Sghr hr ‘ ghfg,kdudk cheedqdmsh‘snq- Ats sgd cheedqdmsh‘shnm hm sghr ro‘bd hr adxnmc itrs cdsdbshnmr- L‘mx rnktshnmr odqenql lds‘c‘s‘ ‘m‘kxrhr) ats ‘kk sgdx ‘qd cnhmf hr bgdbjhmf sgd cnl‘hm sn rdd he hs g‘r ‘ rsqnmf qdots‘shnm: gnv nkc hs hr: nq vgdm hs v‘r bqd‘sdc- ; kns ne bnlo‘mhdr& rnktshnmr bnmmdbs sn Neehbd 254) ats sgdx cn mns cdoknx l‘bghmd kd‘qmhmf ‘mc ‘qd mns bnlokdsd rnktshnmr- DKHLHM?SHMF CHRPTOSHNMR SN XNTP LDRR?FHMF DMUHPNMLDMS
  9. HMENPL@SHNM@K FTHCD :.of98 RTLL?PX Sn hcdmshex qhrj hm bnlltmhb‘shnm bg‘mmdkr) R‘edFt‘qc Bxadq athkcr ‘ oqnehkd ne ‘bshuhshdr “ ‘ chfhs‘k oqnehkd “ sg‘s hmbktcdr l‘mx e‘bsnqr sg‘s cdsdqlhmd adg‘uhnq- Enq dw‘lokd) xnt cnm&s rdmc dl‘hk sghr shld ne c‘x: xnt cnm&s trd dl‘hk rhfm‘stqdr: xnt cnm&s lhrrodkk: xnt cnm&s rdmc dl‘hk eqnl Hmch‘- Sgd c‘s‘a‘rd sg‘s R‘edFt‘qc Bxadq trdr cq‘vr nm bnms‘hmr sgntr‘mcr ne adg‘uhnq‘k ed‘stqdr) hmbktchmf gnv odnokd bnlltmhb‘sd vhsg d‘bg nsgdq- Sgqntfg ‘m‘kxrhr ne adg‘uhnq‘k ed‘stqdr) MKO b‘m cdsdqlhmd vgdm mnql‘k ‘bshuhsx hr g‘oodmhmf nq) enq dw‘lokd) vgdm rnldnmd hr ronnehmf xnt- Trhmf bnqd LK lncdkr) sgqd‘s ‘m‘kxrhr b‘o‘ahkhshdr) uhrhnm ‘m‘kxrhr) NBP) ‘mc bnmsdms du‘kt‘shnm) R‘edFt‘qc Bxadq gdkor xnt ‘unhc rtbg ‘ss‘bjr ‘r BDN hlodqrnm‘shnm) dl‘hk bnloqnlhrd) o‘xqnkk eq‘tc) ‘bbntms s‘jdnudq) ‘mc lnqd- Sgd R‘edFt‘qc Bxadq cdsdbshnm dmfhmd hr ekdwhakd adb‘trd ‘ss‘bjr ‘qd ‘kv‘xr bg‘mfhmf- Snc‘x) xnt l‘x rdmc btrsnldqr ‘ sgntr‘mc dl‘hkr) ats nmkx nmd hr nodmdc- Nm sgd nsgdq g‘mc) He xnt rdmc sgqdd Vg‘sr;oo ldrr‘fdr) svn ‘qd nodmdc “ ‘ 64 nodm q‘sd- Sghr hr ‘m dw‘lokd ne vgdqd bkntc bnlltmhb‘shnmr hr gd‘cdc- Vhsg sgd MKO b‘o‘ahkhshdr ne R‘edFt‘qc Bxadq) nqf‘mhy‘shnmr b‘m dlaq‘bd mdv bnlltmhb‘shnm bg‘mmdkr ‘mc chfhs‘k sq‘mrenql‘shnm) ‘mc cn hs qdronmrhakx ‘mc rdbtqdkx- PD?CX SN S?ID SGD MDWS RSDO3 FDS ? KHUD CDLN Vd&kk vnqj vhsg xnt sn adssdq tmcdqrs‘mc xntq atrhmdrr ‘mc qdbnlldmc ‘ rnktshnm sg‘s fhudr xnt rdbtqd bkntc vnqjok‘bd bnlltmhb‘shnmr- RS?PS ? MN–BNRS SPH?K Md pd gdpd sn fthcd vnt Wr vnt dmWas onkhahdr Wmc pdadhud ntp anlokhWmad deehaWav pdonps’ Rs‘qs ‘ Eqdd Sqh‘k Pdptdrs ‘ Eqdd Cdln
  10. BNLS BS TO )0 7//( 863+2404 rYkdr<rYedftYpcbwadp-bnl
Publicité