Publicité

„Развитието на „Геострой” АД в метростроителството – от станция „Джеймс Баучер“ до станция „Бизнес парк”, „Младост 4“ – инж. Стефан В

Reporter à Вестник Строител
3 Jun 2015
Publicité

Contenu connexe

Plus de Emil Hristov(20)

Publicité

„Развитието на „Геострой” АД в метростроителството – от станция „Джеймс Баучер“ до станция „Бизнес парк”, „Младост 4“ – инж. Стефан В

 1. Метростроителството иМетростроителството и компанията –компанията – от станция „Джеймс Баучер“ до станция „Бизнес парк “ Младост 4
 2. Част от групата фирмиЧаст от групата фирми ГЕОТЕХМИН иГЕОТЕХМИН и сред десетте най-големи строителни компании в България; изпълнител на сложни обекти в интензивна градска и производствена среда Геострой АДГеострой АД ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П."
 3. Опитът на групата ГЕОТЕХМИНОпитът на групата ГЕОТЕХМИН в метростроителствотов метростроителството  ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на конструкцията на метростанция „Васил Левски“, шахта за ТБМ и свързващ тунел  ГЛАВНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ на конструкцията на Метростанция „Джеймс Баучер“, прилежащ тунелен участък и паркинг  ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ на Метростанция „Бизнес парк“ с прилежащ тунелен участък и паркинг
 4. Геострой АД – главенГеострой АД – главен подизпълнител на Геотехминподизпълнител на Геотехмин ООДООД Дълбочина на станцията – 22 - 27м. Работа при непрекъснат трафик по булевард „Джеймс Баучер“. Изкопни работи до кота дънна плоча - по милански способ. За покривната плоча на тунелния участък и за част от междинните плочи – иновативна технология за предварително напрягане. 1. Метростанция „Джеймс Баучер“1. Метростанция „Джеймс Баучер“
 5. ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." 2. Метростанция „Бизнес парк“2. Метростанция „Бизнес парк“ • Метростанция и прилежащМетростанция и прилежащ метро-тунел и обща дължинаметро-тунел и обща дължина над 1км;над 1км; • в интензивно развиващ сев интензивно развиващ се жилищен район и в близостжилищен район и в близост до „Бизнес парк София“;до „Бизнес парк София“; • включва и реконструкция навключва и реконструкция на булевард „Александърбулевард „Александър Малинов и прилежащитеМалинов и прилежащите площи;площи; • проект на пълен инженеринг.проект на пълен инженеринг.Период на изпълнение – МартПериод на изпълнение – Март 2013 – Май 2015г.2013 – Май 2015г. Главен изпълнител -Главен изпълнител - Обединение Геометро Б.П. сОбединение Геометро Б.П. с лидер Геострой АДлидер Геострой АД
 6. ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." ПодобектПодобект 11: МЕТРО-ТУНЕЛ: МЕТРО-ТУНЕЛ ДВУПЪТЕН, ИЗПЪЛНЕН ПОДВУПЪТЕН, ИЗПЪЛНЕН ПО „МИЛАНСКИ СПОСОБ“„МИЛАНСКИ СПОСОБ“ Преминаване под р. Банишка и водопроводен колектор; надлъжен наклон между 0,3% и 2,014%; междуосие на коловозите от 3,40 до 3,80 м.
 7. Отгоре-надолу по „Милански метод“ - в последователност: шлицови стени; покривна плоча с технологични отвори; изкоп под покривна плоча; оформяне на легло; дънна плоча. ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." Изпълнение на двупътния тунелИзпълнение на двупътния тунел
 8. ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." ПодобектПодобект 22: МЕТРОСТАНЦИЯ: МЕТРОСТАНЦИЯ „Бизнес Парк“„Бизнес Парк“ Три подземни нива Буферни паркинги за 100 автомобила на първо и второ нива Станцията на трето ниво  5 входа – 4 за метростанцията и 1 за паркинга,  3 рампи - 1 вътрешна и 2 външни като подход към паркингите
 9.  Съчетание на външна /укрепваща/ и вътрешна конструкция;  4 блока – 2 в перонна част и по един за вестибюлите;  северен вестибюл – изцяло „милански способ“;  останалата част – комбиниран метод; ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." Изпълнение на метростанциятаИзпълнение на метростанцията
 10.  в хармония с околните жилищни сгради и „Бизнес парк“;  съчетание на различни облицовъчни материали;  пригодена за лица в неравностойно положение;  комплект служебни помещения;  ландшафтно оформление на засегнатите площи. ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." Още за проектаОще за проекта
 11.  БЕЗУСЛОВЕН контрол върху качеството на работата и влаганитеБЕЗУСЛОВЕН контрол върху качеството на работата и влаганите материали;материали;  НЕПРЕКЪСНАТА координация с Възложителя, Надзора и другитеНЕПРЕКЪСНАТА координация с Възложителя, Надзора и другите участници в проекта;участници в проекта;  СТРОЙНА организация и стриктно спазване на сроковете;СТРОЙНА организация и стриктно спазване на сроковете;  усилия за МИНИМИЗИРАНЕ на въздействието от строителнитеусилия за МИНИМИЗИРАНЕ на въздействието от строителните работи върху жителите и възстановяване на градската среда;работи върху жителите и възстановяване на градската среда; ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." Положителния опит заПоложителния опит за Геострой АДГеострой АД
 12. ОБЕДИНЕНИЕ "ГЕОМЕТРО Б.П." Благодаря за вниманието! инж.Стефан Ванков Ръководител проект Геострой АД ТТ 0879 800 205 ЕЕ s.vankov@geostroy.com WW www.geostroy.com
Publicité