Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

نیمه تاریک وجود نوشته دبی فورد

1 976 vues

Publié le

نیمه تاریک وجود نوشته دبی فورد رواشناسی عرفانی

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

نیمه تاریک وجود نوشته دبی فورد

 1. 1. ‫وجود‬ ‫تاریک‬ ‫نیمه‬ ‫فورد‬ ‫دبی‬ ‫نوشته‬
 2. 2. 1 1‫درون‬ ‫جهان‬ ، ‫بیرون‬ ‫جهان‬ ‫میابد‬ ‫تداوم‬ ‫کنی‬ ‫مقاومت‬ ‫هرچه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬. ‫هر‬‫آ‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تو‬ ‫مالک‬ ،‫نشوی‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫نچه‬. 2‫سایه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫ناپذییرتننی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫مخزنی‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫تاریک‬ ‫نیمه‬‫کذه‬ ‫آنچذه‬ ‫همذه‬ ،‫ماسذت‬ ‫نمذی‬ ‫کذه‬ ‫هذایی‬ ‫ذری‬ ‫چ‬ ،‫نییذنین‬ ‫کنذین‬ ‫مذی‬ ‫وانمود‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫شرمندگی‬ ‫موجب‬ ‫نفذی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫یکایک‬ ،‫دهین‬ ‫نشان‬ ‫خودمان‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫خواهین‬ ‫می‬ ‫جان‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫مقاومت‬ ‫مقابلشان‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫میاید‬ ‫بدمان‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ،‫کنین‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫بودنمان‬ ‫ارزشمند‬ ‫احیاس‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گیرند‬.‫کاهد‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫نذدهین‬ ‫بذودن‬ ‫اجذازی‬ ‫خذود‬ ‫وجذود‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫ما‬ .‫کنین‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫ان‬ ‫پن‬ ‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫انرژی‬ ‫ننیجه‬ ‫تذش‬ ‫با‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫یاتت‬ ‫تاریکی‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫آرزو‬ ‫ترد‬ ‫که‬ ‫رضاینی‬ ‫و‬ ‫شادمانی‬ ‫می‬ ‫حقیقی‬ ‫روشنایی‬ ‫به‬ ‫راهی‬ ‫خود‬ ‫یکپارچه‬ ‫وجود‬ ‫کشف‬ ‫رای‬ ‫در‬‫گشایین‬. ‫را‬ ‫کیذانی‬ ‫ذت‬ ‫قا‬ ‫هذیط‬ ‫بپوشذانن‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫تا‬ ‫بودم‬ ‫کردی‬ ‫تش‬ ‫سخت‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ...‫میکردند‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫کاسنی‬ ‫که‬ ‫نداشنن‬ ‫چیذز‬ ‫همذه‬ ‫بذود‬ ‫آنگونذه‬ ‫چیذز‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ،‫بودم‬ ‫اتنادی‬ ‫اگر‬ ‫منعارف‬ ‫بییار‬ ‫دام‬ ‫در‬ ‫من‬ .‫شدم‬ ‫می‬ ‫خوشبخت‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫درست‬ ،‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫گزاتی‬ ‫ای‬ ‫ب‬ ‫بودن‬ ‫نقص‬ ‫بی‬ ‫برای‬ ‫کوشش‬‫انیذان‬ ‫دادن‬ ‫ذرار‬ ‫سرمشق‬ ‫منجر‬ ‫ما‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫احیاسی‬ ،‫ذهنی‬ ،‫جیمانی‬ ‫نیروی‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نقص‬ ‫بی‬ .‫شود‬
 3. 3. 2 ،‫شذمارند‬ ‫نمی‬ ‫مقدم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هیچگای‬ ،‫سرقان‬ ،‫اعنیاد‬ ،‫بیخوابی‬ ،‫اتیردگی‬ ‫با‬ ‫اتراد‬ ‫خشذن‬ ،‫رویاها‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫علت‬ ‫دانند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫خشمگین‬ ‫گای‬ ‫هیط‬ ‫آرزوها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اندوی‬ ،‫ها‬‫آنذان‬ ،‫اند‬ ‫کردی‬ ‫میدود‬ ‫ذهنشان‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫اعماق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫خذو‬ ‫ذای‬ ‫آدم‬ ‫چون‬ ‫دهند‬ ‫رار‬ ‫آخر‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شدی‬ ‫تربیت‬ ‫اینگونه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫دارای‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬‫مو‬‫دارین‬ ‫که‬ ‫خصوصینی‬ ‫و‬ ‫احیاس‬ ‫هر‬ ،‫است‬ ‫هبنی‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫رهنمون‬ ‫یگانگی‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫روشن‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫پا‬ ‫همه‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫درون‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫سخ‬ 3‫ماست‬ ‫درون‬ ‫جهان‬ ‫ماست‬ ‫بینه‬ ‫های‬ ‫اتاق‬ ‫همان‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دیگران‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫م‬ ،‫دارد‬ ‫جای‬ ‫ما‬ ‫درون‬ ‫عالن‬ ‫کل‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫همه‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫نخا‬ .‫کنین‬ ‫می‬ ‫ترامو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ع‬ ‫وا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫کنین‬ ‫ترامو‬ ‫را‬ ‫زنذدی‬ ‫ذا‬ ‫آن‬ ،‫دارد‬ ‫مذا‬ ‫کنذونی‬ ‫عیذت‬ ‫وا‬ ‫در‬ ‫ذوی‬ ‫بییار‬ ‫تاثیر‬ ،‫ما‬ ‫ان‬ ‫پن‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫مذا‬ ‫بذوا‬ ‫مذورد‬ ‫شذاید‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫توجه‬ ‫تا‬ ‫کوشند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هینند‬ ‫آمیزند‬ ‫هن‬ ‫در‬ ‫وجودمان‬ ‫تمامیت‬ ‫و‬ ،‫بشوند‬ ‫ع‬ ‫وا‬ ‫بیزار‬ ‫ها‬ ‫احمق‬ ‫از‬ ‫اکنون‬ ،‫نباشد‬ ‫احمق‬ ‫بود‬ ‫گرتنه‬ ‫تصمین‬ ‫بچگی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مایک‬ ‫مثش‬ .‫بود‬‫آن‬ ‫بنوانذد‬ ‫تذا‬ ‫کذرد‬ ‫مذی‬ ‫جذی‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫احمق‬ ‫آگاهانه‬ ‫نا‬ ‫مارک‬ .‫کند‬ ‫ا‬ ‫تجربه‬ ، ‫بود‬ ‫کردی‬ ‫قرد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫جنبه‬‫اشذنباها‬ ‫توانیذت‬ ‫نمذی‬ ‫چون‬ .‫پنداشت‬ ‫می‬ ‫احمق‬ ‫را‬ ‫شدند‬ ‫می‬ ‫اشنبای‬ ‫مرتکب‬ ‫که‬ ‫اترادی‬ ،‫ببخشد‬ ‫را‬ ‫خود‬
 4. 4. 3 ‫تم‬ ‫کذه‬ ‫کنذد‬ ‫مذی‬ ‫هذدایت‬ ‫سذمنی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫همواری‬ ‫هینی‬ :‫ی‬ ‫ال‬ ‫انون‬ ‫یک‬‫امیذت‬ .‫بپییرین‬ ‫را‬ ‫وجودمان‬ ‫شدی‬ ‫ترامو‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫ما‬‫مذی‬ ‫انعکاس‬ ‫را‬ ‫وجودمان‬ .‫کنین‬ ‫می‬ ‫جی‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫دهد‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ربانی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یکایک‬‫که‬ ‫نباشین‬ ‫حاضر‬ ‫ما‬ ‫اگر‬ ‫محب‬ ‫این‬‫ت‬‫در‬ ‫را‬ ‫کذار‬ ‫این‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫دارین‬ ‫اننظار‬ ‫چگونه‬ ‫کنین‬ ‫خودمان‬ ‫وجود‬ ‫نثار‬ ‫را‬ .‫بکند‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫وجودمذان‬ ‫در‬ ‫بایذد‬ ‫خذود‬ ‫بذه‬ ‫نیذبت‬ ‫عشق‬ ،‫هینین‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همانگونه‬ ‫هینی‬ .‫بیرون‬ ‫و‬ ‫درون‬ .‫گیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سطوح‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫رسوخ‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫بخشی‬ ‫هر‬ ‫بنوانین‬ ‫تا‬ ،‫کنین‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫تمامیت‬ ‫به‬ ‫باید‬‫ی‬‫هی‬ ‫ل‬‫آگاهانه‬ ‫نین‬ .‫کنین‬ ‫دگرگون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشنن‬ ‫دوست‬ ‫با‬‫آ‬‫را‬ ‫اتذراد‬ ‫همذه‬ ‫تذوانین‬ ‫می‬ ‫وجودمان‬ ‫تمامی‬ ‫گرتنن‬ ‫غو‬ .‫بدارین‬ ‫آغو‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بدارین‬ ‫دوست‬ 4‫خود‬ ‫آوردن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫چنانکه‬ .‫است‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫آگاهانه‬ ‫نا‬ ‫رتنار‬ ‫ارادی‬ ‫غیر‬ ‫دادن‬ ‫نیبت‬ ‫تراتکنی‬ ً‫ا‬‫ع‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫القا‬ ‫ما‬ ‫به‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬ ‫در‬،‫ما‬ ‫نه‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫برخی‬،‫دیگران‬ ‫کامل‬‫آ‬‫وی‬ ‫ن‬‫ژگ‬‫دارنذد‬ ‫نیاز‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫ی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تحریک‬‫آن‬ ‫ننیجه‬ ‫در‬‫چه‬‫که‬‫خود‬ ‫در‬‫می‬ ‫نیبت‬ ‫سایرین‬ ‫به‬ ‫کردین‬ ‫قرد‬ .‫دهین‬
 5. 5. 4 ‫پذی‬ ‫رای‬ ‫ذا‬ ‫تن‬ ،‫گذویین‬ ‫مذی‬ ‫درو‬ ‫خودمذان‬ ‫به‬ ‫درونی‬ ‫احیاسا‬ ‫درباری‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫احی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بردن‬.‫است‬ ‫دیگران‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مشاهدی‬ ‫اسا‬ ‫نمذی‬ ‫را‬ ‫خذود‬ ‫وجذود‬ ‫تکبذر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رنجن‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫شما‬ ‫تکبر‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫دهذن‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫کنونی‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫تکبری‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫این‬ ،‫پییرم‬ .‫کنن‬ ‫می‬ ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫دهن‬ ‫بروز‬ ‫آیندی‬ ‫در‬ ‫توانن‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫تکبری‬ ‫یا‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫هر‬ ‫پییر‬ ‫با‬‫نخذواهین‬ ‫اتصذالی‬ ‫ویژگذی‬ ‫آن‬ ‫دارای‬ ‫اتذراد‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫خود‬ .‫کرد‬ ‫مذی‬ ‫مذنعکس‬ ‫مذا‬ ‫بذه‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫پیوسنه‬ ‫که‬ ‫بزرگییت‬ ‫آیینه‬ ‫ان‬ ‫ج‬ .‫کند‬ .‫هینند‬ ‫کامل‬ ‫خصائل‬ ‫تمامی‬ ‫و‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دالیلی‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫خصلنی‬ ‫هر‬ ‫سذر‬ ‫مذا‬ ‫از‬ ‫مادرمذان‬ ‫و‬ ‫پذدر‬ ‫به‬ ‫نیبت‬ ،‫واکنش‬ ‫مبنای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رتناری‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫بیشنر‬ ‫میزند‬.‫است‬ ‫منفاو‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫تقط‬ )‫نباشین‬ ‫بودند‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫آنگونه‬ ‫خواهین‬ ‫می‬ ( .‫باشد‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بنواند‬ ‫انیان‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ‫آزادی‬ .‫دهین‬ ‫می‬ ‫نیبت‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫توان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫دیگری‬ ‫همانند‬ ‫هینید‬ ‫مایل‬ ‫اگر‬‫خود‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫باشید‬ ‫او‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫دارید‬. ‫میبینید‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هینید‬ ‫آن‬ ‫شایینه‬ ‫شما‬.‫باشید‬ ‫داشنه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ً‫ا‬‫حقیقن‬ ‫و‬ ‫دیگران‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫کمنر‬ ‫بپردازید‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫رویاها‬ ‫ساخنن‬ ‫برآوردی‬ ‫به‬ ‫هنگامیکه‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ت‬ ،‫باشین‬ ‫خود‬ ‫رمان‬ ‫که‬ ‫دارین‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬‫ن‬‫هایی‬ ‫جنبه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫رای‬ ‫ا‬ .‫گیرین‬ ‫پس‬ ‫باز‬ ‫این‬ ‫کردی‬ ‫قرد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫آینه‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫هینید‬ ‫من‬ ‫آینه‬ ‫شما‬ ‫کذه‬ ‫آوریذن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫خودمان‬ ‫شاید‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫چه‬ ‫گویین‬ ‫می‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫گاهی‬ .‫کنین‬ ‫چه‬ ‫باید‬
 6. 6. 5 5‫بشناسی‬ ‫را‬ ‫خودت‬ ‫تا‬ ‫بشناس‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫سایه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قشیی‬ ‫روح‬ ‫ما‬ ‫یکایک‬ ‫درون‬،‫از‬ ‫گرتنه‬ ‫نشئت‬ ‫سفالی‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫الکی‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫پوشاندی‬ ‫را‬ ‫قش‬ ‫این‬ ‫ترس‬ ‫س‬‫ا‬ ‫شدی‬ ‫ان‬ ‫پن‬ ‫خو‬ ‫چنان‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫ایه‬‫ذان‬ ‫ج‬ ‫بذه‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ری‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫بیشنر‬ ‫که‬ ‫ند‬ .‫ماست‬ ‫درون‬ ‫وجود‬ ‫مقابل‬ ‫نقطه‬ ‫که‬ ‫دهین‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫راضذی‬ ‫عذا‬ ‫وا‬ ‫اگذر‬ ،‫ببذرین‬ ‫پذی‬ ‫گذویین‬ ‫مذی‬ ‫خودمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫درو‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫سا‬ ‫و‬ ‫شادمان‬‫کذه‬ ‫بدانیذد‬ ‫بایذد‬ ‫کنیذد‬ ‫نمی‬ ‫برآوردی‬ ‫را‬ ‫هاینان‬ ‫آرزو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیینین‬ ‫لن‬ .‫اند‬ ‫شدی‬ ‫شما‬ ‫شما‬ ‫مانع‬ ‫ها‬ ‫درو‬ ‫همین‬ ‫بذر‬ ‫رای‬ ‫سذر‬ ‫بر‬ ‫مانعی‬ ‫صرتا‬ ‫نه‬ ،‫ببینید‬ ‫حفاظی‬ ‫صور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پوسنه‬ ‫باید‬‫آ‬‫وردی‬ ‫شماسذت‬ ‫معنذوی‬ ‫پیشذبرد‬ ‫بذرای‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫قرحی‬ ‫بیرونی‬ ‫پوسنه‬ .‫آرزوهاینان‬ ‫شدن‬. ‫و‬ ‫راهنمای‬ ‫نقشه‬ ‫ما‬ ‫پوسنه‬‫آنچذه‬ ‫تمذام‬ ‫هذا‬ ‫پوسذنه‬ ‫ایذن‬ .‫تعذالی‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫یژی‬ .‫دارند‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باشین‬ ‫خواهین‬ ‫نمی‬ ‫آنچه‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫هینین‬ ‫وجو‬ ‫هنگامیکه‬‫د‬‫ترو‬ ‫ها‬ ‫نقا‬ ‫و‬ ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کامل‬‫بریزد‬‫را‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫وجود‬ ، ‫دیگر‬ ،‫دهید‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫به‬‫سایرین‬ ‫از‬ ‫کمنر‬ ‫یا‬ ‫بیشنر‬ ‫کنید‬ ‫تظاهر‬ ‫ندارید‬ ‫نیاز‬ ‫د‬ ‫زیرا‬ .‫هینید‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫همنراز‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫اتراد‬ ‫یکایک‬ ‫صور‬ ‫این‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫پوسنه‬"‫من‬".‫شذود‬ ‫مذی‬ ‫ایجاد‬ ‫ما‬ ‫آا‬ ‫ایدی‬"‫مذن‬"‫از‬ ‫منمذایز‬ ‫خذود‬ ‫آن‬ .‫میذاورد‬ ‫وجذود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫روح‬ .‫است‬ ‫دیگران‬ ‫وجودمان‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫گردد‬ ‫ایجاد‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بین‬ ‫یگانگی‬ ‫این‬ ‫هنگامیکه‬‫می‬ ‫یکی‬ ‫دنیا‬ ‫و‬ .‫شوین‬ ‫زیذرا‬ ،‫کننذد‬ ‫نمذی‬ ‫پیشرتت‬ ‫چندان‬ ‫شان‬ ‫سایه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫پردی‬ ‫رای‬ ‫در‬ ‫اتراد‬ ‫بیشنر‬ ‫خودشان‬ ‫با‬ ‫نمیخواهند‬‫پذییرا‬ ‫را‬ ‫بذد‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫خو‬ ‫چه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫شما‬ ‫شوید‬"‫من‬"‫دیگ‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫احیاس‬.‫ندارد‬ ‫درتی‬ ‫ر‬
 7. 7. 6 ‫است‬ ‫کاذبی‬ ‫هویت‬ ‫من‬‫نبود‬ ‫من‬ ‫بنابراین‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫تظاهر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دانش‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫حقیقی‬،‫باشند‬ ‫صادق‬"ِ‫ن‬‫م‬"‫از‬ ‫را‬ ‫ذدر‬ ‫نییذت‬ ‫مایذل‬ ‫مذا‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ .‫بدهد‬ ‫دست‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ننیجه‬ ‫با‬ ‫همرای‬ ‫خود‬ ‫حقیقی‬ ‫وجود‬ ‫مذی‬ ‫کذه‬ ‫را‬ ‫کیذی‬ ‫تذا‬ ‫بطلبیذد‬ ‫مبارزی‬ ‫به‬ ‫هینید‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫گمان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کیی‬ ‫آن‬ .‫نمایید‬ ‫آشکار‬ ‫بشوید‬ ‫توانید‬ ‫ا‬ ‫هنگامی‬ ‫تقط‬ ‫ما‬،‫ترسین‬ ‫می‬ ‫بازخورد‬ ‫ز‬‫درو‬ ‫خودمذان‬ ‫به‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫دانین‬ ‫می‬ ‫که‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫منوجه‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫دادی‬ ‫تریب‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ .‫این‬ ‫گفنه‬ ‫صذرف‬ ‫زیذادی‬ ‫انرژی‬ ‫مجبوری‬ ،‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫موردی‬ ‫کردن‬ ‫ان‬ ‫پن‬ ‫برای‬ ‫تو‬ .‫کنی‬ ‫باشین‬ ‫هماهنگ‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫هنگامیکه‬،.‫بود‬ ‫خواهین‬ ‫هماهنگ‬ ‫همه‬ ‫با‬ 08‫از‬ %.‫است‬ ‫کشم‬ ‫بدون‬ ‫ما‬ ‫ارتباقا‬ 6‫هستم‬ ‫آن‬ ‫من‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫پرسش‬ ‫سه‬‫یک‬‫تملذک‬ ‫کذه‬ ‫اسذت‬ ‫آن‬ ‫نشانگر‬ ،‫ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ان‬ ‫پن‬ ‫ای‬ ‫ویژگی‬‫آ‬:‫اید‬ ‫کردی‬ ‫غاز‬ o‫ام؟‬ ‫دادی‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫رتنار‬ ‫این‬ ‫گیشنه‬ ‫در‬ ‫گای‬ ‫هیط‬ ‫آیا‬ o‫میدهن؟‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫رتنار‬ ‫این‬ ‫اکنون‬ ‫آیا‬ o‫ا‬ ‫توانن‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫آیا‬‫بدهن؟‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫رتنار‬ ‫ین‬ ،‫کنیذد‬ ‫سذخنگیری‬ ‫اسذت‬ ‫الزم‬ ‫مذورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫هینید‬ ‫ربان‬ ‫م‬ ‫باخود‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫ندارید‬ ‫اننظار‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫آنگونه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باشید‬ ‫مشناق‬
 8. 8. 7 ‫کنید‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫بدهید‬ ‫کاتی‬ ‫زمان‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫آرید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کامل‬ ‫توان‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫کذه‬ ‫را‬ ‫هذایی‬ ‫ویژگذی‬ ‫آن‬ ‫بایذد‬ ، .‫گیرید‬ ‫پس‬ ‫باز‬ ‫اید‬ ‫دادی‬ ‫نیبت‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کردی‬ ‫ان‬ ‫پن‬ ‫یا‬ ‫قرد‬ ‫که‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫جی‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اترادی‬ ‫پییرین‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫جنبه‬ ‫که‬ ‫مادامی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫هیذنین‬ ‫کیذی‬ ‫چه‬ ‫عا‬ ‫وا‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫تش‬ ‫در‬ ‫پیوسنه‬ ‫هینی‬ ‫یاری‬.‫شوین‬ ‫یکپارچه‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫دوباری‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫مان‬ ‫کنیذد‬ ‫سذعی‬ ،‫کنیذد‬ ‫تمرکز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫آزار‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫حاالتی‬ ‫بر‬ ،‫تملک‬ ‫برای‬ .‫کنیذد‬ ‫بررسذی‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫یکایک‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫میاید‬ ‫بدتان‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫تا‬ ‫شوید‬ ‫مالک‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫جنبه‬ ‫این‬ ‫یکایک‬ ‫باید‬ ‫رحاا‬ ‫ب‬ ‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫سخنی‬ ‫سر‬ ‫هرچه‬ ‫به‬.‫برسید‬ ‫دلخوای‬ ‫ننیجه‬ ‫امنحذان‬ ‫خود‬ ‫تن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کنی‬ ‫آنکه‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ ،‫بگیرید‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫یکایک‬ .‫شود‬ ‫شما‬ ‫مناسب‬ ‫تا‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫ببینید‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫اید‬ ‫کردی‬ ‫قرد‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫داشنن‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اترادی‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫ببینید‬‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ .‫شوید‬ ‫ائل‬ ‫تمایز‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫خودتان‬ ‫رتنار‬ ‫بین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بدانید‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ّ‫ی‬‫من‬ ‫ندهید‬ ‫اجازی‬.‫دهد‬ ‫جلوی‬ ‫موثق‬ ‫را‬ ‫رتنارتان‬ ‫شما‬ ‫ت‬ ‫مذی‬ ‫خذود‬ ‫در‬ ‫کذه‬ ‫بپذییرد‬ ‫دیگذران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هذایی‬ ‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تقط‬ ‫شخص‬ .‫پییرد‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫آنچه‬)‫خواهید‬ ‫توانید(نمی‬.‫باشید‬ ‫که‬ ‫گیارد‬ ‫نمی‬ ‫باشید‬ "‫هنگ‬"،‫بذود‬ ‫ناراحذت‬ ‫بشد‬ ‫آمد‬ ‫می‬ ‫دیر‬ ‫رار‬ ‫سر‬ ‫همیشه‬ ‫دوسنش‬ ‫اینکه‬ ‫از‬‫مذا‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ،‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫اهمینی‬ ‫اما‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دیر‬ ‫همیشه‬ ‫خود‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫شدین‬ ‫منوجه‬ ‫است‬ ‫شدی‬ ‫چه‬ ‫مگر‬ ،‫آمدم‬ ‫دیر‬ ‫یقه‬ ‫د‬ ‫چند‬‫بذار‬ ‫زیذر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫توجیه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫؟‬ ‫خو‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫منیت‬ .‫است‬ ‫نشناسی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫نشناسی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫اما‬ .‫رتت‬ ‫نمی‬‫حفذ‬ ‫را‬ ‫د‬
 9. 9. 8 .‫شود‬ ‫می‬ ‫ائل‬ ‫تمایز‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫میان‬ ‫کند‬‫در‬ ‫بذود‬ ‫کردی‬ ‫تراتکنی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫باید‬ .‫بپییرد‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫همین‬ ‫آگاهانه‬ ‫نا‬ ‫زیرا‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫منعکس‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ماست‬ ‫درون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ‫بذار‬ ‫خاصذی‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خواهین‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫پد‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫بارها‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫یدار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپییرید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫ا‬‫حقیقن‬ ‫هنگامیکه‬‫آ‬‫معجذزی‬ ‫بگیرید‬ ‫غو‬ ‫در‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫ای‬‫آ‬‫تا‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫لحظه‬ ‫ن‬‫آ‬‫هنگام‬ ‫ن‬‫آ‬‫از‬ ‫یذا‬ ‫بذودی‬ ‫شما‬ ‫یینه‬‫آ‬‫ن‬ ‫توان‬ ‫شما‬ ‫یا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫رتنار‬‫آ‬‫زنذدگی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫اتصالینان‬ ‫هنگامیکه‬ ،‫نخواهید‬ ‫خود‬‫سذایه‬ ‫تا‬ ‫ندارید‬ ‫نیاز‬ ‫کیی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫شود‬ ‫طع‬ .‫کند‬ ‫منعکس‬ ‫براینان‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫تذری‬ ‫سالن‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫اتراد‬ ‫بپییرید‬ ‫را‬ ‫وجودتان‬ ‫از‬ ‫بیشنری‬ ‫ای‬ ‫بخش‬ ‫هرچه‬ .‫گردند‬ ‫می‬ ‫پدیدار‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫سذری‬ ‫سذر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫مقاومت‬ ‫رتناری‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫منوجه‬ ‫هنگامیکه‬ .‫نگیرید‬ ‫به‬ ‫کینه‬ ،‫اند‬ ‫کردی‬ ‫ظلن‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫کردی‬ ‫صرف‬ ‫تراوانی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫بیشنر‬ .‫بگیرین‬ ‫دا‬ .‫است‬ ‫آرزوهاینان‬ ‫شدن‬ ‫برآوردی‬ ‫مانع‬ ‫ا‬ ‫رنجش‬ ‫حف‬ ‫و‬ ‫داری‬ ‫نگ‬ ‫قی‬ ‫سنگین‬ ‫باری‬ ‫کوله‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫مییر‬ ‫میچیبید‬ ‫نه‬ ‫ک‬ ‫ای‬ ‫زخم‬ ‫به‬ ‫هنگامیکه‬ .‫میکنید‬ ‫کردن‬ ‫ادا‬‫یک‬‫دتع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫صدای‬ ‫با‬ ‫ویژگی‬‫مذا‬ ‫مقاومذت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫ا‬ .‫برود‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫سرمان‬ ‫بر‬ ‫بنرسین‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ...‫بود‬ ‫اتنادی‬ ‫مرگ‬ ‫حاا‬ ‫به‬ ‫تنفر‬ ‫شد‬ ‫از‬
 10. 10. 9 ‫است‬ ‫دشوار‬ ‫وم‬ ‫مف‬ ‫این‬ ‫پییر‬ ‫مان‬ ‫بیشنر‬ ‫برای‬،‫هیچگذای‬ ‫اند‬ ‫دادی‬ ‫یاد‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ .‫نیاورین‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫خودمان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منفی‬ ‫مطالب‬ ‫بایذد‬ ،‫هیذنن‬ ‫ارز‬ ‫بذی‬ ‫کذنن‬ ‫احیذاس‬ ،‫شذوم‬ ‫می‬ ‫بیار‬ ‫خوا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫هینن‬ ‫ارزشمند‬ ‫کنن‬ ‫تاکید‬ ‫خودم‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫ندارم‬ ‫احیاسی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫کنن‬ ‫تظاهر‬ ‫در‬ ‫بایذد‬ ،‫کذنن‬ ‫پیذدا‬ ‫دست‬ ‫بودن‬ ‫ارزشمند‬ ‫احیاس‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫قوا‬ ‫در‬ ‫باشن‬ ‫امیدوار‬ ‫احیاس‬ ‫داشنن‬ ‫زیرا‬ ،‫نیینن‬ ‫ارز‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫کنن‬ ‫تظاهر‬ ‫کار‬ ‫محل‬‫خو‬ ‫ارزشی‬ ‫بی‬ ‫باشذن‬ ‫امیذدوار‬ ‫و‬ ‫باشذن‬ ‫مخفذی‬ ‫بودن‬ ‫ارز‬ ‫با‬ ‫نقا‬ ‫پشت‬ ‫روز‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ .‫نییت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خذود‬ ‫بودن‬ ‫ارز‬ ‫بی‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫نبرد‬ ‫پی‬ ‫درونن‬ ‫به‬ ‫کیی‬ ‫ایذن‬ ‫مذا‬ .‫پاسذت‬ ‫به‬ ‫غوغایی‬ ‫درونن‬ ‫کنن‬ ‫رتنار‬ ‫هینن‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫و‬ ‫بگیرم‬ ‫آغو‬ ‫ار‬ ‫بی‬ ‫درباری‬ ‫و‬ ‫پییرین‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جنبه‬.‫کنین‬ ‫می‬ ‫داوری‬ ‫پیش‬ ‫اتراد‬ ‫بودن‬ ‫ز‬ ‫بیذننی‬ ‫بذا‬ ‫را‬ ‫مذدتوع‬ ‫بوی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫خو‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫حاا‬ ‫تایید‬ ‫اند‬ ‫گفنه‬ ‫ما‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫خواهین‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫مدتوع‬ ‫مزی‬ ‫دوباری‬ ‫بیننی‬ ‫اشق‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بپوشانید‬ ‫ویژ‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫گ‬‫شذمار‬ ‫بذه‬ ‫وجودمذان‬ ‫جز‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بپییرین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منفی‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫آ‬‫نیا‬ ‫دیگر‬ ‫ورین‬‫بی‬ ‫هن‬ ‫هینین‬ ‫ارزشمند‬ ‫هن‬ ‫که‬ ‫دانین‬ ‫می‬ ‫زیرا‬ ،‫ندارین‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫زی‬ ‫شناس‬ ‫وظیفه‬ ‫هن‬ ‫و‬ ‫تنبل‬ ‫هن‬ ،‫زیبا‬ ‫هن‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫هن‬ ، ‫ارز‬ ‫درونمذان‬ ‫در‬ ‫نذزاع‬ ‫آنگذای‬ ‫باشین‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫این‬ ‫توانین‬ ‫می‬ ‫تقط‬ ‫دارین‬ ‫باور‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫باشین‬ ‫درست‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫دارای‬ ‫تقط‬ ‫خواهین‬ ‫می‬ ‫زیرا‬ ،‫یاتت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫شایینگ‬ ‫شما‬،‫کنیذد‬ ‫ابذراز‬ ‫مناسذبی‬ ‫شیوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫احیاسا‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ی‬ .‫شود‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬ ‫آزار‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫نییت‬ ‫درست‬ ‫احیاسا‬ ‫ابراز‬ ‫هنگامی‬ ‫تقط‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫زدن‬ ‫تریاد‬‫صدای‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫بیشنر‬ .‫شوند‬ ‫رها‬ ‫شدی‬ ‫سرکو‬ ‫احیاسا‬ .‫است‬ ‫شدی‬ ‫خفه‬ ‫ما‬ ‫گینر‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ن‬ ‫م‬‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫احیاسا‬ ‫ی‬‫بگیرین‬.
 11. 11. 11 ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫واژی‬‫آ‬‫انگیزی‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫گاهی‬ ،‫نباشین‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫میاید‬ ‫بدمان‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫موهبذت‬ ‫را‬ ‫ذا‬ ‫آن‬ ‫پذس‬ ،‫یذابین‬ ‫دسذت‬ ‫هذایی‬ ‫موتقیذت‬ ‫بذه‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ .‫بشمارین‬ ‫مذی‬ ‫اداری‬ ‫را‬ ‫شذما‬ ‫زنذدگی‬ ‫جنبه‬ ‫آن‬ ،‫پییرید‬ ‫نمی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫جنبه‬ ‫هنگامیکه‬ .‫کند‬ ‫خودما‬ ‫باری‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫عقیدی‬‫ن‬‫احیذاس‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫درباری‬ ‫اگر‬ ،‫است‬ ‫تر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫همه‬ ‫از‬ .‫میدهین‬ ‫دیگران‬ ‫های‬ ‫گفنه‬ ‫به‬ ‫اهمینی‬ ‫ندر‬ ‫به‬ ‫باشین‬ ‫داشنه‬ ‫خوبی‬ ‫هذدر‬ ‫بذه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درونی‬ ‫منابع‬ ‫ع‬ ‫وا‬ ‫در‬ ،‫نباشین‬ ‫چیزی‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫تش‬ ‫هنگامیکه‬ .‫دهین‬ ‫می‬ ‫آشذنی‬ ‫ذا‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیرین‬ ‫یاد‬ ‫وجودمان‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫هینین‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنین‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫پییرین‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارین‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫بگیارین‬ ‫باید‬ .‫کنند‬ ‫زندگی‬ ‫وجودمان‬ ‫در‬ ‫هن‬ ‫کنار‬ ‫پندارین‬ ‫می‬ ‫اشنبای‬ ‫و‬ ‫میکنین‬ ‫محکوم‬ ‫هذیط‬ ‫و‬ ‫کنین‬ ‫نگای‬ ‫چشن‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫خصائل‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫عاشقانه‬ ‫بنوانین‬ ‫هنگامیکه‬ ‫آنگ‬ ‫باشین‬ ‫نداشنه‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫درباری‬ ‫داوری‬ ‫پیش‬ ‫گونه‬‫یکپارچذه‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫کذه‬ ‫باشذین‬ ‫داشنه‬ ‫اقمینان‬ ‫و‬ ‫بردارین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫نقا‬ ‫توانین‬ ‫می‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫قرحی‬ ‫با‬ ‫هینی‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫یکایک‬‫بی‬ ‫توانین‬ ‫می‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫این‬ ‫شدی‬ ‫آتریدی‬ .‫گیرین‬ ‫آغو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درون‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫باشین‬ ‫لرز‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫تان‬ ‫شدی‬ ‫قرد‬ ‫احیاسا‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫نامه‬،‫کنیذد‬ ‫ابذراز‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خشذمنان‬ ‫و‬ ‫بنوییید‬‫ایذن‬ .‫است‬ ‫مفید‬ ‫تان‬ ‫شدی‬ ‫سرکو‬ ‫احیاسا‬ ‫کردن‬ ‫آزاد‬ ‫برای‬ ‫تمرین‬‫جملذه‬ ‫ایذن‬ ‫بذا‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫مینوانید‬.....‫که‬ ‫منفرم‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫من‬ :
 12. 12. 11 7‫تاریک‬ ‫نیمه‬ ‫کشیدن‬ ‫درآغوش‬ .‫بدارین‬ ‫دوست‬ ‫ترساندی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫هرآنچه‬ ‫تا‬ ‫باشین‬ ‫آمادی‬ ‫باید‬ ‫های‬ ‫نارضاینی‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ان‬ ‫پن‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫نور‬ ‫من‬ ‫نذداهای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫شجاع‬ ،‫بگیرید‬ ‫آرام‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫حفاظ‬ ‫و‬ ‫منیت‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ .‫دهید‬ ‫گو‬ ‫درونی‬ ‫اما‬ ،‫شوین‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫هینین‬ ‫چیزهایی‬ ‫تمامی‬ ‫سلطه‬ ‫تحت‬ ‫ما‬ .‫باشین‬ ‫میلط‬ ‫نمیدانین‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫تمامی‬ ‫بر‬ ‫توانین‬ ‫می‬ ‫بر‬‫خودتان‬ ‫مخصوص‬ ‫بگیارید‬ ‫نامی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫روی‬،‫آ‬‫خذود‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نگای‬ ‫مانن‬ ‫ببینید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫را‬‫د‬‫تذ‬ ‫بذه‬ ‫رتنذار‬ ‫این‬ .‫نقو‬ ‫نق‬ ‫نی‬ ‫نی‬‫د‬‫از‬ ‫را‬ ‫مذا‬ ‫زنذدگی‬ ‫ریج‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫کنار‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫سلطه‬ 8‫کن‬ ‫تعبیر‬ ‫نو‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آرزوهایمان‬ ‫شدن‬ ‫برآوردی‬ ‫برای‬‫مذا‬ ‫ایذن‬ ‫اما‬ ،‫کنین‬ ‫دگرگون‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫خواهین‬ ‫می‬ .‫شوین‬ ‫منحوا‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هینین‬ .‫است‬ ‫مان‬ ‫معنوی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫گیری‬ ‫ری‬ ‫ب‬ ‫کلید‬ ‫آرزو‬ .‫باشد‬ ‫بودن‬ ‫گیشنه‬ ‫مانند‬ ‫برای‬ ‫تمایلنان‬ ‫از‬ ‫بیشنر‬ ‫دگرگونی‬ ‫برای‬ ‫تمایشتنان‬ .‫بپییرین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گیشنه‬ ‫باید‬ ‫هینین‬ ‫اکنون‬ ‫دگرگونی‬ ‫خواسنار‬ ‫اگر‬ ‫ما‬ ‫زنذدگی‬ ‫هذای‬ ‫گذزینش‬ ‫و‬ ،‫برمیگیرین‬ ‫خانوادی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بییاری‬ ‫اعنقادا‬ ‫آگاهانه‬ ‫نا‬ ‫ما‬ ‫آ‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫مان‬‫ن‬‫مذن‬ ‫ها‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بپرسین‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫آنکه‬ ‫بی‬ ،‫دهین‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫ا‬ .‫نه‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫نیرومند‬ ‫را‬ ‫آ‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫خودتان‬ ‫به‬ ‫منعلق‬ ‫شما‬ ‫میائل‬ ‫آیا‬‫اید؟‬ ‫بردی‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫نیل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ن‬
 13. 13. 12 ‫بررسی‬ ‫که‬ ‫هرگای‬‫را‬ ‫آگذاهین‬ ،‫شذکنن‬ ‫مذی‬ ‫هن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ .‫شوم‬ ‫رها‬ ‫ام‬ ‫گیشنه‬ ‫از‬ ‫توانن‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دهن‬ ‫می‬ ‫ارتقا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارتقا‬ ‫باالتری‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫آموزد‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫رنج‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫کذه‬ ‫ای‬ ‫گیشنه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تا‬ ‫بدهند‬ ‫بینشی‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫دشواری‬ ‫و‬ ‫کردی‬ ‫خفه‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬،‫اسذت‬ ‫داشذنه‬ ‫نگه‬ ‫دور‬ ‫معنویمان‬ ‫کانون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ .‫سازین‬ ‫رها‬ .‫است‬ ‫دشمن‬ ‫بمنزله‬ ‫نادانان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آموزگار‬ ‫منزله‬ ‫به‬ ‫خردمندان‬ ‫برای‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫هیط‬ ‫و‬ ‫اشنبای‬ ‫هیط‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫همانگونه‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ .‫دوزخ‬ ‫هن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شت‬ ‫ب‬ ‫هن‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ،‫نییت‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫تصادتی‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬.‫دارین‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬ ‫سفر‬ ‫و‬ ‫هینین‬ ‫همنا‬ ‫بی‬ ‫هذای‬ ‫رویذداد‬ ‫تمذامی‬ ‫میذئولیت‬ ‫باید‬ ،‫گیشنه‬ ‫از‬ ‫رهایی‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫به‬ ‫دسنیابی‬ ‫برای‬ .‫بپییرید‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫زندگی‬.‫کردم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫من‬ ‫بگویید‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫بنوانید‬ ‫یعنی‬ ‫داسنان‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫میئولیت‬ ‫پییرتنن‬ ‫با‬"‫مذن؟‬ ‫چذرا‬"‫بذه‬ ‫را‬ "‫سرم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫هن‬ ‫این‬ ،‫داشنن‬ ‫نیاز‬ ‫دسنی‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ‫داد‬ ‫روی‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫رویداد‬ ‫این‬ ‫است‬".‫کنید‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫گیشذنه‬ ‫بذا‬ ‫آنکذه‬ ‫مگذر‬ ‫ببرین‬ ‫پیش‬ ‫جدیدی‬ ‫مییر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫غیر‬ .‫باشین‬ ‫رسیدی‬ ‫صلح‬ ‫به‬ ‫خود‬ .‫گزارم‬ ‫شکر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارم‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رنج‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫گیشنه‬ ‫من‬ ‫مو‬ ،‫گیشنه‬ ‫پییر‬ ‫برای‬‫ناپذییرتننی‬ ‫رویدادهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مثبنی‬ ‫تعابیر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هبت‬ .‫کنید‬ ‫منفی‬ ‫تعابیر‬ ‫جایگزین‬ ‫و‬ ‫بیابید‬ ‫خود‬ ‫نا‬ ‫گیشنه‬ ‫رویدادهای‬‫کنیذد‬ ‫قرد‬ ‫را‬ ‫وجودتان‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫جنبه‬ ‫شدی‬ ‫باعث‬ ‫پییرتننی‬ ‫منفذی‬ ‫جنبه‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫حنی‬ .‫گیرید‬ ‫پس‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫اکنون‬ ‫اما‬ ‫نپییرید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫پییر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫باشد‬‫منضاد‬ ‫جنبه‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫آ‬.‫کنید‬ ‫شکوتا‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ن‬
 14. 14. 13 ‫اسذت‬ ‫تذر‬ ‫سذادی‬ ‫ذا‬ ‫او‬ ‫گاهی‬ .‫برگزینید‬ ‫نیروبخش‬ ‫تعابیری‬ ‫هینید‬ ‫میئوا‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫تکذراری‬ ‫رویدادهای‬ ‫وع‬ ‫و‬ ‫منفی‬ ‫نگر‬ ‫اینگونه‬ ‫اما‬ .‫آورید‬ ‫بشمار‬ ‫ربانی‬ ‫را‬ ‫خود‬ .‫میکند‬ ‫تضمین‬ ‫نق‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫ما‬‫ص‬‫که‬ ‫ندارین‬ ‫را‬ ‫شجاعت‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ترسین‬ ‫می‬ ‫بودن‬‫بپیی‬‫ر‬‫حذاالتی‬ ‫آن‬ ‫ین‬ ‫در‬ ،‫میدانین‬ ‫بد‬ ‫بییار‬ ‫دیگران‬ ‫در‬ ‫که‬‫وجذود‬ ‫در‬ ‫کذه‬ ‫هیذنند‬ ‫مذواردی‬ ‫همان‬ ‫ع‬ ‫وا‬ .‫دانین‬ ‫می‬ ‫بد‬ ‫خودمان‬ ‫مذی‬ ‫را‬ ‫خذود‬ ‫های‬ ‫موهبت‬ ‫ترین‬ ‫ارزشمند‬ ‫که‬ ‫ترسین‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫قرد‬ ‫از‬ ‫آنچنان‬ ‫ما‬ .‫شوین‬ ‫ع‬ ‫وا‬ ‫محبو‬ ‫تا‬ ‫تروشین‬ ، ‫هو‬ ‫شایینه‬ ‫من‬ .‫خواهن‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫عظمنن‬ ‫و‬ ‫بزرگی‬ ‫من‬ ،‫کاتییت‬ ‫دیگر‬‫و‬ ‫اسنعداد‬ .‫هینن‬ ‫خود‬ ‫الوهیت‬ ‫است‬ ‫دائمی‬ ‫سایه‬ ‫کشف‬ ‫روند‬،‫خذود‬ ‫بعدی‬ ‫الیه‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫برداشنه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫نشذان‬ ‫کذه‬ ‫اسذت‬ ‫خطذری‬ ‫عشمذت‬ ‫کنیذد‬ ‫می‬ ‫احیاس‬ ‫که‬ ‫رنجشی‬ ‫و‬ ‫آزردگی‬ ‫هر‬ .‫دارد‬ ‫اتصالی‬ ‫شما‬ ‫انرژی‬ ‫هنوز‬ ‫میدهد‬ ‫تو‬ ‫تمامی‬ ‫وسعت‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫نه‬ ‫پ‬ ‫در‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫بیاموزین‬ ‫باید‬ ‫ما‬‫کنین‬ ‫زندگی‬ ‫انیان‬ ‫ان‬ .‫نکنین‬ ‫ناراحنی‬ ‫احیاس‬ ‫بابت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پذییرا‬ ‫را‬ ‫روشذنایی‬ ‫بنذوانین‬ ‫تذا‬ ‫بگذرین‬ ‫آغو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تاریکی‬ ‫کامل‬ ‫قور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫شوین‬
 15. 15. 14 9‫بدرخشد‬ ‫وجودت‬ ‫نور‬ ‫بگذار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ،‫هینین‬ ‫ناتوان‬ ‫که‬ ‫نییت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ترس‬ ‫ترین‬ ‫عمیق‬ ‫حقیر‬ ‫را‬ ‫خود‬ .‫هینین‬ ‫توانا‬ ‫حد‬.‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ان‬ ‫ج‬ ‫به‬ ‫کمکی‬ ‫شمردن‬ ‫منجلی‬ ‫شماست‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خداوندی‬ ‫جشا‬ ‫و‬ ‫شکوی‬ ‫تا‬ ‫اید‬ ‫آمدی‬ ‫دنیا‬ ‫به‬ ‫شما‬ .‫سازید‬ ‫آزادی‬ ‫موجذب‬ ‫خذود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ،‫باشین‬ ‫شدی‬ ‫رها‬ ‫هایمان‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫هنگامیکه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫دیگران‬ ‫باشذید‬ ‫توانیذد‬ ‫مذی‬ ‫آنچه‬ ‫تدای‬ ‫هینید‬ ‫را‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ن‬ ‫م‬ .‫کنید‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ترس‬ ‫بی‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جیت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ،‫بشناسین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫موهبت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اسنعداد‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫برآیین‬ ‫خود‬ ‫همنایی‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ‫تذاریکی‬ ‫هن‬ ‫هینین‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫حقیقی‬ ‫داشنن‬ ‫دوست‬ ‫برای‬ ‫بگی‬ ‫آغو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫روشنایی‬ ‫هن‬.‫رین‬ ‫ذا‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫ا‬ ‫تن‬ ،‫هینید‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫همه‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫پیی‬ ،‫آورید‬ ‫بیرون‬ ‫انگای‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬‫ر‬‫آغو‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫ا‬ .‫بگیرید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫ویژگی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫بنوانید‬ ‫اگر‬‫دادی‬ ‫نشذان‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اید‬‫مالک‬ ‫آنگای‬ ‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شرایطی‬‫آ‬‫ویژگذی‬ ‫ن‬ .‫اید‬ ‫شدی‬ .‫دریابین‬ ‫را‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ ‫موهبت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بعدی‬ ‫گام‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫درد‬ ‫احیاس‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫در‬‫پییرتنن‬‫ایذن‬ ‫کذردی‬ ‫قذرد‬ ‫کذه‬ ‫صذفاتی‬ ‫برخی‬ ‫سذلطه‬ ‫از‬ ‫بنوانیذد‬ ‫تذا‬ ‫بمانید‬ ‫آن‬ ‫با‬ ،‫شدید‬ ‫رو‬ ‫روبه‬ ‫درد‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ،‫است‬ ‫ضروری‬
 16. 16. 15 ‫ا‬‫موجذب‬ ‫را‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ ‫دتعا‬ ‫به‬ ‫واژی‬ ‫یک‬ ‫تکرار‬ ‫عمل‬ .‫یابید‬ ‫نجا‬ ‫شادی‬ ‫یا‬ ‫گنای‬ ‫خجالت‬ ،‫ترس‬ ،‫امیدی‬ ‫نا‬ ،‫خشن‬ ‫دچار‬ ‫شاید‬ ،‫شود‬ ‫می‬،‫هر‬ ‫یا‬ ‫هیجان‬ ‫ک‬ ‫هیط‬ .‫بشوید‬ ‫دیگری‬ ‫احیاس‬‫د‬.‫نییذت‬ ‫غلذط‬ ‫یا‬ ‫درست‬ ‫احیاسا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ام‬‫امذا‬ .‫نکنید‬ ‫ترار‬ ‫آن‬ ‫از‬ .‫بمانید‬ ‫احیاس‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ما‬‫ویژگی‬ ‫تمامی‬ ‫امل‬‫آ‬ ‫هن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هینین‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫زشت‬ ‫های‬‫میخنه‬‫یکی‬ ‫و‬‫شدی‬ .‫اند‬ ،‫کنذین‬ ‫مذی‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫درونی‬ ‫آرامش‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫تراتکنی‬ ‫تمامی‬ ‫گرتنن‬ ‫بازپس‬ ‫با‬ ‫ایذن‬ .‫کذاملین‬ ‫هیذنین‬ ‫کذه‬ ‫همانگونه‬ ‫درست‬ ‫ماند‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫عمیقی‬ ‫آرامش‬ ‫کس‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫تظاهر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پدید‬ ‫هنگامی‬ ‫آرامش‬‫خذود‬ ‫جز‬ ‫دیگری‬ .‫بکشین‬ ‫دست‬ ،‫هینین‬ ‫عیمان‬ ‫وا‬ .‫است‬ ‫بودن‬ ‫انیان‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کردن‬ ‫اشنبای‬ ‫جذو‬ ‫و‬ ‫جیت‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نیازمان‬ ‫مورد‬ ‫عشق‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫شدی‬ ‫تربیت‬ ‫چنان‬ ‫ما‬ ‫بیشنر‬ ‫مذی‬ ‫گذیارین‬ ‫مذی‬ ‫کنذار‬ ‫بیرون‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫هنگامیکه‬ ‫اما‬ ‫کنین‬ ‫می‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫آرامش‬ ‫حقیقی‬ ‫رای‬ ‫که‬ ‫بینین‬‫تذش‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫بروین‬ ‫مان‬ .‫بدهین‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیابین‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫بگیرین‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫کنین‬ ‫می‬ .‫است‬ ‫شدی‬ ‫دتن‬ ‫نیز‬ ‫تواننان‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫شما‬ ‫شدی‬ ‫قرد‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫با‬ ‫همرای‬ ‫خشن‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫مان‬ ‫لب‬ ‫گشودن‬ ‫کلید‬‫خشن‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فنه‬ ‫ن‬ ‫مان‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫اجازی‬ ‫اصلی‬ ‫حیاتی‬ ‫انرژی‬ ،‫شود‬ ‫آزاد‬.‫شود‬ ‫جاری‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫مذی‬ ‫احیذاس‬ ‫تاصذله‬ ‫خذدا‬ ‫و‬ ‫خذود‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫درماندگی‬ ‫احیاس‬ .‫کنید‬ ‫خداونذد‬ ‫کذردن‬ ‫بیذدار‬ ‫بمنزلذه‬ ‫هینین‬ ‫یکی‬ ‫همگی‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫نکنه‬ ‫این‬ ‫آوردن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫درونمان‬ ‫تشذار‬ ‫احیذاس‬ ‫عضوی‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫بدن‬ ‫مخنلف‬ ‫نقاط‬ ‫روی‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫ناراحنی‬ ‫یا‬‫ذا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ،‫کنیذد‬ ‫معطذوف‬ ‫نقذاط‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عاشقانه‬ ‫توجه‬
 17. 17. 16 ‫تشذار‬ ‫احیذاس‬ ‫بگیاریذد‬ ‫و‬ ،‫دادند‬ ‫اقشع‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫ناراحنی‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫تشکر‬ .‫کند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫بدننان‬ .‫بشمارید‬ ‫محنرم‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آنگای‬ ،‫بگیارید‬ ‫احنرام‬ ‫خودتان‬ ‫به‬ ‫سکو‬ ،‫حمام‬ ،‫ماساژ‬ ،‫به‬ ‫مرا‬ ،‫عود‬ ،‫شمع‬ ،‫موسیقی‬ ‫تذان‬ ‫روح‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خو‬ ‫شما‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعنماد‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫ن‬ ‫م‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییه‬ ‫را‬ ‫بذه‬ ‫خذودم‬ ‫بذورزد‬ ‫ذر‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بیاین‬ ‫را‬ ‫کیی‬ ‫تا‬ ‫باشن‬ ‫آن‬ ‫مننظر‬ ‫آنکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ .‫بود‬ ‫مفید‬ ‫بییار‬ ‫حالن‬ ‫بود‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫شیوی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ورزیدم‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫خودم‬ ‫خ‬ ،‫دهن‬ ‫انجام‬ ‫براینان‬ ‫دیگری‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫آنچه‬‫انجذام‬ ‫خودتذان‬ ‫بذرای‬ ‫ودتذان‬ .‫دهید‬ .‫بپییرید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هینید‬ ‫شدن‬ ‫پییرتنه‬ ‫خواهان‬ ‫اگر‬‫چنانچه‬ ‫دهن‬ ‫می‬ ‫وا‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫همذان‬ ‫شمارید‬ ‫محنرم‬ ‫و‬ ‫بدارید‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وجودتان‬ ‫اعماق‬ ‫از‬‫و‬ ‫ذر‬ ‫م‬ ‫سذطح‬ .‫خواند‬ ‫خواهید‬ ‫ترا‬ ‫بیرون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫احنرام‬
 18. 18. 17 11‫زیستن‬ ‫قابل‬ ‫زندگی‬ ‫آرزوهاینان‬ ‫آیا‬‫هاینذان‬ ‫ترس‬ ‫با‬ ‫شجاعانه‬ ‫کنند‬ ‫وادار‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هینند‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫آنقدر‬ ‫شوید؟‬ ‫روبرو‬ ‫حالذت‬ ‫بذه‬ ‫انفعذاا‬ ‫و‬ ‫واگیاری‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نگر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫اننخا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫دگرگون‬ ‫عشق‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫ترس‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ ،‫میئولیت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫تع‬ ‫ت‬ ‫رای‬ ‫سذر‬ ‫بذر‬ ‫مذانعی‬ ‫بذودن‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫محق‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫نیاز‬‫داشذنن‬ ‫ذد‬ ‫ع‬‫میذئولیت‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫در‬ ‫پییرتنن‬.‫ندگییت‬ ‫را‬ ‫کارهذا‬ ‫همین‬ ‫آیا‬ ‫است‬ ‫ماندی‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫عمرتان‬ ‫از‬ ‫مای‬ ‫یک‬ ‫تقط‬ ‫که‬ ‫دانینید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫هینید؟‬ ‫آن‬ ‫مشغوا‬ ‫اکنون‬ ‫هن‬ ‫که‬ ‫کردید‬ ‫می‬ ‫دهید‬ ‫گو‬ ‫خود‬ ‫حقیقت‬ ‫به‬ ‫همواری‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫د‬ ‫منع‬ .‫آورم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هاین‬ ‫خواسنه‬ ‫که‬ ‫دارم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ارز‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫منع‬ ‫شخص‬ ‫هنگامیکه‬ ‫تا‬‫وجذود‬ ‫نشذینی‬ ‫عقذب‬ ‫امکذان‬ ‫و‬ ‫تردید‬ ‫پیوسنه‬ ،‫نشود‬ .‫دارد‬ ‫کذه‬ ‫زمذانی‬ :‫دارد‬ ‫وجذود‬ ‫بنیادین‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫خشق‬ ‫و‬ ‫مبنکرانه‬ ‫اعماا‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میایذد‬ ‫در‬ ‫حرکذت‬ ‫بذه‬ ‫نیز‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫مشیت‬ ‫کند‬ ‫د‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تردید‬ ‫بدون‬ ‫شخص‬ ‫ها‬ ‫رویداد‬ ‫یام‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫انواع‬.‫شنابد‬ ‫می‬ ‫شخص‬ ‫یاری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫نبو‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫باکی‬ ‫بی‬.‫آورد‬ ‫می‬ ‫همرای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سحر‬ ‫مذا‬ ‫نجذا‬ ‫به‬ ‫کیی‬ ،‫کنین‬ ‫اسنفادی‬ ‫هایمان‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هینین‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫نمیاید‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تردتان‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫هدایای‬ ‫هینی‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫زندگی‬ ‫حاا‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ .‫دهد‬
 19. 19. 18 ‫ای‬ ‫نقشذه‬ ‫که‬ ‫کیی‬ ‫آورد؟‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سکه‬ ‫کیی‬ ‫چه‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫ق‬ ‫عمل‬ ‫برای‬‫د‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫کیی‬ .‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫رسالنش‬ ‫که‬ ‫کیی‬ .‫کد‬ ‫رح‬ .‫است‬ ‫قریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حقیقی‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫دسنیابی‬ ‫مییر‬ .‫نماید‬ ‫را‬ ‫اسذت‬ ‫هایمذان‬ ‫خواسذنه‬ ‫سذاخنن‬ ‫بذرآوردی‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫باور‬ ‫تمامی‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫کنین‬ ‫آشکار‬ ‫برنامذه‬ ،‫کنیذد‬ ‫تقیذین‬ ‫بخذش‬ ‫ذر‬ ‫چ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کنید‬ ‫معین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬،‫روزانذه‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ساالنه‬ ،‫ماهیانه‬ ،‫هفنگی‬ .‫گیرند‬ ‫نمی‬ ‫نشا‬ ‫لبنان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هینند‬ ‫ذهنی‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫خواسنه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫شاید‬ .‫است‬ ‫اکنون‬ ‫هن‬ ‫موجود‬ ‫لحظه‬ ‫ا‬ ‫تن‬ ،‫است‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫بییار‬ ‫کشم‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫دارید‬ ‫آرزو‬ ‫که‬ ‫تحولی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬‫آ‬‫بذه‬ ‫نچه‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫خود‬‫اهمیت‬ ‫گویید‬ ‫می‬ ‫گران‬‫هاینذان‬ ‫گفنه‬ ‫به‬ ‫نکردن‬ ‫عمل‬ ‫صور‬ ‫در‬ ،‫دارد‬، .‫نیینید‬ ‫اقمینان‬ ‫ابل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اعشم‬ ‫هینی‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعنماد‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫شکینه‬ ‫دهای‬ ‫ع‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کشمنان‬ ‫با‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫شما‬ ‫گنجینه‬ ‫ترین‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫کشمنان‬ ‫بگیارید‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫خواهید‬ ‫می‬‫خود‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫خود‬ ‫وا‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫ان‬ .‫هینید‬ ‫اقمینان‬ ‫ابل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اعشم‬ ‫هینی‬ ‫و‬ ‫بذه‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دشوار‬ ‫برایمان‬ ‫گویین‬ ‫می‬ ‫درو‬ ‫خودمان‬ ‫به‬ ‫پیوسنه‬ ‫هنگامیکه‬ .‫کنین‬ ‫اقمینان‬ ‫خودمان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫روند‬ ‫یک‬ ‫زندگی‬ ‫مقصود‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬‫الیذه‬ ‫ریخنن‬ ّ‫ی‬‫من‬ ‫های‬.‫دارد‬ ‫نی‬ ‫ر‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬‫باشی‬ ‫داشنه‬ ‫هدتی‬ ‫هر‬ .‫دارین‬ ‫سالنی‬‫ن‬،‫کنین‬ ‫د‬ ‫منع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اگر‬‫که‬ .‫شوید‬ ‫می‬ ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫از‬ ‫آکندی‬ ‫و‬ ‫شادمان‬ ‫سازین‬ ‫برآوردی‬ ‫و‬ ‫بیابین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اسنوار‬ ‫مبنا‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫دارما‬ ‫وم‬ ‫مف‬‫وجود‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫اضاتی‬ ‫بخش‬ ‫هیط‬ .‫ندارد‬‫ه‬‫را‬ ‫مذا‬ ‫کذه‬ ‫آیذین‬ ‫می‬ ‫دنیا‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫ویژی‬ ‫اسنعدادهای‬ ‫و‬ ‫نگر‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫ر‬
 20. 20. 19 ‫نشذدی‬ ‫ابذراز‬ ‫گای‬ ‫هیط‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫شعوری‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تا‬ ‫سازند‬ ‫می‬ ‫ادر‬ .‫کنین‬ ‫شکوتا‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫نخواهین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫دارما‬ ‫در‬ ‫زیینن‬ ‫ی‬ ‫نشانه‬‫زندگی‬‫منفاوتی‬‫بذا‬‫آ‬‫اکنذون‬ ‫نکذه‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫باشین‬ ‫داشنه‬ ‫درین‬‫این‬ ‫بدهین‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫توانین‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫زرگنرین‬ .‫کنین‬ ‫هدایت‬ ‫دارمایشان‬ ‫یاتنن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫میدارد‬ ‫وا‬ ‫شوق‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫به‬ ‫براسنی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫آنچه‬5‫تا‬08‫سپس‬ .‫بنوییید‬ ‫کلمه‬ ‫بنوییید‬ ‫درتمندی‬ ‫عبار‬ ‫ها‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫با‬‫میذی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬‫کذردن‬ ‫بذرآوردی‬ ‫ر‬ .‫نماید‬ ‫حف‬ ‫و‬ ‫هایت‬ ‫روحنان‬ ‫آرزوی‬ ‫شی‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫آشنی‬ ‫و‬ ‫لب‬ ‫گشودن‬ ‫بمنزله‬ ‫سایه‬ ‫در‬ ‫کار‬.‫است‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫طان‬ ‫دیگذران‬ ‫بروی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کنید‬ ‫باز‬ ‫خودتان‬ ‫بروی‬ ‫را‬ ‫لبنان‬ ‫اینکه‬ ‫بمحض‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫باز‬ ‫نیز‬ ‫رو‬ ‫هینید‬ ‫اکنون‬ ‫هن‬ ‫آنچه‬ ‫با‬‫حرکذت‬ ‫واالتذری‬ ‫جایگای‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫برو‬ .‫کنید‬ ‫و‬ ‫سذازد‬ ‫توانمنذد‬ ‫را‬ ‫شذما‬ ‫و‬ ‫کنذد‬ ‫ایجاد‬ ‫شور‬ ‫و‬ ‫سبکی‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بیازید‬ ‫عباراتی‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫روزتان‬

×