Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nota oum pengukuran & penilain pj

rujukan OUM

 • Soyez le premier à commenter

Nota oum pengukuran & penilain pj

 1. 1. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani FsaaTOPIK1 1.2 SEJARAH PERKEMBANGANPENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA ZAMAN1.1 DEFINISI UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN PRA-BRITISH (SEBELUM 1786)UJIAN - satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapat maklumat murid sebelum, a. Pada zaman ini, tiada pendidikan rasmi yang diterapkan.semasa dan selepas pengajaran. b. Pendidikan agama adalah mata pelajaran tidak rasmi yang menjadi begitu popularCth: soalan bercetak / lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian T/L melalui senarai pada ketika ini. Status untuk Pendidikan Jasmani adalah tidak jelas.semak / rekod aenkdoltel Zaman Pemerintahan British (1781-1941)PENGUKURAN - pula boleh kita definisikan sebagai menentukan bilangan permarkahan a. Pendidikan rasmi dimulakan dan banyak dipengaruhi oleh Kerajaan British ketika itu.keputusan ujian atau lain-lain kaedah penilaian berdasarkan peraturan tertentu. b. Banyak sekolah pada ketika itu dibuka oleh syarikat-syarikat British dan Cina.Cth: satu proses mengutip maklumat berangka tahap cirri-ciri tertentu yang dipunyai oleh c. Di Sekolah Melayu (pertengahan abad ke-19), latihan fizikal diajar sebagai mataseseorang pelajaran yang berasingan (untuk tahun 1-4). Selepas itu, mata pelajaran Pendidikan d. Jasmani terus diajar dalam “Kelas Khas Melayu” selepas tahun 4.PENILAIAN - definisikan sebagai suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan e. Pada tahun 1856, Pendidkan Jasmani telah diajar di dua buah sekolah di Singapura.mentafsir data yang dikumpul. f. Bagaimanapun, tiada kurikulum rasmi wjud untuk Pendidikan Jasmani.Cth: proses mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid secara g. Di Sekolah Jenis Cina di Melaka, Pendidikan Jasmani telah diajar sebagai matapemerhatian, penulisan dan lisan pelajaran pada tahun 1851. h. Ketika tahun 1923-1925, mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah diajar di SekolahTujuan Penilaian dilakukan Menengah Rendah di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Ipoh dan Muar (Johor).a. Memfokus kepada setiap orang murid i. Pada tahun 1930, Pendidikan Jasmani diajar di Sekolah Menengah Atas di Sekolah – hasil penilaian dapat member maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang Chung Ling di Pulau Pinang, dan beberapa sekolah di Kuala Lumpur dan Ipoh. Dib. Menentukan status semasa murid Melaka dan Pulau Pinang (1861), Sekolah Inggeris telah dibina dengan bantuan Menurut Kirkendal, Grubel dan Johnson (1987), penentuan status merangkumi: daripada Christian Missionaries (Catholic) dan Pendidikan Jasmani telah diajar di i. pemberian gred; sekolah tersebut. ii. mengecualikan pelajar daripada sesuatu aktiviti; iii. memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi; Zaman SebelumKemerdekaan iv. menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu a. Sejak tahun 1930, pelbagai usaha telah dibuat bagi mata pelajaran Pendidkan v. menentukan aktiviti tertentu. Jasmani. Mata pelajaran tersebut di buat berdasarkan mata pelajaran latihanc. Memilih wakil sekolah fizikal untuk sekolah di England. – member maklumat untuk memilih wakil sekolah melalui kriteria-kriteria tertentu b. Pada tahun 1946, mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah diwujudkan di Kolej membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama Latihan Perguruan Sulatan Idris, di Tanjung Malim, Perak.d. Memotivasi murid c. Sejak tahun 1952, ramai guru tempatan telah dihantar ke England untuk latihan. – member maklum balas prestasi kepada seseorang murid iaitu kesan positif atau Mereka mempelajari Pendidikan Jasmani sebagai mata pelajaran utama di Kirby, negatif England.e. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani d. Secara tidak langsung, guru-guru tersebut telah mempelajari Pendidikan Kesihatan - Menentukan pencapaian objektif program PJ berkesan, member peluang kepada guru di Kirby dan Brinsford. untuk mengubah strategi pengajaranf. Membekal maklumat untuk kajian lain -membolehkan maklumat untuk kajian di masa depan 1
 2. 2. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani FsaaZaman Selepas Kemerdekaan (iv) Permainan: - memperlihatkan kemuncak kemajuan di dalam psikomotor dengana. Pada tahun 1950, mata pelajaran Pendidikan Jasmani telah digunakan, dengan beberapa memerlukan tahap kekuatan fizikal, kemahiran motor dan kecergasan yang baik. Cth: perubahan dilaksanakan. bermain golfb. Pada tahun 1966, mata pelajaran untuk murid-murid lelaki dan perempuan telah (b) Ujian Kognitif diwujudkan sebagai merujuk kepada perubahan yang dilakukan pada ketika itu. - mengukur pengetahuan dan kepintaran pelajar. 6 peringkat cara berfikir (Taxonomyc. Pendidikan Jasmani telah diberi keutamaan pada tahun 1960 apabila Kolej Latihan Cognitive): Pakar Perguruan memulakan-nya untuk tambahan latihan setahun bagi mata pelajaran (i) Pengetahuan iaitu kebolehan mengingat (contohnya: nama ibu kota, nama Pendidikan Jasmani untuk lelaki dan perempuan (1961). negara).d. Pada tahun 1971, mata pelajaran Pendidikan Jasmani sekali lagi telah mengalami (ii) Pemahaman iaitu kebolehan memahami (contohnya: membuat kesimpulan). perubahan apabila ia diwujudkan dalam dua bahasa, iaitu dalam Bahasa Inggeris dan (iii) Aplikasi iaitu kemampuan penerapan (contohnya: menggunakan suatu Bahasa Melayu. pengetahuan yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah). (iv) Analisis iaitu kemampuan menganalisis suatu maklumat yang luas dibahagikan1.2.2 Sejarah ujian, pengukuran dan penilaian menjadi bahagian-bahagian kecil (contohnya: menganalisis pengertian suatua) Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) – 6 aktiviti: puisi). i. Ujian kelenturan (v) Sintesis iaitu kemampuan menggabungkan beberapa maklumat menjadi suatu ii. Baling bola sofbol kesimpulan (contohnya: mengenalpasti jenis kategori binatang). iii. Lompat sergeant (vi) Penilaian iaitu kemampuan membuat pertimbangan sifat yang baik dan sifat iv. Mendagu yang buruk. v. Lari ulang-alik (c) Ujian Afektif vi. 600 ela lari / jalan - Ujian afektif pula merangkumi penilaian dari segi perasaan, nilai-nilai dan emosi individu.Menurut kajian UDTA ini kurang sesuaidan agak bermasalah, ujian baru akan menguji aspek- - berbentuk subjektif – melalui pengawasan dan interasi secara langsung (menilai T/L),aspek kecergasan yang berdsarkan kesiahtan sahaja, mudah diurus dan tidak memerlukan - penilaian berbentuk akademik (perperiksaan)banyak alat – 4 aktiviti: - tidak sesuai digunakan kerana: i. Bangkit tubi i. Perubahan sikap berlaku secara berperingkat-peringkat. Pengetahuan dan ii. Tekan tubi kemahiran boleh berubah dalam masa yang singkat, tetapi sikap dan nilai-niali iii. Jangkauan melunjur memerlukan masa yang penjang untuk berubah. iv. Larian 1500m ii. Sukar untuk mengenalpasti peniliana yang dibuat terhadap minat, sikap dan nilai. Tiada garis panduan/ kaedah yang jelas untuk menilai factor-faktor ini.1.2.3 Bidang–bidang Ujian, Pengukuran dan Penilaian iii. Guru PJ mempunyai masa yang terhad untuk menilai ujian fizikal, kemahiranPenerangan untuk ujian psikomotor, kognitif dan afektif dijelaskan seperti berikut: pengetahuan dan afektif murid secara serentak dan kerap (Philips dan Hornak(a) Ujian Psikomotor 1979; Mood 1982).Kekangan ini membataskan ketepatan penilaian yang dibuat. -menilai kebolehan dan kecekapan fizikal murid yang melibatkan kemahiran otot-otot kecil (bermain piano) dan otot besar (lompat jauh) 1.2.4 Aspek Keperluan Pengukuran dalam proses penilaian – 4 bahagian / komponen : a) Motivasi –dalam ujian murid lazim belajar mengikut silibus yang telah disediakan(i) Fizikal: - melakukan penilaian berhubung kait dengan anatomi seseorang. Cth: menilai untuk mendorong murid untuk belajar medapat markah tertinggi. jisim badan, peratus kandungan lemak dan kekutatan otot badan b) Diagnostik (pengenalpastian) – pengukuran akan menilai kelemahan dan kekuatan(ii) Motor: -brkait rapat dengan kualiti cara pergerkan motor dan perlakuan individu. Cth: terhadap kumpulan/ individu. Cth: sebelum mengajar kelas permainan bola sepak, menilai pergerakan motor oleh otot kecil di jari semasa bermain piano kita hendaklah mengajar bagaimana untuk emnyepak bola secara betul.(iii) Kecergasan: - membuta penilaian secara menyeluruh yang meliputi keupayaan c) Kalsifikasi – pelajar lebih selesa dengan pembahagaian kumpulan tahap yang kardiovaskular, kekutan dan ketahanan otot serta kekuatan mental. Cth: berlari sesuai mengikut tahap kecergasan inidividu. dalam pertandingan marathon d) Pencapaian – gred diberikan untuk maklum balas masa depan. 2
 3. 3. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Fsaae) Penilaian pengajaran dan program – keberkesanan terhadap arahan / program adalah Mod – satu ukuran kecenderungan memusat yang berbeza daripada min, tetapi agak tanggungjawab penting guru kepada murid. menyerupai median. Ia ialah nilai yang paling kerap berulang dalam set data.f) Ramalan –pengukuran masa depan akan menignkat dan popular - memilih set data yang berlaku paling kerapg) Penyelidikan – mencari penyelesaian masalh dan sebagai alat untuk mengembangkan - tidak boleh digunakan sekerap min dan median untuk mengukur kecenderungan pengetahuan. memusat1.3 PRINSIP-PRINSIP UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM PENILAIAN 2.3 Ukuran Pembolehubah1.3.1 Sebagai Alat untuk Mengukur Keberkesanan Program – mengenalpasti keberkesanan 2.3.1 Julat – perbezaan antara nilai kerap paling tinggi dan paling rendah sesuatu program. Cth: berdasarkan pelbagai jenis prosedur (soalan pilihan subjektif, Julat = nilai pencerapan tertinggi – nilai pencerapan terendah essei, projek) - Sebagai ukuran serakan adalah terhad1.3.2 Memenuhi Objektif dan Keperluan – menentukan pencapaian, member maklum balas program tertentu berkesan untuk memberi peluang pihak tertentu mengubah strategi 2.3.2 Sisihan lazim – satu teknik pengukuran pembolehubah yang popular pengajaran. - satu kaedah yang terbaik untuk melihat perbezaan skor di dalam1.3.3 Menentukan Kaedah Penilaian – melalui pelbagai kaedah dan cara, prosedur mesti taburan kecenderungan memusat sesuai (objektif, ketetapan dan menyakinkan) dan mengikut persekitaran dan keluasan pembelajarn dan pembanguna seseorang pelajar. Fomula : S = ∑( X –M )/ N – 1TOPIK 2 ASAS STATISTIK DALAM PENGUKURAN DAN PENILAIAN PJ 2.3.3 Varian – membuat inferen tentang sama ada sampel yang diambil daripada populasi2.1 Istilah dan maksud : mempunyai min yang sama atau tedak a) Populasi – pengumpulan semua unsur-unsur yang dikaji dan yang cuba kita menarik kesimpulannya. Cth: mengenal pasti tahap kecergasanfizikal tahun 2, populasi S = ∑( X – M) mestilah meliputi kesemua murid tahun 2. N b) Sampel – pengumpulan sebahagian tetapi bukan kesemua unsur-unsur populasi yang 2.3.4 Lengkok Norma dikaji iaitu untuk menghuraikan populasi. - sukar bagi kita menggambarkan taburan markah ujian dengan lebih jelas c) Sampel Rawak – keadaan di mana setuap subjek di dalam populasi mempunyai - memudahkan cara perbandingan markah peluang yang sama rata, termasuk di dalam sample. d) Taburan Kekerapan – cara menyusun data dalam bentuk yang lebih bersesuaian dan TOPIK 3: PEMBINAAN DAN PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN praktikal. Kekerapan bagi sesuatu skor/markah yang diperolehi oleh sebuah 3.1 Konsep asas dalam Ujian dan Penilaian kumpulan. a. Kesahan – merujuk kepada apa yang hendak dinilai dalam ujian e) Data – pengumpulan sebarang jumlah cerapan yang berkait. Maklumat verbal di Cth: mengenal pasti di antara kecergasan pernafasan kardio dan kebolehan dalam dalam. Kecenderungan memusat dan dikumpul dan disusun mengikut tertib. permainan tenis.2.2 Ukuran kecenderungan memusat Faktor-faktor mempengaruhi: Min – kaedah yang digunakan untuk mengukur kecenderungan memusta yang  Isi kandungan kesahan –berkaitan bagaimana ujian tersebut mengukur semua jenis mewakili purata aritmatik suatu set pencerapan. Memcampurkan jumlah kemahiran dan subjek yang akan ditunjukkan oleh pangambil ujian. Menyatakan skordan dibahagikan denga jumlah bilangan skor. objektif tanpa kiraan ujian masa di ambil  Kriteria kesahan dengan mengukur : Median – satu nilai tunggal daripada set data yang mengukur item memusat di  Ramalan kesahan –alat mengukur sifat / kebolehan individu tertentu dalam data. Item tunggal ini ialah yang paling tengah / palaing memusat  Kesahan selaras – ramalan kesahan segera, menunjukkan berkesannya ujian dalam sesuatu set nombor. tersebut mengukur tahap semasa kemahiran / pengetahuan individu  Kriteria-kriteria yang hendak diukur : anggaran pakar, pertandingan permainan, ujian pengesahan sebelumnya. 3
 4. 4. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Fsaa  Bentuk kesahan – rujuk kadar individu terdedah terhadap sifat/bentuk yang n = nombor item digambarkan dalam ujian persembahan X = purata ujian  Ujian kesahan berkaitan kriteria - berhubung secara langsung dalam menentukan S2= kekerapan ujian ( kekerapan jawapan dengan betul) kelakuan objektif  Faktor-faktor mempengaruhi kesahan i. Sifat pengambil ujian – sah jika sama umur, jantina, pengalaman ii. Pemilihan kriteria yang hendak diukur – pengukuran samadengan set markah, perbezaan koefisien akan diperolehi iii. Kebolehpercayaan – harus dipercayai untuk menjadi sah iv. Prosedur pentadbiran – arahan jelas, perlaksanaan tepat, factor sekelilingb. Kebolehpercayaan – merujuk kepada ujian yang konsisten Melalui formula K-R, ia memberikan kebolehpercayaan anggaran konservatif yang digunakan ketika bentuk ujian di mana kesukarannya berbeza. Faktor-faktor mempengaruhi kebolehpercayaan: i. Kaedah permarkahan – lebih bantak objektif dalam ujian, lebih tinggikebolehpercayaan ii. Kumpulan yang pelbagai iii. Tempoh masa ujian iv. Kaedah prosedur - empat kaedah : i. kaedah ujian semula c. Objektiviti – tertumpu kepada bentuk kebolehpercayaan dan boleh ditentukan dengan ii. kaedah bentuk selari ujian semula iii. kaedah pembahagian setengah (split-half)Ujian penuh kebolehpercayaan = 2 x setengah ujian kebolehpercayaan Objektiviti boleh ditentukan apabila sesetengah faktor wujud iaitu: 1 + setengah ujian kebolehpercayaan a. Arahan yang lengkap dan jelas untuk dilakukan dan markah ujian diberikan.Jika kebolehpercayaan di antara dua setengah ialah +.80, kebolehpercayaan terhadap ujian b. Melatih penguji melakukan ujian. Semua penguji hendaklah mentadbir ujian denganpenuh akan didapati seperti berikut: cara yang sama. c. Contoh prosedur pengukuran diikuti. Jika pengukuran tersebut sukar, banyak iv. kaedah Kuder-Richardson kesilapan yang akan timbul.Ujian penuh Formula 21 = 2 x .80 = 1.60 = .89 d. Bahan mekanikal dalam pengukuran adalah sesuai. Dengan menggunakan bahan yangkebolehpercayaan (1) jenis ujian boleh di kira 1 sesuai akan merendahkan kadar kesilapan dalam pengukuran. 1 + .80 = 1.80 untuk betul dan 0 untuk salah; e. Keputusan dinyatakan dalam nombor. Markah dinyatakan dalam frasa atau terma-dan terma akan memberi impak terhadap objektiviti.(2) jumlah markah adalah sama jumlah terhadap markah jenis ujian. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi objektiviti. Ia adalah: i. Kejelasan sistem permarkahan; dan ii. Kadar di mana hakim dapat memberi markah dengan tepat i. 4
 5. 5. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Fsaad. Norma-norma d. Menyediakan pelajar atau prosedur program- nilai yang berhubung-kait dengan keputusan seseorang dalam masyarakat umum. Memberitahu ujian yang akan dilakukan, maka mereka boleh berlatihSesetengah jawatankuasa mencadangkan nombor peserta yang minimum untuk membuktikan e. Merancangkan ujian percubaan dan pemanasannorma-norma adalah seratus orang untuk setiap kategori. Sebagai contoh, nombor populasi Sebelum ini, anda mempelajari bahawa kebolehpercayaan meningkatkan pemanasanpenduduk adalah kurang daripada seratus, atau contoh di antara populasi penduduk (contoh: pra ujian. Sifat terhadap pemanasan hendaklah dirancang.kumpulan-kumpulan tertentu) adalah kurang daripada seratus, ia selalunya lebih tepat untuk f. Menyediakan peralatan dan kemudahan untuk ujianmerujuk kepada data sebagai keputusan secara perbandingan dan lebih tepat daripada Mempunyai kesemua peralatan yang diperlukan, membuat garisan halangan, menandanorma-norma. tempat yang betul apabila para pengambil ujian sampai pada waktunya dan menghindarkan masalah yang akan timbul apabila para pengambil ujian menungguKriteria Pemilihan Ujian dan Penilaian giliran mereka.a. mudah ditadbir g. Membuat kertas permarkahanb. kos pentadbiran ujian Menyediakan kertas permarkahan sebelum ujian untuk kesemua ahli kumpulan atauc. sumber manusia dan peralatan individu kad permarkahan. Masukkan kesemua nama peserta dalam kertas atau kadd. memenuhi objektif permarkahan sebelum ujian dilakukan.e. mencabar dan bermakna h. Menganggarkan masa ujian yang diperlukan Apabila ujian tidak mengambil keseluruhan kelas atau waktu program atau apabila3.3 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN setengah kumpulan sedang mengambil ujian dalam hari tertentu, anda haruslah3.3.1 Persediaan Pra-ujian merancangkan beberapa aktiviti untuk mengisi masa yang terluang. Jika ujianPersediaan pra-ujian adalah merangkumi kesemua persediaan yang wujud sebelum program kecergasan dilakukan terhadap agensi atau syarikat, perancangan yangpentadbiran ujian tersebut: sama diperlukan. Menganggarkan masa yang diperlukan dalam mentadbir ujian boleh a. Memahami ujian minimumkan kekeliruan dan maksimumkan penggunaan masa yang ada. Apabila anda melakukan perancangan dalam pentadbiran ujian untuk pertama kali, baca arahan atau manual ujian beberapa kali, fikirkan tentang ujian yang kamu baca. 3.3.2 cirri-ciri Perlaksanaan Ujian b. Memajukan prosedur ujian a. Persediaan Ujian pemilihan prosedur penilaian yang berkesan, memutuskan sama ada untuk melakukan b. Motivasi dan galakkan kepada sampel ujian secara serentak terhadap semua individu atau dalam berkumpulan dan c. Keselamatan Peserta / sampel ujian memastikan sama ada seorang sahaja melakukan ujian tersebut atau secara berpasangan melakukan ujian sesama sendiri. 3.3.3 Penilaian dan Pelaporan c. Memajukan arahan Rasionalnya melakukan penilaian adalah untuk mengumpul maklumat para peserta dan Selepas anda mengenal pasti prosedur, anda hendaklah memajukan tujuan. Ia hal yang berkaitan dengan program pengajaran. Informasi ini hanya boleh digunakan bertepatan penerimaan untuk membaca arahan kepada kumpulan sebelum melakukan selepas ujian itu dilakukan. ujian tersebut terhadap mereka. Arahan tersebut hendaklah mudah untuk difahami dan mestilah diikuti dengan perkara-perkara berikut: a. Menilai markah ujian Prosedur pentadbiran; Selepas ujian dilakukan, markah ujian perlulah dinilai menggunakan teknik-teknik Arahan terhadap persembahan; yang tertentu. Ini memerlukan memasukkan data dalam komputer untuk dinilai, Prosedur permarkahan dan polisi terhadap persembahan yang salah; dan menyimpan rekod, dan/atau penerimaan data. Analisis adalah untuk mendedahkan Isyarat terhadap teknik untuk meningkatkan markah. ciri-ciri yang boleh mempengaruhi proses pengajaran atau melaksanakan program dan memberi maklumat terhadap kumpulan pengambil ujian dan menyediakan data untuk permarkahan atau tujuan yang lain. Sesetengah individu tertarik dengan markah mereka sendiri. 5
 6. 6. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Fsaa b. Menyimpan dan melaporkan keputusan ujian 4.2 PENENTUAN GRED DALAM PENDIDIKAN JASMANI Menyimpan keputusan ujian selalunya digunakan untuk menempatkan kertas Guru Pendidikan Jasmani seharusnya dapat menentukan cara yang hendak digunakan permarkahan dan menganalisis mereka dalam fail yang tertentu. Maklumat yang untuk menentukan gred di dalam Pendidikan Jasmani. dibuat boleh memberikan perbezaan di antara kelas dan kumpulan di antara tahun, program penilaian setiap tahun, dan pembangunan norma-norma. 4.2.1 Faktor Psikomotor Faktor psikomotor banyak digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani bagi menilai TOPIK 4 kebolehan dan kecekapan fizikal murid. Ia melibatkan kemahiran otot-otot kecil dan 4.1 KONSEP, DEFINISI DAN PRINSIP otot-otot besar. Antara aktiviti yang digunakan untuk penggredan ialah kemahiran dalam gred bertujuan mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. aktiviti, kecergasan dan prestasi dalam permainan. Gred penilaian dapat digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran Penggunaan gred dalam menilai aktiviti murid dan memperbaiki pengajaran guru. Pelaporan perlu dibuat di peringkat sekolah a) Kemahiran dalam aktiviti bagi memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru lain. Pada tahun ini, markah b) Kecergasan atau gred bagi matapelajaran Pendidikan Jasmani telah dimasukkan dalam buku laporan c) Prestasi dalam permainan pelajar. Ia bertujuan menilai tahap kecergasan fizikal pelajar yang diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA). 4.2.2 Faktor Kognitif Dalam faktor kognitif, gred diberi berdasarkan pengetahuan murid dalam bidang Kepentingan Pengredan Pendidikan Jasmani. Sebagai contoh, penilaian mestilah berdasarkan pengetahuan murid a. Pelajar / Murid – markah dan memberikan motivasi dalam undang-undang permainan, sejarah dan teknik-teknik yang digunakan. Tetapi, b. Ibubapa – pendedahan pencapaian anak di sekolah seringkali penilaian ini diabaikan oleh para guru kerana mereka lebih menitikberatkan c. Guru – mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar tentang praktikal sesuatu permainan. d. Sekolah ( Pentadbir ) – mengenalpasti pelajar memenuhi objektif pengajaran 4.2.3 Faktor Afektif4.1.2 Prinsip-prinsip Penggredan dalam Pendidikan Jasmani Gred untuk faktor afektif pula merangkumi penilaian daripada segi perasaan, nilai-nilai a. Penggredan boleh digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan memberi dan emosi individu. Gred boleh diberi oleh guru melalui pemerhatian dan interaksi maklumat tentang pencapaian seseorang pelajar kepada ibubapa, guru, pentadbir secara langsung dengan murid. Kebanyakan guru Pendidikan Jasmani merasakan gred dan pelajar itu sendiri. Ia dikenali sebagai satu proses penilaian yang mudah yang diberi berdasarkan faktor kognitif ini tidak begitu efektif untuk digunakan kerana difahami oleh semua orang penilaiannya tidak begitu jelas. Mereka lebih cenderung menitikberatkan pemberian b. Gred adalah penilaian berterusan di mana ia boleh dijadikan sebagai panduan gred dalam faktor psikomotor dan kognitif. pendidik untuk menunjukkan pencapaian pelajar. Penggredan juga digunakan untuk menentukan status semasa murid. Jenis-jenis gred c. Dengan menggunakan gred, matapelajaran Pendidikan Jasmani akan dapat a. Gred Tradisional – menggunakan gred A,B,C,D,E / 1,2,3,4,5,6,7 mengekalkan status quo di dalam persekitaran sekolah. ( UPSR/PMR/SPM/MUET ) d. Menjadi kelaziman untuk ukuran/kriteria rujukan kepada ujian, yang mana gred b. Sistem Pemerian dan Gambaran – member gambaran spt Cemerlang, Sederhana, menentukan prestasi secara tepat dan khusus. Memuaskan,Kurang memuaskan. e. Sejarah menunjukkan bahawa Pendidikan Jasmani telah dikritik kerana tidak c. Sistem lulus-gagal - berjaya atau tidak / gagal atau lulus menghiraukan cara, bahasa dan ujian yang dijalankan. Ujian yang digunakan sering kriteria-kriteria yang disenaraikan: kali tidak tepat, kurang matlamat dan tiada piawaian yang diperlukan untuk mencari a. Gred mestilah berkait rapat dengan objektif pembelajaran. Jika faktor ini ketepatan dalam pengukuran. tidak dimasukkan dalam objektif pengajaran, gred tidak boleh digunakan. f. Melalui gred juga, para guru boleh menggunakan maklumat bagi memilih pelajar yang b. Gred mestilah mempunyai kesahan, kebolehpercayaan dan objektiviti. Sistem terbaik untuk mewakili sekolah. gred yang digunakan hendaklah konsisten dan harus menunjukkan faktor pencapaian yang telah murid lakukan. 6
 7. 7. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Fsaa c. Pemberat (peratusan jumlah gred) yang menentukan gred terakhir mestilah 5.1.3 Bateri, Prosedur Ujian dan Pengukuran Kelenturan difahami oleh murid dan ibubapa. Teknik untuk menentukan gred juga tidak Untuk tujuan klinikal penilaian kelenturan, alat seperti Leighton Flexometer, harus dirahsiakan dikalangan murid dan ibubapa dan tidak terlalu sukar elektrogoniometer dan goniometer digunakan. Ujian ini menyediakan ukuran lurus dan sehingga kurang difahami oleh mereka. menggunakan pita pengukur, pembaris dan kayu pengukur. Terdapat dua jenis ujian d. Jika gred adalah rujukan norma atau rujukan kriteria, guru haruslah kelenturan lurus: mendiskriminasi antara pelajar yang baik dan pelajar yang lemah. Pelajar yang a) Ujian kelenturan relative beraksi dengan tahap yang lebih tinggi mestilah mendapat gred yang terbaik Berhubung dengan kepanjangan dan keluasan di sesetengah bahagian badan daripada pelajar yang beraksi pada tahap yang buruk. b) Ujian kelenturan mutlak e. Gred mestilah ditadbir secara ekonomi. Sistem yang digunakan hendaklah Mengukur pergerakan dan bertujuan untuk persembahan mutlak dilaksanakan secara berkesan, terutama yang melibatkan masa, kos dan personal. Dalam era ini, penggunaan komputer dilihat lebih berkesan dan Berikan jenis Pengukuran Kelenturan/Bateri Ujian memberi guru lebih masa untuk persediaan di dalam kelas. a. Ujian Jangkauan Melunjur Objektif: mengukur kelenturan di bahagian bawah belakang dan atas pahaTOPIK 5 -duduk di alat ujian, lutut lurus, data dan badan tegak 5.1 PENGUKURAN KELENTURAN -tapaka tangan dipanjangkan seberapa yang mungkin  Kelenturan adalah kebolehan pergerakan sendi badan melalui ketegangan -lakukan 4 kali pergerakan maksimum yang tidak bersesuaian. Apabila menilai atau menerangkan -permarakahan berapa jarak yang boleh capai dalam cm kelenturan, terma fleksi (kedudukan sendi berkurangan) dan tambahan “extension” (kedudukan sendi bertambah) selalu digunakan. b. Ujian Trunk dan Tengkuk ( Johnson dan Nelson 1986 )  Kelenturan lebih bergantung kepada tisu lembut (ligamen, tendon dan otot) di sendi Obj: mengukur kebolehan untuk memanjangkan trunk lebih daripada struktur tulang di bahagian sendi itu sendiri. -duduk di kerusi keras, ukur jarak pada hujung hidung ke tempat duduk Kelenturan juga selalu berkait dengan saiz badan, jantina, usia, dan fizikal aktiviti. -tiga angkatan terbaik  Secara amnya, individu aktif lebih bagus kelenturannya daripada individu yang kurang aktif. Tisu lembut dan sendi akan mengecut, hilang pertambahan apabila otot c. Ujian Angkatan Bahu ( Miller dan Alien 1990 ) mengekalkan dalam kedudukan pendek. Tabiat posisi badan dan membuat kerja- mengukur kelenturan bahu kerja berat yang menyekat pergerakan juga boleh menyebabkan otot akan menjadi pendek. Fizikal aktiviti yang mempunyai pergerakan badan yang banyak 5.2 Pengukuran Kekuatan Otot akan menolong kurangnya “extensibility”. Secara amnya, kelenturan lebih berkait- Konsep ; Otot kuat melindungi sendi rapat dengan tabiat corak pergerakan bagi setiap individu, dan setiap sendi lebih Matlamat: kekuatan adalah keperluan untuk posisi badan yang bagus kepada usia dan jantina. Obj: tolong melakukan aktiviti harian dengan berkesan dan merasai kepuasanFungsi Ujian dan Pengukuran Kelenturan Fungsi Ujian dan Pengukuran Kekuatan OtotUjian kelenturan selalunya dilakukan untuk mengenalpasti individu yang mempunyai sedikit Kekuatan otot adalah kebolehan otot atau kumpulan otot yang berupaya membuat daya yangpergerakan sendi. Kelenturan juga selalunya digunakan untuk mengukur tujuan diagnostik. maksimum.Ramai guru Pendidikan Jasmani percaya bahawa persembahan kelenturan boleh diukur Kekuatan dinamik adalah daya yang digunakan daripada kumpulan otot sebagai setengahdengan menggunakan gred. daripada pergerakan badan (kekuatan isotonic). Kekuatan statik adalah daya yang ditimbulkan bagi melawan objek yang tidak dapat bergerak, di mana tiada pergerakan yang berlaku (kekuatan isometric). 7
 8. 8. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani FsaaBerikan jenis Pengukuran Kekuatan Otot/Bateri Ujian Fungsi :a. Bangun Tubi Lutut Bengkok a. Menaikkan kapasiti fizikal untuk berkerja pada semua peringkat umur;- mengukur kekuatan otot abdomen b. Menurunkan kadar obesiti dan masalah yang berkaitan dengan obesiti;b. Gantung Bengkok Siku c. Mengurangkan risiko penyakit coroneri arteri dan stroke;- mengukur kekuatan otot di tangan dan bahu d. Mengurangkan risiko menghidap diebetes;c. Dynamometer e. Dapat membantu di dalam pengurusan stres dan kemurungan;- peralatan untuk mengukur kekuatan static f. Dapat memberi persediaan daripada segi fizikal dan mental.5.3 Penukuran Daya Tahan OtotKonsep : untuk melakukan aktiviti harian Berikan jenis Pengukuran Kardiovaskular/Bateri UjianMatlamat: menghindarkan kepentan a. Ujian Larian 1 Batu / 1.5 batuObj: mengekalkan bentuk badan dan mengurangkan kecederaan otot -mengukur tahap kecergasan kardiovaskular b. Ujian 12 minit dan 9 minit Larian ( AAHPERD 1980 )5.3.2 Fungsi Ujian dan Pengukuran Daya Tahan Otot -mengukur tahap kecergasan fizikalDaya tahan otot adalah kebolehan dalam fizikal aktiviti atau untuk melawan keletihan otot. c. 3 Batu Jalan Kaki Cooper 1982Ujian daya tahan boleh diukur dengan daya tahan mutlak di mana bebanan berat digerakkan - mengukur tahap kecergasan kardiovaskularuntuk keletihan adalah sama, atau daya tahan pengukuran relatif di mana berat berbeza d. 12 minit Ujian Berenang Cooperdengan subjek yang diberikan ujian. Tiga asas kebolehan daya tahan telah dikenalpasti -mengukur tahap kecergasan kardiovaskularsebagai: a. daya tahan otot tangan dan sekitar bahu; 6.2 Pengukuran Komposisi Tubuh Badan b. daya tahan otot abdomen; dan Matlamat dan Obj: c. daya tahan pernafasan kardio. a. Satu perangsang penting mengetahui kandungan lemak badan b. Membantu menyelesaikan masalah kegemukanBerikan jenis Pengukuran Daya Tahan Otot/Bateri Ujian c. Mengurangkan risiko penyakit yang berbahaya – diabetiesa. Ubahsuai Bangun Tubi ( AAHPERD 1980 ) Fungsi:-mengukur daya terhadap otot abbdomen a. Untuk memperkembangkan kecergasan fizikal yang sempurna pada semua orang;b. Ujian Pull-ups b. Untuk memantau perkembangan pembangunan otot-otot dan jumlah lemak badan-mengukur daya tahan otot tangan dan sekitar bahu yang hilang hasil daripada bersenam;c. Ujian Tekan Tubi c. Untuk menyediakan data untuk rawatan kepada masalah obesiti dan memberi-mengukur daya tahan tangan dam sekitar bahu kaunseling tentang pemakanan; d. Untuk menggambarkan perubahan yang berlaku pada tubuh badan berpuncaTOPIK 6 PENUKURAN KECERGASAN FIZIKAL 2 daripada pertumbuhan tubuh badan, pembangunan tubuh badan, kematangan dan6.1 PENGUKURAN KARDIOVASKULAR faktor usia;Carrol (1994) - kecergasan kardiovaskular adalah merupakan keupayaan seseorang untuk e. Ia juga dilihat sebagai satu alat untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet.melakukan tugas berat secara berterusan bagi satu jangkamasa yang panjang (kecergasanaerobic), Berikan jenis Pengukuran Komposisi Tubuh Badan/Bateri UjianMatlamat - seseorang itu boleh meningkatkan tahap kecergasan kardiovaskular dan juga a. Menimbang Badan di dalam air- mengukur tahap komposisi badandapat mengurangkan risiko penyakit berkaitan jantung, diabetes, darah tinggi dan jenis- b. Ujian Lipatan Kulit –mengukur lemak di badanjenis kanser yang tertentu. Perempuan – Ukuran Triceps,Suprailium, Perut ( Abdomen )Objektif : Lelaki – Bahagian Dada,Bawah Bahu, bahagian Paha a. Ke arah kecergasan seumur hidup; b. Memahami cara-cara mengukur komponen kecergasan diri; dan c. Melahirkan minat terhadap kecergasan diri yang optima. 8
 9. 9. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Fsaa6.3 PENGUKURAN LIPATAN KULIT ATAU ‘SKIN FOLD’ Fungsi :Prosedur bagi pengukuran profil lipid yang betul: Koefisien objektiviti dan norma-norma tidak dilaporkan bagi kesemua ujian. Norma-norma a. Kesemua ukuran hendaklah diambil daripada bahagian sisi badan; boleh ditingkatkan untuk mencapai keperluan anda yang lebih spesifik. b. Caliper hendaklah diletakkan 1 cm daripada jari. Pastikan caliper dipegang dengan Untuk memperolehi keputusan yang konsisten dan tidak berbeza-beza, ujian ketangkasan posisi bersudut tepat dengan bahagian kulit yang hendak diukur; hendaklah dilakukan di atas permukaan yang tidak licin dan kesemua individu hendaklah c. Cubitan perlu dikekalkan semasa mengambil bacaan caliper; memakai kasut yang sesuai.. d. Sebelum mengambil bacaan caliper, tunggu 1 hingga 2 minit dan tidak lebih daripada itu; Berikan jenis Pengukuran Ketangkasan/Bateri Ujian e. Ambil 2 bacaan untuk setiap bahagian, dan lakukan sekali lagi jika ukuran tidak a. Larian Boomerang Kekanan -mengukur ketangkasan berlari dalam skala 1 hingga 2 mm; dan b. Larian Kesisi – mengukur ketangkasan , ketahanan dan kelajuan pergerakan bahagian sisi f. Sekiranya ingin mengulangi ujian ini, berikan masa bagi kulit untuk kembali ke c. Larian Zigzag Barrow – ketangkasan semasa berlari dan mengubah arah tekstur asal sebelum melakukannya semula. 7.3 Pengukuran ImbanganTOPIK 7 PENGUKURAN LAKUAN MOTOR 1 Konsep: kebolehan untuk mengekalkan equilibrium menentang daya gravity7.1 Pengukuran Kuasa Imbangan static – kebolehan untuk mengekalkan equilibrium Konsep: kebolehan yang berupaya memaksimumkan daya dengan mengambil masa yang Imbangan dinamik- kebolehan untuk mengekalkan equiliebrium sementara dalam gerakan minimum Matlamat: mengenal pasti individu yang mempunyai masalah keseimbangan Matlamat:Kuasa individu dalam olahraga dan kuasa kerja Obj: diperlukan untuk keseimbangan sukan dan melakukan aktiviti harian Obj: kebolehan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam masa yang singkat Fungsi Ujian dan Pengukuran KeseimbanganFungsi Ujian dan Pengukuran Kuasa Ujian keseimbangan diklasifikasikan dalam statik atau dinamik. Rumusan ujian tersebutKuasa selalunya dianggap sebagai ciri-ciri untuk menjadi atlet yang bagus, tetapi ia selalunya adalah praktikal, tidak mahal untuk dilakukan dan memuaskan kedua-dua jenis jantina yangmemerlukan keupayaan kuasa apabila melakukan aktiviti seharian. Oleh kerana itu, ia tidak melakukannya.dianggap menjadi komponen yang mustahak dalam kesihatan dan kecergasan fizikal.Kadangkala, penglibatan dalam sukan senggangan akan meningkatkan kuasa mereka dalam Berikan jenis Pengukuran Imbangan/Bateri Ujianpersembahan sukan. a. Ujian Imbangan Statik ( Johnson dan Nelson ) - mengukur keseimbangan yang tidak bergerak sambil berat badan ditampung atas tapak kaki yang dominan.Berikan jenis Pengukuran Kuasa/Bateri Ujian b. Ujian Kayu Bass ( Kaedah Kepanjangan ) –mengukur keseimbangan apabila berat badana. Lompatan Menegak ( Sargent 1921 )- mengukur kuasa kaki ditampung di atas kakib. Lompatan Berdiri Penuh AAHPERD - mengukur kuasa kaki c. Ujian Kayu Bass ( Kaedah Silang ) d. Ujian Keseimbangan Dinamik- mengekalkan kesimbangan semasa pergerakan dan semasa7.2 Pengukuran Ketangkasan mendarat dari lompatanKonsep: kebolehan untuk kerap kali bertukar kedudukan dan arah badan.3 jenis: Larian menukar arah Menukar kedudukan badan Menukar arah bahagian badanMatlamat: - mengenalpasti individu yang mempunyai ketangkasan yang kurang bagusObj:- peningkatan ketangkasan dalam persekitaran pembelajaran 9
 10. 10. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani FsaaTOPIK 8 PENGUKURAN LAKUAN MOTOR 2 20 percubaan diberikan dengan 5 masa terpantas dan 5 masa terlambat8.1 Pengukuran kepantasan dan masa tindak balas disingkirkan. 10 masa yang lain dijumlahkan dan dibahagikan dengan 10 untukKonsep: mendapat purata masa. Kepantansan -kebolehan untuk melaksanakan pergerakan dalam jangka masa yang pendek. Kelajuan –masa tindak balas dan masa bergerak 8.2 Pengukuran Kemahiran Sukan Kepantasan = jarak langkah x kekerapan melangkah Objektif ujian kemahiran sukan Def: masa tindak balas – masa yang diambil untuk reaksi terhadap yang mendorong i. Mempertingkat dan mengekalkan tahap kecergasan berasaskan kemahiran sukan. (stimuli) ii. Meningkatkan kemahiran dan strategi supaya perlakuan dapat dilaksanakan denganFungsi: tepat. Ini adalah unsur utama dalam sukan, iaitu perlaksanaan kemahiran dengan cara a. Mengukur kemampuan atlet melakukan sesuatu pergerakan atau mengatasi sesuatu berkesan. jarak dalam jangka masa singkat atau kemampuan otot-otot menguncup dengan iii. Memberi pendedahan kepada murid-murid terhadap pelbagai kemahiran sukan. pantas. b. Meningkatkan tahap kemahiran dengan menghasilkan satu gerak kerja yang efisien. Fungsi ujian dan pengukuran kemahiran sukan c. Dapat membantu dalam pencapaian kecergasan keseluruhan (total fitness). i. Ujian kemahiran dapat menentukan kekuatan dan kelemahan murid. Dengan ini, guruBerikan jenis Pengukuran Kepantasan dan Masa TindakBalas/Bateri Ujian dapat membuat atau mengubah perancangan objektif pembelajaran. Ia juga membantua. Kepantasan Pecut 40 Meter- mengukur kelajuan memecut mengenalpasti murid-murid yang memerlukan perhatian yang lebih bagi menguasai Peralatan: Jam randik dan penanda untuk lorong larian pada jarak 40 m. kemahiran sukan. Kawasan: Padang atau permukaan rata yang kering berjarak 60-80 m. Tanda garisan ii. Ujian kemahiran sukan juga dapat memberi motivasi kepada murid-murid bagi permulaan dan penamat. meningkatkan lagi prestasi mereka dalam sesuatu kemahiran sukan. Cabaran untuk Prosedur: mengatasi skor sendiri lebih memberi motivasi dan kepuasan daripada mengatasi skor Peserta bersedia dengan kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. orang lain. Penguji memberi isyarat “sedia”, “lari” di samping melepaskan tangan yang diangkat iii. Semasa melakukan ujian, murid juga sebenarnya sedang melakukan latihan bagi sebelum itu. kemahiran dalam sukan tersebut. Masa dimulakan oleh seorang penguji yang lain di garisan penamat dan berhenti iv. Keputusan ujian atau maklumat berkaitan ujian dapat menunjukkan kepada pentadbir, apabila peserta melepasi garisan penamat. ibubapa dan orang ramai tentang objektif dan nilai Pendidikan Jasmani itu sendiri. Dua percubaan diberikan dengan masa terpantas diambil. Berikan jenis Pengukuran Kemahiran Sukan/Bateri Ujian a. Badminton –mengukur kemahiran membuat servis secara tepatb. Ujian Masa Respon Nelson dengan Tangan b. Bola Keranjang AAHPERD- mengukur kemahiran mengelecek bola Peralatan: Alat masa respons Nelson. c. Bolasepak – mengukur koordinasi kaki melalui mengelecek bola Prosedur: d. Menimbang Bolasepak Peserta duduk selesa dan letakkan tangan dominan atas lengan kerusi. e. Bola tampar –membuat servis Peserta guna ibu jari dan jari telunjuk (jarak 2.5cm) bersedia untuk menangkap alat 8.3 Penukuran pergerakan dan ritma pengukur tersebut. Lihat Rajah 8.2. -meningkatkan kecergasan dan menyeronokkan Peserta disuruh menumpukan perhatian kepada “zon tumpuan” yang ditandakan pada -Pergerakan terdiri daripada tiga bahagian pergerakan asas, iaitu pergerakan hujung alat pengukur. Alat itu digantung dengan jarak hujung bawahnya berlegar atas lakomotor, pergerakan bukan lakomotor dan pergerakan manipulatif. ibu jari dan jari telunjuk peserta. -Pergerakan lakomotor memerlukan individu itu bergerak dari satu tempat ke Isyarat “sedia” diberikan oleh penguji sebelum melepaskan alat itu untuk ditangkap tempat yang lain. Manakala pergerakan bukan lakomotor tidak melibatkan oleh peserta dengan ibu jari dan jari telunjuk. perubahan tempat di mana pelaku tidak mengubah dasar yang menyokong pelaku Masa lepasan selepas isyarat hendaklah diubah-ubah oleh penguji untuk mengelakkan pergerakan. Kemahiran manipulatif pula melibatkan kemahiran asas sukan di mana peserta meramal dan bertindakbalas terhadap jatuhan alat itu. pelajar sering menggunakan alatan seperti apparatus reben, tali, belantan, bola, dan gelung. 10
 11. 11. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani FsaaMatlamat dan objektif pengukuran pergerakan dan ritma adalah seperti berikut: Berikan jenis Pengukuran Persepsi Motor / Bateri Ujian a. Melakukan pergerakan asas dengan teknik yang betul, mengikut tema, dengan a. Tinjuan Persepsi Motor Purdue - tinjauan menggunakan alatan yang sesuai. Had umur: 6 hingga 10 tahun. b. Satu cara bagi meningkatkan tahap kardiovaskular seseorang. Peralatan: Borang pencapaian gambaran, papan hitam, kapur, kayu pengukur, penlight. c. Ia dapat mengurangkan berat badan, mengekalkan bentuk badan pada tahap terbaik Bahagian ujian: dan meningkatkan keyakinan diri. i. Keseimbangan dan posisi badan. Berjalan ke hadapan, ke belakang dan ke sisi di atas d. Aktiviti ini juga dapat menghilangkan tekanan dan dapat mengelakkan daripada papan berjalan dan lakukan tugasan seperti lompatan, loncatan dan langkauan sambil berlakunya stres. mengekalkan keseimbangan. ii. Gambaran badan dan perbezaan. Mengenalpasti bahagian badan, peniruan pergerakanFungsi ujian dan pengukuran pergerakan dan ritma adalah seperti berikut: dan penglibatan dalam pelbagai aktiviti rintangan. a. Menyediakan peluang untuk membentuk perlakuan sosial yang baik melalui iii. Pertandingan persepsi motor. Lukis bulatan dan garisan di atas papan hitam dan permainan-permainan ko-operatif dengan menekankan tiga konsep. Konsep itu ialah lakukan lapan bentuk tulisan yang berbeza-beza. kerjasama pelajar dalam satu kumpulan kecil atau besar, penerimaan pelajar sebagai iv. Kawalan okular (berkaitan mata). Tugasan pengejaran mata melibatkan pergerakan anggota dalam satu kumpulan dan penglibatan aktiviti pelajar secara langsung. mata seseorang dan pergerakan mata dengan serentak. b. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk v. Borang persepsi. Lukiskan kepelbagaian bentuk geometrik di atas sehelai kertas. membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal. c. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana b. Tinjauan Persepsi Motor Ayres Southern California – memahami arahan mudah yang riang dan menggembirakan. Had umur: 4 hingga 8 tahun. d. Mengenalpasti kemampuan tahap kemampuan dan kecergasan murid semasa Peralatan: Jam, meja, kerusi. melakukan aktiviti. Bahagian ujian: i. Peniruan posisi badan. Tiru 12 posisi badan yang akan ditunjukkan oleh pengajar.Berikan jenis Pengukuran Pergerakan dan Ritma/Bateri Ujian ii. Lakukan lintasan garisan tengah badan. Tandakan atau sentuh, telinga atau mata yanga. Lompat Setempat ( Ritma Sekata ) –menilai ketangkasan, imbangan dinamik dan koordinasi di lakarkan, menggunakan tangan kanan atau kiri.b. Kemahiran Melontar – menilai kemahiran manipulatif iii. Koordinasi dua hala motor. Gunakan tapak tangan untuk menyentuh paha dengan pergerakan berirama.TOPIK 9 PENGUKURAN LAKUAN MOTOR 3 iv. Perbezaan kiri dan kanan. Mengenalpasti sendiri kiri dan kanan bagi pelajar yang lain9.1 Pengukuran Persepsi Motor atau kepelbagaian objek.Konsep : menguji kebolehan kanak-kanak menyatukan maklumat pancaindera dengan v. Keseimbangan berdiri dan mata dibuka. Kekalkan keseimbangan sementara berdiri dipengalaman untuk membuat keputusan atas sebelah kaki, kemudian tukar kepada kaki satu lagi. Keseimbangan diambil bagiMatlamat: komponen persepsi lebih tepat setiap kaki.Obj: sebelum ujian rasmi terhadap kurang upaya biasakan diri dengan bentuk / cara lakuan vi. Keseimbangan berdiri dan mata tutup. Sama seperti bahagian (v), melainkan matamotor asas mestilah ditutup.Fungsi Ujian dan Pengukuran Persepsi Motor c. Tinjuan Persepsi Motor AndoverPersediaan jenis penilaian mungkin menghindarkan masalah semasa melakukan penilaian mengukur bahagian asas persepsi motor yang diperlukan bagi pembangunan biasa dansecara rasmi. Kebanyakan ujian pesepsi motor boleh didapati dengan mudah, tetapi hanya pembelajaran motor. Ujian tersebut hendaklah digunakan sebagai alat halangan segera,tiga sahaja dilakukan sebagai contoh untuk digambarkan jenis-jenis komponen ujian yang bukan sebagai peralatan diagnostik. Ia boleh dilakukan dalam kumpulan seramai 25 kanak-mungkin dimasukkan ujian persepsi motor. kanak dan 30 minit dalam dua sesi kelas. Had umur: 4 hingga 7 tahun. Peralatan: Dasar keseimbangan, dua bola 8 inci, pita penanda, pasak atau kayu. 11
 12. 12. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani FsaaBahagian ujian: perjanjian persekolahan dan sesiapa yang menggunakan pekerjaan dan pendidikan i. Keseimbangan; Kebolehan untuk mengekalkan keseimbangan statik dan dinamik. kaunseling ii. Koordinasi mata dan tangan; Kebolehan untuk koordinasi mata dan tangan bagi - ujian ini untuk meramalkan persembahan masa depan melengkapkan tugasan. iii. Pergerakan Loko; Kebolehan untuk berjalan dengan badan melalui ruang, kombinasi 10.2 Pengukuran Atitud kekuatan, koordinasi dan keseimbangan diperlukan untuk melakukan tugasan ini. a. Konsep iv. Kesedaran ruang; Kebolehan untuk membuat pengadilan dan pengertian badan dalam “ Attitud merujuk kepada perasaan tentang objek sosial yang khusus, fizikal objek, kaitan objek lain dalam ruang. jenis-jenis manusia, pengkhususan manusia, institusi sosial dan polisi kerajaan” v. Irama; Kebolehan untuk mendengar, menaksir bunyi yang didengar dan tindak balas (Nunnally 1978). terhadap apa yang ditaksirkan. b. Matlamat Attitud secara amnya diukur dengan menggunakan skala yang memerlukan pelajar9.2 Pengukuran Kinestetik bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan, perkataan sama ada positif atauKonsep: kebolehan untuk fahami kedudukan posisi badan dalam ruang. Proprioseptor negatif.meningkatkan pancaindera organ yang terletak di otot, tendon dan sendi; dan membentuk Tidak bersetuju Bersetujupeningkatan sistem sensitif terhadap persepsi kinestetik. Ia menyediakan otak dengan sepenuhnya 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : sepenuhnyamaklumat tentang apa yang dilakukan oleh badan apabila melakukan kemahiran. Kinestetik c. Objektifmerujuk kepada pergerakan badan. Dalam memberi markah mereka, markah kenyataan positif selalunya mudah ditambah seperti penampilan mereka; nilai untuk kenyataan negatif, walauMastlamt: Mempunyai kebolehan dalam kinestetik juga melibatkan lima deria rasa. Sebagai bagaimanapun hendaklah bertentangan dengan menolak markah daripada jumlahcontohnya, dengan kebolehan dalam kinestetik, boleh membuat sesuatu model yang beliau nombor terhadap peringkat pertama.belajar. d. Fungsi ujian dan pengukuran attitud Alat psikologi yang selalunya digunakan adalah dengan kenyataan perkataan yangObj: mempunyai koordinasi tangan dan mata dan teknologi adalah peralatan yang bagus positif dan negatif. Ia akan bernilai 8 untuk digambarkan dalam skala bergrafik.sewaktu belajar. Permainan dan simulator membenarkan pelajar untuk melibatkan fizikalnya Formulanya adalah:dalam proses pembelajaran melalui berlatih subjek dalam pelbagai senario dan keadaan. Item Permarkahan Berbeza Nilai Terakhir = [( 1 + Nilai Skala Tinggi) – Nilai Di rekodkan]Fungsi - Kinestesik adalah pusat kepada perlaksanaan kemahiran motor, tetapi ia tidak e. Contoh Pengiraanboleh diukur dengan tepat. Nilai Terakhir = [(1+7) – 2 ] = 6 Proses ini sukar untuk dilengkapkan dengan tangan, tetapi mudah diselesaikanBerikan jenis Pengukuran Kinestetik/Bateri Ujian menggunakan komputer.a. Pengukuran terhadap Proprioseptif Tanganb. Penilaian Kesan latihan Kenistetik terhadap tulisan tangan terhadap pelajar gred Satu Berikan jenis Pengukuran Aptitud/Bateri Ujian a. Skala Attitud Pendidikan Jasmani Adams –mengukur atitud individu dan kumpulanTOPIK 10 BIDANG LAIN PENGUKURAN b. Skala Attitud Wear – mengukur attitude terhadap PJa. Konsep, matlamat dan objektif ujian dan pengukuran aptitud c. Skala Attitud Kenyon Penilaian aptitud tidak selalunya mudah untuk dibezakan daripada ujian pencapaian kerana atas permukaan, isinya dilihat dapat ditukar. Ujian aptitud adalah untuk mengukur kebolehan atau potensi kebolehan dan tanda-tanda kejayaan terhadap tugas berkait dalam masa hadapan. Tujuannya adalah ramalan dan fokus mereka adalah sempit bagi kebolehan pertama atau koleksi kecil terhadap kebolehan yang berkaitb. Fungsi ujian dan pengukuran aptitud Borang yang selalunya digunakan untuk menilai ujian aptitud adalah untuk menghakimi 12
 13. 13. Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani FsaaObjektif ujian: Untuk mengukur enam attitud terhadap Pendidikan Jasmani. Berikan jenis Pengukuran Personaliti/Bateri UjianHad umur: Sekolah menengah hingga kolej. a. Skala Perangai Kedudukan Blanchard 1936- mengukur perangai dan personality pelajarKesahan: Secara amnya, markah skala berbeza di antara atlet dan bukan atlet dan b. Senarai memotivasikan Diri Sendiri @ SMI (Dishman dan Ickes 1981) - mengukur pandangan individu yang mahir mamastikan bahawa 6 dimensi amat berbeza motivasi kendiri. dengan aktif dan pasif penglibatan dalam aktiviti fizikal.Kebolehpercayaan: Jarak koeffisien di antara .72 hingga .89 untuk skala yang pelbagai.Pentadbiran dan arahan: Kesemua skala ditadbirkan.Enam skala tersebut adalah seperti berikut: Meramalkan persembahan masa depam dan berasaskan pada isi kandungan yang dipelajari dalam atau di luar sekolah. Ujian pencapaian dilakukan untuk menerangkan keadaan sebenar bagi pembelajaran. o Pengalaman social o Kesihatna dan kecergasan o Perasaan kepelbagaian dalam aktiviti fizikal o Pengalaman estetik o Kelegaan emosi o Pengalaman perasaan yang tenang10.3 Pengukuran personalityKonsep, matlamat dan objektifTujuan adalah bagi individu menyokong program bersenam yang kompleks dan tidak difahamisepenuhnya. Ini termasuklah sumbangan peribadi sebelumnya dan selepas, faktorpersekitaran dan ciri-ciri aktiviti fizikal menentukan perangai bersenam bagi orang dewasa.Sesetengah penentu bagi kelakuan bersenam dilaporkan oleh Dishman (1990), yang dirumuskan seperti berikut: - Tabiat merokok - Tahap pekerjaan - Komposisi badan - Sejarah penglibatan dalam bersenam - Motivasi kensdiri - Tahap pengetahuan - Kesan positif - Merasi kapasiti bersenamFungsi Ujian dan Pengukuran PersonalitiMemotivasikan diri sendiri adalah sifat personaliti yang berkait dengan tabiat bersenam.Sifat psikologi adalah bentuk yang kukuh. Mempunyai pengukuhan dalam pembentukanpsikologi, ia menyediakan maksud dapat meramalkan kelakuan masa hadapan.Pembentukan seperti pengawalan emosi, keyakinan diri, motivasi, agresif, keazaman,ketenangan dan ketahanan mental akan diukur dalam senarai berikut. 13

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • amyrashidmie

  Mar. 7, 2013
 • sarinahsalleh3

  Apr. 3, 2013
 • tiennoriearz

  Apr. 7, 2013
 • astephtimbon

  Apr. 8, 2013
 • putryliza90

  Apr. 10, 2013
 • gapareprincess

  Oct. 9, 2013
 • norliahtabri

  Oct. 21, 2013
 • KogilaNadasan

  Mar. 31, 2014
 • aishahwan

  May. 8, 2014
 • MohdSuberi

  Aug. 7, 2014
 • suzannelhy

  Jun. 18, 2016

rujukan OUM

Vues

Nombre de vues

17 091

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

5

Actions

Téléchargements

914

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

11

×