Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ประวัติการสัมมนา

2 628 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ประวัติการสัมมนา

  1. 1. ประวัติการสัมมนา / ฝึ กอบรมดูงาน พ.ศ. 2547 – 2550 ระยะ ลำาดับ ช่ ือหลักสูตรการอบรม / วัน/เดือน/ สถานท่ีศึกษา หมายเห เวลา(วั ท่ี ศึกษาดูงาน ปี ดูงาน ตุ น) กรรมการ การนำ าเสนอผล สำานั กงานเขต งานด้วยโปรแกรม 25 ส.ค. พ้ืนท่ีการ เกียรติ 1 1 Microsoft PowerPoint 2547 ศึกษาบุรีรัมย์ บัตร ของ สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 เขต 3 วิทยากร การนำ าเสนอผล สำานั กงานเขต งานด้วยโปรแกรม 12 พ.ย. พ้ืนท่ีการ เกียรติ 2 1 Microsoft PowerPoint 2547 ศึกษาบุรีรัมย์ บัตร ของ สพท. บุรีรัมย์ เขต 3 เขต 3 อบรมครูเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการศึกษา 6 9 มี.ค. เกียรติ 3 ด้วยตนเอง เร่ ือง ความรู้ สสวท. เดือน 2548 บัตร เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ อบรมครูเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการศึกษา 6 9 มี.ค. เกียรติ 4 สสวท. ด้วยตนเอง เร่ ือง เดือน 2548 บัตร คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน อบรมครูเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการศึกษา 6 18 มี.ค. เกียรติ 5 สสวท. ด้วยตนเอง เร่ ือง เคร่ ืองมือ เดือน 2548 บัตร ช่วยประเมินผลการเรียน อบรมครูเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการศึกษา 6 20 เม.ย. เกียรติ 6 ด้วยตนเอง เร่ ือง สสวท. เดือน 2548 บัตร อินเตอร์เนตและการสร้าง ็ เว็บเพจ
  2. 2. ระยะ ลำาดับ ช่ ือหลักสูตรการอบรม / วัน/เดือน/ สถานท่ีศึกษา หมายเห เวลา(วั ท่ี ศึกษาดูงาน ปี ดูงาน ตุ น) อบรมครูเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการศึกษา ด้วยตนเอง เร่ ือง ซอฟท์แวร์ 6 29 เม.ย. เกียรติ 7 สสวท. ฮาร์ดแวร์และระบบเครือ เดือน 2548 บัตร ข่ายคอมพิวเตอร์ อบรมครูเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการศึกษา 6 25 พ.ค. เกียรติ 8 ด้วยตนเอง เร่ ือง หลักการ สสวท. เดือน 2548 บัตร แก้ปัญหาและเคร่ ืองมือใน การแก้ปัญหา ผ่านการอบรมครูหลักสูตร ผููสอนวิชา เทคโนโลยี 26 พ.ค. เกียรติ 9 สสวท. สารสนเทศ โดยการศึกษา 2548 บัตร เอกสารดูวยตนเอง ศูนย์พัฒนา ผ้กำากับลูกเสือสามัญรุุน ู 16-22 นั กเรียนและ เกียรติ 10 7 ใหญุ ขันความรู้ชันสูง ้ ้ เม.ย. 2548 บุคลากร กรม บัตร สามัญศึกษา สำานั กงานเขต กรรมการจัดนิ ทรรศการ 21-22 พ.ค. พ้ืนท่ีการ เกียรติ 11 สัปดาห์ 2 2548 ศึกษาบุรีรัมย์ บัตร วิสาขบูชา ประจำาปี 2548 เขต 3 โรงเรียน กรรมการแขุงขันทักษะและ 21 มิ.ย. เกียรติ 12 1 หนองก่ี ส่ิงประดิษฐ์ 2548 บัตร พิทยาคม บุคลากรแกนนำ าปฏิรป ู 30 ก.ย. สพท.บร.เขต เกียรติ 13 1 กระบวนการเรียนรู้ 2548 3 บัตร โรงเรียนเมือง 16 ธ.ค. เกียรติ 14 การวิจัยในชันเรียน ้ 1 โพธิชัย ์ 2548 บัตร พิทยาคม 15 การฝึ กอบรมวิชาผ้กำากับลูก ู 10 มี.ค. สำานั กงาน เกียรติ
  3. 3. ระยะ ลำาดับ ช่ ือหลักสูตรการอบรม / วัน/เดือน/ สถานท่ีศึกษา หมายเห เวลา(วั ท่ี ศึกษาดูงาน ปี ดูงาน ตุ น) คณะกรรมการ เสือสามัญรุุนใหญุ ขันความ ้ 2549 บริหารลูกเสือ บัตร รู้ชันสูง วูดแบดจ์ 2 ทุอน ้ แหุงชาติ เป็ นผู้มีความรับผิดชอบดี โรงเรียนเมือง 16 พ.ค. เกียรติ 16 เดุน สุงเอกสารทางวิชาการ 1 โพธิชัย ์ 2549 บัตร ครบถ้วน พิทยาคม เป็ นบุคลากรต้นแบบปฏิรูป 30 ก.ย. สพท.บร. เขต เกียรติ 17 1 การเรียนรู้ 2549 3 บัตร เป็ นกรรมการห้องสอบ 7 – 10 คณะสงฆ์ เกียรติ 18 4 ประจำาสนามสอบ พ.ย. 2549 อำาเภอหนองก่ี บัตร โรงเรียนเมือง 23–24 ธ.ค. เกียรติ 19 โครงการคุายดาราศาสตร์ 2 โพธิชัย ์ 2549 บัตร พิทยาคม คณะกรรมการ ประสานงาน อบรมการพัฒนาศักยภาพ สาธารณสุข ในโครงการรักษ์ สุขภาพ 12–14 เกียรติ 20 3 ระดับ กลุุมสิทธิข้าราชการอำาเภอ ก.ย. 2550 บัตร อำาเภอ(คป หนองก่ี ปี 2550 สอ.) อำาเภอ หนองก่ี การทดสอบมาตรฐานครู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)ครังท่ี 1 ้ ณ โรงเรียน จัดทดสอบโดย สตรีวิทยา 7 ก.ค. เกียรติ 21 สมาคมคอมพิวเตอร์ เขตดุสิต 2550 บัตร นานาชาติACM สาขา กรุงเทพมหาน ประเทศไทย รุวมกับ คร สถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแหุงชาติ (สทศ.) 22 อบรม “ระบบจัดการเน้ือหา 1 วัน เสาร์ ท่ี8 ณ อาคาร รูปภาพ และจัดการเรียนการสอน ธันวาคม เคร่ ือง การ E-Learning บน พ.ศ. 2550 มือ 5(F5) อบรม
  4. 4. ระยะ ลำาดับ ช่ ือหลักสูตรการอบรม / วัน/เดือน/ สถานท่ีศึกษา หมายเห เวลา(วั ท่ี ศึกษาดูงาน ปี ดูงาน ตุ น) มหาวิทยาลัย เซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้” เทคโนโลยีสุร นารี

×