Publicité

Opendata and business - داده های باز و کسب و کار

15 Jan 2017
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Opendata and business - داده های باز و کسب و کار (20)

Publicité

Opendata and business - داده های باز و کسب و کار

 1. ‫باز‬ ‫های‬‫داده‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تاثیر‬
 2. ‫افاضاتی‬ ‫محمد‬ @efazati ‫ارتباط‬ ‫روان‬ ‫شرکت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دپارتمان‬ ‫مدیر‬ Scalable Projects, Big Data, Text Processing, DevOps and Full Stack Developer And Project Manager
 3. ‫چیست؟‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫داده‬ 1
 4. “– ‫آزاد‬ ‫)داده‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫عنوان‬Open Data‫هایی‬ ‫داده‬ ‫به‬ ( ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫اطل ق‬‫رايگان‬‫و‬‫آزاد‬‫همه‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫قالب‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫های‬ ‫محدوديت‬ ‫دارای‬ ‫باز‬ ‫داده‬ .‫دهند‬ ‫بازنشر‬ ‫دلخواهی‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫محدودکننده‬ ‫موارد‬ ‫يا‬ ،‫کپی‬ ‫حق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫باشد‬‫نمی‬
 5. ‫مجدد‬ ‫استفاده‬
 6. ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫محتوا‬ ‫لیسنس‬ ‫به‬ ‫همیشه‬
 7. ‫باز‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ 2
 8. ‫بیکران‬ ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬
 9. ‫طلیی‬ ‫قوانین‬ ● ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫هدف‬ ‫گروه‬ ● ‫است‬ ‫سازی‬ ‫تصمیم‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫هدف‬ ● ‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫وقتی‬ ‫نوآوری‬ ● ‫نیست‬ ‫درست‬ ‫مطمئنا‬ ‫دریافتی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شکل‬
 10. ‫ها‬ ‫ایده‬ ● ‫نگاری‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ● IOT ● ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ● ‫کشاورزی‬ ● ... ‫و‬ ● ‫شهری‬ ‫زندگی‬ ● ‫بورس‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ● ‫یابی‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ● ‫سلمت‬ ● ‫تحصیل‬
 11. ۵۰۰‫باز‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫شرکت‬
 12. ‫تهران‬ ‫ترافیک‬
 13. ‫فرابورس‬ ‫نمادهای‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬
 14. ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دلر‬ ‫قیمت‬
 15. ‫بورس‬ ‫بازار‬ ‫بان‬ ‫دیده‬
 16. ‫مجلس‬ ‫گرافی‬ ‫کلمه‬
 17. ‫لندن‬ ‫در‬ ‫مترو‬ ‫زنده‬ ‫حرکت‬
 18. ۳‫تا‬۵‫سال‬ ‫در‬ ‫دلر‬ ‫ترلیون‬
 19. ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫مدل‬ 3
 20. ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ● ‫حمایتی‬ ● ‫سفارشی‬ ● ‫نام‬ ‫بی‬ ● ... ‫و‬ ● ‫تجاری‬ ● ‫فرمیوم‬ ● ‫باز‬ ‫متن‬ ● ‫پردازشی‬ ‫زیرساخت‬
 21. ‫تجاری‬ ‫فروش‬ ‫قابل‬ ‫تجاری‬ ‫بستر‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ساخت‬ ● ‫امکانات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ● ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ● ‫فروش‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫درآمد‬ ● ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫درآمد‬
 22. ‫فرمیوم‬Freemium ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫باز‬ ‫های‬‫داده‬ ‫در‬ ‫فرمیوم‬ ‫به‬ ‫سستر‬‫س‬‫ب‬ ،‫سسرویس‬‫س‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫سسه‬‫ک‬ ‫سست‬‫س‬‫ا‬ ‫پول‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫سسی‬‫ل‬‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سسه‬‫ئ‬‫ارا‬ ‫افزار‬‫رایگان‬ ‫سسورت‬‫ص‬ ،‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ،‫سسه‬‫ژ‬‫وی‬ ‫امکانات‬ ‫سسد‬‫ن‬‫مان‬ ‫سسی‬‫ب‬‫جان‬ ‫امکانات‬ ‫گرفته‬ ‫پول‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بهتر‬ ‫نمایش‬ .‫شود‬‫می‬
 23. ‫باز‬ ‫متن‬OpenSource ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بستر‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارایه‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ● ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫ویرایش‬ ‫یا‬ ‫اختصاصی‬ ‫امکان‬ ● ‫پشتیبانی‬ ● ‫سازی‬ ‫برند‬ ● ‫لیسنس‬ ‫دو‬
 24. ‫پردازشی‬ ‫زیرساخت‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دیتای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پردازشی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ارایه‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬
 25. ‫حمایتی‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫برای‬ ‫منتفع‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫توسط‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
 26. ‫سفارشی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫سفارش‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شود‬ ‫داده‬
 27. ‫نام‬ ‫بی‬White-Label ‫یا‬ ‫نام‬ ‫بی‬white label،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫اسم‬ ‫بدون‬ ‫بستر‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬ ‫آنها‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫دیگران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مدل‬ .‫کنند‬ ‫تجارت‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫با‬
 28. ‫زشت؟‬ ‫های‬‫داده‬ 4
 29. “.‫نیستند‬ ‫استاندارد‬ ‫هنوز‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫های‬ ‫داده‬ .‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ .‫اند‬ ‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫هنوز‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫خیلی‬
 30. ‫خام‬ ‫داده‬
 31. ‫بکنیم‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ● - ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫خزش‬web crawling ● ‫متن‬ ‫پردازش‬ ● ‫یابی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیتابیس‬ ‫پردازش‬ ● ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫دیتاهای‬ ‫ساخت‬ ● ‫نهایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫ساخت‬
 32. ‫ساخت‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ● ‫پردازش‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫داده‬ ● API ● ‫نام‬ ‫بی‬ ● ... ‫و‬ ● ‫دیتابیس‬ ‫ارایه‬ ● ‫نتایج‬ ‫انتشار‬ ● ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫سیستم‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ● ‫با‬ ‫کار‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫ارایه‬ ‫ها‬‫داده‬
 33. WANT BIG IMPACT? USE BIG IMAGE.
 34. ‫نکته‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫جا‬ ‫همه‬ @efazati
Publicité