Publicité
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
Publicité
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
Passos per crear una empresa.
Prochain SlideShare
Els factors de produccióEls factors de producció
Chargement dans ... 3
1 sur 8
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Passos per crear una empresa.

  1. Esther Guàrdia 2HS2 La creació d’una empresa és un projecte en què la iniciativa d’una persona o ara be d’un col·lectiu de persones tracta de dur a terme una activitat econòmica, original o ja existent, amb l’objectiu d’obtenir-ne un benefici econòmic o una finalitat social. Els factors productius bàsics necessaris per a l’activitat econòmica són;   Variables de la iniciativa empresarial Recursos naturals Treball Capital Tecnologia Són les matèries primeres, l’energia i els subministraments necessaris que formen el producte. Mà d’obra o el temps que dediquen els treballadors a la producció del producte fabricat. Conjunt de bens d’inversió necessaris perquè es pugui dur a terme la producció  maquinària, eines.. Conjunt de procediments i de tècniques de producció que d’una manera concreta combinen els anteriors factors de producció. Variables endògenes:  Capacitat emprenedora  Idea de negoci  Projecte d’autoocupació  Disposició de recursos materials o financers  Coneixements tècnics i professionals. Variables exògenes:  Localització  Disponibilitats dels mercats a diversos nivells  Infraestructures públiques  Conjuntura econòmica  Entorn institucional favorable
  2. Pla d’empresa El pla d'empresa és l'eina principal que has d'utilitzar per decidir si el teu projecte és prou sòlid per crear l'empresa, o si bé si és necessari que recondueixis algun aspecte comercial, productiu, d'organització o financer. Aquest consta dels apartats següents: A) Presentació del projecte i dels promotors. En aquest apartat es sol presentar la idea del negoci, el seu origen i el motiu que ens ha fet decidir per aquesta idea. Encertar amb una idea de negoci es clau perquè aquest tingui èxit! Hi ha molts mètodes que s’utilitzen per a la recerca d’idees, però el meu important és el BRAINSTORMING. PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA EMPRESA; Pla d'empresa Decisió de crear o no Inici de l'activitat empresarial Presentació del projecte i dels promotors Pla de màrqueting Pla de producció Pla d’inversió i finançament Aspectes legals
  3. PROCÉS DEL BRAINSTORMING En aquest apartat també es proposen els objectius de l’empresa, el seu nom comercial i les dades personals dels promotors del negoci. 1. Pluja d’idees Es proposen una gran quantitat d’idees sense tenir un guió gaire prefixat. 2. Filtre de propostes  Es rebutgen aquelles idees que siguin impossibles, estiguin repetides.. 3. Comparació d’idees  De les idees resultants se n’estudien els avantatges i els inconvenients, i es confeccionen. 4. Avaluació d’idees  Valoració de cada idea segons diversos aspectes valoratius. 5. Selecció de la idea de negoci  D’entre les idees que han obtingut més puntuació se’n selecciona una. Brainstorming? Quin és el seu procés?
  4. B) Pla de màrqueting. Aquest apartat es centra a veure si el projecte és viable comercialment. Per saber això em de seguir els següents passos: Estudi de mercat Estrategies de màrqueting Pla de vendes L'estudi de mercat consisteix en una iniciativa empresarial amb la finalitat de fer-se una idea sobre la viabilitat comercial d'una activitat econòmica. Els seus elements fonamentals són: - Anàlisi de l’entorn general estudiar tot el que envolta a l’empresa en diversos aspectes (entorn econ., entorn tecnològic..) - Anàlisi de la competència estudiar el conjunt d’empreses amb les quals comparteix el mercat del mateix producte. - Anàlisi dels consumidors estudiar el comportament dels consumidors. - Estudi de la localització estudiar possibles llocs de localització. Aquest estudi es fa seguint unes fases i una planificació. Objectiu Disposició d’una síntesi d’informacions sobre el projecte d’iniciativa empresarial amb relació a un producte concret. Eina per l’estudi de la viabilitat DAFO El màrqueting és el conjunt d’activitats que desenvolupa una empresa encaminades a satisfer les necessitats i els desitjos del consumidor, amb la intenció d’aconseguir un benefici. L’empresa estudia 4 elements bàsics Màrqueting mix. - El producte: bé o servei que satisfà la necessitat del consumidor. Molts tipus  disseny, la qualitat.. - El preu: quantitat de diners que el comprador d’un bé lliura al venedor a canvi de la seva adquisició. - La promoció: conjunt de tècniques que s’utilitzen per explicar-ne les característiques, marcar-ne els atributs més importants. - La distribució: conjunt de processos que fan que el producte arribi al consumidor. Dins del pla de màrqueting podem fer una previsió de vendes i, per tant, de futurs ingressos, ja que amb tota seguretat el negoci dependrà de les vendes futures. Aquest es fa a partir d’enquestes a futurs compradors Debilitats Fortaleses Amenaces Oportunitats
  5. C) Pla de producció. El pla de producció té com a objectiu fer constar tots els aspectes relacionats amb l’organització i els recursos necessaris per dur a terme l’elaboració dels nostres productes. En el pla de producció hem de fer constar lo següent: - Els processos necessaris per a la creació d’un producte. - Els recursos materials (maquinaria, mobiliari..) - Les existències - Els costos fixos o variables que podem tenir el tot el procés. - Els recursos humans persones que calen per el funcionament de l’empresa ( treballadors, directius..) A partir d’aquí es pot determinar la viabilitat econòmica del projecte amb l’objectiu de comprovar si l’empresa obtindrà beneficis. Cal determinar els aspectes següents: o Costos fixos (els que NO varien amb el volum de l’empresa). o Costos variables (aquells que són PROPORCIONALS al volum de l’empresa). o Preu de venda del producte Amb aquesta informació s’usà una eina que ajudarà a determinar la quantitat mínima que s’ha de vendre per no tenir pèrdues.  LLINDAR DE RENDIVILITAT D) Pla d’inversió i de finançament. En aquest apartat s’anotarà la previsió sobre les inversions que s’ha plantejat i les fonts de finançament que hi ha previstes per poder-les dur a terme, amb l’objectiu  determinar viabilitat financera del projecte. 1. Anotar totes les inversions necessari esper la realització del projecte. - Inversió de l’empresa. - Finançament de les empreses.
  6. 2. Pla financer consisteix en detallar com s’aconseguiran els recursos necessaris per dur a terme les inversions. Per aquesta raó cal organitzar una planificació conjunta: un pla de finançament i un pla d’inversions relacionats entre si. E) Aspectes legals. En aquest apartat s’inclourà l’elecció de la forma jurídica, els tràmits d’inici de l’activitat, entre altres.. tot plegat ens ajudarà a determinar la viabilitat legal del projecte.  Elecció de la forma jurídica Primerament s’ha de decidir quina és la forma jurídica amb la qual es formarà l’empresa decisió molt important = factors molt importants per el futur de l’empresa. Els aspectes que s’han de considerar són;  Responsabilitat davant de terceres limitada o il·limitada.  Capital necessari  Depenen de la forma jurídica hauran de posar capital inicial o no.  Nombre de socis  Depenen de la forma jurídica.  Tipus de règim fiscal
  7.  Els tràmits documentals Una vegada s’ha decidit quin tipus de forma jurídica es triarà per a l’empresa, cal planificar el procés de tràmits documentals i administratius necessaris per completar la constitució formal de l’empresa. Alguns dels tràmits que s’han de seguir son els següents: 2- Decisió de crear o no l’empresa En aquest moment, desprès d’haver redactat i formulat el pla d’empresa, és quan l’emprenedor ha de decidir si crear l’empresa o no. Aquesta decisió es pren depenent els resultats dels diversos estudis de viabilitat. L’emprenedor haurà de valor si els resultats obtinguts son prou atractius , i si ho son aquest decidirà crear o no l’empresa, això si, tenint en compte el conjunt de riscos i d’incerteses inherents al procés. S’ha de tenir en compte que moltes vegades és provable que la previsió de resultats sigui negativa durant els primers períodes, es a dir, que es tinguin pèrdues. Això no sempre significarà que el negoci sigui inviable. S’haurà de valorar si financerament es pot dur a terme l’activitat econòmica encara que es tinguin pèrdues. Així doncs, els procés de creació d’una empresa implica el plantejament de planificar un projecte empresarial.
  8. Llibre Economia de l’empresa , Batxillerat http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/plaEmpresa.do http://portal.circe.es/es- ES/emprendedor/CrearEmpresa/Paginas/CrearEmpresaProyectoEmpresarial.aspx http://www.camaracomlorca.es/la-decision-de-crear-la-empresa/?y2fty=31151 http://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?uuid=713bccce-b780-4656-a8b2- cc753614c668&groupId=1533402
Publicité