Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Superliving marathi bestseller dr. shriniwas kashalikar

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Superliving marathi bestseller dr. shriniwas kashalikar

Télécharger pour lire hors ligne

Holistic education can eradicate unemployment on the one hand; and evils such as all the wastages, corruption and other malpractices involved in the sectarian education; on the other! Thus; how much ever monotonous, repetitive and propagandist it may appear; NAMASMARAN is the fountainhead of individual and universal welfare.

Holistic education can eradicate unemployment on the one hand; and evils such as all the wastages, corruption and other malpractices involved in the sectarian education; on the other! Thus; how much ever monotonous, repetitive and propagandist it may appear; NAMASMARAN is the fountainhead of individual and universal welfare.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par shriniwas kashalikar (20)

Plus récents (20)

Publicité

Superliving marathi bestseller dr. shriniwas kashalikar

 1. 1. [e@. ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀMeeUerkeÀj ³eeb®eer Keeueerue HegmlekesÀ www.superliving.net Jej ceesHeÀle [eTveuees[meeþer GHeueyOe Deensle. 1. ®ewlev³emeeOevee 2. keÀecepeerJeve ë (%eeve DeeefCe meceeOeeve) 3. met³e&MeesOe 4. YeesJeje 5. DecesefjkeÀveeb®³ee Deblejbieele 6. menm$eves$e 7. mebHetCe& Deejesi³eemeeþer veecemcejCe 8. Deejesi³ee®ee Deejmee 9. LekeÀJee IeeueJee - mHe=Àleea efceUJee 10. JewÐekeÀer³e J³eJemee³e - J³eJenej Je O³es³e 11. veecemcejCe 12. ceesmeceer Deepeej 13. mec³ekeÀ JewÐekeÀ 14. MeebYeJeer 15. leCeeJecegkeÌleermeeþer GHe³egkeÌle uesKe 16. mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer Je mecem³eeHetleea 17. efnleiegpe 18. Deejesi³emcejCe 19. ³eMeeso³e 20. veJeûenmlees$e 21. Deejesi³eoerHe 22. Deejesi³e keÀe jepeceeie& (efnboer HegmlekeÀ) F& - yegkeÌmed - DeeveboMeesOe, Deevebojnm³e, DeeveboÒe®eerleer, Superliving . DVD - mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer ke=Àleer DeeefCe DevegYeJe mebHeke&À ë- [e@. megneme cns$es cees.ë- 9821637213 www.superliving.net
 2. 2. ~~ Þeer ~~ ieg©ye´&ïee ieg©efJe&<Cegë ieg©oxJees censéejë ieg©ë mee#eeled Hejye´ïe lemcew Þeer iegjJes veceë ye´ïee efJe<Cet DeeefCe censMe (iegCecee³ee) ns GHeebeflece DeeefCe Hejye´ïe cnCepes Debleerce mel³e DeMee ieg©bvee ceePes meeäebie vecemkeÀej megHejefueeqJnbbie ìesìue mì^sme ce@vespeceWì (ìer. Sme. Sce.) - mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer [e@. ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀMeeUerkeÀj Sce. yeer. yeer. Sme., Sce. [er., SHeÀ. Dee³e. meer. peer., SHeÀ. SHeÀ. SHeÀ. yeer. Sce. Sme. (DecesjerkeÀe), [er. Smed. meer. (Dees. Dee³e. ³eg. meer Sce.) Ye´ceCeOJeveer ¬eÀ. ë 9967913301 www.superliving.net ns HegmlekeÀ efJe¬eÀermeeþer vemetve kesÀJeU meÒesce DeeefCe meefo®íe Yesì osC³eemeeþer Deens. lemes®e l³eeleerue cepeketÀj DeebOeȳee efJeéeemeeves Jee DeebOeȳee DeefJeéeemeeves Jee®eC³eemeeþer vemetve cece&ûeener DeY³eeme, Òe³eesie Je mJeevegYetleermeeþer DeeefCe l³eebÜejs meecegefnkeÀ meJe¥keÀ<e keÀu³eeCe meeOeC³eemeeþer Deens. ³ee HegmlekeÀeleu³ee Je Dev³e mebkeÀuHevee DeeefCe leb$es (HeodOeleer) Jeke&ÀMee@Hmed (keÀe³e&MeeUe) ceO³es, Flej HegmlekeÀebceO³es Je uesKeeble meefJemlej Je Òeel³eef#ekeÀebmen mecepeeJeuesu³ee Demetve, HegmlekesÀ Je uesKe www.superliving.net Jej ceesHeÀle (ÖeÀer [eTveuees[) GHeueyOe Deensle. (1)
 3. 3. C [e@. ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀMeeUerkeÀj 101, S -24, n@Heer Jn@ueer, efìkegÀpeerveer Jee[er jes[, þeCes (He.) efHevekeÀes[ - 400610 Ye´ ë 9967913301 F&-cesue :drshriniwaskashalikar@gmail.com uesKekeÀe®eer yengleskeÀ HegmlekesÀ Je uesKe ceesHeÀle [eTveuees[ keÀjC³eemeeþer JesyemeeF&ì Je efuebkeÀ ë www.superliving.net mene³³e Je mebHeke&À ë- [e@. megneme veeceosJe cns$es 2/33, efJepe³e SvekeÌuesJn, JeeIeyeerU veekeÀe, Iees[yeboj jes[, þeCes (He.) efHevekeÀes[ - 400607 Ye´.- 9821637213 / 9869326089 F&-cesue - drsuperliving@gmail.com kewÀJeu³e, kesÀ³egjséej DeeefCe meew.veefcelee kegÀuekeÀCeea Ye´.- 9869485927 (2)
 4. 4. megHejefueeqJnbie (ìer.Sme.Sce.) cnCepes mJele뮳ee Je Flejeb®³ee keÀu³eeCee®eer ®ewlev³ece³e ceesnerce! megHejefueeqJnbie (mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer) cnCepes yeer,meer, [er Je F ûes[®³ee #egê megKeogëKeebHeemetve cegkeÌleer®eer Je S ûes[®³ee HejceeveboÒeeHleer®eer efJepe³eer ceesnerce! mebJesovee (%eeve), DeebleefjkeÀ yeoue (YeeJevee) DeeefCe Òeefleef¬eÀ³ee (JeeieCetkeÀ) ³ee mJe©Hee®eer; J³eeqkeÌle Je JeeleeJejCeeojc³eeve®eer HejmHej Òeef¬eÀ³ee cnCepes leCeeJe. ner meeJe&ef$ekeÀ mJe©Hee®eer Òeef¬eÀ³ee efJekeÀefmele nesCes cnCepes megHejefueeqJnbie Jee ìer. Sme. Sce.. Hejbleg megHejefueeqJnbie; Deieoer ieYee&JemLesle, PeesHesle Je yesMegOoerlener ®eeuet Demeu³eeves yengleskeÀJesUe DeeHeu³eeuee peeCeJele veener. DeeefCe l³eecegUs®e DeeHeCe mJe³ebmHetÀleeaves les; DeY³eemee³euee nJeb DeeefCe jespe®³ee J³eJenejele DeeCee³euee nJeb; Deved les osKeerue meJeex®®e ÒeeOeev³e osTve! leCeeJee®eer ue#eCes, leCeeJeemebyebOeer®³ee ÒeMveeJeu³ee, ®eebieuee Je JeeF&ì leCeeJe, leCeeJee®eer keÀejCes, leCeeJee®es og<HeefjCeece, leCeeJee®eer ³eb$eCee, DeeOeej ieì DeeefCe DeMee DeveskeÀ ÒeMveeb®eer ®e®ee& Je meceeOeeve ceeP³ee Flej HegmlekeÀeble Je uesKeeble Deens. HeCe meO³ee l³eele iegjHeÀìtve ve yemelee DeeHeCe mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer cnCepes®e megHejefueeqJnbie (ìer. Sme. Sce.) uee ueies®e meg©Jeele®e keÀ©³ee DeeefCe efJepe³eer nesT³ee! veecemcejCe; mekeÀeUer Gþu³eeJej DeeefCe je$eer PeesHeleevee keÀjC³eeuee meJee&efOekeÀ cenÊJe Deens. l³eecegUs DeeHeCe MeejerefjkeÀ Je J³eeJeneefjkeÀ DeMee mebkegÀef®ele DeelceIe=Cesletve Jee IeceW[erletve cegkeÌle neslees DeeefCe DeeHeu³ee mJele뮳ee JeweféekeÀ Gpee&ñeessleeMeer pees[ues peelees Je l³ee ®ewlev³ee®eer HegveÒe&®eerleer Ieslees. DevegueesceefJeueesce, keÀHeeueYeeleer Je GodieerLe ns ÒeeCee³eece efjkeÀeceer Heesìer DeeefCe efoJemeeletve efkeÀceeve DeOee&leeme kesÀues lej Flej HeÀe³eÐeebyejesyej®e veecemcejCeeleerue Glmeen Je DeelceÒe®eerleer®ee Deevebo MeleiegefCele nesleele. ceeefmekeÀ HeeUer, peKecee, iejesojHeCee, ÒeJeeme (3)
 5. 5. Fl³eeoer HeefjefmLeleerle keÀHeeueYeeleer keÀjlee ³esle veener Je efve³ece ®egkeÀlees HeCe l³eecegUs efnjcees[ nesC³ee®es keÀejCe veener. veecemcejCeeves DeeHeCe meJe& HeefjefmLeleerle efJepe³eer®e jenlees. G<eëHeeve cnCepes®e mekeÀeUer Gþu³eeJej HeeCeer efHeC³eeves DeeHeueer He®evemebmLee ®esleJeueer peeles Je DeeHeueer peeCeerJe leuueKe yeveles. HeeC³eeves ceueêJ³eeb®ee efve®eje; Deele[er DeeefCe cet$eefHeb[eletve megueYeHeCes neslees. Mejerjeleerue jemee³eefvekeÀ Òeef¬eÀ³eeb®e ceeO³ece HeeCeer Deens. l³ee®eer ìb®eeF& menpe peeCeJele veener. Hejbleg DeMeer ìb®eeF& megHle ceveeleerue leCeeJeecegUs efvecee&Ce nesT MekeÀles. HeeCeer H³eeu³eeves ner ìb®eeF& otj nesles DeeefCe Mejerjebleie&le Òeef¬eÀ³ee me#eceHeCes keÀe³e&jle nesleele. Meg× Je mJe®í HeeCeer meJee¥vee; meJe& efþkeÀeCeer DeeefCe meJe& keÀeUer GHeueyOe Jne³euee nJeb. efMeJee³e Jee@ìj ketÀueme& yebo keÀ©ve Deejesi³e DeeefCe kegbÀYeejeb®ee J³eJemee³e ³eeb®eer peHeCetkeÀ Jne³euee nJeer. efnj[îee, ìeUe Je peerYe Ieemeu³eeves ¿ee YeeieebMeer mebyebefOele ceWot®es Yeeie ®esleJeues peeleele. ³eecegUs DeeHeues ®ewlev³e ÒemHegÀefjle nesles. lemes®e jkeÌleHegjJeþe Jee{u³eeves Je mLeeefvekeÀ vemee ®esleJeu³eeves mee³evemesme, ueeU ûebLeer, efnj[îee, peerYe, oele Fl³eeoer Yeeieeletve ceueêJ³eeb®ee efve®eje nesTve Deejesi³e megOeejles. DeebIeesUercegUs mekeÀeUer Gþu³eeyejesyej DemeCeejer megmleer Je megVelee peeTve ef#eleerpeeHeueerkeÀ[s Yejejer IesC³eemeeþer ceveeuee ÒekeÀeMeHebKe ÒeeHle nesleele! DeebIeesUercegUs kesÀJeU lJe®ee mJe®í nesle veener; lej MejerjeJej®es %eeveleblet Je HesMeer ®esleJeu³ee peeTve GÊece jkeÌleeefYemejCe cnCepes®e mebpeerJeve nesles! meeceev³eleë mekeÀeUer Leb[ mveeveeves Deoc³e Glmeen lej mee³ebkeÀeUer iejce mveeveeves ÞeceHeefjnej meeO³e neslees! ³eesi³e MeejerefjkeÀ J³ee³eeceeÜejs MeejerefjkeÀ Gpee&; GÊece ÒeJe=Êeer, YeeJevee, efJe®eej Je ke=ÀleerÜejs melkeÀejCeer ueeJelee ³esles. (4)
 6. 6. kesÀJeU Mejerj meewÿJe DeeefCe MeeqkeÌleÒeoMe&ve ns J³ee³eecee®es og³³ece Hewuet Deensle, cetU O³es³es veJnsle! l³eeb®³eeceeies HeÀjHeìCes Je YejkeÀìtve Jes[s J³ee³eece keÀjCes mJele뮳ee Je Flejeb®³ee efnlee®es veener. ³eesi³e J³ee³eeceemeeþer meeceev³e efve³ece cnCepes - 1) [esU, ®esnje, s ceeve, Keebos ob[, nele, yeesìs, Heeþ, Heesì, ceeb[îee, Hee³e, HeeJeues, iegoÜej DeMee meJe& Yeeieebvee J³ee³eece osCes. 2) DeeHeuee J³eJemee³e, jespe®ee ÒeJeeme, Je³e, iejesojHeCee, Òemetleer Fl³eeoer yeeyeeR®ee efJe®eej keÀjCes. 3) lees®elees®eHeCee ìeUC³eemeeþer J³ee³eeceele yeoue keÀjCes, J³ee³eece keÀjleevee JesU®³ee DeefOekeÀ s meogHe³eesieemeeþer veecemcejCe keÀjCes efkebÀJee jbpeveemeeþer ìer. Jner. HeenCes. 4) cevee®es Je Mejerje®es Òeot<eCe ìeUC³eemeeþer efueHeÌì ìeUCes. (efpeves ®e{C³eeves Jeerpe Jee®eles, JesU Jee®elees DeeefCe veecemcejCe Je ceewve meeO³e nesleele. Meke̳e lesJe{s ®eeueu³eevesner ns HeÀe³eos nesleele.) ®eeueC³eemeeþer yeeiee, jmles Je Hee®e efoJemeeb®ee DeeþJe[e ³eeb®eer mees³e Peeu³eeme; neue®eeueer®³ee DeYeeJeecegUs / DeHegN³ee neue®eeueercegUs ³esCeeje leCeeJe ìUsue Je GHejeskeÌle HeÀe³eosner Jee{leerue. cemeepe kesÀu³eeves ceppee Je mvee³etmebmLeebÒeceeCes ceveeueener Òescee®eer Gye Je ÒemeVelee efceUles. cevee®³ee mJemLelescegUs DeefJe®eejer ke=Àleer Je mebkeÀìs ìUt MekeÀleele. cemeepe kesÀu³eeves jkeÌleeefYemejCe Je ÒeeCeJee³eg®ee HegjJeþe Jee{lees. meebOes megOeejleele. Hee³ee®³ee cemeepecegUs leUHee³ee®es DeveskeÀ efJekeÀej ìUleele efkebÀJee yejs nesT MekeÀleele. ceOegcesnebrvee Hee³ee®ee cemeepe efJeMes<e HeÀe³eosMeerj Deens. MeejerefjkeÀ efmLeleer (Posture) ³eesi³e þsJeu³eeves HeeþogKeer, ceeveogKeer, [eskesÀogKeer ìUleele efkebÀJee keÀceer nesleele. lemes®e leeþ yemeu³eeves Jee GYes jeefnu³eeves ceveeuee GYeejer ³esles DeeefCe DeveskeÀ ceeveefmekeÀ ogKeCeer keÀceer nesleele! HeefjCeeceer Jesoveeb®ee $eemener keÀceer neslees. (5)
 7. 7. ces©ob[ Je ceppeejppet ³eeb®es Deejesi³e DeelceefJekeÀemeeueener HetjkeÀ Demeles. Keeleevee, Jee®eleevee, yeesueleevee, SskeÀleevee, ®eeueleevee, ÒeJeeme keÀjleevee, ÒeeLe&vee keÀjleevee leeþ yemee³euee nJeb. ce=l³et®eer Yeerleer Je peerJevee®es DeesPes menpe pejer veener lejer nUtnUt keÀceer nesT MekeÀleele. DeeHeue Mejerj ns efKe[keÀer Demetve DeeHeCe (DeeHeues ®ewlev³e) ns met³ee&ÒeceeCes Deenesle Je Mejerj veä HeeJeues lejer DeeHeCe (®ewlev³e) DeefJeveeMeer Deenesle ner OeejCee ©pee³euee nJeer. meceepe DeeefCe DeLee&le Mejerje®³ee ceeO³eceeletve®e ne mee#eelkeÀej nesle Demeu³eeves DeeHeues Mejerj DeeefCe meceepe ³eeb®es mJeemL³e peHeCes Je peesHeemeCes cenÊJee®es Deens. l³eemeeþer veecemcejCee®³ee mebpeerJeveerves jmejmeuesues Demes GlHeeokeÀ Je me=peveMeerue efMe#eCe IesCes DeeefCe meJee¥meeþer GHeueyOe keÀjCes cenlJee®es Deens. YetkeÀ ner menpeÒeJe=Êeer ÒeeC³eebceO³es peieC³eemeeþer®e DeeJeM³ekeÀ Demeueer lejer DeeHeu³eeuee #egOeeMeebleerletve peerJevee®³ee meeLe&keÀleskeÀ[sner peelee ³esle! l³eemeeþer; Meke̳e lesJne; DeVee®eer Òele, opee&, ÒeceeCe, mJe³ebHeekeÀer, mJe³ebHeekeÀe®eer peeiee Je DeVeHeoeLee¥®ee HegjJeþe keÀjCeeje ns meJe& keÀener DeeHeues ceve GVele, peeie=le, meceleesue, ÒesceU, Deeveboer Je efJeMeeue yeveJeCeejs Deensle keÀe; ³ee®ee efJe®eej keÀ©ve DeVee®eer efveJe[ keÀje³euee nJeer. kesÀJeU ®eJe, ceebmeenejer Je=Êeer, JeKeJeKe, megiebOe, ¢efämegKe efkebÀJee Mejerj meewÿJe, lJe®es®es meeQo³e& efkebÀJee peeefnjeleeRceO³es JeCe&ve kesÀuesues ves$eoerHekeÀ ³eMe Fl³eeoer YeesUmeì, Ye´ecekeÀ Je YegkeÌkeÀ[ yeeyeeR®³ee Deenejer peeTve DeVee®eer efveJe[ Je ûenCe keÀ© ve³es. meeceev³eleë Iejer Òesceeveb yeveJeuesueb; efnjJ³ee HeeuesYeep³ee, HeÀUs, cees[ Deeuesueer Oeev³es DebleYet&le Demeuesueb pesJeCe GÊece. otOe, oner, leekeÀ, ueesCeer, letHe Fl³eeoer HeoeLe& iee³eer®es DemeeJesle. SkeÀe®e ÒekeÀej®eb Oeev³e, lesue Jee pesJeCe Meke̳elees ìeUeJeb. cevee®³ee GVe³eveemeeþer ceve ÒemeVe Demeleevee ûenCe kesÀuesueb (6)
 8. 8. DeVe cnCepes ³e%e! mvesnYeespeve Demeb nJeb! HeCe ns meeO³e keÀjC³eemeeþer; mebyebefOele #es$eeleerue keÀe³eos, ³eespevee, efve³ece, ÒeLee, ¢efäkeÀesve, JeeleeJejCe DeeefCe DeeHeueer O³es³eb Deved ÒeeOeev³e¬eÀce Hees<ekeÀ Deensle keÀe? les lemes keÀmes yeveJelee ³esleerue; ³ee®ee efJe®eej keÀje³euee nJee. ueQefiekeÀlesMeer mebyebefOele DeMee; HeeuekeÀlJe, keÀewìgbefyekeÀ veeleer, meeceeefpekeÀ peyeeyeoeN³ee, DeeefLe&keÀ HeefjefmLeleer, ceeveefmekeÀ DeeOeej, HejmHej Deeoj, Jew³eeqkeÌlekeÀ cenÊJeekeÀeb#ee, JewJeeefnkeÀ mebyebOe Fl³eeoer yeeyeeR®eb ³eLeeLe& DeekeÀueve Peeueb lej meJee¥®³ee keÀu³eeCee®eer ¢äer efJekeÀefmele nesles. meJe¥keÀ<e keÀu³eeCee®³ee o=<ìerletve Ëo³ebiece Me=bieejeuee Hees<ekeÀ keÀe³eos, efve³ece, Jee*ce³e, mebkesÀle, keÀueeke=Àleer DeeefCe ceeO³eceeb®es keÀe³e& Òeieì nesles! l³eeletve®e DeeHeu³eeleu³ee HeeMeJeer Je #egê Jeemevee DeeefCe yeepeejyegCeiesHeCee, ³eebvee; Òeiee{ DeebleefjkeÀ Dees{, Me=ieej DeeefCe JeweéekeÀ ÒesceeceO³es ©Heebleefjle keÀjCeejs b f JeeleeJejCe le³eej nesles. yeeuemebieesHevee®eer ÒeJe=Êeer DeeefCe Dees{ ³eeb®eer efJenbiece HegveÒe&®eerleer Iesleueer lej #egê megKee®ee nJ³eeme DeeefCe l³eeletve nesCeejer Yeer<eCe DeelceJeb®evee ìUt MekeÀles. yeeuekeÀeb®eer nsUmeeb[ Leebyet MekeÀles. ceelee Je yeeuekeÀe®³ee mec³ekedÀ efJekeÀemeemeeþer mleveHeeve Del³eeJeM³ekeÀ Deens Je l³eemeeþer ®eebieueer Je megjef#ele mees³e nJeer. JeeleeJejCe DeeefCe mecetn ³eeb®³eeMeer Demeuesu³ee Deletì veel³eeletve efceUCeeje DeeOeej DeeefCe Tpee& peesHeemee³euee nJ³eele. l³eemeeþer pevcemLeeveer GHepeerJeerkesÀ®eer (veeskeÀjer-J³eJemee³ee®eer) mebOeer GHeueyOe Jne³euee nJeer. HeCe lemes nesFHe³e¥le DeeHeCe megHejefueeeqJnbie ceO³es mecejmetve peeT MekeÀlees DeeefCe & ³eeleerue mebpeerJekeÀ ®ewlev³eeceO³es Flejebvee menYeeieer keÀjle efJekeÀemee®³ee JeeìsJej DeeiesketÀ®e keÀª MekeÀlees. DeHegjsHeCee®³ee YeeJevesHeesìer DeeHeCe meceepe, efce$e, menkeÀejer, veelesJeeF&keÀ, J³eJemee³e, Hewmee, Peieceieeì, meÊee, íbo, efJe®eejÒeCeeueer, (7)
 9. 9. lelJe%eeves, DeO³eeeqlcekeÀ mebÒeoe³e ³eeb®³ee Deenejer peelees. v³etvelJe Je SkeÀekeÀerHeCeeJej ceele keÀ© Heenlees. ns iewj veJns HeCe les Hegjsner He[le veener. Heg{s DeeHeCe mec³ekedÀ Deejesi³e, mec³ekedÀ efMe#eCe, mec³ekedÀ JewÐekeÀ DeMee mekebÀuHevee Deelcemeele keÀª ueeielees DeeefCe efJeefJeOe ceeO³eceebletve mec³ekedÀ keÀu³eeCee®ee Òe³elve keÀ© ueeielees. Hejbleg lejerner DeeMee-efvejeMes®es le[eKes yemeleele®e. ceie ceve ceeskeÀUs keÀjC³eemeeþer J³emeves DeeefCe J³emeveer ³eeb®eer cew$eer DeeHeu³eeuee keÀJeìeUles DeeefCe nUtnUt keÀjkeÀ®etve DeeJeUt ueeieles! HeCe veecemcejCee®³ee mebpeerJeveerves ³eeletvener DeeHeCe efJepe³eer nesTve yeensj He[lees! keÀewìgefyebkeÀ keÀìglee veeJee®³ee MeeHeeletve yeensj He[e³e®es lej meceeve O³es³e nJes. HetJeea Oece&, peele, kegÀUe®eej ³eebveer ceeCemeb yeebOeuesueer Demee³e®eer. Jew³eeqkeÌlekeÀ cenÊJeekeÀeb#ee DeeefCe mJewje®eejeJej Meem$eeb®ee DebkegÀMe neslee. Deevebo SkeÀceskeÀeble Jeeìtve Jee{JeCeejs meCe Je ª{er; ogëKe Jeeìtve keÀceer keÀjerle. efkebÀyengvee ³ee Meem$ee®ejCeele peerJevee®eer meeLe&keÀlee ceeveueer pee³e®eer. HeCe Deelee ³ee yeeyeer DeHegN³ee He[le Deensle Jee Deceev³e nesle Deensle. mebkegÀef®ele ³eMe Je mebkegÀef®ele DeHe³eMe ³eele iegjHeÀìle, nesjHeUle Je keÀewìgbefyekeÀ keÀìglesle kegÀ{le peiee³e®es vemesue lej Jew³eeqkeÌlekeÀ Je meeceeefpekeÀ efJekeÀemee®³ee mebkeÀuHeveeb®eer mebpeerJeveer DeeHeu³ee megHejefueeeqJnbieceOetve meJe&$e yenje³euee nJeer. lej®e megHej He@Àefceueer ueeF&HeÀ efoceeKeele DevegYeJelee ³esF&ue. JewJeeefnkeÀ J³eLee Je J³eekegÀUlee ³eeb®³ee cegUeMeer DeeHeueer keÀesleer Je=Êeer Deens! efJeJeen cnCepes kesÀJeU ueweiebkeÀ megKe, Òepeveve DeeefCe J³eeJeneefjkeÀ f ³eMe Je l³ee®es ÒeoMe&ve; ner DeeHeueer mebkegÀef®ele OeejCee DeeefCe ceeveefmekeÀ ®eewkeÀì Deens. efJeJeene®ee Keje nslet; mebkegÀef®ele DenbkeÀejeletve Òeiele nesTve meecegefnkeÀ cegkeÌleer meeOeCes ne Deens. ns keÀUueb lej®e JewJeeefnkeÀ Je keÀewìgbefyekeÀ mebyebOeeleerue HeleerOece&, HelveerOece&, Heg$eOece& ³eeb®es cece&; DeeefCe (8)
 10. 10. l³eeie, menveMeeruelee, #eceeMeeruelee, mesJee ³eeb®es ®ewlev³eoe³eer meeceL³e& mecepet Je Gcepet MekesÀue. DeeHeu³ee Jeemevee, jeie, efnbmekeÀlee, leNnsJeeF&keÀHeCee, efJeke=Àleer DeeefCe leLeekeÀefLele Jew®eeefjkeÀ YetecekeÀe ³eeb®³ee efJe<eejer Je peerJeveeveboeuee f ceejkeÀ efJeUK³eeletve megìC³eemeeþer efJeJeeneleerue cegekeÌlecece& DeeHeCe mecepetve q I³ee³euee nJeb. Dev³eLee, Heleer-Helveer oesIeebveener HewMee®ee Òe®eb[ meesme Demeuee DeeefCe lees HetCe& osKeerue Peeuee lejerner meceeOeeve efceUt MekeÀle veener DeeefCe #egê megKee®es DeJe[byej Je ÒeoMe&ve keÀjC³ee®ee Òe³elvener kesÀefJeueJeeCee þjlees. megHejefueefJnbie cnCepes®e DeeeqlcekeÀ, DeebleefjkeÀ Je cnCetve®e JeweéekeÀ f Me=ieej ns®e JewJeeefnkeÀ peerJevee®eb cegekeÌlecece& DeeefCe efJeéekeÀu³eeCee®eb ÒescekeÀeJ³e b q Deens! ns veecemcejCeeves DevegYeJelee ³esles. menevegYetleer DeeefCe keÀ©Ceener Yeeye[sHeCeeHee³eer Demene³³e DeeefCe Deieef l ekeÀ þjleele! keÀejCe oeef j ê³e, ef v ej#ejlee, jes i ejeF& Fl³eeoereb Je<e³eer®³ee GoeÊe HeCe Yeeye[îee Je YeesUmeì menevegYetleerletve osCei³ee, f meyeefme[er, jeKeerJe peeiee Fl³eeoer leelHegjl³ee JesoveeMeecekeÀeb®eer GlHeÊeer nesles Je ÒeYeeJe Jee{lees. HeCe meeceeefpekeÀ J³eLeeb®es cetU ³ee GHee³eebveer veä nesle veener. Gueì; (ns GHee³e ueies®e yebo keÀjCes ³eesi³e vemeues lejer) l³eeletve nUtnUt yesHeJee&F&, uee®eejer, efve©lmeen, DeeUme, efveue&ppeHeCee, yeeb[iegUer Je=Êeer, celmej DeeefCe meeceeefpekeÀ efJeÜs<e Jeiewjs penjer DeHeÒeJe=Êeer efvecee&Ce nesT ueeieleele. l³eecegUs YeeJeefvekeÀ efvejeMee DeeefCe nleyeuelee ìeUe³e®eer Demesue lej menevegYetleer Je keÀ©Cee ³ee GoeÊe YeeJeveebvee GoeÊe MeneCeHeCeeceO³es ©Heebleefjle keÀje³euee nJeb! p³ee Mew#eefCekeÀ mebmLee; efJeÐeeLeea, efMe#ekeÀ Je HeeuekeÀebvee meJe¥keÀ<eHeCes me#ece yeveJeerle veenerle l³ee mebmLee yengleskeÀ meeceeefpekeÀ Je Jew³eeqkeÌlekeÀ J³eLeeb®es cetU Demetve ¢äerkeÀesve, yegodOeer, YeeJevee, Jeemevee, keÀueekeÀewMeu³e Je GlHeeokeÀlee ³eebvee peesHeemeCeejs Deelce%eevepev³e Je Deelce%eeveevegJeleea efMe#eCe osCeeN³ee mebmLee®e Jew³eeqkeÌlekeÀ Je meeceeefpekeÀ keÀu³eeCe meeOet (9)
 11. 11. MekeÀleele ns mecepeCes; cnCepes GoeÊe MeneCeHeCee! DeveglHeeokeÀ DeeefCe Demene³³e yeveJeCeeN³ee efMe#eCeecegUs efMe#eCemebmLee, efMe#ekeÀ, efJeÐeeLeea, HeeuekeÀ F. meJe&®e kebÀieeue nesleele. meenefpekeÀ®e MeeUs®eer HejJeeveieer, Devegoeve, peeiee, ÒeceeCeHe$e, efve³eceyee¿e vesceCegkeÀe Je Heieej, efve³eceeyee¿e osCei³ee Je yeskeÀe³eosMeerj keÀese®ebie keÌueemesme, f veJeerve yeeb[iegUer mebmLee keÀe{Ces DeMee DeveskeÀefJeOe keÀejCeebmeeþer Ye´äe®eej meg© neslees. HeCe ³ee Ye´äe®eejentvener Ye´ä yeeye cnCepes DeMee DeveglHeeokeÀ efMe#eCeecegUs efJeÐeeL³ee¥®eer ieUleer nesles. ner cegues®e yeeue keÀeceieej yevetve efpeJebleHeCeer cejCe DevegYeJeleele Je mecepee Heg{s efMekeÀueer lej megefMeef#ele (iegb[ Jee JewHeÀu³eûemle) yeskeÀej yeveleele. ³eeletve®e Heg{s GboerjmHeOee& DeeefCe peerJeIesC³ee keÀejJee³ee HeÀesHeÀeJeleele. ieefue®í jepekeÀejCeeuee Tle ³eslees. HeefjCeeceer meJe& mebyebefOeleeb®ee Glmeen, DeemLee DeefCe efveÿe mebHet ueeieleele DeeefCe meeceL³e&oe³eer efMe#eCe HejeYetle nesTve #egêlee DeeefCe Gvceeoer nervelee ³eeb®ee meeJe&ef$ekeÀ efJepe³e nesT ueeielees. IeeskebÀHeÆerJeeues DeY³eeme¬eÀce, yewþsHeCee®ee leCeeJe, HeeuekeÀebHeemetve ogjeJee, Jew³eeqkeÌlekeÀ DeemLeeHetJe&keÀ ceeie&oMe&vee®ee DeYeeJe, DevegYeJee®ee DeYeeJe, mebJeeoe®ee DeYeeJe ³eeveer meJe¥keÀ<e Nnemeele Yej He[les. HeCe mejkeÀejs keÀener keÀjesle Jee ve keÀjesle DeeHeCe meJe& mebyebeOeleeveer®e f vece´HeCee Je OeerìHeCee Deelcemeele keÀje³euee nJee. Òel³eskeÀ J³eJenejele keÀeUpeerHetJe&keÀ SskeÀCes, efJe®eej keÀjCes, ÒeMve efJe®eejCes, ®e®ee& keÀjCes, Òe³eesieebleer mJeerkeÀej efkebÀJee l³eeie keÀjCes F. yeeyeer Dee®ejCeele DeeCee³euee nJ³eele. Mes J eìer SkeÀ yeeye vekeÌ k eÀer Kejer Deens keÀer keÀener ef M e#eCemeb m Lee DeHeJeeoelcekeÀjerl³ee GÊece keÀece keÀjleele. l³eeb®es DeefYevebove DeeefCe l³eebvee ceveëHetJe&keÀ MegYes®íe! HeCe DeHeJeeoeves efve³ece efmeOo neslees ns osKeerue Kejs veener keÀe? Yeeye[sHeCee®es neue ìeUC³eemeeþer veeskeÀjer-J³eJemee³eeb®es osKeerue (10)
 12. 12. Kejs mJe©He DeeefCe DeeHeueer DeeJe[ Je #ecelee veerì peeCetve I³ee³euee nJeer. J³eJemee³eeYeesJeleer®³ee Peieceieeìe®eb Jeue³e Yesotve; l³ee J³eJemee³eele DebleYet&le Demeuesueb keÀece, OeeskesÀ, meceepeeJejerue Fä-Deefveä HeefjCeece peeCetve I³ee³euee nJes l e. lej®e DeeHeCe SKeeÐee vees k eÀjer J³eJemee³ee®³ee Deveeþe³eer DeekeÀ<e&CeeHeemetve otj jentve DeelceIeelekeÀer JewHeÀu³e Jee efJeke=Àle efJepe³ee®³ee GvceeoeHeemetve mJeleëuee Jee®eJet MekeÀlees. peeefnjele J³eeJemeeef³ekeÀebveer meg×e efnlekeÀejkeÀ mesJee, veeskeÀN³ee, J³eJemee³e DeeefCe GlHeeoveebvee Òeeslmeeefnle keÀ©ve; ueeYe IesCeeN³eebvee/ûeenkeÀebvee mene³³eYetle nesC³ee®ee HegC³e-J³eJenej keÀje³euee nJee. SkebÀojerle DeeHeu³ee J³eJemee³ee®eer meceepekeÀu³eeCekeÀejer yeepet Je JewefMeä³es DeekeÀueve Peeueer lej l³ee veeskeÀjer-J³eJemee³eele DeeHeCe mecejmelees. Dev³eLee nerveHeCee Je YeesUmeìHeCee DeeefCe Flej ÒeueesYeveebefJe<e³eer DeeMeeUYetleHeCee DeeefCe uee®eejHeCee Heojer ³esleele! J³eeJemeeef³ekeÀ meceeOeeve efceUC³eemeeþer; HejmHej meewneo&, GlmeJe, meceejbYe, Òeeslmeenve, ³eesi³e keÀecee®eer efJeYeeieCeer, GÊejoeef³elJe, efJeOee³ekeÀ met®eveeb®eer meg³eesi³e Je lelHej Debceue yepeeJeCeer DeeefCe ceeuekeÀ Je menkeÀejer ³eeb®³ee mec³ekedÀ keÀu³eeCee®e O³es³e Del³eeJeM³ekeÀ Deensle. De³eesi³e DeeefCe DeÒemlegle efJejkeÌleer®³ee Me=bKeuee NnemekeÀejkeÀ®e Demeleele. ``meg³eesi³e ceeiee&veb mece=odOeer'' ns O³es³e yeeUiee³euee®e nJes. ³eeletve®e DeeHeCe Jew³eeqkeÌlekeÀ Je meeceeefpekeÀ HeeleUerJejerue #egê O³es³e DeeefCe DeelceIeelekeÀer ¢äer, efJe®eej, YeeJevee Jee ke=Àleer ìeUt MekeÀlees. Lees[ke̳eele, megHejefueeqJnbie (ìer. Sme. Sce.) efkebÀJee mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer cnCepes JesieJesieȳee efJe®eejmejC³ee, O³es³es, ®eUJeUer, efceMevme, ÞeodOee, mebkesÀle, HejbHeje, ©{er, Peieceieeì, ÒeueesYeves, nJ³eeme DeeefCe efJeke=ÀleeR®³ee osKeerue cegUeMeer Jee ieeY³eele peeCes DeeefCe mJele뮳ee mebHetCe& peerJevee®es meeLe&keÀ keÀjCes! megHejefueeqJnbie ner Oecee&oe³e efkebÀJee (11)
 13. 13. yeepeejyegCeieer yeeye veener. l³eecegUs menYeeieemeeþer meJee¥®es Deelceer³elesves mJeeiele nesles. Hejbleg osCei³ee cee$e vece´HeCes veekeÀeju³ee peeleele. lemes®e; megHejefueeqJnbieceO³es J³ekeÌleer®³ee iegCe-oes<eeb®ee Je efveûen- mKeueveMeerueles®ee v³ee³eefveJee[e kesÀuee peele veener. J³eeqkeÌleiele meJe³eer, Deenej, MeejerejkeÀ ueeYe, Jew³eefkeÌlekeÀ HeÀe³eos, veHeÀe-vegkeÀmeeve, HeL³e - DeHeL³e, LeesHeìCes f (Patting), efMeefLeueerkeÀjCe, keÀjceCetkeÀ, GlmeJe, Oeeefce&keÀ ª{er, HejbHeje, KesU, mebieerle, efmevescee, ve=l³e, meeQo³e& meeOeves, DeuebkeÀej, keÀuee, He@ÀMeve, keÀes[er DeMee megKeoe³eer Jee mene³³ekeÀejer HeCe og³³ece yeeyeeRyeÎue megHejefueeqJnbieceO³es DeJeepeJeer Je ÒeeOeev³e¬eÀceeves ®e®ee& kesÀueer peele veener. DeKesj; DeeHeu³ee DeY³eemeeve, Dee®ejCeeveb DeeefCe Flejebvee menYeeie keÀ©ve IesC³eeveb megHejefueeeqJnbie®ee pees Deevebo DevegYeJelee ³eslees, lees®e cenÊJee®ee Deens. Deecner ceesþeues oeJes keÀjCeb DeeefCe legcner HegmlekeÀeJeªve efveJJeU vepej efHeÀjJeCeb oesvnerner J³eLe& Deensle. cnCetve®e ÒeeOeev³e¬eÀceeves; DeY³eeme, Òe³eesie Je Flejebvee menYeeieer keÀjC³ee®eer ke=Àleer keÀjCes Je efle®ee Deevebo Hegvne Hegvne DevegYeJetve peerJeve meeLe&keÀer ueeJeCes cenÊJee®es Deens. keÀejCe, l³eeletve®e Jew³eeqkeÌlekeÀ Je JeweféekeÀ peerJeveeJejerue efJeke=Àleer®ee Heie[e keÀceer keÀceer nesle; Jew³eeqkeÌlekeÀ mJeeleb$³eeletve Deelcemee#eelkeÀej Je ueeskeÀMeenerletve efJeéekeÀu³eeCe meeO³e nesleerue. meJex YeJevleg megefKeveë Jew³eeqkeÌlekeÀ Je efJeéekeÀu³eeCee®eer ¢äer, efJe®eej, YeeJevee DeeefCe ke=Àleer ³eeÜejs, NnemekeÀejkeÀ GLeUHeCee DeeefCe #egê mebkegÀef®eleHeCee ³eeletve cegkeÌleer efceUtve meJe& peCe megKeer nesJeesle. (12)
 14. 14. Dr. Shriniwas Janardan Kashalikar FOLLOWING BOOKS ARE AVAILABLE FOR FREE DOWNLOAD ON Website - www.superliving.net

×