Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-apat na Taon

Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
Rain Ikemada Sahagun-TadeoVolunteer à Boeing Company

This afternoon, I will now have my demonstration teaching for my Building Bridges Across Social Science Discipline. :) Reviewing my Lesson Plan... :)

1
Republika ng Pilipinas
PAMANTASANG TEKNOLOHIKAL NG RAMON MAGSAYSAY
San Marcelino, Zambales
Dalubhasaan ngEdukasyon, Siningat Agham
Batsilyer sa Pan-Sekundaryang Edukasyon Mayorya sa Araling Panlipunan
Pakitang-Turo
Major 14: Building Bridges Across Social Science Discipline
Banghay – Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan sa Ikasiyam na Baitang
I. Layunin
Sa loob ng 40 minuto, inaasahang lahat ng mag-aaral ay masusuri ang
kaibahan ng kakapusan at kakulangan, nakikilala ang mga dahilan nito at
nakapagmumungkahi ng mga paraaan para malabanan ito ng may hindi
bababa sa 75 bahagdan ng pagkatuto.
A. Natutukoy ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kakapusan.
B. Naisusulat ang kaibahan ng kakapusan at kakulangan sa pamamagitan
ng Venn Diagram.
C. Nakapagmumungkahi ng mga paraaang makatutulong upang malabanan
ang kakapusan.
II. Nilalaman
A. Paksa:
KAKAPUSAN AT KAKULANGAN
B. Sanggunian
Ekonomiks: Kayamanan IV, pp. 22 – 23
Pana-Panahon IV: Worktext para sa Araling Panlipunan Ikaapat na Taon
Ekonomiks, pp.105 – 109
Unawain Natin ang Ekonomiks sa Diwang Pilipino, pp. 12 – 13
K to 12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan Baitang 1 – 10, pp. 85
C. Mga Kagamitan
Venn Diagram
Larawan
Yeso
Pisara
D. Estratehiya
Concept Mapping Buzz Session
III. Pamamaraan
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
A. Panimulang Gawain
1. Pagbati
Magandang umaga!
2
2. Pagsasaayos ng Silid
Bago natin simulan ang ating klase paki-
ayos muna ang inyong mga upuan.
3. Pagtala ng Lumiban
Mayroon bang lumiban sa klase ngayon?
Magaling. Simulan na natin 2ng ating
aralin.
3. Balik – Aral
Bago tayo dumako sa ating aralin ay
magkakaroon muna tayo ng balik aral.
Tinalakay natin noong nakaraan nating
pagkikita ang mga likas na yaman. Ano ba
ang mga likas na yaman?
Magaling. Magbigay nga ng tatlong uri
nito.
Mahusay.
4. Pagganyak
Ngayon ay dadako na tayo sa panibagong
aralin. Pero bago ang lahat nais ko
munang tingnan ninyo ang larawan na ito.
Ano ang makikita ninyo?
(Magpapakita ng isang larawan. Kalakip
1.)
Magaling. At ano naman ang mga
nakapaligid sa kanya?
Tama. Sa tingin ninyo bakit kaya marami
siyang katanungan sa mga bagay na ito?
Magaling. Siya ay may kakulangan o
kakapusan sa kaalaman ukol sa mga
bagay-bagay. Ang kakulangang ito at
kakapusan ay hindi lamang dito
Magandang umaga rin po.
(Aayusin ng mga mag-aaral ang kanilang
mga upuan.)
Wala po.
Ito po ay tumutukoy sa mga bagay na likha
ng kalikasan bukod sa tao.
Yamang-lupa, yamang-gubat at yamang-
tubig po.
Sir, may lalaki po na maraming
katanungan.
Pagkatao, pangkabuhayan, panlipunan at
pampulitika.
Sir, kulang po kasi ang kaniyang kaalaman
ukol sa mga bagay na ito.
3
nangyayari bagkus maging sa ating
ekonomiya.
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay
tungkol sa kakapusan at kakulangan. Ang
mga bagay na ito ay may malaking ambag
sa pang-ekonomikong aspeto. Sa tingin
ninyo bakit kaya nagkakaroon ng
kakapusan?
Magaling.
2. Pangkatang Gawain
Ngayon naman upang mas maintindihan
ninyo ang ibig sabihin ng kakapusan ay
ating ihahambing ito sa kakulangan sa
pamamagitan ng isang Venn Diagram.
Hahatiin ko ang klase sa apat (4) na grupo
at bibigyan ng limang (5) minuto upang
mag-brainstorm. Matapos ito ay pipili ng
isang mag-uulat sa harap.
(*Magbibigay ang guro ng kartolina na
may Venn Diagram at babasahin. Kalakip
3. Babasahin)
C. Pagtalakay
Ngayon naman ay tingnan ninyo ang Data
Information sa harapan. Pupunan natin
ang diagram na ito. Ating paghahambingin
ang Kakapusan at Kakulungan. Titingnan
natin kung ano ba ang pagkakaiba nila sa
tagal, problema sa ekonomiya at
limitasyon. Susuriin natin mamaya ang
inyong mga sagot kung tama ba ito.
(Ilalagay ng guro ang Data Information
Chart sa pisara. Sa bawat katanungan ay
isusulat ng mag-aaral ang kanyang sagot
sa ispesipikong lugar. )
Nagkakaroon po ng kakapusan dahil po
sa: (1) walang hanggang pangangailangan
at hilig ng tao, at (2) limitadong
pinagkukunang yaman.
(Iu-ulat ng lider ng grupo ang
napagkasunduang sagot sa loob ng (2)
dalawang minuto.)
4
Ano ba ang kakapusan?
Tama. Sa kabilang banda ano naman
kaya ang kakulangan?
Kung itutuon natin ang ating sarili sa Data
Information Chart. Ano gaano kaya
tumatagal ang kakapusan? Ang
kakulangan?
Magaling. Ano naman kaya ang problema
o dahilan kung bakit may kakapusan at
kakulangan?
Mahusay! Ngayong alam na natin ang
mga problema kung bakit nagkakaroon ng
kakulangan at kakapusan, ano naman
kaya ang nagiging limitado dahil dito?
Magaling. Nakita niyo na ang pagkaka-iba
ng dalawa sa Data Information Chart.
Ngayon ano naman kaya ang pagkaka-
pareho ng dalawa?
Tama. Ngayon naman ay mag-bigay nga
Ang kakapusan po ay pangunahing
katangian ng mga pangkalahatang
pinagkukunang- yaman dahil marami itong
mapaggagamitan sa harap ng limitadong
dami.
Ang kakulangan po ay ang ispesipikong
kalagayan kung saan ang suplay ng isang
bagay ay hindi sapat upang tugunan and
demand nito.
Sir, ang kakapusan po ay tumatagal ng
pang-matagalan. Samantala, ang
kakulangan po ay tumatagal
pansamantala.
Nagkakaroon po ng kakapusan dahil po sa
problema sa pwersang pang-kalikasan.
Samantala, nagkakaroon naman po ng
kakulangan dahil sa problema sa
alokasyon.
Dahil po sa kakapusan ay nagiging
limitado ang pinagkukunang-yaman.
Samantala, sa kakulangan naman po
nagiging limitado ang ispesipikong dami
ng suplay.
Kapwa po silang naglalahad ng hindi
pagiging sapat ng panustos sa ating mga
pangangailangan.
5
kayo ng halimbawa ng sitwasyong pang-
ekonomiko kung saan nahaharap tayo sa
kakapusan?
.
Mahusay. Magbigay naman kayo ng
halimbawa ng sitwasyong pang-
ekonomiko kung saan nahaharap tayo sa
kakulangan?
Tama. Dahil kalimitang nangyayari ang
hoarding o pagtatago ng suplay. Ang mga
madalas na gumagawa nito ay ang mga
miyembro ng cartel.
Ano naman kaya ang cartel?
D. Paglalahat
Balikan muli natin ang ating pinag-aralan.
Ano ang dalawang dahilan ng kakapusan?
Magaling. At ano ang pagkaka-iba ng
kakapusan sa kakulangan?
Mahusay!
E. Paglalapat
Bilang mag-aaral ano kaya ang inyong
magagawa upang sa ganoon ay
malabanan natin ang kakapusan?
Nahaharap po tayo sa kakapusan sa
langis. (*Maaaring magbago ang sagot
batay sa ideya ng mag-aaral.)
Nahaharap po tayo sa kakulangan sa
bawang at bigas. (*Maaring magbago ang
sagot batay sa ideya ng mag-aaral.)
Ang cartel po ay pangkat ng tao na
kumokontrol at nagmamanipula ng
pamamahagi, pagbili at pagpepresyo ng
mga produkto.
Sir, dahil po (1) walang hanggang
pangangailangan at hilig ng tao, at (2)
limitadong pinagkukunang yaman.
Ang kakapusan po ay pangunahing
katangian ng mga pangkalahatang
pinagkukunang- yaman dahil marami itong
mapaggagamitan sa harap ng limitadong
dami. Samantalang, ang kakulangan po ay
ang ispesipikong kalagayan kung saan
ang suplay ng isang bagay ay hindi sapat
upang tugunan and demand nito.
Inaasahang sagot:
 Magtitipid po ng papel.
6
IV. Pagtataya
Ngayon ay lubos na ninyong naunawaan ang ating aralin. (Bibigyan ng
sagutang papel ang mga mag-aaral.)
I. Maramihang Pili. Bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Ito ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng produkto sa pamilihan.
a. Kakulangan b. Kakapusan c. Produksyon d. Pagkonsumo
2. Ito ay tumutukoy sa limitadong dami ng pangkalahatang pinagkukunang-
yaman.
a. Kakulangan b. Kakapusan c. Produksyon d. Pagkonsumo
3. Ito ay tumutukoy sa pang-matagalang gamit ng likas na yaman.
a. recycling b. reducing c. reusing d. sustainable use
4. Ano ang problemang pinagmumulan ng kakapusan at kakulangan?
a. alokasyon at likas na yaman c. pagkonsumo at alokasyon
b. pagkonsumo at produksyon d. likas na yaman at produksyon
II. MB o MS. Tukuyin kung ang pahayag ay makabubuti o makasasama sa
ekonomiya.
__1. Pagkahilig ng tao sa mga produkto na hindi kailangan ng bansa.
__2. Pansariling interes ng mga negosyante ang inuuna.
__3. Paggamit muli ng notebook na wala pa namang gaanong sulat.
__4. Pagbili lamang ng bagay na kailangan.
__5. Pag-aaksaya sa mga likas na yaman ng bansa.
__6. Pinapatay ang ilaw at gripo kung hindi ginagamit.
Magaling. Ang lahat ng inyong sinabi ay
totoong makatutulong upang maibsan ang
kakapusan at tumagal an gating paggamit
ng mga likas na yaman. Ang tawag dito ay
pangmatagalang paggamit o (sustainable
use).
 Bibilhin lamang po ang dapat na
gamitin.
 Matututong patayin ang ilaw at
gripo kapag hindi ginagamit.
 Magre-recycle po.
(Ang sagot ng mag-aaral ay maaring
magbago ayon sa kanilang ideya.)
7
V. Takdang Aralin
Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod:
1. Pangangailangan
2. Kagustuhan
3. Pagkonsumo
4. Produksyon
Inihanda ni:
CARL PATRICK S. TADEO
Tagapagpakitang-Turo
8
Kalakip 1. Larawan sa Pagganyak
9
KAKAPUSAN
-limitadong dami ng
pangkalahatang
pinagkukunang-yaman
-problema sa pwersang
pangkalikasan
KAKULANGAN
-limitado ang dami ng
suplay ng isang
ispesipikong bagay at
hindi matugunan ang
demand nito
-problema sa alokasyon
Kalakip 2.1 Venn Diagram
Inihahambing ang pagkaka-pareho at pagkaka-iba ng Kakulangan at Kakapusan
Kapwa naglalahad ang mga ito ng hindi pagiging sapat ng panustos sa ating
mga pangangailangan
Kalakip 2.2 Data Information Chart
KAKAPUSAN KAKULANGAN
TAGAL Pang-matagalan Pansamantala
PROBLEMA Pwersang Pangkalikasan Alokasyon
LIMITASYON Pinagkukunang-yaman Suplay

Contenu connexe

Tendances(20)

Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar12.4K vues
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLAN
Bela Potter6.7K vues
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Crystal Mae Salazar4.8K vues
Lesson plan ekonomiks pananalapiLesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapi
JAYBALINO13.4K vues
 Konsepto ng Kakapusan Konsepto ng Kakapusan
Konsepto ng Kakapusan
Donna Mae Tan88.9K vues
Araling Panlipunan 9 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 9 - MELC Updated
Araling Panlipunan 9 - MELC Updated
Chuckry Maunes10.8K vues
SEKTOR NG AGRIKULTURA LESSON PLAN.docxSEKTOR NG AGRIKULTURA LESSON PLAN.docx
SEKTOR NG AGRIKULTURA LESSON PLAN.docx
GretchenColongan3.6K vues
Pangangailangan at kagustuhanPangangailangan at kagustuhan
Pangangailangan at kagustuhan
MaRvz Nismal101.1K vues
AlokasyonAlokasyon
Alokasyon
Weavelyn Anne219.6K vues
SupplySupply
Supply
Elneth Hernandez286.6K vues
sistemang pang ekonomiyasistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiya
LUCKY JOY GEASIN2.7K vues

En vedette(20)

Lesson plan K12 Araling PanlipunanLesson plan K12 Araling Panlipunan
Lesson plan K12 Araling Panlipunan
Carie Justine Estrellado239.5K vues
Semi detailed lesson planSemi detailed lesson plan
Semi detailed lesson plan
Jve Buenconsejo236.5K vues
KAKAPUSAN (Araling Panlipunan - Ekonomiks)KAKAPUSAN (Araling Panlipunan - Ekonomiks)
KAKAPUSAN (Araling Panlipunan - Ekonomiks)
Antonio Delgado16.2K vues
Banghay aralin sa A.P. IIBanghay aralin sa A.P. II
Banghay aralin sa A.P. II
Mark Joseph Hao45.8K vues
Lesson Plan about GNP and GDP Lesson Plan about GNP and GDP
Lesson Plan about GNP and GDP
Mark Jed Arevalo8K vues
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson planSuliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
Joan Andres- Pastor12.1K vues
Product based assessmentProduct based assessment
Product based assessment
Krisna Marcos20.9K vues
Action ResearchAction Research
Action Research
Trudy Keil87.7K vues
Mga suliraning pangkapaligiran ng asyaMga suliraning pangkapaligiran ng asya
Mga suliraning pangkapaligiran ng asya
Ray Jason Bornasal168.6K vues
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IVMasusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV
Rain Ikemada Sahagun-Tadeo205.5K vues
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Jacobo Z. Gonzales Memorial National High School110K vues
Masusing banghay aralin sa araling panlipunanMasusing banghay aralin sa araling panlipunan
Masusing banghay aralin sa araling panlipunan
Guro/ Pharmacy muse/ isang mamayan ng PIlipinas/ Social Scientist55.3K vues

Similaire à Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-apat na Taon

ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docxaudreycastillano
150 vues22 diapositives
Modyul apModyul ap
Modyul apJhedidia Grace Sunga
5.2K vues12 diapositives

Similaire à Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-apat na Taon (20)

Plus de Rain Ikemada Sahagun-Tadeo(6)

Masusing banghay aralin sa araling panlipunanMasusing banghay aralin sa araling panlipunan
Masusing banghay aralin sa araling panlipunan
Rain Ikemada Sahagun-Tadeo11.8K vues
A History of Universal CurrenciesA History of Universal Currencies
A History of Universal Currencies
Rain Ikemada Sahagun-Tadeo418 vues
The history of readingThe history of reading
The history of reading
Rain Ikemada Sahagun-Tadeo4K vues
Level of assessment and proficiencyLevel of assessment and proficiency
Level of assessment and proficiency
Rain Ikemada Sahagun-Tadeo692 vues
Level of assessment and proficiencyLevel of assessment and proficiency
Level of assessment and proficiency
Rain Ikemada Sahagun-Tadeo617 vues

Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-apat na Taon

  • 1. 1 Republika ng Pilipinas PAMANTASANG TEKNOLOHIKAL NG RAMON MAGSAYSAY San Marcelino, Zambales Dalubhasaan ngEdukasyon, Siningat Agham Batsilyer sa Pan-Sekundaryang Edukasyon Mayorya sa Araling Panlipunan Pakitang-Turo Major 14: Building Bridges Across Social Science Discipline Banghay – Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan sa Ikasiyam na Baitang I. Layunin Sa loob ng 40 minuto, inaasahang lahat ng mag-aaral ay masusuri ang kaibahan ng kakapusan at kakulangan, nakikilala ang mga dahilan nito at nakapagmumungkahi ng mga paraaan para malabanan ito ng may hindi bababa sa 75 bahagdan ng pagkatuto. A. Natutukoy ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kakapusan. B. Naisusulat ang kaibahan ng kakapusan at kakulangan sa pamamagitan ng Venn Diagram. C. Nakapagmumungkahi ng mga paraaang makatutulong upang malabanan ang kakapusan. II. Nilalaman A. Paksa: KAKAPUSAN AT KAKULANGAN B. Sanggunian Ekonomiks: Kayamanan IV, pp. 22 – 23 Pana-Panahon IV: Worktext para sa Araling Panlipunan Ikaapat na Taon Ekonomiks, pp.105 – 109 Unawain Natin ang Ekonomiks sa Diwang Pilipino, pp. 12 – 13 K to 12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan Baitang 1 – 10, pp. 85 C. Mga Kagamitan Venn Diagram Larawan Yeso Pisara D. Estratehiya Concept Mapping Buzz Session III. Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral A. Panimulang Gawain 1. Pagbati Magandang umaga!
  • 2. 2 2. Pagsasaayos ng Silid Bago natin simulan ang ating klase paki- ayos muna ang inyong mga upuan. 3. Pagtala ng Lumiban Mayroon bang lumiban sa klase ngayon? Magaling. Simulan na natin 2ng ating aralin. 3. Balik – Aral Bago tayo dumako sa ating aralin ay magkakaroon muna tayo ng balik aral. Tinalakay natin noong nakaraan nating pagkikita ang mga likas na yaman. Ano ba ang mga likas na yaman? Magaling. Magbigay nga ng tatlong uri nito. Mahusay. 4. Pagganyak Ngayon ay dadako na tayo sa panibagong aralin. Pero bago ang lahat nais ko munang tingnan ninyo ang larawan na ito. Ano ang makikita ninyo? (Magpapakita ng isang larawan. Kalakip 1.) Magaling. At ano naman ang mga nakapaligid sa kanya? Tama. Sa tingin ninyo bakit kaya marami siyang katanungan sa mga bagay na ito? Magaling. Siya ay may kakulangan o kakapusan sa kaalaman ukol sa mga bagay-bagay. Ang kakulangang ito at kakapusan ay hindi lamang dito Magandang umaga rin po. (Aayusin ng mga mag-aaral ang kanilang mga upuan.) Wala po. Ito po ay tumutukoy sa mga bagay na likha ng kalikasan bukod sa tao. Yamang-lupa, yamang-gubat at yamang- tubig po. Sir, may lalaki po na maraming katanungan. Pagkatao, pangkabuhayan, panlipunan at pampulitika. Sir, kulang po kasi ang kaniyang kaalaman ukol sa mga bagay na ito.
  • 3. 3 nangyayari bagkus maging sa ating ekonomiya. B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa kakapusan at kakulangan. Ang mga bagay na ito ay may malaking ambag sa pang-ekonomikong aspeto. Sa tingin ninyo bakit kaya nagkakaroon ng kakapusan? Magaling. 2. Pangkatang Gawain Ngayon naman upang mas maintindihan ninyo ang ibig sabihin ng kakapusan ay ating ihahambing ito sa kakulangan sa pamamagitan ng isang Venn Diagram. Hahatiin ko ang klase sa apat (4) na grupo at bibigyan ng limang (5) minuto upang mag-brainstorm. Matapos ito ay pipili ng isang mag-uulat sa harap. (*Magbibigay ang guro ng kartolina na may Venn Diagram at babasahin. Kalakip 3. Babasahin) C. Pagtalakay Ngayon naman ay tingnan ninyo ang Data Information sa harapan. Pupunan natin ang diagram na ito. Ating paghahambingin ang Kakapusan at Kakulungan. Titingnan natin kung ano ba ang pagkakaiba nila sa tagal, problema sa ekonomiya at limitasyon. Susuriin natin mamaya ang inyong mga sagot kung tama ba ito. (Ilalagay ng guro ang Data Information Chart sa pisara. Sa bawat katanungan ay isusulat ng mag-aaral ang kanyang sagot sa ispesipikong lugar. ) Nagkakaroon po ng kakapusan dahil po sa: (1) walang hanggang pangangailangan at hilig ng tao, at (2) limitadong pinagkukunang yaman. (Iu-ulat ng lider ng grupo ang napagkasunduang sagot sa loob ng (2) dalawang minuto.)
  • 4. 4 Ano ba ang kakapusan? Tama. Sa kabilang banda ano naman kaya ang kakulangan? Kung itutuon natin ang ating sarili sa Data Information Chart. Ano gaano kaya tumatagal ang kakapusan? Ang kakulangan? Magaling. Ano naman kaya ang problema o dahilan kung bakit may kakapusan at kakulangan? Mahusay! Ngayong alam na natin ang mga problema kung bakit nagkakaroon ng kakulangan at kakapusan, ano naman kaya ang nagiging limitado dahil dito? Magaling. Nakita niyo na ang pagkaka-iba ng dalawa sa Data Information Chart. Ngayon ano naman kaya ang pagkaka- pareho ng dalawa? Tama. Ngayon naman ay mag-bigay nga Ang kakapusan po ay pangunahing katangian ng mga pangkalahatang pinagkukunang- yaman dahil marami itong mapaggagamitan sa harap ng limitadong dami. Ang kakulangan po ay ang ispesipikong kalagayan kung saan ang suplay ng isang bagay ay hindi sapat upang tugunan and demand nito. Sir, ang kakapusan po ay tumatagal ng pang-matagalan. Samantala, ang kakulangan po ay tumatagal pansamantala. Nagkakaroon po ng kakapusan dahil po sa problema sa pwersang pang-kalikasan. Samantala, nagkakaroon naman po ng kakulangan dahil sa problema sa alokasyon. Dahil po sa kakapusan ay nagiging limitado ang pinagkukunang-yaman. Samantala, sa kakulangan naman po nagiging limitado ang ispesipikong dami ng suplay. Kapwa po silang naglalahad ng hindi pagiging sapat ng panustos sa ating mga pangangailangan.
  • 5. 5 kayo ng halimbawa ng sitwasyong pang- ekonomiko kung saan nahaharap tayo sa kakapusan? . Mahusay. Magbigay naman kayo ng halimbawa ng sitwasyong pang- ekonomiko kung saan nahaharap tayo sa kakulangan? Tama. Dahil kalimitang nangyayari ang hoarding o pagtatago ng suplay. Ang mga madalas na gumagawa nito ay ang mga miyembro ng cartel. Ano naman kaya ang cartel? D. Paglalahat Balikan muli natin ang ating pinag-aralan. Ano ang dalawang dahilan ng kakapusan? Magaling. At ano ang pagkaka-iba ng kakapusan sa kakulangan? Mahusay! E. Paglalapat Bilang mag-aaral ano kaya ang inyong magagawa upang sa ganoon ay malabanan natin ang kakapusan? Nahaharap po tayo sa kakapusan sa langis. (*Maaaring magbago ang sagot batay sa ideya ng mag-aaral.) Nahaharap po tayo sa kakulangan sa bawang at bigas. (*Maaring magbago ang sagot batay sa ideya ng mag-aaral.) Ang cartel po ay pangkat ng tao na kumokontrol at nagmamanipula ng pamamahagi, pagbili at pagpepresyo ng mga produkto. Sir, dahil po (1) walang hanggang pangangailangan at hilig ng tao, at (2) limitadong pinagkukunang yaman. Ang kakapusan po ay pangunahing katangian ng mga pangkalahatang pinagkukunang- yaman dahil marami itong mapaggagamitan sa harap ng limitadong dami. Samantalang, ang kakulangan po ay ang ispesipikong kalagayan kung saan ang suplay ng isang bagay ay hindi sapat upang tugunan and demand nito. Inaasahang sagot:  Magtitipid po ng papel.
  • 6. 6 IV. Pagtataya Ngayon ay lubos na ninyong naunawaan ang ating aralin. (Bibigyan ng sagutang papel ang mga mag-aaral.) I. Maramihang Pili. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ito ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng produkto sa pamilihan. a. Kakulangan b. Kakapusan c. Produksyon d. Pagkonsumo 2. Ito ay tumutukoy sa limitadong dami ng pangkalahatang pinagkukunang- yaman. a. Kakulangan b. Kakapusan c. Produksyon d. Pagkonsumo 3. Ito ay tumutukoy sa pang-matagalang gamit ng likas na yaman. a. recycling b. reducing c. reusing d. sustainable use 4. Ano ang problemang pinagmumulan ng kakapusan at kakulangan? a. alokasyon at likas na yaman c. pagkonsumo at alokasyon b. pagkonsumo at produksyon d. likas na yaman at produksyon II. MB o MS. Tukuyin kung ang pahayag ay makabubuti o makasasama sa ekonomiya. __1. Pagkahilig ng tao sa mga produkto na hindi kailangan ng bansa. __2. Pansariling interes ng mga negosyante ang inuuna. __3. Paggamit muli ng notebook na wala pa namang gaanong sulat. __4. Pagbili lamang ng bagay na kailangan. __5. Pag-aaksaya sa mga likas na yaman ng bansa. __6. Pinapatay ang ilaw at gripo kung hindi ginagamit. Magaling. Ang lahat ng inyong sinabi ay totoong makatutulong upang maibsan ang kakapusan at tumagal an gating paggamit ng mga likas na yaman. Ang tawag dito ay pangmatagalang paggamit o (sustainable use).  Bibilhin lamang po ang dapat na gamitin.  Matututong patayin ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit.  Magre-recycle po. (Ang sagot ng mag-aaral ay maaring magbago ayon sa kanilang ideya.)
  • 7. 7 V. Takdang Aralin Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod: 1. Pangangailangan 2. Kagustuhan 3. Pagkonsumo 4. Produksyon Inihanda ni: CARL PATRICK S. TADEO Tagapagpakitang-Turo
  • 8. 8 Kalakip 1. Larawan sa Pagganyak
  • 9. 9 KAKAPUSAN -limitadong dami ng pangkalahatang pinagkukunang-yaman -problema sa pwersang pangkalikasan KAKULANGAN -limitado ang dami ng suplay ng isang ispesipikong bagay at hindi matugunan ang demand nito -problema sa alokasyon Kalakip 2.1 Venn Diagram Inihahambing ang pagkaka-pareho at pagkaka-iba ng Kakulangan at Kakapusan Kapwa naglalahad ang mga ito ng hindi pagiging sapat ng panustos sa ating mga pangangailangan Kalakip 2.2 Data Information Chart KAKAPUSAN KAKULANGAN TAGAL Pang-matagalan Pansamantala PROBLEMA Pwersang Pangkalikasan Alokasyon LIMITASYON Pinagkukunang-yaman Suplay