Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Evolução da logística nas últimas décadas

1 521 vues

Publié le

logistica

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Evolução da logística nas últimas décadas

 1. 1. EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO DDAA LLOOGGÍÍSSTTIICCAA NNAASS ÚÚLLTTIIMMAASS DDÉÉCCAADDAASS PPRROOFF.. EEdduuaarrddoo BBoonneettttii
 2. 2. ÍÍNNDDIICCEE  IInnttrroodduuççããoo  AA LLooggííssttiiccaa aanntteess ddee 11995500;;  AA LLooggííssttiiccaa eennttrree 11995500 ee 11997700;;  AA LLooggííssttiiccaa eennttrree 11997700 ee 11999900..  AA LLooggííssttiiccaa aappóóss 11999900
 3. 3. IInnttrroodduuççããoo  AAttuuaallmmeennttee aa LLooggííssttiiccaa EEmmpprreessaarriiaall éé uumm ccaammppoo ffaasscciinnaannttee ee eemm eexxppaannssããoo ccoomm ppootteenncciiaall ppaarraa aa aallttaa aaddmmiinniissttrraaççããoo..
 4. 4. NNOOVVAA DDIISSCCIIPPLLIINNAA  AA pprrááttiiccaa mmooddeerrnnaa ddaa ““LLooggííssttiiccaa EEmmpprreessaarriiaall”” ccoonnffiigguurraa aa NNOOVVAA DDIISSCCIIPPLLIINNAA..  SSiiggnniiffiiccaa qquuee aattiivviiddaaddeess ccoommoo TTrraannssppoorrttee,, MMaannuutteennççããoo ddee EEssttooqquueess ee pprroocceessssaammeennttoo ddee ppeeddiiddooss nnããoo ssããoo nnoovviiddaaddeess..
 5. 5. AANNTTEESS DDEE 11995500-- AAnnooss AAddoorrmmeecciiddooss 11993399--11994455:: SSeegguunnddaa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall –– **LLooccaaiiss:: EEuurrooppaa,, OOcceeaannoo AAttllâânnttiiccoo,, ÁÁffrriiccaa,, MMééddiioo OOrriieennttee,, SSuuddeessttee aassiiááttiiccoo ee OOcceeaannoo PPaaccííffiiccoo.. ##DDeessffeecchhoo:: VViittóórriiaa AAlliiaaddaa.. CCrriiaaççããoo ddee dduuaass ssuuppeerrppoottêênncciiaass:: EEssttaaddooss UUnniiddooss ee UUnniiããoo SSoovviiééttiiccaa iinniicciiaannddoo--ssee aa GGuueerrrraa FFrriiaa..
 6. 6. AANNTTEESS DDEE 11995500  EEssttaaddoo LLaatteennttee,, NNããoo hhaavviiaa ffiilloossooffiiaa ddoommiinnaannttee ppaarraa ccoonndduuzziirr aa llooggííssttiiccaa..  AAppóóss aa 22ª..GGuueerrrraa MMuunnddiiaall((11993399-- 11994455)),, oo mmuunnddoo ppaassssoouu aa tteerr nneecceessssiiddaaddeess ddee ccoonnssuummoo ddee ttooddooss ooss pprroodduuttooss ppoossssíívveeiiss ppaarraa rreeiinniicciiaarr sseeuu ccrreesscciimmeennttoo..  AA iinnddúússttrriiaa eessttaavvaa ccoomm aa ccaappaacciiddaaddee ddee pprroodduuççããoo aa ttooddoo vvaappoorr ppeelloo mmééttooddoo ddee pprroodduuççããoo ttrriimmeessttrraall..
 7. 7. AANNTTEESS DDEE 11995500  NNeessttee ppeerrííooddoo aass eemmpprreessaass ddiivviiddiiaamm aa aattiivviiddaaddee llooggííssttiiccaa nnaass aattiivviiddaaddeess-- cchhaavvee:: TTrraannssppoorrttee ee EEssttooqquuee ee pprroocceessssaammeennttoo ddee ppeeddiiddooss..  TTrraannssppoorrttee:: CCoommaannddaaddoo ppeellaa GGeerrêênncciiaa ddee pprroodduuççããoo..  EEssttooqquuee:: CCoommaannddaaddoo ppeelloo ddeeppttoo.. ddee MMaarrkkeettiinngg,, ffiinnaannççaass ee pprroodduuççããoo..  PPrroocceessssaammeennttoo ddee PPeeddiiddooss:: CCoommaannddaaddoo ppeelloo ddeeppttoo.. ddee ffiinnaannççaass oouu pprroodduuççããoo..
 8. 8. 11995500--11997700 –– PPeerrííooddoo ddee DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  AAss nnoovviiddaaddeess nnaa áárreeaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa ddaass eemmpprreessaass iimmppeeddeemm aa ddeeccoollaaggeemm ddaa tteeoorriiaa ee pprrááttiiccaa LLooggííssttiiccaa..  HHaavviiaa uummaa pprreeooccuuppaaççããoo ccoomm ccoommpprraarr ee vveennddeerr ee ppoouuccaa pprreeooccuuppaaççããoo ccoomm aa ddiissttrriibbuuiiççããoo..  SSuurrggiimmeennttoo ddooss ssiisstteemmaass MMRRPP ee MMRRPP IIII ((MMaatteerriiaall RReessoouurrcceess PPllaannnniinngg))..  EEmm 11996600 aa TTooyyoottaa ssuurrpprreeeennddeeuu oo mmuunnddoo ccoomm aa ffiilloossooffiiaa ““ JJuusstt IInn TTiimmee”” qquuee iinnttrroodduuzziirraamm ffeerrrraammeennttaass ddeessccoonnhheecciiddaass nnoo mmuunnddoo IInndduussttrriiaall..
 9. 9. 11995500--11997700 –– PPeerrííooddoo ddee DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  AAlltteerraaççõõeess nnooss ppaaddrrõõeess ee aattiittuuddeess ddaa ddeemmaannddaa ddooss ccoonnssuummiiddoorreess..  PPrreessssããoo ppoorr CCuussttooss nnaass IInnddúússttrriiaass..  AAvvaannççoo nnaa TTeeccnnoollooggiiaa ddee CCoommppuuttaaddoorreess..
 10. 10. 11997700--11999900 –– PPeerrííooddoo ddee CCrreesscciimmeennttoo  AA ppaarrttiirr ddaa ddééccaaddaa ddee 7700 aa LLooggííssttiiccaa EEmmpprreessaarriiaall ppaassssaa ppaarraa oo eessttaaddoo ddee sseemmiimmaattuurriiddaaddee ddeevviiddoo aaooss bbeenneeffíícciiooss pprrooppoorrcciioonnaaddooss aass eemmpprreessaass  AA aacceeiittaaççããoo ddoo mmeerrccaaddoo aaiinnddaa eerraa vvaaggaarroossaa..  EEmm 11998800 ooccoorrrreeuu oo ssuurrggiimmeennttoo ddooss pprriimmeeiirrooss ssiisstteemmaass EERRPP –– EEnntteerrpprriissee RReessoouurrcceess PPllaannnniinngg  OO ssiisstteemmaass EERRPP ssããoo SSiisstteemmaass iinntteeggrraaddooss ddee GGeessttããoo EEmmpprreessaarriiaall..
 11. 11. AAppóóss 11999900 AAnnooss ddee CCrreesscciimmeennttoo  AAppóóss eessttee ppeerrííooddoo ooccoorrrree aa iinntteeggrraaççããoo ddaa AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO DDEE MMAATTEERRIIAAIISS ccoomm aa DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO FFÍÍSSIICCAA..  OOuu sseejjaa oo ffuuttuurroo llooggííssttiiccoo éé aa aapprrooxxiimmaaççããoo ccaaddaa vveezz mmaaiioorr eennttrree LLooggííssttiiccaa ee PPrroodduuççããoo..  BBuussccaa ddee eexxeeccuuttiivvooss ppaarraa rreedduuççããoo ddee CCuussttooss ee aauummeennttoo ddee pprroodduuttiivviiddaaddee..
 12. 12. BBiibblliiooggrraaffiiaa  BBAALLLLOOUU,, RR..HH.. LLooggííssttiiccaa eemmpprreessaarriiaall:: ttrraannssppoorrtteess,, aaddmmiinniissttrraaççããoo ddee mmaatteerriiaaiiss ee ddiissttrriibbuuiiççããoo.. SSããoo PPaauulloo: AAttllaass,, 11999933..  CCHHIINNGG,, HH.. YY.. GGeessttããoo ddee eessttooqquueess nnaa ccaaddeeiiaa ddee llooggííssttiiccaa iinntteeggrraaddaa.. SSããoo PPaauulloo: AAttllaass,, 22000066..

×