Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

TCVN 6260 2009.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à TCVN 6260 2009.pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

TCVN 6260 2009.pdf

  1. 1. ro Treu cHuAr.r eudc ctA TCVN 626CI : 2009 Xuil bin l6n 2 xr rflANG psoc LANc H6n Hop - yEu cAu xY lHuAr Portland blended ""r"nt - Specifications FtA NOt - 2009
  2. 2. TcVN 6260 , ioog Ldi n6i deu TCVN 6260 : 2009 thay thd TCVN 6260 : 1992. TcvN 6260 : 2009 do Vi6n Vdt li6u xdy dung - 86 XAy dung bi6n soan, 86 X6y dung dd nghi, Tdng cr,rc Ti6u chudn Do ludng chdt ludng thdm dinh, 86 Khoa hoc vi COng ngh6 c6ng bd.
  3. 3. TtEu cHUAN ou6c ctA TCVN 6260 : 2009 Xudl bin l6n 2 Xi m5ng po6c ling h5n hgp - y6u c6'u k! thuqt Portland blended cements - Specifications 1 Pham vi ap dgng Ti,6u chudn ndy 6p dqng cho loaixi mdng po6c ldng hdn hop th6ng dyng. 2 TAi li6u viQn din c6c tdri li6u vi€n ciSn sau la cdn thidt khi ap dung ti€u chudn nay. odi v6i c1ctai li6u vien din c6 ghi nim cong bd thi iip dung b6n duoc n6u. Ddi v6i c6c tai ti6u vi6n dan kh6ng ghi nim cong bd thi 6p dung phidn bin m6i nhd't, bao gdm c6 b6n sfia edi (ndu c6). TCVN 141 :2A08 Xi ming - phuong phrip ph6n tich ho6 hoc. TcvN 4030 : 2003 xi ming - phuong ph6p xac dinh d6 min. TcvN 4787 :2001 (EN 196-T: 1989) Xi ming - phuong phdp tdy m5u vir chudn bi m5u. TCVN 5438: 2OO4 Xi mdng - Thu6t ngfidinh nghia. TCVN 5439 : 2004 Xi m6ng - ph6n toai. TcvN 6016 : 199s (rso 679 : 1989) Xi ming - phudng ph6p th&- X6c dinh d6 b6n. TCVN 6a17 : 1995 (lso 9597 : 19s9) Xi mdng - Phuong phap thr? - X6c dinh thdi gian d6ng kdt va d6 dn o-inh. TCVN 6882:2001 phu gia khodng cho xi mdng. TCVN 7711 :2007 Xi ming po6c ling h6n hop b6n sun ph6t. TCXD 168 : 1989 Thach cao ding dd s6n xudt xi ming'. 3 Quy dinh chung 3'1 Xi mdng po6c lang h6n hop th6ng dung lir chdt kdt dinh thuf, duoc duoc s6n xudt bing cach nghidn min h5n hop clanhke xi mdng po6c ling v6i m6t lugng thqch cao cdn thidt vd c6c phu gia kho5ng, co thd s& dung phu gia c6ng ngh6 (ndu cdn) trong qu6 trinh nghidn hoic bing c6ch tron ddu c6c phu gia kho6ng di nghidn min v6ixi mdng po6c ling.
  4. 4. TCVN 6260 : 2009 3.2 cranhke xi mdng po6c ring ding dd s6n xudt xi ming po6c ring h6n hgp c6 hdm lugng magie oxit (MgO) kh6ng l6n hdn 5 %. 3.3 phr,r gia kho6ng dd sAn xudt xi mdng po6c lang h6n hgp phai thoa mdn c6c yeu cdu c0a TCVN 6gg2 : 2001 vir quy chudn sft dung phr,r gia trong s6n xudt xi mdng' *cactieuchudnTCXDviTCNs6dtJpcchuydnaditnannTCVNhodcQCVN 3.4 phrl gia c6ng nghQ gdm c6c chdt cai thi6n qu6 trinh nghi6n, van chuydn' d6ng bao va/ho{c b6o ( qu6n xi ming nhurrg kh6ng rirm 6nh hu6ng xdu t6i tinh chdt c0a xi m'ng, v0a vi b6 t6ng; ham rLrgng lI phu gia c6ng nghQ irong xi mdng kh6ng i6rr hon i ?6' 3.5 Tdng tugng c6c phu gia kho6rng (kh6ng kd thach cao) trong xi m6ng po6c ldng h6n hop' tinh theo khdi lrtong xi mdng, kh6ng l6n hon 40 o/o,trong d6 phu gia cfdy kh6ng qu1 20 o/o' 3.6 Thqch cao dd sfin xudt xi ming po6c l6ng h6n hgp c6 chdt lggng theo TCXD 168 : 89' 3.7 Xi mSng po6c l6ng h6n hgp gdm ba m6c PCB30, PCB40 vir PCB50, trong d6: - PCB la kf hieu quy u6c cho xi ming po6c lSng h6n hgp; _ cactri sd 30, 40, 50 rdr cdong dQ n6n tdi tnidu m5u v[ra chudn 6 tudi 2g ngiry d6ng rin, tinh bSng MPa,x6cdinhtheoTCVN6016:1995(lSO679:1989)' 4 YGu cdu kI thu?t C6c chi ti6u chdt lugng c6a xi mdng po6c ling h5n hgp dugc quy dinh trong BAng 1' 6
  5. 5. 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 TCVN 6260 :2009 Bing 1 - C5c chi ti6u chi't lugng cfra xi ming po5c ting h5n hqp Phuong ph6p thfr Ldy m5u vd chudn bi m6u th&theo TCVN 4787 :2001 (EN 196-7: 1989). Cudng d6 n6n x6c dinh theo TCVN 6016 : 1995 (lSO 679 : 1989). DQ min x6e dinh theo TCVN 4030 : 2003. Thoi gian d6ng kdt va dQ dn dinh thd tich x6rc dinh theo TCVN 6017 :1995 (lSO 9597:1989). Hdm luong SO, x6c dinh theo TCVN 141 :2008. D6 n6 autoclave ddoc x6c dinh theo TCVN 7711 6 Ghi nhin, bao g5i, vQn chuydn vi bio quin 6.1 Ghi nhin 6.1.1 Xi mdng po6c lSng h5n hop khi xudt xrl6ng 6 dang roi hoic d6ng bao ph6i c6 tii liQu chdt lugng kdm theo v6i n6i dung: c6c chi ti6u Mrlc PC83O PCB4O PCB5O 1. Cuong dO n6n, MPa, kh6ng nh6 hon: - 3 ngiy t 45 min - 28ngdytBh 14 30 18 40 22 50 2. Thdigian d6ng kdt, min - Odt ddu, kh6ng nh6 hon - kdt thuc, khdng l6n hon 45 420 3. O0 min, x6c dinh theo: - phdn cdn laitr6n sAng kich thU6c 6 0,09 mm,o/o, kh6ng l6n hon - bd mflt ri6ng, x6c dinh theo phuong ph6p Blaine, cmzlg, kh6ng nh6 hon 10 2 800 4, D0 dn cfinh thd tich, x6c dinh theo phuong phep Le Chatetier, mm, kh6ng ldn hon 10 5. Hdm luong anhydric sunphuric (SOr), %, khdng l6n hon 3,5 6. DQ nd autoclavel), %, kh6ng l6n hon 0,8 cHu rHicn : 1) Ap dung khi c6 y6u cdu crla kh6ch hing
  6. 6. fCVN 6260 : 2009 - t6n co s6 s6n xudt; ^"' - t6n vd m6c xi mdng theo ti6u chudn ndy; : - gi5 tri c6c mfc chi ti6u theo Didu 4 cla ti6u chudn niry; - khdi lugng xi ming xudt xu6ng vi sd hi6u 16; - ngay, th6ng, ndm xudt xr.l6ng. 6.1.2 TrOn v6 bao xi mdng ngodri nhin hiQu d5 ding kf, cdn ghi 16 : - t6n vd mic xi rndng theo ti6u chudn nAy-; - t6n cd s6 sin xuat; - khdi luqng tinh cOa bao; - th6ng, ndm s6n xudt; - hu6ng d6n sfidung vd bAo quin; - so hiQu 16 s3n xuAt; - vi€n d5n ti6u chudn niry. 6.2 Bao g6i 6.2.1 Bao dr,/ng xi mdng po6c ldng h5n hgp d6m b3o kh6ng ldm giAm chdt ldqng xi mdng vir khdng bi r5ch vd khi van chuydn vd b6o qu6n. 6.2.2 Kh6i luong tinh cho m6i bao xi mdng la (50 t 0,5) kg ho6c khdi lugng theo tho6 thuqn v6i kh6ch hirng nhrmg dung sai phAl theo quy dinh hi,On hirnh. 6.3 Vqn chuydn 6.3.1 Khdng duoc vdn chuydn xi mdng po6c lSng h5n hop chung v6i cAc loai hdng ho6 gdy 6nh hudng xdu t6ichdt luong c0a xi mdng. 6.3.2 Xi m6ng bao drtoc vin chuydn bing c6c phuong tiQn vdn tai c6 che chSn chdng mua vd dm u6t. 6.3.3 Xi ming rdi duoc vAn chuydn bing phuong ti6n chuy6n dgng. 6.4 Bio quin 6.4.1 Kho chfa xi mdng bao ph6i dAm b6o kh6, sach, ndn cao, c6 trrdng bao vd m5i che chSc ch5n, c6 ldi cho xe ra vdo xudt nh6p d6 d2rng. C6c bao xi mdng kh6ng duoc xdp cao qu6 10 bao, phii c6ch tudng ft nhdt 20 cm vir ri6ng theo trtng 16. 6.4.2 Xi ming po6c ling h5n hop ph6i b6o hdrnh chdt lugng trong thdi gian 60 ngdy kd trr ngiry xudt xU6ng. 8

×