Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

تفکر طراحی |Design thinking

تفکر طراحی امروزه به ابزاری ضروری برای سازمان‌ها تبدیل شده است. ما در دایاونت با استفاده از تفکر طراحی به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا ارتباط بهتری با مشتریانشان بسازند.
design thinking is a necessary thing for businesses today. We here at Dayavent use design thinking as a tool for helping businesses communicate better with their customers.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

تفکر طراحی |Design thinking

  1. 1. Dayavent ‫طراحی‬ ‫تفکر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬
  2. 2. 1 ‫شوید؟‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫چطور‬ ،‫رود‬‫نمی‬ ‫پیش‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫آن‬ ‫شرکت‬ ‫فروش‬ ‫اگر‬ ‫کجاست؟‬ ‫از‬ ‫مشکل‬ ‫بازاریابی‬ ‫گذاری‬‫قیمت‬ ‫فروش‬ ‫تیم‬ ‫محصول‬
  3. 3. ‫طراحی؟‬ ‫تفکر‬ ‫چرا‬ 2 ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫روند‬ ‫برای‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫فروشی‬‫خرده‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬‫در‬10‫سال‬‫آینده‬ ‫کند‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬.‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬‫از‬2‫مختلف‬ ‫تیم‬‫خواهد‬‫می‬ ‫کمک‬: ‫طراح‬ ‫تیم‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫مشاوران‬
  4. 4. 3 ‫طراحی‬ ‫تجربه‬ ‫تست‬ ‫کاربرد‬‫پذیری‬ ‫تست‬ ‫کاربری‬ ‫تحقیق‬ ‫کاربر‬‫رفتار‬‫تجربی‬ ‫سناریو‬ ‫سازی‬ ‫طراحی‬ ‫پرسونا‬ ‫طوفان‬‫جلسات‬ ‫مغزی‬ ‫نقشه‬ ‫ذهنی‬ ‫استف‬ ‫طراح‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬‫اده‬ ‫کند‬‫می‬: ‫وکار‬‫کسب‬ ‫مشاوران‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬: ‫تدوین‬ ‫استراتژی‬ ‫آنالیز‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬‫گزارش‬ ‫روند‬ ‫آنالیز‬ ‫جهانی‬ ‫بندی‬‫دسته‬ ‫مشتریان‬ ‫مستند‬ ‫سازی‬ ‫اکسل‬ ‫پاورپوینت‬ ‫عمل‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬‫مقابل‬ ‫در‬
  5. 5. ‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫این‬ ‫اما‬... 4 ‫طراحی‬ ‫تفکر‬ ‫منطقی‬ ‫تفکر‬ ‫شهودی‬ ‫تفکر‬ ‫نیست‬ ‫جوابگو‬ ‫استراتژیک‬ ‫فکر‬ ‫تنها‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫درست‬ ‫حل‬ ‫برای‬.‫شهود‬ ‫تفکر‬ ‫بلکه‬‫باید‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫باشند‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫همزمان‬.‫است‬ ‫طراحی‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫همان‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫ترکیب‬.
  6. 6. 5 ‫کند‬ ‫می‬‫کمک‬‫شما‬ ‫به‬‫طراحی‬‫تفکر‬: ‫نیازمندیهای‬‫در‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫زندگی‬‫شان‬ ‫روزمره‬‫با‬ ‫مواجه‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درک‬ ‫واقعی‬ ‫مسائل‬ ‫راهکاری‬ ،‫واقعی‬ ‫نیازهای‬ ‫این‬ ‫نمایید‬ ‫ارائه‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬.
  7. 7. ‫طراحی‬ ‫تفکر‬ ‫فرآیند‬ 6 ‫یابی‬‫ایده‬ ‫طراحی‬ ‫اولیه‬ ‫راهکار‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫راهکار‬ ‫آن‬ ‫اصالح‬ ‫تعریف‬ ‫درست‬ ‫مسئله‬ ‫شناخت‬ ‫تجربه‬ ‫مشتریان‬
  8. 8. ‫ما‬ ‫با‬‫همراه‬‫شوید‬ ‫مش‬ ‫با‬ ‫بهتری‬ ‫ارتباط‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫طراحی‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫گیری‬‫بهره‬ ‫با‬ ‫دایاونت‬‫داشته‬ ‫خود‬ ‫تریان‬ ‫باشید‬ 7 Dayavent.com ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫مختلف‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬:

×