Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Challenges and Opportunities after COVID.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
InvestmentYear2023.pdf
InvestmentYear2023.pdf
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 47 Publicité

Challenges and Opportunities after COVID.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

Challenges and Opportunities in the Next Chapter after COVID.

Over the next 2-3 years, the global economy will be in another difficult period with high uncertainties. How should we prepare ourselves for such challenges? What are the opportunities?

Challenges and Opportunities in the Next Chapter after COVID.

Over the next 2-3 years, the global economy will be in another difficult period with high uncertainties. How should we prepare ourselves for such challenges? What are the opportunities?

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (14)

Publicité

Challenges and Opportunities after COVID.pptx

 1. 1. เศรษฐกิจ - โอกาส - ความท้าทาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล 25 พฤษภาคม 2565
 2. 2. 10 กรกฎาคม 2563 2 ปี 65 คือ ปีของการประคองตัว เราใกล้ออกจากอุโมงค์แล้ว
 3. 3. 3 ความคืบหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา 5.2 พันล้านคน 67.4% ในเวลา 1 ปีกว่าๆ Sources:NYTandWorldometer
 4. 4. 4 เรากาลังเข้า Phase ใหม่ของเศรษฐกิจ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 ช่วงที่ถูกกระทบ อย่างรุนแรง จากการระบาด ของโควิด-19 ช่วง Next Chapter ช่วงเปลี่ยนผ่าน ช่วงความผันผวน
 5. 5. 10 กรกฎาคม 2563 5 ใน phase ใหม่ จะมีความท้าทายชุดใหม่ที่ต่างจาก 2 ปีที่แล้ว • ความขัดแย้ง (Geo-politics) • ความผันผวนในระบบ การค้าและการเงินโลก • Technological Disruption • การแข่งขันและโอกาสที่เปิ ด ในยุค “ศตวรรษของเอเชีย” ที่จะนาไปสู่ Next Chapter 11 5 จากภาวะซบเชา ความท้าทายในการ ประคองตนให้อยู่รอด 5
 6. 6. 6 2 คาถามหลักที่เราต้องตอบ • เราจะเตรียมตัวรับความผันผวน ในช่วงต่อไป อย่างไร • ไทยจะสาเร็จในช่วง Next Chapter ได้อย่างไร
 7. 7. 1. การเตรียมการรองรับความผันผวน
 8. 8. 8 7 ความท้าทายในช่วง Phase ใหม่ • วิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศ • วิกฤตราคาพลังงาน • วิกฤตอาหารโลก • ความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลก • Recession ในสหรัฐ และในประเทศต่างๆ • โอกาสการเกิดวิกฤต EmergingMarkets • ปัญหาเศรษฐกิจจีน รัสเซีย-สหรัฐ Fed จีน
 9. 9. ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-รัสเซียที่จะไม่จบง่าย GDP รัสเซีย เทียบกับสหรัฐ ท่านปูตินเป็นประธานาธิบดี การผนวกไครเมีย 9
 10. 10. GDP รัสเซียหลังการผนวกไครเมีย (2014) - 20% 10
 11. 11. ราคาพลังงานที่จะอยู่ในระดับสูงไปอีก 1-2 ปี 11
 12. 12. วิกฤตอาหารโลกที่อาจจะลุกลามมากขึ้น 12
 13. 13. นามาสู่ปัญหาเงินเฟ้อโลกที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ เงินเฟ้อสหรัฐ 13
 14. 14. นามาสู่ปัญหาเงินเฟ้อโลกที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ เงินเฟ้อสหรัฐ 14
 15. 15. และความท้าทายต่อธนาคารกลางทั่วโลก เงินเฟ้อจาก Supply Shocks เงินเฟ้อพื้นฐาน 15
 16. 16. การปรับขึ้นดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลก US 2Y Bond Yield 16
 17. 17. การเร่งขึ้นดอกเบี้ย Fed Funds Rate คาถาม จะต้อง ขึ้นดอกเบี้ย ไปสูงแค่ไหน ในรอบนี้ 17
 18. 18. การเร่งดูดสภาพคล่องกลับ คาถาม จะต้อง ดูดสภาพคล่อง กลับเร็วแค่ไหน ในรอบนี้ ขนาดงบดุลของ Fed 18
 19. 19. ท่านประธานเฟด "the Fed will not hesitate to keep raising rates until inflation comes down" 19
 20. 20. นัยยะต่อราคาสินทรัพย์ต่างๆ Dow Jones Nasdaq Bitcoin US 10Y Bond Prices 20
 21. 21. นัยยะต่อค่าเงิน USD Yuan Baht Yen 21
 22. 22. โอกาสเกิด Recession ในสหรัฐ 68% ของ CEOs 30% ของ Economists คิดว่าจะมีโอกาสเกิด Recession ปีหน้า 22
 23. 23. โอกาสเกิด Emerging Market Crisis 23
 24. 24. ปัญหาเศรษฐกิจจีน 24
 25. 25. ปัญหาเศรษฐกิจจีน 25
 26. 26. ทั้งหมดนี้ หมายความว่า 2-3 ปีข้างหน้าจะไม่ง่าย เราต้องเตรียมการรับมือ
 27. 27. มรสุมลูกใหม่ที่กาลังก่อตัว
 28. 28. เราต้องเร่งเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ให้เศรษฐกิจไทย 2021 2022-24 • ส่งออก • บริโภคในประเทศ • ไทยเที่ยวไทย • ส่งออก • ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน • ลงทุนจากต่างประเทศ (FDIs) • ท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 28
 29. 29. เราต้องเพิ่มความมั่นคงให้เศรษฐกิจไทย • การคลัง • ดุลบัญชีเดินสะพัด • เงินสารองระหว่างประเทศ • สถาบันการเงิน • บริษัท • ประชาชน คาถามที่จะเกิดขึ้น Who is Next? 29
 30. 30. ถ้าเราเตรียมรับมือดี เราน่าจะผ่านไปได้
 31. 31. 2. การเตรียมการสาหรับ Next Chapter
 32. 32. 32 หลังจาก Phase ใหม่ของเศรษฐกิจ มีอีกความท้าทายรออยู่ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 ช่วงที่ถูกกระทบ อย่างรุนแรง จากการระบาด ของโควิด-19 ช่วง Next Chapter ช่วงเปลี่ยนผ่าน ช่วงความผันผวน
 33. 33. โลกของ Disruption จากผู้เล่นประเภทใหม่ Tech-enabled Players Sources:Techcrunch.com&Firstmark WorldTechLandscape2020for Data &AI Startups aroundthe World New players,New channels,New products 33
 34. 34. 34 โลกของ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” Share of Asia 1700 –58% 1870 –35% 1950 –15% 2000 –22% 2020 –33% 2050 –53%
 35. 35. 35 การผงาดขึ้นของจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
 36. 36. 36 นาไปสู่โอกาสที่กาลังเปิ ดขึ้นมากมาย ในภูมิภาค
 37. 37. คาถาม เราจะสามารถหยิบฉวยโอกาสมาเป็นของเราหรือไม่?
 38. 38. Accelerated Erosion of Old Competitiveness จาก 4.0 บุญเก่าที่จะหมดไป Traditional Players 38
 39. 39. เราจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้หรือไม่ • Regional Head Quarters • R&D Centers • Logistic Hub • New S-curve • Startups 39
 40. 40. 40 การลงทุนใน EEC และโครงสร้างพื้นฐานสาคัญอื่นๆ Intermediate S-Curve • เกษตร อาหาร ชีวภาพ • ท่องเที่ยว สุขภาพ • ยานยนต์ไฟฟ้า Petro ชั้นสูง • Logistics • Digital & Startup • International Hub การก้าวขึ้นไปบน TechnologyLadder ขั้นถัดไป
 41. 41. 10 กรกฎาคม 2563 41 41 New CBDs in Bangkok 41
 42. 42. 10 กรกฎาคม 2563 42 42 New Subways in Bangkok 42
 43. 43. 10 กรกฎาคม 2563 43 43 Agoda Thailand 43
 44. 44. 10 กรกฎาคม 2563 44 44 โครงการรถไฟทางคู่ 44
 45. 45. 45 การพัฒนาจุดเชื่อมโยงที่สาคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน
 46. 46. 46 การลงทุนใน Western Gateway เพื่อเป็นประตูเชื่อมไปยังอินเดีย
 47. 47. ทา คือ คาตอบ

×