Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Newsletter eu-pdede-mar-2013

Newsletter eu-pdede-mar-2013

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Newsletter eu-pdede-mar-2013

  1. 1.  Η ΣΔΥΝΗΣΗ΢ Γ ΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ Μάρτιος 4 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ………..... 1  Δ ΞΤΠΝΔ΢ ΢ ΤΜΒΟΤΛΔ΢ ΓΙΑ Δ ΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2 Ομάδα Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων  Δ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............. 2 ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ focusΗ Σέχνη Και Δπιστήμη τηςΓιαχείρισης ΠρογραμμάτωνΑγαπηηοί ζσνεργάηες, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.Η Πεξηθεξεηαθή Δηεχζπλζε Εθπαίδεπ- Δίλαη Σέρλε επεηδή (α) πεξηιακ-ζεο Δπηηθήο Ειιάδαο ( http:// βάλεη ηζρπξέο αιιειεμαξηήζεηοpdede.sch.gr/) κε ηελ Οκάδα Επξσ- κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλπατθψλ Πξνγξακκάησλ (ΟΕΠ, http:// θαη (β) απαηηεί ηε δηαίζζεζε, ηελblogs.sch.gr/eu-pdede/), πινπνηεί Επ- θξίζε θαη ηελ εκπεηξία λα ρξεζη-ξσπατθά Πξνγξάκκαηα (ΕΠ) διαζθα- κνπνηεζνχλ ζσζηά νη γλψζεηο θαηλίζονηας ηην ποιοηική διατείριζή ηοσς νη δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.ζε όλα ηα ζηάδια εθαρμογής ηοσς. Δίλαη Δπηζηήκε επεηδή απαηηεί ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηεξγαζίεοΗ Σέρλε θαη ε Δπηζηήκε ηεο θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο γλσζην-Γηαρείξηζεο ΔΠ αλαθέξεηαη ζηελ πνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.πξαγκαηνπνίεζε ελφο επξσπατθνχπξνγξάκκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλρξνληθή πεξίνδν, κε πξνθαζνξη- ΕΠ εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξεζκέλν θάζε θνξά πξνυπνινγηζκφ Μαθήηριες από ηην ΠΔΕΔΕ ζηο Σηραζβούργο ζηα πλαίζια δηάρπζε απνηειεζκάησλ θαη εθαξ-θαη κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηοσ προγράμμαηος EUROSCOLA 2013 κνγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Διαχείριση εγκεκριμένων ΕΠ  Δπηθνηλωλία κε ην ΙΚΤ γηα θάζε λνκηθό ζέκα θαη ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο  ΢πλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνωζεηέο/ηξηεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηε δηαρείξηζε  Δκκνλή ζηελ πνηόηεηα ηωλ άκεζωλ θαη έκκεζωλ απνηειεζκάηωλ  Αληίθηππν ζε ζρνιηθό, ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό, εζληθό, επξωπαϊθό θαη δηεζλέο επίπεδν  Πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθπαίδεπζε ζηε Γπηηθή Διιάδα
  2. 2. ΟΜΑΔΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΣΙΚΗ Γεκηνπξγηθέο Ιδέεο Γηαρείξηζε Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Πξνεηνηκαζία: επηινγή  Η δηαρείξηζε ελόο πξνγξάκκαηνο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή Η Ομάδα Εσρωπαϊκών Προγραμ- ζέκαηνο, ζπγθέληξσζε ζρε- δηαδηθαζία: Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε κηθξν-ή καθξν-επίπεδν μάηων (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) αναζσγκρο- ηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ζεκεία ζα ηήθηκε κε πξωηνβνπιία ηνπ Πεξη- αλάιπζήο ηνπο δεκηνπξγήζεη θπζηθά ην θαηλφκελν ηνπ ληφκηλν ζηηο δηαδηθαζί- θεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Καηαγξαθή ηδεώλ: ζεηηθή εο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Γπηηθήο Διιάδνο θ. Γεώξγηνπ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ,  Ο Γηαρεηξηζηήο Πξνγξακκάηωλ έρεη ζρέζε κε ηηο εμήο δξα- Παλαγηωηόπνπινπ. νκαδηθφ πλεχκα θαη ζπλεξ- ζηεξηόηεηεο: Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ζπληνλίδεηαη απφ γαζία, γφληκνο δηάινγνο, ζπλ-δεκηνπξγηθφηεηα  Δεκηνπξγία, αλάπηπμε, δηαρείξηζε, αμηνιφγεζε δηαηή- ηνπο Πξντζηάκελνπο Επηζηεκνληθήο ξεζε πξνγξάκκαηνο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π/ Δπηινγή ηδεώλ: σξίκαλζε ζκηαο & Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο θ. Θεόδω- κίαο ηδέαο κεηά απφ εχινγν  Αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέζσ νκάδσλ, αλάιπζε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξίαο απφ ξν Μπαξή θαη ΢νθία Υξηζηνπνύ- ην ππνζπλεηδήηνπ δηάθνξνπο θνξείο, δηαπξαγκάηεπζε, δεκηνπξγία λέσλ ινπ αληίζηνηρα. ηδεψλ, ζπλερείο αιιαγέο θιπ. Αμηνιόγεζε ηδεώλ: ζπιιν- Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ απνηειείηαη ζήκε- γηθή, αληηθεηκεληθή  Παξάδνζε απνηειεζκάησλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα ξα απφ ηα εμήο κέιε: Η δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα Τνπο πξνσζεηέο ΕΠ Βαζηιηθή Σα- ζπκκεηερόληωλ: ζνύια, Αλδξέα Αξηζηνηέιε Ρηδό- εληζρχεη ηε δεκηνπξγη-  Λήςε απνθάζεσλ, ζπλερήο πξνζαξκνγή πξνγξάκκα- πνπιν θαη Υαξίθιεηα Πίηζνπ. Τνπο θή ηξηβή, ηνο, εμέιημε ζην κέιινλ εθπαηδεπηηθνχο Νίθε Λακπξνπνύ- παξέρεη επθαηξίεο γηα Η εσκαιρίες εσνοούν ασηούς ποσ είναι προεηοιμαζμένοι. ινπ σο δηαρεηξίζηξηα πξνγξακκάησλ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ Louis Pasteur θαη ηεο νκάδαο, Μαξία Αξγπξν- κε ηελ αιιειεπίδξαζε, πνύινπ σο ππεχζπλε ζπληνληζκνχ αλαπηχζζεη ηελ απνδν- εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Δπαγγειία ρή θαη ην δηάινγν θαη Μωπζίδνπ, Αλαζηαζία Κνπηίβα, δεκηνπξγεί ζχλζεζε Αθξηβή Αδακνπνύινπ, Οπξαλία κέζα απφ ηε ζέζε θαη ηελ Σζεθνύξα θαη Δπθεκία Φπρνγηνύ αληίζεζε σο εξεπλήηξηεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκά- Υξήζε ηεο κεζόδνπ πξό- ησλ, Ηιία Κνπξηέζε σο ππεχζπλν ηδεθη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη δηαζεκαηηθψλ θαη πνιππνιηηηζκηθψλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, Πέηξν ΢θήθα σο ππεχζπ- παηδαγσγηθψλ θαη δηαρεηξη- λν ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηε ζηηθψλ ζηφρσλ. δηνηθεηηθή ππάιιειν Δπαγγειία Μάξθνπ, σο ππεχζπλε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. Οκάδα Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο Γηεύζπλζε: Αθηή Δπκαίσλ 25Α, 26222, Πάηξα Σειέθωλν: 2610 362.407, Fax: 2610 362.410 Email: eu.pdede@gmail.com & mail@pdede.sch.gr Ιζηνζειίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

×