Bab-3- Keunikan-karya-agung

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

BAHAGIAN TIGA:
WACANA KARYA-KARYA AGUNG/UTAMA

* Di dalam bahagian ini, tiga karya agung telah dipilih (oleh proforma IPGM) untuk dikaji dari
segi keunikannya dalam beberapa aspek seperti pembinaan jati diri bangsa, pembentukan
masyarakat, kritikan sosial, pendidikan, pemikiran dan peranan wanita.

KEUNIKAN SEJARAH MELAYU (SULALATUS SALATIN)


Sebagai sebuah sumber pensejarahan penting terhadap salasilah raja-raja Melayu
serta naratif

berkait dengan Kesultanan Melayu

Melaka,

Sejarah Melayu

menampilkan pelbagai keunikan dalam pelbagai aspek termasuklah pembinaan jati
diri bangsa, pembentukan masyarakat, kritikan sosial, pendidikan, pemikiran dan
peranan wanita dalam karya tersebut.


Hal ini menunjukkan bahawa Sejarah Melayu bukan sekadar sastera istana yang
hanya dipenuhi lagenda, mitos dan dongeng, akan tetapi sebaliknya membawa satu
gagasan yang lebih besar dalam memahami ruang lingkup Kesultanan Melayu
Melaka dan kerajaan-kerajaan lain di Alam Melayu dengan lebih luas dan terperinci.

 Keunikan Sejarah Melayu dalam Aspek Pembinaan Jati Diri Bangsa
i. Jati Diri Bangsa yang Taat pada Raja:


Jati diri bangsa Melayu dalam Sejarah Melayu digambarkan sebagai sebuah bangsa
yang taat dan patuh kepada rajanya.



Ketaatan orang Melayu kepada Rajanya diikat oleh ikatan konsep daulat yang mana
orang Melayu percaya bahawa Raja itu berdaulat dan berasal dari leluhur yang mulia
dari Bukit Siguntang dan sesiapa yang menderhaka kepada rajanya pasti akan
terkena tulah.



Dalam Sejarah Melayu, ketaatan orang Melayu kepada Raja digambarkan dalam
pelbagai peristiwa termasuklah peristiwa pembunuhan Tun Besar, anak Bendahara
Paduka Raja Tun Perak oleh Raja Ahmad.

hazmanazhar© 2013

1
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Walaupun pengikut Paduka Raja bersedia menuntut bela ke atas kematian anaknya,
Tun Perak enggan menderhaka kepada rajanya disebabkan “adat hamba Melayu
tiada derhaka kepada tuannya”.



Selain itu, diri masyarakat Melayu ditanam dengan pemikiran “tertimpa tulah”
sekiranya mereka menderhaka kepada raja. Sejarah Melayu sendiri telah
memberikan satu gambaran tulah yang tertimpa ke atas mereka yang menderhaka
kepada raja.



Dalam Sejarah Melayu, pembesar Singapura, Sang Rajuna Tapa dan isterinya telah
terkena tulah dan disumpah menjadi batu akibat daripada penderhakaan mereka
terhadap Raja Iskandar Syah kerana belot terhadap raja dengan berkomplot
bersama angkatan perang Majapahit menewaskan Singapura.



Berdasarkan konsep ikatan daulat dan konsep tulah inilah maka orang Melayu dilihat
sangat mentaati rajanya yang dianggap sangat mulia kerana keturunan leluhurnya.

ii. Jati Diri Bangsa yang Bersifat Animisme:


Walaupun Sejarah Melayu menceritakan bagaimana raja dan seluruh masyarakat
Melaka telah memeluk Islam, jati diri mereka yang berpegang dengan kepercayaan
terhadap “semangat” masih dikekalkan walaupun setelah mereka memeluk Islam.



Kedatangan Islam telah menyaksikan masyarakat Melayu yang sebelum ini
berkepercayaan Hindu-Buddha telah menganut agama Islam dan mengamalkan
ajaran Islam yang tidak sepenuhnya dalam diri mereka.



Hal ini kerana, walaupun mereka telah memeluk Islam, mereka masih lagi
mengekalkan kepercayaan mereka terhadap ilmu mistik, semangat dan ilmu ghaib
yang sebahagiannya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar.



Sebagai contoh, Sejarah Melayu mencatatkan bagaimana masyarakat Melaka masih
mengamalkan ilmu hitam dalam peristiwa Hang Nadim yang cuba merampas Tun
Teja dari istana Pahang bagi dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Syah.

hazmanazhar© 2013

2
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Dalam peristiwa tersebut, Hang Nadim telah menggunakan ilmu guna-guna dalam
bentuk pelulut (serbuk) yang disapu ke badan Tun Teja sehingga Tun Teja berasa
berahi akan Sultan Mahmud Syah.



Dalam peristiwa lain, Sultan Mansur Syah masih lagi mempercayai ilmu-ilmu yang
bersifat “memuja semangat” dalam menundukkan haiwan-haiwan liar seperti ilmu
gajah. Malah, Sejarah Melayu menceritakan bagaimana Sultan Mansur Syah
sanggup memberi belanja kepada sesiapa yang ingin mempelajari ilmu gajah di
istana Melaka.



Hal ini menunjukkan bagaimana walaupun Islam telah menjadi anutan dalam
kalangan masyarakat di Melaka, namun kepercayaan yang diamalkan ketika periode
pra-Islam tidak dihapuskan sepenuhnya.

 Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Pembentukan Masyarakat
i. Pembentukan Masyarakat berdasarkan Hierarki Politik:


Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), pengkelasan struktur masyarakat pada
era Kesultanan Melayu Melaka dapat dikelaskan kepada susunan hierarki tertentu
iaitu hierarki pertama dan teratas iaitu golongan diraja dan kerabat, hierarki kedua
golongan bangsawan, hierarki ketiga iaitu rakyat biasa yang merdeheka serta
hierarki keempat dan berada pada lapisan paling bawah iaitu golongan hamba.



Golongan pertama iaitu golongan diraja dan kerabat yang terdiri daripada seorang
Raja yang dikelilingi oleh kerabat diraja, permaisuri serta putera-putera raja. Segala
kuasa adalah terletak di bawah baginda.



Seterusnya, golongan kedua pula dalam hierarki masyarakat di Melaka terdiri
daripada golongan pembesar yang mentadbir negeri seperti Bendahara, Laksamana,
Penghulu Bendahari, Temenggung, Syahbandar dll. Selain itu, golongan yang
setaraf dengan para pembesar ialah golongan agamawan seperti ulama-ulama Islam
yang terdiri daripada tuan sayyid, makhdum, maulana dan kadi.



Golongan ketiga pula merupakan terdiri daripada rakyat biasa yang merdeheka yang
terdiri daripada golongan pedagang, saudagar, tukang-tukang mahir dan petani.

hazmanazhar© 2013

3
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Golongan keempat pula terdiri daripada golongan hamba yang terdiri daripada
hamba raja, hamba berhutang, hamba abdi dan lain-lain.



Hamba merupakan golongan terbawah dalam hierarki masyarakat di Melaka. Hamba
bukan sahaja dimiliki oleh Raja tetapi turut dimiliki oleh para pembesar dan orangorang kaya.

ii. Masyarakat Pedagang:


Sejarah Melayu turut menceritakan bagaimana masyarakat Melaka pada era
Kesultanan Melayu Melaka rata-ratanya merupakan golongan pedagang yang kaya.



Sebagai contoh, Sejarah Melayu mencatatkan, “...kerana pada masa itu orang
Melaka ratalah berkapal belaka.”



Selain itu, kewujudan masyarakat Melaka yang menjadi pedagang turut diperihalkan
oleh Sejarah Melayu berkenaan Hang Isap, “Adapun Hang Isap ada berniaga
dengan seorang Sayid Hamba Allah”.



Dalam kisah Hang Isap ini, ada diceritakan kisah pelayaran pulang kapal Hang Isap
ke Melaka dan pecah di benua Keling disebabkan balasan penipuannya ke atas
seorang Sayid (orang Arab) ketika melakukan urusan perniagaan.



Hal ini menunjukkan kemampuan para pedagang Melaka untuk berlayar sehingga ke
Benua Arab dan Benua Keling.



Selain itu, golongan rakyat biasa di Melaka turut diwakili oleh golongan pedagang
asing yang datang berlabuh dan menetap di Melaka untuk satu tempoh yang
tertentu. Kebanyakan mereka ini adalah merupakan golongan pedagang yang
datang dari Tanah Arab dan Benua Keling.

iii. Masyarakat Majmuk:


Selain itu, kewujudan kegiatan perdagangan di Melaka telah mewujudkan sebuah
masyarakat majmuk di Melaka.

hazmanazhar© 2013

4
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Selain masyarakat Melayu yang diceritakan dalam Sejarah Melayu seperti namanama Hang Isap, Tun Biajid, Tun Mai Ulat Bulu dan lain-lain, masyarakat Melaka
pada ketika itu juga terdiri daripada masyarakat Keling (India Muslim), Arab dan
Cina.



Masyarakat Keling misalnya terdiri daripada watak-watak seperti Mani Ali Purindam,
Si Kitul, Raja Mendeliar, Tun Mutahir dan Tun Tahir. Selain menjadi pedagang,
mereka ini juga turut diberi tempat dalam pentadbiran Melaka seperti Tun Mutahir
yang dilantik sebagai Bendahara.



Masyarakat Arab di Melaka pula terdiri daripada golongan pedagang dan pendakwah
seperti Syeikh Abdul Aziz, Maulana Sadar Jahan dan Maulana Abu Bakar.

 Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Pendidikan


Sejarah Melayu menceritakan bagaimana Melaka muncul sebagai pusat pendidikan
Islam terkemuka di alam Melayu dengan kehadiran ulama-ulama dari Tanah Arab
termasuklah Makhdum Saiyid Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Kadzi Yusuf, Kadzi
Menua, Kadzi Menawar Syah, Makhdum/Maulana Sadar Jahan dan Maulana
Jalaludin.



Selain itu, beberapa orang Sultan seperti Sultan Mansur Syah sangat mencintai ilmu
pengetahuan.



Sebagai contoh, baginda berguru dengan Maulana Abu Bakar dalam ilmu agama
dan mengutus permasalahan agama ke Pasai.



Melaka juga muncul sebagai pusat keilmuan Islam terkemuka apabila Kitab Darul
Manzum karangan Syeikh Abu Ishaq di bawa oleh Maulana Abu Bakar ke Melaka
dan diajar kepada masyarakat.



Sejarah Melayu juga mencatatkan bagaimana masyarakat Melaka belajar dengan
para ulama seperti kisah Tun Mai Ulat Bulu yang belajar menyebut perkataan Arab
dengan Maulana Sadar Jahan serta kisah Sultan Mahmud Syah yang berguru
dengan Kadi Yusof.

hazmanazhar© 2013

5
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

 Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Pemikiran


Dalam Sejarah Melayu, antara aspek pemikiran yang dimuatkan termasuklah
pemikiran masyarakat Melayu dalam bernegara.



Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), Kesultanan Melayu Melaka yang dikisahkan
dalam Sejarah Melayu ditegakkan oleh beberapa asas penting pemikiran dalam
bernegara, termasuklah susun atur kerajaan, hubungan pemerintah dan rakyatnya
serta nilai dan moral seperti ketaatan dan keadilan.



Pertamanya, susun atur kerajaan yang telah dibentuk oleh Kesultanan Melayu
Melaka telah menggambarkan betapa telitinya pemikiran golongan bangsawan
Melayu dalam memastikan sebuah struktur kerajaan yang kompleks dan tersusun,
dengan peranan raja dan para pembesarnya yang tersusun dan saling lengkap
melengkapi.



Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1989), Sejarah Melayu secara jelas telah
mencatatkan mengenai peranan seorang Raja Melaka dalam memastikan negeri
berada dalam keadaan aman dan harmoni. Menurut Sejarah Melayu,
“adapun pada segala raja-raja itu,

pertama-tama menjadikan

bendahara, kedua menjadikan temenggung, ketiga menjadikan penghulu
bendahari, keempat menjadi syahbandar, maka terpelihara segala raja-raja
itu dengan segala rakyatnya.”


Selain itu, Sejarah Melayu juga turut memuatkan mengenai peri pentingnya peranan
rakyat kepada rajanya dalam membangunkan sebuah negara. Sebagai contoh,
sebelum kemangkatan Sultan Alauddin Riayat Syah, baginda telah bertitah kepada
anakandanya mengenai tanggungjawab seorang raja ke atas rakyatnya. Menurut
Muhammad Yusoff Hashim (1989), Sejarah Melayu menyebut,
“Adapun raja-raja itu umpama api, segala perdana menteri umpama
kayu, kerana api itu jikalau tiada kayu tiada akan nyala…ra’ayat itu umpama
akar, raja itu umpama pohonnya; jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan
dapat berdiri. Demikian raja-raja itu dengan segala ra’ayatnya …jikalau kau
bunuh ia (ra’ayatmu) dengan tiada dosanya, bahawa kerajaanmu binasa”

hazmanazhar© 2013

6
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Peri pentingnya peranan raja dalam berlaku adil ke atas rakyatnya dalam Sejarah
Melayu dapat dilihat apabila wasiat tersebut diulang semula oleh Sultan Mansur
Syah kepada anakandanya Raja Ahmad,
“ dan hendaklah engkau muafakat dengan segala menteri dan segala
orang Besar-besarmu,

kerana

raja

itu,

jikalau

bagaimana

sekalipun

bijaksana dan tahunya, jikalau tiada muafakat dengan pegawai, di mana akan
dapat ia

melakukan

bijaksananya

itu?

Dan

tiada

akan

sentosa

kerajaannya; kerana raja-raja itu umpama api, segala menteri itu umpama
kayu, kerana api itu tiada akan nyala jikalau tiada kayu; seperti kata
Farsi:'Ar'ayatu juna bakhasta sultan khasad', yakni rakyat itu umpama akan
dan raja itu umpama pohon; jikalau tiada akan nescaya tiada akan dapat
berdiri. Demikianlah raja itu dengan segala rakyatnya....”


Berdasarkan

titah

nasihat

dua

orang

Sultan

di

atas,

perkara

ini

telah

menggambarkan betapa pemikiran masyarakat Melayu yang mempercayai bahawa
raja dan rakyatnya adalah saling lengkap-melengkapi di antara satu sama lain.


Hal ini kerana, raja sebagai ketua negara akan bertindak sebagai penaung (pohon)
kepada rakyatnya, manakala rakyat pula bertindak sebagai pendokong (akar)
kepada raja (yakni pohon tersebut).



Kemudiannya, peranan raja dan pembesar pula diumpamakan seperti api dan kayu
di mana tanpa kayu, api tidak akan mampu bernyala. Dalam perumpamaan ini,
kebijaksanaan raja (api) itu tidak akan terserlah tanpa adanya para pembesar (kayu)
yang menyalakan kebijaksanaan tersebut.



Keadaan ini menggambarkan kepada kita bagaimana Sejarah Melayu telah
melakarkan pemikiran golongan pemerintah dan rakyat Melaka yang melihat
peranan masing-masing dalam bernegara yang saling lengkap-melengkapi di antara
satu sama lain.

hazmanazhar© 2013

7
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

 Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Kritikan Sosial
Walaupun teks Sejarah Melayu dilihat terlalu mengagung-agungkan dan memuliakan
raja, namun begitu pengarangnya secara tersirat cuba untuk melakukan kritikan ke atas
raja dalam beberapa peristiwa termasuklah:

i. Peristiwa Singapura Dilanggar Todak:
 Apabila Raja Singapura membunuh Tuan Jana Khatib kerana cemburu buta atas
dakwaan kononnya ulama tersebut cuba menunjukkan kesaktian kepada isteri
baginda, Tuan Jana Khatib dibunuh.
 Tidak lama selepas itu, Singapura ditimpa bala apabila dilanggar todak
mengakibatkan ramai rakyat mati.
 Melalui kisah ini, pengarang cuba untuk meketengahkan soal kezaliman Raja tanpa
usul periksa dan akibatnya Singapura ditimpa bala akibat pembunuhan seorang
ulama yang sangat alim dari Pasai.
 Seterusnya, Raja tanpa berfikir panjang menitahkan rakyat untuk berkubu betis bagi
menangkis serangan todak tersebut.
 Tindakan Raja itu sekali lagi mengundang padah apabila semakin ramai rakyat yang
cedera

dan

mati.

Dalam

hal

ini

penulis

cuba

untuk

menggambarkan

ketidakmampuan Raja dalam berpandangan jauh dan bersikap terburu-buru.
 Hanya apabila seorang kanak-kanak bernama Hang Nadim mengusulkan supaya
dibuat benteng dengan batang pisang maka cadangan tersebut berjaya menghalang
serangan todak.
 Namun Hang Nadim kemudiannya dibunuh kerana dikhuatiri akan melawan Raja
apabila besar nanti. Dalam hal ini kritikan sebenarnya ditujukan kepada para
pembesar yang mengampu dan buruk sangka yang mengelilingi dan memberi
nasihat pada Raja pada ketika itu.

hazmanazhar© 2013

8
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

ii. Kritikan Terhadap Moral Raja:
 Secara berterus terang, penulis Sejarah Melayu tidak menyembunyikan keburukan
Sultan Mahmud Syah yang dilihat sangat mengikut hawa nafsunya sehingga
sanggup untuk bersekedudukan dengan isteri Tun Biajid ketika Tun Biajid dalam satu
tugasan ke Morib.
 Selain itu, peristiwa peminangan Puteri Gunung Ledang dan peristiwa penculikan
Tun Teja dari Pahang ke Melaka bagi dijadikan isteri Sultan Mahmud Syah sehingga
hampir memulakan perang di antara Pahang dan Melaka menunjukkan bagaimana
sikap Sultan Mahmud Syah.
 Pengarang juga turut membuka aib Sultan Mahmud Syah dengan menceritakan
tentang penyakit kesukaran untuk membuang air.

iii. Kritikan terhadap Sikap Suka Termakan Fitnah:
 Peristiwa pembunuhan Bendahara Tun Mutahir berserta seluruh ahli keluarganya
setelah difitnah oleh Raja Mendeliar (yang disampaikan melalui Laksamana Khoja
Hasan) telah menunjukkan kegagalan Sultan Mahmud Syah dan sikap terburu-buru
baginda yang menghukum tanpa usul periksa.
 Sultan juga dikritik kerana tindakannya dipengaruhi perasaan dendam kerana
Bendahara Tun Mutahir tidak mempersembahkan anakandanya Tun Fatimah
menjadi isteri Sultan seperti adat-adat Bendahara sebelumnya.

iv. Kritikan terhadap Kezaliman Raja:

 Beberapa kali ditekankan dalam Sejarah Melayu iaitu apabila pemerintah bertindak
zalim ke atas rakyatnya, bala akan menimpa negeri itu.
 Dalam hal ini, pengarang Sejarah Melayu telah cuba untuk mengkritik Sultan yang
melanggar perjanjian di Bukit Seguntang di mana Raja diberi Daulat, Rakyat diberi
Keadilan.
 Berdasarkan ikatan daulat ini, Sejarah Melayu sebenarnya secara halus cuba
menunjukkan betapa Rajalah yang terlebih dahulu melanggar sumpah tersebut
hazmanazhar© 2013

9
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

sebelum berlakunya pembelotan Sang Rajuna Tapa yang akhirnya terkena tulah dan
disumpah menjadi batu.
 Selain dalam kisah pembunuhan Tuan Jana Khatib, peristiwa Hang Nadim yang
dizalimi, kisah Tun Biajid yang menerima tamparan apabila Sultan bersekedudukan
dengan isterinya, kisah pembunuhan anak Tun Perak dalam peristiwa sepak raga
dan peristiwa pembunuhan keluarga Bendahara Tun Mutahir, ketidakadilan Raja
terhadap rakyatnya bermula seawal kisah anak pembesar Singapura Sang Rajuna
Tapa yang dijadikan gundik Raja seolah-olah menjatuhkan maruah Sang Rajuna
Tapa sebagai Bendahara pada ketika itu.
 Kemuncak kezaliman terhadap kezaliman Raja terhadap keluarga Sang Rajuna
Tapa adalah apabila anakandanya itu disula di hadapan khalayak ramai kerana
difitnah cuba bersekedudukan dengan seorang panglima.
 Kerana rasa terhina dan kecewa, Sang Rajuna Tapa telah mengutus surat ke
Majapahit supaya melanggar Singapura dan beliau sanggup belot dengan membuka
pintu kota.
 Akhirnya, balasan terhadap Singapura muncul apabila negeri tersebut alah kepada
Majapahit dan Raja dan pengikutnya terpaksa berundur ke Melaka.
 Walaupun begitu, kritikan tersebut masih dilihat berlapik apabila Sang Rajuna Tapa
diketengahkan sebagai seorang antagonis yang akhirnya disumpah menjadi batu
akibat terkena tulah.

 Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Peranan Wanita


Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), tema feminisme turut diangkat dalam
penceritaan Sejarah Melayu bagi menunjukkan bahawa di sana terdapat peranan
wanita dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka.



Antara tokoh-tokoh wanita yang diceritakan dalam Sejarah Melayu termasuklah,
Puteri Syahrul Bariyah, Wan Malini dan Wan Empuk, Tun Teja, Puteri Gunung
Ledang, Puteri Hang Li Po dan Tun Fatimah, di samping beberapa watak lainnya.

hazmanazhar© 2013

10
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Setiap watak wanita yang disebut dalam Sejarah Melayu memainkan peranan
mereka yang tersendiri, sama ada secara sampingan ataupun memberi kesan yang
besar kepada perjalanan cerita itu sendiri. Antaranya termasuklah:

i. Peranan Tun Fatimah:
Antara kisah yang berkait dengan peranan wanita dalam Sejarah Melayu
termasuklah peristiwa keengganan Tun Fatimah yang bertindak menggugurkan
anak kandungannya dengan baginda Sultan Mahmud Syah.

Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), walaupun wanita seringkali dianggap
sebagai barang dan hiasan lelaki, namun sesekali hak wanita dilatardepankan
dalam teks Sejarah Melayu.
Berdasarkan kisah Tun Fatimah yang diceritakan dalam Sejarah Melayu, dia
telah bertindak menggugurkan kandungannya sebagai tanda protes terhadap
tindakan Sultan Mahmud Syah yang telah menghukum bunuh semua ahli
keluarga dan suaminya, Tun Ali.
Disebabkan kemurungan dan sikap dingin Tun Fatimah terhadap Sultan Mahmud
Syah, baginda telah sanggup untuk berjanji akan merajakan anak yang dilahirkan
Tun Fatimah supaya Tun Fatimah tidak membahayakan dirinya dengan
menggugurkan kandungan tersebut.
Kisah Tun Fatimah dengan Sultan Mahmud Syah ini cukup ironik. Hal ini
menggambarkan betapa seorang raja yang dikenali sebagai suka berfoya-foya
dan zalim akhirnya mampu patuh terhadap seorang wanita bernama Tun
Fatimah.

ii. Peranan Puteri Gunung Ledang:
Selain itu, kisah wanita yang turut dimuatkan dalam Sejarah Melayu adalah
mengenai Puteri Gunung Ledang.

Dalam kisah ini, Sultan Mahmud Syah yang telah menghantar rombongan
peminangan kepada Puteri Gunung Ledang telah terpaksa membatalkan

hazmanazhar© 2013

11
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

hasratnya apabila puteri tersebut meminta pelbagai permintaan yang tidak masuk
akal.
Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), kisah peminangan Puteri Gunung
Ledang ini telah menggambarkan betapa ketinggian harga seorang wanita yang
bukan hanya boleh dibeli dengan harta, kuasa dan darjat.
Selain itu, kisah ini juga merupakan salah satu bentuk kritikan tersirat pengarang
Sejarah Melayu dalam membidas sikap Sultan Mahmud Syah yang menggemari
wanita-wanita cantik dan suka berfoya-foya.

iii. Peranan Bonda Sultan Mahmud Syah:
Seterusnya, peranan wanita yang dapat dilihat dalam Sejarah Melayu adalah
melalui watak bonda kepada Sultan Mahmud Syah yang dilihat sebagai individu
penting di belakang perlantikan adindanya, Tun Mutahir sebagai Bendahara
Melaka.

Dalam hal ini, Sejarah Melayu telah menceritakan bagaimana ketika Sultan
Mahmud Syah ingin mencari pengganti kepada Bendahara Melaka, bonda
baginda membisikkan kepada baginda supaya melantik adinda bondanya (yakni
bapa saudara Sultan Mahmud) iaitu Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka
yang baharu.
Hal ini menunjukkan wujudnya campur tangan dalam pemilihan Bendahara
Melaka pada waktu itu.
Secara tidak langsung juga, walaupun diketahui kuasa politik dalam Kesultanan
Melayu Melaka dikuasai oleh golongan lelaki, dalam sesetengah keadaan,
peranan wanita juga dapat dilihat mencampuri urusan pentadbiran Melaka pada
ketika itu.

hazmanazhar© 2013

12
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

KEUNIKAN HIKAYAT ABDULLAH


Hikayat Abdullah sebuah karya sastera sejarah karangan Abdullah bin Abdul Kadir
Munsyi merupakan sebuah catatan kehidupan Abdullah yang sarat dengan peristiwa
sejarah berdasarkan pengalamannya sebagai seorang jurutulis dan pembantu
kepada Stamford Raffles ketika di Melaka dan Singapura.



Penulisan Abdullah yang realistik dan terkeluar daripada corak penulisan tempatan
lain yang lebih bersentrikkan istana telah menjadi Abdullah dianggap sebagai
“mencipta dan mendahului zamannya”.



Keunikan karya tulisan Abdullah dalam hikayatnya dapat dilihat daripada pelbagai
aspek termasuklah aspek pembinaan jati diri bangsa, pembentukan masyarakat,
pendidikan, pemikiran, kritikan sosial dan peranan wanita.

 Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pembinaan Jati Diri Bangsa


Abdullah

Munsyi

dalam

buku

Hikayat

Abdullah

meletakkan

garis

masa

penceritaannya bermula sejak kelahirannya pada 1796 sehinggalah kepada zaman
kehidupannya di Singapura. Abdullah lahir dan hidup di tengah-tengah masyarakat
Melaka pada zaman pendudukan British di Melaka.


Zaman tersebut telah menyaksikan bagaimana jati diri masyarakat Melayu di Melaka
berada di dua persimpangan, suatu pihak yang dilihat cuba untuk mengekalkan jati
diri bangsa yang diwarisi zaman berzaman, manakala satu pihak yang lain pula
dilihat terbuka kepada perubahan sesuai dengan peredaran masa.



Berdasarkan penulisannya dalam Hikayat Abdullah, Abdullah Munsyi secara tidak
langsung telah menggambarkan mengenai jati diri masyarakat Melayu di Melaka
pada ketika itu yang dilihat mempercayai pelbagai adat yang pelik dan karut-marut
dalam kehidupan mereka.



Menurut Kassim Ahmad (2004), masyarakat Melayu pada zaman Abdullah Munsyi
masih kekal dengan kepercayaan yang karut marut, adat resam yang jahat dan
mundur dan taat kepada rajanya dengan sebenar-benar taat walaupun kelakuan raja
mereka itu kadangkala itu zalim dan tidak bermoral.

hazmanazhar© 2013

13
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Menurut Siti Aisah Murad (1996), antara contoh kepercayaan karut yang dipercayai
oleh masyarakat Melayu pada ketika itu termasuklah adat “menjual anak” yang turut
dilakukan oleh ibu bapa Abdullah Munsyi sendiri.



Selain adat “menjual anak”, orang Melayu juga mempunyai kepercayaan pelik
dengan mempercayai bahawa nama seseorang juga mempengaruhi kesihatan
seseorang sekiranya nama yang diberikan itu tidak sesuai dengan tubuh badan si
anak tersebut. Menurut Abdullah Munsyi seperti yang dipetik Siti Aisah Murad
(1996),
“ Bahawa ini pun satu adat nenek moyang bodoh, yang tiada ia
mengetahui Allah Taala.... Syahadan ada pula orang yang percaya sebab
nama budak itu terlalu besar itulah kononnya mendatangkan penyakit atau
mati. Maka sekalian itu bohong dan adat-adat bodoh belaka.”



Selain itu, masyarakat Melaka pada zaman Abdullah Munsyi juga masih lagi
menebal dengan kepercayaan terhadap perkara mistik dan magis seperti dalam
peristiwa perobohan Kota Melaka oleh British dan peristiwa menangkap gajah.



Contohnya, ketika usaha Tuan Farquhar untuk merobohkan Kota Melaka itu tidak
berjaya, masyarakat Melaka percaya bahawa keadaan tersebut disebabkan oleh
para jembalang yang menjaga kota tersebut daripada dihancurkan.



Seterusnya, dalam peristiwa penangkapan gajah oleh Pawang Gajah yang bernama
Encik Sulung, masyarakat Melaka pada ketika itu dilihat taksub dan percaya dengan
kebolehan ilmu gajah Encik Sulung dalam menjinakkan hampir 63 ekor gajah di Hulu
Melaka sedangkan Abdullah Munsyi yang melihat peristiwa tersebut menganggap
perkara tersebut dilakukan dengan kebijaksanaan dan bukannya melalui ilmu mistik
seperti hikmat, ubatan ataupun jin. (Siti Aisah Murad, 1996).



Seterusnya, masyarakat Melayu Melaka pada zaman kehidupan Abdullah Munsyi
juga mempunyai kepercayaan Islam yang agak ortodoks dan tertutup. Misalnya,
masyarakat pada zaman itu menegah anak-anak mereka atau sesiapa yang cuba
untuk mempelajari bahasa Inggeris atau belajar dengan orang-orang Inggeris. Hal ini
kerana mereka beranggapan bahawa mempelajari ilmu Inggeris seolah-olah murtad
dan masuk Kristian.

hazmanazhar© 2013

14
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Sebagai contoh, Kassim Ahmad (2004) telah bertindak memetik semula dialog di
antara Abdullah dengan pendukung-pendukung fahaman kolot tersebut itu:
“ Jangan baca kitab ini. Buangkan, karena ini kitab orang putih. Nanti
rosak iman kita.” Maka jawabku kepada mereka itu, “Bagaimana engkau
boleh tau ini kitab orang putih? Bukankah ini bahasa Melayu? Dan bolehkah
ia ini merosakkan iman kita? Apakah ertinya iman itu?... ertiya iman itu
kuketahui, percaya. Maka jikalau kiranya tiada percaya aku akan dia,
bolehkah rosak iman? ....” Maka diamlah mereka itu.”



Berdasarkan kisah-kisah yang telah diceritakan oleh Abdullah mengenai masyarakat
pada masa itu, maka jelaslah bahawa jati diri masyarakat Melayu pada masa itu
dilihat masih bersifat konservatif dan tertutup dengan tradisi lama sedia ada sejak
zaman berzaman semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka.



Jati diri masyarakat pada ketika itu dilihat kekal dengan kepercayaan terhadap adat
dan kepercayaan tertentu yang kadangkala bersikap jumud dan tertutup daripada
arus perubahan semasa pada waktu itu.



Seterusnya, jati diri bangsa yang dapat dilihat dalam penulisan Abdullah adalah
melalui jati diri Abdullah Munsyi itu sendiri. Walaupun beliau dianggap berlawanan
daripada masyarakat kebanyakan pada masa tersebut sehingga digelar “Abdullah
Paderi”, sikap dan sifatnya itu akhirnya menjadi ikutan masyarakat Melayu yang
bangkit dalam Gerakan Islah pada awal abad ke-20 seperti angkatan Syed Syeikh alHadi, angkatan Za‟ba dan Angkatan 50 (ASAS 50). (Kassim Ahmad, 2004: xxvii)



Antara jati diri utama yang terdapat dalam diri Abdullah Munsyi ialah bersifat realistik
dan terbuka dalam pemikirannya. Menurut A.H Hill (1969), “Abdullah was the first
writer in Malay to bring realism to this art....”. Keterbukaan Abdullah dapat dilihat
apabila beliau bertindak menterjemah Kitab Injil ke dalam bahasa Melayu, sesuatu
yang dianggap sebagai menyalahi agama oleh sebahagian besar masyarakat pada
masa tersebut.

hazmanazhar© 2013

15
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Malah, walaupun bapa Abdullah adalah merupakan seorang yang berilmu dan dekat
dengan golongan penjajah Barat dengan menjadi jurutulis, beliau sendiri dilihat
menentang keterbukaan Abdullah apabila anaknya bertindak belajar di sekolah
mubaligh, Anglo-Chinese College.



Keterbukaan Abdullah juga menyebabkan beliau menjadi seorang pengagum kepada
sains dan teknologi serta menolak kepercayaan karut dalam masyarakat Melayu
pada masa tersebut. Menurut Kassim Ahmad (2004), kekaguman Abdullah terhadap
sains dinukilkan di dalam hikayatnya apabila beliau melihat sendiri sebuah kapal
asap yang datang ke Singapura, selain menyaksikan demonstrasi sebuah alat
pengambil gambar, kamera yang awal.



Walaupun masyarakat Melaka memandang Abdullah sebagai seorang yang bersifat
kebaratan, hakikatnya jati diri Abdullah terhadap bangsa Melayu cukup tinggi
terutamanya melalui pemikirannya yang sentiasa memikirkan mengenai nasib orang
Melayu yang berada dalam keadaan yang menyedihkan dan malang.



Misalnya,

Kassim

Ahmad

(2004)

menjelaskan

bahawa

Abdullah

sentiasa

mengenangkan nasib orang Melayu yang mundur dalam ilmu pengetahuan:
“ Adapun segala hal ehwal mereka itu sekalian senantiasa bersamasama dengan aku. Maka kulihat hal ehwal mereka itu dan tabiat mereka itu
dan kelakuan mereka itu dan adat mereka itu daripada kecilku sampailah
sekian umurku, maka kuperhatikan juga, maka adalah kudapati bangsa
Melayu itu makin lama usahkan makin pandai, makin pula bodohnya,
adanya.”


Selain mengenang nasib bangsanya, Abdullah juga seorang yang begitu sayang
akan bahasa Melayu dan sampai ke suatu tahap cuba untuk menyusun nahu bahasa
Melayu sebagai satu panduan kepada generasi yang akan datang. Catat Abdullah:
“....Bermula bahasa Melayu ini bukankah seperti hutan rimba besar
keadaannya, penuh dengan semak samun dan duri pun berceracangan dan
akar pun bersengkarut, dan kayu pun lintang-pukang dan lorongnya pun
simpang-siur dan tanahnya pun tinggi rendah? Maka daripada zaman adanya
bahasa itu sampai sekarang ini adakah seorang yang bernafsu hendak
membetulkan atau mengaturkan jalannya atau hukumnya?”

hazmanazhar© 2013

16
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

 Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pembentukan Masyarakat

i. Pembentukan Masyarakat yang Hidup dalam Zaman Perubahan:


Abdullah Munsyi hidup dalam satu zaman perubahan, iaitu perubahan daripada
zaman feudal Melayu di Tanah Melayu kepada zaman pemerintahan kolonial
Inggeris di Tanah Melayu.



Dalam era perubahan ini, Abdullah telah dilihat cuba menggambarkan berlakunya
pertembungan dua aliran dalam keilmuan iaitu aliran ilmu pengetahuan masyarakat
yang sedia ada dan ilmu pengetahuan Barat yang membawa pelbagai pembaharuan
dan kelebihan kepada masyarakat. Aliran ilmu pengetahuan tradisi ini dilihat
menekankan pendidikan agama terutamanya pembacaan al-Quran manakala aliran
ilmu pengetahuan Barat menekankan pelbagai disiplin ilmu termasuklah bahasa,
sains, teknologi dan juga etika.



Kehadiran Barat (Inggeris) dan ilmunya disambut dengan penuh skeptikal oleh
masyarakat tempatan termasuklah bapa Abdullah sendiri, walaupun beliau adalah
merupakan seorang yang berilmu pengetahuan di Melaka.



Di era transisi perubahan ini, masyarakat Melayu dilihat masih cuba untuk
mengekalkan diri mereka dengan kehidupan lama mereka. Menurut Kassim Ahmad
(2004), sikap prasangka masyarakat tempatan terhadap Inggeris telah ditulis
Abdullah dalam hikayatnya seperti berikut:
“Bermula maka adalah telah berpuluh-puluh kali aku ini disuruhkan
oleh tuan-tuan itu memanggil dan mencari anak-anak Melayu supaya boleh ia
belajar dan mengetahui membaca dan menulis, baik bahasa Melayu, baik
bahasa Inggeris. Maka oleh sebab bodohnya dan sangka mereka itu nanti
dimasukkan Inggeris, tiadalah ia mau datang. Karena fikiran mereka itu,
dengan kekerasan nanti ditangkap, dimasukkan Inggeris. Maka beberapa kali
sudah aku ingatkan akan mereka itu serta memberitau akan mereka itu
bahawa sekali-kali tiada Inggeris itu hendak memasukkan seseorang ke
dalam agamanya kalau yang empunya diri tiada suka....”

hazmanazhar© 2013

17
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Berdasarkan apa yang telah dituliskan oleh Abdullah dalam hikayatnya, nyatalah
masyarakat Melayu dalam zaman transisi tersebut dilihat penuh dengan kesangsian
terhadap Inggeris, di mana mereka menganggap Inggeris cuba untuk menjadikan
masyarakat tempatan seperti mereka dan menganut agama yang sama dengan
mereka iaitu Kristian.



Pada pandangan masyarakat tempatan pada masa tersebut, menurut cara Inggeris
adalah bersalahan dari segi agama dan pegangan ini turut dipersetujui oleh bapa
Abdullah sendiri iaitu Abdul Kadir. Catat Abdullah:
“ Aku tiada suka engkau pergi belajar bahasa Inggeris dan suratnya,
karena seorang pun orang Islam tiada belajar itu. Dan lagi, banyaklah orang
mengatakan pekerjaan itu tiada baik, merosakkan agama...”

ii. Pembentukan Masyarakat yang Menerima Pendidikan Formal:


Walaupun berlaku pertentangan di antara masyarakat tempatan ke atas usaha
Inggeris dalam menyebarkan ilmu pengetahuan terutamanya bahasa Inggeris
kepada anak-anak tempatan, akhirnya atas usaha yang dilakukan oleh dua orang
paderi iaitu Tuan Milne dan Tuan Thomsen telah menyebabkan tertubuhnya sebuah
sekolah mubaligh di Melaka pada ketika itu yang dikenali sebagai Anglo-Chinese
College.



Menurut Siti Aisah Murad (1996), sekolah ini telah ditubuhkan atas arahan East India
Company dan di sinilah anak-anak Cina, Nasrani dan Melayu belajar menulis dan
membaca bahasa Inggeris.Malah, Abdullah sendiri tidak ketinggalan untuk turut
belajar di maktab tersebut, bahkan medorong orang lain untuk sama-sama belajar di
maktab tersebut.



Kejayaan penubuhan maktab tersebut sebenarnya telah menunjukkan kepada kita
bahawa berlakunya pembentukan sebuah masyarakat baru di era transisi feudal ke
kolonialisme di Tanah Melayu.



Antara perubahan yang berlaku dalam masyarakat termasuklah pembentukan
sebuah masyarakat yang mendapat pendidikan formal di Melaka pada ketika itu
berbanding sebelumnya yang hanya tertumpu kepada pendidikan separa formal di
kelas-kelas pengajian al-Quran dan pendidikan tidak formal di rumah.

hazmanazhar© 2013

18
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

iii. Pembentukan Masyarakat di Singapura:



Seterusnya,

Abdullah

Munsyi

dalam

karyanya

juga

turut

menggambarkan

pembacanya mengenai pembentukan masyarakat di Singapura yang sebahagian
besarnya terdiri daripada golongan imigran terutamanya dari China.


Dalam hikayatnya juga, Abdullah turut memperincikan mengenai Singapura sebelum
daripada pembinaan loji Inggeris yang digambarkan sebagai sebuah kawasan hutan
sebelum Sultan Hussein bertindak membina istananya di Kampung Gelam. (Siti
Aisah Murad, 1996)



Berdasarkan

penulisan

Abdullah

dalam

Hikayat

Abdullah,

beliau

telah

menggambarkan bagaimana masyarakat Singapura ketika beliau membantu menjadi
jurutulis kepada Stamford Raffles, Singapura dipenuhi oleh imigran Cina yang hadir
dalam jumlah yang ramai dan membawa budaya kongsi gelap mereka ke Singapura.


Dalam hikayatnya, Abdullah turut menceritakan bagaimana keberaniannya dalam
menyelinap masuk ke dalam kongsi gelap T‟ien Ti Hui di pedalaman Singapura. (A.H
Hill, 1969:15)



Dalam kisah penyelinapannya ke dalam kongsi gelap tersebut, Abdullah telah
bertindak menyamar sebagai seorang pengemis dan telah menyaksikan pembakaran
kertas nazar, upacara meminum darah di hadapan berhala dan seksaan ke atas ahli
kongsi gelap yang melanggar peraturan kongsi gelap tersebut. Kejayaan Abdullah
menyelinap itu telah memberikan satu gambaran kepada kita mengenai struktur
kongsi gelap Cina di Tanah Melayu pada ketika itu.



Seterusnya, bagi mengawal sebuah masyarakat di Singapura, Abdullah turut
mencatatkan bagaimana beliau ditugaskan untuk menulis satu undang-undang yang
menjadi hukum dan adat dalam negeri Singapura termasuklah hal berkaitan dengan
larangan perjudian dan menanam candu di Singapura oleh Raffles.



Menurut Siti Aisah Murad (1996), kebanyakan masyarakat menyambut baik undangundang yang dibuat Raffles kecuali masyarakat Cina. Catat Abdullah mengenai
undang-undang tersebut:

hazmanazhar© 2013

19
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

“Maka adalah daripada masa surat itu sudah ditampalkan, maka
segala hukum dan adat dalam negeri Singapura pun tetaplah, maka segala
bangsa pun terlalulah sukacita sebab mendengarkan hukum dan adat yang
diadakan oleh Tuan Raffles itu; melainkan orang Cina juga yang tiada suka,
sebab dalam undang-undang itu menegahkan tiada boleh bermain judi, maka
sebab itu kebanyakan orang-orang Cina yang mengempas dan menarik
nafas panjang, maka adalah masing-masing mereka itu dengan masam
mukanya, serta mengumpat dan memaki akan Tuan Raffles sebab
menegahkan orang daripada bermain judi itu.”



Berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Abdullah itu, maka jelaslah bahawa
pembentukan sebuah masyarakat di Singapura adalah jauh berbeza dengan
masyarakat di sekitarnya di alam Melayu pada masa tersebut.




Hal ini kerana kebanjiran imigran telah mengubah keadaan masyarakat termasuklah
pertentangan budaya di antara orang Cina dan orang tempatan Melayu terutamanya
dalam kegiatan perjudian, arak, candu dan kongsi gelap.



Contohnya, undang-undang yang dibuat oleh Raffles dalam mengharamkan judi dan
candu telah mendapat reaksi berbeza dalam kalangan penduduk tempatan, imigran
Cina dan pegawai Inggeris. Hal ini menunjukkan berlakunya pertembungan budaya
dalam kalangan masyarakat di Singapura pada waktu tersebut.

iv. Masyarakat yang Mengekalkan Amalan Perhambaan:


Seterusnya, aspek pembentukan masyarakat yang turut dimuatkan oleh Abdullah
dalam hikayatnya termasuklah penggunaan institusi perhambaan dalam masyarakat
pada ketika itu.



Menurut Kassim Ahmad (2004), ahli-ahli sejarah dan pengkaji masyarakat Malaysia
zaman pramoden terhutang budi kepada Abdullah kerana dua catatannya dalam
buku Hikayat Abdullah tentang kewujudan hamba abdi pada masa tersebut.

hazmanazhar© 2013

20
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Misalnya, catatan beliau mengenai hamba yang telah dibawa oleh orang Bugis:
“ .... Hatta setelah keesokan harinya, pagi-pagi aku turunlah ke laut
hendak pergi melihatkan itu. Maka apabila sampai ke perahu itu, maka kulihat
penuh sesak dengan hamba. Ada kira-kira tiga ratus orang: laki-laki,
perempuan, budak-budak. Ada yang bunting hampir beranak, yakni bunting
sarat. Maka terlalu kasihan hatiku melihat akan dia. Maka sebentar lagi
kulihat orang-orang Cina datang beratus-ratus hendak membeli itu....”

 Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pendidikan


Berdasarkan penulisan Abdullah dalam hikayatnya, aspek pendidikan adalah
merupakan aspek terpenting yang menjadi asas dalam kehidupan Abdullah.



Semenjak kecil, beliau dididik dengan ilmu pengetahuan dan apabila besarnya pula
menjadi guru, penterjemah, penulis dan pengkaji, bidang-bidang kehidupan yang
tidak lari daripada pendidikan.



Selain itu, Abdullah juga mengemukakan pelbagai kritikan dan saranan mengenai
pendidikan orang Melayu yang dilihat jauh ketinggalan pada zaman tersebut, selain
sikap tertutup orang Melayu yang menolak ilmu-ilmu moden dari Barat.



Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah semenjak kecilnya dilahirkan dan
dibesarkan dalam satu tradisi ilmu bahasa Melayu dan agama ortodoks yang kukuh.
Hal ini disebabkan oleh Abdullah yang lahir dalam sebuah keluarga yang berilmu, di
mana bapanya Abdul Kadir merupakan seorang ahli bahasa, jurutulis dan khatib,
selain menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya.



Selain itu, nenek kepada Abdullah yang bernama Peri Achi pula ialah seorang guru
besar di Kampung Pali, mengajar lebih kurang dua ratus orang murid membaca,
menulis dan mengaji al-Quran. (Siti Aisah Murad, 1996:3)

hazmanazhar© 2013

21
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Disebabkan latar belakang keluarga Abdullah yang mempunyai ilmu pengetahuan
yang tinggi, Abdullah telah dibesarkan dalam situasi yang mementingkan pelajaran.



Menurut Siti Aisah Murad (1996), zaman kanak-kanak Abdullah telah dihabiskan
bersama neneknya di sekolah. Abdullah telah menjelaskan perkara ini di dalam
hikayatnya seperti berikut:
“Maka barang apa-apa pengajarannya kepada budak-budak itu
semuanya kuturut sahaja, itulah menjadi permainanku: dari bangun pagi
sehingga pukul enam petang tiadalah bunyi apa lain lagi melainkan riuh bunyi
belajar dan mengaji sahaja.”



Abdullah sejak umurnya tujuh tahun telah mula ditekankan dengan ilmu pengetahuan
apabila dirinya dihadiahkan dengan sekeping papan loh dan kalam resam menjadi
alat permainannya. Melalui papan itu jugalah beliau mula belajar melakar dan
membentuk perkataan dalam bentuk garis kasar.



Bapa Abdullah adalah seorang pendisiplin ilmu yang keras (Kassim Ahmad, 2004).
Disebabkan sikap bapanya yang tegas terhadap pelajaran Abdullah, akhirnya beliau
mampu untuk khatam al-Quran, memperoleh kemahiran membaca dan menulis
dengan baik.



Pembudayaan ilmu dalam diri Abdullah telah menyebabkan beliau menjadi seorang
yang gemar mencari ilmu. Antaranya, beliau telah berguru dengan dua orang ahli
bahasa Melayu yang terkemuka di Melaka pada ketika itu iaitu Datuk Sulaiman dan
Datuk Astur.



Melalui gurunya, beliau telah dapat menguasai pengetahuan bahasa Melayu dalam
simpulan perkataan, ikatan perkataan, rangkai perkataan, kuasa perkataan dan
tujuan perkataan. (Siti Aisah Murad, 1996: 5)



Menurut Kassim Ahmad (2004), selain mempelajari ilmu bahasa Melayu, Abdullah
juga telah bertindak mempelajari pelbagai bahasa pertuturan di Melaka pada ketika
itu seperti bahasa Tamil, Hindi, Cina dan Inggeris.

hazmanazhar© 2013

22
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Seterusnya, sikap Abdullah dalam pendidikan ialah beliau bukan sahaja berminat
dalam mempelajari sesuatu ilmu, akan tetapi turut sama menyebar ilmunya dan
berusaha mengembangkan lagi ilmu tersebut.



Misalnya, semenjak kecil, Abdullah telah muncul sebagai seorang guru al-Quran
kepada supai-supai Benggali beragama Islam yang mengawal Kota Melaka.
Kemudiannya, Abdullah menjadi guru bahasa Melayu kepada orang-orang Eropah
termasuklah dua orang paderi iaitu Tuan Milne dan Tuan Keasberry.



Abdullah bukan sahaja menjadi seorang guru kepada bahasa Melayu, tetapi bercitacita tinggi mengembangkan lagi ilmu bahasa Melayu ke suatu tahap yang lebih
tinggi.



Misalnya, Abdullah telah mengkritik masyarakat Melayu yang langsung tidak
mempunyai walaupun sebuah sekolah untuk belajar bahasa Melayu. Kritik Abdullah
dalam hikayatnya:
“...adalah sebesar-besar hairan dalam hatiku sebab melihat hal adat
orang-orang kita Melayu itu, yang tiada diperbuat-buat oleh bangsa yang lainlain dalam dunia ini diperbuatnya! Adakah segala bangsa manusia dalam
dunia ini membuangkan bahasanya sendiri, tiada bertempat belajar
bahasanya itu, melainkan yang kulihat orang Melayulah yang tiada
mengendahkannya.”



Berdasarkan kritikan Abdullah ini, kita dapat lihat bagaimana tidak wujud inisiatif
dalam kalangan masyarakat Melayu untuk membina dan mewujudkan sebuah
sekolah bagi mempelajari bahasa Melayu iaitu bahasa pertuturan masyarakat
Melayu itu sendiri.



Abdullah di dalam hikayatnya turut menjelaskan betapa pentingnya menguasai
bahasa sendiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Catat Abdullah dalam
karyanya:
“Syahadan dapat tiada kalau ada suatu bangsa yang besar itu, maka
bahasanya pun besarlah, kerana sekalian perkara yang ada dalam dunia dan
akhirat itu semuanya terbit daripadanyalah, menjalankan pekerjaan dan
memberi nama tiap-tiap suatu itu dengan bahasa, dan mendatangkan

hazmanazhar© 2013

23
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

kekayaan dan kemuliaan kebesaran bagi manusia itu pun daripada bahasa
datangnya. Maka bahasa itulah yang amat besar gunanya bagi manusia ini
dunia akhirat adanya. Maka patutkah ia itu tiada engkau endahkan?”


Berdasarkan sikap Abdullah terhadap ilmu bahasa Melayu, beliau telah menekankan
peri pentingnya bahasa Melayu baik sebagai panduan di dunia mahupun di akhirat.



Selain menekankan mengenai perlunya ada sebuah sekolah mengajar bahasa dan
menekankan pentingnya untuk mempelajari bahasa, Abdullah turut menekankan
tentang keperluan mewujudkan sebuah kitab nahu bahasa Melayu yang menjadi
panduan kepada masyarakat Melayu. Keluh Abdullah dalam hikayatnya:
“....Bermula bahasa Melayu ini bukankah seperti hutan rimba
besar keadaannya, penuh dengan semak samun dan duri pun
berceracangan dan akar pun bersengkarut, dan kayu pun lintangpukang dan lorongnya pun simpang-siur dan tanahnya pun tinggi
rendah? Maka daripada zaman adanya bahasa itu sampai sekarang
ini adakah seorang yang bernafsu hendak membetulkan atau
mengaturkan jalannya atau hukumnya?”



Seterusnya, sikap Abdullah terhadap ilmu begitu tinggi. Beliau cukup menghargai
ilmu pengetahuan yang dimilikinya seperti yang dijelaskan beliau dalam hikayatnya:
“Kupohonkan kepada Allah SWT agar memberikan kerahmatan,
kesejahteraan dan kebajikan kepada guru-guruku yang telah memberikan
ilmu pengetahuan sehingga aku tidak terkena emas lancungan atau perak
lancungan, dan intan disangka batu kelikir. Kebanyakan orang yang tidak
mempunyai ilmu pengetahuan, tidak akan menyedari sama ada sesuatu
perkara itu baik jahat ataupun salah benar.”

hazmanazhar© 2013

24
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

 Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pemikiran


Dalam berbicara mengenai keunikan Hikayat Abdullah menerusi aspek pemikiran,
tidak disangkal lagi Abdullah bukan sahaja seorang guru, penterjemah, penulis
ataupun pengkaji, akan tetapi beliau juga adalah seorang pemikir.



Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah bukan sahaja merupakan seorang penulis
Melayu yang agung; beliau juga merupakan seorang mujaddid dan ahli fikir. Buah
fikirannya, walaupun sudah berusia lebih seratus lima puluh tahun, masih tetap segar
dan sesetengahnya masih perlu diusahakan oleh masyarakat Malaysia pada hari ini.



Berdasarkan penceritaan Abdullah dalam hikayatnya, kita dapat melihat bagaimana
pemikiran Abdullah yang liberal dan terkehadapan berbanding masyarakat yang
sezaman dengannya, terutamanya terhadap ilmu-ilmu Inggeris, terhadap Injil dan
Kristian dan kritikan-kritikan beliau terhadap kemunduran masyarakat Melayu yang
menebal dengan kepercayaan lama yang penuh dengan kekarutan.



Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah Munsyi melalui pergaulannya dengan
tokoh-tokoh Inggeris seperti Stamford Raffles dan William Farquhar telah
terpengaruh dengan idea-idea rennaisance (kelahiran semula) yang melanda Eropah
pada ketika itu. Pegawai Inggeris seperti Raffles dan Farquhar ini dilihat cenderung
kepada pemikiran rasionalis dan humanis dalam diri mereka dan perkara ini cukup
terkesan kepada Abdullah.



Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah dilihat tertarik dengan idea-idea baru
rennaisance seperti martabat tinggi individu, kebebasan individu, kemuliaan yang
diberi kepada ilmu, pemerintahan mengikut undang-undang, semangat tekun,
kebersihan, perancangan dan disiplin dalam kehidupan.



Disebabkan oleh terpengaruhnya beliau terhadap fahaman rasionalis, Abdullah
secara terang telah menolak sebarang bentuk khurafat, tahyul dan kepercayaan
karut lain yang bersebati dalam pemikiran orang-orang Melayu pada ketika itu. Hal
ini dapat dilihat melalui kritikan Abdullah terhadap kepercayaan khurafat dalam
masyarakat Melayu:

hazmanazhar© 2013

25
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

“....Segala hantu syaitan yang tersebut itu pun halnya kudapati
bohong dan tipu dan perdaya dan silap mata. Maka sebab itulah berani aku
bersumpah menyebut nama Allah mengatakan bukannya benar; hanya
semata-mata kejahatan dalamnya dunia dan akhirat. Maka adapun orang
yang percaya dan orang yang berbuat dan orang yang membenarkan
pekerjaan itu sama hukumnya menduakan Allah, sekali-kali tiada yang lain
daripada Allah yang boleh memberi baik atau jahat, dan yang mematikan dan
menghidupkan, dan yang mendatangkan sesuatu bahaya atau kesukaran di
atas hamba-Nya....”


Seterusnya, pemikiran humanis Abdullah pula dapat dilihat melalui kritikannya ke
atas kezaliman raja pada waktu itu ke atas masyarakat Melayu. Tulis Abdullah dalam
hikayatnya:
“... sebab aku menyatakan zalim dan aniaya perintah raja-rajanya
karena sentiasa tabiat raja Melayu itu, iaitu menghinakan rakyatnya, seolaholah pada pemandangannya akan rakyat itu seperti binatang, adanya. Maka
sebab itulah apabila rakyatnya itu bertemu dengan dia dapat tiada hendaklah
ia dapat duduk di tanah, baik di becak, baik di kotor. Dan lagi, apabila rajaraja itu menghendaki baik anak-anak perempuan, atau barang suatu harta
benda rakyatnya, diambilnya sahaja tanpa menjadi suatu kesusahan atau
takut kepada Allah...”



Berdasarkan pengkisahan mengenai raja-raja Melayu di dalam hikayatnya itu,
ternyata Abdullah telah dipengaruhi oleh pemikiran humanis Barat yang menjunjung
tinggi kebebasan dan martabat setiap individu yang diperjuangkan olehnya.



Pemikiran Abdullah ini penuh dengan islah (pembaharuan) dengan mengkritik secara
terbuka ke atas raja-raja Melayu dan masyarakat Melayu yang dianggap sebagai
bodoh dan malas. Malah, pemikiran islah yang telah dimulakan Abdullah ini telah
diteruskan pula oleh angkatan pemikir Timur Tengah dalam Gerakan Islah seperti
Syed Syeikh al-Hadi. (Kassim Ahmad, 2004)



Seterusnya, pemikiran Abdullah juga dilihat sarat dengan kecintaannya terhadap
bahasa Melayu, Inggeris dan ilmu pengetahuan. (Siti Aisah Murad, 1996:12)

hazmanazhar© 2013

26
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Misalnya, pemikiran Abdullah terhadap bahasa Inggeris adalah berlawanan dengan
sikap dan pemikiran masyarakat Melayu yang lain terhadap ilmu tersebut. Tulis
Abdullah mengenai kepentingan bahasa Inggeris:
“....
memberitau

sudah berapa kali sudah aku ingatkan akan mereka itu serta
akan

mereka

itu

bahawa

sekali-kali

Inggeris

hendak

memasukkan seseorang ke dalam agamanya kalau yang empunya diri tiada
suka, melainkan supaya kamu boleh belajar dan mengetahui bahasa kamu
dan bahasa Inggeris, kelak nanti di belakang banyak gunanya. Kalau sudah
pandai, engkau sekalian boleh mencari kehidupan dengan mudahnya.”


Selain itu juga, pemikiran Abdullah dalam hikayatnya juga penuh dengan
keterbukaan. Sebagai contoh, Abdullah telah bertindak membantu Tuan Thomsen
menterjemah kitab Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. (Siti Aisah Murad, 1996:7)



Keadaan ini menyebabkan Abdullah dihina dan dipulau oleh masyarakat Melaka dan
digelar sebagai “Abdullah Paderi” disebabkan tindakannya yang dilihat sebagai
menyalahi agama.

 Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Kritikan Sosial

Abdullah Munsyi dalam hikayatnya secara terbuka melakukan kritikan ke atas beberapa
pihak termasuklah raja-raja Melayu, masyarakat Melayu dan sebahagian pegawai
Inggeris yang tidak dianggap sebagai tidak bermoral. Antara kritikan Abdullah
termasuklah:

i. Kritikan Abdullah terhadap Raja-raja Melayu:
Abdullah mengkritik sikap raja-raja Melayu yang zalim. Misalnya, sebahagian
raja-raja Melayu akan mengambil harta benda rakyat dan wanita yang diminati
mereka sesuka hati.
Abdullah menganggap sikap raja-raja Melayu yang zalim itu menyebabkan orang
Melayu kekal dalam kebodohan.
hazmanazhar© 2013

27
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Abdullah mengkritik sikap Tengku Long yang enggan berniaga ketika diusulkan
Raffles kerana kononnya bukan adat golongan diraja untuk berniaga. Abdullah
mengkritik sikap Tengku Long yang dilihat malas berkerja dan hanya
mengharapkan kesenangan tanpa berusaha.

ii. Kritikan Abdullah terhadap Masyarakat Melayu:
Abdullah mengkritik masyarakat Melayu yang terpengaruh dengan tahyul dan
kepercayaan karut marut seperti hantu jembalang dan adat menjual anak.
Abdullah mengkritik sikap masyarakat Melayu yang tidak mempunyai usaha
untuk mengajarkan bahasanya sendiri.
Abdullah mengkritik sikap masyarakat Melayu yang tertutup dan enggan
memajukan diri dengan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Inggeris atas
dakwaan kononnya ilmu Inggeris boleh merosakkan akidah.

iii. Kritikan Abdullah terhadap orang Eropah di Melaka:
Abdullah mengkritik sikap Tuan Milne dan Tuan Thomsen yang pandai-pandai
mengajarnya bahasa Melayu sedangkan Abdullah merasakan yang beliau lebih
tahu.
Abdullah mengkritik sikap bengis dan kejam Tuan Bean yang mempunyai hobi
yang menyeksa binatang dan suka menyakiti tubuh manusia.

 Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Peranan Wanita


Walaupun Hikayat Abdullah dilihat tertumpu kepada penceritaan mengenai diri
beliau, akan tetapi terdapat juga beberapa watak wanita yang turut diketengahkan
dalam penulisan Abdullah yang memainkan peranan penting dalam hikayat tersebut.



Antaranya termasuklah nenek kepada Abdullah iaitu Peri Achi. Menurut Siti Aisah
Murad (1996), Peri Achi adalah merupakan seorang guru besar sebuah sekolah di
Kampung Pali yang mengandungi lebih kurang 200 orang murid. Sekolah tersebut
menekankan pelajaran membaca, menulis dan mengaji al-Quran.

hazmanazhar© 2013

28
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Malah, Abdullah juga turut mendapat pendidikan awal bersama neneknya semasa
bapanya berniaga di Siak.



Berdasarkan peranan yang dimainkan oleh Peri Achi, hal ini menunjukkan
bagaimana wanita pada zaman Abdullah telah memainkan peranannya dalam
menjadi tenaga pendidik dalam kalangan masyarakat Melayu. Hal ini secara tidak
langsung juga turut menunjukkan bagaimana wanita turut berperanan dalam
membangunkan anak bangsanya pada ketika itu.



Seterusnya, watak wanita yang turut memainkan peranannya dalam Hikayat
Abdullah termasuklah ibu kepada Abdullah sendiri iaitu Salamah.



Menurut Siti Aisah Murad (1996), ibu Abdullah sebelum bernikah dengan bapanya
adalah merupakan seorang wanita India beragama Hindu yang berasal dari Kedah.



Peranan Salamah dalam hikayat ini menggambarkan beliau sebagai seorang ibu
yang penyayang dalam menjaga anak tunggalnya iaitu Abdullah. Walaupun beliau
mendapat seorang suami yang keras dalam mendisiplinkan anaknya, beliau tidak
pernah mencampuri urusan suaminya itu, malah sentiasa menyokong tindakan
suaminya dan menasihati Abdullah supaya bersabar dalam menuntut ilmu.



Selain itu, watak wanita yang turut diceritakan oleh Abdullah dalam hikayatnya
termasuklah isteri Tuan Raffles. Berdasarkan perwatakan yang ditunjukkan oleh
isteri Tuan Raffles, beliau telah memainkan peranan dalam menonjolkan citra
seorang wanita Barat yang berpekerti tinggi sesuai dengan tarafnya sebagai isteri
seorang pegawai tinggi Inggeris.



Catat Abdullah mengenai isteri Tuan Raffles:
“Mengenai isteri Tuan Raffles, kulihat dia bukan sembarang
perempuan. Setiap hari dia seperti suaminya. Semua kerjanya dilakukan
dengan tertib dan sopan dan berwajah manis apabila bertemu dengan orang
sama ada miskin ataupun kaya.”

hazmanazhar© 2013

29
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

KEUNIKAN TUHFAT AL-NAFIS


Karya Tuhfat al-Nafis karangan Raja Ali Haji merupakan sebuah sastera sejarah
yang bersifat Bugis-centric yang berkisar kepada salasilah raja Melayu dan Bugis,
kedatangan Bugis ke alam Melayu serta peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan
masyarakat Bugis dalam percaturan politik di alam Melayu.



Secara umumnya, karya karangan Raja Ali Haji ini sarat dengan pelbagai aspek
yang menjadikannya sebuah karya bercorak sejarah yang unik termasuklah dalam
aspek pembinaan jati diri bangsa, pembentukan masyarakat, pendidikan, pemikiran,
kritikan sosial dan peranan wanita.

 Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pembinaan Jati Diri Bangsa
i. Jati Diri Bugis yang Menebal:


Seperti yang diketahui, pengarang teks Tuhfat al-Nafis iaitu Raja Ali Haji merupakan
seorang penasihat raja yang berketurunan raja dalam Kesultanan Riau-Lingga.



Kedudukan dirinya yang masih berada dalam lingkungan keluarga diraja Riau-Lingga
itu telah menyebabkan wujudnya jati diri Bugis yang kukuh dalam diri Raja Ali Haji.
Oleh itu, maka tidak hairanlah apabila Raja Ali Haji dilihat lebih bersifat Bugis-centric
dan mengagungkan masyarakat Bugis dalam penulisannya.



Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), rata-rata pembesar berketurunan Bugis
dalam istana Riau menyedari bahawa mereka adalah golongan Bugis yang berhijrah
dari Sulawesi dan Makassar ke kawasan Johor-Riau, oleh itu maka tidak hairanlah
apabila pengaruh Bugis yang kuat tersemat dalam jati diri para pembesar dalam
istana Riau masih menebal dalam diri mereka termasuklah Raja Ali Haji.



Di dalam penulisan Tuhfat al-Nafis, Raja Ali Haji dilihat bertindak terlalu mengagungagungkan bangsa Bugis dengan memuliakan pahlawan Bugis termasuklah sifat
orang Bugis yang mempunyai daya kepahlawanan, kesetiaan, kekuasaan dan
kecekapan dalam berperang. (Jalal Ahmad, 1986:218)

hazmanazhar© 2013

30
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Malah, di suatu tahap pula, Raja Ali Haji turut mendakwa bahawa Hang Tuah yang
terkenal sebagai seorang pahlawan terkemuka pada zaman Kesultanan Melayu juga
adalah merupakan seorang yang berketurunan Bugis. Menurut Jalal Ahmad (1986),
sikap Raja Ali Haji dalam penulisannya itu seolah-olah mengagung-agungkan suku
Bugis sebagai bangsa yang terbaik di dunia.

ii. Jati Diri Islam dalam Masyarakat:


Seterusnya, menurut Jalal Ahmad (1986), jati diri masyarakat di Kepulauan RiauLingga pada ketika itu adalah merupakan sebuah masyarakat yang berpegang teguh
dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh kemunculan Penyengat sebagai pusat
keilmuan Islam yang penting pada masa tersebut walaupun menghadapi ancaman
budaya daripada penjajahan Belanda di seluruh Indonesia termasuklah kawasan
Kepulauan Riau-Lingga.



Jati diri masyarakat Riau-Lingga yang taat beragama dijelaskan oleh Tuhfat al-Nafis
seperti berikut,
“Maka Yang Dipertuan Muda pun menitahkan tuan-tuan sayyid dan
haji-haji dan lebai-lebai tahlil tiap-tiap malam....”



Selain itu, jati diri masyarakat Riau-Lingga yang kuat beragama diceritakan dalam
Tuhfat al-Nafis mengenai Sultan berserta para pembesarnya yang begitu gemar
menuntut ilmu berkenaan agama Islam.



Misalnya, Sultan Abdul Rahman I ibni Sultan Mahmud (mangkat tahun 1818) gemar
memakai jubah Arab dan amat kuat beribadat, serta didampingi oleh para sayyid
saban hari. Selain itu, Tuhfat al-Nafis juga turut mencatatkan Yamtuan Raja Ali telah
berguru dengan Syeikh Abdul Ghaffur al-Maduri dan merupakan seorang pengamal
tariqat as-Samaniyyah atau al-Khalwatiyyah. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988:485)



Seterusnya, berdasarkan corak penulisan Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis, corak
penulisan berunsurkan mitos dan mistik telah mula ditinggalkan dan sebarang
perkara yang dianggap tidak sahih kejadiannya ditulis sebagai „konon‟ atau „kata
setengah kaul‟ dan sebagainya. (Jalal Ahmad, 1986:215).

hazmanazhar© 2013

31
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Menurut Jalal Ahmad (1986), unsur-unsur mistik dan mitos telah mula ditinggalkan
oleh Raja Ali Haji dalam penulisannya kerana dianggap sudah tidak sesuai dengan
zamannya. Hal ini menunjukkan bahawa jati diri masyarakat Melayu di Riau pada
ketika itu telah mula keluar daripada kepercayaan lama yang terlampau
mempercayai mitos, mistik dan dongeng terutamanya yang berkaitan raja mereka.

 Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pembentukan Masyarakat


Karya Tuhfat al-Nafis berlatarkan masa dari abad ke-17 hingga abad ke-19 Masihi.
Zaman tersebut adalah merupakan satu tempoh masa yang genting kepada
geopolitik di alam Melayu terutamanya melibatkan jatuh bangunkan Kesultanan
Johor-Riau-Lingga.



Sejarah kerajaan Kesultanan Johor-Riau-Lingga telah menyaksikan pelbagai
peristiwa politik sehingga membawa kepada campurtangan pengaruh Bugis dalam
kerajaan tersebut.



Hal ini bermakna, kerajaan Kesultanan Johor-Riau-Lingga telah menyaksikan satu
pembentukan masyarakat yang berbilang suku dan etnik seperti Melayu, Orang Selat
dan Bugis walaupun kesemua mereka masih boleh dianggap sebagai satu rumpun
Melayu yang tunggal.



Menurut

Muhammad

Yusoff

Hashim

(1988),

teks

Tuhfat

al-Nafis

telah

menggambarkan kepada pembacanya mengenai pembentukan sebuah masyarakat
Bugis yang telah berasimilasi dengan masyarakat Melayu dalam kerajaan JohorRiau.


Kebijaksanaan orang-orang Bugis yang berhijrah ke Johor dalam berpolitik,
perkahwinan campur di antara orang Bugis dan wanita tempatan dan peranan yang
dimainkan masyarakat Bugis dalam menangkis serangan Raja Kechil dari Siak telah
menyebabkan orang Bugis dianggap telah meresap ke dalam masyarakat Melayu
dan dianggap sebagai sebahagian daripada masyarakat Johor-Riau pada masa
tersebut. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988: 487)

hazmanazhar© 2013

32
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Seterusnya, teks Tuhfat al-Nafis juga telah memberikan satu gambaran kepada para
pembacanya mengenai pembentukan masyarakat di Riau-Lingga yang telah
terpecah daripada Kesultanan Johor akibat campur tangan Barat di alam Melayu.



Menurut Muhammad Yusoff Hashim, zaman Raja Ali Haji adalah merupakan satu
zaman yang telah menyaksikan bagaimana pecahnya Kesultanan Johor-Riau
disebabkan oleh Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.



Sebelumnya, kekalahan orang Bugis kepada Belanda dalam perang pada 1784 telah
menyaksikan Riau menerima seorang Residen Belanda yang berpengkalan di
Tanjong Pinang. Hal ini akhirnya telah menyebabkan kuasa masyarakat Bugis yang
menduduki jawatan Yamtuan Muda akhirnya terhapus dengan jawatan yang terakhir
disandang oleh Yamtuan Muda Ali.



Selain itu, teks Tuhfat al-Nafis juga turut menggambarkan pembentukan sebuah
masyarakat yang berpegang teguh agama Islam disebabkan kemasukan para alim
ulama ke Riau.



Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), kepatuhan masyarakat Riau beragama
turut disumbang kepada kealiman para pemerintahnya dalam beragama termasuklah
Sultan Abdul Rahman I dan Yamtuan Muda Ali, Yamtuan Muda kesepuluh dan yang
terakhir dalam tradisi kerajaan Johor-Riau-Lingga.

 Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pendidikan


Walaupun abad ke-19 adalah satu zaman yang telah menyaksikan kejatuhan kuasa
politik Melayu Riau-Lingga, pada zaman tersebutlah berlakunya kegemilangan dan
peningkatan tamadun Melayu dalam bidang bahasa, kesusasteraan, kebudayaan
yang

berteraskan

Melayu-Islam,

serta

pendidikan

dan

ilmu

pengetahuan.

(Muhammad Yusoff Hashim, 1988:510)

hazmanazhar© 2013

33
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Menurut Khalif Muammar A.Harris (2011), kerajaan Riau-Lingga sebagaimana yang
dikisahkan oleh Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis memiliki budaya ilmu yang luar
biasa dan tradisi agama yang cukup kuat, walaupun berlaku di sebuah tempat yang
terpencil iaitu di Penyengat dalam Kepulauan Riau.



Tradisi keilmuan yang berkembang dalam Kesultanan Riau-Lingga banyak
disumbangkan oleh peranan yang dimainkan oleh para pembesar kerajaan tersebut.



Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), kebanyakan pembesar Riau adalah
sangat mencintai ilmu pengetahuan, dan kemudiannya bertindak menyebarkan pula
ilmu yang telah diperoleh.



Tradisi keilmuan ini bermula apabila Yamtuan Muda keenam iaitu Raja Jaafar ibni
Raja Haji menjawat jawatan tersebut telah memulakan satu tahap kesusasteraan
dan kebudayaan yang berteraskan Melayu-Islam dalam kerajaan Johor-Riau-Lingga.
Sepanjang pemerintahannya, beliau telah menjemput para alim ulama untuk
menyampaikan ilmu kepada para pembesar di Penyengat.



Hasilnya, para pembesar Riau telah menunjukkan kecintaan mereka terhadap ilmu
pengetahuan. Misalnya, Raja Ali Kelana dan Tengku Othman ibni Almarhum Sultan
Abdul Rahman Muazzam Syah telah bertindak berkelana ke Kaherah, Mesir bagi
mendalami bidang agama Islam di sana. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988:486)



Selain menerima pendidikan Islam, anak-anak pembesar Riau turut menerima
pendidikan Barat di sekolah elit Belanda di Bandung seperti Daeng Menambun ibn
Raja Ali Haji dan seorang anakanda kepada Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah.



Tuhfat al-Nafis telah mencatatkan mengenai peranan Penyengat di Kepulauan Riau
yang muncul sebagai pusat keilmuan Islam dengan kehadiran ramai tokoh ulama di
kawasan tersebut. Antara ulama yang telah menyampaikan ilmu mereka di Riau
termasuklah Tuan Shahabuddin ibn Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh
Ahmad Jibrati, Haji Hamin al-Banjari, Kyai Berenjang, Haji Abu Bakar, Syed Hassan
al-Haddad dan Habib Syed Saqqaf. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988:485)



Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), Tuhfat al-Nafis telah menjelaskan
mengenai peranan ulama-ulama yang hadir ke Riau dalam mengajarkan ilmu-ilmu
agama yang berkaitan termasuklah ilmu saraf, usuluddin, nahu dan mantik.

hazmanazhar© 2013

34
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Antara kitab-kitab agama yang terkenal yang ada di Riau termasuklah Sabil alHidayah, Minhaj at-Talibin, Ihya’ Ulumuddin, Bustanul Arifin dan Ithaf al-Murid.
Kehadiran para ulama di Riau juga telah mengembangkan lagi ilmu tarikat di Riau
seperti tarikat as-Samaniyyah dan al-Khalwatiyyah.



Selain itu, menurut Khalif Muammar A.Harris (2011), karya Tuhfat al-Nafis sendiri
turut memberikan kepada para pembacanya mengenai aspek keilmuan yang
terdapat pada pengarangnya iaitu Raja Ali Haji terutamanya apabila penulisannya
merangkumi aspek sastera, sejarah dan ilmu pemikiran bernegara yang diolah oleh
penulis. Hal ini menunjukkan bahawa karya Tuhfat al-Nafis mampu menjadi satu
karya yang menyampaikan ilmu dan panduan kepada para pembacanya.



Berdasarkan tulisan Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis, penggunaan tajuk karyanya
menggunakan perkataan Arab secara tidak langsung turut menggambarkan betapa
besarnya pengaruh keilmuan Islam dalam kerajaan Riau-Lingga pada masa tersebut.

 Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pemikiran


Menurut Jalal Ahmad (1986), pemikiran Raja Ali Haji dalam karyanya dianggap
bersifat Bugis-centric. Dalam kebanyakan hal, suku Bugis cuba dilihat sebagai satu
bangsa yang kuat dan berjaya, selain mempengaruhi banyak perkara dan keputusan
di alam Melayu.



Antaranya, pemikiran Raja Ali Haji yang dilihat bersifat Bugis-centric dalam
penulisannya dalam Tuhfat al-Nafis termasuklah apabila beliau mendakwa bahawa
Hang Tuah yang merupakan seorang panglima dalam zaman Kesultanan Melayu
Melaka itu adalah merupakan seorang yang berketurunan Bugis.



Hal ini bagi mengukuhkan gambaran mengenai kepahlawanan Bugis yang
ditonjolkan dalam karya tersebut. (Jalal Ahmad, 1986: 218). Malah, dalam satu
bahagian yang lain, Raja Ali juga dilihat mengangkat darjat suku Bugis dengan
menyatakan bahawa orang-orang Bugis adalah merupakan keturunan baginda Nabi
Muhammad S.A.W.

hazmanazhar© 2013

35
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Seterusnya, pemikiran Raja Ali Haji dalam mengarang Tuhfat al-Nafis adalah
cenderung untuk meletakkan keobjektifan sejarah ketika menulis.



Walaupun beliau dilihat sebagai seorang yang bersifat Bugis-centric, namun
penulisannya masih lagi menggunakan sumber-sumber luar dalam menguatkan hasil
penulisannya.



Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), antara sumber luar yang menjadi
rujukan Raja Ali Haji termasuklah sumber dari Terengganu, Siak, Selangor dan
Pontianak. Selain itu, sumber dalaman yang digunakan oleh Raja Ali Haji
termasuklah catatan-catatan yang sedia ada dalam istana Riau serta hikayat-hikayat
Bugis dari Sulawesi dan Makassar.



Pemikiran Raja Ali Haji dalam penulisannya adalah berbeza dengan penulisan
hikayat-hikayat sebelum daripadanya. Menurut Jalal Ahmad (1986), walaupun tujuan
penulisan Tuhfat al-Nafis masih berkisar pada salasilah raja-raja Melayu dan Bugis,
namun penulisannya dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku
ditulis dengan lebih memberikan tumpuan kepada sebab musabab suatu perisitiwa
itu berlaku.



Selain itu, bagi memastikan penulisan beliau dianggap benar dan tepat, Raja Ali Haji
juga dilihat cuba untuk meletakkan penggunaan tarikh dalam peristiwa yang
dicatatkan dalam karyanya itu. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988)



Seterusnya, berdasarkan peristiwa yang telah dicatatkan oleh Raja Ali Haji dalam
penulisannya, pemikiran masyarakat Bugis dalam pelbagai peristiwa dilihat sebagai
seorang yang berfikiran oportunis kepada peluang dan keadaan yang ada.



Masyarakat Bugis dalam penghijrahan mereka keluar dari Makassar dalam kisah
Daeng Lima Bersaudara telah menunjukkan bagaimana mereka mampu untuk
mengambil kesempatan ke atas pertikaian yang berlaku di antara Sultan Bendahara
Tun Abdul Jalil dan Raja Kechil dari Siak yang cuba untuk merebut taktha kerajaan
Johor-Riau.



Disebabkan kepintaran Daeng Merewah lima bersaudara, akhirnya mereka berjaya
mendapatkan kuasa politik dalam istana Johor dengan memegang jawatan Yamtuan
Muda.

hazmanazhar© 2013

36
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Malah, Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis telah menjelaskan bagaimana
berkuasanya Yamtuan Muda dalam istana Johor pada ketika itu. Menurutnya,

“Yamtuan Besar (Sultan) menjadi seperti perempuan sahaja; jika
diberi makan baharu makan ia; Yamtuan Muda menjadi seperti laki-laki; dan
jika datang satu-satu hal atau apa jua bicara melainkan apa kata Yamtuan
Muda”.



Berdasarkan peristiwa tersebut, nyatalah bagaimana pemikiran suku Bugis yang
dilihat pandai mengambil peluang yang diperoleh mereka dalam meneruskan
survival kehidupan mereka setelah kejatuhan Bugis di Sulawesi.



Seterusnya, menurut Khalif Muammar A.Harris (2011), pemikiran masyarakat RiauLingga yang ditonjolkan dalam Tuhfat al-Nafis juga adalah merupakan masyarakat
yang terpengaruh dengan pemikiran Islam yang kukuh dan teguh.



Keadaan ini turut disumbangkan oleh kemunculan ramai tokoh ulama Islam ke
kawasan Riau terutamanya di Pulau Penyengat. Berdasarkan teks Tuhfat al-Nafis,
kebanyakan pembesar Riau dan termasuk Sultannya adalah mereka yang
cenderung kepada pemikiran Islam seperti Yamtuan Muda Raja Ali Kelana (Yamtuan
Muda terakhir) dan Sultan Abdul Rahman I.



Pemikiran Islam para pembesar Riau digambarkan dalam Tuhfat al-Nafis apabila
mereka dilihat lebih cenderung kepada aktiviti keilmuan Islam, selain sentiasa
mendekatkan diri kepada Allah dan mengingati kematian.

 Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Kritikan Sosial


Raja Ali Haji mengkritik perlakuan Sultan Mahmud Syah II yang dianggap sebagai
kurang waras kerana dikatakan beristerikan seekor peri (jin) yang kuat cemburu
serta mempunyai nafsu songsang ke atas lelaki.

hazmanazhar© 2013

37
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Raja Ali Haji juga mengkritik sikap orang Melayu yang dilihat cemburu dengan
masyarakat Bugis yang mendapat layanan yang baik dan rapat dengan Sultan
Sulaiman.



Raja Ali Haji juga mengkritik sikap Raja Terengganu dan beberapa pembesar Melayu
yang berpakat untuk melakukan fitnah dan cuba untuk menghalau Bugis dari Tanah
Melayu, termasuklah meminta bantuan Belanda menghalau Bugis. Dikhabarkan,
Sultan Terengganu sanggup membenarkan Belanda menguasai perdagangan lada
di Terengganu dengan syarat pengaruh Bugis dapat dilenyapkan.

 Keunikan Tuhfat al Nafis dalam Aspek Peranan Wanita


Di dalam karya Tuhhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji, terdapat beberapa nama wanita
yang telah ditonjolkan oleh penulis.



Salah seorang daripadanya ialah Siti Malangkik. Menurut Muhammad Yusoff Hashim
(1988), Siti Malangkik adalah merupakan raja pertama Bugis. Tulis Raja Ali Haji
dalam Tuhfat al-Nafis,
“Syahadan adalah Siti Malangkik itu menjadi raja kerajaan di Selangi.
Maka ia bersuamikan raja Bugis yang besarnya sekali di negeri Luwuk. Maka
Siti Malangkik inilah beranakkan Datuk Palingik inilah beranakkan Patotok,
beranakkan Betara Guru...”



Berdasarkan tulisan Raja Ali Haji yang bersandarkan kepada sumber Bugis iaitu I La
Galigo, Siti Malangkik bukan sahaja merupakan raja pertama Bugis, akan tetapi juga
berperanan sebagai wanita yang melahirkan zuriatnya yang menjadi pewaris takhta
kepada kerajaan Bugis di Sulawesi.



Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), Raja Ali Haji menjelaskan bahawa
masyarakat Bugis juga percaya bahawa Siti Malangkik dan sekian raja-raja Bugis

hazmanazhar© 2013

38
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

adalah berasal dari keturunan Puteri Balqis, seorang pemerintah di negeri Saba‟ di
Timur Tengah yang terkenal dalam sejarah Islam.


Melalui kepercayaan tersebut, masyarakat Bugis sebenarnya telah mengangkat
darjat wanita ke satu tahap yang tertinggi dengan mempercayai bahawa raja-raja
mereka adalah merupakan keturunan seorang raja wanita yang mulia, selain
masyarakat Bugis sendiri yang telah bertindak mengangkat seorang wanita iaitu Siti
Malangkik menjadi raja mereka di Selangi.



Selain itu, kisah wanita lain yang dimuatkan oleh Raja Ali Haji dalam karyanya
termasuklah isteri kepada Megat Seri Rama yang telah dibunuh oleh Sultan Mahmud
Syah II (Marhum Mangkat Dijulang).



Menurut Jalal Ahmad (1986), isteri Megat Seri Rama telah dibunuh oleh Sultan
disebabkan memakan buah nangka yang terdapat di dalam kebun istana Sultan.
Kematian isteri Megat Seri Rama ini sebenarnya telah memainkan peranan besar
kepada para pembesar dalam istana Johor dalam menghukum Sultan yang dianggap
tidak layak menjadi Sultan disebabkan tingkah lakunya yang mengaib dan
memalukan termasuklah bernafsu songsang dan dikatakan beristerikan seekor peri
(jin).



Seterusnya, antara nama wanita yang turut disebut dalam Tuhfat al-Nafis
termasuklah seorang wanita yang bernama Che‟ Mi.



Menurut Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis, Sultan Abdul Jalil (Sultan Bendahara)
selepas berlakunya pembunuhan ke atas Sultan Mahmud II (Marhum Mangkat
Dijulang) telah bertindak membunuh semua isteri al-Marhum Sultan yang masih
hamil kecuali seorang isteri baginda yang bernama Che‟ Mi. (Jalal Ahmad, 1986:
215)



Dalam peristiwa ini, Che‟ Mi yang hamil telah berjaya dilarikan ke Minangkabau dan
melahirkan seorang pewaris kepada Sultan Mahmud II yang kemudiannya dikenali
sebagai Raja Kechil dari Siak.



Berdasarkan kisah ini juga, peranan yang telah dimainkan oleh Che‟ Mi cukup besar
dalam memastikan waris Sultan yang sah dari keturunan Bukit Siguntang sejak era
Kesultanan Melayu Melaka menjadi pengganti kepada Sultan Mahmud Syah II.

hazmanazhar© 2013

39

Recommandé

Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialfiro HAR
19.1K vues25 diapositives
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Alif Akram
6K vues26 diapositives
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL par
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALCORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALAlif Akram
7.2K vues22 diapositives
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik par
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikBab-6-persoalan-malaysia-sentrik
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikfiro HAR
13.4K vues26 diapositives
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia par
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiaBab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiafiro HAR
22.7K vues26 diapositives
Karya Agung Melayu (Misa Melayu) par
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)Karya Agung Melayu (Misa Melayu)
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)zaidatol zulkiflly
13.8K vues60 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sejarah Lisan Tajuk 1 par
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Alif Akram
3.6K vues25 diapositives
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2) par
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)FaFai S.
2.3K vues23 diapositives
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )FaFai S.
1.8K vues11 diapositives
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...FaFai S.
30.3K vues46 diapositives
Tuhfat al nafis par
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafisAlif Akram
2.8K vues26 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 2 par
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Alif Akram
2.7K vues9 diapositives

Tendances(20)

Sejarah Lisan Tajuk 1 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1
Alif Akram3.6K vues
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2) par FaFai S.
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
FaFai S.2.3K vues
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par FaFai S.
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
FaFai S.1.8K vues
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par FaFai S.
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
FaFai S.30.3K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.8K vues
Sejarah Lisan Tajuk 2 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram2.7K vues
Filologi Dalam Sejarah par Alif Akram
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
Alif Akram2K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram2.3K vues
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum par Xiaoling Lew
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Xiaoling Lew22.5K vues
Sejarah kesusasteraan melayu tradisional par MohdRainie
Sejarah kesusasteraan melayu tradisionalSejarah kesusasteraan melayu tradisional
Sejarah kesusasteraan melayu tradisional
MohdRainie15.3K vues
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102) par Rafiza Diy
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
IMPLIKASI SOSIO-EMOSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU 3102)
Rafiza Diy19.6K vues
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA... par faizzuddinz
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
faizzuddinz25.3K vues
Bab-2- Sinopsis-karya-agung par firo HAR
Bab-2- Sinopsis-karya-agungBab-2- Sinopsis-karya-agung
Bab-2- Sinopsis-karya-agung
firo HAR6.4K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
Unit 1 Erti Dan Matlamat Pendidikan par 一世 一生
Unit 1 Erti Dan Matlamat PendidikanUnit 1 Erti Dan Matlamat Pendidikan
Unit 1 Erti Dan Matlamat Pendidikan
一世 一生11.2K vues
KPS SEJARAH par zerat88
KPS SEJARAHKPS SEJARAH
KPS SEJARAH
zerat8814.2K vues

En vedette

Tutorial 1 par
Tutorial 1Tutorial 1
Tutorial 1firo HAR
1.7K vues5 diapositives
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang par
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undangBab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undangfiro HAR
102.4K vues23 diapositives
Tutorial 2 par
Tutorial 2Tutorial 2
Tutorial 2firo HAR
1.2K vues3 diapositives
Tutorial 3 par
Tutorial 3Tutorial 3
Tutorial 3firo HAR
1.1K vues2 diapositives
Document 15533 version-16326-application-pdf_0 par
Document 15533 version-16326-application-pdf_0Document 15533 version-16326-application-pdf_0
Document 15533 version-16326-application-pdf_0firo HAR
981 vues2 diapositives
Rujukan-sjh-3102 par
Rujukan-sjh-3102Rujukan-sjh-3102
Rujukan-sjh-3102firo HAR
1.8K vues2 diapositives

En vedette(20)

Tutorial 1 par firo HAR
Tutorial 1Tutorial 1
Tutorial 1
firo HAR1.7K vues
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang par firo HAR
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undangBab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang
firo HAR102.4K vues
Tutorial 2 par firo HAR
Tutorial 2Tutorial 2
Tutorial 2
firo HAR1.2K vues
Tutorial 3 par firo HAR
Tutorial 3Tutorial 3
Tutorial 3
firo HAR1.1K vues
Document 15533 version-16326-application-pdf_0 par firo HAR
Document 15533 version-16326-application-pdf_0Document 15533 version-16326-application-pdf_0
Document 15533 version-16326-application-pdf_0
firo HAR981 vues
Rujukan-sjh-3102 par firo HAR
Rujukan-sjh-3102Rujukan-sjh-3102
Rujukan-sjh-3102
firo HAR1.8K vues
Tutorial 4 par firo HAR
Tutorial 4Tutorial 4
Tutorial 4
firo HAR1.3K vues
Hikayat Abdullah par Alif Akram
Hikayat Abdullah Hikayat Abdullah
Hikayat Abdullah
Alif Akram2.5K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 5 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
Alif Akram1.3K vues
Penggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullah par Fadhilah Atikah
Penggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullahPenggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullah
Penggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullah
Fadhilah Atikah14.1K vues
bab penyembelihan par abidin1961
bab penyembelihanbab penyembelihan
bab penyembelihan
abidin19611.2K vues
Melaka dan hubungan diplomatik sulalatus salatin par lauchen32
Melaka dan hubungan diplomatik sulalatus salatinMelaka dan hubungan diplomatik sulalatus salatin
Melaka dan hubungan diplomatik sulalatus salatin
lauchen325.9K vues
Bm(abdullah munsyi) par aisya97
Bm(abdullah munsyi)Bm(abdullah munsyi)
Bm(abdullah munsyi)
aisya977.1K vues
Sultan as the head of religion par Azizah Bakar
Sultan as the head of religionSultan as the head of religion
Sultan as the head of religion
Azizah Bakar1.2K vues
Brunei, un sultanato de otra epoca par Nacho Zúñiga
Brunei, un sultanato de otra epocaBrunei, un sultanato de otra epoca
Brunei, un sultanato de otra epoca
Nacho Zúñiga530 vues

Similaire à Bab-3- Keunikan-karya-agung

Sejarah Melayu par
Sejarah MelayuSejarah Melayu
Sejarah MelayuCt Atikah
2.9K vues19 diapositives
4 unsur islam dlm sulalatus salatin par
4 unsur islam dlm sulalatus salatin4 unsur islam dlm sulalatus salatin
4 unsur islam dlm sulalatus salatinlauchen32
1.5K vues2 diapositives
Keagungan Karya Agung Melayu par
Keagungan Karya Agung MelayuKeagungan Karya Agung Melayu
Keagungan Karya Agung Melayumurni mohamat
606 vues13 diapositives
Keagungan Karya Agung Melayu par
Keagungan Karya Agung MelayuKeagungan Karya Agung Melayu
Keagungan Karya Agung Melayumurni mohamat
1.8K vues13 diapositives
Kerjaan islam disumatra par
Kerjaan islam disumatraKerjaan islam disumatra
Kerjaan islam disumatraNurWahid25
95 vues6 diapositives
Faktor Faktor Perkembangan Islam Di Melaka par
Faktor Faktor Perkembangan Islam Di MelakaFaktor Faktor Perkembangan Islam Di Melaka
Faktor Faktor Perkembangan Islam Di MelakaTylerDurden48
19.9K vues15 diapositives

Similaire à Bab-3- Keunikan-karya-agung(20)

Sejarah Melayu par Ct Atikah
Sejarah MelayuSejarah Melayu
Sejarah Melayu
Ct Atikah2.9K vues
4 unsur islam dlm sulalatus salatin par lauchen32
4 unsur islam dlm sulalatus salatin4 unsur islam dlm sulalatus salatin
4 unsur islam dlm sulalatus salatin
lauchen321.5K vues
Keagungan Karya Agung Melayu par murni mohamat
Keagungan Karya Agung MelayuKeagungan Karya Agung Melayu
Keagungan Karya Agung Melayu
murni mohamat1.8K vues
Kerjaan islam disumatra par NurWahid25
Kerjaan islam disumatraKerjaan islam disumatra
Kerjaan islam disumatra
NurWahid2595 vues
Faktor Faktor Perkembangan Islam Di Melaka par TylerDurden48
Faktor Faktor Perkembangan Islam Di MelakaFaktor Faktor Perkembangan Islam Di Melaka
Faktor Faktor Perkembangan Islam Di Melaka
TylerDurden4819.9K vues
Keunikan karya agung - sejarah melayu par FaFai S.
Keunikan karya agung - sejarah melayu Keunikan karya agung - sejarah melayu
Keunikan karya agung - sejarah melayu
FaFai S.719 vues
Sumber-sumber Pengajian Mamluk: Kajian Bibliografi dan Anotasi par Ezad Azraai Jamsari
Sumber-sumber Pengajian Mamluk: Kajian Bibliografi dan AnotasiSumber-sumber Pengajian Mamluk: Kajian Bibliografi dan Anotasi
Sumber-sumber Pengajian Mamluk: Kajian Bibliografi dan Anotasi
Kesultanan melayu melaka~ par Rathnaa Wayy
Kesultanan melayu melaka~Kesultanan melayu melaka~
Kesultanan melayu melaka~
Rathnaa Wayy82.6K vues
Ppt spi 11 par Sarifah_
Ppt spi 11Ppt spi 11
Ppt spi 11
Sarifah_184 vues
Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji par geehamid
Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji
Tun Seri Lanang & Raja Ali Haji
geehamid6.2K vues
Makalah kerajaan islam di nusantara par izzynet
Makalah kerajaan islam di nusantaraMakalah kerajaan islam di nusantara
Makalah kerajaan islam di nusantara
izzynet21.7K vues
Makalah Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia par Doris Agusnita
Makalah Kerajaan-kerajaan Islam di IndonesiaMakalah Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia
Makalah Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia
Doris Agusnita109.1K vues
Sejarah masuknya islam ke indonesia.pptx [autosaved] par pierse
Sejarah masuknya islam ke indonesia.pptx [autosaved]Sejarah masuknya islam ke indonesia.pptx [autosaved]
Sejarah masuknya islam ke indonesia.pptx [autosaved]
pierse161.7K vues
CH7F4 par cgsha
CH7F4CH7F4
CH7F4
cgsha631 vues
Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:... par DivRisSriwijayaIusIn
Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:...Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:...
Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:...
Kerajaan Malaka par Risma Esta
Kerajaan MalakaKerajaan Malaka
Kerajaan Malaka
Risma Esta15.5K vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Pengurusan disiplin bilik darjah par
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
6K vues38 diapositives
Masalah disiplin dalam bilik darjah par
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahfiro HAR
16.2K vues30 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives

Plus de firo HAR(20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan bilik darjah par firo HAR
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR9.9K vues
Pengurusan disiplin bilik darjah par firo HAR
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR6K vues
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
6.0 organisasi panitia par firo HAR
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR4K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.3K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.7 kurikulum sejarah par firo HAR
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
firo HAR5.4K vues
1.6 kurikulum berasaskan standard par firo HAR
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard
firo HAR2.6K vues

Bab-3- Keunikan-karya-agung

 • 1. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) BAHAGIAN TIGA: WACANA KARYA-KARYA AGUNG/UTAMA * Di dalam bahagian ini, tiga karya agung telah dipilih (oleh proforma IPGM) untuk dikaji dari segi keunikannya dalam beberapa aspek seperti pembinaan jati diri bangsa, pembentukan masyarakat, kritikan sosial, pendidikan, pemikiran dan peranan wanita. KEUNIKAN SEJARAH MELAYU (SULALATUS SALATIN)  Sebagai sebuah sumber pensejarahan penting terhadap salasilah raja-raja Melayu serta naratif berkait dengan Kesultanan Melayu Melaka, Sejarah Melayu menampilkan pelbagai keunikan dalam pelbagai aspek termasuklah pembinaan jati diri bangsa, pembentukan masyarakat, kritikan sosial, pendidikan, pemikiran dan peranan wanita dalam karya tersebut.  Hal ini menunjukkan bahawa Sejarah Melayu bukan sekadar sastera istana yang hanya dipenuhi lagenda, mitos dan dongeng, akan tetapi sebaliknya membawa satu gagasan yang lebih besar dalam memahami ruang lingkup Kesultanan Melayu Melaka dan kerajaan-kerajaan lain di Alam Melayu dengan lebih luas dan terperinci.  Keunikan Sejarah Melayu dalam Aspek Pembinaan Jati Diri Bangsa i. Jati Diri Bangsa yang Taat pada Raja:  Jati diri bangsa Melayu dalam Sejarah Melayu digambarkan sebagai sebuah bangsa yang taat dan patuh kepada rajanya.  Ketaatan orang Melayu kepada Rajanya diikat oleh ikatan konsep daulat yang mana orang Melayu percaya bahawa Raja itu berdaulat dan berasal dari leluhur yang mulia dari Bukit Siguntang dan sesiapa yang menderhaka kepada rajanya pasti akan terkena tulah.  Dalam Sejarah Melayu, ketaatan orang Melayu kepada Raja digambarkan dalam pelbagai peristiwa termasuklah peristiwa pembunuhan Tun Besar, anak Bendahara Paduka Raja Tun Perak oleh Raja Ahmad. hazmanazhar© 2013 1
 • 2. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Walaupun pengikut Paduka Raja bersedia menuntut bela ke atas kematian anaknya, Tun Perak enggan menderhaka kepada rajanya disebabkan “adat hamba Melayu tiada derhaka kepada tuannya”.  Selain itu, diri masyarakat Melayu ditanam dengan pemikiran “tertimpa tulah” sekiranya mereka menderhaka kepada raja. Sejarah Melayu sendiri telah memberikan satu gambaran tulah yang tertimpa ke atas mereka yang menderhaka kepada raja.  Dalam Sejarah Melayu, pembesar Singapura, Sang Rajuna Tapa dan isterinya telah terkena tulah dan disumpah menjadi batu akibat daripada penderhakaan mereka terhadap Raja Iskandar Syah kerana belot terhadap raja dengan berkomplot bersama angkatan perang Majapahit menewaskan Singapura.  Berdasarkan konsep ikatan daulat dan konsep tulah inilah maka orang Melayu dilihat sangat mentaati rajanya yang dianggap sangat mulia kerana keturunan leluhurnya. ii. Jati Diri Bangsa yang Bersifat Animisme:  Walaupun Sejarah Melayu menceritakan bagaimana raja dan seluruh masyarakat Melaka telah memeluk Islam, jati diri mereka yang berpegang dengan kepercayaan terhadap “semangat” masih dikekalkan walaupun setelah mereka memeluk Islam.  Kedatangan Islam telah menyaksikan masyarakat Melayu yang sebelum ini berkepercayaan Hindu-Buddha telah menganut agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam yang tidak sepenuhnya dalam diri mereka.  Hal ini kerana, walaupun mereka telah memeluk Islam, mereka masih lagi mengekalkan kepercayaan mereka terhadap ilmu mistik, semangat dan ilmu ghaib yang sebahagiannya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar.  Sebagai contoh, Sejarah Melayu mencatatkan bagaimana masyarakat Melaka masih mengamalkan ilmu hitam dalam peristiwa Hang Nadim yang cuba merampas Tun Teja dari istana Pahang bagi dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Syah. hazmanazhar© 2013 2
 • 3. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Dalam peristiwa tersebut, Hang Nadim telah menggunakan ilmu guna-guna dalam bentuk pelulut (serbuk) yang disapu ke badan Tun Teja sehingga Tun Teja berasa berahi akan Sultan Mahmud Syah.  Dalam peristiwa lain, Sultan Mansur Syah masih lagi mempercayai ilmu-ilmu yang bersifat “memuja semangat” dalam menundukkan haiwan-haiwan liar seperti ilmu gajah. Malah, Sejarah Melayu menceritakan bagaimana Sultan Mansur Syah sanggup memberi belanja kepada sesiapa yang ingin mempelajari ilmu gajah di istana Melaka.  Hal ini menunjukkan bagaimana walaupun Islam telah menjadi anutan dalam kalangan masyarakat di Melaka, namun kepercayaan yang diamalkan ketika periode pra-Islam tidak dihapuskan sepenuhnya.  Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Pembentukan Masyarakat i. Pembentukan Masyarakat berdasarkan Hierarki Politik:  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), pengkelasan struktur masyarakat pada era Kesultanan Melayu Melaka dapat dikelaskan kepada susunan hierarki tertentu iaitu hierarki pertama dan teratas iaitu golongan diraja dan kerabat, hierarki kedua golongan bangsawan, hierarki ketiga iaitu rakyat biasa yang merdeheka serta hierarki keempat dan berada pada lapisan paling bawah iaitu golongan hamba.  Golongan pertama iaitu golongan diraja dan kerabat yang terdiri daripada seorang Raja yang dikelilingi oleh kerabat diraja, permaisuri serta putera-putera raja. Segala kuasa adalah terletak di bawah baginda.  Seterusnya, golongan kedua pula dalam hierarki masyarakat di Melaka terdiri daripada golongan pembesar yang mentadbir negeri seperti Bendahara, Laksamana, Penghulu Bendahari, Temenggung, Syahbandar dll. Selain itu, golongan yang setaraf dengan para pembesar ialah golongan agamawan seperti ulama-ulama Islam yang terdiri daripada tuan sayyid, makhdum, maulana dan kadi.  Golongan ketiga pula merupakan terdiri daripada rakyat biasa yang merdeheka yang terdiri daripada golongan pedagang, saudagar, tukang-tukang mahir dan petani. hazmanazhar© 2013 3
 • 4. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Golongan keempat pula terdiri daripada golongan hamba yang terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang, hamba abdi dan lain-lain.  Hamba merupakan golongan terbawah dalam hierarki masyarakat di Melaka. Hamba bukan sahaja dimiliki oleh Raja tetapi turut dimiliki oleh para pembesar dan orangorang kaya. ii. Masyarakat Pedagang:  Sejarah Melayu turut menceritakan bagaimana masyarakat Melaka pada era Kesultanan Melayu Melaka rata-ratanya merupakan golongan pedagang yang kaya.  Sebagai contoh, Sejarah Melayu mencatatkan, “...kerana pada masa itu orang Melaka ratalah berkapal belaka.”  Selain itu, kewujudan masyarakat Melaka yang menjadi pedagang turut diperihalkan oleh Sejarah Melayu berkenaan Hang Isap, “Adapun Hang Isap ada berniaga dengan seorang Sayid Hamba Allah”.  Dalam kisah Hang Isap ini, ada diceritakan kisah pelayaran pulang kapal Hang Isap ke Melaka dan pecah di benua Keling disebabkan balasan penipuannya ke atas seorang Sayid (orang Arab) ketika melakukan urusan perniagaan.  Hal ini menunjukkan kemampuan para pedagang Melaka untuk berlayar sehingga ke Benua Arab dan Benua Keling.  Selain itu, golongan rakyat biasa di Melaka turut diwakili oleh golongan pedagang asing yang datang berlabuh dan menetap di Melaka untuk satu tempoh yang tertentu. Kebanyakan mereka ini adalah merupakan golongan pedagang yang datang dari Tanah Arab dan Benua Keling. iii. Masyarakat Majmuk:  Selain itu, kewujudan kegiatan perdagangan di Melaka telah mewujudkan sebuah masyarakat majmuk di Melaka. hazmanazhar© 2013 4
 • 5. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Selain masyarakat Melayu yang diceritakan dalam Sejarah Melayu seperti namanama Hang Isap, Tun Biajid, Tun Mai Ulat Bulu dan lain-lain, masyarakat Melaka pada ketika itu juga terdiri daripada masyarakat Keling (India Muslim), Arab dan Cina.  Masyarakat Keling misalnya terdiri daripada watak-watak seperti Mani Ali Purindam, Si Kitul, Raja Mendeliar, Tun Mutahir dan Tun Tahir. Selain menjadi pedagang, mereka ini juga turut diberi tempat dalam pentadbiran Melaka seperti Tun Mutahir yang dilantik sebagai Bendahara.  Masyarakat Arab di Melaka pula terdiri daripada golongan pedagang dan pendakwah seperti Syeikh Abdul Aziz, Maulana Sadar Jahan dan Maulana Abu Bakar.  Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Pendidikan  Sejarah Melayu menceritakan bagaimana Melaka muncul sebagai pusat pendidikan Islam terkemuka di alam Melayu dengan kehadiran ulama-ulama dari Tanah Arab termasuklah Makhdum Saiyid Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Kadzi Yusuf, Kadzi Menua, Kadzi Menawar Syah, Makhdum/Maulana Sadar Jahan dan Maulana Jalaludin.  Selain itu, beberapa orang Sultan seperti Sultan Mansur Syah sangat mencintai ilmu pengetahuan.  Sebagai contoh, baginda berguru dengan Maulana Abu Bakar dalam ilmu agama dan mengutus permasalahan agama ke Pasai.  Melaka juga muncul sebagai pusat keilmuan Islam terkemuka apabila Kitab Darul Manzum karangan Syeikh Abu Ishaq di bawa oleh Maulana Abu Bakar ke Melaka dan diajar kepada masyarakat.  Sejarah Melayu juga mencatatkan bagaimana masyarakat Melaka belajar dengan para ulama seperti kisah Tun Mai Ulat Bulu yang belajar menyebut perkataan Arab dengan Maulana Sadar Jahan serta kisah Sultan Mahmud Syah yang berguru dengan Kadi Yusof. hazmanazhar© 2013 5
 • 6. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Pemikiran  Dalam Sejarah Melayu, antara aspek pemikiran yang dimuatkan termasuklah pemikiran masyarakat Melayu dalam bernegara.  Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), Kesultanan Melayu Melaka yang dikisahkan dalam Sejarah Melayu ditegakkan oleh beberapa asas penting pemikiran dalam bernegara, termasuklah susun atur kerajaan, hubungan pemerintah dan rakyatnya serta nilai dan moral seperti ketaatan dan keadilan.  Pertamanya, susun atur kerajaan yang telah dibentuk oleh Kesultanan Melayu Melaka telah menggambarkan betapa telitinya pemikiran golongan bangsawan Melayu dalam memastikan sebuah struktur kerajaan yang kompleks dan tersusun, dengan peranan raja dan para pembesarnya yang tersusun dan saling lengkap melengkapi.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1989), Sejarah Melayu secara jelas telah mencatatkan mengenai peranan seorang Raja Melaka dalam memastikan negeri berada dalam keadaan aman dan harmoni. Menurut Sejarah Melayu, “adapun pada segala raja-raja itu, pertama-tama menjadikan bendahara, kedua menjadikan temenggung, ketiga menjadikan penghulu bendahari, keempat menjadi syahbandar, maka terpelihara segala raja-raja itu dengan segala rakyatnya.”  Selain itu, Sejarah Melayu juga turut memuatkan mengenai peri pentingnya peranan rakyat kepada rajanya dalam membangunkan sebuah negara. Sebagai contoh, sebelum kemangkatan Sultan Alauddin Riayat Syah, baginda telah bertitah kepada anakandanya mengenai tanggungjawab seorang raja ke atas rakyatnya. Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1989), Sejarah Melayu menyebut, “Adapun raja-raja itu umpama api, segala perdana menteri umpama kayu, kerana api itu jikalau tiada kayu tiada akan nyala…ra’ayat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya; jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Demikian raja-raja itu dengan segala ra’ayatnya …jikalau kau bunuh ia (ra’ayatmu) dengan tiada dosanya, bahawa kerajaanmu binasa” hazmanazhar© 2013 6
 • 7. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Peri pentingnya peranan raja dalam berlaku adil ke atas rakyatnya dalam Sejarah Melayu dapat dilihat apabila wasiat tersebut diulang semula oleh Sultan Mansur Syah kepada anakandanya Raja Ahmad, “ dan hendaklah engkau muafakat dengan segala menteri dan segala orang Besar-besarmu, kerana raja itu, jikalau bagaimana sekalipun bijaksana dan tahunya, jikalau tiada muafakat dengan pegawai, di mana akan dapat ia melakukan bijaksananya itu? Dan tiada akan sentosa kerajaannya; kerana raja-raja itu umpama api, segala menteri itu umpama kayu, kerana api itu tiada akan nyala jikalau tiada kayu; seperti kata Farsi:'Ar'ayatu juna bakhasta sultan khasad', yakni rakyat itu umpama akan dan raja itu umpama pohon; jikalau tiada akan nescaya tiada akan dapat berdiri. Demikianlah raja itu dengan segala rakyatnya....”  Berdasarkan titah nasihat dua orang Sultan di atas, perkara ini telah menggambarkan betapa pemikiran masyarakat Melayu yang mempercayai bahawa raja dan rakyatnya adalah saling lengkap-melengkapi di antara satu sama lain.  Hal ini kerana, raja sebagai ketua negara akan bertindak sebagai penaung (pohon) kepada rakyatnya, manakala rakyat pula bertindak sebagai pendokong (akar) kepada raja (yakni pohon tersebut).  Kemudiannya, peranan raja dan pembesar pula diumpamakan seperti api dan kayu di mana tanpa kayu, api tidak akan mampu bernyala. Dalam perumpamaan ini, kebijaksanaan raja (api) itu tidak akan terserlah tanpa adanya para pembesar (kayu) yang menyalakan kebijaksanaan tersebut.  Keadaan ini menggambarkan kepada kita bagaimana Sejarah Melayu telah melakarkan pemikiran golongan pemerintah dan rakyat Melaka yang melihat peranan masing-masing dalam bernegara yang saling lengkap-melengkapi di antara satu sama lain. hazmanazhar© 2013 7
 • 8. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Kritikan Sosial Walaupun teks Sejarah Melayu dilihat terlalu mengagung-agungkan dan memuliakan raja, namun begitu pengarangnya secara tersirat cuba untuk melakukan kritikan ke atas raja dalam beberapa peristiwa termasuklah: i. Peristiwa Singapura Dilanggar Todak:  Apabila Raja Singapura membunuh Tuan Jana Khatib kerana cemburu buta atas dakwaan kononnya ulama tersebut cuba menunjukkan kesaktian kepada isteri baginda, Tuan Jana Khatib dibunuh.  Tidak lama selepas itu, Singapura ditimpa bala apabila dilanggar todak mengakibatkan ramai rakyat mati.  Melalui kisah ini, pengarang cuba untuk meketengahkan soal kezaliman Raja tanpa usul periksa dan akibatnya Singapura ditimpa bala akibat pembunuhan seorang ulama yang sangat alim dari Pasai.  Seterusnya, Raja tanpa berfikir panjang menitahkan rakyat untuk berkubu betis bagi menangkis serangan todak tersebut.  Tindakan Raja itu sekali lagi mengundang padah apabila semakin ramai rakyat yang cedera dan mati. Dalam hal ini penulis cuba untuk menggambarkan ketidakmampuan Raja dalam berpandangan jauh dan bersikap terburu-buru.  Hanya apabila seorang kanak-kanak bernama Hang Nadim mengusulkan supaya dibuat benteng dengan batang pisang maka cadangan tersebut berjaya menghalang serangan todak.  Namun Hang Nadim kemudiannya dibunuh kerana dikhuatiri akan melawan Raja apabila besar nanti. Dalam hal ini kritikan sebenarnya ditujukan kepada para pembesar yang mengampu dan buruk sangka yang mengelilingi dan memberi nasihat pada Raja pada ketika itu. hazmanazhar© 2013 8
 • 9. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) ii. Kritikan Terhadap Moral Raja:  Secara berterus terang, penulis Sejarah Melayu tidak menyembunyikan keburukan Sultan Mahmud Syah yang dilihat sangat mengikut hawa nafsunya sehingga sanggup untuk bersekedudukan dengan isteri Tun Biajid ketika Tun Biajid dalam satu tugasan ke Morib.  Selain itu, peristiwa peminangan Puteri Gunung Ledang dan peristiwa penculikan Tun Teja dari Pahang ke Melaka bagi dijadikan isteri Sultan Mahmud Syah sehingga hampir memulakan perang di antara Pahang dan Melaka menunjukkan bagaimana sikap Sultan Mahmud Syah.  Pengarang juga turut membuka aib Sultan Mahmud Syah dengan menceritakan tentang penyakit kesukaran untuk membuang air. iii. Kritikan terhadap Sikap Suka Termakan Fitnah:  Peristiwa pembunuhan Bendahara Tun Mutahir berserta seluruh ahli keluarganya setelah difitnah oleh Raja Mendeliar (yang disampaikan melalui Laksamana Khoja Hasan) telah menunjukkan kegagalan Sultan Mahmud Syah dan sikap terburu-buru baginda yang menghukum tanpa usul periksa.  Sultan juga dikritik kerana tindakannya dipengaruhi perasaan dendam kerana Bendahara Tun Mutahir tidak mempersembahkan anakandanya Tun Fatimah menjadi isteri Sultan seperti adat-adat Bendahara sebelumnya. iv. Kritikan terhadap Kezaliman Raja:  Beberapa kali ditekankan dalam Sejarah Melayu iaitu apabila pemerintah bertindak zalim ke atas rakyatnya, bala akan menimpa negeri itu.  Dalam hal ini, pengarang Sejarah Melayu telah cuba untuk mengkritik Sultan yang melanggar perjanjian di Bukit Seguntang di mana Raja diberi Daulat, Rakyat diberi Keadilan.  Berdasarkan ikatan daulat ini, Sejarah Melayu sebenarnya secara halus cuba menunjukkan betapa Rajalah yang terlebih dahulu melanggar sumpah tersebut hazmanazhar© 2013 9
 • 10. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) sebelum berlakunya pembelotan Sang Rajuna Tapa yang akhirnya terkena tulah dan disumpah menjadi batu.  Selain dalam kisah pembunuhan Tuan Jana Khatib, peristiwa Hang Nadim yang dizalimi, kisah Tun Biajid yang menerima tamparan apabila Sultan bersekedudukan dengan isterinya, kisah pembunuhan anak Tun Perak dalam peristiwa sepak raga dan peristiwa pembunuhan keluarga Bendahara Tun Mutahir, ketidakadilan Raja terhadap rakyatnya bermula seawal kisah anak pembesar Singapura Sang Rajuna Tapa yang dijadikan gundik Raja seolah-olah menjatuhkan maruah Sang Rajuna Tapa sebagai Bendahara pada ketika itu.  Kemuncak kezaliman terhadap kezaliman Raja terhadap keluarga Sang Rajuna Tapa adalah apabila anakandanya itu disula di hadapan khalayak ramai kerana difitnah cuba bersekedudukan dengan seorang panglima.  Kerana rasa terhina dan kecewa, Sang Rajuna Tapa telah mengutus surat ke Majapahit supaya melanggar Singapura dan beliau sanggup belot dengan membuka pintu kota.  Akhirnya, balasan terhadap Singapura muncul apabila negeri tersebut alah kepada Majapahit dan Raja dan pengikutnya terpaksa berundur ke Melaka.  Walaupun begitu, kritikan tersebut masih dilihat berlapik apabila Sang Rajuna Tapa diketengahkan sebagai seorang antagonis yang akhirnya disumpah menjadi batu akibat terkena tulah.  Keunikan Sejarah Melayu dari Aspek Peranan Wanita  Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), tema feminisme turut diangkat dalam penceritaan Sejarah Melayu bagi menunjukkan bahawa di sana terdapat peranan wanita dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka.  Antara tokoh-tokoh wanita yang diceritakan dalam Sejarah Melayu termasuklah, Puteri Syahrul Bariyah, Wan Malini dan Wan Empuk, Tun Teja, Puteri Gunung Ledang, Puteri Hang Li Po dan Tun Fatimah, di samping beberapa watak lainnya. hazmanazhar© 2013 10
 • 11. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Setiap watak wanita yang disebut dalam Sejarah Melayu memainkan peranan mereka yang tersendiri, sama ada secara sampingan ataupun memberi kesan yang besar kepada perjalanan cerita itu sendiri. Antaranya termasuklah: i. Peranan Tun Fatimah: Antara kisah yang berkait dengan peranan wanita dalam Sejarah Melayu termasuklah peristiwa keengganan Tun Fatimah yang bertindak menggugurkan anak kandungannya dengan baginda Sultan Mahmud Syah. Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), walaupun wanita seringkali dianggap sebagai barang dan hiasan lelaki, namun sesekali hak wanita dilatardepankan dalam teks Sejarah Melayu. Berdasarkan kisah Tun Fatimah yang diceritakan dalam Sejarah Melayu, dia telah bertindak menggugurkan kandungannya sebagai tanda protes terhadap tindakan Sultan Mahmud Syah yang telah menghukum bunuh semua ahli keluarga dan suaminya, Tun Ali. Disebabkan kemurungan dan sikap dingin Tun Fatimah terhadap Sultan Mahmud Syah, baginda telah sanggup untuk berjanji akan merajakan anak yang dilahirkan Tun Fatimah supaya Tun Fatimah tidak membahayakan dirinya dengan menggugurkan kandungan tersebut. Kisah Tun Fatimah dengan Sultan Mahmud Syah ini cukup ironik. Hal ini menggambarkan betapa seorang raja yang dikenali sebagai suka berfoya-foya dan zalim akhirnya mampu patuh terhadap seorang wanita bernama Tun Fatimah. ii. Peranan Puteri Gunung Ledang: Selain itu, kisah wanita yang turut dimuatkan dalam Sejarah Melayu adalah mengenai Puteri Gunung Ledang. Dalam kisah ini, Sultan Mahmud Syah yang telah menghantar rombongan peminangan kepada Puteri Gunung Ledang telah terpaksa membatalkan hazmanazhar© 2013 11
 • 12. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hasratnya apabila puteri tersebut meminta pelbagai permintaan yang tidak masuk akal. Menurut Muhammad Haji Salleh (2004), kisah peminangan Puteri Gunung Ledang ini telah menggambarkan betapa ketinggian harga seorang wanita yang bukan hanya boleh dibeli dengan harta, kuasa dan darjat. Selain itu, kisah ini juga merupakan salah satu bentuk kritikan tersirat pengarang Sejarah Melayu dalam membidas sikap Sultan Mahmud Syah yang menggemari wanita-wanita cantik dan suka berfoya-foya. iii. Peranan Bonda Sultan Mahmud Syah: Seterusnya, peranan wanita yang dapat dilihat dalam Sejarah Melayu adalah melalui watak bonda kepada Sultan Mahmud Syah yang dilihat sebagai individu penting di belakang perlantikan adindanya, Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka. Dalam hal ini, Sejarah Melayu telah menceritakan bagaimana ketika Sultan Mahmud Syah ingin mencari pengganti kepada Bendahara Melaka, bonda baginda membisikkan kepada baginda supaya melantik adinda bondanya (yakni bapa saudara Sultan Mahmud) iaitu Tun Mutahir sebagai Bendahara Melaka yang baharu. Hal ini menunjukkan wujudnya campur tangan dalam pemilihan Bendahara Melaka pada waktu itu. Secara tidak langsung juga, walaupun diketahui kuasa politik dalam Kesultanan Melayu Melaka dikuasai oleh golongan lelaki, dalam sesetengah keadaan, peranan wanita juga dapat dilihat mencampuri urusan pentadbiran Melaka pada ketika itu. hazmanazhar© 2013 12
 • 13. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) KEUNIKAN HIKAYAT ABDULLAH  Hikayat Abdullah sebuah karya sastera sejarah karangan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi merupakan sebuah catatan kehidupan Abdullah yang sarat dengan peristiwa sejarah berdasarkan pengalamannya sebagai seorang jurutulis dan pembantu kepada Stamford Raffles ketika di Melaka dan Singapura.  Penulisan Abdullah yang realistik dan terkeluar daripada corak penulisan tempatan lain yang lebih bersentrikkan istana telah menjadi Abdullah dianggap sebagai “mencipta dan mendahului zamannya”.  Keunikan karya tulisan Abdullah dalam hikayatnya dapat dilihat daripada pelbagai aspek termasuklah aspek pembinaan jati diri bangsa, pembentukan masyarakat, pendidikan, pemikiran, kritikan sosial dan peranan wanita.  Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pembinaan Jati Diri Bangsa  Abdullah Munsyi dalam buku Hikayat Abdullah meletakkan garis masa penceritaannya bermula sejak kelahirannya pada 1796 sehinggalah kepada zaman kehidupannya di Singapura. Abdullah lahir dan hidup di tengah-tengah masyarakat Melaka pada zaman pendudukan British di Melaka.  Zaman tersebut telah menyaksikan bagaimana jati diri masyarakat Melayu di Melaka berada di dua persimpangan, suatu pihak yang dilihat cuba untuk mengekalkan jati diri bangsa yang diwarisi zaman berzaman, manakala satu pihak yang lain pula dilihat terbuka kepada perubahan sesuai dengan peredaran masa.  Berdasarkan penulisannya dalam Hikayat Abdullah, Abdullah Munsyi secara tidak langsung telah menggambarkan mengenai jati diri masyarakat Melayu di Melaka pada ketika itu yang dilihat mempercayai pelbagai adat yang pelik dan karut-marut dalam kehidupan mereka.  Menurut Kassim Ahmad (2004), masyarakat Melayu pada zaman Abdullah Munsyi masih kekal dengan kepercayaan yang karut marut, adat resam yang jahat dan mundur dan taat kepada rajanya dengan sebenar-benar taat walaupun kelakuan raja mereka itu kadangkala itu zalim dan tidak bermoral. hazmanazhar© 2013 13
 • 14. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Menurut Siti Aisah Murad (1996), antara contoh kepercayaan karut yang dipercayai oleh masyarakat Melayu pada ketika itu termasuklah adat “menjual anak” yang turut dilakukan oleh ibu bapa Abdullah Munsyi sendiri.  Selain adat “menjual anak”, orang Melayu juga mempunyai kepercayaan pelik dengan mempercayai bahawa nama seseorang juga mempengaruhi kesihatan seseorang sekiranya nama yang diberikan itu tidak sesuai dengan tubuh badan si anak tersebut. Menurut Abdullah Munsyi seperti yang dipetik Siti Aisah Murad (1996), “ Bahawa ini pun satu adat nenek moyang bodoh, yang tiada ia mengetahui Allah Taala.... Syahadan ada pula orang yang percaya sebab nama budak itu terlalu besar itulah kononnya mendatangkan penyakit atau mati. Maka sekalian itu bohong dan adat-adat bodoh belaka.”  Selain itu, masyarakat Melaka pada zaman Abdullah Munsyi juga masih lagi menebal dengan kepercayaan terhadap perkara mistik dan magis seperti dalam peristiwa perobohan Kota Melaka oleh British dan peristiwa menangkap gajah.  Contohnya, ketika usaha Tuan Farquhar untuk merobohkan Kota Melaka itu tidak berjaya, masyarakat Melaka percaya bahawa keadaan tersebut disebabkan oleh para jembalang yang menjaga kota tersebut daripada dihancurkan.  Seterusnya, dalam peristiwa penangkapan gajah oleh Pawang Gajah yang bernama Encik Sulung, masyarakat Melaka pada ketika itu dilihat taksub dan percaya dengan kebolehan ilmu gajah Encik Sulung dalam menjinakkan hampir 63 ekor gajah di Hulu Melaka sedangkan Abdullah Munsyi yang melihat peristiwa tersebut menganggap perkara tersebut dilakukan dengan kebijaksanaan dan bukannya melalui ilmu mistik seperti hikmat, ubatan ataupun jin. (Siti Aisah Murad, 1996).  Seterusnya, masyarakat Melayu Melaka pada zaman kehidupan Abdullah Munsyi juga mempunyai kepercayaan Islam yang agak ortodoks dan tertutup. Misalnya, masyarakat pada zaman itu menegah anak-anak mereka atau sesiapa yang cuba untuk mempelajari bahasa Inggeris atau belajar dengan orang-orang Inggeris. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa mempelajari ilmu Inggeris seolah-olah murtad dan masuk Kristian. hazmanazhar© 2013 14
 • 15. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Sebagai contoh, Kassim Ahmad (2004) telah bertindak memetik semula dialog di antara Abdullah dengan pendukung-pendukung fahaman kolot tersebut itu: “ Jangan baca kitab ini. Buangkan, karena ini kitab orang putih. Nanti rosak iman kita.” Maka jawabku kepada mereka itu, “Bagaimana engkau boleh tau ini kitab orang putih? Bukankah ini bahasa Melayu? Dan bolehkah ia ini merosakkan iman kita? Apakah ertinya iman itu?... ertiya iman itu kuketahui, percaya. Maka jikalau kiranya tiada percaya aku akan dia, bolehkah rosak iman? ....” Maka diamlah mereka itu.”  Berdasarkan kisah-kisah yang telah diceritakan oleh Abdullah mengenai masyarakat pada masa itu, maka jelaslah bahawa jati diri masyarakat Melayu pada masa itu dilihat masih bersifat konservatif dan tertutup dengan tradisi lama sedia ada sejak zaman berzaman semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka.  Jati diri masyarakat pada ketika itu dilihat kekal dengan kepercayaan terhadap adat dan kepercayaan tertentu yang kadangkala bersikap jumud dan tertutup daripada arus perubahan semasa pada waktu itu.  Seterusnya, jati diri bangsa yang dapat dilihat dalam penulisan Abdullah adalah melalui jati diri Abdullah Munsyi itu sendiri. Walaupun beliau dianggap berlawanan daripada masyarakat kebanyakan pada masa tersebut sehingga digelar “Abdullah Paderi”, sikap dan sifatnya itu akhirnya menjadi ikutan masyarakat Melayu yang bangkit dalam Gerakan Islah pada awal abad ke-20 seperti angkatan Syed Syeikh alHadi, angkatan Za‟ba dan Angkatan 50 (ASAS 50). (Kassim Ahmad, 2004: xxvii)  Antara jati diri utama yang terdapat dalam diri Abdullah Munsyi ialah bersifat realistik dan terbuka dalam pemikirannya. Menurut A.H Hill (1969), “Abdullah was the first writer in Malay to bring realism to this art....”. Keterbukaan Abdullah dapat dilihat apabila beliau bertindak menterjemah Kitab Injil ke dalam bahasa Melayu, sesuatu yang dianggap sebagai menyalahi agama oleh sebahagian besar masyarakat pada masa tersebut. hazmanazhar© 2013 15
 • 16. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Malah, walaupun bapa Abdullah adalah merupakan seorang yang berilmu dan dekat dengan golongan penjajah Barat dengan menjadi jurutulis, beliau sendiri dilihat menentang keterbukaan Abdullah apabila anaknya bertindak belajar di sekolah mubaligh, Anglo-Chinese College.  Keterbukaan Abdullah juga menyebabkan beliau menjadi seorang pengagum kepada sains dan teknologi serta menolak kepercayaan karut dalam masyarakat Melayu pada masa tersebut. Menurut Kassim Ahmad (2004), kekaguman Abdullah terhadap sains dinukilkan di dalam hikayatnya apabila beliau melihat sendiri sebuah kapal asap yang datang ke Singapura, selain menyaksikan demonstrasi sebuah alat pengambil gambar, kamera yang awal.  Walaupun masyarakat Melaka memandang Abdullah sebagai seorang yang bersifat kebaratan, hakikatnya jati diri Abdullah terhadap bangsa Melayu cukup tinggi terutamanya melalui pemikirannya yang sentiasa memikirkan mengenai nasib orang Melayu yang berada dalam keadaan yang menyedihkan dan malang.  Misalnya, Kassim Ahmad (2004) menjelaskan bahawa Abdullah sentiasa mengenangkan nasib orang Melayu yang mundur dalam ilmu pengetahuan: “ Adapun segala hal ehwal mereka itu sekalian senantiasa bersamasama dengan aku. Maka kulihat hal ehwal mereka itu dan tabiat mereka itu dan kelakuan mereka itu dan adat mereka itu daripada kecilku sampailah sekian umurku, maka kuperhatikan juga, maka adalah kudapati bangsa Melayu itu makin lama usahkan makin pandai, makin pula bodohnya, adanya.”  Selain mengenang nasib bangsanya, Abdullah juga seorang yang begitu sayang akan bahasa Melayu dan sampai ke suatu tahap cuba untuk menyusun nahu bahasa Melayu sebagai satu panduan kepada generasi yang akan datang. Catat Abdullah: “....Bermula bahasa Melayu ini bukankah seperti hutan rimba besar keadaannya, penuh dengan semak samun dan duri pun berceracangan dan akar pun bersengkarut, dan kayu pun lintang-pukang dan lorongnya pun simpang-siur dan tanahnya pun tinggi rendah? Maka daripada zaman adanya bahasa itu sampai sekarang ini adakah seorang yang bernafsu hendak membetulkan atau mengaturkan jalannya atau hukumnya?” hazmanazhar© 2013 16
 • 17. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pembentukan Masyarakat i. Pembentukan Masyarakat yang Hidup dalam Zaman Perubahan:  Abdullah Munsyi hidup dalam satu zaman perubahan, iaitu perubahan daripada zaman feudal Melayu di Tanah Melayu kepada zaman pemerintahan kolonial Inggeris di Tanah Melayu.  Dalam era perubahan ini, Abdullah telah dilihat cuba menggambarkan berlakunya pertembungan dua aliran dalam keilmuan iaitu aliran ilmu pengetahuan masyarakat yang sedia ada dan ilmu pengetahuan Barat yang membawa pelbagai pembaharuan dan kelebihan kepada masyarakat. Aliran ilmu pengetahuan tradisi ini dilihat menekankan pendidikan agama terutamanya pembacaan al-Quran manakala aliran ilmu pengetahuan Barat menekankan pelbagai disiplin ilmu termasuklah bahasa, sains, teknologi dan juga etika.  Kehadiran Barat (Inggeris) dan ilmunya disambut dengan penuh skeptikal oleh masyarakat tempatan termasuklah bapa Abdullah sendiri, walaupun beliau adalah merupakan seorang yang berilmu pengetahuan di Melaka.  Di era transisi perubahan ini, masyarakat Melayu dilihat masih cuba untuk mengekalkan diri mereka dengan kehidupan lama mereka. Menurut Kassim Ahmad (2004), sikap prasangka masyarakat tempatan terhadap Inggeris telah ditulis Abdullah dalam hikayatnya seperti berikut: “Bermula maka adalah telah berpuluh-puluh kali aku ini disuruhkan oleh tuan-tuan itu memanggil dan mencari anak-anak Melayu supaya boleh ia belajar dan mengetahui membaca dan menulis, baik bahasa Melayu, baik bahasa Inggeris. Maka oleh sebab bodohnya dan sangka mereka itu nanti dimasukkan Inggeris, tiadalah ia mau datang. Karena fikiran mereka itu, dengan kekerasan nanti ditangkap, dimasukkan Inggeris. Maka beberapa kali sudah aku ingatkan akan mereka itu serta memberitau akan mereka itu bahawa sekali-kali tiada Inggeris itu hendak memasukkan seseorang ke dalam agamanya kalau yang empunya diri tiada suka....” hazmanazhar© 2013 17
 • 18. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Berdasarkan apa yang telah dituliskan oleh Abdullah dalam hikayatnya, nyatalah masyarakat Melayu dalam zaman transisi tersebut dilihat penuh dengan kesangsian terhadap Inggeris, di mana mereka menganggap Inggeris cuba untuk menjadikan masyarakat tempatan seperti mereka dan menganut agama yang sama dengan mereka iaitu Kristian.  Pada pandangan masyarakat tempatan pada masa tersebut, menurut cara Inggeris adalah bersalahan dari segi agama dan pegangan ini turut dipersetujui oleh bapa Abdullah sendiri iaitu Abdul Kadir. Catat Abdullah: “ Aku tiada suka engkau pergi belajar bahasa Inggeris dan suratnya, karena seorang pun orang Islam tiada belajar itu. Dan lagi, banyaklah orang mengatakan pekerjaan itu tiada baik, merosakkan agama...” ii. Pembentukan Masyarakat yang Menerima Pendidikan Formal:  Walaupun berlaku pertentangan di antara masyarakat tempatan ke atas usaha Inggeris dalam menyebarkan ilmu pengetahuan terutamanya bahasa Inggeris kepada anak-anak tempatan, akhirnya atas usaha yang dilakukan oleh dua orang paderi iaitu Tuan Milne dan Tuan Thomsen telah menyebabkan tertubuhnya sebuah sekolah mubaligh di Melaka pada ketika itu yang dikenali sebagai Anglo-Chinese College.  Menurut Siti Aisah Murad (1996), sekolah ini telah ditubuhkan atas arahan East India Company dan di sinilah anak-anak Cina, Nasrani dan Melayu belajar menulis dan membaca bahasa Inggeris.Malah, Abdullah sendiri tidak ketinggalan untuk turut belajar di maktab tersebut, bahkan medorong orang lain untuk sama-sama belajar di maktab tersebut.  Kejayaan penubuhan maktab tersebut sebenarnya telah menunjukkan kepada kita bahawa berlakunya pembentukan sebuah masyarakat baru di era transisi feudal ke kolonialisme di Tanah Melayu.  Antara perubahan yang berlaku dalam masyarakat termasuklah pembentukan sebuah masyarakat yang mendapat pendidikan formal di Melaka pada ketika itu berbanding sebelumnya yang hanya tertumpu kepada pendidikan separa formal di kelas-kelas pengajian al-Quran dan pendidikan tidak formal di rumah. hazmanazhar© 2013 18
 • 19. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) iii. Pembentukan Masyarakat di Singapura:  Seterusnya, Abdullah Munsyi dalam karyanya juga turut menggambarkan pembacanya mengenai pembentukan masyarakat di Singapura yang sebahagian besarnya terdiri daripada golongan imigran terutamanya dari China.  Dalam hikayatnya juga, Abdullah turut memperincikan mengenai Singapura sebelum daripada pembinaan loji Inggeris yang digambarkan sebagai sebuah kawasan hutan sebelum Sultan Hussein bertindak membina istananya di Kampung Gelam. (Siti Aisah Murad, 1996)  Berdasarkan penulisan Abdullah dalam Hikayat Abdullah, beliau telah menggambarkan bagaimana masyarakat Singapura ketika beliau membantu menjadi jurutulis kepada Stamford Raffles, Singapura dipenuhi oleh imigran Cina yang hadir dalam jumlah yang ramai dan membawa budaya kongsi gelap mereka ke Singapura.  Dalam hikayatnya, Abdullah turut menceritakan bagaimana keberaniannya dalam menyelinap masuk ke dalam kongsi gelap T‟ien Ti Hui di pedalaman Singapura. (A.H Hill, 1969:15)  Dalam kisah penyelinapannya ke dalam kongsi gelap tersebut, Abdullah telah bertindak menyamar sebagai seorang pengemis dan telah menyaksikan pembakaran kertas nazar, upacara meminum darah di hadapan berhala dan seksaan ke atas ahli kongsi gelap yang melanggar peraturan kongsi gelap tersebut. Kejayaan Abdullah menyelinap itu telah memberikan satu gambaran kepada kita mengenai struktur kongsi gelap Cina di Tanah Melayu pada ketika itu.  Seterusnya, bagi mengawal sebuah masyarakat di Singapura, Abdullah turut mencatatkan bagaimana beliau ditugaskan untuk menulis satu undang-undang yang menjadi hukum dan adat dalam negeri Singapura termasuklah hal berkaitan dengan larangan perjudian dan menanam candu di Singapura oleh Raffles.  Menurut Siti Aisah Murad (1996), kebanyakan masyarakat menyambut baik undangundang yang dibuat Raffles kecuali masyarakat Cina. Catat Abdullah mengenai undang-undang tersebut: hazmanazhar© 2013 19
 • 20. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) “Maka adalah daripada masa surat itu sudah ditampalkan, maka segala hukum dan adat dalam negeri Singapura pun tetaplah, maka segala bangsa pun terlalulah sukacita sebab mendengarkan hukum dan adat yang diadakan oleh Tuan Raffles itu; melainkan orang Cina juga yang tiada suka, sebab dalam undang-undang itu menegahkan tiada boleh bermain judi, maka sebab itu kebanyakan orang-orang Cina yang mengempas dan menarik nafas panjang, maka adalah masing-masing mereka itu dengan masam mukanya, serta mengumpat dan memaki akan Tuan Raffles sebab menegahkan orang daripada bermain judi itu.”  Berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Abdullah itu, maka jelaslah bahawa pembentukan sebuah masyarakat di Singapura adalah jauh berbeza dengan masyarakat di sekitarnya di alam Melayu pada masa tersebut.   Hal ini kerana kebanjiran imigran telah mengubah keadaan masyarakat termasuklah pertentangan budaya di antara orang Cina dan orang tempatan Melayu terutamanya dalam kegiatan perjudian, arak, candu dan kongsi gelap.  Contohnya, undang-undang yang dibuat oleh Raffles dalam mengharamkan judi dan candu telah mendapat reaksi berbeza dalam kalangan penduduk tempatan, imigran Cina dan pegawai Inggeris. Hal ini menunjukkan berlakunya pertembungan budaya dalam kalangan masyarakat di Singapura pada waktu tersebut. iv. Masyarakat yang Mengekalkan Amalan Perhambaan:  Seterusnya, aspek pembentukan masyarakat yang turut dimuatkan oleh Abdullah dalam hikayatnya termasuklah penggunaan institusi perhambaan dalam masyarakat pada ketika itu.  Menurut Kassim Ahmad (2004), ahli-ahli sejarah dan pengkaji masyarakat Malaysia zaman pramoden terhutang budi kepada Abdullah kerana dua catatannya dalam buku Hikayat Abdullah tentang kewujudan hamba abdi pada masa tersebut. hazmanazhar© 2013 20
 • 21. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Misalnya, catatan beliau mengenai hamba yang telah dibawa oleh orang Bugis: “ .... Hatta setelah keesokan harinya, pagi-pagi aku turunlah ke laut hendak pergi melihatkan itu. Maka apabila sampai ke perahu itu, maka kulihat penuh sesak dengan hamba. Ada kira-kira tiga ratus orang: laki-laki, perempuan, budak-budak. Ada yang bunting hampir beranak, yakni bunting sarat. Maka terlalu kasihan hatiku melihat akan dia. Maka sebentar lagi kulihat orang-orang Cina datang beratus-ratus hendak membeli itu....”  Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pendidikan  Berdasarkan penulisan Abdullah dalam hikayatnya, aspek pendidikan adalah merupakan aspek terpenting yang menjadi asas dalam kehidupan Abdullah.  Semenjak kecil, beliau dididik dengan ilmu pengetahuan dan apabila besarnya pula menjadi guru, penterjemah, penulis dan pengkaji, bidang-bidang kehidupan yang tidak lari daripada pendidikan.  Selain itu, Abdullah juga mengemukakan pelbagai kritikan dan saranan mengenai pendidikan orang Melayu yang dilihat jauh ketinggalan pada zaman tersebut, selain sikap tertutup orang Melayu yang menolak ilmu-ilmu moden dari Barat.  Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah semenjak kecilnya dilahirkan dan dibesarkan dalam satu tradisi ilmu bahasa Melayu dan agama ortodoks yang kukuh. Hal ini disebabkan oleh Abdullah yang lahir dalam sebuah keluarga yang berilmu, di mana bapanya Abdul Kadir merupakan seorang ahli bahasa, jurutulis dan khatib, selain menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya.  Selain itu, nenek kepada Abdullah yang bernama Peri Achi pula ialah seorang guru besar di Kampung Pali, mengajar lebih kurang dua ratus orang murid membaca, menulis dan mengaji al-Quran. (Siti Aisah Murad, 1996:3) hazmanazhar© 2013 21
 • 22. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Disebabkan latar belakang keluarga Abdullah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, Abdullah telah dibesarkan dalam situasi yang mementingkan pelajaran.  Menurut Siti Aisah Murad (1996), zaman kanak-kanak Abdullah telah dihabiskan bersama neneknya di sekolah. Abdullah telah menjelaskan perkara ini di dalam hikayatnya seperti berikut: “Maka barang apa-apa pengajarannya kepada budak-budak itu semuanya kuturut sahaja, itulah menjadi permainanku: dari bangun pagi sehingga pukul enam petang tiadalah bunyi apa lain lagi melainkan riuh bunyi belajar dan mengaji sahaja.”  Abdullah sejak umurnya tujuh tahun telah mula ditekankan dengan ilmu pengetahuan apabila dirinya dihadiahkan dengan sekeping papan loh dan kalam resam menjadi alat permainannya. Melalui papan itu jugalah beliau mula belajar melakar dan membentuk perkataan dalam bentuk garis kasar.  Bapa Abdullah adalah seorang pendisiplin ilmu yang keras (Kassim Ahmad, 2004). Disebabkan sikap bapanya yang tegas terhadap pelajaran Abdullah, akhirnya beliau mampu untuk khatam al-Quran, memperoleh kemahiran membaca dan menulis dengan baik.  Pembudayaan ilmu dalam diri Abdullah telah menyebabkan beliau menjadi seorang yang gemar mencari ilmu. Antaranya, beliau telah berguru dengan dua orang ahli bahasa Melayu yang terkemuka di Melaka pada ketika itu iaitu Datuk Sulaiman dan Datuk Astur.  Melalui gurunya, beliau telah dapat menguasai pengetahuan bahasa Melayu dalam simpulan perkataan, ikatan perkataan, rangkai perkataan, kuasa perkataan dan tujuan perkataan. (Siti Aisah Murad, 1996: 5)  Menurut Kassim Ahmad (2004), selain mempelajari ilmu bahasa Melayu, Abdullah juga telah bertindak mempelajari pelbagai bahasa pertuturan di Melaka pada ketika itu seperti bahasa Tamil, Hindi, Cina dan Inggeris. hazmanazhar© 2013 22
 • 23. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Seterusnya, sikap Abdullah dalam pendidikan ialah beliau bukan sahaja berminat dalam mempelajari sesuatu ilmu, akan tetapi turut sama menyebar ilmunya dan berusaha mengembangkan lagi ilmu tersebut.  Misalnya, semenjak kecil, Abdullah telah muncul sebagai seorang guru al-Quran kepada supai-supai Benggali beragama Islam yang mengawal Kota Melaka. Kemudiannya, Abdullah menjadi guru bahasa Melayu kepada orang-orang Eropah termasuklah dua orang paderi iaitu Tuan Milne dan Tuan Keasberry.  Abdullah bukan sahaja menjadi seorang guru kepada bahasa Melayu, tetapi bercitacita tinggi mengembangkan lagi ilmu bahasa Melayu ke suatu tahap yang lebih tinggi.  Misalnya, Abdullah telah mengkritik masyarakat Melayu yang langsung tidak mempunyai walaupun sebuah sekolah untuk belajar bahasa Melayu. Kritik Abdullah dalam hikayatnya: “...adalah sebesar-besar hairan dalam hatiku sebab melihat hal adat orang-orang kita Melayu itu, yang tiada diperbuat-buat oleh bangsa yang lainlain dalam dunia ini diperbuatnya! Adakah segala bangsa manusia dalam dunia ini membuangkan bahasanya sendiri, tiada bertempat belajar bahasanya itu, melainkan yang kulihat orang Melayulah yang tiada mengendahkannya.”  Berdasarkan kritikan Abdullah ini, kita dapat lihat bagaimana tidak wujud inisiatif dalam kalangan masyarakat Melayu untuk membina dan mewujudkan sebuah sekolah bagi mempelajari bahasa Melayu iaitu bahasa pertuturan masyarakat Melayu itu sendiri.  Abdullah di dalam hikayatnya turut menjelaskan betapa pentingnya menguasai bahasa sendiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Catat Abdullah dalam karyanya: “Syahadan dapat tiada kalau ada suatu bangsa yang besar itu, maka bahasanya pun besarlah, kerana sekalian perkara yang ada dalam dunia dan akhirat itu semuanya terbit daripadanyalah, menjalankan pekerjaan dan memberi nama tiap-tiap suatu itu dengan bahasa, dan mendatangkan hazmanazhar© 2013 23
 • 24. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) kekayaan dan kemuliaan kebesaran bagi manusia itu pun daripada bahasa datangnya. Maka bahasa itulah yang amat besar gunanya bagi manusia ini dunia akhirat adanya. Maka patutkah ia itu tiada engkau endahkan?”  Berdasarkan sikap Abdullah terhadap ilmu bahasa Melayu, beliau telah menekankan peri pentingnya bahasa Melayu baik sebagai panduan di dunia mahupun di akhirat.  Selain menekankan mengenai perlunya ada sebuah sekolah mengajar bahasa dan menekankan pentingnya untuk mempelajari bahasa, Abdullah turut menekankan tentang keperluan mewujudkan sebuah kitab nahu bahasa Melayu yang menjadi panduan kepada masyarakat Melayu. Keluh Abdullah dalam hikayatnya: “....Bermula bahasa Melayu ini bukankah seperti hutan rimba besar keadaannya, penuh dengan semak samun dan duri pun berceracangan dan akar pun bersengkarut, dan kayu pun lintangpukang dan lorongnya pun simpang-siur dan tanahnya pun tinggi rendah? Maka daripada zaman adanya bahasa itu sampai sekarang ini adakah seorang yang bernafsu hendak membetulkan atau mengaturkan jalannya atau hukumnya?”  Seterusnya, sikap Abdullah terhadap ilmu begitu tinggi. Beliau cukup menghargai ilmu pengetahuan yang dimilikinya seperti yang dijelaskan beliau dalam hikayatnya: “Kupohonkan kepada Allah SWT agar memberikan kerahmatan, kesejahteraan dan kebajikan kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga aku tidak terkena emas lancungan atau perak lancungan, dan intan disangka batu kelikir. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak akan menyedari sama ada sesuatu perkara itu baik jahat ataupun salah benar.” hazmanazhar© 2013 24
 • 25. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Pemikiran  Dalam berbicara mengenai keunikan Hikayat Abdullah menerusi aspek pemikiran, tidak disangkal lagi Abdullah bukan sahaja seorang guru, penterjemah, penulis ataupun pengkaji, akan tetapi beliau juga adalah seorang pemikir.  Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah bukan sahaja merupakan seorang penulis Melayu yang agung; beliau juga merupakan seorang mujaddid dan ahli fikir. Buah fikirannya, walaupun sudah berusia lebih seratus lima puluh tahun, masih tetap segar dan sesetengahnya masih perlu diusahakan oleh masyarakat Malaysia pada hari ini.  Berdasarkan penceritaan Abdullah dalam hikayatnya, kita dapat melihat bagaimana pemikiran Abdullah yang liberal dan terkehadapan berbanding masyarakat yang sezaman dengannya, terutamanya terhadap ilmu-ilmu Inggeris, terhadap Injil dan Kristian dan kritikan-kritikan beliau terhadap kemunduran masyarakat Melayu yang menebal dengan kepercayaan lama yang penuh dengan kekarutan.  Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah Munsyi melalui pergaulannya dengan tokoh-tokoh Inggeris seperti Stamford Raffles dan William Farquhar telah terpengaruh dengan idea-idea rennaisance (kelahiran semula) yang melanda Eropah pada ketika itu. Pegawai Inggeris seperti Raffles dan Farquhar ini dilihat cenderung kepada pemikiran rasionalis dan humanis dalam diri mereka dan perkara ini cukup terkesan kepada Abdullah.  Menurut Kassim Ahmad (2004), Abdullah dilihat tertarik dengan idea-idea baru rennaisance seperti martabat tinggi individu, kebebasan individu, kemuliaan yang diberi kepada ilmu, pemerintahan mengikut undang-undang, semangat tekun, kebersihan, perancangan dan disiplin dalam kehidupan.  Disebabkan oleh terpengaruhnya beliau terhadap fahaman rasionalis, Abdullah secara terang telah menolak sebarang bentuk khurafat, tahyul dan kepercayaan karut lain yang bersebati dalam pemikiran orang-orang Melayu pada ketika itu. Hal ini dapat dilihat melalui kritikan Abdullah terhadap kepercayaan khurafat dalam masyarakat Melayu: hazmanazhar© 2013 25
 • 26. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) “....Segala hantu syaitan yang tersebut itu pun halnya kudapati bohong dan tipu dan perdaya dan silap mata. Maka sebab itulah berani aku bersumpah menyebut nama Allah mengatakan bukannya benar; hanya semata-mata kejahatan dalamnya dunia dan akhirat. Maka adapun orang yang percaya dan orang yang berbuat dan orang yang membenarkan pekerjaan itu sama hukumnya menduakan Allah, sekali-kali tiada yang lain daripada Allah yang boleh memberi baik atau jahat, dan yang mematikan dan menghidupkan, dan yang mendatangkan sesuatu bahaya atau kesukaran di atas hamba-Nya....”  Seterusnya, pemikiran humanis Abdullah pula dapat dilihat melalui kritikannya ke atas kezaliman raja pada waktu itu ke atas masyarakat Melayu. Tulis Abdullah dalam hikayatnya: “... sebab aku menyatakan zalim dan aniaya perintah raja-rajanya karena sentiasa tabiat raja Melayu itu, iaitu menghinakan rakyatnya, seolaholah pada pemandangannya akan rakyat itu seperti binatang, adanya. Maka sebab itulah apabila rakyatnya itu bertemu dengan dia dapat tiada hendaklah ia dapat duduk di tanah, baik di becak, baik di kotor. Dan lagi, apabila rajaraja itu menghendaki baik anak-anak perempuan, atau barang suatu harta benda rakyatnya, diambilnya sahaja tanpa menjadi suatu kesusahan atau takut kepada Allah...”  Berdasarkan pengkisahan mengenai raja-raja Melayu di dalam hikayatnya itu, ternyata Abdullah telah dipengaruhi oleh pemikiran humanis Barat yang menjunjung tinggi kebebasan dan martabat setiap individu yang diperjuangkan olehnya.  Pemikiran Abdullah ini penuh dengan islah (pembaharuan) dengan mengkritik secara terbuka ke atas raja-raja Melayu dan masyarakat Melayu yang dianggap sebagai bodoh dan malas. Malah, pemikiran islah yang telah dimulakan Abdullah ini telah diteruskan pula oleh angkatan pemikir Timur Tengah dalam Gerakan Islah seperti Syed Syeikh al-Hadi. (Kassim Ahmad, 2004)  Seterusnya, pemikiran Abdullah juga dilihat sarat dengan kecintaannya terhadap bahasa Melayu, Inggeris dan ilmu pengetahuan. (Siti Aisah Murad, 1996:12) hazmanazhar© 2013 26
 • 27. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Misalnya, pemikiran Abdullah terhadap bahasa Inggeris adalah berlawanan dengan sikap dan pemikiran masyarakat Melayu yang lain terhadap ilmu tersebut. Tulis Abdullah mengenai kepentingan bahasa Inggeris: “.... memberitau sudah berapa kali sudah aku ingatkan akan mereka itu serta akan mereka itu bahawa sekali-kali Inggeris hendak memasukkan seseorang ke dalam agamanya kalau yang empunya diri tiada suka, melainkan supaya kamu boleh belajar dan mengetahui bahasa kamu dan bahasa Inggeris, kelak nanti di belakang banyak gunanya. Kalau sudah pandai, engkau sekalian boleh mencari kehidupan dengan mudahnya.”  Selain itu juga, pemikiran Abdullah dalam hikayatnya juga penuh dengan keterbukaan. Sebagai contoh, Abdullah telah bertindak membantu Tuan Thomsen menterjemah kitab Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. (Siti Aisah Murad, 1996:7)  Keadaan ini menyebabkan Abdullah dihina dan dipulau oleh masyarakat Melaka dan digelar sebagai “Abdullah Paderi” disebabkan tindakannya yang dilihat sebagai menyalahi agama.  Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Kritikan Sosial Abdullah Munsyi dalam hikayatnya secara terbuka melakukan kritikan ke atas beberapa pihak termasuklah raja-raja Melayu, masyarakat Melayu dan sebahagian pegawai Inggeris yang tidak dianggap sebagai tidak bermoral. Antara kritikan Abdullah termasuklah: i. Kritikan Abdullah terhadap Raja-raja Melayu: Abdullah mengkritik sikap raja-raja Melayu yang zalim. Misalnya, sebahagian raja-raja Melayu akan mengambil harta benda rakyat dan wanita yang diminati mereka sesuka hati. Abdullah menganggap sikap raja-raja Melayu yang zalim itu menyebabkan orang Melayu kekal dalam kebodohan. hazmanazhar© 2013 27
 • 28. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Abdullah mengkritik sikap Tengku Long yang enggan berniaga ketika diusulkan Raffles kerana kononnya bukan adat golongan diraja untuk berniaga. Abdullah mengkritik sikap Tengku Long yang dilihat malas berkerja dan hanya mengharapkan kesenangan tanpa berusaha. ii. Kritikan Abdullah terhadap Masyarakat Melayu: Abdullah mengkritik masyarakat Melayu yang terpengaruh dengan tahyul dan kepercayaan karut marut seperti hantu jembalang dan adat menjual anak. Abdullah mengkritik sikap masyarakat Melayu yang tidak mempunyai usaha untuk mengajarkan bahasanya sendiri. Abdullah mengkritik sikap masyarakat Melayu yang tertutup dan enggan memajukan diri dengan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Inggeris atas dakwaan kononnya ilmu Inggeris boleh merosakkan akidah. iii. Kritikan Abdullah terhadap orang Eropah di Melaka: Abdullah mengkritik sikap Tuan Milne dan Tuan Thomsen yang pandai-pandai mengajarnya bahasa Melayu sedangkan Abdullah merasakan yang beliau lebih tahu. Abdullah mengkritik sikap bengis dan kejam Tuan Bean yang mempunyai hobi yang menyeksa binatang dan suka menyakiti tubuh manusia.  Keunikan Hikayat Abdullah dalam Aspek Peranan Wanita  Walaupun Hikayat Abdullah dilihat tertumpu kepada penceritaan mengenai diri beliau, akan tetapi terdapat juga beberapa watak wanita yang turut diketengahkan dalam penulisan Abdullah yang memainkan peranan penting dalam hikayat tersebut.  Antaranya termasuklah nenek kepada Abdullah iaitu Peri Achi. Menurut Siti Aisah Murad (1996), Peri Achi adalah merupakan seorang guru besar sebuah sekolah di Kampung Pali yang mengandungi lebih kurang 200 orang murid. Sekolah tersebut menekankan pelajaran membaca, menulis dan mengaji al-Quran. hazmanazhar© 2013 28
 • 29. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Malah, Abdullah juga turut mendapat pendidikan awal bersama neneknya semasa bapanya berniaga di Siak.  Berdasarkan peranan yang dimainkan oleh Peri Achi, hal ini menunjukkan bagaimana wanita pada zaman Abdullah telah memainkan peranannya dalam menjadi tenaga pendidik dalam kalangan masyarakat Melayu. Hal ini secara tidak langsung juga turut menunjukkan bagaimana wanita turut berperanan dalam membangunkan anak bangsanya pada ketika itu.  Seterusnya, watak wanita yang turut memainkan peranannya dalam Hikayat Abdullah termasuklah ibu kepada Abdullah sendiri iaitu Salamah.  Menurut Siti Aisah Murad (1996), ibu Abdullah sebelum bernikah dengan bapanya adalah merupakan seorang wanita India beragama Hindu yang berasal dari Kedah.  Peranan Salamah dalam hikayat ini menggambarkan beliau sebagai seorang ibu yang penyayang dalam menjaga anak tunggalnya iaitu Abdullah. Walaupun beliau mendapat seorang suami yang keras dalam mendisiplinkan anaknya, beliau tidak pernah mencampuri urusan suaminya itu, malah sentiasa menyokong tindakan suaminya dan menasihati Abdullah supaya bersabar dalam menuntut ilmu.  Selain itu, watak wanita yang turut diceritakan oleh Abdullah dalam hikayatnya termasuklah isteri Tuan Raffles. Berdasarkan perwatakan yang ditunjukkan oleh isteri Tuan Raffles, beliau telah memainkan peranan dalam menonjolkan citra seorang wanita Barat yang berpekerti tinggi sesuai dengan tarafnya sebagai isteri seorang pegawai tinggi Inggeris.  Catat Abdullah mengenai isteri Tuan Raffles: “Mengenai isteri Tuan Raffles, kulihat dia bukan sembarang perempuan. Setiap hari dia seperti suaminya. Semua kerjanya dilakukan dengan tertib dan sopan dan berwajah manis apabila bertemu dengan orang sama ada miskin ataupun kaya.” hazmanazhar© 2013 29
 • 30. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) KEUNIKAN TUHFAT AL-NAFIS  Karya Tuhfat al-Nafis karangan Raja Ali Haji merupakan sebuah sastera sejarah yang bersifat Bugis-centric yang berkisar kepada salasilah raja Melayu dan Bugis, kedatangan Bugis ke alam Melayu serta peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan masyarakat Bugis dalam percaturan politik di alam Melayu.  Secara umumnya, karya karangan Raja Ali Haji ini sarat dengan pelbagai aspek yang menjadikannya sebuah karya bercorak sejarah yang unik termasuklah dalam aspek pembinaan jati diri bangsa, pembentukan masyarakat, pendidikan, pemikiran, kritikan sosial dan peranan wanita.  Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pembinaan Jati Diri Bangsa i. Jati Diri Bugis yang Menebal:  Seperti yang diketahui, pengarang teks Tuhfat al-Nafis iaitu Raja Ali Haji merupakan seorang penasihat raja yang berketurunan raja dalam Kesultanan Riau-Lingga.  Kedudukan dirinya yang masih berada dalam lingkungan keluarga diraja Riau-Lingga itu telah menyebabkan wujudnya jati diri Bugis yang kukuh dalam diri Raja Ali Haji. Oleh itu, maka tidak hairanlah apabila Raja Ali Haji dilihat lebih bersifat Bugis-centric dan mengagungkan masyarakat Bugis dalam penulisannya.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), rata-rata pembesar berketurunan Bugis dalam istana Riau menyedari bahawa mereka adalah golongan Bugis yang berhijrah dari Sulawesi dan Makassar ke kawasan Johor-Riau, oleh itu maka tidak hairanlah apabila pengaruh Bugis yang kuat tersemat dalam jati diri para pembesar dalam istana Riau masih menebal dalam diri mereka termasuklah Raja Ali Haji.  Di dalam penulisan Tuhfat al-Nafis, Raja Ali Haji dilihat bertindak terlalu mengagungagungkan bangsa Bugis dengan memuliakan pahlawan Bugis termasuklah sifat orang Bugis yang mempunyai daya kepahlawanan, kesetiaan, kekuasaan dan kecekapan dalam berperang. (Jalal Ahmad, 1986:218) hazmanazhar© 2013 30
 • 31. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Malah, di suatu tahap pula, Raja Ali Haji turut mendakwa bahawa Hang Tuah yang terkenal sebagai seorang pahlawan terkemuka pada zaman Kesultanan Melayu juga adalah merupakan seorang yang berketurunan Bugis. Menurut Jalal Ahmad (1986), sikap Raja Ali Haji dalam penulisannya itu seolah-olah mengagung-agungkan suku Bugis sebagai bangsa yang terbaik di dunia. ii. Jati Diri Islam dalam Masyarakat:  Seterusnya, menurut Jalal Ahmad (1986), jati diri masyarakat di Kepulauan RiauLingga pada ketika itu adalah merupakan sebuah masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh kemunculan Penyengat sebagai pusat keilmuan Islam yang penting pada masa tersebut walaupun menghadapi ancaman budaya daripada penjajahan Belanda di seluruh Indonesia termasuklah kawasan Kepulauan Riau-Lingga.  Jati diri masyarakat Riau-Lingga yang taat beragama dijelaskan oleh Tuhfat al-Nafis seperti berikut, “Maka Yang Dipertuan Muda pun menitahkan tuan-tuan sayyid dan haji-haji dan lebai-lebai tahlil tiap-tiap malam....”  Selain itu, jati diri masyarakat Riau-Lingga yang kuat beragama diceritakan dalam Tuhfat al-Nafis mengenai Sultan berserta para pembesarnya yang begitu gemar menuntut ilmu berkenaan agama Islam.  Misalnya, Sultan Abdul Rahman I ibni Sultan Mahmud (mangkat tahun 1818) gemar memakai jubah Arab dan amat kuat beribadat, serta didampingi oleh para sayyid saban hari. Selain itu, Tuhfat al-Nafis juga turut mencatatkan Yamtuan Raja Ali telah berguru dengan Syeikh Abdul Ghaffur al-Maduri dan merupakan seorang pengamal tariqat as-Samaniyyah atau al-Khalwatiyyah. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988:485)  Seterusnya, berdasarkan corak penulisan Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis, corak penulisan berunsurkan mitos dan mistik telah mula ditinggalkan dan sebarang perkara yang dianggap tidak sahih kejadiannya ditulis sebagai „konon‟ atau „kata setengah kaul‟ dan sebagainya. (Jalal Ahmad, 1986:215). hazmanazhar© 2013 31
 • 32. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Menurut Jalal Ahmad (1986), unsur-unsur mistik dan mitos telah mula ditinggalkan oleh Raja Ali Haji dalam penulisannya kerana dianggap sudah tidak sesuai dengan zamannya. Hal ini menunjukkan bahawa jati diri masyarakat Melayu di Riau pada ketika itu telah mula keluar daripada kepercayaan lama yang terlampau mempercayai mitos, mistik dan dongeng terutamanya yang berkaitan raja mereka.  Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pembentukan Masyarakat  Karya Tuhfat al-Nafis berlatarkan masa dari abad ke-17 hingga abad ke-19 Masihi. Zaman tersebut adalah merupakan satu tempoh masa yang genting kepada geopolitik di alam Melayu terutamanya melibatkan jatuh bangunkan Kesultanan Johor-Riau-Lingga.  Sejarah kerajaan Kesultanan Johor-Riau-Lingga telah menyaksikan pelbagai peristiwa politik sehingga membawa kepada campurtangan pengaruh Bugis dalam kerajaan tersebut.  Hal ini bermakna, kerajaan Kesultanan Johor-Riau-Lingga telah menyaksikan satu pembentukan masyarakat yang berbilang suku dan etnik seperti Melayu, Orang Selat dan Bugis walaupun kesemua mereka masih boleh dianggap sebagai satu rumpun Melayu yang tunggal.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), teks Tuhfat al-Nafis telah menggambarkan kepada pembacanya mengenai pembentukan sebuah masyarakat Bugis yang telah berasimilasi dengan masyarakat Melayu dalam kerajaan JohorRiau.  Kebijaksanaan orang-orang Bugis yang berhijrah ke Johor dalam berpolitik, perkahwinan campur di antara orang Bugis dan wanita tempatan dan peranan yang dimainkan masyarakat Bugis dalam menangkis serangan Raja Kechil dari Siak telah menyebabkan orang Bugis dianggap telah meresap ke dalam masyarakat Melayu dan dianggap sebagai sebahagian daripada masyarakat Johor-Riau pada masa tersebut. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988: 487) hazmanazhar© 2013 32
 • 33. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Seterusnya, teks Tuhfat al-Nafis juga telah memberikan satu gambaran kepada para pembacanya mengenai pembentukan masyarakat di Riau-Lingga yang telah terpecah daripada Kesultanan Johor akibat campur tangan Barat di alam Melayu.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim, zaman Raja Ali Haji adalah merupakan satu zaman yang telah menyaksikan bagaimana pecahnya Kesultanan Johor-Riau disebabkan oleh Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.  Sebelumnya, kekalahan orang Bugis kepada Belanda dalam perang pada 1784 telah menyaksikan Riau menerima seorang Residen Belanda yang berpengkalan di Tanjong Pinang. Hal ini akhirnya telah menyebabkan kuasa masyarakat Bugis yang menduduki jawatan Yamtuan Muda akhirnya terhapus dengan jawatan yang terakhir disandang oleh Yamtuan Muda Ali.  Selain itu, teks Tuhfat al-Nafis juga turut menggambarkan pembentukan sebuah masyarakat yang berpegang teguh agama Islam disebabkan kemasukan para alim ulama ke Riau.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), kepatuhan masyarakat Riau beragama turut disumbang kepada kealiman para pemerintahnya dalam beragama termasuklah Sultan Abdul Rahman I dan Yamtuan Muda Ali, Yamtuan Muda kesepuluh dan yang terakhir dalam tradisi kerajaan Johor-Riau-Lingga.  Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pendidikan  Walaupun abad ke-19 adalah satu zaman yang telah menyaksikan kejatuhan kuasa politik Melayu Riau-Lingga, pada zaman tersebutlah berlakunya kegemilangan dan peningkatan tamadun Melayu dalam bidang bahasa, kesusasteraan, kebudayaan yang berteraskan Melayu-Islam, serta pendidikan dan ilmu pengetahuan. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988:510) hazmanazhar© 2013 33
 • 34. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Menurut Khalif Muammar A.Harris (2011), kerajaan Riau-Lingga sebagaimana yang dikisahkan oleh Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis memiliki budaya ilmu yang luar biasa dan tradisi agama yang cukup kuat, walaupun berlaku di sebuah tempat yang terpencil iaitu di Penyengat dalam Kepulauan Riau.  Tradisi keilmuan yang berkembang dalam Kesultanan Riau-Lingga banyak disumbangkan oleh peranan yang dimainkan oleh para pembesar kerajaan tersebut.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), kebanyakan pembesar Riau adalah sangat mencintai ilmu pengetahuan, dan kemudiannya bertindak menyebarkan pula ilmu yang telah diperoleh.  Tradisi keilmuan ini bermula apabila Yamtuan Muda keenam iaitu Raja Jaafar ibni Raja Haji menjawat jawatan tersebut telah memulakan satu tahap kesusasteraan dan kebudayaan yang berteraskan Melayu-Islam dalam kerajaan Johor-Riau-Lingga. Sepanjang pemerintahannya, beliau telah menjemput para alim ulama untuk menyampaikan ilmu kepada para pembesar di Penyengat.  Hasilnya, para pembesar Riau telah menunjukkan kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Misalnya, Raja Ali Kelana dan Tengku Othman ibni Almarhum Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah telah bertindak berkelana ke Kaherah, Mesir bagi mendalami bidang agama Islam di sana. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988:486)  Selain menerima pendidikan Islam, anak-anak pembesar Riau turut menerima pendidikan Barat di sekolah elit Belanda di Bandung seperti Daeng Menambun ibn Raja Ali Haji dan seorang anakanda kepada Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah.  Tuhfat al-Nafis telah mencatatkan mengenai peranan Penyengat di Kepulauan Riau yang muncul sebagai pusat keilmuan Islam dengan kehadiran ramai tokoh ulama di kawasan tersebut. Antara ulama yang telah menyampaikan ilmu mereka di Riau termasuklah Tuan Shahabuddin ibn Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Ahmad Jibrati, Haji Hamin al-Banjari, Kyai Berenjang, Haji Abu Bakar, Syed Hassan al-Haddad dan Habib Syed Saqqaf. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988:485)  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), Tuhfat al-Nafis telah menjelaskan mengenai peranan ulama-ulama yang hadir ke Riau dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama yang berkaitan termasuklah ilmu saraf, usuluddin, nahu dan mantik. hazmanazhar© 2013 34
 • 35. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Antara kitab-kitab agama yang terkenal yang ada di Riau termasuklah Sabil alHidayah, Minhaj at-Talibin, Ihya’ Ulumuddin, Bustanul Arifin dan Ithaf al-Murid. Kehadiran para ulama di Riau juga telah mengembangkan lagi ilmu tarikat di Riau seperti tarikat as-Samaniyyah dan al-Khalwatiyyah.  Selain itu, menurut Khalif Muammar A.Harris (2011), karya Tuhfat al-Nafis sendiri turut memberikan kepada para pembacanya mengenai aspek keilmuan yang terdapat pada pengarangnya iaitu Raja Ali Haji terutamanya apabila penulisannya merangkumi aspek sastera, sejarah dan ilmu pemikiran bernegara yang diolah oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahawa karya Tuhfat al-Nafis mampu menjadi satu karya yang menyampaikan ilmu dan panduan kepada para pembacanya.  Berdasarkan tulisan Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis, penggunaan tajuk karyanya menggunakan perkataan Arab secara tidak langsung turut menggambarkan betapa besarnya pengaruh keilmuan Islam dalam kerajaan Riau-Lingga pada masa tersebut.  Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Pemikiran  Menurut Jalal Ahmad (1986), pemikiran Raja Ali Haji dalam karyanya dianggap bersifat Bugis-centric. Dalam kebanyakan hal, suku Bugis cuba dilihat sebagai satu bangsa yang kuat dan berjaya, selain mempengaruhi banyak perkara dan keputusan di alam Melayu.  Antaranya, pemikiran Raja Ali Haji yang dilihat bersifat Bugis-centric dalam penulisannya dalam Tuhfat al-Nafis termasuklah apabila beliau mendakwa bahawa Hang Tuah yang merupakan seorang panglima dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka itu adalah merupakan seorang yang berketurunan Bugis.  Hal ini bagi mengukuhkan gambaran mengenai kepahlawanan Bugis yang ditonjolkan dalam karya tersebut. (Jalal Ahmad, 1986: 218). Malah, dalam satu bahagian yang lain, Raja Ali juga dilihat mengangkat darjat suku Bugis dengan menyatakan bahawa orang-orang Bugis adalah merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad S.A.W. hazmanazhar© 2013 35
 • 36. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Seterusnya, pemikiran Raja Ali Haji dalam mengarang Tuhfat al-Nafis adalah cenderung untuk meletakkan keobjektifan sejarah ketika menulis.  Walaupun beliau dilihat sebagai seorang yang bersifat Bugis-centric, namun penulisannya masih lagi menggunakan sumber-sumber luar dalam menguatkan hasil penulisannya.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), antara sumber luar yang menjadi rujukan Raja Ali Haji termasuklah sumber dari Terengganu, Siak, Selangor dan Pontianak. Selain itu, sumber dalaman yang digunakan oleh Raja Ali Haji termasuklah catatan-catatan yang sedia ada dalam istana Riau serta hikayat-hikayat Bugis dari Sulawesi dan Makassar.  Pemikiran Raja Ali Haji dalam penulisannya adalah berbeza dengan penulisan hikayat-hikayat sebelum daripadanya. Menurut Jalal Ahmad (1986), walaupun tujuan penulisan Tuhfat al-Nafis masih berkisar pada salasilah raja-raja Melayu dan Bugis, namun penulisannya dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku ditulis dengan lebih memberikan tumpuan kepada sebab musabab suatu perisitiwa itu berlaku.  Selain itu, bagi memastikan penulisan beliau dianggap benar dan tepat, Raja Ali Haji juga dilihat cuba untuk meletakkan penggunaan tarikh dalam peristiwa yang dicatatkan dalam karyanya itu. (Muhammad Yusoff Hashim, 1988)  Seterusnya, berdasarkan peristiwa yang telah dicatatkan oleh Raja Ali Haji dalam penulisannya, pemikiran masyarakat Bugis dalam pelbagai peristiwa dilihat sebagai seorang yang berfikiran oportunis kepada peluang dan keadaan yang ada.  Masyarakat Bugis dalam penghijrahan mereka keluar dari Makassar dalam kisah Daeng Lima Bersaudara telah menunjukkan bagaimana mereka mampu untuk mengambil kesempatan ke atas pertikaian yang berlaku di antara Sultan Bendahara Tun Abdul Jalil dan Raja Kechil dari Siak yang cuba untuk merebut taktha kerajaan Johor-Riau.  Disebabkan kepintaran Daeng Merewah lima bersaudara, akhirnya mereka berjaya mendapatkan kuasa politik dalam istana Johor dengan memegang jawatan Yamtuan Muda. hazmanazhar© 2013 36
 • 37. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Malah, Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis telah menjelaskan bagaimana berkuasanya Yamtuan Muda dalam istana Johor pada ketika itu. Menurutnya, “Yamtuan Besar (Sultan) menjadi seperti perempuan sahaja; jika diberi makan baharu makan ia; Yamtuan Muda menjadi seperti laki-laki; dan jika datang satu-satu hal atau apa jua bicara melainkan apa kata Yamtuan Muda”.  Berdasarkan peristiwa tersebut, nyatalah bagaimana pemikiran suku Bugis yang dilihat pandai mengambil peluang yang diperoleh mereka dalam meneruskan survival kehidupan mereka setelah kejatuhan Bugis di Sulawesi.  Seterusnya, menurut Khalif Muammar A.Harris (2011), pemikiran masyarakat RiauLingga yang ditonjolkan dalam Tuhfat al-Nafis juga adalah merupakan masyarakat yang terpengaruh dengan pemikiran Islam yang kukuh dan teguh.  Keadaan ini turut disumbangkan oleh kemunculan ramai tokoh ulama Islam ke kawasan Riau terutamanya di Pulau Penyengat. Berdasarkan teks Tuhfat al-Nafis, kebanyakan pembesar Riau dan termasuk Sultannya adalah mereka yang cenderung kepada pemikiran Islam seperti Yamtuan Muda Raja Ali Kelana (Yamtuan Muda terakhir) dan Sultan Abdul Rahman I.  Pemikiran Islam para pembesar Riau digambarkan dalam Tuhfat al-Nafis apabila mereka dilihat lebih cenderung kepada aktiviti keilmuan Islam, selain sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mengingati kematian.  Keunikan Tuhfat al-Nafis dalam Aspek Kritikan Sosial  Raja Ali Haji mengkritik perlakuan Sultan Mahmud Syah II yang dianggap sebagai kurang waras kerana dikatakan beristerikan seekor peri (jin) yang kuat cemburu serta mempunyai nafsu songsang ke atas lelaki. hazmanazhar© 2013 37
 • 38. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Raja Ali Haji juga mengkritik sikap orang Melayu yang dilihat cemburu dengan masyarakat Bugis yang mendapat layanan yang baik dan rapat dengan Sultan Sulaiman.  Raja Ali Haji juga mengkritik sikap Raja Terengganu dan beberapa pembesar Melayu yang berpakat untuk melakukan fitnah dan cuba untuk menghalau Bugis dari Tanah Melayu, termasuklah meminta bantuan Belanda menghalau Bugis. Dikhabarkan, Sultan Terengganu sanggup membenarkan Belanda menguasai perdagangan lada di Terengganu dengan syarat pengaruh Bugis dapat dilenyapkan.  Keunikan Tuhfat al Nafis dalam Aspek Peranan Wanita  Di dalam karya Tuhhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji, terdapat beberapa nama wanita yang telah ditonjolkan oleh penulis.  Salah seorang daripadanya ialah Siti Malangkik. Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), Siti Malangkik adalah merupakan raja pertama Bugis. Tulis Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis, “Syahadan adalah Siti Malangkik itu menjadi raja kerajaan di Selangi. Maka ia bersuamikan raja Bugis yang besarnya sekali di negeri Luwuk. Maka Siti Malangkik inilah beranakkan Datuk Palingik inilah beranakkan Patotok, beranakkan Betara Guru...”  Berdasarkan tulisan Raja Ali Haji yang bersandarkan kepada sumber Bugis iaitu I La Galigo, Siti Malangkik bukan sahaja merupakan raja pertama Bugis, akan tetapi juga berperanan sebagai wanita yang melahirkan zuriatnya yang menjadi pewaris takhta kepada kerajaan Bugis di Sulawesi.  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), Raja Ali Haji menjelaskan bahawa masyarakat Bugis juga percaya bahawa Siti Malangkik dan sekian raja-raja Bugis hazmanazhar© 2013 38
 • 39. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) adalah berasal dari keturunan Puteri Balqis, seorang pemerintah di negeri Saba‟ di Timur Tengah yang terkenal dalam sejarah Islam.  Melalui kepercayaan tersebut, masyarakat Bugis sebenarnya telah mengangkat darjat wanita ke satu tahap yang tertinggi dengan mempercayai bahawa raja-raja mereka adalah merupakan keturunan seorang raja wanita yang mulia, selain masyarakat Bugis sendiri yang telah bertindak mengangkat seorang wanita iaitu Siti Malangkik menjadi raja mereka di Selangi.  Selain itu, kisah wanita lain yang dimuatkan oleh Raja Ali Haji dalam karyanya termasuklah isteri kepada Megat Seri Rama yang telah dibunuh oleh Sultan Mahmud Syah II (Marhum Mangkat Dijulang).  Menurut Jalal Ahmad (1986), isteri Megat Seri Rama telah dibunuh oleh Sultan disebabkan memakan buah nangka yang terdapat di dalam kebun istana Sultan. Kematian isteri Megat Seri Rama ini sebenarnya telah memainkan peranan besar kepada para pembesar dalam istana Johor dalam menghukum Sultan yang dianggap tidak layak menjadi Sultan disebabkan tingkah lakunya yang mengaib dan memalukan termasuklah bernafsu songsang dan dikatakan beristerikan seekor peri (jin).  Seterusnya, antara nama wanita yang turut disebut dalam Tuhfat al-Nafis termasuklah seorang wanita yang bernama Che‟ Mi.  Menurut Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis, Sultan Abdul Jalil (Sultan Bendahara) selepas berlakunya pembunuhan ke atas Sultan Mahmud II (Marhum Mangkat Dijulang) telah bertindak membunuh semua isteri al-Marhum Sultan yang masih hamil kecuali seorang isteri baginda yang bernama Che‟ Mi. (Jalal Ahmad, 1986: 215)  Dalam peristiwa ini, Che‟ Mi yang hamil telah berjaya dilarikan ke Minangkabau dan melahirkan seorang pewaris kepada Sultan Mahmud II yang kemudiannya dikenali sebagai Raja Kechil dari Siak.  Berdasarkan kisah ini juga, peranan yang telah dimainkan oleh Che‟ Mi cukup besar dalam memastikan waris Sultan yang sah dari keturunan Bukit Siguntang sejak era Kesultanan Melayu Melaka menjadi pengganti kepada Sultan Mahmud Syah II. hazmanazhar© 2013 39