Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

فیبرومیالژی چیست

541 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

فیبرومیالژی چیست

  1. 1. ‫چیست‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫فیبرومیالژی‬Fibromyalgia.‫است‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫بدن‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫آن‬ ‫مشخصه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیماری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مزمن‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫فیبرومیالژی‬‫مفصل‬‫میکند‬ ‫گرفتار‬ ‫را‬.‫احساس‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غیروخیم‬ ‫اما‬ ‫مزمن‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ،‫باشد‬ ‫کشیده‬ ‫طول‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫کم‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫درد‬‫شود‬. ‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬‫شود‬2‫تا‬4.‫هستند‬ ‫مبتال‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫درصد‬09‫هستند‬ ‫زن‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مبتالیان‬ ‫درصد‬. ‫تشخیصی‬ ‫تست‬ ‫هیچ‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫برای‬ ‫خونی‬ ‫آزمایش‬ ‫یا‬ ‫رادیوگرافی‬ ‫مانند‬ ‫قطعی‬ ‫بیماری‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫عالئم‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫پزشکان‬ ‫برای‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫تشخیص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مشابهت‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫باشد‬ ‫سختی‬ ‫کار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬. ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آمریکا‬ ‫روماتولوژی‬ ‫متخصصان‬ ‫کالج‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫راهنما‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬. ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫کمر‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫در‬ ،‫بدن‬ ‫چپ‬ ‫طرف‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫طرف‬ ‫هم‬ ‫درد‬ ‫این‬ :‫مزمن‬ ‫منتشر‬ ‫درد‬‫کند‬. ‫کم‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫احساس‬11‫تا‬11( ‫احتمالی‬ ‫حساس‬ ‫نقطه‬0‫و‬ ‫بدن‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تای‬0‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫تای‬ ‫آ‬ ‫فشار‬ ‫هنگام‬ )‫بدن‬‫آنها‬ ‫بر‬ ‫مالیم‬ ‫وردن‬. ‫روش‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫پزشک‬‫بدهد‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫تشخیص‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ها‬. ‫هستند‬ ‫اینها‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ ‫ترین‬ ‫شایع‬: ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫دیگر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روزی‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫بدن‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دردی‬. ‫ر‬ ‫بر‬ ‫حساس‬ ‫نقطه‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫وجود‬‫هستند‬ ‫دردناک‬ ‫مالیم‬ ‫لمس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫وی‬. ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫نیست‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫عالئم‬ ‫کامل‬ ‫فهرست‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫عالئمی‬ .‫کند‬ ‫اختالل‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫روزمره‬ ‫کارکردن‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫عالئم‬. ‫فیبرو‬ ‫کلمه‬ ‫سه‬ ‫اختالط‬ ‫از‬ ‫فیبرومیالژی‬Fibro (‫تاندو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همبندی‬ ‫بافت‬ ‫معنی‬ ‫به‬‫می‬ ‫و‬ )‫میسازد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫رباط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ن‬My (‫به‬ ‫الژیا‬ ‫و‬ )‫است‬ ‫عضله‬ ‫معنی‬Algia (‫تاندون‬ ‫و‬ ‫عضالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دردی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫لغوی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ )‫است‬ ‫درد‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫تاندون‬ ‫و‬ ‫عضله‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫منشا‬ ‫میرسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫توضیحاتی‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫حس‬ ‫ها‬ ‫تاندون‬ ‫و‬ ‫عضالت‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫عصبی‬. ‫چیست‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫علت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫دچار‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫بیماران‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬ .‫نیست‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫علت‬ ‫نوروترانسمیترها‬Neurotransmitters‫م‬ ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫در‬‫نوسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خاصی‬ ‫شیمیایی‬ ‫موارد‬ ‫نوروترانسمیترها‬ .‫یشوند‬ ‫دارند‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫اعصاب‬. ‫سروتونین‬ ‫بنام‬ ‫نوروترانسمیتر‬ ‫یک‬ ‫مقدار‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫در‬Serotonin‫مغری‬ ‫مایع‬ ‫در‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫همچنن‬ .‫میشود‬ ‫کم‬ ‫مغز‬ ‫در‬ ‫نخاعی‬Cerebrospinal fluid‫(ما‬ ‫خود‬‫مغر‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫نخاع‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫اطراف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مایعی‬ ‫نخاعی‬ ‫مغزی‬ ‫یع‬ ‫پی‬ ‫ماده‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫شیمیایی‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باالتری‬ ‫مقادیر‬ )‫هستند‬ ‫ور‬ ‫غوطه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نخاع‬ ‫و‬Substance P‫انتقال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫ماده‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫است‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫درد‬ ‫های‬ ‫پیام‬.
  2. 2. ‫فیبرومی‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫افراد‬ ‫میرسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫دارند‬ ‫معمول‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حساسیت‬ ‫میرسد‬ ‫مغزشان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دردی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫به‬ ‫الژی‬ ‫میکند‬ ‫درد‬ ‫ایجاد‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمیشود‬ ‫درد‬ ‫موجب‬ ‫معمولی‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فشارهایی‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بطوریکه‬ ‫بوده‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫شایعتر‬ ‫برایر‬ ‫هفت‬ ‫زنان‬ ‫در‬ .‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫مردم‬ ‫درصد‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫بیملری‬19‫در‬‫صد‬ ‫سنین‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خانمها‬ ‫از‬ ‫بیماران‬55-25‫میشود‬ ‫دیده‬. ‫چیست‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫خستگی‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫احساس‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫بیماری‬ ‫عالمت‬ ‫مهمترین‬ ‫است‬ ‫بدن‬ ‫مناطق‬ ‫از‬. ‫ای‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫درد‬‫در‬ ‫بیماران‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫احساس‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫گردن‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫احساس‬ ‫بیشترین‬ .‫میکنند‬ ‫درد‬ ‫احساس‬ ‫بدنشان‬ ‫همه‬ ‫است‬. ‫بعضی‬ ‫درد‬ ‫شدت‬ .‫است‬ ‫شدید‬ ‫سوزشی‬ ‫احساس‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫بصورت‬ ‫درد‬ ‫دچار‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫روزهایی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫روزها‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫روزها‬ ‫ه‬ ‫درد‬ ‫شدت‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫است‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫استرس‬‫سرما‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫مچنین‬ ‫از‬ ‫برخاستن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫صبح‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیمار‬ .‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫بدنی‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ ‫بدنش‬ ‫در‬ ‫خواب‬. ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫متعدی‬ ‫نقاط‬ ‫وجود‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫عالئم‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫میشود‬ ‫درد‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫نقاط‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حساس‬ ‫فشار‬ ‫نقاط‬Tender point‫یا‬Trigger point‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫نقاط‬ ‫این‬ .‫میگویند‬ ‫و‬ ‫گردن‬ ‫پشت‬‫مهره‬ ‫ستون‬‫زانو‬ ‫و‬ ‫آرنج‬ ،‫لگن‬ ،‫سینه‬ ‫قفسه‬ ،‫ها‬ ‫شانه‬ ، ‫هستند‬. ‫دهنده‬ ‫آزار‬ ‫بیمار‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫بیماری‬ ‫دیگر‬ ‫عالمت‬ ‫تر‬‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شدید‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫باشد‬09‫دیده‬ ‫بیماران‬ ‫درصد‬ ‫آرامش‬ ‫موجب‬ ‫خواب‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫میشود‬ ‫ایجاد‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫خواب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اختالالتی‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫علل‬ ‫از‬ .‫میشود‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫خواب‬ ‫عمق‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫فرد‬. ‫دارند‬ ‫سبکی‬ ‫خواب‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کم‬ ‫خواب‬ ‫عمق‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫در‬‫احساس‬ ‫شادابی‬ ‫بجای‬ ‫برمیخیزد‬ ‫خواب‬ ‫از‬ ‫وقتی‬ ‫بیمار‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫را‬ ‫شب‬ ‫طول‬ ‫کل‬ ‫اینکه‬ ‫مثل‬ ،‫میکند‬ ‫خستگی‬. ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫تمرکز‬ ‫قدرت‬ ‫بیمار‬ ‫میشود‬ ‫موجب‬ ‫خستگی‬ ‫احساس‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫عصر‬ ‫و‬ ‫بد‬ ‫ها‬ ‫صبح‬ ‫بیماران‬ ‫بسیاری‬ ‫حال‬ ‫افسردگ‬ ‫دچار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بیمار‬ .‫بدهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حافظه‬‫باشد‬ ‫اضطراب‬ ‫یا‬ ‫ی‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫عالئم‬ ‫سردرد‬ ‫میشود‬ ‫بیشتر‬ ‫کردن‬ ‫ادرار‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫شکم‬ ‫نفخ‬ ‫و‬ ‫یبوست‬ ‫گاهی‬ ،‫اسهال‬ ،‫شکم‬ ‫درد‬ ‫شامل‬ ‫عالئمی‬ ‫با‬ "‫پذیر‬ ‫تحریک‬ ‫روده‬ ‫"سندروم‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بیمار‬ ‫عالئم‬ ‫برور‬ 20‫به‬ ‫مبتال‬ ‫بیماران‬ ‫درصد‬‫بیقرار‬ ‫"پای‬ ‫بیماری‬ ‫دچار‬ ‫فیبرومیالژی‬" Restless leg syndrome‫هستند‬. ‫خانمها‬ ‫در‬ ‫دردناک‬ ‫ماهانه‬ ‫عادات‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫انگشتان‬ ‫در‬ ‫گزگز‬ ‫احساس‬ ‫فیبرومیالژی‬ ‫در‬ ‫درد‬ ‫شدت‬ ‫های‬ ‫محل‬

×