Beskucnistvo i usluga socijalnog rada

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
Olivera Zelić
 ozbiljan društveni problem
 Sistem sociajlne zaštite u Srbiji ga ne
prepoznaje
 Strategija Evropa 2020
 Razvoj svakog modernog društvo, posebno
društva u tranziciji karakterišu velike
promene političkom, socijalnom i
ekonomskom smislu što rađa socijalne
probleme, pre svega i siromaštvo , odnosno
uzročno posledične manifestacije kao što je i
beskućništvo
 Beskućništvo je najdrastičniji vid socijalne
isključenosti
 Beskućništvo utiče na veliki broj ljudi
nevezano za pol i starost, prati ga poseban
način i stil života, poseban sistem vrednosti
koji ima elemente subkulture
 Strukturalni /društveno politički/
 Individualni /bolesti, društveno negativno
ponašanje.../
 Relacioni /porodični odnosi, socijalne mreže/
 Bez krova nad glavom
 Bez kuće
 Bez sigurnog stanovanja
 bez adekvatnog stanovanja
 Beskućnici su ljudi koji nemaju stalno mesto
boravka i sredstva da ga steknu a često im
nedostaje emocijalna stabilnost, socijalne
veštine i znanje da bez tuđe pomoći
promene stanje u kome se nalaze. (rečnik
socijalnog rada)
 Centri za socijalni rad
 Prihvatilište za decu
 Prihvatilište za odrasle
 Nevladine organizacije
 Verske organizacije
 prevencija
 zbrinjavanje
 inkluzivne
aktivnosti

 Prihvatilište korisnicima obezbeđuje kratkotrajan
smeštaj i osigurava bezbednost, iznalaženje
održivih rešenja za krizne situacije, zadovoljenje
njihovih osnovnih potreba i pristup drugim
uslugama /zakon o socijalnoj zaštiti čl 55/
 „ustanova je osnovana u cilju obezbeđivanja
privremenog ali celovitog zbrinjavanja i smeštaja
lica i ostvarivanja drugih prava, potreba i interesa
korisnika “
 /Статут установа „Прихватилиште за одрасла и
стара лица“, Београд, 2012, чл. 1/

 Metodološki utemeljivači rada sa ljudima koji su
u situciji beskućništva, na našim prostorima, bili
su stručni radnici Prihvatilišta za odrasla i stara
lica.
 Stručni rad je zasnovan na osnovu stručne
osposobljenosti zaposlenih, diktiran potrebama
Grada (koji je bio i osnivač) aktuelnim političkim
načelima i određen smernicama koje je
propisivala međunarodna zajednica (evropski
savet,ratifikovane konvencije) stručni rad je u
proteklom perodu, pretrpeo samo nužne izmene
 Ozbiljan istraživački projekat koji bi za cilj imao
specifikovani metodološki pristup nikada nije
urađen
 specifičnosti rada sa ovom
populacijom,otežavaju i ovako nepovoljan
položaj lica i stanju hitne socijalne potrebe to
jest egzistencionalne ugroženosti.
 socijalna isključenost ove kategorije korisnika,
dovela je i do marginalizacije stručnih radnika
angažovanih u ovoj oblasti
 stručni rad je nastajao ad hock i nije bio rezultat
sistemskog pristupa i strateškog planiranja.
 -otkrivanje slučajeva, regrutovanje i prijem
korisnika
 -zbrinjavanje korisnika i prijemna procena
 -dijagnostika, motivacioni intervju
 -procena resursa i kapaciteta korisnika
 -planiranje mera zaštite i tretmana
 -monitoring i evaluacija
 -koordinacija i saradnja
 Evidencija i dokumentacija
 Centri za socijalni rad
 Policija
 Zdravstvo (HMP, bolnice-palijativna nega)
 Sugrađani
 prvi susret, trijažni postupak
 -dobrovoljnost
 - poštovanje ličnosti
 -poštovanje procedure
 Udobno smestiti , utopliti, nahraniti
 Učiniti manje neprijatnim/rad sa
negovateljicama/
 Obustava upliva negativnih faktora
 Higijenska obrada(dileme i kontraverze)
 Popis imovine- dokumenta, lične stvari
emotivne i materijalne vrednosti)
 Opservacija i interviju
 Lični podaci i osnovne informacije
 Upoznavanje sa kućnim redom
 Presudno je iznalaženje načina da se korisnik uključi
 Mobilisati potencijale, pridobiti ga za promenu
 Reflektivno slušanje
 empatija
 Upotreba reči; bez upotrebe žargona, kolokvijalno,
prilagoditi obrazovnom nivou i socijalnom miljeu
primaoca usluge, toplo, dobronamerno, ne podilaziti,
ne laskati, ne osuđivati...
 Poštovanje i distanca
 Postavljanje granice- valjano uspostavljena granica
promoviše efikasnost ali podrazumeva i nepopularne
mere u smislu davanja naloga konfrontiranja i
odlaganja kontakta
 Specifičnost situacije beskućništva
 Porodični odnosi i životne situacije imaju
drugačiju dinamiku
 Bio psiho socijalna procena
 Procena životnog modela
 Teškoće i životni događaji, blistavi momenti
 Mapiranje snaga
 Navike i relacije koje mogu biti prepreka
osnaživanju i reintegraciji
 Minimalan promena veliki napor
 Obaveštenje o prijemu S3
 Utvrđivanje relevantnih činjenica,
prikupljanje dokumentacije, terenska provera,
interviju, timske konsultacije
 Rešenje o smeštaju
 Nema tipskih rešenja i uopštenih planova
 Rifreming stavova i redefinisanje ciljeva
 Plan usluga i zaštite donosi nadležni centar za socijalni rad, ali
plan tretmana spada u nadležnost stručnih radnika Prihvatilišta.
 realizacija plana prepuštena je organizacionim mogućnostima
zaposlenih.Propusti koji se dešavaju su uglavnom vezani za
tehničku mogućnost da se isprati svaka od potrebnih aktivnost
 Raznovrsnost potreba i time vođen plan usluga nije uvek
finansijski predvidiv, tako da mnoge planirane aktivnosti moraju
biti odložene, a značajna energija biva utrošena na pronalaženje
načina da se potrebna sredstava pribave (ne govorimo o
iznosima koje kvalitatvno menjaju životni status već o novcu
potrebnom za participaciju propisane terapije, takse prilikom
pribavljanja osnovnih formulara i dokumenata)
 planovi zaštite često izražavaju potrebe,preporučuju poželjne
ishode,imenuju nosioce, predlažu rokove,ali jednostavno nisu
primereni zahtevnošću problematike koju ova kategorija
korisnika nosi.
 Savetodavna
 Informativna
 materijalna
 Savetodavni rad sa minimumom intervencija
 Samo osnažen korisnik pokazuje želju za
promenom
 Osnažen korisnik je spreman za partnersku
relaciju u kojoj se problemi istražuju u formi
jasnog sporazuma a aktivnosti su proizvod
odluka a ne predpostavki
 povećati šanse, smanjiti rizike
 Životne krize su i opasnost i mogućnost
 Izostanak istraživanja ovu fazu čini
nedovoljno korišćenom
 Monitornig se odvija kroz sistemsko praćenje
i prikupljanje podataka o dinamici i realizaciji
planiranog
 Evaluacija je kontinuiran proces koji se
sprovodi tokom rada kako bi se procenila
adekvatnost procene,preduzetih mera i
usluga
 Model fleksibilne evaluacije/najmanje striktan
i formalizovan/
 neposedno posmatranje, analizu
dokumentacije, interviju
 Evaluaciji se pristupa ukoliko izostaju efekti,
ukoliko dođe do promena u zdravstvenom
statusu
ukoliko dođe do promena u socijalnom
statusu
životni događaji
recidivi
 centri za socijalni rad
 Bolnice
 Policaja
 Domovi zdravlja
 Domovi penzionera
 Nevladin sektor
 Sugrađani
 (Primeri dobre prakse)
 NN lica/lica bez dokumenata, sa čulnim
oštećenjem,duševnim oboljenjem ,
retardacijom , i sl/
 Saradnja
 Ne postoje proceduralna uputstva ali postoji
dugogodišnja praksa
 Pružiti pomoć osobi koja se našla na teritoriji
grada u situaciji da joj je pomoć neophodna
 Izdavanje putne isprave da se vrati u mesto
prebivališta
 Savetodavni rad
 Dostupnost drugim uslugama
 Značajan resurs
 Hrana
 Odeca
 Nega
 Saveti
 Pracenje
 Pristup drugim uslugama
 odnosi se na smanjenje rizika i na obustavljanje
upliva ugrožavajućih faktora, ali se odnose i na čitavu
oblast delovanja koja ima za cilj obezbeđivanje
optimalnih uslova za život i rad u ustanovi.
 U stručnoj i naučnoj javnosti ova tema nije otvarana
jer se njome otvara rizik da se lošom interpretacijom
dovede u pitanje osnovno načelo stručnog rada a
pokušaj markiranja problema mogao bi da bude
protumačen kao neprofesionalno stereotipiziranje.
 Rizik je da , umesto da doprinosimo urušavanju
predrasuda ovakvim razmatranjem dovedemo u
pitanje sopstvenu sposobnost da sprovedemo
osnovna principe rada,ali činjenica da problem
postojii da njegove dimenzije nisu zanemarljive
obavezuje. .
 Naime, visoka koncentracija ljudi koji imaju
vitalne probleme, način njihovog funkcionisanja,
socijalne veštine kojim vladaju, manifestno
ponašanje i navike u ophođenju iziskuju čitav niz
mera i postupaka čijom pravilnom upotrebom
smanjujemo rizik od nepredvidivog ponašanja,
eskalacije nezadovoljstva ili čak i agresije, ali
nismo u mogućnosti da ih neutrališemo već samo
predvidimo i pokušamo da preventivno delujemo
 Takođe,suočavamo se svakodnevno sa
pokušajima manipulacija u kako u banalnoj
komunikaciji tako i u ozbiljnijim pitanjima
 Različit sistem vrednosti i kulturološka
razmimoilaženja predstavljaju tlo za
nesporazume čije razrešavanje iziskuje
dodatni napor i veštinu,.stručni radnici se
uspešno suočavaju sa ovakvim izazovima,ali
ozbiljnu teškoću predstavlja usklađivanje
ponašanja, navika, vrednosti između samih
korisnika
 Pisani trag i kontinuitet u delovanju
 Kvalitativna i kvantitativna evidencija i
provera preduzetih radnji i postupaka
 Osnovno sredstvo u monitaringu i evaluaciji
procesa
 “ dokumentacija obezbeđuje kliničku,pravnu
i etičku odgovornost prema klijentima ,
organizaciji i profesiji”
 Razdvajanje zapaženih i potvrđenih činjenica
od mišljenja stručnih radnika
 Dosije treba da pokaže šta se desilo , šta je i
zašto preduzeto
 Mišljenje je validno, ali mišljenje mora da se
zasniva na utvrđenim i zabeleženim
činjenicama
 Svi kontakti sa korisnicima i drugim službama
se ažurno beleže
 Beleže se relavantni podaci
 Pravo na informacije
 Pravo na učešće u donošenju odluka
 Pravo na slobodan izbor usluga
 Pravo na poverljivost podataka
 Pravo na privatnost
 Pravo na pritužbu
 prvi korak u sistemskom promišljanju ovog problema vodio bi
stvaranju jedinstvene definicije beskućništva.
 Usvajanjem definicije beskućništva u skladu sa ETHOS
tipologijom omogućilo bi prikupljanje svih relavantnih podataka
što bi stvorilo prostor za naučna istraživanja i time otvorilo
mogućnost i dalo uslove za formulisanje sveobuhvatne političke
strategije.Usvajanjem jasne definicije stvorila bi se mogućnost
za obrazovanje jedinstvenog evidencionog sistema radi
mapiranja postojećih potreba
 Prvenstveno , u skladu sa zahtevima Evrope i priznatim
konvencijama nužno bi bilo izraditi i usvojiti strateški dokument
sa predloženim merama za smanjenje beskućništva koji bi
afirmisao politiku u tri pravca delovanja- prevencija, zbrinjavanje
i inkluzivne aktivnosti odnosno mere podrške za održiv izlazak
iz situacija beskućništva
 Neophodno je raditi na povećanju
dostupnosti i pokrivenosti uslugama socijalne
zaštite ali i razvoju novih usluga jer
populacija beskućnika je heterogena i zahteva
individualizaciju usluge , nove programe i
suptilniju podršku,
 Takođe, postoje pitanja koja su nerazjašnjena.
Konačno, praksa treba da odgovori na pitanje
zašto su u Beogradu beskućnici lica koja imaju
imovinu u mestu rođenja
 Ako su u situaciji beskućništva zbog
nerazjašnjenih imovinsko pravnih odnosa da li je
prioritet naći način da se problem reši ili ga
tretirati kao beskućnika iako on to faktički nije.
 Utvrđivanje obaveze izdržavanja odraslih lica u
situaciji beskućništva moraju biti urgentnije
rešavane.
 ..... Da bi smo zainteresovali beskućnike da
ulože napor kako bi se vratili u sistem
moramo stvoriti sistem koji je zainteresovan
za njih.....
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
1 sur 67

Contenu connexe

Tendances

NaseljaNaselja
NaseljaAnthony Campa
22.2K vues12 diapositives
NaelektrisanjeNaelektrisanje
Naelektrisanjekosticdobrila
19.5K vues36 diapositives

Tendances(20)

Spolna i rodna ravnopravnostSpolna i rodna ravnopravnost
Spolna i rodna ravnopravnost
Tomislav Kaučić1.7K vues
NaseljaNaselja
Naselja
Anthony Campa22.2K vues
породица и бракпородица и брак
породица и брак
angelinabrankovic512.3K vues
NaelektrisanjeNaelektrisanje
Naelektrisanje
kosticdobrila19.5K vues
1111
11
Anita Kliment7.6K vues
stavovi predrasude i diskriminacijastavovi predrasude i diskriminacija
stavovi predrasude i diskriminacija
petraognjenovic735 vues
Bices covek sine mojBices covek sine moj
Bices covek sine moj
kokoska1232.7K vues
Velicina i oblik teritorije drzaveVelicina i oblik teritorije drzave
Velicina i oblik teritorije drzave
prijicsolar7.4K vues
Opažanje osobaOpažanje osoba
Opažanje osoba
Simonida Vukobrat7.5K vues
Ličnost, gimnazijaLičnost, gimnazija
Ličnost, gimnazija
Profpsiholog6.8K vues
Asertivnost, empatija, komunikacijaAsertivnost, empatija, komunikacija
Asertivnost, empatija, komunikacija
Aleksandra Sofranac3.5K vues
друштвена покретљивостдруштвена покретљивост
друштвена покретљивост
angelinabrankovic513.8K vues
Isidora SekulicIsidora Sekulic
Isidora Sekulic
ivanamilenkovic13.8K vues
елементи културе1елементи културе1
елементи културе1
angelinabrankovic514.2K vues
InteligencijaInteligencija
Inteligencija
Теодора Митић8.8K vues
1. poreklo i funkcija drzave1. poreklo i funkcija drzave
1. poreklo i funkcija drzave
saculatac1.1K vues
Екологија изборниЕкологија изборни
Екологија изборни
Violeta Djuric2.2K vues

En vedette(8)

Similaire à Beskucnistvo i usluga socijalnog rada(20)

Beskucnistvo i usluga socijalnog rada

 • 2.  ozbiljan društveni problem  Sistem sociajlne zaštite u Srbiji ga ne prepoznaje  Strategija Evropa 2020  Razvoj svakog modernog društvo, posebno društva u tranziciji karakterišu velike promene političkom, socijalnom i ekonomskom smislu što rađa socijalne probleme, pre svega i siromaštvo , odnosno uzročno posledične manifestacije kao što je i beskućništvo
 • 3.  Beskućništvo je najdrastičniji vid socijalne isključenosti  Beskućništvo utiče na veliki broj ljudi nevezano za pol i starost, prati ga poseban način i stil života, poseban sistem vrednosti koji ima elemente subkulture
 • 4.  Strukturalni /društveno politički/  Individualni /bolesti, društveno negativno ponašanje.../  Relacioni /porodični odnosi, socijalne mreže/
 • 5.  Bez krova nad glavom  Bez kuće  Bez sigurnog stanovanja  bez adekvatnog stanovanja  Beskućnici su ljudi koji nemaju stalno mesto boravka i sredstva da ga steknu a često im nedostaje emocijalna stabilnost, socijalne veštine i znanje da bez tuđe pomoći promene stanje u kome se nalaze. (rečnik socijalnog rada)
 • 6.  Centri za socijalni rad  Prihvatilište za decu  Prihvatilište za odrasle  Nevladine organizacije  Verske organizacije  prevencija  zbrinjavanje  inkluzivne aktivnosti 
 • 7.  Prihvatilište korisnicima obezbeđuje kratkotrajan smeštaj i osigurava bezbednost, iznalaženje održivih rešenja za krizne situacije, zadovoljenje njihovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama /zakon o socijalnoj zaštiti čl 55/  „ustanova je osnovana u cilju obezbeđivanja privremenog ali celovitog zbrinjavanja i smeštaja lica i ostvarivanja drugih prava, potreba i interesa korisnika “  /Статут установа „Прихватилиште за одрасла и стара лица“, Београд, 2012, чл. 1/ 
 • 8.  Metodološki utemeljivači rada sa ljudima koji su u situciji beskućništva, na našim prostorima, bili su stručni radnici Prihvatilišta za odrasla i stara lica.  Stručni rad je zasnovan na osnovu stručne osposobljenosti zaposlenih, diktiran potrebama Grada (koji je bio i osnivač) aktuelnim političkim načelima i određen smernicama koje je propisivala međunarodna zajednica (evropski savet,ratifikovane konvencije) stručni rad je u proteklom perodu, pretrpeo samo nužne izmene
 • 9.  Ozbiljan istraživački projekat koji bi za cilj imao specifikovani metodološki pristup nikada nije urađen  specifičnosti rada sa ovom populacijom,otežavaju i ovako nepovoljan položaj lica i stanju hitne socijalne potrebe to jest egzistencionalne ugroženosti.  socijalna isključenost ove kategorije korisnika, dovela je i do marginalizacije stručnih radnika angažovanih u ovoj oblasti  stručni rad je nastajao ad hock i nije bio rezultat sistemskog pristupa i strateškog planiranja.
 • 10.  -otkrivanje slučajeva, regrutovanje i prijem korisnika  -zbrinjavanje korisnika i prijemna procena  -dijagnostika, motivacioni intervju  -procena resursa i kapaciteta korisnika  -planiranje mera zaštite i tretmana  -monitoring i evaluacija  -koordinacija i saradnja  Evidencija i dokumentacija
 • 11.  Centri za socijalni rad  Policija  Zdravstvo (HMP, bolnice-palijativna nega)  Sugrađani  prvi susret, trijažni postupak  -dobrovoljnost  - poštovanje ličnosti  -poštovanje procedure
 • 12.  Udobno smestiti , utopliti, nahraniti  Učiniti manje neprijatnim/rad sa negovateljicama/  Obustava upliva negativnih faktora  Higijenska obrada(dileme i kontraverze)  Popis imovine- dokumenta, lične stvari emotivne i materijalne vrednosti)  Opservacija i interviju  Lični podaci i osnovne informacije  Upoznavanje sa kućnim redom
 • 13.  Presudno je iznalaženje načina da se korisnik uključi  Mobilisati potencijale, pridobiti ga za promenu  Reflektivno slušanje  empatija  Upotreba reči; bez upotrebe žargona, kolokvijalno, prilagoditi obrazovnom nivou i socijalnom miljeu primaoca usluge, toplo, dobronamerno, ne podilaziti, ne laskati, ne osuđivati...  Poštovanje i distanca  Postavljanje granice- valjano uspostavljena granica promoviše efikasnost ali podrazumeva i nepopularne mere u smislu davanja naloga konfrontiranja i odlaganja kontakta
 • 14.  Specifičnost situacije beskućništva  Porodični odnosi i životne situacije imaju drugačiju dinamiku
 • 15.  Bio psiho socijalna procena  Procena životnog modela  Teškoće i životni događaji, blistavi momenti  Mapiranje snaga  Navike i relacije koje mogu biti prepreka osnaživanju i reintegraciji  Minimalan promena veliki napor
 • 16.  Obaveštenje o prijemu S3  Utvrđivanje relevantnih činjenica, prikupljanje dokumentacije, terenska provera, interviju, timske konsultacije  Rešenje o smeštaju  Nema tipskih rešenja i uopštenih planova  Rifreming stavova i redefinisanje ciljeva
 • 17.  Plan usluga i zaštite donosi nadležni centar za socijalni rad, ali plan tretmana spada u nadležnost stručnih radnika Prihvatilišta.  realizacija plana prepuštena je organizacionim mogućnostima zaposlenih.Propusti koji se dešavaju su uglavnom vezani za tehničku mogućnost da se isprati svaka od potrebnih aktivnost  Raznovrsnost potreba i time vođen plan usluga nije uvek finansijski predvidiv, tako da mnoge planirane aktivnosti moraju biti odložene, a značajna energija biva utrošena na pronalaženje načina da se potrebna sredstava pribave (ne govorimo o iznosima koje kvalitatvno menjaju životni status već o novcu potrebnom za participaciju propisane terapije, takse prilikom pribavljanja osnovnih formulara i dokumenata)  planovi zaštite često izražavaju potrebe,preporučuju poželjne ishode,imenuju nosioce, predlažu rokove,ali jednostavno nisu primereni zahtevnošću problematike koju ova kategorija korisnika nosi.
 • 18.  Savetodavna  Informativna  materijalna  Savetodavni rad sa minimumom intervencija  Samo osnažen korisnik pokazuje želju za promenom  Osnažen korisnik je spreman za partnersku relaciju u kojoj se problemi istražuju u formi jasnog sporazuma a aktivnosti su proizvod odluka a ne predpostavki  povećati šanse, smanjiti rizike  Životne krize su i opasnost i mogućnost
 • 19.  Izostanak istraživanja ovu fazu čini nedovoljno korišćenom  Monitornig se odvija kroz sistemsko praćenje i prikupljanje podataka o dinamici i realizaciji planiranog  Evaluacija je kontinuiran proces koji se sprovodi tokom rada kako bi se procenila adekvatnost procene,preduzetih mera i usluga
 • 20.  Model fleksibilne evaluacije/najmanje striktan i formalizovan/  neposedno posmatranje, analizu dokumentacije, interviju  Evaluaciji se pristupa ukoliko izostaju efekti, ukoliko dođe do promena u zdravstvenom statusu ukoliko dođe do promena u socijalnom statusu životni događaji recidivi
 • 21.  centri za socijalni rad  Bolnice  Policaja  Domovi zdravlja  Domovi penzionera  Nevladin sektor  Sugrađani  (Primeri dobre prakse)
 • 22.  NN lica/lica bez dokumenata, sa čulnim oštećenjem,duševnim oboljenjem , retardacijom , i sl/  Saradnja  Ne postoje proceduralna uputstva ali postoji dugogodišnja praksa
 • 23.  Pružiti pomoć osobi koja se našla na teritoriji grada u situaciji da joj je pomoć neophodna  Izdavanje putne isprave da se vrati u mesto prebivališta  Savetodavni rad  Dostupnost drugim uslugama  Značajan resurs
 • 24.  Hrana  Odeca  Nega  Saveti  Pracenje  Pristup drugim uslugama
 • 25.  odnosi se na smanjenje rizika i na obustavljanje upliva ugrožavajućih faktora, ali se odnose i na čitavu oblast delovanja koja ima za cilj obezbeđivanje optimalnih uslova za život i rad u ustanovi.  U stručnoj i naučnoj javnosti ova tema nije otvarana jer se njome otvara rizik da se lošom interpretacijom dovede u pitanje osnovno načelo stručnog rada a pokušaj markiranja problema mogao bi da bude protumačen kao neprofesionalno stereotipiziranje.  Rizik je da , umesto da doprinosimo urušavanju predrasuda ovakvim razmatranjem dovedemo u pitanje sopstvenu sposobnost da sprovedemo osnovna principe rada,ali činjenica da problem postojii da njegove dimenzije nisu zanemarljive obavezuje. .
 • 26.  Naime, visoka koncentracija ljudi koji imaju vitalne probleme, način njihovog funkcionisanja, socijalne veštine kojim vladaju, manifestno ponašanje i navike u ophođenju iziskuju čitav niz mera i postupaka čijom pravilnom upotrebom smanjujemo rizik od nepredvidivog ponašanja, eskalacije nezadovoljstva ili čak i agresije, ali nismo u mogućnosti da ih neutrališemo već samo predvidimo i pokušamo da preventivno delujemo
 • 27.  Takođe,suočavamo se svakodnevno sa pokušajima manipulacija u kako u banalnoj komunikaciji tako i u ozbiljnijim pitanjima  Različit sistem vrednosti i kulturološka razmimoilaženja predstavljaju tlo za nesporazume čije razrešavanje iziskuje dodatni napor i veštinu,.stručni radnici se uspešno suočavaju sa ovakvim izazovima,ali ozbiljnu teškoću predstavlja usklađivanje ponašanja, navika, vrednosti između samih korisnika
 • 28.  Pisani trag i kontinuitet u delovanju  Kvalitativna i kvantitativna evidencija i provera preduzetih radnji i postupaka  Osnovno sredstvo u monitaringu i evaluaciji procesa  “ dokumentacija obezbeđuje kliničku,pravnu i etičku odgovornost prema klijentima , organizaciji i profesiji”
 • 29.  Razdvajanje zapaženih i potvrđenih činjenica od mišljenja stručnih radnika  Dosije treba da pokaže šta se desilo , šta je i zašto preduzeto  Mišljenje je validno, ali mišljenje mora da se zasniva na utvrđenim i zabeleženim činjenicama  Svi kontakti sa korisnicima i drugim službama se ažurno beleže  Beleže se relavantni podaci
 • 30.  Pravo na informacije  Pravo na učešće u donošenju odluka  Pravo na slobodan izbor usluga  Pravo na poverljivost podataka  Pravo na privatnost  Pravo na pritužbu
 • 31.  prvi korak u sistemskom promišljanju ovog problema vodio bi stvaranju jedinstvene definicije beskućništva.  Usvajanjem definicije beskućništva u skladu sa ETHOS tipologijom omogućilo bi prikupljanje svih relavantnih podataka što bi stvorilo prostor za naučna istraživanja i time otvorilo mogućnost i dalo uslove za formulisanje sveobuhvatne političke strategije.Usvajanjem jasne definicije stvorila bi se mogućnost za obrazovanje jedinstvenog evidencionog sistema radi mapiranja postojećih potreba  Prvenstveno , u skladu sa zahtevima Evrope i priznatim konvencijama nužno bi bilo izraditi i usvojiti strateški dokument sa predloženim merama za smanjenje beskućništva koji bi afirmisao politiku u tri pravca delovanja- prevencija, zbrinjavanje i inkluzivne aktivnosti odnosno mere podrške za održiv izlazak iz situacija beskućništva
 • 32.  Neophodno je raditi na povećanju dostupnosti i pokrivenosti uslugama socijalne zaštite ali i razvoju novih usluga jer populacija beskućnika je heterogena i zahteva individualizaciju usluge , nove programe i suptilniju podršku,
 • 33.  Takođe, postoje pitanja koja su nerazjašnjena. Konačno, praksa treba da odgovori na pitanje zašto su u Beogradu beskućnici lica koja imaju imovinu u mestu rođenja  Ako su u situaciji beskućništva zbog nerazjašnjenih imovinsko pravnih odnosa da li je prioritet naći način da se problem reši ili ga tretirati kao beskućnika iako on to faktički nije.  Utvrđivanje obaveze izdržavanja odraslih lica u situaciji beskućništva moraju biti urgentnije rešavane.
 • 34.  ..... Da bi smo zainteresovali beskućnike da ulože napor kako bi se vratili u sistem moramo stvoriti sistem koji je zainteresovan za njih.....