Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx

(Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo)
Layunin:
Nasusuri ang mga dahilan, paraan at
epekto ng kolonyalismo at imperyalismo
ng mga Kanluranin sa unang yugto (ika-
16 at ika-17 siglo) pagdating nila sa
Timog at Kanlurang Asya
Ating Balikan
Panuto: Punan ang talahanayan at isulat sa
pangalawang kolum ang kontribusyon ng
sinaunang lipunan at komunidad ng
Mesopotamia habang sa pangatlong kolum
naman ay ang kahalagahan nito.
Sinaunang
Lipunan
Kontribusyon Kahalagahan
Sumer
Phoenician
Babylonia
Letra Mo, Ipuno Mo!
Panuto: Punan ang mga nawawalang
letra sa loob ng kahon. Ibigay ang
kahulugan nito at isulat ang mga
kasagutan sa iyong kuwaderno.
ITALA MO, SAGOT MO!
KO_ _ NYA_ _SMO
IM_ _ RYA_ _SMO
KOLONYALISMO
Nagmula sa salitang Latin na
“Colonus” na ang ibig
sabihin ay magsasaka.
KOLONYALISMO
Ang Pagsakop ng Isang
bansa upang pakinabangan
ang mga likas na yaman nito.
IMPERYALISMO
Samantala, ang imperyalismo
ay nagmula sa salitang Latin na
“imperium” na ang ibig sabihin
ay command.
IMPERYALISMO
Pagpapalawak ng teritoryo upang
magkaroon ng pandaigdigang
kapangyarihan. Ito ay ang pagkontrol
sa pangkabuhayan at pampolitikang
kaayusan ng iba’t ibang bansa
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Ang konsepto ng kolonyalisasyon ay
tumutukoy sa pananakop saisang teritoryo
upang ipasailalim ito sa kapangyarihan
ng dayuhang bansa. Ang mga layunin nito ay
ang sumusunod:
1. Pangkabuhayan - upang mapalawak ang
industriya at kalakalan ng mananakop na bansa
at matamasa ang hilaw na yaman ngnasakop na
teritoryo;
2. Panrelihiyon - upang palaganapin
ang paniniwala ng mga Europeosa
iisang Diyos (Ang Kristiyanismo
ang naging bandila ng pananakop
ng mga bansang Europeo) na
magbibigay daan parakontrolin ang
isip at damdamin ng nasasakupang
bayan; at
3. Ang pagpapalawak ng
kapangyarihan -upang
makapagtatag ng base militar
at malawakang kolonya.
Ito rin ay tumutukoy sa proseso
ng pagbabahagi ng mga Europeo
at pagkakaroon ng
kapangyarihang politikal sa
malalaking bahagi ngbansa
na kanilang nasakop.
Ang tatlong G ay ang
sumusunod: God (panrelihiyon),
Gold (pagpapaunlad ng
ekonomiya), at Glory
(pagpapalawak ng
kapangyarihan).
Unang Yugto ng
Kolonyalismo at
Imperyalismo
•Mula pa noong unang panahon ay
mayroon nang namamagitang
kalakalan sa mga European at
Asyano. Ito ay naganap sa
pamamagitanng tatlong rutang
pangkalakalan.
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
•Ang tatlong rutang gamit ng mga
mangangalakal ay isinara nang
bumagsak ito sa kamay ng mga
Turkong Ottoman noong 1453 na
naging daan upang kontrolin at
imonopolyo ang kalakalan sa
pagitan ng Asya at Europa.
•Sa pakikipag-unahan na pumalaot
gamit ang mga sasakyang
pandagat para tumuklas at gumalugad
ng mga bansa sa Asya, ang mga
Kastila at Purtuges ay siyang nanguna
sa pagtuklas ng panibagong ruta
patungong silangan.
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
KRUSADA
• Isang kilusan na inilunsad ng simbahan
at ng mga Kristiyanong hari upang
mabawi sa mga mananakop na gaya
nang Turkong Seljuk at Ottoman ang
banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel.
Dahil dito nagkaroon ng kontak ang mga
Europeo sa silangan.
KRUSADA
• Ang krusada ang nagpasigla ng kalakalan sa
pagitan ng Europa at Asya. Naging masigla
ang palitan ng kalakalan kaya maraming
Europeo ang nagkainteres na makarating sa
Asya. Ito rin ang naging daan para
magkainteres ang malalaking bansa sa
Europa na sakupin ang ilang lugar o bansa sa
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
PAGLALAKBAY NI MARCO POLO
• Sinulat ni Marco Polo sa kaniyang
aklat na “The Travels of MarcoPolo”
ang mga nakita niyang magagandang
kabihasnan sa mga bansa sa Asya lalo
na sa China.
PAGLALAKBAY NI MARCO POLO
• Mahalaga ang aklat na ito dahil nabatid ng
mga Europeo ang yaman at
kaunlarang taglay ng mga bansa sa
Asya. Sinasabing ang aklat na ito rin
ang isa sa gumising sa kuryosidad
at imahinasyon ng mga Europeo na
nag-udyok sa kanila upang
makipagsapalaran sa mga bansa sa Asya.
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
RENAISSANCE
• Naging inspirasyon din ng
mga mangangalakal ang
Renaissance (salitang Pranses na
ang ibig sabihin ay panahon ng
Muling Pagkabuhay.
RENAISSANCE
•Ang pagbuhay muli sa mga
magagandang tradisyon at kultura
ng mgasinaunang Greyego at
Romano ang sentro ng panahon ng
Renaissance) dahil naging
maunlad ang ekonomiya.
RENAISSANCE
•Sa larangan ng ekplorasyon,
binigyang-sigla ng renaissance ang
mga manlalakbay na galugarin ang
mundo.
• Ito ang panahon na nabuhay
muli ang interes ng
mgamamamayan sa kalikasan ng
RENAISSANCE
•Nakilala ang mga taong may
kakayahan sa iba’t ibang larangan.
Napalitan ito ng maka-agham napag-
iisip mula sa paniniwala sa mga
pamahiin.
•Masasabing ang pangunahing interes
ay labas sa saklaw ng relihiyon.
RENAISSANCE
•Sa panahon ng Renaissance ay natuon ang
interes ng tao sa istilo at disenyo sa
pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong
pag-uugali at sa paggalang ng pagkatao
ng isang indibidwal, na ito ang binigyang-
pansin ng Renaissance kaya hindi
nakapagtataka na maraming pagbabago
sasining at agham.
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE
•Ang Constantinople ay isang bahaging
teritoryo napinakamalapit sa kontinente
ng Europa. Naputol ang ugnayang
pangangalakal sa mga Europeo at
mga Asyano nang dahil sa pagsakop
ng Turkong Muslim sa ruta
ngkalakalan.
PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE
•Ito ang nagsilbing rutang
pangkalakalan mula Europa
patungong India, China, at iba pang
bahagi ng Silangan na napasakamay
ng mga Turkong Muslim noong
1453.
PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE
•Napakahirap at mapanganib ang
paglalayag dahil wala pang
maunlad nagamit sa
paglalakbay sa dagat.
PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE
•Noong ika-16 na siglo, naimbento
angmas maunlad na kagamitang
pandagat tulad ng astrolabe na kung
saanginagamit upang malaman ang
oras at latitud, at ang compass na
ginagamit naman upang malaman ang
direksiyon na pupuntahan.
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
MERKANTILISMO
•Umiiral ang prinsipyong pang-
ekonomiya sa Europe na kung
maraming ginto at pilak, may
pagkakataon na maging mayaman at
makapangyarihan ang isang bansa.
•Naging dahilan ito ng mga bansang
Europeo upang mag-unahan na makakuha
ng mga lupaing masasakop sa Asya.
MERKANTILISMO
•Merkantilismo ang prinsipyong pang-
ekonomiya na umiral sa Europa noon
kung saan naging batayan ng
kapangyarihan ay ang paglikom ng
maraming ginto at pilak.
MERKANTILISMO
•Isa rin itong sistema ng pamamahala
upang itaguyod ang kayamanan at
kapangyarihan ng estado. Nagkaroon
ng merkantilismo sa paniniwala ng
mga Europeo na may malaking
magagawa ang ginto at pilak sa
katuparan ng kanilang mga adhikain.
MERKANTILISMO
•Dahil sa kasiglahan ng kalakalan ay
nag-isip ang mga mangangalakal na
pagsama-samahin ang kanilang
yaman at puhunan at magtatag ng
kompanyang komersyal.
MERKANTILISMO
•Nakilala rin ang pandaigdig na
pagbabangko.
•Nagkaroon ng tinatawag na Bookeeper,
ang tagapagsuri ng aklat de kwenta,
pagpapautang sa kasosyo, at salaping-
puhunan at prenda o kasulatan ng umutang
o kaya nagpautang.
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
Sa kabuuan:
•Ang iba’t ibang dahilan na nagbunsod sa
mga Kanluranin na makarating sa Asya ang
naging daan para sumigla ang palitan ng
kalakal ng mga Europeo at mga Asyanong
mangangalakal at makilala ng mga
Kanluranin ang mga likas na yaman at mga
hilaw na materyal na panustos sa
1. Ano ang mas higit na
nakaimpluwensiya sa mga
Kanluranin na manakop?
2. 2. Nakabuti ba sa mga Asyano ang
pananakop ng mga Kanluranin?
Pamprosesong Tanong:
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
•Pinangunahan ng Spain at Portugal
ang paghahanap ng mga ruta.
Maraming manlalayag na Europeo
ang naglakbay ngunit ang
pinakamahalaga sa lahat ay ang
paglalakbay ni Vasco de Gama
sapagkat nalibot niya ang Cape of Good
Hope
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
•Matapos mabuksan sa publiko ang
mga ruta, nagpaligsahan ang mga
bansa tulad ng Germany, England,
Russia at Amerika. Nakilahok din
ang Spain at Portugal maging ang
Netherlands.
•Ang layunin ng naturang
paligsahan ay upang matukoy at
mabigyang parangal ang
pinakamahusay at malakas sa
mundo sa pamamagitan ng
pagpapalawak ng teritoryo o
lupaing sakop.
•Nanguna ang Portugal at Spain na
naging matindi ang
pagpapaligsahan sa paggalugad at
pagsakop sa mundo. Sa matinding
tunggalian ng dalawang bansa,
namagitan ang Papa ng Simbahang
Katoliko para maiwasan ang
sigalot na maaring mauwi sa
digmaan.
•Taong 1494, nagtalaga ng line of
demarcation o hangganan kung saan
lamang pwedi dumaan at
maglayag ang dalawang bansa sa
pagtuklas at paggalugad sa mundo,
ayon din sa kasunduang
Tordesillas, ang Portugal ay
maggagalugad sa bandang silangan
samantalang ang Spain naman ay
kanlurang bahagi.
Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx
PORTUGAL
•Ang Portugal ay nakakuha ng
maraming piling lugar sa Asya. Noong
1502 nagbalik at nagtatag si Vasco de
Gama ng sentro ng kalakalan sa may
may Calicut, India. Ipinadala din si
Francisco de Almeida bilang
Viceroy sa silangan.
Viceroy
• itinalagang mamuno sa isang bansa,
lalawigan, o kolonya bilang kinatawan
ng pinuno na tulad ng hari
Samantalang si Albuquerque
naman ay natuklasan ang Ormuz at
Golpo ng Persia, Diu at Goa sa
India, Aden sa Red Sea, Malacca sa
Malaya at Moluccas sa Ternate,
Macao sa China at Formosa na
ngayon ay kinilala na Taiwan.
•Maliban sa Spain at Portugal ay
nakipagpaligsahan din ang England sa
pamamagitan ng Italyanong minero na
si John Cabot at napasailalim ng
England ang Canada.
•Tinalo din nila ang Spanish Armada
(mga bapor pandigma ng Spain na
ginamit para sa planong sakupin ang
England) at ibinuhos ang atensyon sa
pakikipagkalakalan maging ang lupain
ng India.
Mga Nasakop na Bansa sa Asya:
•Macao China
•Aden sa Red Sea
•Cochin sa Goa India
•Malacca sa Malaya
•Ternate sa Moluccas Indonesia
FRANCE
•Ang France naman ay nakakuha rin ng
teritoryo sa Quebec, Canada. Nakuha rin
nito ang Lousiana sa Amerika. Noong ika-
18 siglo sinakop ng France ang Laos,
Cochin, China, Cambodia at Annam sa Asya
na tinawag na French Indo-China. Ang
France ang pangatlong bansa na gustong
sumakop sa bansang India.
Mga Nasakop na Bansa sa Asya:
•Laos
•Cambodia
•Vietnam
SPAIN
•Sa ipinadalang ekspedisyon ng Hari
ng Espanya at sa pangunguna ni
Ferdinand Magellan, ang rutang
pakanluran na gabay ng kanyang
paniniwalang ang mundo ay bilog
ang tinahak ng bansang ito upang
makilahok sa pandaigdigang
paglalayag at pagtuklas
•Pinilit ng mga Kastila ang mga
katutubo na kumilala sa
kapangyarihan ng Espanya at
hinimok na umanib sa Kristiyanismo.
Mula sa Pilipinas ay lumawak ang
sakop nito at lumaganap sa China,
Japan, at maging Taiwan.
Mga Nasakop na Bansa sa Asya:
•Pilipinas
NETHERLANDS
•Matapos makipaglaban ang
Netherlands sa Spain para sa
kanyang kalayaan, ang daungan
naman ng Amsterdam kung saan
nakabatay ang pakikipagkalakalan
ng bansa ay isinara.
•Dahilan upang nagawa ng
Dutch na sumunod sa pananakop
sa mga bansa sa Asya dahil na rin
sa kawalan ng mga pinagkukunang
yaman. Sinakop nito ang Java sa
Indonesia, Formosa, Ceylon o
kilala sa tawag na Sri Lanka.
•Ngunit noong 1795, ang Netherlands
ay napasailalim sa kapangyarihan ng
France dahil sa digmaang Napoleonic.
Bunga nito humina at napabayaan ng
Holland ang kanyang mga kolonya at
kalaunan ay napasailalim sa England
ang kabuoang teritoryo nito.
Mga Nasakop na Bansa sa Asya:
•Indonesia
•East Timor
•Papua New Guinea
•Cranganore sa India
•Cochin sa India
•Colombo sa Sri Lanka
ENGLAND
•Sinimulan ang pananakop ng
England sa Silangan sa
pamamagitan ng English East India
Co., samahan ng mga
mangangalakal na Ingles. Upang
mapatupad ang mithiin nito,
binigyan ng kaukulang
kapangyarihan upang mangalakal at
pamahalaan ang pananakop nito.
•Ang East India Company ay
isang kumpanya ng Ingles na
nabuo para sa pagsasamantala
ng kalakalan sa East at Timog
Silangang Asya at India.
Mga Nasakop na Bansa sa Asya:
•Burma
•Malaysia
•India
EPEKTO NG KOLONISASYON
1. Nagbigay-daan ang mga eksplorasyong
ito sa malawakang pagkakatuklas ng mga
lupain sa Asya na pinangunahan ng Spain
at Portugal, lalo na sa hindi pa nagagalugad
at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan.
Ito rin ang nagpalakas sa ugnayang
silangan at kanluran.
EPEKTO NG KOLONISASYON
2. Nakapukaw ng interes ang
makabagong pamamaraan at
teknolohiya sa heograpiya at
paglalayag.
3. Sumigla ang paglaganap ng
sibilisasyong kanluranin sa silangan.
4. Naging dulot ito ng maraming
Pamprosesong Tanong:
1. Ano-anong bansa ang nanguna sa
unang yugto ng imperyalismo at
kolonyalismo? Ano-anong bansa ang
kanilang nasakop?
2. Sino ang higit na nakinabang sa unang
yugto ng imperyalismo at kolonyalismo?
Bakit
Pamprosesong Tanong:
3. Mahalaga ba ang unang yugto ng
imperyalismo at kolonyalismo ng mga
Kanluranin sa Asya? Bakit?
Ikalawang Yugto ng
Kolonyalismo at
Imperyalismo
Panuto:Ipaliwanagangmga sumusunodnasalikatangnaging
epekto nitosaUnangYugtongKolonyalismoatImperyalismosa
TimogatKanlurangAsya.
Salik/Dahilan Epekto
Krusada:
PaglalakbayniMarcoPolo:
Renaissance:
Pagbagsak ng
Constantinople:
Merkantilismo:
MANANAKOP PARAANNG PANANAKOP
Portugal
France
Netherlands
England
Spain
IsulatangmgahinihingingImpormasyon
saDataretrievalChart
1 sur 90

Contenu connexe

Tendances(20)

Spain sa Panahon ng EksplorasyonSpain sa Panahon ng Eksplorasyon
Spain sa Panahon ng Eksplorasyon
Genesis Ian Fernandez953 vues
Ang Pagbagsak ng ConstantinopleAng Pagbagsak ng Constantinople
Ang Pagbagsak ng Constantinople
Charmy Deliva76.6K vues
Paglakas ng europe:merkantilismoPaglakas ng europe:merkantilismo
Paglakas ng europe:merkantilismo
LGH Marathon9.3K vues
KrusadaKrusada
Krusada
Jerlie 23.9K vues
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
marionmol120.9K vues
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europePag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe
Jeanson Avenilla198.5K vues
merkantilismomerkantilismo
merkantilismo
Edna Regie Radam35.1K vues
Cold warCold war
Cold war
eliasjoy16.7K vues
Klasikal na kabihasnan ng greece at romeKlasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
Eric Valladolid57.3K vues
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio57.8K vues
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYAEXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
Ritchell Aissa Caldea36.4K vues
Relihiyong KristiyanismoRelihiyong Kristiyanismo
Relihiyong Kristiyanismo
Eddie San Peñalosa4.4K vues
Mga krusadaMga krusada
Mga krusada
jerichoendriga85.3K vues

Similaire à Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx

MercantilismoMercantilismo
MercantilismoMarife Jagto
12.8K vues31 diapositives
AP-8-Q3_M2.pptxAP-8-Q3_M2.pptx
AP-8-Q3_M2.pptxLady Pilongo
332 vues67 diapositives

Similaire à Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx(20)

MercantilismoMercantilismo
Mercantilismo
Marife Jagto12.8K vues
AP-8-Q3_M2.pptxAP-8-Q3_M2.pptx
AP-8-Q3_M2.pptx
Lady Pilongo332 vues
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(6)
Joshua Escarilla2K vues
2athenaRPTgroup22athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup2
George Gozun28.3K vues
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
2athenarptgrp2 120122234719-phpapp01(7)
Joshua Escarilla1.5K vues
ApAp
Ap
Thelai Andres74.1K vues
Ap proj. 4th g chloeAp proj. 4th g chloe
Ap proj. 4th g chloe
Thelai Andres10.2K vues
Group2 faithGroup2 faith
Group2 faith
Ronel Caagbay2.6K vues
Unang Yugto ng ImperyalismoUnang Yugto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng Imperyalismo
Genesis Ian Fernandez76 vues
ap7tka-iiia-1-180114043313.pdfap7tka-iiia-1-180114043313.pdf
ap7tka-iiia-1-180114043313.pdf
Claire Natingor3 vues
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptxAP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
AP 7 PANAHON NG PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS.pptx
DAVEREYMONDDINAWANAO13 vues
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxKolonyalismo at Imperyalismo.pptx
Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
MelodyRiate252 vues

Dernier(11)

Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya.pptx

 • 2. Layunin: Nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa unang yugto (ika- 16 at ika-17 siglo) pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya
 • 3. Ating Balikan Panuto: Punan ang talahanayan at isulat sa pangalawang kolum ang kontribusyon ng sinaunang lipunan at komunidad ng Mesopotamia habang sa pangatlong kolum naman ay ang kahalagahan nito.
 • 5. Letra Mo, Ipuno Mo! Panuto: Punan ang mga nawawalang letra sa loob ng kahon. Ibigay ang kahulugan nito at isulat ang mga kasagutan sa iyong kuwaderno.
 • 6. ITALA MO, SAGOT MO! KO_ _ NYA_ _SMO IM_ _ RYA_ _SMO
 • 7. KOLONYALISMO Nagmula sa salitang Latin na “Colonus” na ang ibig sabihin ay magsasaka.
 • 8. KOLONYALISMO Ang Pagsakop ng Isang bansa upang pakinabangan ang mga likas na yaman nito.
 • 9. IMPERYALISMO Samantala, ang imperyalismo ay nagmula sa salitang Latin na “imperium” na ang ibig sabihin ay command.
 • 10. IMPERYALISMO Pagpapalawak ng teritoryo upang magkaroon ng pandaigdigang kapangyarihan. Ito ay ang pagkontrol sa pangkabuhayan at pampolitikang kaayusan ng iba’t ibang bansa
 • 12. Ang konsepto ng kolonyalisasyon ay tumutukoy sa pananakop saisang teritoryo upang ipasailalim ito sa kapangyarihan ng dayuhang bansa. Ang mga layunin nito ay ang sumusunod: 1. Pangkabuhayan - upang mapalawak ang industriya at kalakalan ng mananakop na bansa at matamasa ang hilaw na yaman ngnasakop na teritoryo;
 • 13. 2. Panrelihiyon - upang palaganapin ang paniniwala ng mga Europeosa iisang Diyos (Ang Kristiyanismo ang naging bandila ng pananakop ng mga bansang Europeo) na magbibigay daan parakontrolin ang isip at damdamin ng nasasakupang bayan; at
 • 14. 3. Ang pagpapalawak ng kapangyarihan -upang makapagtatag ng base militar at malawakang kolonya.
 • 15. Ito rin ay tumutukoy sa proseso ng pagbabahagi ng mga Europeo at pagkakaroon ng kapangyarihang politikal sa malalaking bahagi ngbansa na kanilang nasakop.
 • 16. Ang tatlong G ay ang sumusunod: God (panrelihiyon), Gold (pagpapaunlad ng ekonomiya), at Glory (pagpapalawak ng kapangyarihan).
 • 17. Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo
 • 18. •Mula pa noong unang panahon ay mayroon nang namamagitang kalakalan sa mga European at Asyano. Ito ay naganap sa pamamagitanng tatlong rutang pangkalakalan.
 • 21. •Ang tatlong rutang gamit ng mga mangangalakal ay isinara nang bumagsak ito sa kamay ng mga Turkong Ottoman noong 1453 na naging daan upang kontrolin at imonopolyo ang kalakalan sa pagitan ng Asya at Europa.
 • 22. •Sa pakikipag-unahan na pumalaot gamit ang mga sasakyang pandagat para tumuklas at gumalugad ng mga bansa sa Asya, ang mga Kastila at Purtuges ay siyang nanguna sa pagtuklas ng panibagong ruta patungong silangan.
 • 25. KRUSADA • Isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi sa mga mananakop na gaya nang Turkong Seljuk at Ottoman ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Dahil dito nagkaroon ng kontak ang mga Europeo sa silangan.
 • 26. KRUSADA • Ang krusada ang nagpasigla ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asya. Naging masigla ang palitan ng kalakalan kaya maraming Europeo ang nagkainteres na makarating sa Asya. Ito rin ang naging daan para magkainteres ang malalaking bansa sa Europa na sakupin ang ilang lugar o bansa sa
 • 28. PAGLALAKBAY NI MARCO POLO • Sinulat ni Marco Polo sa kaniyang aklat na “The Travels of MarcoPolo” ang mga nakita niyang magagandang kabihasnan sa mga bansa sa Asya lalo na sa China.
 • 29. PAGLALAKBAY NI MARCO POLO • Mahalaga ang aklat na ito dahil nabatid ng mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng mga bansa sa Asya. Sinasabing ang aklat na ito rin ang isa sa gumising sa kuryosidad at imahinasyon ng mga Europeo na nag-udyok sa kanila upang makipagsapalaran sa mga bansa sa Asya.
 • 31. RENAISSANCE • Naging inspirasyon din ng mga mangangalakal ang Renaissance (salitang Pranses na ang ibig sabihin ay panahon ng Muling Pagkabuhay.
 • 32. RENAISSANCE •Ang pagbuhay muli sa mga magagandang tradisyon at kultura ng mgasinaunang Greyego at Romano ang sentro ng panahon ng Renaissance) dahil naging maunlad ang ekonomiya.
 • 33. RENAISSANCE •Sa larangan ng ekplorasyon, binigyang-sigla ng renaissance ang mga manlalakbay na galugarin ang mundo. • Ito ang panahon na nabuhay muli ang interes ng mgamamamayan sa kalikasan ng
 • 34. RENAISSANCE •Nakilala ang mga taong may kakayahan sa iba’t ibang larangan. Napalitan ito ng maka-agham napag- iisip mula sa paniniwala sa mga pamahiin. •Masasabing ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng relihiyon.
 • 35. RENAISSANCE •Sa panahon ng Renaissance ay natuon ang interes ng tao sa istilo at disenyo sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali at sa paggalang ng pagkatao ng isang indibidwal, na ito ang binigyang- pansin ng Renaissance kaya hindi nakapagtataka na maraming pagbabago sasining at agham.
 • 38. PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE •Ang Constantinople ay isang bahaging teritoryo napinakamalapit sa kontinente ng Europa. Naputol ang ugnayang pangangalakal sa mga Europeo at mga Asyano nang dahil sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ngkalakalan.
 • 39. PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE •Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungong India, China, at iba pang bahagi ng Silangan na napasakamay ng mga Turkong Muslim noong 1453.
 • 40. PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE •Napakahirap at mapanganib ang paglalayag dahil wala pang maunlad nagamit sa paglalakbay sa dagat.
 • 41. PAGBAGSAK NG CONSTANTINOPLE •Noong ika-16 na siglo, naimbento angmas maunlad na kagamitang pandagat tulad ng astrolabe na kung saanginagamit upang malaman ang oras at latitud, at ang compass na ginagamit naman upang malaman ang direksiyon na pupuntahan.
 • 44. MERKANTILISMO •Umiiral ang prinsipyong pang- ekonomiya sa Europe na kung maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa. •Naging dahilan ito ng mga bansang Europeo upang mag-unahan na makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya.
 • 45. MERKANTILISMO •Merkantilismo ang prinsipyong pang- ekonomiya na umiral sa Europa noon kung saan naging batayan ng kapangyarihan ay ang paglikom ng maraming ginto at pilak.
 • 46. MERKANTILISMO •Isa rin itong sistema ng pamamahala upang itaguyod ang kayamanan at kapangyarihan ng estado. Nagkaroon ng merkantilismo sa paniniwala ng mga Europeo na may malaking magagawa ang ginto at pilak sa katuparan ng kanilang mga adhikain.
 • 47. MERKANTILISMO •Dahil sa kasiglahan ng kalakalan ay nag-isip ang mga mangangalakal na pagsama-samahin ang kanilang yaman at puhunan at magtatag ng kompanyang komersyal.
 • 48. MERKANTILISMO •Nakilala rin ang pandaigdig na pagbabangko. •Nagkaroon ng tinatawag na Bookeeper, ang tagapagsuri ng aklat de kwenta, pagpapautang sa kasosyo, at salaping- puhunan at prenda o kasulatan ng umutang o kaya nagpautang.
 • 51. Sa kabuuan: •Ang iba’t ibang dahilan na nagbunsod sa mga Kanluranin na makarating sa Asya ang naging daan para sumigla ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyanong mangangalakal at makilala ng mga Kanluranin ang mga likas na yaman at mga hilaw na materyal na panustos sa
 • 52. 1. Ano ang mas higit na nakaimpluwensiya sa mga Kanluranin na manakop? 2. 2. Nakabuti ba sa mga Asyano ang pananakop ng mga Kanluranin? Pamprosesong Tanong:
 • 54. •Pinangunahan ng Spain at Portugal ang paghahanap ng mga ruta. Maraming manlalayag na Europeo ang naglakbay ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco de Gama sapagkat nalibot niya ang Cape of Good Hope
 • 56. •Matapos mabuksan sa publiko ang mga ruta, nagpaligsahan ang mga bansa tulad ng Germany, England, Russia at Amerika. Nakilahok din ang Spain at Portugal maging ang Netherlands.
 • 57. •Ang layunin ng naturang paligsahan ay upang matukoy at mabigyang parangal ang pinakamahusay at malakas sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo o lupaing sakop.
 • 58. •Nanguna ang Portugal at Spain na naging matindi ang pagpapaligsahan sa paggalugad at pagsakop sa mundo. Sa matinding tunggalian ng dalawang bansa, namagitan ang Papa ng Simbahang Katoliko para maiwasan ang sigalot na maaring mauwi sa digmaan.
 • 59. •Taong 1494, nagtalaga ng line of demarcation o hangganan kung saan lamang pwedi dumaan at maglayag ang dalawang bansa sa pagtuklas at paggalugad sa mundo, ayon din sa kasunduang Tordesillas, ang Portugal ay maggagalugad sa bandang silangan samantalang ang Spain naman ay kanlurang bahagi.
 • 62. •Ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asya. Noong 1502 nagbalik at nagtatag si Vasco de Gama ng sentro ng kalakalan sa may may Calicut, India. Ipinadala din si Francisco de Almeida bilang Viceroy sa silangan.
 • 63. Viceroy • itinalagang mamuno sa isang bansa, lalawigan, o kolonya bilang kinatawan ng pinuno na tulad ng hari
 • 64. Samantalang si Albuquerque naman ay natuklasan ang Ormuz at Golpo ng Persia, Diu at Goa sa India, Aden sa Red Sea, Malacca sa Malaya at Moluccas sa Ternate, Macao sa China at Formosa na ngayon ay kinilala na Taiwan.
 • 65. •Maliban sa Spain at Portugal ay nakipagpaligsahan din ang England sa pamamagitan ng Italyanong minero na si John Cabot at napasailalim ng England ang Canada. •Tinalo din nila ang Spanish Armada (mga bapor pandigma ng Spain na ginamit para sa planong sakupin ang England) at ibinuhos ang atensyon sa pakikipagkalakalan maging ang lupain ng India.
 • 66. Mga Nasakop na Bansa sa Asya: •Macao China •Aden sa Red Sea •Cochin sa Goa India •Malacca sa Malaya •Ternate sa Moluccas Indonesia
 • 68. •Ang France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa Quebec, Canada. Nakuha rin nito ang Lousiana sa Amerika. Noong ika- 18 siglo sinakop ng France ang Laos, Cochin, China, Cambodia at Annam sa Asya na tinawag na French Indo-China. Ang France ang pangatlong bansa na gustong sumakop sa bansang India.
 • 69. Mga Nasakop na Bansa sa Asya: •Laos •Cambodia •Vietnam
 • 70. SPAIN
 • 71. •Sa ipinadalang ekspedisyon ng Hari ng Espanya at sa pangunguna ni Ferdinand Magellan, ang rutang pakanluran na gabay ng kanyang paniniwalang ang mundo ay bilog ang tinahak ng bansang ito upang makilahok sa pandaigdigang paglalayag at pagtuklas
 • 72. •Pinilit ng mga Kastila ang mga katutubo na kumilala sa kapangyarihan ng Espanya at hinimok na umanib sa Kristiyanismo. Mula sa Pilipinas ay lumawak ang sakop nito at lumaganap sa China, Japan, at maging Taiwan.
 • 73. Mga Nasakop na Bansa sa Asya: •Pilipinas
 • 75. •Matapos makipaglaban ang Netherlands sa Spain para sa kanyang kalayaan, ang daungan naman ng Amsterdam kung saan nakabatay ang pakikipagkalakalan ng bansa ay isinara.
 • 76. •Dahilan upang nagawa ng Dutch na sumunod sa pananakop sa mga bansa sa Asya dahil na rin sa kawalan ng mga pinagkukunang yaman. Sinakop nito ang Java sa Indonesia, Formosa, Ceylon o kilala sa tawag na Sri Lanka.
 • 77. •Ngunit noong 1795, ang Netherlands ay napasailalim sa kapangyarihan ng France dahil sa digmaang Napoleonic. Bunga nito humina at napabayaan ng Holland ang kanyang mga kolonya at kalaunan ay napasailalim sa England ang kabuoang teritoryo nito.
 • 78. Mga Nasakop na Bansa sa Asya: •Indonesia •East Timor •Papua New Guinea •Cranganore sa India •Cochin sa India •Colombo sa Sri Lanka
 • 80. •Sinimulan ang pananakop ng England sa Silangan sa pamamagitan ng English East India Co., samahan ng mga mangangalakal na Ingles. Upang mapatupad ang mithiin nito, binigyan ng kaukulang kapangyarihan upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop nito.
 • 81. •Ang East India Company ay isang kumpanya ng Ingles na nabuo para sa pagsasamantala ng kalakalan sa East at Timog Silangang Asya at India.
 • 82. Mga Nasakop na Bansa sa Asya: •Burma •Malaysia •India
 • 83. EPEKTO NG KOLONISASYON 1. Nagbigay-daan ang mga eksplorasyong ito sa malawakang pagkakatuklas ng mga lupain sa Asya na pinangunahan ng Spain at Portugal, lalo na sa hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Ito rin ang nagpalakas sa ugnayang silangan at kanluran.
 • 84. EPEKTO NG KOLONISASYON 2. Nakapukaw ng interes ang makabagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag. 3. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong kanluranin sa silangan. 4. Naging dulot ito ng maraming
 • 85. Pamprosesong Tanong: 1. Ano-anong bansa ang nanguna sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo? Ano-anong bansa ang kanilang nasakop? 2. Sino ang higit na nakinabang sa unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo? Bakit
 • 86. Pamprosesong Tanong: 3. Mahalaga ba ang unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo ng mga Kanluranin sa Asya? Bakit?