Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Evaluation marking

Evaluation Marking Chart for Maharashtra Board SSC Students, ednexa.com, online education,

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Evaluation marking

 1. 1. मूल्यमापन योजना (इ. १० वी)अ.क्र.ववषय लेखी परीक्षा तोंडीपररक्षागुणप्रात्यवक्षक परीक्षा एकूणगुणप्रश्नपविकासंख्यागुण कालावधी गुण कालावधी इ .१०वी१. प्रथम भाषा ०१ ८० ०३ २० ---- ---- १००२. वितीय भाषाककवा संयुक्त भाषा०१०२८०४०+४००३०२+०२२०१०+ १०----------------१००१००३. तृतीय भाषा ०१ ८० ०३ २० --- --- १००४. माविती संप्रेषणतंिज्ञान (ICT)०१ ४० ०२ --- १० --- श्रेणी५. गवणत(बीजगवणत + भूवमती )ककवासामान्य गवणत(भाग - १ + भाग - २ )०२०२४०+४०४०+४००२प्रत्येकी०२प्रत्येकी--------२०अंतगगतमूल्य मापन२०अंतगगतमूल्यमापन------१००१००६. ववज्ञान आवण तंिज्ञान ०१ ८० २ तास३०वमवनटे---- २० (प्रात्य.)२०बहुपयागयीप्रश्न१ तास ३०वमवनटे३० वमवनटे१००
 2. 2. ७. सामावजकशास्त्रे(अ) इवतिास +ना.शास्त्र(ब) भूगोल +अथगशास्त्र०१०१२८+१२२८+१२०२०२------१०१०अंतगगतमूल्यमापन------१००८. आरोग्य व शा . वशक्षण ०१ २५ १.५ --- २५ --- श्रेणी९. व्यवक्तमत्त्व ववकास ०१ ५० ०२ --- --- --- श्रेणी१० कायगवशक्षण/पुवगव्यावसावयकअभ्यासक्रम--- --- --- --- --- --- श्रेणी११ समाजसेवा /स्काउट /गाईड/ नागरी संरक्षणव वाितूक सुरक्षा/संरक्षणशास्त्र/एन.सी.सी / व्यवसायमागगदशगन----------------------------------------श्रेणीएकूण ६००
 3. 3. बीजगवणत ( Algebra ) व भूवमती ( Geometry )इ. १० वीमूल्यमापन योजना (मार्ग २०१४ व त्यापुढील परीक्षांसाठी)१. लेखी परीक्षाबीजगवणत 40 गुण वेळ 2 तासभूवमती 40 गुण वेळ 2 तास* अंतगगत मूल्यमापन 20 गुणएकूण 100 गुण* अंतगगत मूल्यमापन –गृिपाठ लेखन – 10 गुण – बीजगवणत व भूवमतीर्े 10 गुणांर्ेप्रत्येकी 5-5 गृिपाठ घेऊन त्या 100 गुणांपैकीवमळालेल्या गुणांर्े रुपांतर 10 गुणांत करणे.बहुपयागयी प्रश्नांर्ी – वितीय सिाच्या शेवटी सवगर्ार्णी – 10 गुण अभ्यासक्रमावर आधाररत बीजगवणत व भूवमतीयांसाठी प्रत्येकी 20 गुणांर्ी अशी 40 गुणांर्ीवगाांतगगत र्ार्णी घेऊन त्यात वमळालेल्या गुणांर्ेरुपांतर 10 गुणांत करणे.एकूण 20 गुण
 4. 4. * बीजगवणत व भूवमतीगुणवनिाय प्रश्नांर्े ववभाजनगुण ववकल्पासि गुण* 1 गुणार्े 6 पैकी 5 उपप्रश्न सोडववणे 05 06* 2 गुणांर्े 6 पैकी 4 उपप्रश्न सोडववणे 08 12* 3 गुणांर्े 5 पैकी 3 उपप्रश्न सोडववणे 09 15* 4 गुणांर्े 3 पैकी 2 उपप्रश्न सोडववणे 08 12* 5 गुणांर्े 3 पैकी 2 उपप्रश्न सोडववणे 10 15एकूण 40 60प्रश्नप्रकारनुसार गुणववभागणी उद्दिष्टानुसार गुणववभागअ.क्र.प्रश्नप्रकार गुण शेकडागुणअ.क्र.उद्दिष्टे बीजगवणतशेकडा गुणभूवमतीशेकडा गुण1. अवतलघूत्तरी 06 10 1. ज्ञान 15 152. लघुत्तरी 27 45 2. आकलन 15 153. द्ददघोत्तरी 27 45 3. उपयोजन 60 50एकूण 60 100 4. कौशल्ये 10 20एकूण 100 100
 5. 5. घटकानुसार गुणववभागणीबीजगवणतघटकानुसार गुणववभागणीभूवमतीअ.क्र.घटकार्े नाव ववकल्पासिगुणअ.क्र.घटकार्े नाव ववकल्पासि गुण1. अंकगवणत श्रेढी वभूवमतीय श्रेढी(A.P. andG.P.)12 1. समरूपताsimilarity122. वगग समीकरणे(Q.E.)12 2. वतुगळCircle103. दोन र्लांतीलरेषीय समीकरणे12 3. भौवमवतक रर्ना 104. संभाव्यताProbability10 4. विकोणवमतीTrigonometry105. सांवख्यकी- IStatistics06 5. वनदेशक भूवमतीCoordinategeometry086. सांवख्यकी - II 08 6. मित्त्वमापनMensuration10एकूण 60 एकूण 60
 6. 6. सुधाररत मूल्यमापन योजनेर्ी वैवशष्ट्ये१. गवणत (बीजगवणत व भूवमती) िा ववषय २०१३ - २०१४ या शैक्षवणक वषागपासून इ. १० वी साठी१५० गुणांऐवजी १०० गुणांर्ा रािील.२. बीजगवणत व भूवमतीसाठी प्रर्वलत पद्धतीप्रमाणे लेखी परीक्षेसाठी स्वतंि प्रश्नपविका व स्वतंिउत्तरपविका राितील.३. प्रश्नपविकेर्ा आराखडा देण्यात येणार नािी. त्याऐवजी गुणवनिाय प्रश्नांर्े ववभाजन देण्यात आलेलेआिे. प्रश्नांर्ा क्रम ठरववण्यार्े स्वातंत्र्य प्रावश्नकांना रािील.
 7. 7. General MathematicsPART – 1Unit I – Arithmetic1. Variation –- Introduction- Type of variation- Time, work and speed2. Sequences- Introduction- Patterns of numbers- Progressions- Arithmetic progressionsUnit II – Commercial Mathematics3. Modern marketing techniques-- Discount- Rebate- Commission- Brokerage- Instalments4. Taxes and Investments-a. Introductionb. Sales taxc. VATd. Income Tax
 8. 8. e. Investmenti. Bank investmentii. Post investmentiii. Life insuranceiv. Shares and Mutual funds5. Linear equations in two variables- Introduction- Solution of equation in two variables- Method of solving linear equation in twovariables6. Quadratic equations- Introduction- Solution of quadratic equations- Methods of solving quadrant equationsPART – IIUnit IV – Geometry1. Similarity- Introduction- Test of similarity- Properties of similar triangles- Basic proportionality theorem- Similarity in right angled triangle.Pythagoras theorem statement- Pythagorian Triplets- Application of Pythagoras theorem- Appolloneous theorem
 9. 9. 2. Circle- Introduction- Terms related to circles- Properties of chords- Properties of tangents- Arc of circle3. Trigonometry- Basic concepts in Trigonometry- Problems related to height and distanceUnit V – Constructions4. Geometric Constructions –- Construction of incircle of triangle- Construction of circumcircle of triangle- Tangents to the circle- Construction related to designUnit VI – Mensuration5. Surface area and volume –- Parallelopiped- Rectangular parallelopiped- Cube- Cylinder- Cone- Sphere and hemisphere
 10. 10. Unit VI – Statistics6. Statistics- Representation of data- Histogram- Frequency polygon- Pie Diagram- Measures of central tendency for grouped data- Probability
 11. 11. Social SciencesPart – IHistory and Political scienceStd. XUnit 1 : Imperialisma. Geographical discoveries and colonizationb. Asia : India, China, Japanc. AfricaUnit 2 : 20 th Century Age of conflicta. First world warb. Russian Revolutionc. The League of Nationsd. Dictatorships in Europe, Second World War and worlde. United Nations OrganizationUnit 3 : Emancipation of Asia and Africaa. Asiab. AfricaUnit 4 : World after World War IIa. Cold warb. Scientific and Technological Progressc. Globalization
 12. 12. Political ScienceStd. X1. DemocracyMeaning, Types and characteristics2. Political Parties and types Meaning, Need, Types of Political Parties – Nationaland Regional.3. Social Diversity and Democracy. What is social diversity?i. Caste / race Democracyii. Language and Democracyiii. Religion and Democracyiv. Gender and Democracy4. Challenges to Democracy Remedial measures to the challenges5. Internal work
 13. 13. Social SciencesPart – IIGeography and EconomicsGeography of IndiaStd - XUnit 1 Physical Division of India1.1 Identification of PhysicaldivisionUnit 2 North Indian Mountain2.1 Himalayas2.2 Associated mountainsUnit 3 North Indian Plain Region3.1 Deserts3.2 Western Plains3.3 Central Plains3.4 Eastern Plains3.5 Delta regionUnit 4 Peninsular Plateau Region4.1 Malwa Nagpur Plateau4.2 Maharashtra Plateau4.3 Karnataka Plateau4.4 Telangana PlateauUnit 5 Western Ghats and Eastern Ghats5.1 Sahyadris5.2 Eastern Ghats
 14. 14. Unit 6 Coastal Region6.1 Eastern coastal plain6.2 Western coastal plainUnit 7 Indian Islands7.1 Western Islands7.2 Eastern IslandsUnit 8 Practical8.1 CartographyUnit 9 Practical9.1 One dimensional diagrams9.2 Two dimensional diagrams
 15. 15. सामावजक शास्त्रे भाग १ववषय : इवतिासघटकवनिाय गुणववभागणीअ.क्र. घटक गुण ववकल्पासि गुण1. साम्राज्यवाद 06 092. संघषगमय ववसावे शतक 12 173. आवशया व आद्दिका खंडांतील बंधमुक्ती 04 054. दुसऱ्या मिायुद्धानंतरर्े जग 06 08एकूण 28 39राज्यशास्त्रघटकवनिाय गुणववभागणीअ.क्र. घटक गुण ववकल्पासि गुण1. लोकशािी 03 3 + 12. राजकीय पक्ष 02 2 + 23. सामावजक ववववधता व लोकशािी 03 3 + 14. लोकशािीपुढील आव्िाने व उपाय 04 4 + 2एकूण 12 18सूर्ना :इवतिास + राज्यशास्त्र लेखी परीक्षेसाठी ४० गुण + अंतगगत मूल्यमापनार्े १० गुण राितील.
 16. 16. इयत्ता १० वीववषय : इवतिास + राज्यशास्त्रप्रश्नपविका आराखडासूर्ना : १. सवग प्रश्न सोडववणे आवश्यक आिे.२. उजवीकडील अंक पूणग गुण दशगववतात.३. १ त ५ प्रश्न इवतिास व ६ ते ९ प्रश्न राज्यशास्त्रावरील आिेत.सामावजक शास्त्रे भाग -२ववषय : भूगोलघटकवनिाय गुणववभागणीअ.क्र. घटक शेकडा गुण गुण ववकल्पासि गुण1. भारतातील स्वाभाववक ववभाग 03 10.70 042. उत्तरेकडील पवगतमय प्रदेश 04 14.30 063. उत्तरेकडील मैदानी प्रदेश 07 25.00 114. िीपकल्पीय पठारी प्रदेश 04 14.30 065. घाट, द्दकनारपट्टीर्ी मैदाने आवण भारतीय बेटे 06 21.40 096. प्रात्यवक्षक 04 14.30 06एकूण 28 100.00 42अथगशास्त्रघटकवनिाय गुणववभागणीअ.क्र. घटक गुण ववकल्पासि गुण1. अथगव्यवस्थेर्ी ओळख 02 022. अथगव्यवस्थेर्ी मूलभूत समस्या व उपाययोजना 02 023. भाववाढ 04 084. सावगजवनक ववतरणप्रणाली व ग्रािक संरक्षण 04 08एकूण 12 20
 17. 17. सूर्ना :भूगोल + अथगशास्त्र लेखी परीक्षेसाठी ४० गुण + अंतगगत मूल्यमापनार्े १० गुण राितील.इयत्ता १० वीववषय : भूगोल + अथगशास्त्रप्रश्नपविका आराखडासूर्ना : १. सवग प्रश्न सोडववणे आवश्यक आिे.२. उजवीकडील अंक पूणग गुण दशगववतात.३. भारताच्या नकाशा आराखड्यार्ा वापर प्रश्न क्र. २ साठी करावा.४. नकाशा काढण्यासाठी स्टेवन्सलर्ा वापर करण्यास परवानगी आिे.५. १ ते ४ प्रश्न भूगोलार्े व ५ ते ७ प्रश्न अथगशास्त्रावरील आिेत.
 18. 18. English (First language)a. A Coursebook in English (Kumarbharati)1. Detailed Studya. Prose : About 64 pages of literary and non –literary (informative) text (excludingnotes, illustrations, tasks, etc.)b. Poetry : about 250 lines.Non – detailed study : A selection ofliterary text(short stories, one act play)b. Grammar :
 19. 19. Sr.No.Items Specification1. Revision of grammaticalitems studied up to Std VIII.____________2. Different kinds ofsentencesSimple, Compound, Complex3. The Tenses a. Continuousi. Present Perfectii. Present Perfectiii. Past Perfectiv. Future with will / shall and‘going to’b. ContinuousSequence of Tenses.4. Articles a, an, the (advanced level)5. Prepositions Different uses6. Word Formation Nouns / Adjectives / Verbs / Adverbs7. Voice Statements, questions, negatives, indirect object8. Question formation Tag questions9. Reported Speech Statements, questions, commands, requests,exclamation
 20. 20. 10. Punctuation Usage11. Non – finites Infinitives, Gerunds, Participles12. Modal Auxiliaries Uses of ‘can’, ‘may’, ‘might’, etc13. Conditionals Unreal conditions in the present/past Possibleconditions in the future
 21. 21. Weightage to be given at Std. XThe following weightage is to be given to the various aspects of thesyllabus.1 Reading Skill (Textual and non – textual) 40%2 Grammar 15%3 Writing skill 25%4 Oral test 20%
 22. 22. मराठी (प्रथम भाषा)गद्य ववभाग - सुमारे ८० पृष्ठे∙ (प्रस्तावना, टीपा, स्वाध्याय वगळून) स्वयंअध्ययना पाठ नसेल. स्थूलवार्न िा स्वतंि ववभाग असेलपाठ. प्रार्ीन गद्य २ पाठ.पद्य ववभाग∙ सुमारे २०० ओळींपैकी प्रार्ीन पद्य ओळी.(अभंग, पंवडती काव्य, पद, ववराणी, पोवाडा फटका इ.).व्याकरण१. अलंकार – रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यवतरेक.२. समास – िंि (इतरेतर, वैकवल्पक, समािार), विगु.३. अव्ययी भाव.४. पयागयी शब्द.लेखनवनयमांनुसार शब्द वलविणे.(लेखनवनयम पाठ्यपुस्तकात देणे आवश्यक).५. ववरामवर्न्िे – ववरामवर्न्िांर्ा वापर करणे.वाक्प्प्रर्ार व म्िणी : अथग सांगून वाक्प्यात उपयोग करणे.
 23. 23. वनबंध लेखन :प्रसंगावरून, कल्पनाववस्तार, आत्मवृत्त, वैर्ाररक वनबंधासाठी प्रमाणभाषेतील बोलीभाषेतील लेखन र्ालेल.साधकबाधक मुिे मांडणे आवश्यक. अवभव्यक्तीस प्राधान्य.गद्य आकलन / सारांशलेखन – अपरठत गद्यउतारा.उपयोवजत लेखन१. पिलेखन – कौटुंवबक, मागणी, ववनंती, तक्रार.२. वनमंिणपविका३. आवेदनपि४. अिवाललेखन – (शालेय कायगक्रम)५. अवभप्रायलेखन (पुस्तक, नाटक, संगीत, वर्ि)६. बोलीभाषेतील उतारे(बोलीभाषेतील उताऱ्यांर्े प्रमाणभाषेत रुपांतर करणे)
 24. 24. संवादकौशल्ये : (तोंडी परीक्षा)भाषापररर्य : वर्न्िव्यवस्था (पाठ्यपुस्तकात देणे, गुण नािीत.)पूरक वार्न : वार्न कौशल्यासाठी वार्नीय पुस्तकांर्ी यादी देणे. (गुण नािीत.)हिदी ( प्रथम भाषा )कक्षा १० वी१. गद्य – ६४ पृष्ठ (लगभग )अनुमावनत १४ गद्य पाठकिानी ५वनबंध ४एकांकी ४ववज्ञान / पयागवरण १िास्य – व्यंग २यािावणगन १
 25. 25. २. पद्य – २०० पद्य पंवक्तयााँकववताएाँ १२मध्ययुगीन ३आधुवनक ९३. स्थुलवार्न (ववववधा ) २४ पृष्ठ (लगभग)४. व्याकरणसंयुक्ताक्षर, ववरामवर्िनों का पररर्य, शुद्ध प्रयोग,पदपररर्य – संज्ञा, सवगनाम, ववशेषण, द्दक्रया, हलग, वर्न, कारक अव्यय, संवध, किावतें मुिावरेवाक्प्य – उपवाक्प्य, छंद, वणग, यवत, मािा, गण पररर्य, दोिा, र्ौपाई, सोरठा, गीवतका|५. रर्ना ववभागवनबंध – कल्पनात्मक, ववर्ारात्मक, वणगनात्मक, आत्मकथात्मक, सारांश लेखन, आकलन – गद्य /पद्य६. प्रयोजनमूलक हिदीपि – कायागलयीन, व्यावसावयक, कायगक्रमपविका, वनवेदन, वनमंिण, समार्ारलेखन, पाररभावषकशब्दावली आदी |७. संभाषण कौशलमित्वपूणग :इस प्रारूप में आवश्यकतानुसार पररवतगन करने का अवधकार ‘मंडल’ के ‘हिदी अध्ययन पररमंडल’ को रिेगा |
 26. 26. English (Third language)b. Grammar Std. XSr.No.Items Specification1. Revision ofgrammatical itemsstudied up to StdIX.____________2. The Sentence Typesi. Questions – ‘Wh’ word questionsii. Imperativeiii. Exclamations3. The Tenses i. Present Perfect-Uses – action in the past having currentrelevance.ii. Present Perfect Continuous –Uses – actions continued from past topresent.iii. Past Perfect and Past PerfectContinuousiv. Future with will / shall and ‘going to’4. Articles Uses of ‘a’, ‘an’, ‘the’
 27. 27. 5. Prepositions Different uses6. Reported Speech Statements, questions, commands, requests,exclamation7. Passive Voice Statements, Questions, and Indirect object8. Modal Auxiliaries ‘can’, ‘may’, ‘might’, etc9. Non – finites Infinitives and Participles10. Degrees ofComparisonIdentification of Word – forms11. Word Formation Interchange of word – forms(Nouns/Adjectives/Verbs/Adverbs)12. Punctuation Different UsesWeightage to be given at Std. XThe following weightage is to be given to the various aspects of thesyllabus.1 Reading Skill (Textual and non – textual) 40%2 Grammar 15%3 Writing skill 25%4 Oral test 20%
 28. 28. मराठी (वितीय भाषा)गद्य पाठ : एकूण ५५ पृष्ठे (प्रस्तावना, टीपा, स्वाध्याय इ. वगळून)पद्य पाठ : सुमारे १०० ओळीस्थूल वार्न : सुमारे १५ पृष्ठे.व्याकरण : १. समास, विगु, िंि (तीन उपप्रकारांसि – समािार,वैकवल्पक, इतरेतर ): २. वाक्प्यप्रकार – प्रश्नाथगक, अज्ञाथगक, उदगाररवार्क, ववधानाथी३. लेखनवनयमांनुसार शब्द वलविणे.४. वाक्प्प्रर्ारलेखन : अ. वनबंध (द्ददलेल्या मुद्यांच्या आधारे) वणगनात्मक १, कल्पनात्मक १, वैर्ाररक १आ. गोष्ट / कथालेखन – (मुद्यांवरून)इ. उतारा आकलन (पठीत उताऱ्यावर तीन प्रश्न देणे)उपयोवजत (व्याविाररक) : अ. पिलेखन – व्यवसावयकलेखन आ. वृत्तलेखन (बातमी लेखन) / जाविरातसंवादकौशल्ये : तोंडी परीक्षा
 29. 29. मराठी (संयुक्त)गद्य पाठ : सुमारे ३० पृष्ठे(प्रस्तावना, रटपा, स्वाध्याय इ. वगळून)पद्य पाठ : सुमारे ५० ओळीलेखन : एकूण ३ प्रकार१. वणगनात्मक / आत्मवृत्तपर वनबंध(द्ददलेल्या मुद्यांच्याआधारे )२. मुद्यांवरून गोष्ट३. पिलेखनव्याकरण : १. काळार्े प्रकार – वतगमान, भूतकाळ,भववष्ट्यकाळ२. वाक्प्यलेखन३. शुद्ध शब्द वलविणे४. वाक्प्प्रर्ार (पाठांच्या आधारे)
 30. 30. संवादकौशल्ये (तोंडीपरीक्षा)हिदी (वितीय भाषा)कक्षा (१० वीं)१. गद्य : १२ पाठ : ५० पृष्ठ (लगभग)किानी ४वनबंध ४एकांकी १ववज्ञान / पयागवरण १यािावणगन १िास्यव्यंग्य ११२२. पद्य : १०० पद्य पंवक्तयााँमध्ययुगीन : कववताएाँ, विवेदीयुगीन, छायावादी, नई कववता, समकालीन (प्रकृवतपरक : २ कववताएाँिो)३. स्थुलवार्न (ववववधा)(लगभग वीस पृष्ठ) ५ ते ६ पाठ४. व्याकरण – पूवगज्ञान की आवृवत्तमुाँिावरें - अथग वलखकर वाक्प्यप्रयोग, अव्यय पिर्ानना तथा वाक्प्यप्रयोग, कालपररवतगन, अशुद्ध वाक्प्योंका शुवद्धकरण
 31. 31. ५. रर्नाववभागवनबंध – ववर्ारात्मक, वणगनात्मक, आत्मकथात्मक |किानी लेखन – रुपरेखा के आधार पर, आकलन |प्रयोजनमूलक हिदी –पिलेखन – कायागलयीन एवं व्यावसावयक, ववज्ञापन पररभावषक शब्दावली |
 32. 32. हिदी (संयुक्त)१. पाठ : ३० पृष्ठ (लगभग)गद्य ८किानी ३वनबंध ३ (िास्यव्यंग्य – १)एकांकी १पयागवरण १८२. पद्य : ६ कववताएाँ लगभग (२५ – ३० पंवक्तयााँ)मध्ययुगीन १आधुवनक ५३. व्याकरणमुाँिावरेंअव्ययों का वाक्प्यों में प्रयोगमित्वपूणग :इस प्रारुपमें आवश्यकतानुसार पररवतगन करने का अवधकार ‘मंडल’ के हिदी अध्ययन मंडल को रिेगा |

×