Opening Remarks - Human Rights Policy Training

Ethical Sector
Ethical Sectorfounder, Ethical Sector à Ethical Sector
Opening Remarks
Vicky Bowman,
Director, Myanmar Centre for Responsible Business
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)
Human Rights Policy Training
Yangon, Monday 5 September 2016
www.mcrb.org.mm
အမွတ္ ၁၅၊ ရွမ္းရိပ္သာလမ္း
(ဆာကူရာ ေဆးရံုအနီး)
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း / ဖက္(စ္) ၀၁ ၅၁၀၀၆၉
အလွဴရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
•  ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ
တကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန
(DFID)		
•  ေနာ္ေဝအစိုးရ
•  ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရ
•  ဒိန္းမတ္အစိုးရ
•  နယ္သာလန္အစိုးရ
•  အိုင္ယာလန္
www.myanmar-responsiblebusiness.org
အမွတ္ (၁၅) ရွမ္းရိပ္သာ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ျမန္မာ။
ဖုန္း၊ ဖက္(စ္) : ၀၁ ၅၁၀၀၆၉
ထူေထာင္သူမ်ား
ပို၍တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္ထြန္း
လာေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ား၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္
မ်ားအေပၚမူတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
အသိပညာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စကားဝိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ
ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ တရားဝင္ အခင္းအက်ဥ္းတစ္ခု
ပံ့ပိုးေပးရန္။
ဥပေဒကိုေလးစား
လိုက္နာျခင္း
Social/community
investment or contribution
လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ျခင္း
Philanthropy
ပရဟိတမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း
Sponsorship
ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
Disaster relief
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ
လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Responsible Business Conduct
တာဝန္ယူမႈရိွေသာစီးပြားေရးလုပ္
ငန္း၏လုပ္ေဆာင္ရမည္႔လုပ္ငန္းမ်ား
Social Performance
လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
Sustainability ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ
ျခင္း
Creating Shared Value အက်ိဳးအျမတ္
ခြဲေဝအသံုုးခ်ျခင္း
Myanmar Centre for Responsible
Business focusses on these elements:
Compliance i.e.
obeying the law
Which bit of this is ‘CSR’ (Corporate Social Responsibility)?
}  Sector-Wide Impact Assessments (SWIA)
on oil and gas (published Sept 2014),
and tourism (published end Feb 2015),
ICT ( Sep 2015) and Mining (to be
published in Nov, 2016)
}  July 2014 , 2015 Report on
Transparency In Myanmar Enterprises
(TiME/Pwint Thit Sa) - 2016 is going to
launch in September
}  Partnership with Myanmar Business
Coalition on Aid to establish regional
offices in Dawei, and Sittwe
Some of MCRB’s current activities
}  Capacity building on responsible business,
international standards, stakeholder
engagement and business and human rights
(UN Guiding Principles) for local business,
government, civil society groups, media
}  Advice on business/human rights/responsible
business for foreign investors
}  Engaging on policy and regulation e.g.
Environmental and Social Impact Assessment
(ESIA), revisions of the Myanmar Investment
Law and Myanmar Companies Act
To help companies to
}  Develop a company human rights policy;
}  ကုမၸဏီတစ္ခုု၏ လူအခြင္႔အေရးဆိုုင္ရာ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္
}  Develop or improve their approach to respecting human rights;
}  လူအခြင္႔အေရးဆိုုင္မူဝါဒေဖာ္ထုုတ္ရန္ သိုု႔မဟုုတ္ လူအခြင္႔အေရးကိုုေလးစားလိုုက္နာရန္
}  Communicate what they do to their stakeholders;
}  ပါဝတ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးပိုုမိုုေကာင္းမြန္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ရန္
Purpose of the workshop
အလုုပ္႐ံုုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္
}  100 large Myanmar companies chosen based on 2014/15
top taxpayers lists including income and commercial tax
}  Websites reviewed for content on:
1.  Organisational transparency
2.  Anti-corruption programmes
3.  Human Rights, HSE and Land acquisition
Transparency In Myanmar
Enterprises (TiME/ပြင့္သစ္စ)
2015 rankings
•  Launched in 1999 by UN Secretary General
•  Over 22,000 participants in over 135 countries
•  In Myanmar there are currently 352 members, mostly
SMEs
•  Dr Aung Tun Thet is the chair of the UN Global
Compact Local Network in Myanmar
}  Principle 1: Businesses should support and respect internationally
proclaimed human rights.
}  အေျခခံမူ ၁- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံ သေဘာတူထားသ
ည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ကို ေလးစားလုိက္နာၿပီး အေထာက္
အပံ့ျပဳရမည္။
}  Principle 2 : Businesses should ensure that they are not complicit in
human rights abuses
}  အေျခခံမူ ၂- လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ပါ၀င္ပက္သက္မႈမရွိမေစရ။
The UN Global Compact: Human Rights
www.ungcnetworkmyanmar.com
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective
recognition of the right to collective bargaining;
အေျခခံမူ ၃ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အားေပးၿပီး၊ မိမိ
အခြင့္ေရးကို အစုအဖြဲ႕လုိက္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္၊ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈၿဖင္႔ ရယူပိုင္ခြင့္ကုိလည္း
ထိထိေရာက္ေရာက္အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိရမည္။
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour
အေျခခံမူ ၄- အဓမၼႏွင့္ မလုပ္မေနရခုိင္းေစေသာလုပ္သား ပုံစံအားလုံး ပေပ်ာက္ေရး
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
အေျခခံမူ ၅- ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
အေျခခံမူ ၆- အလုပ္ခန္႕ထားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ပေပ်ာက္ေရး
The UN Global Compact: Labour Rights
}  State duty to protect ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ရန္တာဝန္
◦  Policies မူ၀ါဒမ်ား
◦  Regulation စည္းမ်ဥ္းမ်ား
◦  Adjudication စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္း
}  Corporate responsibility to respect စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏ေလး
စားလိုက္နာရန္တာ၀န္
◦  Act with due diligence to avoid infringement ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား
ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ၾကိဳတင္စမ္းစစ္၊ ကာကြယ္တားစီးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လို
◦  Address impacts သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္လုိအပ္မႈ
}  Access to remedy ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း / ထိခိုက္ နစ္
နာမႈမ်ားကို ကုစားျခင္းမ်ားကိုလက္လွမ္းမွီမႈ
◦  Effective access to remedy for victims ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာကုစား
မကို လက္လွမ္းမီမႈ
◦  Judicial and non-judicial တရားဥပေဒ၊ တရားရံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ နစ္နာခ်က္မ်ား ကုစား မႈ/ တရားရံုး
မ်ားႏွင့္မဆိုင္ဘဲျပင္ပ၌ နစ္နာခ်က္မ်ား ကုစားမႈ
UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)
Professor	John	
Ruggie,	Special	
Representa6ve	
to	the	United	
Na6ons	
Secretary	
General,	
2005-2011
•  Make a commitment to respect human rights
•  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳျခင္း
•  Due diligence: identify your risks and impacts, consult with stakeholders,
prevent and adress negative impacts
•  နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားလုိက္နာျခင္း - ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ အျခား
ပါဝင္သူမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ အျခားသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္
ကာကြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
•  Grievance mechanism - တိုင္ၾကားမႈအဆင့္ဆင့္ နည္းလမ္းမ်ား
•  Report on what you are doing - ဘာလုပ္ေနသည္ဆိုတာ တင္ျပျခင္း
Companies should respect human rights
ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသင့္
သည္။
‘Know and Show’
သိရိွၿပီး၊ ျပသပါ
http://www.myanmar-
responsiblebusiness.org/fact-sheets/
Please add our RSS feed to stay up-to-date on our activities
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/rss.xml
www.mcrb.org.mm
myanmar.responsible.business
1 sur 15

Recommandé

Which Human Rights are relevant to Business & Legal Framework par
Which Human Rights are relevant to Business & Legal FrameworkWhich Human Rights are relevant to Business & Legal Framework
Which Human Rights are relevant to Business & Legal FrameworkEthical Sector
751 vues43 diapositives
What is Responsible Business? par
What is Responsible Business?What is Responsible Business?
What is Responsible Business?Ethical Sector
666 vues8 diapositives
Business and Human Rights including UN Guiding Principles and UN Global Compact par
Business and Human Rights including UN Guiding Principles and UN Global CompactBusiness and Human Rights including UN Guiding Principles and UN Global Compact
Business and Human Rights including UN Guiding Principles and UN Global CompactEthical Sector
964 vues21 diapositives
Human Rights Policy by max myanmar group par
Human Rights Policy by max myanmar groupHuman Rights Policy by max myanmar group
Human Rights Policy by max myanmar groupEthical Sector
639 vues7 diapositives
Developing a Human Rights Policy par
Developing a Human Rights Policy Developing a Human Rights Policy
Developing a Human Rights Policy Ethical Sector
543 vues21 diapositives
Literate environment analysis ppt par
Literate environment analysis pptLiterate environment analysis ppt
Literate environment analysis pptlanier2014
594 vues16 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Question 4 par
Question 4Question 4
Question 4joewilson1997
324 vues12 diapositives
Timber industry par
Timber industryTimber industry
Timber industryAnastasia Engelhardt
478 vues38 diapositives
McDonalds Company Analysis par
McDonalds Company AnalysisMcDonalds Company Analysis
McDonalds Company AnalysisYanxin Jiang
4.9K vues21 diapositives
Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma... par
Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma...Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma...
Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma...Irfana Majid
541 vues15 diapositives
Desiccant dehumidification system by destech.eu par
Desiccant dehumidification system by destech.euDesiccant dehumidification system by destech.eu
Desiccant dehumidification system by destech.euUAB Desiccant Technologies Group
287 vues6 diapositives
Fashion and self perception par
Fashion and self perceptionFashion and self perception
Fashion and self perceptionNikki Vergakes
491 vues13 diapositives

En vedette(15)

McDonalds Company Analysis par Yanxin Jiang
McDonalds Company AnalysisMcDonalds Company Analysis
McDonalds Company Analysis
Yanxin Jiang4.9K vues
Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma... par Irfana Majid
Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma...Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma...
Macroeconomics echange rate reforms 1982 exchange rate reforms in Pakistan ma...
Irfana Majid541 vues
Georgetown University Assembled Education Presentation par GeneralAssembly_DC
Georgetown University Assembled Education PresentationGeorgetown University Assembled Education Presentation
Georgetown University Assembled Education Presentation
день числа π par kos9ik
день числа πдень числа π
день числа π
kos9ik380 vues
Promoción 2013 ara ! par AraBedano
Promoción 2013 ara !Promoción 2013 ara !
Promoción 2013 ara !
AraBedano233 vues
IEE for 2D Seismic Survey AD-10 Process and Lessons Learned par Ethical Sector
IEE for 2D Seismic Survey AD-10 Process and Lessons LearnedIEE for 2D Seismic Survey AD-10 Process and Lessons Learned
IEE for 2D Seismic Survey AD-10 Process and Lessons Learned
Ethical Sector1.4K vues
Sharing Experience of Stakeholder Meeting and Public Disclosure par Ethical Sector
Sharing Experience of Stakeholder Meeting and Public DisclosureSharing Experience of Stakeholder Meeting and Public Disclosure
Sharing Experience of Stakeholder Meeting and Public Disclosure
Ethical Sector1.9K vues
Hid kit par donve33
Hid kitHid kit
Hid kit
donve33255 vues

Plus de Ethical Sector

Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I... par
Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I...Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I...
Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I...Ethical Sector
548 vues9 diapositives
Verbit - The State of Inclusivity, A Global Perspective par
Verbit - The State of Inclusivity, A Global PerspectiveVerbit - The State of Inclusivity, A Global Perspective
Verbit - The State of Inclusivity, A Global PerspectiveEthical Sector
492 vues13 diapositives
Acoustic Protocol 2021 par
Acoustic Protocol 2021Acoustic Protocol 2021
Acoustic Protocol 2021Ethical Sector
384 vues9 diapositives
Skillset par
SkillsetSkillset
SkillsetEthical Sector
401 vues15 diapositives
Labour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform Plans par
Labour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform PlansLabour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform Plans
Labour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform PlansEthical Sector
315 vues10 diapositives
Community Grievance Management Experiences par
Community Grievance Management ExperiencesCommunity Grievance Management Experiences
Community Grievance Management ExperiencesEthical Sector
207 vues5 diapositives

Plus de Ethical Sector(20)

Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I... par Ethical Sector
Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I...Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I...
Implementing SDG 12.4: Potential Solutions to Pollution Challenges, Tannery I...
Ethical Sector548 vues
Verbit - The State of Inclusivity, A Global Perspective par Ethical Sector
Verbit - The State of Inclusivity, A Global PerspectiveVerbit - The State of Inclusivity, A Global Perspective
Verbit - The State of Inclusivity, A Global Perspective
Ethical Sector492 vues
Labour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform Plans par Ethical Sector
Labour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform PlansLabour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform Plans
Labour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform Plans
Ethical Sector315 vues
Community Grievance Management Experiences par Ethical Sector
Community Grievance Management ExperiencesCommunity Grievance Management Experiences
Community Grievance Management Experiences
Ethical Sector207 vues
Workplace Safety in Telecom Industry par Ethical Sector
Workplace Safety in Telecom IndustryWorkplace Safety in Telecom Industry
Workplace Safety in Telecom Industry
Ethical Sector1.5K vues
Workshop on Safety and Labour Issues in the Myanmar Telecoms Sector par Ethical Sector
Workshop on Safety and Labour Issues in the Myanmar Telecoms SectorWorkshop on Safety and Labour Issues in the Myanmar Telecoms Sector
Workshop on Safety and Labour Issues in the Myanmar Telecoms Sector
Ethical Sector158 vues
‘Dignity by Design’ in the Built Environment par Ethical Sector
‘Dignity by Design’ in the Built Environment‘Dignity by Design’ in the Built Environment
‘Dignity by Design’ in the Built Environment
Ethical Sector449 vues
Virtual Roundtable Discussion with CSOs on Extractives and Inclusive Business par Ethical Sector
Virtual Roundtable Discussion with CSOs on Extractives and Inclusive BusinessVirtual Roundtable Discussion with CSOs on Extractives and Inclusive Business
Virtual Roundtable Discussion with CSOs on Extractives and Inclusive Business
Ethical Sector391 vues
Health and Pollution Action Planning (HPAP) par Ethical Sector
Health and Pollution Action Planning (HPAP)Health and Pollution Action Planning (HPAP)
Health and Pollution Action Planning (HPAP)
Ethical Sector478 vues
HPAP - Health and Pollution Action Plan par Ethical Sector
HPAP - Health and Pollution Action PlanHPAP - Health and Pollution Action Plan
HPAP - Health and Pollution Action Plan
Ethical Sector514 vues
Dr. Dewi Aryani : Raising Awareness Towards Pollution and its Impact to Human... par Ethical Sector
Dr. Dewi Aryani : Raising Awareness Towards Pollution and its Impact to Human...Dr. Dewi Aryani : Raising Awareness Towards Pollution and its Impact to Human...
Dr. Dewi Aryani : Raising Awareness Towards Pollution and its Impact to Human...
Ethical Sector557 vues
What does CSR mean for an Environmental Impact Assessment? par Ethical Sector
What does CSR mean for an Environmental Impact Assessment?What does CSR mean for an Environmental Impact Assessment?
What does CSR mean for an Environmental Impact Assessment?
Ethical Sector1.1K vues

Opening Remarks - Human Rights Policy Training

 • 1. Opening Remarks Vicky Bowman, Director, Myanmar Centre for Responsible Business ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) Human Rights Policy Training Yangon, Monday 5 September 2016 www.mcrb.org.mm အမွတ္ ၁၅၊ ရွမ္းရိပ္သာလမ္း (ဆာကူရာ ေဆးရံုအနီး) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္း / ဖက္(စ္) ၀၁ ၅၁၀၀၆၉
 • 2. အလွဴရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား •  ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ တကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန (DFID) •  ေနာ္ေဝအစိုးရ •  ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရ •  ဒိန္းမတ္အစိုးရ •  နယ္သာလန္အစိုးရ •  အိုင္ယာလန္ www.myanmar-responsiblebusiness.org အမွတ္ (၁၅) ရွမ္းရိပ္သာ၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ျမန္မာ။ ဖုန္း၊ ဖက္(စ္) : ၀၁ ၅၁၀၀၆၉ ထူေထာင္သူမ်ား ပို၍တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္ထြန္း လာေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ား၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအေပၚမူတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အသိပညာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စကားဝိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ တရားဝင္ အခင္းအက်ဥ္းတစ္ခု ပံ့ပိုးေပးရန္။
 • 3. ဥပေဒကိုေလးစား လိုက္နာျခင္း Social/community investment or contribution လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ျခင္း Philanthropy ပရဟိတမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း Sponsorship ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း Disaster relief သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား Responsible Business Conduct တာဝန္ယူမႈရိွေသာစီးပြားေရးလုပ္ ငန္း၏လုပ္ေဆာင္ရမည္႔လုပ္ငန္းမ်ား Social Performance လူမႈ႔ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား Sustainability ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ ျခင္း Creating Shared Value အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝအသံုုးခ်ျခင္း Myanmar Centre for Responsible Business focusses on these elements: Compliance i.e. obeying the law Which bit of this is ‘CSR’ (Corporate Social Responsibility)?
 • 4. }  Sector-Wide Impact Assessments (SWIA) on oil and gas (published Sept 2014), and tourism (published end Feb 2015), ICT ( Sep 2015) and Mining (to be published in Nov, 2016) }  July 2014 , 2015 Report on Transparency In Myanmar Enterprises (TiME/Pwint Thit Sa) - 2016 is going to launch in September }  Partnership with Myanmar Business Coalition on Aid to establish regional offices in Dawei, and Sittwe Some of MCRB’s current activities }  Capacity building on responsible business, international standards, stakeholder engagement and business and human rights (UN Guiding Principles) for local business, government, civil society groups, media }  Advice on business/human rights/responsible business for foreign investors }  Engaging on policy and regulation e.g. Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), revisions of the Myanmar Investment Law and Myanmar Companies Act
 • 5. To help companies to }  Develop a company human rights policy; }  ကုမၸဏီတစ္ခုု၏ လူအခြင္႔အေရးဆိုုင္ရာ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ }  Develop or improve their approach to respecting human rights; }  လူအခြင္႔အေရးဆိုုင္မူဝါဒေဖာ္ထုုတ္ရန္ သိုု႔မဟုုတ္ လူအခြင္႔အေရးကိုုေလးစားလိုုက္နာရန္ }  Communicate what they do to their stakeholders; }  ပါဝတ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးပိုုမိုုေကာင္းမြန္ရန္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ Purpose of the workshop အလုုပ္႐ံုုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္
 • 6. }  100 large Myanmar companies chosen based on 2014/15 top taxpayers lists including income and commercial tax }  Websites reviewed for content on: 1.  Organisational transparency 2.  Anti-corruption programmes 3.  Human Rights, HSE and Land acquisition Transparency In Myanmar Enterprises (TiME/ပြင့္သစ္စ)
 • 8. •  Launched in 1999 by UN Secretary General •  Over 22,000 participants in over 135 countries •  In Myanmar there are currently 352 members, mostly SMEs •  Dr Aung Tun Thet is the chair of the UN Global Compact Local Network in Myanmar
 • 9. }  Principle 1: Businesses should support and respect internationally proclaimed human rights. }  အေျခခံမူ ၁- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံ သေဘာတူထားသ ည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ကို ေလးစားလုိက္နာၿပီး အေထာက္ အပံ့ျပဳရမည္။ }  Principle 2 : Businesses should ensure that they are not complicit in human rights abuses }  အေျခခံမူ ၂- လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ပါ၀င္ပက္သက္မႈမရွိမေစရ။ The UN Global Compact: Human Rights www.ungcnetworkmyanmar.com
 • 10. Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; အေျခခံမူ ၃ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အားေပးၿပီး၊ မိမိ အခြင့္ေရးကို အစုအဖြဲ႕လုိက္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္၊ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈၿဖင္႔ ရယူပိုင္ခြင့္ကုိလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိရမည္။ Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour အေျခခံမူ ၄- အဓမၼႏွင့္ မလုပ္မေနရခုိင္းေစေသာလုပ္သား ပုံစံအားလုံး ပေပ်ာက္ေရး Principle 5: the effective abolition of child labour; and အေျခခံမူ ၅- ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. အေျခခံမူ ၆- အလုပ္ခန္႕ထားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွ ပေပ်ာက္ေရး The UN Global Compact: Labour Rights
 • 11. }  State duty to protect ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ရန္တာဝန္ ◦  Policies မူ၀ါဒမ်ား ◦  Regulation စည္းမ်ဥ္းမ်ား ◦  Adjudication စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္း }  Corporate responsibility to respect စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏ေလး စားလိုက္နာရန္တာ၀န္ ◦  Act with due diligence to avoid infringement ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ၾကိဳတင္စမ္းစစ္၊ ကာကြယ္တားစီးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လို ◦  Address impacts သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္လုိအပ္မႈ }  Access to remedy ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း / ထိခိုက္ နစ္ နာမႈမ်ားကို ကုစားျခင္းမ်ားကိုလက္လွမ္းမွီမႈ ◦  Effective access to remedy for victims ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာကုစား မကို လက္လွမ္းမီမႈ ◦  Judicial and non-judicial တရားဥပေဒ၊ တရားရံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ နစ္နာခ်က္မ်ား ကုစား မႈ/ တရားရံုး မ်ားႏွင့္မဆိုင္ဘဲျပင္ပ၌ နစ္နာခ်က္မ်ား ကုစားမႈ UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) Professor John Ruggie, Special Representa6ve to the United Na6ons Secretary General, 2005-2011
 • 12. •  Make a commitment to respect human rights •  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာရန္ ကတိကဝတ္ ျပဳျခင္း •  Due diligence: identify your risks and impacts, consult with stakeholders, prevent and adress negative impacts •  နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားလုိက္နာျခင္း - ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ အျခား ပါဝင္သူမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ အျခားသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း •  Grievance mechanism - တိုင္ၾကားမႈအဆင့္ဆင့္ နည္းလမ္းမ်ား •  Report on what you are doing - ဘာလုပ္ေနသည္ဆိုတာ တင္ျပျခင္း Companies should respect human rights ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသင့္ သည္။
 • 15. Please add our RSS feed to stay up-to-date on our activities http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/rss.xml www.mcrb.org.mm myanmar.responsible.business