Vodozemci i ribe-ponavljanje

Ena Horvat
Ena HorvatBiology teacher à Elementary school
Ribe i vodozemci
ponavljanje
Obeleži parna i neparna peraja
Neparna(leđno, repno Ipodrepno)
Parna (grudnai trbušna)
Prepoznaj deo telaribe
A B
V G
KRLJUŠT PERAJE
MEHUR ŠKRGE
BOČNA LINIJA
Kojiorgan je obeležen na slici i koja mu jeuloga
KIČMENICA
Krvotokriba
Pretkomora
srca
Komora srca
kapilari škrga
arterija
Kapilari drugih
unutrašnjih
organa
vena
kiseonik
ugljen-dioksid
Poređaj sled događaja u PROCESU RAZMENEGASOVA RIBE
• A-kiseonik odlazi do svih ćelija
• B-obavlja se ćelijsko disanje
• V-Iz škrga se oslobađa ugljen-dioksid i odlazi u
vodu
• G-Otvaranje usta
• D-Iz ćelija se oslobađa ugljen-dioksid
• Đ-Uzimanje vode koja obliva škrge
• E-Kiseonik iz vode ulazi u krvotok
• Ž-krv prenosi ugljen-dioksid do škrga
• Z-Iz škržnog otvora voda izlazi u spoljašnju
sredinu
G
Đ
E
A
B
D
Ž
V
Z
Objasniproces razmnožavanja riba.
A
B
V
G
A MREST
B IKRA
V MLEČ
G LARVA
KOŠLJORIBE RUŠLJORIBE
1. Škržni prorezi
KOŠLJORIBE RUŠLJORIBE
1
2. Riblji mehur
2
3. Dvodelno srce
3
4. Škržni poklopac
4
5. Usta sa donje strane
5
6. Bez rbljeg mehura
6
7. peraja
7
8. Usta sa prednje strane
8
9. Slatke vode
9
10. Krljušt na telu
10
Poveži krvni sudsa njegovomulogom.
( ) razmena materija
( ) odvode krv iz srca
( ) dovode krv u srce
( ) krv bogata kiseonikom
( ) krv bogata ugljen-dioksidom
v
a
b
a
b
a. arterije
b. vene
c. kapilari
Rasporedi vrste riba u odgovarajuću grupu
RUŠLJORIBE PRAVE KOŠLJORIBE ŠTITONOŠE
ŠARANMORUNAPASTRMKALOSOSČEKIĆARA
MORSKI KONJIĆ
KEČIGAKIT AJKULASKUŠARAŽA
Čime sehrane ribe?
• Crvi, druge ribe, alge, plankton, sisari
(morski lav, foka) i dr.
Poreklokopnenihkičmenjaka
• Naučnici smatrajuda su vodozemci nastali odriba
.
• Danasu Indijskomokeanu živi potomak ovih riba, vrsta
.
ŠAKOPERKI
LATIMERIJA
ObjasninazivgrupeVODOZEMCI
Odrasla
žaba
Pojava
zadnjih nogu
punoglavci
jaja
Životni
ciklus žabe
Koža vodozemaca
• Opiši kako izgleda koža vodozemaca
• Koja je uloga kože kod vodozemaca?
Žlezda koja izlučuje
otrov
Žlezda koja
izlučuje sluz
Razmena
kiseonika i
ugljen
dioksida
• ZAŠTITA I DISANJE
Kojideotela je označenstrelicom?
Plovne kožice
između prstiju-za
plivanje i ronjenje
oči
Nosni
otvori
usta
rezonatori
Obeležidelove tela
Dva nova dela skeleta kodvodozemaca
Rameni
pojas
Karlični
pojas
Povezuje prednje
ekstremitete sa kičmenicom
Povezuje zadnje
ekstremitete sa kičmenicom
Utvrdi koji je iskaz tačan, a koji nije.
1. Ribe imaju trodelno srce. T N
2. Kičmenjaci imaju zatvoren krvotok. T N
3. Oplođenje kod vodozemaca je unutrašnje. T N
4. Kod vodozemaca koža ima ulogu zaštite i disanja. T N
5. Bočna linija ima čulnu ulogu. T N
6. Ajkule imaju riblji mehur. T N
7. Organi za izlučivanje kod riba su bubrezi. T N
8. Rameni pojas povezuje zadnje udove i kičmenicu. T N
9. Mešanje krvi u srcu vodozemaca dešava se u desnoj
pretkomori. T N
10. Temperatura tela vodozemaca zavisi od temperature u
spoljašnjoj sredini. T N
Krvotok vodozemaca
Desna
pretkomora Leva
pretkomora
Komora
Kapilari
pluća i kože
Aorta
Kapilari u ostalim
unutrašnjim organima
Krv sa ugljen-
dioksidom
Krv sa kiseonikom
Mešana krv
vena
Poređaj sled događaja u krvotoku vodozemca
• A-krv bogata ugljen-dioksidom venama dolazi do
desne pretkomore srca
• B-krv iz komore odlazi u pluća i kožu
• V-u plućima i koži dešava se razmena gasova
• G-krv iz desne pretkomore prelazi u komoru
• D-krv je u plućima i koži obogaćena sa kiseonikom
• Đ-venama krv bogata kiseonikom dolazi do leve
pretkomore
• E-iz komore krv arterijama odlazi do svih delova tela
• Ž-iz leve pretkomore krv prelazi u komoru i meša se
• Z-iz kapilara u unutrašnjim organima kiseonik izlazi u
ćelije, a u kapilare ulazi ugljen-dioksid
A
G
B
V
D
Đ
Ž
E
Z
OBJASNI ŽIVOTNI CIKLUS VODOZEMACA
Parenje
Mrest
Punoglavci
Zadnje noge
Rep se
skraćuje
Prednje
noge
Odrasla
žaba
Poređaj faze metamorfoze žabe
A B
V G
Šta je kreketanje?
• vazduh u pluća ulazi
gutanjem
• vazduh prelazi preko glasnh
žica i nastaje zvuk –
KREKETANJE
• služi za privlačenje ženki
• Rezonatori pojačavaju zvuk
Rezonatori (vazdušni
mehurovi)
Povežigrupu vodozemaca sa predstavnikom
Bezrepi Repati Beznogi
gatalinka Šareni daždevnjak gimnofion
Rasporedi vrste vodozemaca u odgovarajuću grupu
Bezrepi Repati Beznogi
Šareni daždevnjakGatalinkaMali mrmoljakgimnofionČovečija ribicaKrastava žabaZelena žabaŠumska žaba
Na šta upozorava jarka obojenost tela žabe?
Vodozemci su značajna i velika grupa
beskičmenjaka. Njihova koža je suva i sa malo
žlezda. U vreme razmnožavanja su na kopnu, gde
polažu jaja. Iz jaja se razvijaju lutke koje posle
postaju odrasli vodozemci. Taj proces preobražaja
naziva se meteomorfoza. Danas postoji tri grupe
vodozemaca. To su bezrepoliki vodozemci ili
žabe, repasti vodozemci i bezprsti vodozemci.
Ispravigreške u
tekstu.
Vodozemci su značajna i velika grupa
beskičmenjaka. Njihova koža je suva i sa malo
žlezda. U vreme razmnožavanja su na kopnu, gde
polažu jaja. Iz jaja se razvijaju lutke koje posle
postaju odrasli vodozemci. Taj proces preobražaja
naziva se meteomorfoza. Danas postoji tri grupe
vodozemaca. To su bezrepoliki vodozemci ili
žabe, repasti vodozemci i bezprsti vodozemci.
Vodozemci su značajna i velika grupa kičmenjaka.
Njihova koža je vlažna i sa mnogo žlezda. U
vreme razmnožavanja su u vodi, gde polažu jaja.
Iz jaja se razvijaju larve koje posle postaju odrasli
vodozemci. Taj proces preobražaja naziva se
metamorfoza. Danas postoji tri grupe
vodozemaca. To su bezrepi vodozemci ili žabe,
repati vodozemci i beznogi vodozemci.
Prepoznajvrstu
Zelena
žaba
Gatalinka
Šumska
žaba
Krastava
žaba
A B
V G
Šareni
daždevnjak
Crni
daždevnjak
Mrmoljak
Čovečja
ribica
Prepoznajvrstu
A B
V G
Kojegrupe životinja su pravi kopneni kičmenjaci?
Obeleži delove amniotskogjajeta
1
2
3
4
5
EMBRION
AMNION
AMNIONSKA
ŠUPLJINA
ŽUMANČANA
KESA
ŽUMANCE
6LJUSKA
Objasni razliku između jajetaribe i amniotskogjajeta
Jaje ribe Jaje zmije
Čime se hrane žabe?
• Insekti, puževi, pauci, crvi, manje ribe,
pa čak i miš
Objasni pojam
krljušt
Koštanepločicekojeprekrivajutelo riba.
Ribljimehur
Organkodribakojisluži zavertikalnokretanje.
Ekstremitetizakretanjekodriba.
peraja
Objasni pojam
Bočna linija
Čulo kojeomogućavadaribaoseti talasanjevode.
Punoglavac
Larvatj.Nerazvijenajedinkažabe.
Organu kojise izlivajuodvodi creva, bubregai polnihžlezda.
kloaka
Objasni pojam
MREST
RAZMNOŽAVANJERIBA
MLEČ
SPERMATOZOIDIKOJI IZBACUJE MUŽJAK RIBE.
ONEOPLOĐENAJAJA KOJAIZBACUJE ŽENKA RIBE
IKRA
Objasni pojam
METAMORFOZA
Procesvelikih promenagrađei izgledatela.
rezonatori
Vazdušnekesekodmužjakažabakojipojačavajukreketanje.
Potporniorgankodživotinjakičmenjaka.
KIČMENICA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Organ zakretanje ili ...
E K S T R E M I T E T
2. Parni organi za izlučivanje.
B U B R E Z I
3. Krvi sudovi koji odvode krv iz srca.
A R T E R I J E
4. Proces preobražaja tj. velikih promena u građi tela.
M E T A M O R F O Z A
5. Deo skeleta koji štiti mozak i čulne organe.
L O B A NJ A
6. Najsitniji krvni sudovi kroz koje se obravlja razmena materija i
gasova.
K A P I L A R I
7. Organ u koji se izlivaju odvodi creva, bubrega i polnih žlezda.
K L O A K A
8. Potporni organ kod hordata.
H O R D A
9. Grupa hordata kod kojih umesto horde postoji kičmenica.
K I Č M E NJ A C I
četvoronožni kopneni kičmenjaci (vodozemci, gmizavci, ptice i sisari)
1. Organi za kretanje, udovi.
2. Parni organi za izlučivanje.
3. Krvni sudovi koji odvode krv iz srca.
4. Proces preobražaja tj. velikih promena građe tela.
5. Deo skeleta koji štiti mozak i čulne organe glave.
6. Najsitniji krvni sudovi kroz koje se obravlja razmena
materija i gasova.
7. Organ u koji se izlivaju odvodi creva, bubrega i polnih
žlezda.
8. Potporni organ kod hordata.
9. Grupa hordata kod kojih umesto horde postoji kičmenica.
TETRAPODE-četvoronožni kopneni kičmenjaci (vodozemci,
gmizavci, ptice i sisari)
Odgovori:
1 sur 41

Recommandé

Klasifikacija živih bića u pet carstava par
Klasifikacija živih bića u pet carstavaKlasifikacija živih bića u pet carstava
Klasifikacija živih bića u pet carstavaIvana Damnjanović
51.2K vues23 diapositives
Lanac ishrane i trofička piramida par
Lanac ishrane i trofička piramidaLanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramidaIvana Damnjanović
119.6K vues30 diapositives
Bakterije par
Bakterije Bakterije
Bakterije Ivana Damnjanović
15.7K vues25 diapositives
Mahovine par
MahovineMahovine
MahovineIvana Damnjanović
27.1K vues32 diapositives
List par
List List
List Ivana Damnjanović
23.6K vues32 diapositives
PRAŽIVOTINJE-AMEBE* par
PRAŽIVOTINJE-AMEBE*PRAŽIVOTINJE-AMEBE*
PRAŽIVOTINJE-AMEBE*Ivana Damnjanović
9.8K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Osnovni biomi na zemlji. Biosfera par
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaIvana Damnjanović
48.3K vues54 diapositives
Ćelija par
ĆelijaĆelija
ĆelijaIvana Damnjanović
20.3K vues16 diapositives
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom par
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedromJednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedromIvana Damnjanović
9.7K vues19 diapositives
Klasifikacija zivih bica par
Klasifikacija zivih bicaKlasifikacija zivih bica
Klasifikacija zivih bicaTanja Jovanović
3.2K vues12 diapositives
Biocenoza par
BiocenozaBiocenoza
BiocenozaIvana Damnjanović
47K vues25 diapositives
Skrivenosemenice par
SkrivenosemeniceSkrivenosemenice
SkrivenosemeniceIvana Damnjanović
18.5K vues21 diapositives

Tendances(20)

Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom par Ivana Damnjanović
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedromJednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Ivana Damnjanović9.7K vues
Mreže i lanci ishrane par Ena Horvat
Mreže i lanci ishraneMreže i lanci ishrane
Mreže i lanci ishrane
Ena Horvat66.8K vues
Raznovrsnost živog sveta i principi naučnog klasifikovanja par Ivana Damnjanović
Raznovrsnost živog sveta i principi naučnog klasifikovanjaRaznovrsnost živog sveta i principi naučnog klasifikovanja
Raznovrsnost živog sveta i principi naučnog klasifikovanja
Ivana Damnjanović11.6K vues

En vedette

Vodozemci par
VodozemciVodozemci
VodozemciEna Horvat
38.1K vues25 diapositives
Ribe par
RibeRibe
RibeEna Horvat
69.7K vues14 diapositives
Gljive i lišajevi par
Gljive i lišajeviGljive i lišajevi
Gljive i lišajeviEna Horvat
9.9K vues36 diapositives
Ribe par
RibeRibe
RibeIvana Damnjanović
47.9K vues23 diapositives
Raznovrsnost vodozemaca par
Raznovrsnost vodozemacaRaznovrsnost vodozemaca
Raznovrsnost vodozemacaIvana Damnjanović
40.7K vues31 diapositives
Raznovrsnost riba par
Raznovrsnost ribaRaznovrsnost riba
Raznovrsnost ribaEna Horvat
63.8K vues24 diapositives

En vedette(20)

Gljive i lišajevi par Ena Horvat
Gljive i lišajeviGljive i lišajevi
Gljive i lišajevi
Ena Horvat9.9K vues
Raznovrsnost riba par Ena Horvat
Raznovrsnost ribaRaznovrsnost riba
Raznovrsnost riba
Ena Horvat63.8K vues
Prelazak na kopneni način života par Ena Horvat
Prelazak na kopneni način životaPrelazak na kopneni način života
Prelazak na kopneni način života
Ena Horvat30.3K vues
Sistem organa za cirkulaciju-ponavljanje par Ena Horvat
Sistem organa za cirkulaciju-ponavljanjeSistem organa za cirkulaciju-ponavljanje
Sistem organa za cirkulaciju-ponavljanje
Ena Horvat50.5K vues
Hrskavičave ribe - VI razred par plavaplaneta
Hrskavičave ribe - VI razredHrskavičave ribe - VI razred
Hrskavičave ribe - VI razred
plavaplaneta44.2K vues
Kičmenjaci par Ena Horvat
KičmenjaciKičmenjaci
Kičmenjaci
Ena Horvat29.3K vues
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma. par Ena Horvat
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Ena Horvat51.1K vues
Vodozemci par gtasty
VodozemciVodozemci
Vodozemci
gtasty9.1K vues
Uslovi klijanja semena par Ena Horvat
Uslovi klijanja semenaUslovi klijanja semena
Uslovi klijanja semena
Ena Horvat32.9K vues

Similaire à Vodozemci i ribe-ponavljanje

Zglavkari ponavljanje par
Zglavkari ponavljanjeZglavkari ponavljanje
Zglavkari ponavljanjeEna Horvat
21.4K vues21 diapositives
Ribe sa koštanim skeletom par
Ribe sa koštanim skeletomRibe sa koštanim skeletom
Ribe sa koštanim skeletomSuzana Budisalic
9.2K vues27 diapositives
Prelazak na kopneni način života, vodozemci par
Prelazak na kopneni način života, vodozemciPrelazak na kopneni način života, vodozemci
Prelazak na kopneni način života, vodozemciElementary School "Bora Lazić"
9.8K vues25 diapositives
Mekusci- školjke par
Mekusci- školjkeMekusci- školjke
Mekusci- školjkeTanja Jovanović
4.3K vues18 diapositives
Crvi-ponavljanje par
Crvi-ponavljanjeCrvi-ponavljanje
Crvi-ponavljanjeEna Horvat
9K vues39 diapositives

Similaire à Vodozemci i ribe-ponavljanje(20)

Zglavkari ponavljanje par Ena Horvat
Zglavkari ponavljanjeZglavkari ponavljanje
Zglavkari ponavljanje
Ena Horvat21.4K vues
физиологија телесних течности par Sanja Kovacevic
физиологија телесних течностифизиологија телесних течности
физиологија телесних течности
Sanja Kovacevic1.3K vues
Citologija uvodhemijskisastavsept2011-111002155646-phpapp01 par Svetlana Palikruseva
Citologija uvodhemijskisastavsept2011-111002155646-phpapp01Citologija uvodhemijskisastavsept2011-111002155646-phpapp01
Citologija uvodhemijskisastavsept2011-111002155646-phpapp01

Plus de Ena Horvat

Biodiverzitet par
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetEna Horvat
8.6K vues29 diapositives
Uslovi života na Zemlji par
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na ZemljiEna Horvat
6.3K vues20 diapositives
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija par
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucijaPoreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucijaEna Horvat
5.4K vues23 diapositives
Biodiverzitet par
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetEna Horvat
1.7K vues19 diapositives
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja par
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinjaOsnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinjaEna Horvat
4K vues6 diapositives
Gubitak biodiverziteta par
Gubitak biodiverziteta Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta Ena Horvat
6.5K vues30 diapositives

Plus de Ena Horvat(20)

Uslovi života na Zemlji par Ena Horvat
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na Zemlji
Ena Horvat6.3K vues
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija par Ena Horvat
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucijaPoreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija
Poreklo čoveka-biološka i kulturna evolucija
Ena Horvat5.4K vues
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja par Ena Horvat
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinjaOsnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja
Osnovne razlike između gljiva, biljaka i životinja
Ena Horvat4K vues
Gubitak biodiverziteta par Ena Horvat
Gubitak biodiverziteta Gubitak biodiverziteta
Gubitak biodiverziteta
Ena Horvat6.5K vues
Kako biljke dobijaju imena par Ena Horvat
Kako biljke dobijaju imenaKako biljke dobijaju imena
Kako biljke dobijaju imena
Ena Horvat1.8K vues
Erozija zemiljišta i širenje pustinja par Ena Horvat
Erozija zemiljišta i širenje pustinja Erozija zemiljišta i širenje pustinja
Erozija zemiljišta i širenje pustinja
Ena Horvat5.4K vues
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp par Ena Horvat
YE Otvoren um ne poznaje granice-srpYE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp
Ena Horvat956 vues
YE Open mind knows no borders - eng par Ena Horvat
YE Open mind knows no borders - engYE Open mind knows no borders - eng
YE Open mind knows no borders - eng
Ena Horvat353 vues
Fiziologija reprodukcije par Ena Horvat
Fiziologija reprodukcijeFiziologija reprodukcije
Fiziologija reprodukcije
Ena Horvat3.2K vues
Skrivenosemenice-utvrdjivanje par Ena Horvat
Skrivenosemenice-utvrdjivanjeSkrivenosemenice-utvrdjivanje
Skrivenosemenice-utvrdjivanje
Ena Horvat6.7K vues
Sistem organa za izlučivanje par Ena Horvat
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
Ena Horvat29.3K vues
Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova par Ena Horvat
Oboljenja i povrede srca i krvnih sudovaOboljenja i povrede srca i krvnih sudova
Oboljenja i povrede srca i krvnih sudova
Ena Horvat46.1K vues
Oboljenja i zdravlje organa za disanje par Ena Horvat
Oboljenja i zdravlje organa za disanjeOboljenja i zdravlje organa za disanje
Oboljenja i zdravlje organa za disanje
Ena Horvat9.5K vues
Čulni sistem-ponavljanje par Ena Horvat
Čulni sistem-ponavljanjeČulni sistem-ponavljanje
Čulni sistem-ponavljanje
Ena Horvat11.8K vues
Čulo sluha i ravnoteže par Ena Horvat
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnoteže
Ena Horvat31.2K vues

Dernier

IT8-L2.pptx par
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptxAleksandarSpasic5
6 vues6 diapositives
MladenIlic_MaliPrinc.pptx par
MladenIlic_MaliPrinc.pptxMladenIlic_MaliPrinc.pptx
MladenIlic_MaliPrinc.pptxkosta04miletic
16 vues7 diapositives
ICK6-L4.pptx par
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 vues2 diapositives
11.-16. NIZOVI.pptx par
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
41 vues16 diapositives
09. -10. WHILE PETLJA.pptx par
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptxBrankica Jokić
41 vues12 diapositives
ICK6-L10.pptx par
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptxAleksandarSpasic5
5 vues9 diapositives

Vodozemci i ribe-ponavljanje

 • 2. Obeleži parna i neparna peraja Neparna(leđno, repno Ipodrepno) Parna (grudnai trbušna)
 • 3. Prepoznaj deo telaribe A B V G KRLJUŠT PERAJE MEHUR ŠKRGE
 • 5. Kojiorgan je obeležen na slici i koja mu jeuloga KIČMENICA
 • 6. Krvotokriba Pretkomora srca Komora srca kapilari škrga arterija Kapilari drugih unutrašnjih organa vena kiseonik ugljen-dioksid
 • 7. Poređaj sled događaja u PROCESU RAZMENEGASOVA RIBE • A-kiseonik odlazi do svih ćelija • B-obavlja se ćelijsko disanje • V-Iz škrga se oslobađa ugljen-dioksid i odlazi u vodu • G-Otvaranje usta • D-Iz ćelija se oslobađa ugljen-dioksid • Đ-Uzimanje vode koja obliva škrge • E-Kiseonik iz vode ulazi u krvotok • Ž-krv prenosi ugljen-dioksid do škrga • Z-Iz škržnog otvora voda izlazi u spoljašnju sredinu G Đ E A B D Ž V Z
 • 8. Objasniproces razmnožavanja riba. A B V G A MREST B IKRA V MLEČ G LARVA
 • 10. 1. Škržni prorezi KOŠLJORIBE RUŠLJORIBE 1 2. Riblji mehur 2 3. Dvodelno srce 3 4. Škržni poklopac 4 5. Usta sa donje strane 5 6. Bez rbljeg mehura 6 7. peraja 7 8. Usta sa prednje strane 8 9. Slatke vode 9 10. Krljušt na telu 10
 • 11. Poveži krvni sudsa njegovomulogom. ( ) razmena materija ( ) odvode krv iz srca ( ) dovode krv u srce ( ) krv bogata kiseonikom ( ) krv bogata ugljen-dioksidom v a b a b a. arterije b. vene c. kapilari
 • 12. Rasporedi vrste riba u odgovarajuću grupu RUŠLJORIBE PRAVE KOŠLJORIBE ŠTITONOŠE ŠARANMORUNAPASTRMKALOSOSČEKIĆARA MORSKI KONJIĆ KEČIGAKIT AJKULASKUŠARAŽA
 • 13. Čime sehrane ribe? • Crvi, druge ribe, alge, plankton, sisari (morski lav, foka) i dr.
 • 14. Poreklokopnenihkičmenjaka • Naučnici smatrajuda su vodozemci nastali odriba . • Danasu Indijskomokeanu živi potomak ovih riba, vrsta . ŠAKOPERKI LATIMERIJA
 • 16. Koža vodozemaca • Opiši kako izgleda koža vodozemaca • Koja je uloga kože kod vodozemaca? Žlezda koja izlučuje otrov Žlezda koja izlučuje sluz Razmena kiseonika i ugljen dioksida • ZAŠTITA I DISANJE
 • 17. Kojideotela je označenstrelicom? Plovne kožice između prstiju-za plivanje i ronjenje
 • 19. Dva nova dela skeleta kodvodozemaca Rameni pojas Karlični pojas Povezuje prednje ekstremitete sa kičmenicom Povezuje zadnje ekstremitete sa kičmenicom
 • 20. Utvrdi koji je iskaz tačan, a koji nije. 1. Ribe imaju trodelno srce. T N 2. Kičmenjaci imaju zatvoren krvotok. T N 3. Oplođenje kod vodozemaca je unutrašnje. T N 4. Kod vodozemaca koža ima ulogu zaštite i disanja. T N 5. Bočna linija ima čulnu ulogu. T N 6. Ajkule imaju riblji mehur. T N 7. Organi za izlučivanje kod riba su bubrezi. T N 8. Rameni pojas povezuje zadnje udove i kičmenicu. T N 9. Mešanje krvi u srcu vodozemaca dešava se u desnoj pretkomori. T N 10. Temperatura tela vodozemaca zavisi od temperature u spoljašnjoj sredini. T N
 • 21. Krvotok vodozemaca Desna pretkomora Leva pretkomora Komora Kapilari pluća i kože Aorta Kapilari u ostalim unutrašnjim organima Krv sa ugljen- dioksidom Krv sa kiseonikom Mešana krv vena
 • 22. Poređaj sled događaja u krvotoku vodozemca • A-krv bogata ugljen-dioksidom venama dolazi do desne pretkomore srca • B-krv iz komore odlazi u pluća i kožu • V-u plućima i koži dešava se razmena gasova • G-krv iz desne pretkomore prelazi u komoru • D-krv je u plućima i koži obogaćena sa kiseonikom • Đ-venama krv bogata kiseonikom dolazi do leve pretkomore • E-iz komore krv arterijama odlazi do svih delova tela • Ž-iz leve pretkomore krv prelazi u komoru i meša se • Z-iz kapilara u unutrašnjim organima kiseonik izlazi u ćelije, a u kapilare ulazi ugljen-dioksid A G B V D Đ Ž E Z
 • 23. OBJASNI ŽIVOTNI CIKLUS VODOZEMACA Parenje Mrest Punoglavci Zadnje noge Rep se skraćuje Prednje noge Odrasla žaba
 • 24. Poređaj faze metamorfoze žabe A B V G
 • 25. Šta je kreketanje? • vazduh u pluća ulazi gutanjem • vazduh prelazi preko glasnh žica i nastaje zvuk – KREKETANJE • služi za privlačenje ženki • Rezonatori pojačavaju zvuk Rezonatori (vazdušni mehurovi)
 • 26. Povežigrupu vodozemaca sa predstavnikom Bezrepi Repati Beznogi gatalinka Šareni daždevnjak gimnofion
 • 27. Rasporedi vrste vodozemaca u odgovarajuću grupu Bezrepi Repati Beznogi Šareni daždevnjakGatalinkaMali mrmoljakgimnofionČovečija ribicaKrastava žabaZelena žabaŠumska žaba
 • 28. Na šta upozorava jarka obojenost tela žabe?
 • 29. Vodozemci su značajna i velika grupa beskičmenjaka. Njihova koža je suva i sa malo žlezda. U vreme razmnožavanja su na kopnu, gde polažu jaja. Iz jaja se razvijaju lutke koje posle postaju odrasli vodozemci. Taj proces preobražaja naziva se meteomorfoza. Danas postoji tri grupe vodozemaca. To su bezrepoliki vodozemci ili žabe, repasti vodozemci i bezprsti vodozemci. Ispravigreške u tekstu. Vodozemci su značajna i velika grupa beskičmenjaka. Njihova koža je suva i sa malo žlezda. U vreme razmnožavanja su na kopnu, gde polažu jaja. Iz jaja se razvijaju lutke koje posle postaju odrasli vodozemci. Taj proces preobražaja naziva se meteomorfoza. Danas postoji tri grupe vodozemaca. To su bezrepoliki vodozemci ili žabe, repasti vodozemci i bezprsti vodozemci. Vodozemci su značajna i velika grupa kičmenjaka. Njihova koža je vlažna i sa mnogo žlezda. U vreme razmnožavanja su u vodi, gde polažu jaja. Iz jaja se razvijaju larve koje posle postaju odrasli vodozemci. Taj proces preobražaja naziva se metamorfoza. Danas postoji tri grupe vodozemaca. To su bezrepi vodozemci ili žabe, repati vodozemci i beznogi vodozemci.
 • 32. Kojegrupe životinja su pravi kopneni kičmenjaci?
 • 34. Objasni razliku između jajetaribe i amniotskogjajeta Jaje ribe Jaje zmije
 • 35. Čime se hrane žabe? • Insekti, puževi, pauci, crvi, manje ribe, pa čak i miš
 • 37. Objasni pojam Bočna linija Čulo kojeomogućavadaribaoseti talasanjevode. Punoglavac Larvatj.Nerazvijenajedinkažabe. Organu kojise izlivajuodvodi creva, bubregai polnihžlezda. kloaka
 • 38. Objasni pojam MREST RAZMNOŽAVANJERIBA MLEČ SPERMATOZOIDIKOJI IZBACUJE MUŽJAK RIBE. ONEOPLOĐENAJAJA KOJAIZBACUJE ŽENKA RIBE IKRA
 • 39. Objasni pojam METAMORFOZA Procesvelikih promenagrađei izgledatela. rezonatori Vazdušnekesekodmužjakažabakojipojačavajukreketanje. Potporniorgankodživotinjakičmenjaka. KIČMENICA
 • 40. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Organ zakretanje ili ... E K S T R E M I T E T 2. Parni organi za izlučivanje. B U B R E Z I 3. Krvi sudovi koji odvode krv iz srca. A R T E R I J E 4. Proces preobražaja tj. velikih promena u građi tela. M E T A M O R F O Z A 5. Deo skeleta koji štiti mozak i čulne organe. L O B A NJ A 6. Najsitniji krvni sudovi kroz koje se obravlja razmena materija i gasova. K A P I L A R I 7. Organ u koji se izlivaju odvodi creva, bubrega i polnih žlezda. K L O A K A 8. Potporni organ kod hordata. H O R D A 9. Grupa hordata kod kojih umesto horde postoji kičmenica. K I Č M E NJ A C I četvoronožni kopneni kičmenjaci (vodozemci, gmizavci, ptice i sisari)
 • 41. 1. Organi za kretanje, udovi. 2. Parni organi za izlučivanje. 3. Krvni sudovi koji odvode krv iz srca. 4. Proces preobražaja tj. velikih promena građe tela. 5. Deo skeleta koji štiti mozak i čulne organe glave. 6. Najsitniji krvni sudovi kroz koje se obravlja razmena materija i gasova. 7. Organ u koji se izlivaju odvodi creva, bubrega i polnih žlezda. 8. Potporni organ kod hordata. 9. Grupa hordata kod kojih umesto horde postoji kičmenica. TETRAPODE-četvoronožni kopneni kičmenjaci (vodozemci, gmizavci, ptice i sisari) Odgovori:

Notes de l'éditeur

 1. 10. slatke vode 12. raža 6.ajkula 13. skuša 7.šaran 14. larva
 2. . šaran b. moruna v. losos g. pastrmka d. čekićara đ. kečiga e. zlatni karaš ž. smuđ z. raža i. sabljarka j. štuka k. kit ajkula
 3. Proteus anguinus 20–30 cm, 40 centimetres