Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ppt show estratehiya

 • Soyez le premier à commenter

Ppt show estratehiya

 1. 1. Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng FilipinoSeminar- Workshap sa Filipino at Literatura sa Rehiyong Mindanao Tema: Tungo sa Mabisang Pagtuturo ng Filipino at Literatura Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan MSU-IIT Disyembre 3-5, 2009 Next
 2. 2. Mga Instruksyunal Teknik1.Roundtable Discussion2.Panel Discussion3.Brainstorming4.Role Playing5.Socio drama6.Case Study7.Class Debate8.K-W-L Technique Next
 3. 3. Roundtable Discussion•Maaaring buuin ng tatlo hanggang limangmag-aaral•Bawat kasapi ay handa sa impormasyongpinag-uusapan•Maaaring gawin ang talakayan na sabay-sabay kung hahatiin ang klase sa maliliit napangkat.
 4. 4. Gabay para sa Roundtable Discussion na Talakayan 1. Pumili ng paksa/isyu/suliranin na mapag- uusapan. 2. Pangkatin ang klase sa maliliit na grupo 3. Pumili ng moderator at taga-ulat 4. Sasabihin ng moderator sa pangkat ang paksa/isyu na tatalakayin 5. Pasimulan na ang talakayan ng bawat grupo 6. Ang taga- ulat ng bawat pangkat ang mag-uulat sa klase.Back
 5. 5. Panel Discussion •Pormal ang paraan ng presentation •Iparirinig ng mga panelist ang talakayan sa mga kamag-aral •Ang mga panelista ay eksperto sa paksang tinalakay
 6. 6. Gabay para sa Panel Discussion1. Pumili ng limang mag-aaral sa pangkat na siyang magiging panelista2. Pumili ng isang moderator mula sa mga panelista.3. Ihanda ang bawat kasapi ng panel tungkol sa tatalakaying paksa. Pormal na iulat ang opinion/ ideya/ panukala tunkol sa paksang pag-uusapan.4. Pagkatapos ng presentasyon ng lahat ng mga panel hayaan ang mga mag-aaral (audience) na magtanong.5. Ipasagot sa mga panelista ang mga tanong.6. Sa pagtatapos ng panel discussion, ipabuo sa moderator ang pinag-usapan sa silid-aralan.
 7. 7. Brainstorming/Bagyuhang-utak•Karaniwang hinahati ang klase sa maliliit na grupo•Isinasagawa kapag nais mabigyan ng linaw ang isyu,sitwasyon,suliranin•Malayang nakukuha ng guro ang mga mungkahi, damdamin, ideya o consensus ng mga kasapi sa talakayan.
 8. 8. Gabay na magagamit sa brainstorming1 Ilahad ang isyu/ sitwasyon/ suliranin sa klase . o pangkat.2. Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng pansariling opinion o pananaw tungkol sa isyu.3. Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga mag-aaral.4. Ituloy ang pagsusuri tungkol sa mga ideya/ opinion o pananaw ng mga mag-aaral.5. Isagawa ang gawaing pagtatapos.
 9. 9. Role Playing •Inilalagay ang mga mag-aaral sa isang sitwasyon na maaaring mangyari sa tunay na buhay. •Ang magkakapareha ay bubuo ng mga dayalogo buhat sa isang sitwasyong ibibigay ng guro o mapagkakasunduan ng klase. Mga uri ng Role- play• Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng dayalogong may cues• Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng cues at impormasyon• Role- play na kontrolado sa pamamagitan ng sitwasyon at layunin• Role- play sa pamamagitan ng pagtatalo at talakayan
 10. 10. Hakbang sa Role-playing1. Pumili ng mga tauhan na gaganap.2. Pumili ng magiging paksa o isang pangyayari. Isulat ito sa pisara.3. Ihanda ang mga manood (klase) sa isasagawang gawain.4. Isadula ang pangyayari.5. Tatalakayin sa klase ang mga puntos na dapat pag-usapan sa role playing na isinagawa. Ibigay ang mga mungkahi.6. Muling isadula ang pangyayari. Isama ang mga mungkahi ng klase sa muling pagsasadula.
 11. 11. Sociodrama•Tinatawag na creative dramatics•Pagpapaabot sa highlight ng mga karanasan sa pagkatuto sa pamagitan ng pantomime iskit o maikling drama•Nauukol sa sitwasyon tungo sa paghahanap ngsolusyon sa suliranin
 12. 12. Gabay para sa Sociodrama1. Ilahad ang suliranin sa klase.2. Ihanda ang pangkat na kalahok sa sociodrama.3. Piliin ang mga mag-aaral na gaganap sa papel sa drama.4. Sabihin sa bawat mapipiling kalahok ang papel na kanyang gagampanan.5. Ihanda ang klase sa magaling na pakikinig at magaling na pag-aanalisa sa mga sitwasyon sa sociodrama.6. Isadula na muli ang sitwasyon.7. Ipagpatuloy ang pagsusuri sa sitwasyon sa muling talakayan.8. Isagawa ang pagtataya sa aralin.
 13. 13. Case Study•Nauukol sa pag-aaral ng mga kaso na naglalahadng isang ideya, isyu o pangyayari na may ilangdetalye•Maaaring mapag-aaralan ang mga: kwento pangyayaring historical ulat sa pananaliksik mga dokumento gaya ng batas, diary, record attalumpati
 14. 14. Gabay sa paggamit ng Case Study 1. Ipahayag ang paksa/kaso sa klase. 2. Ilahad isa-isa ang mga isyu tungkol sa kaso. 3. Ibigay at isulat sa pisara ang mga argumento para sa o laban sa kaso. 4. Magbigay ng desisyon, saloobin at katwiran sa pagkakapili sa desisyon. 5. Paghambingin ang mga desisyon ng bawat pangkat. 6. Talakayin ang katwiran sa pagkakaiba ng desisiyon. 7. Gabayan ang klase sa pagtatapos.
 15. 15. Class DebateNagagamit sa mga araling may mga suliranin athalos nababalanse ang kasagutan ng pro at con. Hakbang sa Paggamit ng Class debate 1.Pagpili ng Suliranin 2.Organisasyon sa Isyu 3.Paghahanda ng Isyu para sa Debate 4.Presentasyon ng Debate 5.Pagsusuri ng Datos at Argumento 6.Pagbibigay ng Konklusyon
 16. 16. K-W-L (Know-Want-Learn)Tumutulong sa mga mag-aaral na maiuugnay angmga nakaraang karanasan sa bagong aralin Paksa: Walong Taong Gulang K-now W-ant L-earn Alam Nais Malaman Natutunan
 17. 17. Iba pang Estratehiyang Integrado at InteraktiboAng mga estratehiyang itoay nag dudulot sa mgamag-aaral na maging : hindi aktibong estudyanteAktiboMasigasig sa pag-aaralMasiglang makikilahoksa pag-aaralMapanuri sa pangyayarisa paligidKritikal na mapag-isip
 18. 18. Picture PowerMula sa larawan bubuo ang klase ngkwentoIbabatay ang usapan/ dayalogoTagpuanKatangian ng mga tauhan na nakikita salarawan
 19. 19. Balita, Editoryal o Pangulong- TudlingNalilinang ang kasanayan sapagbibigay opinyon.Maiaangkop sa pagtalakay saiba’t ibang bahagi ngpananalita
 20. 20. Beauty Contest/ G. at Binibini KontestMabisa kung nais ng guro na sukatinang kakayahan ng mga mag-aaral samadaling pag-iisip at pagsagotNasusukat ang kasanayangpangkomunikatibo
 21. 21. Think- Pair- and Share•Isang kooperativna pagkatuto•Nakikinig•Nag-iisip•Nakikibahagi satalakayan
 22. 22. Concept MappingNakakatulong parasa komprehensyonPag-ooganisa ngmga konseptoPagsusuri
 23. 23. Jigsaw (Group Expert)Pagbabahagi ngisang mag-aaralmula sanatutunang paksaSa kanyanghomegroup at sabuong klase.
 24. 24. TV Commercial o Mga Patalastas sa Telebisyon•Magpangkatan ang mga mag-aaral gagawa sila ng patalastas sa telebisyon•Pabuuin sila ng sariling patalastas
 25. 25. Jury Trial/Mock TrialMagkakaroon ngkunwa-kunwaringpaglilitis tungkol saisang kontrobersyalna paksa.
 26. 26. 3-2-1 (Three- Two- One) Isang gawaing pasulat, ang mga mag- aaral ay bubuo ng: 3 susi ng katawagang natutunan nila sa aralin. 2 Kaisipang nais nilang malaman. 1 Kaisipan o kakayahang sa tingin nila ay kanila ng nakabisado.
 27. 27. CALL (Calculator- Assisted Langguage Learning) •Nagpapalawak ng talasalitaan •Pagkilala sa mga salitang- ugat na ginagamit sa pandiwa.
 28. 28. CALL (Calculator- Assisted Langguage Learning)1 2 3 4 5 6 7 8 9 0I Z E H S - L B G O 1.450X200+756-38 = BILOG 2.10700x5+8 = BOSES 3.98x980-4326 = HILIG 4.14183x5 = SIBOL 5.750x90+7119 = GIGIL
 29. 29. ICT- Integration sa Pagtuturo •Web Quest •Scavenger Hunt •microLesson •Blogging
 30. 30. Web Quest •Pasiyasat na gawain sa online •Paghahanap ng mga impormasyon sa www Mga Bahagi ng Web QuestPanimulaGawain Halimbawa ng Web QuestProsesoSanggunianEbalwasyonKongklusyon
 31. 31. Scavenger Hunt Ito ay paghuhukay ng mga mahahalagang impormasyon sa mga website ng paksang tutuklasin.
 32. 32. Paano gawin ang online Scavenger Hunt? 1 Mag-isip ng paksa 2. Maghanap ng kaugnay na websites 3. “Cut and Paste” ang eksaktong mga url. 4. Tipunin/ pagsasamahin ang mga materyal mula sa iba’t ibang websites. 5. Paghaluhaluin sa isang pahina tiyaking tiyak ang mga sites upang madaling mahanap ng mga mag-aaral ang mga kasagutan. 6. Mag desisyon kung anong tiyak na “produkto” ang gagamitin nila upang ipresenta ang kanilang awputs. Halimbawa ng Scavenger Hunt
 33. 33. microLesson•IT- based na kagamitang pampagtuturo•Ginagamit sa pagtuturo ng tiyak na layunin Mga uri ng microLesson 1. Resource- based - may mga iba’t ibang links sa www na maaaring mapuntahan ng mga mag-aaral upang makakuha ng mga impormasyon 2. Problem- based – Nagpapakita ng mga sitwasyon o problema. Ang mga mag-aaral ay mag-iimbestiga at maghanap ng paraan sa ikalulutas ng problema. 3. Cased- based – May mga kaso o sitwasyon na iniharap sa mga ma- aaral, aalamin ang problema at hahanapan ng kaukulang alternatibong solusyon. 4. Collaborative – based – Sama-samang gumagawa ang mga mag-aaral batay sa kanilang mga katungkulan. 5. Simulation – based – Ang mga mag-aaral ay maaaring mag-oobserba ng mga tiyak na phenomena at matututo mula sa proseso ng simulation. microLesson sample
 34. 34. Blogs/Blogging•Interaktibong ugnayan sa pagitan ng guro at mga mag-aaral.•Online based na maaaring mapaglagyan ng mga replesyon, takdang-aralin, o intergroup communication. Mga Blog Spot na maaaring magagamit ng guro at mag-aaral www.blogger.com www.wikispaces.com
 35. 35. Panghuling PananalitaMaraming mga estratehiyangmagagamit ng guro sa klase. Ang mgakagamitang ito at mga teknik aynagiging epektibo at makabuluhankapag ang guro ay may tiyaga, sipagat pagkamalikhain. Sa tulong ng mgaestratehiyang ito at sa mahusay napagtuturo ng guro, walang dahilan parahindi matuto ang mga mag-aaral.
 36. 36. PinagkukunanAgno, Lydia N.,Ed.D. (2005). Mga Modelong Estratehiya sa Pagtuturo ng Makabayan (para saPaaralang Sekundarya), Unang Edisyon. Sampaloc, Manila: Rex Book Store.Dodge, Bernie,Ph.D. Department of Educational Technology, San Diego State University.(2007). WebQuest.Org. November 22, 2009. http://www. webquest.org/index. resources.php.Manahan, Evelyn R. (2008). Epekto ng ICT-Enhanced Lesson sa Performans ng mga Mag-aaral saFilipino II.Cebu Normal University, Cebu City______Module. (2006). A Collaboration Between Philippines and Singapore: Pil Partners in LearningPhilippines Version 1. Cebu Normal University, Cebu City_____Module. (2006) Philippine ICT Mentoring and Integration Training 2006. University of ImmaculateConception. Davao CityPestolante, Leodegaria, Ph.D. (2002). Hango sa Estratehiya sa Pagtuturong Integrado. Papel naBinasa ni Dr. Vilma M. Resuma ng UP Integrated School, College of Education, Diliman, Quezon CityRowan, Kelly Jo. (1996-2007), Glossary of Instructional Strategies. November 20,2009. http://glossary.plaslink.com/glossary.htm/#digitsSantos, Bernie C., et.al. (2002). Patnubay ng Guro sa Paglinang ng Kasanayan sa Wika at Literatura,Unang Edisyon. Sampaloc, Maynila: Rex Book Store.
 37. 37. Salamat at Magandang- Araw sa lahatBaunin ang magandang Balita Karapatang-ari Disyembre , 2009 ni Evelyn Ravina- Manahan Contact no. 09206053030

×