Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)

 1. 1. Pre
 2. 2. MGA BENEPISYO NG BAGONG KAPANGANAKAN Pre-Encounter Lesson 4
 3. 3. 12Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. v13Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Juan 1:12-13
 4. 4. Pakanin ang sarili ng espirituwal na pagkain “v2Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espirituwal upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. .” (1 Peter 2:2) • Ang bibliya ay pagkain ng ating kaluluwa • Pakanin ang ating kaluluwa araw-araw
 5. 5. MAMUHAY SA SALITA NG DIYOS • Makinig na mabuti sa tinig ng Diyos araw- araw (see Deuteronomy 11:18-20). • Basahin ng may tamang attitude at pagsunod (see Deuteronomy 13:4). • Bulayin at saliksikin ito (see Joshua 1:8). • Isagawa ang mga utos (see Psalm 119:105).
 6. 6. MAMUHAY SA SALITA NG DIYOS • Ibahagi ang mensahe sa iba at ipahayag (see mark 16:15; Psalm 71:15). • Humanap ng maayos na lugar. • Magtalaga ng panahon sa pag- aaral.
 7. 7. HOW TO STUDY THE WORD • Include: • God’s message for me today. • Promise for my life, • Commandment to obey, • Warning to remembe personal • Application, verse to memorize
 8. 8. v8Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Joshua 1:8 BENEFITS OF GETTING CLOSE TO THE WORD
 9. 9. COMMUNICATE WITH GOD THROUGH PRAYER • Prayer is the only way we can communicate with the Lord • Jesus taught His disciples how to pray (Matt. 6:9-13) • It doesn’t matter how you pray; what matters is the attitude of your heart
 10. 10. HOW TO PRAY • Maghanap ng isang lugar na may kumpletong privacy • Magsimula sa salita ng pasasalamat • Makipagugnayan sa Diyos bilang isang mapagmahal na Ama, na nais ang pinakamainampara sa Kanyang mga anak • Manalangin sa Diyos ng Pagpapala para sa iyo at sa iyong pamilya • Nangangako ang Diyos ng isang buhay ng may integridad at kabanalan
 11. 11. • I talaga ang sarili sa pagsunod sa Salita ng Diyos • Manalangin ng mga pangako sa biblia patungkol sa pananalapi at mga probisyon • Itakwil ang anumang mga damdamin ng sama ng loob sa iba. • Manalangin sa Diyos ng proteksyon sa kaaway. • Humingi sa Panginoon ng proteksyon sa paligid mo at sa iyong pamilya
 12. 12. SHARE WITH OTHERS v32"Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. v33Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mateo 10:32
 13. 13. SHARE WITH OTHERS • Hindi kaylangan nanagtaos ka sa paaralang ng biblia bago ka mag bahagi. • Kung ano ang naranasan mo sa Diyos yung ang iyong ibahagi. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. (Mark 16:15)
 14. 14. BREAKING THE POVERTY Ang sumpa ng kahirapan sa pera ay nagsimula ng magkasala ang tao. Ang pagkakasala ng tao sa Diyos na siyang naging sumpa sa kahirapan sa pera ay naipasa mula kay Adan tungo sa lahat ng tao.
 15. 15. BREAKING THE POVERTY 17Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi: "Pagkat nakinig ka sa asawang hirang Nang iyong kainin yaong bungang bawal; Sa nangyaring ito, ang lupang tanima'y Aking susumpain magpakailanman, Ang lupaing ito para pag-anihan Pagpapawisan mo habang nabubuhay. v18Mga damo't tinik ang 'yong aanihin, Halaman sa gubat ang iyong kakanin; v19Upang pag-anihan ang iyong bukirin, Magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nangga ling Sa lupang alabok ay babalik ka rin." (Genesis 3:17-19 )
 16. 16. THE PROMISE OF PROSPERITY • v1Sinabi ni Yahweh kay Abram: "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. v2Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. (Gen. 12:1-2)
 17. 17. THE PROMISE OF PROSPERITY v10Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay---isang buhay na ganap at kasiya- siya. (JUAN 10:10)
 18. 18. Nangako ang Diyos na ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Ito’y pangako ng Diyos sa lahat ng susunod sa Kanya.
 19. 19. v19At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus. FILIPOS 4:19

×