نصب تضمینی اپلیکیشن

https://faratehran.com/app-warranty-installation/

1
‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پروپوزال‬
‫های‬ ‫روش‬ ‫درباره‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬
‫انجام‬‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫کار‬
2
: ‫فهرست‬
‫مقدماتی‬ ‫توضیحات‬.........................................................................................................
................................................................................................ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫مشکالت‬..
‫مشخص‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬............................................... ‫؟‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اتی‬..
..................................................................................................... ‫ساز‬ ‫فروشگاه‬ ‫امکانات‬...
-----------..................... ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫عمومی‬ ‫امکانات‬...................................................
-----------....................................................................................... ‫مشتری‬ ‫پانل‬ ‫امکانات‬....
-----------‫پرتابل‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬............................................................................................
-----------................................................................................ ‫فروشگاه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫امکانات‬....
-----------.......... ‫پیشرفته‬ ‫فوق‬ ‫امکانات‬.................................................................................
-----------................................................................................................... ‫جانبی‬ ‫امکانات‬..
-----------............... ‫کارآمد‬ ‫وبی‬ ‫امکانات‬...............................................................................
-----------...................................................................................... ‫فروشگاه‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬.
............................................ ‫رقبا‬ ‫معرفی‬.............................................................................
‫سئو‬....................................................................................................................................
.............................................................................................................. ‫کاری‬ ‫نیروهای‬........
....................................................................................................................... ‫هزینه‬...........
........................................................................................... ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬..................
3
‫سایت‬
‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫سر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سایت‬‫ظاهر‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میزنند‬
‫سایت‬ ‫فعلی‬ ‫دیزاین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫هچنین‬ ‫و‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫نوی‬ ‫برنامه‬
‫یک‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫شنهاد‬ ‫پی‬ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫صی‬ ‫صا‬ ‫اخت‬ ‫سی‬‫نسخه‬
‫بشود‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫جدید‬.
‫با‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جدید‬ ‫نسخه‬CMS‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫اما‬ . ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫وردپرس‬
4
‫وب‬ ‫تغییر‬ ‫گویم‬ ‫می‬‫پر‬ ‫دیجی‬ ‫فعلی‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬‫با‬ ‫وتئین‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ASP‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬‫زبان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬
‫دریافتی‬ ‫حداقل‬ ‫کنیم‬ ‫استخدام‬4‫باشد‬ ‫می‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬.
‫س‬ ‫یک‬ ‫فعلی‬ ‫سایت‬ ‫اینکه‬ ‫بعدی‬ ‫نکته‬ ‫و‬‫ر‬‫ر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫ی‬‫ع‬‫ایت‬
‫که‬ ‫است‬ ‫نشده‬‫اگر‬‫هم‬ ‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫بخواهیم‬‫هزینه‬ ‫پر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫زمان‬.
‫بهتر‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫خود‬ ‫ظاهر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫بعدی‬ ‫دلیل‬ ‫اما‬
‫طراحی‬ ‫فعلی‬ ‫حالت‬ ‫از‬‫کاربرپسند‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫بهتر‬ ‫مخاطب‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬
‫نقاط‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تر‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترس‬ ‫سایت‬.
‫؟‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشخصاتی‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫اما‬
‫همراه‬ ‫به‬ ‫اسالیدر‬ ‫یک‬ ‫اول‬ ‫موضوع‬‫ع‬‫وب‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫آمار‬ ‫طبق‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫کس‬
‫به‬ ‫فروشگاهی‬ ‫های‬ ‫سایت‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫اسالیدر‬‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫اسالیدر‬ ‫هرچه‬ ‫و‬
‫بین‬ ‫معموال‬ ‫اسالیدر‬ ‫هر‬ ‫در‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ ‫شد‬ ‫با‬ ‫زیباتر‬ ‫آن‬3‫تا‬5‫تصویر‬
‫پردازد‬ ‫می‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫تحفیف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫جدیدترین‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬.
5
‫ما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫جذاب‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اسالیدر‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫سایت‬ ‫در‬
‫موضوع‬ ‫این‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫بینیم‬ ‫نمی‬ ‫رو‬‫وب‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫المان‬ ‫و‬ ‫چیدمان‬
‫باید‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫حیاطی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سایت‬
‫دقت‬ ‫باید‬ ‫چیدمان‬ ‫مدل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫چیده‬ ‫ها‬ ‫المان‬ ‫این‬ ‫فراوان‬ ‫دقت‬ ‫با‬
‫شود‬ ‫فراوانی‬.
‫در‬ ‫های‬ ‫بنر‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬‫طراحی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫الگو‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬
‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫زیبایی‬ ‫گرافیکی‬.
‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫ما‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
6
‫ببریم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیباتری‬ ‫تصاویر‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫گرافیست‬ ‫یک‬ ‫استخدام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫که‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫همانند‬‫فر‬ ‫سایت‬ ‫در‬‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫روغن‬ ‫وشگاه‬.
‫ساز‬ ‫فروشگاه‬ ‫امکانات‬
‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ، ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫سوددهی‬ ‫با‬ ، ‫پربازده‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬
•‫آسان‬ ‫خرید‬ ، ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫کارکرد‬ .‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ، ‫مشتری‬ ‫باالی‬ ‫انتخاب‬ ‫قدرت‬
‫دس‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ، ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ‫حداقل‬ ،‫ترس‬
•‫وب‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫باکیفیت‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬ ‫آبجکت‬ ، ‫صفحات‬ ‫سریع‬ ‫لود‬
•‫موضوعی‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ، ‫برند‬ ، ‫محصوالت‬ ‫دسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫حرکت‬ ‫و‬ ‫ناوبری‬ ‫تنوع‬
‫پیشرفته‬ ‫جستجوی‬ ‫یا‬ ‫سریع‬ ‫جستجوی‬ ،
•‫صرفا‬ ‫کاربر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫رجیستر‬ ‫یا‬ ‫الگین‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫سریع‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬
•‫بخشی‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ساده‬ .‫کاربر‬ ‫رجیستر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫فیلدهای‬ ‫کردن‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫امکان‬
.‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬
•‫های‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫امکان‬ .‫گی‬ ‫زبانه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫ای‬ ، ‫ترکی‬ ، ‫آلمانی‬ ، ‫فرانسوی‬ ، ‫عربی‬ ، ‫انگلیسی‬ ، ‫فارسی‬... ‫و‬ ‫تالیایی‬)‫دستی‬ ‫ترجمه‬ (
•.‫خاص‬ ‫تخصصی‬ ‫دانش‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ .‫آسان‬ ‫خیلی‬ ‫کاربری‬ ‫با‬ ‫دلنشین‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬
•( ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫بارگذاری‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫فروشگاه‬ ‫بارگزاری‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫سرعت‬Inline loading‫تست‬ ، )
‫سرعت‬ ‫کمترین‬ ( ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫های‬ ‫سرعت‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫شده‬18Kbps)
•‫پ‬‫وب‬ ‫و‬ ‫آژاکس‬ ‫از‬ ‫شتیبانی‬2‫و‬HTML5‫و‬CSS3
7
•‫برای‬ ... ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫آدرس‬ ، ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫اتوماتیک‬ ‫شدن‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫توکار‬ ‫سئوی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫گوگل‬
•‫ارقام‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫ریختگی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫عدم‬ ، ‫فارسی‬ ‫های‬ ‫فونت‬ ‫و‬ ‫فارسی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
•‫قمری‬ ‫و‬ ‫شمسی‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬‫میالدی‬ ‫و‬
•‫از‬ ‫الگوگیری‬‫نظیر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫ایبی‬ ،‫آمازون‬ ‫مانند‬ ‫جهانی‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫نمونه‬
‫و‬ ‫داخلی‬ ‫مشتریان‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫جامعه‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫تطبیق‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫گرابر‬ ‫پرایس‬ ‫و‬ ‫اکسپرس‬
‫ایران‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بازار‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
‫اینترنیت‬ ‫فروشگاه‬ ‫عمویم‬ ‫امکانات‬
•: ‫کاال‬ ‫تعریف‬.‫مجازی‬ ‫های‬ ‫قفسه‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬
‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫یا‬ ‫کاربردها‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ، ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مفصل‬ ‫یا‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫درج‬
‫جامع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫کارشناسی‬ ‫تحلیل‬ ، ‫آن‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ، ‫کاالها‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫مشخصا‬ ‫درج‬ .‫محصول‬‫های‬ ‫سایز‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫انواع‬ ، ‫کاال‬ ‫وزن‬ ، ‫محصول‬ ‫مدل‬ ‫شامل‬ ‫محصول‬ ‫ت‬
.‫موجود‬
•:‫محصوالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫تعداد‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ )‫بندی‬ ‫(قفسه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫امکان‬
‫محصوالت‬ ‫افزودن‬ .‫محصوالت‬ ‫کردن‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ .‫نامحدود‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫بصورت‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬
‫ا‬ ‫محصوالت‬ ‫بعضی‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫جدید‬‫آن‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫اطالعات‬ ‫تکمیل‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ .‫فروشگاه‬ ‫ز‬
.‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫هر‬
•: ‫برند‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫کاالهای‬ ‫تمامی‬ ‫نمایش‬ .‫کاال‬ ‫یک‬ ‫تجاری‬ ‫برند‬ ‫یا‬ ‫مارک‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫امکان‬
‫طبقه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫کالهای‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ .‫مارک‬ ‫یا‬ ‫برند‬ ‫همان‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬
‫بند‬."‫"سامسونگ‬ ‫برند‬ ‫ی‬ "‫ها‬ ‫"دوربین‬ ‫و‬ "‫ها‬ ‫تاپ‬ ‫"لپ‬ ، "‫"موبایلها‬ ، "‫"مانیتورها‬ ‫مثال‬ ‫ی‬
8
•: ‫کاال‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫تعامل‬UPS‫جمهوری‬ ‫پست‬ ،
‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫طرف‬ ‫الکترونیک‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫توزیع‬ ‫سامانه‬ .‫موتوری‬ ‫های‬ ‫پیک‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬
‫پش‬ ، ‫پست‬ ‫شرکت‬‫با‬ ‫موتوری‬ ‫پیک‬ ‫با‬ ‫ارسال‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬ ‫مجهز‬ ، ‫رایگان‬ ‫حمل‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫تیبانی‬
‫منطقه‬ ‫برای‬ ‫پستی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬
•: ‫ویژه‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تخفیفات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫های‬ ‫کوپن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫انواع‬ ‫پوشش‬
‫تخفیف‬ ،‫ای‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫تخفیفات‬ .‫تخفیف‬‫و‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫برای‬
‫بر‬ ‫تخفیف‬ !‫کاالها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ، ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تخفیف‬ ،‫مشتریان‬
.‫کاربر‬ ‫خرید‬ ‫سوایق‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬
•:‫کاال‬ ‫روی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫مبلغ‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫روی‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬
‫ت‬ ‫سفارش‬‫یا‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ، ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کاال‬ ‫کادوپیچی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مانند‬ .‫مشتری‬ ‫وسط‬
... ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ، ‫بازیافت‬ ‫قابل‬ ‫ی‬ ‫بسته‬ ، ‫دیگر‬ ‫کشور‬
•:‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫امکان‬ .‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫دلخواه‬ ‫تعداد‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬
‫ه‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬... ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫مشخصی‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫تخفیفات‬ ‫مشتریان.ارائه‬ ‫ای‬
•:‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫یا‬ ‫نام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫دلخواه‬ ‫سطح‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫سطح‬
‫خدمات‬ ‫ارائه‬ .‫گلد‬ ‫و‬ ‫سیلور‬ ‫برنز‬ ‫مشتریان‬ ‫یا‬ ... ‫و‬ ‫ستاره‬ ‫دو‬ ‫ستاره‬ ‫تک‬ ‫مشتریان‬ ‫مانند‬ ‫عنوان‬
.‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫گوناگون‬‫شارژ‬ ‫امکان‬ .‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تخفیفات‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫هر‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫امکان‬
.‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫سطح‬ ‫ارتقاء‬ ‫هنگام‬ ‫مشتری‬ ‫اکانت‬
•:‫مشتریان‬ ‫آنالین‬ ‫پشتیبانی‬ ‫امکان‬‫اندازی‬ ‫راه‬ ، ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫بصورت‬ ‫متنی‬ ‫چت‬ ‫امکان‬
‫پشت‬ ‫تقاضای‬ ‫به‬ ‫تیکت‬ ‫اختصاص‬ ،‫مشتریان‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫هلپ‬ ‫سیستم‬‫یبانی‬
‫پخش‬ ‫سامانه‬ .‫کند‬ ‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موضوع‬ ‫سرنوشت‬ ‫تیکت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وی‬ ‫که‬ ‫مشتری‬
.‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬
9
•:‫مجازی‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬‫انواع‬ ‫مانند‬ ‫محتوا‬ ‫نمایش‬ ‫یا‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫فروش‬
‫الک‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ، ‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫فایل‬، ‫ترونیک‬
‫دانلودی‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫موسیقی‬
•:‫قیمت‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫فعلی‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫قیمت‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ ،‫کاال‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫تعیین‬
‫دلخواه‬ ‫تنظیم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یورو‬ ‫یا‬ ‫دالر‬ ‫یا‬ ‫ریال‬ ، ‫تومان‬ ‫بصورت‬ ‫کاالها‬ ‫بعضی‬ ‫یا‬ ‫همه‬ ‫قیمت‬ ‫نمایش‬ ،
‫غ‬ ‫یا‬ ‫درصدی‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫اعمال‬ ،‫مدیر‬‫وارد‬ ‫امکان‬ ، ‫کاالها‬ ‫روی‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫بصورت‬ ‫یردرصدی‬
‫دیتابیس‬ ‫از‬ ‫مکانیزه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫بصورت‬ ‫موجود‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫کردن‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬
‫اکسل‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫دستی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬
•:‫محصوالت‬ ‫عکس‬ ‫نمایش‬‫نمایش‬ .‫محصول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫انتساب‬ ‫و‬ ‫آپلود‬ ‫امکان‬
‫تص‬ ‫گالری‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬.‫محصول‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫یا‬ ‫مختلف‬ ‫زوایای‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ویر‬
‫فروشگاه‬ ‫آرم‬ ‫یا‬ ‫نشان‬ ‫نشستن‬ .‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫بعدی‬ ‫یا‬ ‫قبلی‬ ‫عکس‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ، ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫اسالیدشوی‬
‫توسط‬ ‫آرم‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫آرم‬ ‫محل‬ ‫که‬ ‫بنحوی‬ ‫رنگی‬ ‫بصورت‬ ‫محصوالت‬ ‫عکس‬ ‫زیر‬ ‫اینترنتی‬
.‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫الکترونیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تامبنیل‬ ‫انگشتی‬ ‫بند‬ ‫تصاویر‬ ‫ایجاد‬
‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ .‫سرور‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫سایز‬ ‫خودکار‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫های‬ ‫عکس‬
‫کاال‬ ‫تصویر‬ ‫نمایی‬ ‫بزرگ‬ .‫آنالین‬ ‫بصورت‬ ‫عکس‬ ‫ادیت‬ ‫و‬ ‫تغییرنام‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫فولدر‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫در‬
.‫آن‬ ‫تامبنیل‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫هنگام‬
•:‫سریع‬ ‫جستجوی‬‫امکان‬‫مدل‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫نام‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫محصول‬ ‫سرچ‬
.‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫بین‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫محصول‬
•:‫مشتری‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬‫ارزش‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ، ‫تخفیفات‬ ‫پوشش‬ ‫با‬ ‫رسمی‬ ‫فاکتور‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫فاکتور‬ ‫صدور‬
‫منحصربف‬ ‫سند‬ ‫شماره‬ ‫و‬ )‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ، ‫نرخ‬ ‫(تنظیم‬ ‫افزوده‬‫توسط‬ ‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫رد‬
‫فاکتور‬ ‫صدور‬ ‫.امکان‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫سفارش‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کاربر‬
‫فایل‬ ‫بصورت‬ ‫مشتری‬PDF
10
•:‫محصول‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ‫مدیریت‬‫نمایش‬ ‫چگونگی‬ ، ‫محصول‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ، ‫محصول‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬
‫توسط‬ ... ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ، ‫عنوان‬‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬
•:‫ها‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫ها‬ ‫ترین‬ ‫ها،پرفروش‬ ‫جدیدترین‬‫جدیدترین‬ ‫های‬ ‫باکس‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬
‫پرفروش‬ ، ‫کاالها‬ ‫ارزانترین‬ ،‫مشتریان‬ ‫امتیازدهی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصوالت‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫محصوالت‬
‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫کاالهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫ترین‬
•:‫مشابه‬ ‫محصوالت‬‫کردن‬ ‫مرتبط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫مکانیزه‬ ‫کردن‬ ‫مرتبط‬ ‫امکان‬
‫دهی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ .‫همدیگر‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫رده‬ ‫هم‬ ، ‫مشابه‬ ‫محصوالت‬
.‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫محصوالت‬
•:‫جانبی‬ ‫کاالهای‬‫کاالهای‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫امکان‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫ملزومات‬ ‫و‬ ‫یدکی‬ ‫لوازم‬ ‫یا‬ ‫جانبی‬
‫مثال‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کاال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اما‬ ‫مجزا‬ ‫کاالهای‬‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫ران‬
‫مثل‬ ‫محصولی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫دهیم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گوسفند‬ ‫فیله‬
•:‫کاال‬ ‫کردن‬ ‫فعال/غیرفعال‬‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫امکان‬ ، ‫ان‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬
‫یا‬ ‫ویژه‬ ، ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫فروش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫فروش‬ ، ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫نمایش‬ ‫مدیریت‬
‫محصول‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫عادی‬
•:‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫درگاه‬‫درگاه‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫الکترونیک‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫انو‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫بانکی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬‫به‬ ‫وجه‬ ‫واریز‬ ، ‫شتاب‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫اع‬
‫نقدی‬ ‫(کارت‬ ‫پارسیان‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫شامل‬ ‫مربوطه‬ ‫بانک‬ ‫امن‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬-‫هدیه‬-
‫اینترنت‬-‫پول‬ ‫(کارت‬ ‫کارت‬ ‫سامان‬ ، )‫(ملی‬ ‫سیبا‬ ، )‫(صادرات‬ ‫سپهر‬ ، )‫اعتباری‬-‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫کارت‬
-‫(م‬ ‫کشاورزی‬ ، ‫ملت‬ ، ‫کارآفرین‬ ، ‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ، )‫اعتباری‬‫توسعه‬ ، ‫سرمایه‬ ، ‫تجارت‬ ، )‫کارت‬ ‫هر‬
... ‫و‬ ‫پاسارگاد‬ ، ‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ،‫صادرات‬
•:‫آفالین‬ ‫پرداخت‬‫به‬ ‫منوط‬ ‫البته‬ ‫واریزی‬ ‫فیش‬ ‫شناسه‬ ‫اعالم‬ ‫با‬ ، ‫فیشی‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫ایشاپ‬ ‫مدیر‬ ‫تایید‬
11
•:‫تحویل‬ ‫هنگام‬ ‫پرداخت‬( ‫روش‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬C.O.D‫آن‬ ‫وجه‬ ‫کرد‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫وقتی‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ )
‫نظیر‬ ‫ی‬ ‫واسطه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ .‫بپردازد‬ ‫موتوری‬ ‫پیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫را‬
( ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬Pardakht( ‫سنتر‬ ‫مارکت‬ ‫ایران‬ ‫و‬ )Iran Market center)
‫مشتری‬ ‫پانل‬ ‫امکانات‬
‫پانل‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫الگین‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬.‫شود‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬
: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫پانل‬ ‫این‬ ‫امکانات‬
•:‫خریدار‬ ‫به‬ ‫رهگیری‬ ‫کد‬ ‫ارائه‬‫شناسه‬ ، ‫وجه‬ ‫واریز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خریدار‬ ‫هر‬ ‫به‬ ، ‫الکترونیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫سامانه‬
‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫پرینت‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫رهگیری‬ ‫کد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منحصربفردی‬
‫پیگ‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫ف‬ ‫آن‬ ‫سپردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫یا‬.‫باشد‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫یر‬
•:‫قبلی‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫سفارشات‬ ‫فهرست‬‫تمامی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫اش‬ ‫کاربری‬ ‫پانل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬
‫بررسی‬ ‫یا‬ ‫ارسال‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫سفارشات‬ ‫یا‬ ، ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫که‬ ‫خریدهایی‬ ‫از‬ ، ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫سوابق‬
.‫بگیرد‬ ‫گزارش‬ ... ‫و‬
•:‫سفارش‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬‫اخیرش‬ ‫سفارش‬ ‫اینکه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ایست‬ ‫مرحله‬ ‫چه‬ ‫در‬
.‫شده‬ ‫تکمیل‬ ،‫گردیده‬ ‫ارسال‬ ،‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫شده‬ ‫تایید‬ ،‫معلق‬ .‫نماید‬ ‫بررسی‬ ‫و‬
•:‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫ی‬ ‫ذخیره‬‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫علت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫مراحل‬ ‫مشتری‬ ‫اگر‬
‫خواهد‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫سیستم‬ ، ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫پرداخت‬ ‫نتوانست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫منصرف‬‫تا‬ ‫کرد‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫الکترونیکش‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫ادامه‬ ، ‫بعدی‬ ‫مراجعه‬ ‫در‬ ‫بتواند‬
•:‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫محصوالت‬‫محصوالتی‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫ضمن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬
‫مورد‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بخرد‬ ‫بخواهد‬ ‫بعدا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫اش‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫را‬
‫وی‬ .‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫اش‬ ‫عالقه‬‫خواهد‬ ‫دسترسی‬ ‫اش‬ ‫کاربری‬ ‫پانل‬ ‫در‬ ‫فهرست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫مراجعات‬ ‫در‬
.‫داشت‬
12
•:‫کاربری‬ ‫اکانت‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫یعنی‬ ، ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یا‬ ‫اکانت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
‫پرداخت‬ ، ‫خرید‬ ‫هربار‬ ‫در‬ ‫نباشد‬ ‫الزم‬ ‫دلخواه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫در‬ ‫مبالغی‬
‫این‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬‫به‬ ‫شدن‬ ‫افزوده‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دادن‬ ‫جایزه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مدیر‬ ‫دست‬ ‫موضوع‬
‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫موجودی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بازاریابان‬ ‫توسط‬ ‫پورسانت‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫اکانت‬
.‫گذارد‬ ‫می‬ ‫باز‬ ... ‫آتی‬ ‫خریدهای‬
‫پرتال‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬:
•:‫صندوق‬ ‫حسابداری‬‫سایت‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫مداخل‬ ‫تمامی‬ ‫ثبت‬) ‫سایت‬ ‫از‬ ‫فروش‬ (‫سوابق‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ،
‫درگاه‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ، ‫مشتری‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫کدام‬ ، ‫ساعتی‬ ‫چه‬ ، ‫تاریخی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ، ‫واریزی‬ ‫مبالغ‬ ، ‫عایدات‬
‫پیگیری‬ ‫یا‬ ‫شناسه‬ ‫شماره‬ ‫چه‬ ‫با‬ ، ‫تحویل‬ ‫هنگام‬ ‫پرداخت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فیش‬ ‫واریز‬ ، ‫بانکی‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫واریز‬ ‫سایت‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫چه‬ ،
•:‫سفارشات‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬‫های‬ ‫سفارش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خریدهای‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫دریافت‬ ‫امکان‬
‫همه‬ ، ‫مشخص‬ ‫کاربری‬ ‫یا‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ، ‫خاص‬ ‫زمانی‬ ‫برهه‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫کلی‬ ، ‫شده‬ ‫ثبت‬
، ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫اقالم‬ ، ‫صادرشده‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ، ‫فیشی‬ ‫پرداخت‬ ‫فقط‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫روش‬
‫شده‬ ‫وصول‬ ‫مبالغ‬‫آمار‬ ‫از‬ ‫نمودارگیری‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬ . ‫رسیده‬ ‫سفارشات‬ ‫تأیید‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫تأیید‬ ‫و‬
،‫ای‬ ‫میله‬ ‫بصورت‬ ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ، ‫فصلی‬ ، ‫ماهانه‬ ‫سفارشات‬‫ریز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گزارشاه‬ ‫تمام‬ (
) . ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬
•:‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬‫ایشان‬ ‫مشخصات‬ ، ‫فروشگاه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫دریافت‬
‫مبالغی‬ ، ‫خریدها‬ ‫تعداد‬ ، ‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ، ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫شهرهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استان‬ ، ‫جنسیت‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬
‫کم‬ ‫مشتریان‬ ، ‫پرمراجعه‬ ‫و‬ ‫دائمی‬ ‫مشتریان‬ ، ‫کاربران‬ ‫ترین‬ ‫فعال‬ ، ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫خرید‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫که‬
‫مراجعه‬
•:‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬‫خبرنامه‬ ، ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ، ‫تبلیغاتی‬ ‫پیامک‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫امکان‬‫درباره‬
‫همه‬ ‫موبایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باکس‬ ‫میل‬ ‫به‬ ... ‫و‬ ‫تخفیفات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫جدیدترین‬
13
‫مشتریان‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ، ‫تهران‬ ‫اهل‬ ‫مشتریان‬ ‫فقط‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ‫مشتریان‬‫باالی‬15‫مشتریانی‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ، ‫سال‬
‫مشخصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫سفارشی‬ ‫پیامهای‬ ‫ارسال‬ . ... ‫و‬ ‫اند‬ ‫خریده‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫فالن‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫قبال‬ ‫که‬
‫یا‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ .‫مشتریان‬ ‫از‬email marketing‫انبوه‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫و‬
•:‫بودن‬ ‫مدیره‬ ‫چند‬‫مدیریت‬ ‫شکستن‬ ‫امکان‬ ‫؛‬ ‫مدیره‬ ‫تک‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫و‬ ‫فروشگاه‬
‫مثال‬ ‫که‬ ‫ایشان‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫مجوزی‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫ایجاد‬ ، ‫مدیر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫مدیریت‬ ‫توزیع‬
‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫متصدی‬ ‫فقط‬ ‫یا‬ .‫باشد‬ ‫کاالها‬ ‫دسته‬ ‫فالن‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫سفارشات‬ ‫متصدی‬ ‫فقط‬ ، ‫کسی‬
.‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫به‬
•:‫مدیر‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫وقوع‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬( ‫کوتاه‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬SMS‫هنگام‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ )
‫جدید‬ ‫سفارش‬ ‫دریافت‬
•
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫امکانات‬
•:‫المللی‬ ‫بین‬ ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫درگاه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫نظیر‬Pay Pal‫کارت‬ ‫پذیرش‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ،
‫های‬Visa card‫و‬MasterCard،Euro Card‫و‬e-Gold‫بازار‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫فروشگاه‬ ‫که‬
‫فروش‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫مرزهای‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫داخل‬
‫حساب‬ ‫این‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫ارزی‬ ‫های‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫امکان‬ .‫بپردازید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬
‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫اینترنتی(جام‬ ‫حواله‬ ‫.پشتیبانی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫ها‬.)‫سپه‬ ‫بانک‬ ‫طالیی‬ ‫و‬
•:‫مدیا‬ ‫مالتی‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫پخش‬‫مرتبط‬ ‫تصویری‬ ‫صوتی‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫آپلود‬ ‫امکان‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ، ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫تیزرهای‬ ‫نمایش‬ ، ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫با‬
‫ت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫مدیا‬ ‫مولتی‬ ‫خودش‬ ‫محصول‬ ‫اگر‬ .‫محصول‬ ‫درباره‬ ‫موسیقی‬ ، ‫صوتی‬ ‫محتوای‬‫نها‬
.‫قرارداد‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫شدن‬ ‫آشنا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آهنگ‬ ‫یا‬ ‫فیلم‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫بخش‬
•:‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬‫مدیر‬ ‫توسط‬ ، ‫فنی‬ ‫محصوالت‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫تعریف‬
‫نمایش‬ ‫مثال‬ ‫پارامترها‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬‫تعداد‬ ، ‫کاال‬ ‫حجم‬ ، ‫برند‬ ‫نوع‬
14
‫د‬ ( ‫وزن‬ ‫انتخاب‬ ‫یا‬ ، ‫بسته‬‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫وزن‬ ‫خودش‬ ‫مشتری‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫کاالیی‬ ‫که‬ ‫رصوتی‬
) ‫کند‬‫شده‬ ‫ست‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصول‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫مقداردهی‬ ‫امکان‬ .
.
•:‫پیشرفته‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫پارامتریک‬ ‫جستجوی‬‫از‬ ‫طبقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫سطحی‬ ‫چند‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬
‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاالها‬‫نتایج‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫های‬
‫موبایل‬ ‫تمامی‬ ‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫بتواند‬ ‫مشتری‬ ‫مثال‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫مشتری‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫پارامترها‬ ‫افزودن‬ ‫با‬
‫از‬ ‫بزرگتر‬ ، ‫آنها‬ ‫نمایشگر‬ ‫ابعاد‬ ‫که‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ‫بدون‬ ‫های‬3... ‫و‬ ‫باشد‬ ‫اینچ‬
•:‫کاال‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫مقایسه‬‫بصورت‬ ، ‫تخصصی‬ ‫کاالهای‬ ‫مقایسه‬ ‫امکان‬‫کاال‬ ‫چهار‬ ‫یا‬ ‫سه‬ ، ‫دو‬ ‫مقایسه‬
‫مقایسه‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫پرینت‬ ‫تهیه‬ ، ‫ویژگی‬ ‫نظیر‬ ‫به‬ ‫نظیر‬ ‫بصورت‬
•:‫محصوالت‬ ‫بزرگ‬ ‫تابلوی‬‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫کاالها‬ ‫بزرگ‬ ‫عکس‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬
‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫جمالت‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫اسالیدشوی‬ ، ‫دسته‬ ‫هر‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫محصول‬‫فروشگاه‬ ‫جدیدترین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیبا‬ ‫بصری‬ ‫های‬ ‫افکت‬ ‫نمایش‬ ‫حالت‬ ‫انواع‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫مرسوم‬ ‫دنیا‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬
•:‫انبارداری‬‫کاالهای‬ ‫شدن‬ ‫کسر‬ ، ‫انبار‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫موجود‬ ‫تعداد‬ ، ‫انبارداری‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ‫پوشش‬ ‫امکان‬
‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫که‬ ‫کاالهایی‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫عدم‬ ، ‫انبار‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬‫صفر‬ ‫شان‬
‫شما‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫دیتابیس‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫تعداد‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫بروزرسانی‬ ‫امکان‬ .‫است‬
‫اینترنتی،ایشاپ‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬ ‫اکسل‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫دستی‬ ‫یا‬ ‫مکانیزه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫بصورت‬ ‫یا‬ ‫و‬
•: ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬‫و‬ ‫پربازدید‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫صاحبان‬ ‫یعنی‬ ‫مجازی‬ ‫واسطگان‬
‫ایمیلی‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫باکس‬ ‫میل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫دوستان‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫یا‬
‫مشتری‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫شدند‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬ ، ‫شما‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫لینکی‬ ‫حاوی‬
‫ده‬ ‫انجام‬ ‫خریدی‬ ‫و‬ ‫شده‬‫مشتریان‬ .‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫پورسانت‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫درصدی‬ ‫خرید‬ ‫آن‬ ‫بابت‬ ، ‫د‬
‫شناخته‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫آن‬ ‫منحصربفرد‬ ‫کد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫واسطه‬ ‫فالن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫موعد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ، ‫شوند‬ ‫می‬
15
‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫مشخصی‬ ‫حدنصاب‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫بلکه‬ ‫نشود‬ ‫پرداخت‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ ‫پولی‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬
.‫نمایند‬ ‫خریداری‬ ‫کاال‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫مبلغ‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬
•: ‫موضوعی‬ ‫های‬ ‫تگ‬‫کاال‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متاتگ‬ ‫های‬ ‫کلیدواژه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تگ‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تنظیم‬
‫کسب‬ ‫برای‬ ‫کلیدواژه‬ ‫صفحه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ .‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ، ‫محصول‬ ‫یا‬‫گوگل‬ ‫در‬ ‫رتبه‬
‫فروشگاه‬ ‫های‬ ‫بروزرسانی‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ :‫کاالها‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫فید‬ ‫خروجی‬ ‫ارائه‬
‫کاالهای‬ ، ‫دسته‬ ‫یا‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫کاالهای‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫کاال‬ ‫لیست‬ ‫بخشهای‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ، ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ،‫باشند‬ ‫مطلع‬
‫ارائه‬ .‫تگ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کاالهای‬ ‫یا‬ ‫جنس‬ ‫یک‬ ‫کاالهای‬ ،‫برند‬ ‫یک‬‫و‬ ‫مختصر‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫عکس‬
.‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫لینک‬
•: ‫فروش‬ ‫گسترده‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫نمایندگان‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ، ‫استانی‬ ‫فروش‬ ‫دفاتر‬ ‫معرفی‬
‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫صفحه‬ ‫اختصاص‬ ، ‫گوگل‬ ‫نقشه‬ ‫روی‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫دفاتر‬ ‫یا‬ ‫فروش‬
‫قابل‬ ... ‫و‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫نماینده‬ ‫هر‬ ‫معرفی‬‫خود‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬
‫مخصوص‬ ‫پانل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نمایندگان‬ ‫توسط‬ ‫فروشی‬ ‫عمده‬ ‫بصورت‬ ‫کاال‬ ‫خریداری‬ ‫امکان‬ .‫نماینده‬
‫عمده‬ ‫که‬ ‫نمایندگان‬ ‫و‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫بودن‬ ‫دونرخی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ .‫ایشان‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫خریداری‬‫فرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شهرستان‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫نماینده‬ ‫اخذ‬ ‫فرم‬‫در‬ ‫نمایندگی‬ ‫اعطالی‬
. ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شهرستان‬ ‫و‬ ‫ایران‬
‫پیشرفته‬ ‫فوق‬ ‫امکانات‬
•:‫مشتریان‬ ‫خرید‬ ‫سوابق‬ ‫کاوری‬ ‫داده‬‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫هزاران‬ ‫خرید‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫نگه‬
.‫محصوالت‬ ‫درباره‬ ‫خریداران‬ ‫به‬ ‫هوشمندانه‬ ‫پیشنهاددهی‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫هوشمند‬ ‫الگوهای‬
•‫مدیریت‬ ‫سیستم‬:‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫فروشگاه‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ، ‫مشتریان‬ ‫سازی‬ ‫وفادار‬ ‫جهت‬ ‫در‬
‫و‬ ‫ضبط‬ ، ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پرتال‬ ‫این‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫ورزان‬ ‫داده‬ ‫اینترنتی‬
16
‫مالی‬ ‫مراودات‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ ، ‫فاکسی‬ ، ‫ای‬ ‫نامه‬ ، ‫پیامکی‬ ، ‫تلفنی‬ ‫مراودات‬ ‫سوابق‬ ‫تمامی‬ ‫داری‬ ‫نگه‬
‫شد‬ ‫دیده‬ ‫صفحات‬ ‫و‬.‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫تمپلت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پیامک‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫سریع‬ ‫ارسال‬ ‫امکان‬ .‫کاربر‬ ‫ه‬
•:‫فروشگاه‬ ‫موبایلی‬ ‫نسخه‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫موبایل‬ ‫مخصوص‬ ‫نسخه‬ ‫طراحی‬ ‫امکان‬
‫دریافت‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫مشاهده‬ .‫اپل‬ ‫آیفون‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اندرویدی‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫برای‬ ‫نصب‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬.‫موبایل‬
‫جانبی‬ ‫امکانات‬
•:‫دلخواه‬ ‫منوبندی‬ ‫امکان‬‫سلسله‬ ‫بصورت‬ ‫پیشروی‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫منو‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫افزودن‬
، ‫ما‬ ‫درباره‬ ‫نظیر‬ ‫مطالبی‬ ‫پوشش‬ ، ‫منوها‬ ‫تمامی‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ، ‫مراتبی‬
، ‫منو‬ ‫در‬ ‫آیتم‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ، ... ‫و‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬، ‫افتادنی‬ ‫پایین‬ ‫منوی‬ ‫بصورت‬
!‫منو‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫آیکون‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ .‫آکاردئونی‬ ‫یا‬ ‫آبشاری‬ ، ‫ای‬ ‫کرکره‬‫این‬ (
) ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫عملیاتی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫موضوع‬
•:‫خبری‬ ‫پوشش‬‫فر‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اخبار‬ ‫یا‬ ‫فروشگاه‬ ‫اخبار‬ ‫درج‬ ‫امکان‬‫وشگاه‬
‫خبر‬ ‫به‬ ‫صوت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫انتساب‬ ، ‫خبری‬ ‫دسته‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬ ، ‫الکترونیک‬
‫دسته‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اخبار‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ ، ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫اخبار‬ ‫جدیدترین‬ ‫یا‬ ‫ویژه‬ ‫اخبار‬ ‫نمایش‬ ،
‫انقضا‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اخبار‬ ‫شدن‬ ‫آرشیو‬ .‫بالعکس‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬‫ء‬
‫اخبار‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫ترغیب‬ ‫برای‬ ‫خبر‬ ‫مترجم‬ ‫یا‬ ‫نویسنده‬ ‫کردن‬ ‫معرفی‬ ‫امکان‬ ،
‫اخبار‬ ‫از‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫ارائه‬ ، ‫سایت‬ ‫برای‬
•:‫سایت‬ ‫آماری‬ ‫گزارشات‬‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جستجو‬ ‫آماری‬ ‫گزارشات‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان‬
‫مدت‬ ‫متوسط‬ ‫مشاهده‬ ، ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫شهرهای‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬‫کاربران‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬
‫نمایش‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ‫متوسط‬ ‫مشاهده‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫درصد‬ ‫مشاهده‬ ،‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ ‫کیکی‬ ‫و‬ ‫ستونی‬ ‫های‬ ‫نمودار‬
‫از‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫درصد‬ ‫مشاهده‬ ، ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫بار‬ ‫اولین‬‫آن‬
‫جغرافیایی‬ ‫تفکیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫سایت‬
17
•:‫تگ‬ ‫پوشش‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کاالها‬ ‫که‬ ‫بنحوی‬ ، ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫موضوعی‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫انتساب‬ ‫امکان‬
.‫یابند‬ ‫نمایش‬ ‫هم‬ ‫مربوطه‬ ‫تگ‬ ‫اختصاصی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬
‫خ‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫رتبه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫تگ‬ ‫صفحه‬‫کامال‬ ، ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫صوصا‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬
•:‫کاربران‬ ‫گذاری‬ ‫کامنت‬ ‫امکان‬‫منوط‬ ‫کاربران‬ ‫نظرات‬ ‫انتشار‬ ، ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫نظردهی‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫کامنت‬
‫امکان‬ ، ‫ستاره‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ، ‫کاربران‬ ‫دهی‬ ‫ریت‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫امکان‬ ، ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫کامنت‬ ‫تایید‬ ‫به‬
‫در‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫لینک‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬‫گوگل‬ ، ‫توییتر‬ ، ‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
... ‫و‬ ‫پالس‬
•:‫تبلیغاتی‬ ‫درآمدزایی‬‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ثبت‬ ، ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫کاربران‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫امکان‬
، ‫مدیر‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫منوط‬ ‫مذکور‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫مدیر‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫امکان‬
‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫مربوطه‬ ‫کاالی‬ ‫ذیل‬‫متداول‬
•:‫تبلیغاتی‬ ‫درآمدزایی‬‫در‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫تبلیغ‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫امکان‬
‫مشخص‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دلخواه‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫دلخواه‬ ‫باکس‬
، ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫بصورت‬ ‫تبلیغ‬ ‫مبلغ‬ ‫دریافت‬ ، ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫درآمدزایی‬ ‫و‬ ‫کلیک‬
‫برای‬ ‫تبلیغ‬ ‫انقضاء‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ، ‫تبلیغش‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫تبلیغ‬ ‫صاحب‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬
‫مکانیزه‬ ‫بصورت‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنرهای‬ ‫فلش‬ ‫ساخت‬ ‫قابلیت‬ ، ‫آن‬ ‫تمدید‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬
•:‫متحرک‬ ‫های‬ ‫پیام‬‫نمایش‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫محل‬ ، ‫نحوه‬ ‫مدیریت‬ ، ‫متحرک‬ ‫پیام‬ ‫تعیین‬ ‫امکان‬
‫ا‬ ، ‫آمدگویی‬ ‫خوش‬ ‫پیامهای‬ ‫درج‬ ،‫آن‬‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ، ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫تذکرات‬ ، ‫سایت‬ ‫های‬ ‫عالن‬
‫بین‬ ، ‫ملی‬ ، ‫مذهبی‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫تسلیت‬ ‫یا‬ ‫تبریک‬ ، ‫تبلیغاتی‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫یا‬ ‫تخفیفات‬
‫المللی‬
•:‫گرافیکی‬ ‫مدیریت‬‫جابجایی‬ ،‫لوگو‬ ‫تعویض‬ ، ‫تم‬ ‫رنگ‬ ‫تغییر‬ ، ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫فروشگاه‬ ‫تم‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬
‫چیدمان‬ ، ‫ها‬ ‫باکس‬ ‫کردن‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫یا‬‫زمستانی‬ ‫یا‬ ‫.تابستانی‬ ... ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫محصوالت‬ ، ‫محصوالت‬
... ‫و‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫نوروزی‬ ، ‫سایت‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫کردن‬
18
•:‫نظرسنجی‬ ‫سیستم‬، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫کار‬ ‫کیفیت‬ ، ‫محصوالت‬ ‫درباره‬ ‫مخاطبان‬ ‫از‬ ‫نظرسنجی‬
.‫مدیریت‬ ‫پانل‬ ‫در‬ ‫نمودار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نظرسنجی‬ ‫گزارشات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ... ‫و‬ ‫سایت‬ ‫گرافیک‬
•‫انجمن‬:‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫های‬‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫فروشگاه‬ ‫کاری‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫فروم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫امکان‬
.‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫نظرات‬
‫وبی‬ ‫امکانات‬‫کارآمد‬
•‫نظیر‬ ‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬Internet Explorer‫و‬Firefox‫و‬Opera‫و‬Chrome... ‫و‬
•‫جهانی‬ ‫اینکدینگ‬ ‫پایه‬ ‫بر‬UTF8.‫دنیا‬ ‫مختلف‬ ‫زبانهای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬
•‫و‬ ‫آنی‬ ‫بصورت‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫ارسالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫مشاهده‬Real Time.
•( ‫صفحات‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫سیستم‬ ‫دارای‬GZIP.‫فروشگاه‬ ‫صفحات‬ ‫سریعتر‬ ‫بارگذاری‬ ‫برای‬ )
•‫متن‬ ‫ویرایش‬ ‫جهت‬ ‫قوی‬ ‫ویرایشگر‬WYSIWYG‫کامل‬ ‫امکانات‬ ‫با‬
•‫ن‬ ‫تهیه‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫پشتیبان‬ ‫سخه‬
•‫میالدی‬ ‫و‬ ‫قمری‬ ، ‫شمسی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پشیتیبانی‬
•( ‫کپچا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬CAPTCHA)
•‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫بارکد‬ ‫تولید‬QRCode
‫شما‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬
•:‫زیبا‬ ‫گرافیکی‬ ‫طراحی‬، ‫زیبا‬ ‫بصورتی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تم‬ ‫طراحی‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫شاداب‬
‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫وجاهت‬ ‫حفظ‬ .‫مشتریان‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫طیف‬ ، ‫محصول‬ ‫نوع‬
.‫بصری‬ ‫های‬ ‫جذابیت‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫بودن‬
19
‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫منعطف‬ ‫بصورت‬ ‫الکترونیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫سایت‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫طراحی‬
‫تعوی‬ ، ‫سایت‬ ‫های‬ ‫باکس‬ ‫جابجایی‬ ‫؛‬‫متناسب‬ ‫یا‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫شعار‬ ‫و‬ ‫لوگو‬ ، ‫رنگ‬ ‫ض‬
.‫سال‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫با‬
.‫باال‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ، ‫شیک‬ ‫و‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫و‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫گرافیکی‬ ‫با‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬
‫البته‬ ‫مشتری‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬ ‫بصورت‬ ‫مجازی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمپلت‬ ‫طراحی‬
‫از‬ ‫پس‬‫و‬ ‫کاربران‬ ‫گرافیکی‬ ‫ذائقه‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫گرافیکی‬ ‫زبده‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫مشورت‬
.‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫متدهای‬ ‫جدیدترین‬
•:‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫عبارات‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫کلیدواژه‬ ‫که‬ ‫موثر‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫جذب‬
، ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصوالت‬‫کسب‬ ‫با‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫سرچ‬ ... ‫و‬ ‫یاهو‬ ، ‫بینگ‬
.‫سئو‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫رتبه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫گزینه‬ ‫ده‬ ‫بین‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬
‫زمانی‬ ‫دقیقا‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انجین‬ ‫سرچ‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
‫در‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫که‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫وب‬
( ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫صفحه‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫عنوان‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬Title, Meta tags, Description,
Keyword)
، ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬Search Engine Optimization‫مپ‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫کش‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫جدیدا‬ ‫کاالهای‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬‫موتور‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫سریعتر‬ ‫شدن‬
‫جستجو‬
( ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬Search
Engine Friendly links)
•:‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫باالی‬ ‫امنیت‬‫طراحی‬ ‫در‬ ‫حفاظتی‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫مالحظات‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
: ‫شامل‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫امن‬SQL injections‫جهت‬ ‫سیستمی‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬
‫دستورات‬ ‫تزریق‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬SQL‫اطالعات‬ ‫ورودی‬ ‫مبادی‬ ‫طریق‬ ‫از‬
20
‫مخاطرات‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫پرتال‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬Cross-site script (XSS)
‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫مقابله‬file include RFI
‫پورتال‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫عبور‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫محافظت‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬
‫بهمراه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫ناموفق‬ ‫موذیانه‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫کلیه‬ ‫ثبت‬IP‫دیگر‬ ‫و‬
‫مشخصات‬
‫آنال‬ ‫فروشگاه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫چندگانه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ‫بسیار‬ ‫چندالیه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫کاربران‬ ‫امن‬ ‫پانل‬ ‫و‬ ‫ین‬
‫فروشگاه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫پرسنل‬ ‫عبور‬ ‫کلمات‬ ‫کلیه‬ ‫ویژه‬ ‫شدن‬ ‫کد‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬
‫اینترنتی‬
‫رقبا‬ ‫معرفی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫مجموشه‬ ‫رقبای‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقات‬ ‫طی‬
21
‫مجموعه‬ ‫نام‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬
https://www.digikala.com ‫کاال‬ ‫دیجی‬
http://www.mrghasab.com/ ‫م‬‫س‬‫قصاب‬ ‫تر‬
http://www.shahrvand.ir/ ‫شهروند‬
https://mactoos.com ‫مکتوس‬
https://beroozresaan.com ‫بهروزسا‬‫ن‬
https://okala.com ‫اکاال‬
https://final.ir ‫فینال‬
ttps://www.ibiar.com ‫بیار‬ ‫ای‬
‫روز‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫لیست‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اسامی‬ ‫این‬
‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫من‬ ‫بررسی‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫رو‬.
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫همانند‬ ‫سایتی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬‫فروش‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ‫وب‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫توانسته‬
. ‫نماید‬ ‫هدایت‬ ‫گوشت‬ ‫خرید‬
‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫فروش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫که‬ ‫قصاب‬ ‫مستر‬ ‫سایت‬
‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریات‬ ‫توانسته‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫رتبه‬ ‫هم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سئو‬
‫جذب‬ ‫سایت‬ ‫در‬. ‫نماید‬
‫تا‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫محصوالت‬ ‫فقط‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رقبا‬ ‫بقیه‬
. ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫وب‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ندیدم‬ ‫را‬ ‫فعالیتی‬ ‫نوع‬ ‫هیچ‬ ‫من‬ ‫لحظه‬ ‫این‬
22
‫سئو‬
‫سئو‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫صلیترین‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫یکی‬
. ‫باشد‬ ‫می‬
‫سئو‬‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ .‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫یعنیبهینه‬
‫کلمات‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ااایت‬‫سا‬ ‫کنیم‬ ‫کاری‬‫اای‬‫کسا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫ااد‬‫باشا‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫کلیدی‬
‫یت‬‫ساااا‬ ‫ند‬‫بتوا‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫جام‬‫ان‬ ‫مان‬‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ااتجویی‬‫جسا‬‫ند‬‫ک‬ ‫یدا‬‫پ‬ ‫رو‬ ‫ما‬.
‫که‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کرد‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫پیشنهادی‬ ‫کلمات‬‫اک‬ ‫پیوست‬ ‫در‬‫س‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫ل‬.
23
‫کاری‬ ‫نیروهای‬
24
‫مجمو‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫دارد‬ ‫موفقیت‬ ‫ااد‬‫قصا‬ ‫که‬ ‫گروهی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫تیم‬ ‫هر‬‫ع‬‫ای‬ ‫ه‬‫از‬‫در‬ ‫زبده‬ ‫نیروهای‬
‫داش‬ ‫اختیار‬‫ت‬‫برای‬ . ‫باشد‬ ‫ه‬‫مجمو‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موفقیت‬‫ع‬‫دیجی‬ ‫ه‬‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫پروتئین‬
‫این‬ ‫هم‬ ‫اک‬‫ا‬‫کم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫بتوانیم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫یم‬‫دار‬ ‫ای‬ ‫اه‬‫ا‬‫حرف‬ ‫تیم‬‫مجمو‬‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫دهیم‬ ‫اااد‬‫رشا‬ ‫را‬.
‫جدول‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫باشااد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫ایی‬ ‫اولیه‬ ‫تیم‬ ‫من‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬
‫سمت‬ ‫درباره‬ ‫توضیحاتی‬‫ام‬ ‫داده‬ ‫آنها‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫افراد‬.
‫سمت‬‫جنسیت‬)‫تومان‬ ( ‫ماهیانه‬ ‫حقوق‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افراد‬ ‫تعداد‬
‫دیجیتال‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬
‫مارکتینگ‬
‫آقا‬6.000.0001
‫گرافیست‬‫خانم‬1.500.0001
‫کار‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬‫آقا‬ / ‫خانم‬2.000.0002
‫کار‬ ‫سئو‬‫آقا‬ / ‫خانم‬2.000.0002
)‫سایت‬ ‫مدیر‬ ( ‫مستر‬ ‫وب‬‫خانم‬2.000.0001
‫نویس‬ ‫تبلیع‬‫آقا‬‫مشاور‬1
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬‫خانم‬1.500.0001
25
‫گرافی‬‫س‬‫ت‬:
‫و‬ ‫پیگیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فراوانی‬ ‫هنری‬ ‫ذوق‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫که‬ ‫خانم‬ ‫گرافیست‬ ‫یک‬‫ع‬‫القه‬
‫باشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مند‬.
‫سا‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫خودش‬‫ی‬‫معموال‬ . ‫باشد‬ ‫بنری‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ت‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫بنرهای‬ ‫یا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫باراسالیدر‬ ‫چند‬ ‫ای‬ ‫هفته‬
‫پیشنهاد‬‫است‬ ‫این‬ ‫گرافیست‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫ویژه‬‫تحویل‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬
‫دهد‬.
‫قول‬ ‫خوش‬ ‫پیگیر‬ ‫ذوق‬ ‫خوش‬ ‫اخالق‬ ‫خوش‬
‫محتواکار‬ ‫تولید‬
‫مجمو‬ ‫برای‬‫ع‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زیاد‬ ‫گروه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫وسعت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫ه‬
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬‫می‬ ‫کار‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬‫وب‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫کسی‬ . ‫باشد‬
‫محتواهای‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫ع‬‫الی‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تولید‬‫ع‬‫در‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫ات‬
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطبین‬ ‫اختیار‬.
‫با‬ ‫تا‬ ‫بکند‬ ‫تولید‬ ‫کننده‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫محتواهای‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫وبالگ‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
26
‫مخاطبین‬ ‫آنها‬ ‫کمک‬‫کنیم‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫ب‬ ‫و‬‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ا‬
‫کنیم‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫محتوا‬.
‫باشد‬ ‫خالق‬ ‫مهتر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اخالق‬ ‫خوش‬ ، ‫قول‬ ‫خوش‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫یک‬.
‫س‬:‫کار‬ ‫ئو‬
‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬2‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫داریم‬ ‫کار‬ ‫سئو‬
‫سریعترین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حجم‬‫ممکن‬ ‫زمان‬‫بیاوریم‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایتمان‬.
‫خو‬ ، ‫قول‬ ‫خوش‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سئو‬ ‫یک‬‫ش‬‫باشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫اخالق‬
‫مستر‬ ‫وب‬:
‫یک‬ ‫همانند‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشاد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیر‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مستر‬ ‫وب‬ ‫بیزنس‬ ‫این‬ ‫تپنده‬ ‫قلب‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫مادر‬، ‫محصوالت‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ، ‫کند‬ ‫مواظبت‬‫تغییرات‬ ، ‫قیمتی‬ ‫تغییرات‬
‫همانند‬ ‫کاری‬ ‫نیروهایی‬ ‫پیگیری‬ ، ‫پیگیریسفارشات‬ ، ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫سخگویی‬ ‫پا‬ ، ‫سایت‬
‫باگ‬ ‫سازی‬ ‫برطرف‬ ‫همچنین‬ ‫کار‬ ‫سئو‬ ، ‫محتواکار‬ ‫تولید‬ ، ‫گرافیست‬‫صفحات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫های‬
‫بر‬ ‫همه‬ .... ‫و‬‫ع‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫هده‬.
27
‫به‬ ‫بودن‬ ‫دلسوز‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫ویژگی‬ ‫مهمترین‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬.
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬
‫اجتما‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫ع‬‫بزرگترین‬ ‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫بیزنس‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اشتباه‬‫اجتما‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫این‬‫ع‬‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬.
‫یک‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اما‬‫کارآمد‬ ‫نیروی‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫استخدام‬‫اجتما‬‫ع‬‫کند‬ ‫کمک‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ‫ی‬.
‫باشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫باید‬ ‫اجتماشی‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬.
‫مدیر‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫لینکدین‬ ، ‫پالس‬ ‫گوگل‬ ، ‫توییتر‬ ، ‫تلگرام‬ ، ‫اینستاگرام‬
. ‫نماید‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫بایست‬ ‫می‬ ‫که‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫رشد‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫چون‬
‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نماییم‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫با‬
. ‫کنیم‬ ‫جذب‬ ‫مخطاب‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬
‫رشد‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫وظیفه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫باشد‬ ‫می‬
28
‫تبلیغات‬
‫ی‬‫از‬ ‫کی‬‫ع‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫تبلیغات‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫وامل‬.
. ‫شد‬ ‫نخواهیم‬ ‫دیده‬ ‫نکنیم‬ ‫تبلیع‬ ‫اما‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫اگر‬
‫مجمو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫داریم‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بودن‬ ‫رقابتی‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬‫ع‬‫ه‬
‫این‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫هم‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫اات‬‫اسا‬. ‫نکنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫تبلیغات‬ ‫ااده‬‫شا‬ ‫که‬
‫به‬ ‫محتوایی‬ ‫اورت‬‫صا‬ ‫به‬ ‫بنری‬ ‫اورت‬‫صا‬ ‫به‬ ‫تبلیغات‬‫های‬ ‫اایت‬‫سا‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫اورت‬‫صا‬
‫لف‬‫ت‬‫خ‬‫م‬‫یر‬‫ز‬ ‫یر‬‫تصاااو‬ ‫اد‬‫ا‬‫اانن‬‫ا‬‫هم‬ ‫یی‬‫توا‬‫ح‬‫م‬ ‫اات‬‫ا‬‫یغ‬‫ل‬‫ب‬‫ت‬‫اااد‬‫شا‬ ‫اد‬‫ا‬‫خواهی‬‫ن‬ ‫ن‬
‫و‬ ‫اویر‬‫تصا‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫که‬‫ع‬‫در‬ ‫اده‬‫شا‬ ‫معرفی‬ ‫افحه‬‫صا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نوان‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫سایت‬.
‫خرید‬‫خانواده‬
‫اطال‬ ‫فرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫آماده‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫ما‬‫ع‬. ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ات‬
‫اطال‬‫ع‬‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫مانند‬ ‫اتی‬‫و‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫و‬ + ‫آدرس‬ + ‫ملی‬ ‫کارت‬ + ‫خانوادگی‬
‫کاربران‬ ‫که‬ ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫قسمتی‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬‫این‬ . ‫کنند‬ ‫بارگذاری‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫ملی‬ ‫کارت‬
29
‫اطال‬‫ع‬‫از‬ ‫پس‬ ‫ات‬‫س‬ ‫در‬ ‫ثبت‬‫ا‬‫ی‬‫ت‬‫بررسی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫سفارش‬ ‫محصول‬ ‫مدیران‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬.
‫اقساطی‬ ‫خرید‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫جذب‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫مشتری‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اقساطی‬ ‫خرید‬ ‫کند‬
‫جذاب‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫همیشه‬‫و‬ ‫بازار‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اما‬ . ‫باشد‬ ‫می‬
‫مجمو‬‫ع‬‫ه‬‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫صحبت‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫موارد‬ ‫جلسه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬
‫کنیم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کرده‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫سیستم‬ ‫فنی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ولی‬.
30
‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬:
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬:
‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫فعلی‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬
‫جدید‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پروتین‬30‫حداقل‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫زمان‬ ) ‫فشرده‬ ( ‫کاری‬ ‫روز‬3‫روی‬ ‫بر‬ ‫نفر‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫کار‬ ‫سایت‬ ‫وب‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫هزینه‬: 5‫توما‬ ‫میلیو‬‫ن‬
‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫بارگذاری‬ ‫هزینه‬2‫توم‬ ‫میلیو‬‫ان‬
‫سئو‬:
‫زما‬ ‫سه‬‫پرو‬ ‫یک‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سئو‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫زما‬‫ن‬‫شد‬‫با‬ ‫می‬ ‫بر‬5‫می‬ ‫کاری‬ ‫ماه‬
‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫فریلن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیروها‬ ( ‫شوند‬ ‫جذب‬ ‫یا‬ ‫استخدام‬ ‫الزم‬ ‫نیروهای‬‫س‬‫ر‬
) ‫کنند‬ ‫کار‬.
‫منزل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫ثابت‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫فریلنسر‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫نیروی‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫اود‬‫ا‬‫ش‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫دفتر‬ ‫یا‬
. ‫شود‬ ‫کاسته‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫ثابت‬

Recommandé

About vccms par
About vccmsAbout vccms
About vccmsvolghan hosseyni
660 vues6 diapositives
About comp cms par
About comp cmsAbout comp cms
About comp cmsvolghan hosseyni
494 vues6 diapositives
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند par
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمندتحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمندAmirhoseinArshad1
274 vues14 diapositives
راهنماي انتخاب و خريد هاست par
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاستnavid-it
16 vues18 diapositives
كبســـولة الـ SEO par
كبســـولة الـ SEOكبســـولة الـ SEO
كبســـولة الـ SEOAhmed Al Faramawi
100 vues16 diapositives

Contenu connexe

Similaire à نصب تضمینی اپلیکیشن

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
567 vues93 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
Support site-پشتیبانی سایت par
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
69 vues10 diapositives
About Comp Cms par
About Comp CmsAbout Comp Cms
About Comp Cmsvolghan hosseyni
699 vues10 diapositives
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتگروه زوم تک
315 vues7 diapositives
proposal par
proposalproposal
proposalhiberd company
60 vues12 diapositives

Similaire à نصب تضمینی اپلیکیشن(20)

نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N... par davood dehghan
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
davood dehghan567 vues
Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت par گروه زوم تک
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایتاستاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
استاندارد های استفاده شده در طراحی سایت
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی par Jafar Naghi
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهیپنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
پنج دلیل برای سرمایه گذاری در سرویسهای وبلاگدهی
Jafar Naghi178 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
معرفی سازیتو par Ghazaleb
معرفی سازیتومعرفی سازیتو
معرفی سازیتو
Ghazaleb66 vues
How to choose appropriate technology for product development - Persian Version par aminmesbahi
How to choose appropriate technology for product development - Persian VersionHow to choose appropriate technology for product development - Persian Version
How to choose appropriate technology for product development - Persian Version
aminmesbahi150 vues
The importance of seo for the sneaker business par Asanmode
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker business
Asanmode37 vues
Digital Publisher par Shad Far
Digital PublisherDigital Publisher
Digital Publisher
Shad Far575 vues

نصب تضمینی اپلیکیشن

 • 1. 1 ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پروپوزال‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫درباره‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫انجام‬‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫تکمیلی‬ ‫توضیحات‬ ‫کار‬
 • 2. 2 : ‫فهرست‬ ‫مقدماتی‬ ‫توضیحات‬......................................................................................................... ................................................................................................ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫مشکالت‬.. ‫مشخص‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬............................................... ‫؟‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اتی‬.. ..................................................................................................... ‫ساز‬ ‫فروشگاه‬ ‫امکانات‬... -----------..................... ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫عمومی‬ ‫امکانات‬................................................... -----------....................................................................................... ‫مشتری‬ ‫پانل‬ ‫امکانات‬.... -----------‫پرتابل‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬............................................................................................ -----------................................................................................ ‫فروشگاه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫امکانات‬.... -----------.......... ‫پیشرفته‬ ‫فوق‬ ‫امکانات‬................................................................................. -----------................................................................................................... ‫جانبی‬ ‫امکانات‬.. -----------............... ‫کارآمد‬ ‫وبی‬ ‫امکانات‬............................................................................... -----------...................................................................................... ‫فروشگاه‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬. ............................................ ‫رقبا‬ ‫معرفی‬............................................................................. ‫سئو‬.................................................................................................................................... .............................................................................................................. ‫کاری‬ ‫نیروهای‬........ ....................................................................................................................... ‫هزینه‬........... ........................................................................................... ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬..................
 • 3. 3 ‫سایت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سر‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سایت‬‫ظاهر‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میزنند‬ ‫سایت‬ ‫فعلی‬ ‫دیزاین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫هچنین‬ ‫و‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫نوی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫شنهاد‬ ‫پی‬ ‫کاری‬ ‫تجربه‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫صی‬ ‫صا‬ ‫اخت‬ ‫سی‬‫نسخه‬ ‫بشود‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫جدید‬. ‫با‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جدید‬ ‫نسخه‬CMS‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫اما‬ . ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫وردپرس‬
 • 4. 4 ‫وب‬ ‫تغییر‬ ‫گویم‬ ‫می‬‫پر‬ ‫دیجی‬ ‫فعلی‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬‫با‬ ‫وتئین‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ASP‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬‫زبان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫دریافتی‬ ‫حداقل‬ ‫کنیم‬ ‫استخدام‬4‫باشد‬ ‫می‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬. ‫س‬ ‫یک‬ ‫فعلی‬ ‫سایت‬ ‫اینکه‬ ‫بعدی‬ ‫نکته‬ ‫و‬‫ر‬‫ر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫ی‬‫ع‬‫ایت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نشده‬‫اگر‬‫هم‬ ‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫بخواهیم‬‫هزینه‬ ‫پر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بر‬ ‫زمان‬. ‫بهتر‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫خود‬ ‫ظاهر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫بعدی‬ ‫دلیل‬ ‫اما‬ ‫طراحی‬ ‫فعلی‬ ‫حالت‬ ‫از‬‫کاربرپسند‬ ‫اینکه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫بهتر‬ ‫مخاطب‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫نقاط‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تر‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترس‬ ‫سایت‬. ‫؟‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشخصاتی‬ ‫چه‬ ‫باید‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫اسالیدر‬ ‫یک‬ ‫اول‬ ‫موضوع‬‫ع‬‫وب‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫آمار‬ ‫طبق‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیبا‬ ‫های‬ ‫کس‬ ‫به‬ ‫فروشگاهی‬ ‫های‬ ‫سایت‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫اسالیدر‬‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫اسالیدر‬ ‫هرچه‬ ‫و‬ ‫بین‬ ‫معموال‬ ‫اسالیدر‬ ‫هر‬ ‫در‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫پسند‬ ‫مورد‬ ‫شد‬ ‫با‬ ‫زیباتر‬ ‫آن‬3‫تا‬5‫تصویر‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫تحفیف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫جدیدترین‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬.
 • 5. 5 ‫ما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫جذاب‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اسالیدر‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫سایت‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫بینیم‬ ‫نمی‬ ‫رو‬‫وب‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫المان‬ ‫و‬ ‫چیدمان‬ ‫باید‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫حیاطی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سایت‬ ‫دقت‬ ‫باید‬ ‫چیدمان‬ ‫مدل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫چیده‬ ‫ها‬ ‫المان‬ ‫این‬ ‫فراوان‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫فراوانی‬. ‫در‬ ‫های‬ ‫بنر‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬‫طراحی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫الگو‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫شوند‬ ‫انتخاب‬ ‫زیبایی‬ ‫گرافیکی‬. ‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫ما‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
 • 6. 6 ‫ببریم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیباتری‬ ‫تصاویر‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫گرافیست‬ ‫یک‬ ‫استخدام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫همانند‬‫فر‬ ‫سایت‬ ‫در‬‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫روغن‬ ‫وشگاه‬. ‫ساز‬ ‫فروشگاه‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ، ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫سوددهی‬ ‫با‬ ، ‫پربازده‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ •‫آسان‬ ‫خرید‬ ، ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫کارکرد‬ .‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ، ‫مشتری‬ ‫باالی‬ ‫انتخاب‬ ‫قدرت‬ ‫دس‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ، ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ‫حداقل‬ ،‫ترس‬ •‫وب‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫باکیفیت‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬ ‫آبجکت‬ ، ‫صفحات‬ ‫سریع‬ ‫لود‬ •‫موضوعی‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ، ‫برند‬ ، ‫محصوالت‬ ‫دسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫حرکت‬ ‫و‬ ‫ناوبری‬ ‫تنوع‬ ‫پیشرفته‬ ‫جستجوی‬ ‫یا‬ ‫سریع‬ ‫جستجوی‬ ، •‫صرفا‬ ‫کاربر‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫رجیستر‬ ‫یا‬ ‫الگین‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫سریع‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ •‫بخشی‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ساده‬ .‫کاربر‬ ‫رجیستر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫فیلدهای‬ ‫کردن‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫امکان‬ .‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ •‫های‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫امکان‬ .‫گی‬ ‫زبانه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ای‬ ، ‫ترکی‬ ، ‫آلمانی‬ ، ‫فرانسوی‬ ، ‫عربی‬ ، ‫انگلیسی‬ ، ‫فارسی‬... ‫و‬ ‫تالیایی‬)‫دستی‬ ‫ترجمه‬ ( •.‫خاص‬ ‫تخصصی‬ ‫دانش‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ .‫آسان‬ ‫خیلی‬ ‫کاربری‬ ‫با‬ ‫دلنشین‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬ •( ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫بارگذاری‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫فروشگاه‬ ‫بارگزاری‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫سرعت‬Inline loading‫تست‬ ، ) ‫سرعت‬ ‫کمترین‬ ( ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫های‬ ‫سرعت‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫شده‬18Kbps) •‫پ‬‫وب‬ ‫و‬ ‫آژاکس‬ ‫از‬ ‫شتیبانی‬2‫و‬HTML5‫و‬CSS3
 • 7. 7 •‫برای‬ ... ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫آدرس‬ ، ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫اتوماتیک‬ ‫شدن‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫توکار‬ ‫سئوی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫گوگل‬ •‫ارقام‬ ‫و‬ ‫اعداد‬ ‫ریختگی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫عدم‬ ، ‫فارسی‬ ‫های‬ ‫فونت‬ ‫و‬ ‫فارسی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ •‫قمری‬ ‫و‬ ‫شمسی‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫پشتیبانی‬‫میالدی‬ ‫و‬ •‫از‬ ‫الگوگیری‬‫نظیر‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫ایبی‬ ،‫آمازون‬ ‫مانند‬ ‫جهانی‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫مشتریان‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬ ‫جامعه‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫تطبیق‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫گرابر‬ ‫پرایس‬ ‫و‬ ‫اکسپرس‬ ‫ایران‬ ‫بر‬ ‫حاکم‬ ‫تجاری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بازار‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اینترنیت‬ ‫فروشگاه‬ ‫عمویم‬ ‫امکانات‬ •: ‫کاال‬ ‫تعریف‬.‫مجازی‬ ‫های‬ ‫قفسه‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫یا‬ ‫کاربردها‬ ، ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ، ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مفصل‬ ‫یا‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫درج‬ ‫جامع‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫کارشناسی‬ ‫تحلیل‬ ، ‫آن‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ، ‫کاالها‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مشخصا‬ ‫درج‬ .‫محصول‬‫های‬ ‫سایز‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫انواع‬ ، ‫کاال‬ ‫وزن‬ ، ‫محصول‬ ‫مدل‬ ‫شامل‬ ‫محصول‬ ‫ت‬ .‫موجود‬ •:‫محصوالت‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫تعداد‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ )‫بندی‬ ‫(قفسه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫امکان‬ ‫محصوالت‬ ‫افزودن‬ .‫محصوالت‬ ‫کردن‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ .‫نامحدود‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫بصورت‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫ا‬ ‫محصوالت‬ ‫بعضی‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫جدید‬‫آن‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫اطالعات‬ ‫تکمیل‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ .‫فروشگاه‬ ‫ز‬ .‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫هر‬ •: ‫برند‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫کاالهای‬ ‫تمامی‬ ‫نمایش‬ .‫کاال‬ ‫یک‬ ‫تجاری‬ ‫برند‬ ‫یا‬ ‫مارک‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫امکان‬ ‫طبقه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫کالهای‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ .‫مارک‬ ‫یا‬ ‫برند‬ ‫همان‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫بند‬."‫"سامسونگ‬ ‫برند‬ ‫ی‬ "‫ها‬ ‫"دوربین‬ ‫و‬ "‫ها‬ ‫تاپ‬ ‫"لپ‬ ، "‫"موبایلها‬ ، "‫"مانیتورها‬ ‫مثال‬ ‫ی‬
 • 8. 8 •: ‫کاال‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫تعامل‬UPS‫جمهوری‬ ‫پست‬ ، ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫طرف‬ ‫الکترونیک‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫توزیع‬ ‫سامانه‬ .‫موتوری‬ ‫های‬ ‫پیک‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫پش‬ ، ‫پست‬ ‫شرکت‬‫با‬ ‫موتوری‬ ‫پیک‬ ‫با‬ ‫ارسال‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬ ‫مجهز‬ ، ‫رایگان‬ ‫حمل‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫تیبانی‬ ‫منطقه‬ ‫برای‬ ‫پستی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ •: ‫ویژه‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تخفیفات‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫های‬ ‫کوپن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫انواع‬ ‫پوشش‬ ‫تخفیف‬ ،‫ای‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫تخفیفات‬ .‫تخفیف‬‫و‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بر‬ ‫تخفیف‬ !‫کاالها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ، ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تخفیف‬ ،‫مشتریان‬ .‫کاربر‬ ‫خرید‬ ‫سوایق‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ •:‫کاال‬ ‫روی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫مبلغ‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫روی‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬ ‫ت‬ ‫سفارش‬‫یا‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ارسال‬ ، ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کاال‬ ‫کادوپیچی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مانند‬ .‫مشتری‬ ‫وسط‬ ... ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫ارسال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ، ‫بازیافت‬ ‫قابل‬ ‫ی‬ ‫بسته‬ ، ‫دیگر‬ ‫کشور‬ •:‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫امکان‬ .‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫دلخواه‬ ‫تعداد‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬ ‫ه‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬... ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫مشخصی‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫تخفیفات‬ ‫مشتریان.ارائه‬ ‫ای‬ •:‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫یا‬ ‫نام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫دلخواه‬ ‫سطح‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫سطح‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ .‫گلد‬ ‫و‬ ‫سیلور‬ ‫برنز‬ ‫مشتریان‬ ‫یا‬ ... ‫و‬ ‫ستاره‬ ‫دو‬ ‫ستاره‬ ‫تک‬ ‫مشتریان‬ ‫مانند‬ ‫عنوان‬ .‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫گوناگون‬‫شارژ‬ ‫امکان‬ .‫خود‬ ‫خاص‬ ‫تخفیفات‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫هر‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫امکان‬ .‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫سطح‬ ‫ارتقاء‬ ‫هنگام‬ ‫مشتری‬ ‫اکانت‬ •:‫مشتریان‬ ‫آنالین‬ ‫پشتیبانی‬ ‫امکان‬‫اندازی‬ ‫راه‬ ، ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫بصورت‬ ‫متنی‬ ‫چت‬ ‫امکان‬ ‫پشت‬ ‫تقاضای‬ ‫به‬ ‫تیکت‬ ‫اختصاص‬ ،‫مشتریان‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫هلپ‬ ‫سیستم‬‫یبانی‬ ‫پخش‬ ‫سامانه‬ .‫کند‬ ‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موضوع‬ ‫سرنوشت‬ ‫تیکت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫وی‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ .‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬
 • 9. 9 •:‫مجازی‬ ‫محصوالت‬ ‫فروش‬‫انواع‬ ‫مانند‬ ‫محتوا‬ ‫نمایش‬ ‫یا‬ ‫دانلود‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫فروش‬ ‫الک‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ، ‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫فایل‬، ‫ترونیک‬ ‫دانلودی‬ ‫محصوالت‬ ‫انواع‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫موسیقی‬ •:‫قیمت‬ ‫جامع‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫فعلی‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫قیمت‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ ،‫کاال‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫تعیین‬ ‫دلخواه‬ ‫تنظیم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یورو‬ ‫یا‬ ‫دالر‬ ‫یا‬ ‫ریال‬ ، ‫تومان‬ ‫بصورت‬ ‫کاالها‬ ‫بعضی‬ ‫یا‬ ‫همه‬ ‫قیمت‬ ‫نمایش‬ ، ‫غ‬ ‫یا‬ ‫درصدی‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫اعمال‬ ،‫مدیر‬‫وارد‬ ‫امکان‬ ، ‫کاالها‬ ‫روی‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫بصورت‬ ‫یردرصدی‬ ‫دیتابیس‬ ‫از‬ ‫مکانیزه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫بصورت‬ ‫موجود‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫کردن‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬ ‫اکسل‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫دستی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ •:‫محصوالت‬ ‫عکس‬ ‫نمایش‬‫نمایش‬ .‫محصول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫انتساب‬ ‫و‬ ‫آپلود‬ ‫امکان‬ ‫تص‬ ‫گالری‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬.‫محصول‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫یا‬ ‫مختلف‬ ‫زوایای‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ویر‬ ‫فروشگاه‬ ‫آرم‬ ‫یا‬ ‫نشان‬ ‫نشستن‬ .‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫بعدی‬ ‫یا‬ ‫قبلی‬ ‫عکس‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ، ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫اسالیدشوی‬ ‫توسط‬ ‫آرم‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫آرم‬ ‫محل‬ ‫که‬ ‫بنحوی‬ ‫رنگی‬ ‫بصورت‬ ‫محصوالت‬ ‫عکس‬ ‫زیر‬ ‫اینترنتی‬ .‫است‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫الکترونیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تامبنیل‬ ‫انگشتی‬ ‫بند‬ ‫تصاویر‬ ‫ایجاد‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ .‫سرور‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫سایز‬ ‫خودکار‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫کاال‬ ‫تصویر‬ ‫نمایی‬ ‫بزرگ‬ .‫آنالین‬ ‫بصورت‬ ‫عکس‬ ‫ادیت‬ ‫و‬ ‫تغییرنام‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫فولدر‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫در‬ .‫آن‬ ‫تامبنیل‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫هنگام‬ •:‫سریع‬ ‫جستجوی‬‫امکان‬‫مدل‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫نام‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫محصول‬ ‫سرچ‬ .‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫بین‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫محصول‬ •:‫مشتری‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬‫ارزش‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ، ‫تخفیفات‬ ‫پوشش‬ ‫با‬ ‫رسمی‬ ‫فاکتور‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫فاکتور‬ ‫صدور‬ ‫منحصربف‬ ‫سند‬ ‫شماره‬ ‫و‬ )‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ، ‫نرخ‬ ‫(تنظیم‬ ‫افزوده‬‫توسط‬ ‫پیگیری‬ ‫قابل‬ ‫رد‬ ‫فاکتور‬ ‫صدور‬ ‫.امکان‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تحت‬ ‫سفارش‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫فایل‬ ‫بصورت‬ ‫مشتری‬PDF
 • 10. 10 •:‫محصول‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ‫مدیریت‬‫نمایش‬ ‫چگونگی‬ ، ‫محصول‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ، ‫محصول‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ‫توسط‬ ... ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ، ‫عنوان‬‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ •:‫ها‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫ها‬ ‫ترین‬ ‫ها،پرفروش‬ ‫جدیدترین‬‫جدیدترین‬ ‫های‬ ‫باکس‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ ‫پرفروش‬ ، ‫کاالها‬ ‫ارزانترین‬ ،‫مشتریان‬ ‫امتیازدهی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصوالت‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ،‫محصوالت‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫کاالهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫ترین‬ •:‫مشابه‬ ‫محصوالت‬‫کردن‬ ‫مرتبط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫مکانیزه‬ ‫کردن‬ ‫مرتبط‬ ‫امکان‬ ‫دهی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ .‫همدیگر‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫رده‬ ‫هم‬ ، ‫مشابه‬ ‫محصوالت‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫محصوالت‬ •:‫جانبی‬ ‫کاالهای‬‫کاالهای‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫امکان‬‫قالب‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫ملزومات‬ ‫و‬ ‫یدکی‬ ‫لوازم‬ ‫یا‬ ‫جانبی‬ ‫مثال‬ ‫خرید‬ ‫قصد‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کاال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اما‬ ‫مجزا‬ ‫کاالهای‬‫توانیم‬ ‫می‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫ران‬ ‫مثل‬ ‫محصولی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ ‫به‬. ‫دهیم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گوسفند‬ ‫فیله‬ •:‫کاال‬ ‫کردن‬ ‫فعال/غیرفعال‬‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫امکان‬ ، ‫ان‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫یا‬ ‫ویژه‬ ، ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫فروش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫فروش‬ ، ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫نمایش‬ ‫مدیریت‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫عادی‬ •:‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫درگاه‬‫درگاه‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫الکترونیک‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫انو‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫بانکی‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬‫به‬ ‫وجه‬ ‫واریز‬ ، ‫شتاب‬ ‫های‬ ‫کارت‬ ‫اع‬ ‫نقدی‬ ‫(کارت‬ ‫پارسیان‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫شامل‬ ‫مربوطه‬ ‫بانک‬ ‫امن‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬-‫هدیه‬- ‫اینترنت‬-‫پول‬ ‫(کارت‬ ‫کارت‬ ‫سامان‬ ، )‫(ملی‬ ‫سیبا‬ ، )‫(صادرات‬ ‫سپهر‬ ، )‫اعتباری‬-‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫کارت‬ -‫(م‬ ‫کشاورزی‬ ، ‫ملت‬ ، ‫کارآفرین‬ ، ‫نوین‬ ‫اقتصاد‬ ، )‫اعتباری‬‫توسعه‬ ، ‫سرمایه‬ ، ‫تجارت‬ ، )‫کارت‬ ‫هر‬ ... ‫و‬ ‫پاسارگاد‬ ، ‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ،‫صادرات‬ •:‫آفالین‬ ‫پرداخت‬‫به‬ ‫منوط‬ ‫البته‬ ‫واریزی‬ ‫فیش‬ ‫شناسه‬ ‫اعالم‬ ‫با‬ ، ‫فیشی‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ایشاپ‬ ‫مدیر‬ ‫تایید‬
 • 11. 11 •:‫تحویل‬ ‫هنگام‬ ‫پرداخت‬( ‫روش‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬C.O.D‫آن‬ ‫وجه‬ ‫کرد‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫وقتی‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ) ‫نظیر‬ ‫ی‬ ‫واسطه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ .‫بپردازد‬ ‫موتوری‬ ‫پیک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پست‬ ‫مامور‬ ‫به‬ ‫را‬ ( ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬Pardakht( ‫سنتر‬ ‫مارکت‬ ‫ایران‬ ‫و‬ )Iran Market center) ‫مشتری‬ ‫پانل‬ ‫امکانات‬ ‫پانل‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫الگین‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬.‫شود‬ ‫خود‬ ‫کاربری‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫پانل‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ •:‫خریدار‬ ‫به‬ ‫رهگیری‬ ‫کد‬ ‫ارائه‬‫شناسه‬ ، ‫وجه‬ ‫واریز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خریدار‬ ‫هر‬ ‫به‬ ، ‫الکترونیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫سامانه‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬ ‫پرینت‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫رهگیری‬ ‫کد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫منحصربفردی‬ ‫پیگ‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫ف‬ ‫آن‬ ‫سپردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫یا‬.‫باشد‬ ‫خود‬ ‫سفارش‬ ‫یر‬ •:‫قبلی‬ ‫های‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫سفارشات‬ ‫فهرست‬‫تمامی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ، ‫اش‬ ‫کاربری‬ ‫پانل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫بررسی‬ ‫یا‬ ‫ارسال‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫سفارشات‬ ‫یا‬ ، ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کاال‬ ‫که‬ ‫خریدهایی‬ ‫از‬ ، ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫سوابق‬ .‫بگیرد‬ ‫گزارش‬ ... ‫و‬ •:‫سفارش‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬‫اخیرش‬ ‫سفارش‬ ‫اینکه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ایست‬ ‫مرحله‬ ‫چه‬ ‫در‬ .‫شده‬ ‫تکمیل‬ ،‫گردیده‬ ‫ارسال‬ ،‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫شده‬ ‫تایید‬ ،‫معلق‬ .‫نماید‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ •:‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫ی‬ ‫ذخیره‬‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫علت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خرید‬ ‫مراحل‬ ‫مشتری‬ ‫اگر‬ ‫خواهد‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫سیستم‬ ، ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫پرداخت‬ ‫نتوانست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫منصرف‬‫تا‬ ‫کرد‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫الکترونیکش‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫ادامه‬ ، ‫بعدی‬ ‫مراجعه‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ •:‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫محصوالت‬‫محصوالتی‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫ضمن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بخرد‬ ‫بخواهد‬ ‫بعدا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫اش‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫وی‬ .‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫اش‬ ‫عالقه‬‫خواهد‬ ‫دسترسی‬ ‫اش‬ ‫کاربری‬ ‫پانل‬ ‫در‬ ‫فهرست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫مراجعات‬ ‫در‬ .‫داشت‬
 • 12. 12 •:‫کاربری‬ ‫اکانت‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫یعنی‬ ، ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یا‬ ‫اکانت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫پرداخت‬ ، ‫خرید‬ ‫هربار‬ ‫در‬ ‫نباشد‬ ‫الزم‬ ‫دلخواه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫در‬ ‫مبالغی‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬‫به‬ ‫شدن‬ ‫افزوده‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دادن‬ ‫جایزه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مدیر‬ ‫دست‬ ‫موضوع‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫موجودی‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بازاریابان‬ ‫توسط‬ ‫پورسانت‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫اکانت‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫باز‬ ... ‫آتی‬ ‫خریدهای‬ ‫پرتال‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬: •:‫صندوق‬ ‫حسابداری‬‫سایت‬ ‫مخارج‬ ‫و‬ ‫مداخل‬ ‫تمامی‬ ‫ثبت‬) ‫سایت‬ ‫از‬ ‫فروش‬ (‫سوابق‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ، ‫درگاه‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ، ‫مشتری‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫کدام‬ ، ‫ساعتی‬ ‫چه‬ ، ‫تاریخی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ، ‫واریزی‬ ‫مبالغ‬ ، ‫عایدات‬ ‫پیگیری‬ ‫یا‬ ‫شناسه‬ ‫شماره‬ ‫چه‬ ‫با‬ ، ‫تحویل‬ ‫هنگام‬ ‫پرداخت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فیش‬ ‫واریز‬ ، ‫بانکی‬ ‫اینترنتی‬ ‫پرداخت‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫واریز‬ ‫سایت‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫چه‬ ، •:‫سفارشات‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬‫های‬ ‫سفارش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫خریدهای‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫دریافت‬ ‫امکان‬ ‫همه‬ ، ‫مشخص‬ ‫کاربری‬ ‫یا‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ، ‫خاص‬ ‫زمانی‬ ‫برهه‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫کلی‬ ، ‫شده‬ ‫ثبت‬ ، ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫اقالم‬ ، ‫صادرشده‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ، ‫فیشی‬ ‫پرداخت‬ ‫فقط‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫شده‬ ‫وصول‬ ‫مبالغ‬‫آمار‬ ‫از‬ ‫نمودارگیری‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫گزارش‬ . ‫رسیده‬ ‫سفارشات‬ ‫تأیید‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ،‫ای‬ ‫میله‬ ‫بصورت‬ ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫ماهه‬ ‫شش‬ ، ‫فصلی‬ ، ‫ماهانه‬ ‫سفارشات‬‫ریز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫گزارشاه‬ ‫تمام‬ ( ) . ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داده‬ •:‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫گزارشگیری‬‫ایشان‬ ‫مشخصات‬ ، ‫فروشگاه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫دریافت‬ ‫مبالغی‬ ، ‫خریدها‬ ‫تعداد‬ ، ‫سال‬ ‫و‬ ‫سن‬ ، ‫سکونت‬ ‫محل‬ ‫شهرهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫استان‬ ، ‫جنسیت‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫مشتریان‬ ، ‫پرمراجعه‬ ‫و‬ ‫دائمی‬ ‫مشتریان‬ ، ‫کاربران‬ ‫ترین‬ ‫فعال‬ ، ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫خرید‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫مراجعه‬ •:‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬‫خبرنامه‬ ، ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ، ‫تبلیغاتی‬ ‫پیامک‬ ‫یا‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫امکان‬‫درباره‬ ‫همه‬ ‫موبایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باکس‬ ‫میل‬ ‫به‬ ... ‫و‬ ‫تخفیفات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫جدیدترین‬
 • 13. 13 ‫مشتریان‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ، ‫تهران‬ ‫اهل‬ ‫مشتریان‬ ‫فقط‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ‫مشتریان‬‫باالی‬15‫مشتریانی‬ ‫مثال‬ ‫یا‬ ، ‫سال‬ ‫مشخصی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫سفارشی‬ ‫پیامهای‬ ‫ارسال‬ . ... ‫و‬ ‫اند‬ ‫خریده‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫فالن‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫ایمیلی‬ ‫بازاریابی‬ .‫مشتریان‬ ‫از‬email marketing‫انبوه‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ •:‫بودن‬ ‫مدیره‬ ‫چند‬‫مدیریت‬ ‫شکستن‬ ‫امکان‬ ‫؛‬ ‫مدیره‬ ‫تک‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫و‬ ‫فروشگاه‬ ‫مثال‬ ‫که‬ ‫ایشان‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫مجوزی‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫ایجاد‬ ، ‫مدیر‬ ‫چندین‬ ‫بین‬ ‫مدیریت‬ ‫توزیع‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫متصدی‬ ‫فقط‬ ‫یا‬ .‫باشد‬ ‫کاالها‬ ‫دسته‬ ‫فالن‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫سفارشات‬ ‫متصدی‬ ‫فقط‬ ، ‫کسی‬ .‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ •:‫مدیر‬ ‫به‬ ‫خرید‬ ‫وقوع‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬( ‫کوتاه‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬SMS‫هنگام‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ) ‫جدید‬ ‫سفارش‬ ‫دریافت‬ • ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫امکانات‬ •:‫المللی‬ ‫بین‬ ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫درگاه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫نظیر‬Pay Pal‫کارت‬ ‫پذیرش‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ، ‫های‬Visa card‫و‬MasterCard،Euro Card‫و‬e-Gold‫بازار‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫فروشگاه‬ ‫که‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫مرزهای‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫داخل‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫ارزی‬ ‫های‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫امکان‬ .‫بپردازید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫اینترنتی(جام‬ ‫حواله‬ ‫.پشتیبانی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫ها‬.)‫سپه‬ ‫بانک‬ ‫طالیی‬ ‫و‬ •:‫مدیا‬ ‫مالتی‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫پخش‬‫مرتبط‬ ‫تصویری‬ ‫صوتی‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫آپلود‬ ‫امکان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ، ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫تیزرهای‬ ‫نمایش‬ ، ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫ت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫مدیا‬ ‫مولتی‬ ‫خودش‬ ‫محصول‬ ‫اگر‬ .‫محصول‬ ‫درباره‬ ‫موسیقی‬ ، ‫صوتی‬ ‫محتوای‬‫نها‬ .‫قرارداد‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫شدن‬ ‫آشنا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آهنگ‬ ‫یا‬ ‫فیلم‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫بخش‬ •:‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬‫مدیر‬ ‫توسط‬ ، ‫فنی‬ ‫محصوالت‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫تعریف‬ ‫نمایش‬ ‫مثال‬ ‫پارامترها‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬‫تعداد‬ ، ‫کاال‬ ‫حجم‬ ، ‫برند‬ ‫نوع‬
 • 14. 14 ‫د‬ ( ‫وزن‬ ‫انتخاب‬ ‫یا‬ ، ‫بسته‬‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫وزن‬ ‫خودش‬ ‫مشتری‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫کاالیی‬ ‫که‬ ‫رصوتی‬ ) ‫کند‬‫شده‬ ‫ست‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫محصول‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫مقداردهی‬ ‫امکان‬ . . •:‫پیشرفته‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫پارامتریک‬ ‫جستجوی‬‫از‬ ‫طبقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫سطحی‬ ‫چند‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاالها‬‫نتایج‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫موبایل‬ ‫تمامی‬ ‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫بتواند‬ ‫مشتری‬ ‫مثال‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫مشتری‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫پارامترها‬ ‫افزودن‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ، ‫آنها‬ ‫نمایشگر‬ ‫ابعاد‬ ‫که‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ‫بدون‬ ‫های‬3... ‫و‬ ‫باشد‬ ‫اینچ‬ •:‫کاال‬ ‫به‬ ‫کاال‬ ‫مقایسه‬‫بصورت‬ ، ‫تخصصی‬ ‫کاالهای‬ ‫مقایسه‬ ‫امکان‬‫کاال‬ ‫چهار‬ ‫یا‬ ‫سه‬ ، ‫دو‬ ‫مقایسه‬ ‫مقایسه‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫پرینت‬ ‫تهیه‬ ، ‫ویژگی‬ ‫نظیر‬ ‫به‬ ‫نظیر‬ ‫بصورت‬ •:‫محصوالت‬ ‫بزرگ‬ ‫تابلوی‬‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫کاالها‬ ‫بزرگ‬ ‫عکس‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫جمالت‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫اسالیدشوی‬ ، ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫با‬ ‫محصول‬‫فروشگاه‬ ‫جدیدترین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیبا‬ ‫بصری‬ ‫های‬ ‫افکت‬ ‫نمایش‬ ‫حالت‬ ‫انواع‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مرسوم‬ ‫دنیا‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ •:‫انبارداری‬‫کاالهای‬ ‫شدن‬ ‫کسر‬ ، ‫انبار‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫موجود‬ ‫تعداد‬ ، ‫انبارداری‬ ‫و‬ ‫انبار‬ ‫پوشش‬ ‫امکان‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫که‬ ‫کاالهایی‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫عدم‬ ، ‫انبار‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬‫صفر‬ ‫شان‬ ‫شما‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫دیتابیس‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫انبار‬ ‫موجودی‬ ‫تعداد‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫بروزرسانی‬ ‫امکان‬ .‫است‬ ‫اینترنتی،ایشاپ‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬ ‫اکسل‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫دستی‬ ‫یا‬ ‫مکانیزه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫بصورت‬ ‫یا‬ ‫و‬ •: ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬‫و‬ ‫پربازدید‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫صاحبان‬ ‫یعنی‬ ‫مجازی‬ ‫واسطگان‬ ‫ایمیلی‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫باکس‬ ‫میل‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫دوستان‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫یا‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫شدند‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬ ، ‫شما‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫لینکی‬ ‫حاوی‬ ‫ده‬ ‫انجام‬ ‫خریدی‬ ‫و‬ ‫شده‬‫مشتریان‬ .‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫پورسانت‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫درصدی‬ ‫خرید‬ ‫آن‬ ‫بابت‬ ، ‫د‬ ‫شناخته‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫لینک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫آن‬ ‫منحصربفرد‬ ‫کد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫واسطه‬ ‫فالن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫موعد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ ، ‫شوند‬ ‫می‬
 • 15. 15 ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫مشخصی‬ ‫حدنصاب‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫بلکه‬ ‫نشود‬ ‫پرداخت‬ ‫ایشان‬ ‫به‬ ‫پولی‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ .‫نمایند‬ ‫خریداری‬ ‫کاال‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫مبلغ‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ •: ‫موضوعی‬ ‫های‬ ‫تگ‬‫کاال‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫متاتگ‬ ‫های‬ ‫کلیدواژه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تگ‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تنظیم‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫کلیدواژه‬ ‫صفحه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ .‫سایت‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ، ‫محصول‬ ‫یا‬‫گوگل‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫فروشگاه‬ ‫های‬ ‫بروزرسانی‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ :‫کاالها‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫فید‬ ‫خروجی‬ ‫ارائه‬ ‫کاالهای‬ ، ‫دسته‬ ‫یا‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫کاالهای‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫کاال‬ ‫لیست‬ ‫بخشهای‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ، ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ،‫باشند‬ ‫مطلع‬ ‫ارائه‬ .‫تگ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کاالهای‬ ‫یا‬ ‫جنس‬ ‫یک‬ ‫کاالهای‬ ،‫برند‬ ‫یک‬‫و‬ ‫مختصر‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫عکس‬ .‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫لینک‬ •: ‫فروش‬ ‫گسترده‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫نمایندگان‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ، ‫استانی‬ ‫فروش‬ ‫دفاتر‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫صفحه‬ ‫اختصاص‬ ، ‫گوگل‬ ‫نقشه‬ ‫روی‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫دفاتر‬ ‫یا‬ ‫فروش‬ ‫قابل‬ ... ‫و‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫نماینده‬ ‫هر‬ ‫معرفی‬‫خود‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫مخصوص‬ ‫پانل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نمایندگان‬ ‫توسط‬ ‫فروشی‬ ‫عمده‬ ‫بصورت‬ ‫کاال‬ ‫خریداری‬ ‫امکان‬ .‫نماینده‬ ‫عمده‬ ‫که‬ ‫نمایندگان‬ ‫و‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫بودن‬ ‫دونرخی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ .‫ایشان‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫خریداری‬‫فرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شهرستان‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫نماینده‬ ‫اخذ‬ ‫فرم‬‫در‬ ‫نمایندگی‬ ‫اعطالی‬ . ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شهرستان‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫پیشرفته‬ ‫فوق‬ ‫امکانات‬ •:‫مشتریان‬ ‫خرید‬ ‫سوابق‬ ‫کاوری‬ ‫داده‬‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫هزاران‬ ‫خرید‬ ‫سوابق‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ .‫محصوالت‬ ‫درباره‬ ‫خریداران‬ ‫به‬ ‫هوشمندانه‬ ‫پیشنهاددهی‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫هوشمند‬ ‫الگوهای‬ •‫مدیریت‬ ‫سیستم‬:‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫فروشگاه‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ، ‫مشتریان‬ ‫سازی‬ ‫وفادار‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ، ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پرتال‬ ‫این‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫ورزان‬ ‫داده‬ ‫اینترنتی‬
 • 16. 16 ‫مالی‬ ‫مراودات‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ ، ‫فاکسی‬ ، ‫ای‬ ‫نامه‬ ، ‫پیامکی‬ ، ‫تلفنی‬ ‫مراودات‬ ‫سوابق‬ ‫تمامی‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫شد‬ ‫دیده‬ ‫صفحات‬ ‫و‬.‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫تمپلت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫پیامک‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫سریع‬ ‫ارسال‬ ‫امکان‬ .‫کاربر‬ ‫ه‬ •:‫فروشگاه‬ ‫موبایلی‬ ‫نسخه‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫موبایل‬ ‫مخصوص‬ ‫نسخه‬ ‫طراحی‬ ‫امکان‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫مشاهده‬ .‫اپل‬ ‫آیفون‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اندرویدی‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫برای‬ ‫نصب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬.‫موبایل‬ ‫جانبی‬ ‫امکانات‬ •:‫دلخواه‬ ‫منوبندی‬ ‫امکان‬‫سلسله‬ ‫بصورت‬ ‫پیشروی‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫منو‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫افزودن‬ ، ‫ما‬ ‫درباره‬ ‫نظیر‬ ‫مطالبی‬ ‫پوشش‬ ، ‫منوها‬ ‫تمامی‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫سازی‬ ‫فعال‬ ، ‫مراتبی‬ ، ‫منو‬ ‫در‬ ‫آیتم‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ، ... ‫و‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬، ‫افتادنی‬ ‫پایین‬ ‫منوی‬ ‫بصورت‬ !‫منو‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫آیکون‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ .‫آکاردئونی‬ ‫یا‬ ‫آبشاری‬ ، ‫ای‬ ‫کرکره‬‫این‬ ( ) ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫عملیاتی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ •:‫خبری‬ ‫پوشش‬‫فر‬ ‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اخبار‬ ‫یا‬ ‫فروشگاه‬ ‫اخبار‬ ‫درج‬ ‫امکان‬‫وشگاه‬ ‫خبر‬ ‫به‬ ‫صوت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫انتساب‬ ، ‫خبری‬ ‫دسته‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬ ، ‫الکترونیک‬ ‫دسته‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اخبار‬ ‫نمایش‬ ‫امکان‬ ، ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫اخبار‬ ‫جدیدترین‬ ‫یا‬ ‫ویژه‬ ‫اخبار‬ ‫نمایش‬ ، ‫انقضا‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اخبار‬ ‫شدن‬ ‫آرشیو‬ .‫بالعکس‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬‫ء‬ ‫اخبار‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫ترغیب‬ ‫برای‬ ‫خبر‬ ‫مترجم‬ ‫یا‬ ‫نویسنده‬ ‫کردن‬ ‫معرفی‬ ‫امکان‬ ، ‫اخبار‬ ‫از‬ ‫اس‬ ‫اس‬ ‫آر‬ ‫ارائه‬ ، ‫سایت‬ ‫برای‬ •:‫سایت‬ ‫آماری‬ ‫گزارشات‬‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جستجو‬ ‫آماری‬ ‫گزارشات‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان‬ ‫مدت‬ ‫متوسط‬ ‫مشاهده‬ ، ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫شهرهای‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬‫کاربران‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫نمایش‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫صفحات‬ ‫تعداد‬ ‫متوسط‬ ‫مشاهده‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫درصد‬ ‫مشاهده‬ ،‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ ‫کیکی‬ ‫و‬ ‫ستونی‬ ‫های‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫درصد‬ ‫مشاهده‬ ، ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫بار‬ ‫اولین‬‫آن‬ ‫جغرافیایی‬ ‫تفکیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫سایت‬
 • 17. 17 •:‫تگ‬ ‫پوشش‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کاالها‬ ‫که‬ ‫بنحوی‬ ، ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫موضوعی‬ ‫های‬ ‫تگ‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫انتساب‬ ‫امکان‬ .‫یابند‬ ‫نمایش‬ ‫هم‬ ‫مربوطه‬ ‫تگ‬ ‫اختصاصی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫رتبه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫تگ‬ ‫صفحه‬‫کامال‬ ، ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫سئو‬ ‫صوصا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ •:‫کاربران‬ ‫گذاری‬ ‫کامنت‬ ‫امکان‬‫منوط‬ ‫کاربران‬ ‫نظرات‬ ‫انتشار‬ ، ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫نظردهی‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫کامنت‬ ‫امکان‬ ، ‫ستاره‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ، ‫کاربران‬ ‫دهی‬ ‫ریت‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫امکان‬ ، ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫کامنت‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫لینک‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬‫گوگل‬ ، ‫توییتر‬ ، ‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ... ‫و‬ ‫پالس‬ •:‫تبلیغاتی‬ ‫درآمدزایی‬‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ثبت‬ ، ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫کاربران‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫امکان‬ ، ‫مدیر‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫منوط‬ ‫مذکور‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫مدیر‬ ‫دهی‬ ‫پاسخ‬ ‫امکان‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫مربوطه‬ ‫کاالی‬ ‫ذیل‬‫متداول‬ •:‫تبلیغاتی‬ ‫درآمدزایی‬‫در‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫تبلیغ‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫جذب‬ ‫امکان‬ ‫مشخص‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ، ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دلخواه‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫دلخواه‬ ‫باکس‬ ، ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫بصورت‬ ‫تبلیغ‬ ‫مبلغ‬ ‫دریافت‬ ، ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫درآمدزایی‬ ‫و‬ ‫کلیک‬ ‫برای‬ ‫تبلیغ‬ ‫انقضاء‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ، ‫تبلیغش‬ ‫وضعیت‬ ‫درباره‬ ‫تبلیغ‬ ‫صاحب‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫مکانیزه‬ ‫بصورت‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنرهای‬ ‫فلش‬ ‫ساخت‬ ‫قابلیت‬ ، ‫آن‬ ‫تمدید‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ •:‫متحرک‬ ‫های‬ ‫پیام‬‫نمایش‬ ‫و‬ ‫حرکت‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫محل‬ ، ‫نحوه‬ ‫مدیریت‬ ، ‫متحرک‬ ‫پیام‬ ‫تعیین‬ ‫امکان‬ ‫ا‬ ، ‫آمدگویی‬ ‫خوش‬ ‫پیامهای‬ ‫درج‬ ،‫آن‬‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ، ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫تذکرات‬ ، ‫سایت‬ ‫های‬ ‫عالن‬ ‫بین‬ ، ‫ملی‬ ، ‫مذهبی‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫تسلیت‬ ‫یا‬ ‫تبریک‬ ، ‫تبلیغاتی‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫یا‬ ‫تخفیفات‬ ‫المللی‬ •:‫گرافیکی‬ ‫مدیریت‬‫جابجایی‬ ،‫لوگو‬ ‫تعویض‬ ، ‫تم‬ ‫رنگ‬ ‫تغییر‬ ، ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫فروشگاه‬ ‫تم‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬ ‫چیدمان‬ ، ‫ها‬ ‫باکس‬ ‫کردن‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫یا‬‫زمستانی‬ ‫یا‬ ‫.تابستانی‬ ... ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫محصوالت‬ ، ‫محصوالت‬ ... ‫و‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫نوروزی‬ ، ‫سایت‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫کردن‬
 • 18. 18 •:‫نظرسنجی‬ ‫سیستم‬، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫کار‬ ‫کیفیت‬ ، ‫محصوالت‬ ‫درباره‬ ‫مخاطبان‬ ‫از‬ ‫نظرسنجی‬ .‫مدیریت‬ ‫پانل‬ ‫در‬ ‫نمودار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نظرسنجی‬ ‫گزارشات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ... ‫و‬ ‫سایت‬ ‫گرافیک‬ •‫انجمن‬:‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫های‬‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫فروشگاه‬ ‫کاری‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫فروم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫امکان‬ .‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫و‬ ‫نظرات‬ ‫وبی‬ ‫امکانات‬‫کارآمد‬ •‫نظیر‬ ‫مختلف‬ ‫مرورگرهای‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬Internet Explorer‫و‬Firefox‫و‬Opera‫و‬Chrome... ‫و‬ •‫جهانی‬ ‫اینکدینگ‬ ‫پایه‬ ‫بر‬UTF8.‫دنیا‬ ‫مختلف‬ ‫زبانهای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ •‫و‬ ‫آنی‬ ‫بصورت‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫ارسالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫مشاهده‬Real Time. •( ‫صفحات‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫سیستم‬ ‫دارای‬GZIP.‫فروشگاه‬ ‫صفحات‬ ‫سریعتر‬ ‫بارگذاری‬ ‫برای‬ ) •‫متن‬ ‫ویرایش‬ ‫جهت‬ ‫قوی‬ ‫ویرایشگر‬WYSIWYG‫کامل‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ •‫ن‬ ‫تهیه‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫پشتیبان‬ ‫سخه‬ •‫میالدی‬ ‫و‬ ‫قمری‬ ، ‫شمسی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫پشیتیبانی‬ •( ‫کپچا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬CAPTCHA) •‫بصورت‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫بارکد‬ ‫تولید‬QRCode ‫شما‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬ •:‫زیبا‬ ‫گرافیکی‬ ‫طراحی‬، ‫زیبا‬ ‫بصورتی‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تم‬ ‫طراحی‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫شاداب‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫وجاهت‬ ‫حفظ‬ .‫مشتریان‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫طیف‬ ، ‫محصول‬ ‫نوع‬ .‫بصری‬ ‫های‬ ‫جذابیت‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫بودن‬
 • 19. 19 ‫فروشگاه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫منعطف‬ ‫بصورت‬ ‫الکترونیک‬ ‫فروشگاه‬ ‫سایت‬ ‫گرافیکی‬ ‫رابط‬ ‫طراحی‬ ‫تعوی‬ ، ‫سایت‬ ‫های‬ ‫باکس‬ ‫جابجایی‬ ‫؛‬‫متناسب‬ ‫یا‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫شعار‬ ‫و‬ ‫لوگو‬ ، ‫رنگ‬ ‫ض‬ .‫سال‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫با‬ .‫باال‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ، ‫شیک‬ ‫و‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫و‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫گرافیکی‬ ‫با‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬ ‫البته‬ ‫مشتری‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫کامال‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬ ‫بصورت‬ ‫مجازی‬ ‫فروشگاه‬ ‫تمپلت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫و‬ ‫کاربران‬ ‫گرافیکی‬ ‫ذائقه‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫گرافیکی‬ ‫زبده‬ ‫کارشناسان‬ ‫با‬ ‫مشورت‬ .‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫متدهای‬ ‫جدیدترین‬ •:‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫عبارات‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫کلیدواژه‬ ‫که‬ ‫موثر‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫جذب‬ ، ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصوالت‬‫کسب‬ ‫با‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫سرچ‬ ... ‫و‬ ‫یاهو‬ ، ‫بینگ‬ .‫سئو‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫رتبه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫گزینه‬ ‫ده‬ ‫بین‬ ‫باال‬ ‫رتبه‬ ‫زمانی‬ ‫دقیقا‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انجین‬ ‫سرچ‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫که‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫وب‬ ( ‫کاال‬ ‫هر‬ ‫صفحه‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫عنوان‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬Title, Meta tags, Description, Keyword) ، ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬Search Engine Optimization‫مپ‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کش‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫جدیدا‬ ‫کاالهای‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬‫موتور‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫سریعتر‬ ‫شدن‬ ‫جستجو‬ ( ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬Search Engine Friendly links) •:‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫باالی‬ ‫امنیت‬‫طراحی‬ ‫در‬ ‫حفاظتی‬ ‫نکات‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫مالحظات‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ : ‫شامل‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫امن‬SQL injections‫جهت‬ ‫سیستمی‬ ‫الیه‬ ‫چند‬ ‫ساختار‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬ ‫دستورات‬ ‫تزریق‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬SQL‫اطالعات‬ ‫ورودی‬ ‫مبادی‬ ‫طریق‬ ‫از‬
 • 20. 20 ‫مخاطرات‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫پرتال‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬Cross-site script (XSS) ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫مقابله‬file include RFI ‫پورتال‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫عبور‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫محافظت‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ‫بهمراه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫پانل‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫برای‬ ‫ناموفق‬ ‫موذیانه‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫کلیه‬ ‫ثبت‬IP‫دیگر‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ‫آنال‬ ‫فروشگاه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫چندگانه‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ‫بسیار‬ ‫چندالیه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫کاربران‬ ‫امن‬ ‫پانل‬ ‫و‬ ‫ین‬ ‫فروشگاه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫پرسنل‬ ‫عبور‬ ‫کلمات‬ ‫کلیه‬ ‫ویژه‬ ‫شدن‬ ‫کد‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫اینترنتی‬ ‫رقبا‬ ‫معرفی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫مجموشه‬ ‫رقبای‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقات‬ ‫طی‬
 • 21. 21 ‫مجموعه‬ ‫نام‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ https://www.digikala.com ‫کاال‬ ‫دیجی‬ http://www.mrghasab.com/ ‫م‬‫س‬‫قصاب‬ ‫تر‬ http://www.shahrvand.ir/ ‫شهروند‬ https://mactoos.com ‫مکتوس‬ https://beroozresaan.com ‫بهروزسا‬‫ن‬ https://okala.com ‫اکاال‬ https://final.ir ‫فینال‬ ttps://www.ibiar.com ‫بیار‬ ‫ای‬ ‫روز‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫لیست‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اسامی‬ ‫این‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫من‬ ‫بررسی‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫رو‬. ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کاال‬ ‫دیجی‬ ‫همانند‬ ‫سایتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬‫فروش‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ‫وب‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫توانسته‬ . ‫نماید‬ ‫هدایت‬ ‫گوشت‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گوشت‬ ‫فروش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫که‬ ‫قصاب‬ ‫مستر‬ ‫سایت‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریات‬ ‫توانسته‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫رتبه‬ ‫هم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سئو‬ ‫جذب‬ ‫سایت‬ ‫در‬. ‫نماید‬ ‫تا‬ ‫اما‬ ‫دارند‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گوشت‬ ‫محصوالت‬ ‫فقط‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رقبا‬ ‫بقیه‬ . ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫وب‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ندیدم‬ ‫را‬ ‫فعالیتی‬ ‫نوع‬ ‫هیچ‬ ‫من‬ ‫لحظه‬ ‫این‬
 • 22. 22 ‫سئو‬ ‫سئو‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫صلیترین‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سئو‬‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ .‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫یعنیبهینه‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ااایت‬‫سا‬ ‫کنیم‬ ‫کاری‬‫اای‬‫کسا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫ااد‬‫باشا‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫کلیدی‬ ‫یت‬‫ساااا‬ ‫ند‬‫بتوا‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫جام‬‫ان‬ ‫مان‬‫کاری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ااتجویی‬‫جسا‬‫ند‬‫ک‬ ‫یدا‬‫پ‬ ‫رو‬ ‫ما‬. ‫که‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کرد‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫پیشنهادی‬ ‫کلمات‬‫اک‬ ‫پیوست‬ ‫در‬‫س‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫ل‬.
 • 24. 24 ‫مجمو‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫دارد‬ ‫موفقیت‬ ‫ااد‬‫قصا‬ ‫که‬ ‫گروهی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫تیم‬ ‫هر‬‫ع‬‫ای‬ ‫ه‬‫از‬‫در‬ ‫زبده‬ ‫نیروهای‬ ‫داش‬ ‫اختیار‬‫ت‬‫برای‬ . ‫باشد‬ ‫ه‬‫مجمو‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫موفقیت‬‫ع‬‫دیجی‬ ‫ه‬‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫پروتئین‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫اک‬‫ا‬‫کم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫بتوانیم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫یم‬‫دار‬ ‫ای‬ ‫اه‬‫ا‬‫حرف‬ ‫تیم‬‫مجمو‬‫اه‬‫ا‬‫ع‬‫دهیم‬ ‫اااد‬‫رشا‬ ‫را‬. ‫جدول‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫باشااد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫ایی‬ ‫اولیه‬ ‫تیم‬ ‫من‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫سمت‬ ‫درباره‬ ‫توضیحاتی‬‫ام‬ ‫داده‬ ‫آنها‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫افراد‬. ‫سمت‬‫جنسیت‬)‫تومان‬ ( ‫ماهیانه‬ ‫حقوق‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افراد‬ ‫تعداد‬ ‫دیجیتال‬ ‫امور‬ ‫مشاور‬ ‫مارکتینگ‬ ‫آقا‬6.000.0001 ‫گرافیست‬‫خانم‬1.500.0001 ‫کار‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬‫آقا‬ / ‫خانم‬2.000.0002 ‫کار‬ ‫سئو‬‫آقا‬ / ‫خانم‬2.000.0002 )‫سایت‬ ‫مدیر‬ ( ‫مستر‬ ‫وب‬‫خانم‬2.000.0001 ‫نویس‬ ‫تبلیع‬‫آقا‬‫مشاور‬1 ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬‫خانم‬1.500.0001
 • 25. 25 ‫گرافی‬‫س‬‫ت‬: ‫و‬ ‫پیگیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فراوانی‬ ‫هنری‬ ‫ذوق‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫که‬ ‫خانم‬ ‫گرافیست‬ ‫یک‬‫ع‬‫القه‬ ‫باشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مند‬. ‫سا‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫خودش‬‫ی‬‫معموال‬ . ‫باشد‬ ‫بنری‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫بنرهای‬ ‫یا‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫باراسالیدر‬ ‫چند‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫پیشنهاد‬‫است‬ ‫این‬ ‫گرافیست‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫ویژه‬‫تحویل‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫در‬ ‫دهد‬. ‫قول‬ ‫خوش‬ ‫پیگیر‬ ‫ذوق‬ ‫خوش‬ ‫اخالق‬ ‫خوش‬ ‫محتواکار‬ ‫تولید‬ ‫مجمو‬ ‫برای‬‫ع‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫زیاد‬ ‫گروه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫وسعت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬‫می‬ ‫کار‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬‫وب‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫کسی‬ . ‫باشد‬ ‫محتواهای‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫ع‬‫الی‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تولید‬‫ع‬‫در‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫ات‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطبین‬ ‫اختیار‬. ‫با‬ ‫تا‬ ‫بکند‬ ‫تولید‬ ‫کننده‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫محتواهای‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫وبالگ‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
 • 26. 26 ‫مخاطبین‬ ‫آنها‬ ‫کمک‬‫کنیم‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫ب‬ ‫و‬‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ا‬ ‫کنیم‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫محتوا‬. ‫باشد‬ ‫خالق‬ ‫مهتر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اخالق‬ ‫خوش‬ ، ‫قول‬ ‫خوش‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫یک‬. ‫س‬:‫کار‬ ‫ئو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬2‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫داریم‬ ‫کار‬ ‫سئو‬ ‫سریعترین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫حجم‬‫ممکن‬ ‫زمان‬‫بیاوریم‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایتمان‬. ‫خو‬ ، ‫قول‬ ‫خوش‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سئو‬ ‫یک‬‫ش‬‫باشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫اخالق‬ ‫مستر‬ ‫وب‬: ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫باشاد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیر‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مستر‬ ‫وب‬ ‫بیزنس‬ ‫این‬ ‫تپنده‬ ‫قلب‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫مادر‬، ‫محصوالت‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ، ‫کند‬ ‫مواظبت‬‫تغییرات‬ ، ‫قیمتی‬ ‫تغییرات‬ ‫همانند‬ ‫کاری‬ ‫نیروهایی‬ ‫پیگیری‬ ، ‫پیگیریسفارشات‬ ، ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫سخگویی‬ ‫پا‬ ، ‫سایت‬ ‫باگ‬ ‫سازی‬ ‫برطرف‬ ‫همچنین‬ ‫کار‬ ‫سئو‬ ، ‫محتواکار‬ ‫تولید‬ ، ‫گرافیست‬‫صفحات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫بر‬ ‫همه‬ .... ‫و‬‫ع‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫هده‬.
 • 27. 27 ‫به‬ ‫بودن‬ ‫دلسوز‬ ‫و‬ ‫متعهد‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫ویژگی‬ ‫مهمترین‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫اجتما‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫ع‬‫بزرگترین‬ ‫هستند‬ ‫فعالیت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫بیزنس‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اشتباه‬‫اجتما‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫این‬‫ع‬‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬. ‫یک‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫ظرافت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اما‬‫کارآمد‬ ‫نیروی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫استخدام‬‫اجتما‬‫ع‬‫کند‬ ‫کمک‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ‫ی‬. ‫باشد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫باید‬ ‫اجتماشی‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬. ‫مدیر‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫لینکدین‬ ، ‫پالس‬ ‫گوگل‬ ، ‫توییتر‬ ، ‫تلگرام‬ ، ‫اینستاگرام‬ . ‫نماید‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫که‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫رشد‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫چون‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫تبلیغات‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نماییم‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫با‬ . ‫کنیم‬ ‫جذب‬ ‫مخطاب‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫وظیفه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫مدیر‬‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫باشد‬ ‫می‬
 • 28. 28 ‫تبلیغات‬ ‫ی‬‫از‬ ‫کی‬‫ع‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫تبلیغات‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫وامل‬. . ‫شد‬ ‫نخواهیم‬ ‫دیده‬ ‫نکنیم‬ ‫تبلیع‬ ‫اما‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫بهترین‬ ‫اگر‬ ‫مجمو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫داریم‬ ‫شدن‬ ‫دیده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بودن‬ ‫رقابتی‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫مجازی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬‫ع‬‫ه‬ ‫این‬ ‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫هم‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫اات‬‫اسا‬. ‫نکنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫تبلیغات‬ ‫ااده‬‫شا‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫محتوایی‬ ‫اورت‬‫صا‬ ‫به‬ ‫بنری‬ ‫اورت‬‫صا‬ ‫به‬ ‫تبلیغات‬‫های‬ ‫اایت‬‫سا‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫اورت‬‫صا‬ ‫لف‬‫ت‬‫خ‬‫م‬‫یر‬‫ز‬ ‫یر‬‫تصاااو‬ ‫اد‬‫ا‬‫اانن‬‫ا‬‫هم‬ ‫یی‬‫توا‬‫ح‬‫م‬ ‫اات‬‫ا‬‫یغ‬‫ل‬‫ب‬‫ت‬‫اااد‬‫شا‬ ‫اد‬‫ا‬‫خواهی‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫اویر‬‫تصا‬ ‫دیدن‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫که‬‫ع‬‫در‬ ‫اده‬‫شا‬ ‫معرفی‬ ‫افحه‬‫صا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫کلیک‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نوان‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫سایت‬. ‫خرید‬‫خانواده‬ ‫اطال‬ ‫فرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫آماده‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫ما‬‫ع‬. ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ات‬ ‫اطال‬‫ع‬‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫مانند‬ ‫اتی‬‫و‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫و‬ + ‫آدرس‬ + ‫ملی‬ ‫کارت‬ + ‫خانوادگی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫میدهیم‬ ‫قرار‬ ‫قسمتی‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬‫این‬ . ‫کنند‬ ‫بارگذاری‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫ملی‬ ‫کارت‬
 • 29. 29 ‫اطال‬‫ع‬‫از‬ ‫پس‬ ‫ات‬‫س‬ ‫در‬ ‫ثبت‬‫ا‬‫ی‬‫ت‬‫بررسی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫سفارش‬ ‫محصول‬ ‫مدیران‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬. ‫اقساطی‬ ‫خرید‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫جذب‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫مشتری‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اقساطی‬ ‫خرید‬ ‫کند‬ ‫جذاب‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫همیشه‬‫و‬ ‫بازار‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اما‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجمو‬‫ع‬‫ه‬‫پروتئین‬ ‫دیجی‬‫صحبت‬ ‫را‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫موارد‬ ‫جلسه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫کنیم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کرده‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫سیستم‬ ‫فنی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ولی‬.
 • 30. 30 ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬: ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬: ‫دیجی‬ ‫سایت‬ ‫فعلی‬ ‫محتوای‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫جدید‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پروتین‬30‫حداقل‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫زمان‬ ) ‫فشرده‬ ( ‫کاری‬ ‫روز‬3‫روی‬ ‫بر‬ ‫نفر‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫کار‬ ‫سایت‬ ‫وب‬. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫هزینه‬: 5‫توما‬ ‫میلیو‬‫ن‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫بارگذاری‬ ‫هزینه‬2‫توم‬ ‫میلیو‬‫ان‬ ‫سئو‬: ‫زما‬ ‫سه‬‫پرو‬ ‫یک‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سئو‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫زما‬‫ن‬‫شد‬‫با‬ ‫می‬ ‫بر‬5‫می‬ ‫کاری‬ ‫ماه‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫فریلن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیروها‬ ( ‫شوند‬ ‫جذب‬ ‫یا‬ ‫استخدام‬ ‫الزم‬ ‫نیروهای‬‫س‬‫ر‬ ) ‫کنند‬ ‫کار‬. ‫منزل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫ثابت‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫فریلنسر‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫نیروی‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫اود‬‫ا‬‫ش‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫دفتر‬ ‫یا‬ . ‫شود‬ ‫کاسته‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫ثابت‬