Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi

Dejan Jeremic
Dejan JeremicFinance Director at BIP AD - Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks à BIP Belgrade Industry of Beer, Malt and Soft drinks
ZAINTERESOVANOST I MOTIVI
ZA SLUŽBU U AKTIVNOJ REZERVI
PROPENSITY AND MOTIVES TO SERVE IN
ACTIVE RESERVE
Небојша Николић
Одељење за студије одбране
ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА
“HR-Conference 2015”
20-22. X 2015. Beograd
KONTEKST PROBLEMATIKE I
SVRHA RADA
Pre samo dve decenije, većina evropskih zemalja imala je
tradicionalni način popune oružanih snaga vojničkim kadrom –
putem obaveze služenja vojnog roka.
Danas, većina većina evropskih zemalja je suspendovala
(privremeno ukinula) obavezu služenja vojnog roka. Ovo je, sa
aspekta trenutne a još više dugoročne popune oružanih snaga,
drastična promena. Obavezno regrutovanje je zamenjeno
dobrovoljnim pristupanjem i ugovaranjem obaveze služenja
vojne obaveze na određeno vreme.
Ova situacija unosi značajan nivo neizvesnosti (neodređenosti,
stohastičnosti) u procese planiranja i realizacije obezbeđenja
popune ljudstvom oružanih snaga i stvara prostor i potrebu za
istraživanjima raznih aspekata izloženog problema popune.
ZNAČAJ A.R.- Suspenzija služenja vojnog
roka – slično u mnogim zemljama
 1960., V.Britanija
 1973., SAD
 1993., Belgija
 1996., Holandija, Francuska
 2002., Slovenija
 2004., Mađarska
 2006., Makedonija, BiH
 2007., Rumunija, Hrvatska
 2008., Bugarska
 2010. decembar, Srbija (Odluka Narodne skupštine)
Suspenzija vojne obaveze, implicira potrebu za drugim načinom
obezbeđenja ljudstva za oružane snage – princip dobrovoljnog
Pojam Aktivne Rezerve
U pogledu popune ljudstvom, Vojsku Srbije čini
stalni i rezervni sastav. Rezervni sastav čine
Aktivna i Pasivna rezerva.
„ AKTIVNA REZERVA pr edst avl j a obučeni
r ezer vni sast av Voj ske Sr bi j e koj i
se angažuj e za popunu j edi ni ca
Voj ske Sr bi j e i Mi ni st ar st va
odbr ane, r adi i zvr šavanj a zadat aka
u odr eđenom per i odu i či j a su pr ava
i dužnost i r eul i sana zakonom,
A. R. – dobrovoljna ugovorna obaveza
Pripadnost Aktivnoj rezervi podrazumeva visok
nivo spremnosti, obučenosti i motivisanosti, što
se verifikuje i precizira posebnim ugovorom.
Pripadnik Aktivne rezerve se postaje potpisivanjem
ugovora na određeno vreme, a konkretne procedure u
vezi prijema, kao i prava i obaveza uređuju se
propisima koje donosi Vlada RS.
Za razliku od pasivne rezerve koja je zakonski
obavezna, aktivna rezerva se zasniva na principu
dobrovoljnog pristupanja i upravo iz te činjenice
proizilazi značaj i potreba za istraživanjem ove vrste.
A.R. – aktuelno pitanje i u stranim vojskama
U st r ani m or užani m snagama post oj e sl i čna
r ešenj a za koncept r ezer vni h voj ni h
snaga, al i t akođe i sl i čni pr obl emi .
Takođe, u l i t er at ur i se mogu pr onaći
r ezul t at i sl i čni h i st r aži vanj a na t emu
zai nt er esovanost i za ugovor nu voj nu
sl užbu u modal i t et i ma sl i čni m našem
koncept u A.R., št o j e bi l o od kor i st i i za
ovo i st r aži vanj e.
Ilustracija problema popune vojske (U.K.):
Empirijsko istraživanje
o zainteresovanosti za A.R.
Institut za strategijska istraživanja
kao specifična organizacija u sastavu
Ministarstva odbrane Republike Srbije
realizovao je, na osnovu ukazane potrebe tokom
2014.godine,
empirijsko istraživanje sa ciljem sticanja spoznaje
o nivou
zainteresovanosti šire populacije za službu u
Aktivnoj rezervi.
Istraživanje
Planiranje i realizacija empirijskog istraživanja za
procenu nivoa zainteresovanosti za službu u
aktivnoj rezervi, zasnivala se na sledećim
principima:
 bezuslovna dobrovoljnost učešća ispitanika,
 anonimnost,
 slučajnost uzorka i
 sveobuhvatnost u smislu da se učešće u
anketiranju omogući što širem krugu lica.
Istraživanje
 Bezuslovna DOBROVOLJNOST učešća
ispitanika. Poštovanje principa dobrovoljnosti
učešća u istraživanju je pre svega uslovljeno
odgovarajućim zakonskim odredbama (zaštita
podataka, ličnosti, sloboda, itd), kao i logičkim
očekivanjem da se bezuslovnim poštovanjem
dobrovoljnosti dobijaju kvalitetniji i validniji
podaci nego u slučaju nametanja obaveze
učešća.
Istraživanje
 ANONIMNOST. Princip anonimnosti učešća
direktno utiče na kvalitet podataka time što su
učesnici slobodni u iskazivanju svojih stavova i
oslobođeni straha od potencijalno negativnih
posledica izražavanja stavova koji možda nisu
u direktnom interesu bilo kog „stejkholdera“.
Istraživanje
 SLUČAJNOST uzorka i Slučajnost izbora
elemenata uzorka iz šire populacije je jedan od
osnovnih faktora koji doprinosi
reprezentativnosti. U tom smislu, nije bilo
unapred “određivanja” broja lica koja će činiti
uzorak, niti stratifikovanja uzorka po bilo
kakvom parametru (po regionima-opstinama,
zanimanju, skolskoj spremi, polu, starosti, itd.).
Istraživanje
 SVEOBUHVATNOST, u smislu da se učešće u
anketiranju omogući što širem krugu lica.
Obezbeđenje sveobuhvatnosti uzorka
predstavljalo je poseban izazov u okolnostima
kada je populacija potencijalnih kandidata
veoma velika, kao što je to slučaj za Aktivnu
rezervu (praktično čitava populacija, sa
određenim izuzecima kao što su najmlađe i
najstarije kategorije stanovništva). U takvim
slučajevima otvara se čitav niz pitanja za
planiranje praktične realizacije istraživanja.
Istraživanje – Elektronski upitnik - Internet
U konkretnom istraživanju, rešenje je viđeno u
primeni savremenih, široko dostupnih
informaciono-komunikacionih tehnologija kao
što je Internet.
Naime, pripremljena je elektronska verzija
upitnika o zainteresovasnoti za službu u AR,
ista je postavljena na sajt MO i pokrenuta je
kratkotrajna ali intenzivna medijska podrška sa
ciljem informisanja najšire populacije o AR, uz
poziv za učešće u istraživanju putem
popunjavanja elektronskog upitnika.
REZULTATI
Veličina uzorka: 708 popunjenih Upitnika
• Polna struktura: 88 ženski pol (12%), i 620 muški pol.
• Starosna struktura: 248 do25 godina, 460 od25do32.
• Škola: 55osnovna, 387srednja, 70visa, 196fakultet.
• Zaposlenih 280, nezaposlenih 428.
• Informisanje o AR: Internet 357, Novine-TV 164, poznanik
68, ..., magazin Odbrana 26.
OPŠTE KARAKTERISTIKE UZORKA:
Na skali od 1 do 5
(1-nezainteresovan; 5-zainteresovan)
• NIVO ZAINTERESOVANOSTI ZA A.R.: 4,52
• NIVO ZAINTERESOVANOSTI ZA UCESCE U
MISIJAMA VAN RS: 3,99
ZAINTERESOVANOST ZA
VOJNU SLUŽBU U AKTIVNOJ REZERVI
VREDNOVANJE MOTIVA ZA PRISTUPANJE AKTIVNOJ REZERVI
(na skali 1 do 5)
1 Patriotizam 4.46
2 Sticanje novih znanja 4.21
3 Ljubav prema vojničkom životu 3.91
4 Sticanje novih kvalifikacija 3.85
5 Upoznavanje novih ljudi 3.37
6 Briga za mir u svetu 3.33
7 Ljubav prema oružju 3.24
8 Porodična tradicija 3.14
9 Radoznalost 2.81
10 Prilika za putovanje 2.79
11 Adventurism 2.78
12 Novac 2.59
13 Zdravstveno osiguranje 2.14
14 Prilika da naređuje drugima 1.70
MOTIVACIONI FAKTORI ZA
PRISTUPANJE AKTIVNOJ REZERVI
HVALA NA PAŽNJI
1 sur 18

Recommandé

Virtual vs face to face communication workers perspective par
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveDejan Jeremic
1.4K vues12 diapositives
Tempus par
TempusTempus
TempusDejan Jeremic
836 vues22 diapositives
Dobra basta sajam socijalnih usluga par
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih uslugaDejan Jeremic
764 vues16 diapositives
Coaching tatjana mamula 2015 par
Coaching tatjana mamula 2015Coaching tatjana mamula 2015
Coaching tatjana mamula 2015Dejan Jeremic
865 vues21 diapositives
Zvončica roditeljska kuća 2015 par
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Dejan Jeremic
917 vues32 diapositives
Placa prema radnom ucinku par
Placa prema radnom ucinkuPlaca prema radnom ucinku
Placa prema radnom ucinkuDejan Jeremic
923 vues11 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Upravljanje ljudskim resursima i globalizacija par
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacijaUpravljanje ljudskim resursima i globalizacija
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacijaDejan Jeremic
1.3K vues10 diapositives
Readmisija par
ReadmisijaReadmisija
ReadmisijaDejan Jeremic
808 vues10 diapositives
Generation Z Halilovic par
Generation Z HalilovicGeneration Z Halilovic
Generation Z HalilovicDejan Jeremic
1.7K vues12 diapositives
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva par
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstvaZnačaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstvaDejan Jeremic
755 vues16 diapositives
Integrativno psihološko testiranje par
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeDejan Jeremic
1.3K vues20 diapositives
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije par
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanijeUloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanijeDejan Jeremic
954 vues25 diapositives

En vedette(8)

Upravljanje ljudskim resursima i globalizacija par Dejan Jeremic
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacijaUpravljanje ljudskim resursima i globalizacija
Upravljanje ljudskim resursima i globalizacija
Dejan Jeremic1.3K vues
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva par Dejan Jeremic
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstvaZnačaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
Značaj menadžerskih veština za reformu sektora zdravstva
Dejan Jeremic755 vues
Integrativno psihološko testiranje par Dejan Jeremic
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranje
Dejan Jeremic1.3K vues
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije par Dejan Jeremic
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanijeUloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
Uloga menadzmenta ljudskih resursa u povecanju bezbednosti kompanije
Dejan Jeremic954 vues
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1) par Dejan Jeremic
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Dejan Jeremic1.1K vues
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa par Dejan Jeremic
Motivacija  pokretacka snaga ljudskih resursaMotivacija  pokretacka snaga ljudskih resursa
Motivacija pokretacka snaga ljudskih resursa
Dejan Jeremic1.3K vues

Plus de Dejan Jeremic

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic par
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicDejan Jeremic
595 vues41 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic par
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicDejan Jeremic
634 vues22 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
496 vues11 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
534 vues16 diapositives
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
690 vues28 diapositives
Konferencija 09.12. Hilda Milenković par
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićDejan Jeremic
541 vues13 diapositives

Plus de Dejan Jeremic(20)

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
Dejan Jeremic595 vues
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Dejan Jeremic634 vues
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic496 vues
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic534 vues
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Dejan Jeremic690 vues
Konferencija 09.12. Hilda Milenković par Dejan Jeremic
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
Dejan Jeremic541 vues
Konferencija 9 12 - Biljana Simic par Dejan Jeremic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Dejan Jeremic639 vues
Podrska razvoja siblinskih odnosa par Dejan Jeremic
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Dejan Jeremic461 vues
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada par Dejan Jeremic
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Dejan Jeremic600 vues
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata par Dejan Jeremic
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Dejan Jeremic433 vues
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad par Dejan Jeremic
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Dejan Jeremic465 vues
Podrsak EU inkluzionom drustvu par Dejan Jeremic
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Dejan Jeremic428 vues
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016 par Dejan Jeremic
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Dejan Jeremic481 vues
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane par Dejan Jeremic
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Dejan Jeremic363 vues
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima par Dejan Jeremic
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Dejan Jeremic264 vues

Dernier

ICK6-L3.pptx par
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptxAleksandarSpasic5
7 vues5 diapositives
IT8-L4.pptx par
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues14 diapositives
IT8-L2.pptx par
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptxAleksandarSpasic5
6 vues6 diapositives
ICK6-L10.pptx par
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptxAleksandarSpasic5
5 vues9 diapositives
ICK6-L11.pptx par
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
7 vues5 diapositives
09. -10. WHILE PETLJA.pptx par
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
25 vues12 diapositives

Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi

 • 1. ZAINTERESOVANOST I MOTIVI ZA SLUŽBU U AKTIVNOJ REZERVI PROPENSITY AND MOTIVES TO SERVE IN ACTIVE RESERVE Небојша Николић Одељење за студије одбране ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА “HR-Conference 2015” 20-22. X 2015. Beograd
 • 2. KONTEKST PROBLEMATIKE I SVRHA RADA Pre samo dve decenije, većina evropskih zemalja imala je tradicionalni način popune oružanih snaga vojničkim kadrom – putem obaveze služenja vojnog roka. Danas, većina većina evropskih zemalja je suspendovala (privremeno ukinula) obavezu služenja vojnog roka. Ovo je, sa aspekta trenutne a još više dugoročne popune oružanih snaga, drastična promena. Obavezno regrutovanje je zamenjeno dobrovoljnim pristupanjem i ugovaranjem obaveze služenja vojne obaveze na određeno vreme. Ova situacija unosi značajan nivo neizvesnosti (neodređenosti, stohastičnosti) u procese planiranja i realizacije obezbeđenja popune ljudstvom oružanih snaga i stvara prostor i potrebu za istraživanjima raznih aspekata izloženog problema popune.
 • 3. ZNAČAJ A.R.- Suspenzija služenja vojnog roka – slično u mnogim zemljama  1960., V.Britanija  1973., SAD  1993., Belgija  1996., Holandija, Francuska  2002., Slovenija  2004., Mađarska  2006., Makedonija, BiH  2007., Rumunija, Hrvatska  2008., Bugarska  2010. decembar, Srbija (Odluka Narodne skupštine) Suspenzija vojne obaveze, implicira potrebu za drugim načinom obezbeđenja ljudstva za oružane snage – princip dobrovoljnog
 • 4. Pojam Aktivne Rezerve U pogledu popune ljudstvom, Vojsku Srbije čini stalni i rezervni sastav. Rezervni sastav čine Aktivna i Pasivna rezerva. „ AKTIVNA REZERVA pr edst avl j a obučeni r ezer vni sast av Voj ske Sr bi j e koj i se angažuj e za popunu j edi ni ca Voj ske Sr bi j e i Mi ni st ar st va odbr ane, r adi i zvr šavanj a zadat aka u odr eđenom per i odu i či j a su pr ava i dužnost i r eul i sana zakonom,
 • 5. A. R. – dobrovoljna ugovorna obaveza Pripadnost Aktivnoj rezervi podrazumeva visok nivo spremnosti, obučenosti i motivisanosti, što se verifikuje i precizira posebnim ugovorom. Pripadnik Aktivne rezerve se postaje potpisivanjem ugovora na određeno vreme, a konkretne procedure u vezi prijema, kao i prava i obaveza uređuju se propisima koje donosi Vlada RS. Za razliku od pasivne rezerve koja je zakonski obavezna, aktivna rezerva se zasniva na principu dobrovoljnog pristupanja i upravo iz te činjenice proizilazi značaj i potreba za istraživanjem ove vrste.
 • 6. A.R. – aktuelno pitanje i u stranim vojskama U st r ani m or užani m snagama post oj e sl i čna r ešenj a za koncept r ezer vni h voj ni h snaga, al i t akođe i sl i čni pr obl emi . Takođe, u l i t er at ur i se mogu pr onaći r ezul t at i sl i čni h i st r aži vanj a na t emu zai nt er esovanost i za ugovor nu voj nu sl užbu u modal i t et i ma sl i čni m našem koncept u A.R., št o j e bi l o od kor i st i i za ovo i st r aži vanj e. Ilustracija problema popune vojske (U.K.):
 • 7. Empirijsko istraživanje o zainteresovanosti za A.R. Institut za strategijska istraživanja kao specifična organizacija u sastavu Ministarstva odbrane Republike Srbije realizovao je, na osnovu ukazane potrebe tokom 2014.godine, empirijsko istraživanje sa ciljem sticanja spoznaje o nivou zainteresovanosti šire populacije za službu u Aktivnoj rezervi.
 • 8. Istraživanje Planiranje i realizacija empirijskog istraživanja za procenu nivoa zainteresovanosti za službu u aktivnoj rezervi, zasnivala se na sledećim principima:  bezuslovna dobrovoljnost učešća ispitanika,  anonimnost,  slučajnost uzorka i  sveobuhvatnost u smislu da se učešće u anketiranju omogući što širem krugu lica.
 • 9. Istraživanje  Bezuslovna DOBROVOLJNOST učešća ispitanika. Poštovanje principa dobrovoljnosti učešća u istraživanju je pre svega uslovljeno odgovarajućim zakonskim odredbama (zaštita podataka, ličnosti, sloboda, itd), kao i logičkim očekivanjem da se bezuslovnim poštovanjem dobrovoljnosti dobijaju kvalitetniji i validniji podaci nego u slučaju nametanja obaveze učešća.
 • 10. Istraživanje  ANONIMNOST. Princip anonimnosti učešća direktno utiče na kvalitet podataka time što su učesnici slobodni u iskazivanju svojih stavova i oslobođeni straha od potencijalno negativnih posledica izražavanja stavova koji možda nisu u direktnom interesu bilo kog „stejkholdera“.
 • 11. Istraživanje  SLUČAJNOST uzorka i Slučajnost izbora elemenata uzorka iz šire populacije je jedan od osnovnih faktora koji doprinosi reprezentativnosti. U tom smislu, nije bilo unapred “određivanja” broja lica koja će činiti uzorak, niti stratifikovanja uzorka po bilo kakvom parametru (po regionima-opstinama, zanimanju, skolskoj spremi, polu, starosti, itd.).
 • 12. Istraživanje  SVEOBUHVATNOST, u smislu da se učešće u anketiranju omogući što širem krugu lica. Obezbeđenje sveobuhvatnosti uzorka predstavljalo je poseban izazov u okolnostima kada je populacija potencijalnih kandidata veoma velika, kao što je to slučaj za Aktivnu rezervu (praktično čitava populacija, sa određenim izuzecima kao što su najmlađe i najstarije kategorije stanovništva). U takvim slučajevima otvara se čitav niz pitanja za planiranje praktične realizacije istraživanja.
 • 13. Istraživanje – Elektronski upitnik - Internet U konkretnom istraživanju, rešenje je viđeno u primeni savremenih, široko dostupnih informaciono-komunikacionih tehnologija kao što je Internet. Naime, pripremljena je elektronska verzija upitnika o zainteresovasnoti za službu u AR, ista je postavljena na sajt MO i pokrenuta je kratkotrajna ali intenzivna medijska podrška sa ciljem informisanja najšire populacije o AR, uz poziv za učešće u istraživanju putem popunjavanja elektronskog upitnika.
 • 15. Veličina uzorka: 708 popunjenih Upitnika • Polna struktura: 88 ženski pol (12%), i 620 muški pol. • Starosna struktura: 248 do25 godina, 460 od25do32. • Škola: 55osnovna, 387srednja, 70visa, 196fakultet. • Zaposlenih 280, nezaposlenih 428. • Informisanje o AR: Internet 357, Novine-TV 164, poznanik 68, ..., magazin Odbrana 26. OPŠTE KARAKTERISTIKE UZORKA:
 • 16. Na skali od 1 do 5 (1-nezainteresovan; 5-zainteresovan) • NIVO ZAINTERESOVANOSTI ZA A.R.: 4,52 • NIVO ZAINTERESOVANOSTI ZA UCESCE U MISIJAMA VAN RS: 3,99 ZAINTERESOVANOST ZA VOJNU SLUŽBU U AKTIVNOJ REZERVI
 • 17. VREDNOVANJE MOTIVA ZA PRISTUPANJE AKTIVNOJ REZERVI (na skali 1 do 5) 1 Patriotizam 4.46 2 Sticanje novih znanja 4.21 3 Ljubav prema vojničkom životu 3.91 4 Sticanje novih kvalifikacija 3.85 5 Upoznavanje novih ljudi 3.37 6 Briga za mir u svetu 3.33 7 Ljubav prema oružju 3.24 8 Porodična tradicija 3.14 9 Radoznalost 2.81 10 Prilika za putovanje 2.79 11 Adventurism 2.78 12 Novac 2.59 13 Zdravstveno osiguranje 2.14 14 Prilika da naređuje drugima 1.70 MOTIVACIONI FAKTORI ZA PRISTUPANJE AKTIVNOJ REZERVI