Ce diaporama a bien été signalé.

مدیریت منابع اطلاعاتی

3

Partager

Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Chargement dans…3
×
1 sur 58
1 sur 58

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

مدیریت منابع اطلاعاتی

 1. 1. ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫گروه‬ «‫بالکچین‬ ‫فناوری‬» ‫موضوع‬: ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ ‫ودرک‬ ‫بالکچین‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫درس‬ ‫نام‬:‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬:‫الیاسی‬ ‫یوسف‬–‫قبادیان‬ ‫فاطمه‬–‫احمدیان‬ ‫کریم‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫؛گرایش‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫راهنما‬ ‫اساتید‬:‫اصنافی‬ ‫امیرضا‬ ‫دکتر‬–‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫دکتر‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫نیم‬99-1398
 2. 2. ‫میشوید‬ ‫اشنا‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آنچه‬: ❖‫ناپذیری‬ ‫تغییر‬ ‫مفهوم‬ ❖‫شفافیت‬ ‫مفوم‬ ❖‫استقالل‬ ‫مفهوم‬ ❖‫چندجانبه‬ ‫معامالت‬ ❖‫بالکچین‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫شباهت‬ ❖‫دانش‬ ‫بررسی‬ ❖‫هوشمند‬ ‫دادهای‬ ‫قرار‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫دربالکچین‬ ❖‫کمپین‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ❖‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫مدیریت‬ ❖‫قانون‬ ‫اجرای‬ ❖‫موسیقی‬ ‫صنعت‬ ❖‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫ذخیره‬ ❖‫تقلبی‬ ‫داروهای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ❖‫دیجیتال‬ ‫گیری‬ ‫رای‬ ‫برنامه‬ ❖‫مختار‬ ‫خود‬ ‫هوبت‬ ❖‫امالک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫ثبت‬ ‫نظرسنجی‬ ❖‫اموزش‬ ❖‫اشیإ‬ ‫اینترنت‬ ❖‫هوشمند‬ ‫قراردادهای‬
 3. 3. ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫فناوری‬(‫بالکچین‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬)
 4. 4. ‫بالکچین‬ ‫تعریف‬ ‫بالک‬‫چین‬‫فناوری‬‫جدیدی‬‫است‬‫که‬‫دسترسی‬‫به‬‫یک‬‫دفتر‬‫غیرمتمرکز‬‫بسیار‬‫بزرگ‬‫را‬‫فراهم‬‫آورد‬‫می‬.‫بالک‬‫چین‬ ‫محیطی‬‫شفاف‬‫و‬‫غیرقابل‬‫دستکاری‬‫را‬‫برای‬‫ذخیره‬‫ها‬‫داده‬‫فراهم‬‫آورد‬‫می‬‫و‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫نظام‬‫سازی‬‫ذخیره‬‫و‬ ‫دسترسی‬‫به‬‫ها‬‫داده‬‫تحول‬‫یابد‬.‫بالک‬،‫چین‬‫از‬‫مجموعه‬‫هایی‬‫بالک‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫به‬‫وسیله‬‫رمزنگ‬‫اری‬ ‫خاصی‬‫به‬‫یکدیگر‬‫متصل‬‫اند‬‫شده‬‫و‬‫اصطالحا‬‫ای‬‫زنجیره‬‫از‬‫ها‬‫بلوک‬‫را‬‫ایجاد‬،‫اند‬‫کرده‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫این‬‫بلوک‬‫ها‬ ‫ظرفیت‬‫حجم‬‫خاصی‬‫از‬‫داده‬‫را‬‫دارد‬‫و‬‫به‬‫دلیل‬‫همین‬‫های‬‫ویژگی‬‫ذخیره‬،‫سازی‬‫بالک‬‫چین‬‫قادر‬‫است‬‫تا‬‫در‬‫ص‬‫نایع‬ ‫متفاوتی‬‫به‬‫کار‬‫گرفته‬‫شود‬‫و‬‫نظام‬‫ها‬‫آن‬‫را‬‫تغییر‬‫دهد‬.
 5. 5. ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫در‬ ‫ناپذیری‬ ‫تغییر‬ ‫مفهوم‬: ‫به‬‫این‬‫معناست‬‫اگر‬‫داده‬‫ای‬‫به‬‫شبکه‬‫بالک‬‫چین‬‫وارد‬‫شود‬‫نمیتوان‬‫انرا‬‫دستکاری‬‫کر‬‫د‬‫شبکه‬ ‫بالک‬‫چین‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تابع‬‫هش‬‫رمزنگاری‬‫شده‬‫که‬‫این‬‫عمل‬‫را‬‫ا‬‫انجام‬‫میدهد‬‫با‬‫استف‬‫اده‬‫ازاین‬ ‫شبکه‬‫میتوان‬‫کالهبراداری‬‫واختالص‬‫را‬‫ریشه‬‫کن‬‫کرد‬‫واطالعات‬‫در‬‫بالک‬‫چین‬‫قابل‬‫ت‬‫غییر‬‫یا‬ ‫حذف‬‫شدن‬‫نیست‬.
 6. 6. ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫شفافیت‬ ‫مفهوم‬‫بالکچین‬: ‫شفافیت‬‫در‬‫بالک‬‫چین‬‫را‬‫میتوان‬‫عمومی‬‫بودن‬‫داده‬‫ای‬‫موجود‬‫در‬‫بلکچین‬‫معرفی‬‫کرد‬‫چرا‬‫که‬‫این‬‫داده‬‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫بست‬‫ه‬‫کامل‬‫از‬ ‫کل‬‫مجموعه‬‫جداسازی‬‫میشوند‬‫وبه‬‫طور‬‫شفاف‬‫برای‬‫تمام‬‫کاربران‬‫به‬‫نمایمش‬‫در‬‫می‬‫ایند‬‫اما‬‫کاربران‬‫تحت‬‫هیچ‬‫شرایطی‬‫به‬‫ای‬‫ن‬‫مقادیر‬ ‫دسترسی‬‫ندارند‬‫وامکان‬‫تغییر‬‫حذف‬‫ویا‬‫دستکاری‬‫برای‬‫انها‬‫وجود‬‫ندارد‬.
 7. 7. ‫چین‬ ‫بلک‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫استقالل‬ ‫مفهوم‬: ‫یعنی‬‫وتوس‬ ‫ندارد‬ ‫واحدی‬ ‫شکست‬ ‫نقطه‬ ‫وهیچ‬ ‫نیست‬ ‫خاصی‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬‫یک‬ ‫ط‬ ‫میشود‬ ‫کنترل‬ ‫واحد‬ ‫نهاد‬.
 8. 8. ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫مزایای‬ ‫ثبات‬ ‫بسیار‬‫بعید‬‫است‬‫که‬‫بالک‬‫های‬‫تایید‬‫شده‬‫برگردانده‬،‫شوند‬‫یعنی‬‫اینکه‬‫پس‬‫از‬ ‫ثبت‬‫شدن‬‫اطالعات‬‫در‬‫بالک‬،‫چین‬‫حذف‬‫یا‬‫تغییر‬‫آن‬‫به‬‫شدت‬‫دشوار‬‫ا‬‫ست‬. ‫این‬،‫امر‬‫بالک‬‫چین‬‫را‬‫به‬‫فناوری‬‫بسیار‬‫خوبی‬‫برای‬‫ذخیره‬‫سوابق‬‫ی‬‫ا‬‫هر‬ ‫نوع‬‫اطالعات‬‫دیگری‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫حسابرسی‬‫دارد‬‫تبدیل‬،‫کند‬‫می‬‫زیر‬‫ا‬‫اعمال‬ ‫هر‬‫تغییر‬‫ی‬‫قابل‬‫پیگیری‬‫و‬‫رصد‬‫است‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫دائم‬‫در‬‫دفترکل‬‫عمومی‬ ‫و‬‫توزیع‬‫شده‬‫ثبت‬‫شود‬‫می‬. ‫برای‬،‫مثال‬‫یک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫تواند‬‫می‬‫از‬‫فناوری‬‫بالک‬‫چین‬‫برای‬‫جل‬‫وگیری‬ ‫از‬‫اقدامات‬‫کالهبردارانه‬‫از‬‫جانب‬‫کارمندان‬‫خود‬‫استفاده‬‫کند‬.‫در‬‫این‬ ،‫شرایط‬‫بالک‬‫چین‬‫تواند‬‫می‬‫سابقه‬‫ایمن‬‫و‬‫با‬‫ثباتی‬‫از‬‫تمام‬‫تراکنش‬‫های‬‫مالی‬ ‫انجام‬‫شده‬‫در‬‫شرکت‬‫ارائه‬‫دهد‬.‫این‬،‫امر‬‫پنهان‬‫کردن‬‫تراکنش‬‫های‬ ‫مشکوک‬‫را‬‫برای‬‫کارمندان‬‫بسیار‬‫سخت‬‫تر‬‫کند‬‫می‬.
 9. 9. ‫فناوی‬‫بیت‬‫کوین‬‫قابل‬‫هک‬‫نیست‬‫وبسیار‬‫ایمن‬‫است‬‫اما‬‫فقط‬‫از‬‫این‬‫طریق‬‫حمله‬‫های‬51‫درصد‬‫قابل‬‫هک‬‫هست‬‫واین‬‫کار‬‫باعث‬‫از‬‫بین‬ ‫رفتن‬‫برترین‬‫ارز‬‫دیجیتال‬‫میشود‬‫حمله‬51‫درصد‬‫یک‬‫نوع‬‫حمله‬‫است‬‫وتنها‬‫از‬‫طریق‬‫آن‬‫میتوان‬‫بیت‬‫کوین‬‫را‬‫حک‬‫کرد‬‫حمله‬51‫درصد‬ ‫هنگامی‬‫اتفاق‬‫می‬‫افتد‬‫که‬‫یک‬‫ماینر‬‫یا‬‫گروهی‬‫از‬‫ماینرها‬‫بیش‬‫از‬‫پنجاه‬‫درصد‬‫توان‬‫ماینینگ‬‫شبکه‬‫را‬‫در‬‫دست‬‫داشته‬‫باش‬‫ند‬‫وهر‬‫فرد‬‫یا‬ ‫گروهی‬‫که‬‫داشتن‬‫کنترل‬51‫درصد‬‫یا‬‫بیشتر‬‫باشد‬‫قادر‬‫به‬‫کنترل‬‫اجماع‬‫شبکه‬‫خواهد‬‫بود‬‫ودر‬‫شبکه‬‫میتواند‬‫اختالل‬‫ایجاد‬‫کند‬. ‫های‬ ‫حمله‬۵۱‫درصد‬
 10. 10. ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫تغییر‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ ‫راجع‬: ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫محبوبیت‬‫وکاربردهایی‬‫که‬‫برای‬‫فناوری‬‫بالک‬‫چین‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شده‬‫یکی‬‫از‬‫م‬‫وانع‬‫اصلی‬ ‫رشد‬‫فناوری‬‫بالک‬‫جین‬‫؛‬‫مسئله‬‫تغییر‬‫پذیری‬‫است‬‫ومشکل‬‫تغییر‬‫پذیری‬‫بالک‬‫جین‬‫به‬‫ر‬‫احتی‬‫قابل‬ ‫اصالح‬‫نیست‬‫وبرای‬‫اصالح‬‫باید‬‫برخی‬‫از‬‫پروتکل‬‫های‬‫ارز‬‫دیجیتال‬‫مورد‬‫باز‬‫نگری‬‫قرار‬‫بگ‬‫یرند‬‫که‬ ‫این‬‫امر‬‫نیازمند‬‫صرف‬‫زمان‬‫زیادی‬‫است‬‫تغییر‬‫پذیری‬‫به‬‫چگونگی‬‫مدیریت‬‫تراکنش‬‫ها‬‫توسط‬‫شبکه‬ ‫بالک‬‫وابسته‬‫است‬‫وهمچنین‬‫یکی‬‫از‬‫مشکالت‬‫بزرگ‬‫تغییر‬‫پذیری‬‫جلب‬‫زضایت‬‫تمام‬‫کاربر‬‫ان‬‫است‬.
 11. 11. ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫تعریف‬: ‫یعنی‬‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫دیجیتال‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پول‬‫وارز‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬1983‫نقد‬ ‫پول‬ ‫ایده‬ ‫چوم‬ ‫دیوید‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫برمیگردد‬ ‫معرفی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬‫کرد‬.
 12. 12. ‫نگاری‬ ‫رمز‬ ‫مفهوم‬‫در‬‫چین‬ ‫بالک‬ ‫فناوری‬: ‫یعنی‬‫حفاظت‬‫از‬‫پیغام‬‫هایی‬‫که‬‫بین‬‫فروشنده‬‫وگیرنده‬‫تبادل‬‫میشود‬‫تا‬‫بدی‬‫ن‬‫وسیله‬‫دیگران‬ ‫اجازه‬‫دسترسی‬‫به‬‫محتوای‬‫این‬‫پیام‬‫ها‬‫را‬‫نداشته‬‫باشند‬‫وهیچکس‬‫غیر‬‫از‬‫دریاف‬‫ت‬‫کننده‬ ‫نتواند‬‫محتوای‬‫پیغام‬‫ها‬‫را‬‫بخواند‬‫وداده‬‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫رمز‬‫در‬‫می‬‫ایند‬.
 13. 13. ‫جین‬ ‫بالک‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫قراردادهای‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬: ‫یکی‬‫از‬‫مزیت‬‫هایی‬‫که‬‫تکنولوژی‬‫بالک‬‫چین‬‫به‬‫همراه‬‫خود‬‫دارد‬‫امکان‬‫ایجاد‬‫مفهو‬‫می‬ ‫به‬‫نام‬‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫است‬‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫در‬‫واقع‬‫پروتکل‬‫های‬‫هستند‬‫که‬ ‫بر‬‫بستر‬‫شبکه‬‫بالک‬‫چین‬‫ایجاد‬‫شده‬‫ودارای‬‫شرایط‬‫وقوانینی‬‫هستند‬‫که‬‫به‬‫ص‬‫ورت‬ ‫خودکار‬‫اجرا‬‫شده‬‫وغیر‬‫قابل‬‫تغییر‬‫می‬‫باشند‬‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫یکی‬‫از‬‫مهمتر‬‫ین‬ ‫کاربردهای‬‫تکنولوژی‬‫بالک‬‫چین‬‫می‬‫باشند‬‫در‬‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫ضریب‬‫اطمین‬‫ان‬ ‫اجرای‬‫قرارداد‬‫به‬‫شدت‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫کرده‬‫ونکته‬‫جالب‬‫توجه‬‫اینجاست‬‫که‬‫قرار‬‫داد‬‫به‬ ‫صورت‬‫خودکار‬‫وبدون‬‫نیاز‬‫به‬‫واسطه‬‫وبا‬‫سرعت‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫قابل‬‫اجرا‬‫خواهد‬‫ب‬‫ود‬ ‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫در‬‫مرحله‬‫اول‬‫ایجاد‬‫وکد‬‫نویسی‬‫میشوند‬‫وسپس‬‫در‬‫شبکه‬‫بال‬‫ک‬ ‫چین‬‫قرار‬‫میگیرند‬‫وتوسط‬‫ماینرها‬‫تایید‬‫میگردند‬‫ودر‬‫انتها‬‫به‬‫طور‬‫خودکار‬‫اج‬‫را‬ ‫خواهند‬‫شد‬
 14. 14. ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫معایب‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالح‬ ‫یکی‬‫دیگر‬‫از‬‫معایب‬‫سیستم‬‫های‬‫بالک‬‫چین‬‫این‬‫است‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫اضافه‬‫شدن‬‫اطالعات‬‫در‬‫بالک‬،‫چین‬‫اصالح‬‫آنها‬‫بسیار‬‫دشو‬‫ار‬‫شود‬‫می‬. ‫اگرچه‬‫ثبات‬‫یکی‬‫از‬‫مزایای‬‫چین‬‫بالک‬‫است‬‫اما‬‫این‬‫ثبات‬‫همواره‬‫خوب‬‫نیست‬.‫تغییر‬‫کد‬‫یا‬‫اطالعات‬‫چین‬‫بالک‬‫معموال‬‫بسیا‬‫ر‬‫سخت‬‫است‬ ‫و‬‫اغلب‬‫به‬‫هاردفورک‬‫نیاز‬‫دارد‬.‫در‬‫هاردفورک‬‫یکی‬‫از‬‫زنجیره‬‫ها‬‫کنار‬‫گذاشته‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫فعالیت‬‫ها‬‫بر‬‫روی‬‫زنجیره‬‫دیگر‬‫ادام‬‫ه‬ ‫یابد‬‫می‬.
 15. 15. ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫معایب‬ ‫ضعیف‬ ‫راندمان‬ ‫بالک‬‫چین‬‫ها‬‫و‬‫مخصوصا‬‫آنهایی‬‫که‬‫از‬‫گواه‬‫اثبات‬‫کار‬‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬‫راندمان‬‫بسیار‬‫ضعیفی‬‫دارند‬.‫از‬‫آنجایی‬‫که‬‫م‬‫اینینگ‬‫به‬ ‫شدت‬‫رقابتی‬‫است‬‫و‬‫هر‬‫دقیقه‬‫فقط‬‫یک‬‫برنده‬‫وجود‬،‫دارد‬‫کار‬‫سایر‬‫ماینرها‬‫هدر‬‫رود‬‫می‬.‫از‬‫آنجایی‬‫که‬‫ماینرها‬‫به‬‫طور‬‫مداو‬‫م‬‫در‬ ‫صدد‬‫افزایش‬‫توان‬‫محاسباتی‬‫خود‬،‫هستند‬‫بنابراین‬‫احتمال‬‫آنکه‬‫هش‬‫بالک‬‫معتبر‬‫بیابند‬‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬.‫از‬‫اینرو‬‫د‬‫ر‬‫چند‬‫سال‬،‫اخیر‬ ‫منابع‬‫استفاده‬‫شده‬‫توسط‬‫شبکه‬‫بیت‬‫کوین‬‫به‬‫طور‬‫چشمگیری‬‫افزایش‬‫یافته‬‫است‬‫و‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫انرژی‬‫بیشتری‬‫نسبت‬‫به‬‫بسیاری‬ ‫از‬‫کشورها‬‫نظیر‬،‫دانمارک‬‫ایرلند‬‫و‬‫نیجریه‬‫مصرف‬‫کند‬‫می‬. ‫حجم‬‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دفترکل‬‫های‬‫بالک‬‫چین‬‫به‬‫تدریج‬‫توانند‬‫می‬‫بسیار‬‫زیاد‬‫رشد‬‫کنند‬‫و‬‫بزرگ‬‫شوند‬.‫بالک‬‫چین‬‫بیت‬‫کوین‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫ب‬‫ه‬‫حدود‬۲۰۰ ‫گیگابایت‬‫فضای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫نیاز‬‫دارند‬.‫رشد‬‫فعلی‬‫حجم‬‫بالک‬‫چین‬‫از‬‫رشد‬‫هارد‬‫دیسک‬‫ها‬‫پیشی‬‫گرفته‬‫است‬‫و‬‫اگر‬‫دف‬‫ترکل‬‫به‬‫میزانی‬ ‫بزرگ‬‫شود‬‫که‬‫دانلود‬‫و‬‫ذخیره‬‫آن‬‫برای‬‫افراد‬‫دشوار‬،‫شود‬‫خطر‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫نودها‬‫وجود‬‫دارد‬.
 16. 16. ‫تفاوت‬‫میان‬‫بالک‬‫چین‬‫ویک‬‫پایگاه‬‫داده‬‫معمولی‬: ‫تفاوت‬‫اصلی‬‫میان‬‫بالک‬‫چین‬‫و‬‫یک‬‫پایگاه‬‫داده‬‫معمولی‬‫اینجاست‬‫که‬‫در‬‫یک‬‫پایگاه‬‫داده‬‫قوانین‬‫مشخ‬‫صی‬‫برای‬ ‫قرارگیری‬‫ها‬‫داده‬‫وجود‬‫دارد‬.‫این‬‫مسئله‬‫یعنی‬‫در‬‫بالک‬‫چین‬‫ها‬‫داده‬‫توانند‬‫نمی‬‫با‬‫هایی‬‫داده‬‫که‬‫تر‬‫پیش‬‫بر‬‫روی‬ ‫بالک‬‫چین‬،‫اند‬‫قرارگرفته‬‫تناقض‬‫داشته‬‫باشند‬(‫اصل‬‫پایداری‬)،‫ها‬‫داده‬‫تنها‬‫توانند‬‫می‬‫به‬‫بالک‬‫چین‬‫ا‬‫لحاق‬‫شوند‬ (‫اصل‬‫تغییرناپذیری‬)،‫و‬‫ها‬‫داده‬‫فقط‬‫و‬‫فقط‬‫متعلق‬‫به‬‫یک‬‫صاحب‬‫هستند‬(‫اصل‬‫تصاحب‬‫پذیری‬)،‫درو‬‫اقع‬‫بالک‬ ‫چین‬‫تکرارپذیر‬‫و‬‫در‬‫دسترس‬‫است‬.‫درنهایت‬‫نیز‬‫همه‬‫بر‬‫این‬‫تمام‬‫چیزهایی‬‫که‬‫بر‬‫روی‬‫پایگاه‬‫داده‬‫وج‬‫ود‬‫دارند‬ ‫نظر‬‫اتفاق‬‫دارند‬‫و‬‫با‬‫آنها‬‫اند‬‫موافق‬(‫اصل‬‫معیار‬)،‫بدون‬‫آنکه‬‫یک‬‫بخش‬‫متمرکز‬‫در‬‫میان‬‫باشد‬(‫اصل‬‫غی‬‫رمتمرکز‬ ‫بودن‬)
 17. 17. ‫نتیجه‬‫بالکچین‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫گیری‬: ‫علیرغم‬‫معایب‬،‫موجود‬‫فناوری‬‫بالک‬‫چین‬‫مزایای‬‫منحصر‬‫به‬‫فردی‬‫ارائه‬‫دهد‬‫می‬‫و‬‫قطعا‬‫برای‬‫حضور‬‫بلندمدت‬‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬.‫ه‬‫م‬ ‫چنان‬‫مسیر‬‫طوالنی‬‫در‬‫خصوص‬‫پذیرش‬‫گسترده‬‫بالک‬‫چین‬‫پیش‬‫روی‬‫خود‬‫داریم‬‫اما‬‫بسیاری‬‫از‬‫صنایع‬‫در‬‫حال‬‫بررسی‬‫دقی‬‫قتر‬‫مزایا‬‫و‬ ‫معایب‬‫سیستم‬‫های‬‫بالک‬‫چین‬‫باشند‬‫می‬.‫چند‬‫سال‬‫آتی‬‫احتماال‬‫شاهد‬‫این‬‫خواهیم‬‫بود‬‫که‬‫تجارت‬‫ها‬‫و‬‫دولت‬‫های‬‫مختلف‬‫در‬‫حال‬‫آز‬‫مایش‬ ‫کاربردهای‬‫جدید‬‫این‬‫فناوری‬‫باشند‬‫می‬‫تا‬‫متوجه‬‫شوند‬‫که‬‫فناوری‬‫بالک‬‫چین‬‫در‬‫چه‬‫زمینه‬‫ای‬‫کاربرد‬‫و‬‫ارزش‬‫بیشتری‬‫دارد‬.
 18. 18. ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬:
 19. 19. ‫بالکچین‬: ‫مبتن‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬‫ی‬ ‫براجتماع‬‫اشتراک‬ ‫نقظه‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫داده‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ک‬ ‫میشود‬ ‫واصالح‬ ‫ثبت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫ه‬ ‫پلت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫میتوان‬‫فرم‬ ‫،به‬ ‫پیچیده‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باز،آزاد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫،علمی‬ ‫مالی‬ ‫تبادالت‬ ‫پرداخت‬.
 20. 20. ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬:  ‫جمله‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬IBM،Luxoft‫ایلینویز‬ ، ‫کانتی‬ ‫کوک‬ ‫مانند‬ ‫کشورهایی‬ ‫و‬(‫ایاال‬‫ت‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬)‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫نحوه‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ، ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫برای‬‫تبادل‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬blockchain‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫االت‬ ‫ماشین‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫شرکت‬(IBM)‫ترین‬ ‫جدید‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫ماشین‬ ‫جدیدترین‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫بالکچین‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حساب‬ ‫ماشین‬‫ها‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ :luxoft‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫ویک‬ ‫دیجیتال‬ ‫تحول‬ ‫شرکت‬ iT‫تجارت‬ ‫تبدیل‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫جهان‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫بالکچین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نواوری‬ ‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دیجیتالی‬‫قوی‬ ‫ای‬ ‫میکند‬ ‫ترکیب‬ ‫استراتژیک‬ ‫تفکر‬ ‫و‬.
 21. 21. ‫کمپین‬ ‫مالی‬ ‫امور‬: ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫توجه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫زمینه‬ ‫از‬ ‫یکی‬blockchain‫می‬‫کند‬‫تبلیغات‬ ‫مالی‬ ‫تأمین‬ ، ‫است‬ ‫انتخاباتی‬ ‫کمپین‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫و‬.، ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بتوانیم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫روشهایی‬blockchain‫درمورد‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫انتخاباتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫مالی‬ ‫هزینه‬ ‫تأمین‬. ‫از‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫ما‬blockchain‫سیاستمد‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫دهندگان‬ ‫رای‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫برای‬‫اران‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫وعده‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫باشند‬ ‫پاسخگو‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫تبلیغات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬.‫م‬ ‫برای‬‫دیریت‬ ‫هوشمند‬ ‫قرارداد‬ ‫یک‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمکهای‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬.‫ضوابط‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫قرارداد‬ ‫آن‬ ‫وجوه‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫آن‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫ی‬‫را‬‫های‬ ‫وعده‬ ‫ساختن‬ ‫براورده‬ ‫درقبال‬ ‫انتخاباتی‬‫به‬‫کند‬ ‫ازاد‬ ‫کمپین‬. ‫برای‬ ‫را‬ ‫سیاستمداران‬ ‫و‬ ‫برگردد‬ ‫دهندگان‬ ‫رای‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫قدرت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫نگه‬ ‫پاسخگو‬ ، ‫انتخابات‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مدتها‬ ، ‫شده‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫وعده‬.‫و‬ ‫بالکچین‬ ‫قراردادهای‬ ‫ر‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمکهای‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫اصالحات‬ ‫اساسی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رادارند‬ ‫پتانسیل‬ ‫این‬ ‫هوشمند‬‫اصالح‬ ‫ا‬ ‫کند‬.
 22. 22. ‫ازبالکچین‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫مدیریت‬: ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫توجه‬ ، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬blockchain‫زنجیره‬ ‫روابط‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫تأمین‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تأمین‬،blockchain‫مسیری‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ ‫کامل‬ ‫حال‬‫بیشتر‬ ‫بینش‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫را‬‫دهد‬ ‫ارائه‬: ‫مثال‬: ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫ایستاده‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫شما‬‫به‬ ‫اعتماد‬‫راحت‬ ‫برچسب‬‫ا‬ ‫ی‬‫ل‬‫م‬ ، ‫جعلی‬‫ی‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫بکشید‬ ‫بیرون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫توانید‬QR(‫سریع‬ ‫واکنش‬ ‫کد‬)‫کنید‬ ‫اسکن‬ ‫را‬.‫کد‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬QR‫را‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پدیدار‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫قطعه‬ ‫آن‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫کل‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بالفاصله‬ ، ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اسکن‬. ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫کاشته‬ ‫باغچه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تاریخی‬.‫که‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫کاشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫با‬ ‫ایا‬‫یک‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫همراه‬ ‫آلی‬ ‫آفات‬ ‫دفع‬ ‫سموم‬ ‫شرکت‬‫یا‬‫یک‬ ‫با‬‫شرکت‬‫طبیعی‬ ‫آفات‬ ‫دفع‬ ‫سموم‬‫است‬ ‫شده‬ ‫درمان‬،‫حتی‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫ل‬‫تشک‬ ‫مواد‬ ‫یست‬‫ببینید‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫دهنده‬ ‫یل‬‫به‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫ببینید‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ، ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫فروشگاه‬.‫خیر‬ ‫یا‬ ‫هست‬ ‫همگان‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫معتبربوده‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫شرکت‬ ‫ان‬ ‫ایا‬ ‫و‬. ‫کنند‬ ‫یافت‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شبکه‬ ‫اعضای‬ ‫به‬ ‫بالکچین‬.
 23. 23. ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تصاویر‬ ❑‫مدیریت‬‫زنجیره‬‫تامین‬‫شامل‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫یکپارچه‬‫و‬‫اجرای‬‫فرآیندهای‬‫مختلف‬‫ا‬‫ست‬. ‫این‬‫زنجیره‬‫شامل‬‫جریان‬‫مواد‬‫و‬‫اطالعات‬‫و‬‫جریان‬‫سرمایه‬‫مالی‬‫است‬.‫مدیریت‬‫جریان‬ ،‫کاالها‬‫خدمات‬‫و‬‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬‫ذخیره‬‫و‬‫انتقال‬‫مواد‬،‫خام‬‫ساخت‬‫محصوالت‬‫و‬ ‫همچنین‬‫کاالهای‬‫تکمیل‬‫شده‬‫از‬‫یک‬‫نقطه‬‫به‬،‫مقصد‬‫به‬‫عنوان‬‫مدیریت‬‫زنجیره‬‫تامی‬‫ن‬ ‫شناخته‬‫می‬‫شود‬.
 24. 24. ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫مدیریت‬(‫ادامه‬: ) ‫منافع‬‫پیاده‬‫سازی‬‫مناسب‬‫مدیریت‬‫زنجیره‬‫تامین‬: 1-‫افزایش‬‫فروش‬‫و‬‫درآمد‬. 2-‫کاهش‬‫تقلب‬. 3-‫هزینه‬‫های‬‫سربار‬. 4-‫افزایش‬‫کیفیت‬. ۵-‫سرعت‬‫بخشیدن‬‫به‬‫تولید‬‫و‬‫توزیع‬.
 25. 25. ❑‫و‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫های‬ ‫چالش‬‫راه‬ ‫حل‬‫چین‬ ‫بالک‬ ‫های‬ ‫کاربردهای‬‫اصلی‬‫فناوری‬‫بالکچ‬‫ین‬ ‫در‬‫زنجیره‬‫تامین‬‫را‬‫توان‬‫می‬‫به‬‫س‬‫ه‬ ‫دسته‬‫ذیل‬‫تقسیم‬‫کرد‬‫که‬‫نمونه‬‫های‬ ‫کاربردی‬‫از‬‫هر‬‫بخش‬‫را‬‫می‬‫توانی‬‫د‬ ‫در‬‫شکل‬‫روبرو‬‫مشاهده‬‫کنید‬. ❖‫امکان‬،‫پذیری‬‫مقیاس‬ ❖‫امنیت‬‫ارتقای‬ ❖‫افزایش‬‫شفافیت‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫مدیریت‬(‫ادامه‬:)
 26. 26. ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قانون‬ ‫اجرای‬: ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫آماده‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬blockchain‫است‬ ‫قانون‬ ‫؛اجرای‬ ‫قرارهوشمند‬ ‫فناوری‬ ‫و‬.‫یک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بالقوه‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫بسیار‬ ‫منطقه‬. ‫میکن‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫سالح‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫،اما‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫سالح‬ ‫داشتن‬ ‫اجازه‬ ‫خاصی‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫افرادی‬‫ند‬ .‫و‬ ‫شهر‬ ، ‫ایالت‬ ، ‫فدرال‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫اجرای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬‫محلی‬ ‫شود‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫انها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫مشترک‬ ‫زیرساخت‬ ‫یک‬.‫موار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ما‬ ‫متأسفانه‬‫را‬ ‫د‬ ‫اطال‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫،فقط‬ ‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫سالح‬ ‫کالس‬ ‫آن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫شخص‬ ‫آن‬ ‫که‬ ، ‫ایم‬ ‫دیده‬‫عات‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫ابالغ‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫سالح‬ ‫فروشندگان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫محلی‬ ‫قانون‬ ‫اجرای‬ ‫یا‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫هرگز‬.‫استفا‬ ‫با‬‫از‬ ‫ده‬ ‫؛استفا‬ ‫شود‬ ‫محروم‬ ‫سالح‬ ‫داشتن‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ابلالغ‬ ‫گزارشی‬ ‫ها‬ ‫واحد‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بالکچین‬‫از‬ ‫ده‬ ‫مانند‬ ‫فناوری‬blockchain‫شود‬ ‫انسانها‬ ‫جان‬ ‫نجات‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نهایت‬ ‫در‬.
 27. 27. ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫موسیقی‬ ‫صنعت‬ ‫استفاده‬: ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫حوزه‬blockchain‫از‬ ‫احتمالی‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موسیقی‬ ‫صنعت‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫قراردادهای‬.‫تنها‬ ‫نه‬ blockchain‫می‬ ‫امکان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫قراردادهای‬ ‫از‬ ‫مؤثر‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ‫استودیوهای‬ ، ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دهد‬ ‫مستقیم‬ ‫را‬ ‫موسیقی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫،به‬ ‫کنیم‬ ‫حذف‬‫از‬ ً‫ا‬ ‫این‬ ‫هنرمندان‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ، ‫کنند‬ ‫خریداری‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫هنرمندان‬ ‫موسیقی‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ، ‫مصرف‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫خود‬.‫متفا‬ ‫مختلف‬ ‫طرفداران‬ ‫با‬‫رفتار‬ ‫وت‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫هنرمند‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ، ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ، ‫کنند‬ ‫غ‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫واسطه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کننده‬ً‫ا‬‫الب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کارآمدتر‬ ‫روند‬ ‫کل‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫زمان‬.
 28. 28. ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫ذخیره‬: ‫شبکه‬MedChain(‫سالمتی‬ ‫سوابق‬ ‫ذخیره‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬)‫پزشک‬ ‫سوابق‬ ‫تمام‬‫ی‬ ‫پرون‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫شما‬‫ده‬ ‫دهید‬ ‫تحویل‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫پزشکی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫بنابراین‬ MedChain‫و‬ ‫خود‬ ‫سالمتی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫کنترل‬ ‫امکان‬ ‫بیماران‬ ‫به‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫پزشکان‬ ‫مانند‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫اسان‬ ‫ودسترسی‬ ‫انتقال‬ ‫توانایی‬‫مارستان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬blockchain‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سیستم‬ ‫و‬. ‫همچنین‬ ‫و‬MedChain‫فناوری‬ ‫از‬blockchain‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫الکترونیک‬ ‫پزشکی‬ ‫سوابق‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫امن‬ ، ‫بهتر‬‫بیماران‬ ‫ی‬ ‫هز‬ ‫اینکه‬ ‫،ضمن‬ ‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫که‬‫های‬ ‫ینه‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬.
 29. 29. ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫ذخیره‬(‫ادامه‬:) blockchain‫من‬ ‫اعتبار‬ ‫دارای‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫جهانی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬‫اسب‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬.‫همچنین‬Blockchain‫آن‬ ‫کند‬ ‫عملی‬ ‫اسیبی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پزشکی‬ ‫سوابق‬ ‫انتقال‬ ‫نحوه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اعتماد‬ ‫سیستم‬.‫برنامه‬ dApp‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫بیمار‬.‫بر‬ ‫این‬ ‫و‬‫ای‬ ‫نامه‬ ‫ک‬ ‫مداوا‬ ‫انهارا‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پزشکانی‬ ‫همه‬ ، ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پزشکی‬ ‫سوابق‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫بیماران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫اند‬ ‫رده‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫ان‬ ‫در‬.‫ص‬ ، ‫کنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫پزشک‬ ‫های‬ ‫ویزیت‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫قادر‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫شما‬ ، ‫آینده‬ ‫مراحل‬ ‫در‬‫ورت‬ ‫فکر‬ ‫چگونه‬ ‫سالمتی‬ ‫بهبود‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫پزشکی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫بیمه‬ ‫های‬ ‫حساب‬‫کند‬ ‫می‬.
 30. 30. ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫پرونده‬ ‫ذخیره‬(‫ادامه‬:) ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ، ‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬dApp‫آزمایشگاه‬ ‫یا‬ ‫بیمارستان‬ ، ‫پزشک‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫واقعی‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ‫واسط‬ ، ‫است‬.MedChain‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬UI(‫کاربری‬ ‫رابط‬)‫دا‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پرونده‬ ‫بارگذاری‬ ‫برای‬ ‫پزشکان‬ ‫که‬ ‫است‬‫ده‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬.‫بین‬ ‫واسطه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬Medchain ,‫که‬ ‫است‬ ‫امده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫وبالکچین‬API‫نام‬ ‫دارد‬.‫یک‬API(‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دو‬ ‫مشترک‬ ‫ارتباط‬)‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬blockchain‫ذخیره‬ ‫و‬ ، ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫برقرار‬ ‫بیمارارتباط‬ ‫جدید‬ ‫اطالعات‬.‫خو‬ ‫خاص‬ ‫مراحل‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫پزشک‬ ‫به‬ ، ‫است‬ ‫بدیهی‬ ، ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬‫را‬ ‫د‬ ‫کند‬ ‫ردیابی‬ ، ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تجویز‬ ‫که‬. ‫در‬ ‫مقررات‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫با‬MedChain‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫تا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫تکامل‬ ‫نیز‬ ‫بالکچین‬ ‫؛‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫صورت‬.، ً‫ا‬‫اساس‬.‫بر‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬ ‫این‬‫صنعت‬ ‫ای‬ ‫باشد‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬.
 31. 31. Blockchain‫تقلبی‬ ‫داروهای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬: ‫جلوگیر‬ ‫؛برای‬ ‫میدهند‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫تقلبی‬ ‫ازداروهای‬ ‫استفاده‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫زیادی‬ ‫افراد‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ساله‬ ‫همه‬‫این‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫امده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تآمین‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫دارو‬ ‫یابی‬ ‫رد‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫بالکچین‬ ‫فناوری‬ ‫امر‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬blockchain‫توانیم‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کجا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫موقع‬ ‫چه‬ ، ، ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ، ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫توسط‬ ، ‫دارو‬ ‫تحویل‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬.‫زن‬ ‫در‬‫جیره‬ ‫اطال‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬ ‫مختلف‬ ‫طرفهای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بالکچین‬ ، ‫داروخانه‬ ‫تأمین‬‫را‬ ‫عات‬ ‫دهد‬ ‫می‬.‫م‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫انتقال‬ ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫داروهای‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫تأیید‬ ، ‫دارویی‬ ‫سفارشات‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫به‬‫جاز‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫همچنین‬ ‫،و‬ ‫دارایی‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫شرایط‬ ‫رعایت‬ ‫از‬ ‫،اطمینان‬ ‫شوند‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬‫که‬ ‫ن‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بالکچین‬ ‫امکانات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫زمانها‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫معامالت‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫دفترچه‬ ‫یک‬.
 32. 32. ‫دیجیتال‬ ‫گیری‬ ‫رأی‬ ‫برنامه‬: blockchain‫اطالعا‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مشکالتی‬ ‫برای‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬‫تی‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ، ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫استاندارد‬.‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫گیری‬ ‫رای‬ ‫در‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬. .‫مشخص‬ ً‫ا‬‫اخیر‬‫که‬ ‫ه‬ ‫شد‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫افزار‬ ‫،نرم‬ ‫سازنده‬ ‫یک‬.‫ش‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫مارش‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫آرا‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬ ، ‫کل‬.Blockchain‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫شمرد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همان‬ ‫شماست‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫دفترچه‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫حساب‬ ‫شما‬ ‫رأی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬.‫به‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شناسه‬ ‫با‬ ، ‫کند‬ ‫مراجعه‬ ‫الکترونیکیی‬ ‫گیری‬ ‫رای‬ ‫پورتال‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شهروند‬ ‫هر‬ ، ‫راحتی‬‫و‬ ‫شود‬ ‫ارد‬ ‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫دیجیتال‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬.‫م‬ ‫خود‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سپس‬‫به‬ ‫توانند‬ ‫ی‬ ‫بررس‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫صحت‬ ، ‫گیری‬ ‫رای‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ، ‫دهد‬ ‫رأی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫نظرسنجی‬‫ی‬ ‫کند‬.
 33. 33. ‫رأی‬ ‫برنامه‬‫گیری‬‫دیجیتال‬(‫ادامه‬:) ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬blockchain‫شف‬ ، ‫ناپذیر‬ ‫تغییر‬ ، ‫ناشناس‬ ، ‫فوری‬ ‫گیری‬ ‫رای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫الکترونیکی‬ ‫گیری‬ ‫رای‬ ،‫قابل‬ ، ‫اف‬ ‫ونتا‬ ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫متمرکز‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تمرکز‬ ‫عدم‬ ‫،و‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫توسط‬ ‫شنود‬‫به‬ ‫یج‬ ‫اید‬ ‫دست‬.‫کرد‬ ‫پیاده‬ ‫نظرسنجی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫توان‬‫می‬ ‫بالکچین‬ ‫با‬.‫ب‬ ‫نظرسنجی‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫ترین‬‫اصلی‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫ولی‬‫با‬ ‫الکچینی‬ ‫در‬ ،‫رایج‬ ‫های‬‫نظرسنجی‬«‫های‬‫داده‬ ‫بودن‬ ‫معتبر‬»‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫دستکاری‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫قابلیت‬ ‫بالکچین‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫آن‬.‫در‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تقلب‬ ‫امکان‬ ‫نظرسنجی‬ ‫معمولی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬!‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫تقلب‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫اعتبارسنجی‬‫ات‬ ‫است‬ ‫تامل‬ ‫قابل‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫بالکچین‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬.
 34. 34. LifeID-‫مختار‬ ‫خود‬ ‫هویت‬: ‫یکی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫بالکچین‬ ‫فناوری‬ ‫نوظهور‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫میان‬ ‫در‬‫از‬ ‫دانست‬ ‫کاربردها‬ ‫ترین‬ ‫نویدبخش‬.‫سال‬ ‫در‬۲۰۱۸‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫سرقت‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫میلیاردها‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬.‫اطال‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫انتقال‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫تر‬ ‫ایمن‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫انکارناپذیری‬ ‫نیاز‬‫مهم‬ ‫عات‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫دشواری‬ ‫برای‬ ‫ارزشمندی‬ ‫راهکارهای‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ،‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬‫ی‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫متمرکز‬ ‫های‬ ‫دیتابیس‬ ‫اکثر‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنالین‬ ‫تعامل‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫مشکل‬ ‫سه‬ ، ‫امروز‬:‫برخوردار‬ ‫کم‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫منج‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫هزینه‬ ‫کالهبرداری‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫اقدامات‬ ، ‫هستند‬‫به‬ ‫ر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مکرر‬ ‫نقض‬.‫حل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫معماری‬ ‫خودمختار‬ ‫هویت‬ ‫سکوی‬ ‫یک‬ ‫بنابراین‬ ‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬. ‫اس‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هویتی‬ ، ‫خودمختاری‬ ‫هویت‬ ‫چیست؟یک‬ ‫خودمختار‬ ‫هویت‬ ‫یک‬ ، ‫بنابراین‬‫که‬ ‫ت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫کاربرآنها‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫امروزه‬ ‫هویت‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬:‫اشتغال‬ ‫محل‬ ، ‫دولت‬ ‫شناسایی‬ ‫شماره‬ ، ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ ، ‫آدرس‬ ، ‫نام‬‫و‬ ‫دیگر‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.
 35. 35. LifeID-‫مختار‬ ‫خود‬ ‫هویت‬(‫ادامه‬) .‫فناوری‬Blockchain‫شما‬ ‫به‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫خودمحور‬ ‫هویت‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫رمزنگاری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ، ‫کنید‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬.‫خودمختار‬ ‫هویت‬ ‫های‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫مانند‬LifeID، ‫کرد‬ ‫نخواهند‬ ‫عبور‬ ‫خود‬ ‫هویت‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ، ‫ها‬‫مسائل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫فناوری‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬.‫ای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پسورد‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫روشهایی‬‫ن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫ایمن‬ ‫غیر‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اطالعات‬.‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫چین‬ ‫بالک‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫تغیی‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫نگاری‬ ‫رمز‬ ‫عمومی‬ ‫کلید‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیگناتور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫انکار‬‫نیازمند‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خصوصی‬ ‫کلید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫ندارند‬ ‫هویتی‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫مشاغل‬.‫؛‬‫ادعایی‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قادر‬ ‫کاربر‬ ، ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ ‫گذراندن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ ‫آنها‬ ‫سن‬ ‫که‬ ‫را‬‫میکند‬‫کند‬ ‫طی‬ ،.‫می‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ، ‫خصوصی‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬ ‫جای‬ ‫به‬ ، ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫اطالعات‬ ‫برخی‬ ‫صحت‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫ادعایی‬ ‫توانند‬.‫رمزن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫صادرکننده‬ ‫توسط‬ ‫ادعاها‬ ‫این‬‫امضا‬ ‫گاری‬ ‫آ‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫ادعای‬ ‫اثبات‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫مدرکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫امضا‬ ، ‫شود‬ ‫می‬‫نها‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫اثبات‬ ‫قابل‬ ‫ادعاهای‬.
 36. 36. LifeID-‫مختار‬ ‫خود‬ ‫هویت‬(‫ادامه‬) blockchain‫کند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫نقش‬ ‫دو‬.، ‫یکی‬blockchain‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫شده‬ ‫رمزنگاری‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫خدمت‬ ‫اثبات‬ ‫قابل‬ ‫ادعاهای‬ ‫در‬ ‫امضاها‬ ‫تأیید‬ ‫برای‬.، ‫دوم‬blockchain‫غیر‬ ‫پرداخت‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عمل‬ ‫هویتی‬ ‫معامالت‬ ‫برای‬ ‫متمرکز‬. ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کاملی‬ ‫کنترل‬ ،‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اشاره‬ ‫مدلی‬ ‫به‬ ‫خودمختار‬ ‫هویت‬ ‫مفهوم‬. ifeID‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫متمرکز‬ ‫غیر‬ ‫هویت‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬blockchain‫و‬ ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چه‬ ، ‫شما‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫چه‬.‫مأموریت‬LifeID‫فرد‬ ‫هر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫خودمختار‬ ‫دیجیتال‬ ‫هویت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬.‫جها‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫معامله‬ ‫هرگونه‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫هویت‬ ‫این‬‫را‬ ‫ن‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ، ‫دارد‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬.
 37. 37. ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫نکته‬:
 38. 38. ‫است‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ثبت‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫بالکچین‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫روی‬ ‫شده‬ ‫دخیره‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫ان‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫اعضای‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫،میان‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫اطالعات‬ ‫دستکاری‬ ‫و‬ ‫حذف‬ ‫امکان‬ ‫رمزنگاری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫غیر‬ ‫تقریبا‬.‫صن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زمینه‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬‫ایع‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬.
 39. 39. ❑‫امروزه‬‫اکثرا‬‫سوابق‬‫مالکیت‬‫شما‬‫در‬‫کاغذ‬‫ذخیره‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫امکان‬‫دستکاری‬‫در‬‫ای‬‫ن‬ ‫سوابق‬‫وجود‬‫دارد‬.‫از‬‫آنجایی‬‫که‬‫این‬‫تکنولوژی‬‫از‬‫کامپیوترها‬‫استفاده‬،‫کند‬‫می‬‫خ‬‫طاهای‬ ‫انسانی‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬.‫اگر‬‫کسی‬‫اطالعات‬‫بالک‬‫ها‬‫را‬‫دستکاری‬‫بکند‬‫و‬‫اطالعات‬‫ر‬‫ا‬‫تغییر‬ ،‫دهد‬‫باعث‬‫شکستن‬‫توالی‬‫ها‬‫بالک‬‫شود‬‫می‬.‫با‬‫این‬‫اوصاف‬‫کسی‬‫تواند‬‫نمی‬‫در‬‫این‬‫ب‬‫ها‬‫الک‬ ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫کند‬.‫هر‬‫تغییری‬‫از‬‫دید‬‫همگان‬‫مخفی‬‫نخواهد‬‫ماند‬.َ ❑‫بالک‬‫چین‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫دفتر‬‫عمومی‬‫قابل‬،‫تعمیم‬‫تو‬‫می‬‫اند‬ ‫هرگونه‬‫ثبتی‬‫را‬‫به‬‫نحو‬‫بهتری‬‫انجام‬‫دهد‬.‫بالک‬‫چین‬‫موجب‬ ‫افزایش‬‫قبل‬‫توجه‬‫کارایی‬‫در‬‫ثبت‬‫هر‬‫نوع‬‫اطالعاتی‬‫شود‬‫می‬‫و‬ ،‫حال‬‫عین‬‫در‬‫اطالعات‬‫شده‬‫ثبت‬‫کامال‬‫شفاف‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫معرض‬‫د‬‫ید‬ ‫همگان‬‫قرار‬‫گیرد‬‫می‬.‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫امالک‬‫جزو‬‫مواردی‬‫است‬‫که‬ ‫احتمال‬‫کالهبرداری‬‫در‬‫آن‬‫باالست‬‫و‬‫فرآیند‬‫ثبت‬‫امالک‬‫نیز‬‫بسیار‬ ‫پرهزینه‬،‫است‬‫توان‬‫می‬‫از‬‫این‬‫فناوری‬‫برای‬‫بهبود‬‫عملکرد‬‫آ‬‫ن‬ ‫امالک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫مدیریت‬:
 40. 40. ❑‫مؤسسات‬،‫آموزشی‬ ‫ها‬‫دانشگاه‬‫و‬‫مدارس‬‫توانند‬‫می‬ ‫از‬‫بالکچین‬‫برای‬‫ساز‬‫ذخیره‬‫ی‬ ‫های‬‫داده‬‫مربوط‬‫به‬‫های‬‫آزمون‬ ،‫ارزیابی‬‫ثبت‬‫و‬‫ارائه‬‫مدارک‬ ‫و‬‫گواهی‬،‫تحصیلی‬‫تأیید‬‫ان‬‫تقال‬ ‫دانشجویان‬‫و‬‫همچنین‬‫تبادل‬‫ع‬‫لم‬ ‫و‬‫تکنولوژی‬‫استفاده‬‫کنند‬. ‫اموزش‬:
 41. 41. ❑‫اینترنت‬‫اشیا‬‫یک‬‫مفهوم‬‫جذاب‬‫و‬‫جدید‬،‫است‬‫که‬‫مانند‬‫هر‬‫صنعت‬‫نوظهور‬‫دیگری‬‫ب‬‫ا‬ ‫چالش‬‫هایی‬‫روبه‬‫روست‬.‫یکی‬‫از‬‫جنبه‬‫های‬‫مهم‬‫و‬‫چالش‬‫برانگیز‬‫این‬،‫حوزه‬‫داشتن‬‫یک‬ ‫اکوسیستم‬‫ایمن‬‫است‬‫که‬‫همه‬‫اجزای‬‫معماری‬‫اینترنت‬‫اشیا‬‫را‬‫در‬‫گیرد‬‫برمی‬.‫معماری‬ ‫اینترنت‬‫اشیا‬‫را‬‫با‬‫چهار‬‫فاکتور‬‫می‬‫توان‬‫نمایش‬‫داد‬: ❖‫اشیا‬:‫به‬‫عنوان‬‫نودهای‬‫قابل‬‫شناسایی‬‫یکتایی‬‫تعریف‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫در‬‫درجه‬‫اول‬ ‫حسگرهایی‬‫هستند‬‫که‬‫توانند‬‫می‬‫بدون‬‫تعامل‬‫انسان‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫مختلف‬‫ا‬‫رتباط‬ ‫برقرار‬‫کنند‬. ❖‫دروازه‬‫ها‬:‫آنها‬‫به‬‫عنوان‬‫واسطی‬‫بین‬‫اشیا‬‫و‬‫فضای‬‫ابری‬‫عمل‬‫کنند‬‫می‬‫تا‬‫ارتباطات‬، ‫امنیت‬‫و‬‫مدیریت‬‫الزم‬‫را‬‫فراهم‬‫کنند‬. ❖‫زیرساخت‬‫شبکه‬:‫ترکیبی‬‫از‬،‫روترها‬‫تکرارکننده‬،‫ها‬‫تجمیع‬‫کننده‬،‫ها‬‫دروازه‬‫ها‬‫و‬‫سایر‬ ‫تجهیزاتی‬‫است‬‫که‬‫جریان‬‫اطالعات‬‫را‬‫امن‬‫ساخته‬‫و‬‫کنترل‬‫کند‬‫می‬. ❖‫فضای‬‫ابری‬:‫فضای‬‫ابری‬‫شامل‬‫مجموعه‬‫بزرگی‬‫از‬‫سرورهای‬‫مجازی‬‫و‬‫انباره‬‫هایی‬ ‫است‬‫که‬‫در‬‫یک‬‫شبکه‬‫قرار‬‫گرفته‬‫اند‬‫و‬‫قابلیت‬‫محاسبه‬‫و‬‫آنالیز‬‫دارند‬. ‫اشیإ‬ ‫اینترنت‬:
 42. 42. ‫اشیإ‬ ‫اینترنت‬:
 43. 43. ❑‫در‬‫سال‬‫های‬،‫اخیر‬‫یک‬‫نوع‬‫انقالبی‬‫دیگر‬‫از‬‫فناوری‬‫ظهور‬‫کرده‬‫است‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫راه‬ ‫حلی‬‫برای‬‫کاهش‬‫مشکالت‬‫اولیه‬‫پیش‬‫روی‬‫فناوری‬IoT،‫باشد‬‫و‬‫این‬‫انقالب‬‫ظهور‬‫فناوری‬ ‫بالکچین‬‫است‬.‫این‬‫فناوری‬‫موضوعی‬‫چالش‬‫برانگیز‬‫است‬‫که‬‫به‬‫دلیل‬‫ماهیت‬‫گسترده‬‫مف‬‫اهیم‬ ‫و‬‫پیاده‬‫سازی‬‫هایی‬‫که‬‫در‬‫بخش‬‫های‬‫جزیی‬‫تر‬‫آن‬‫قرار‬،‫دارد‬‫می‬‫تواند‬‫تعریفی‬‫همه‬‫جا‬‫نبه‬ ‫را‬‫به‬‫آن‬‫اختصاص‬‫دهد‬‫و‬‫به‬‫رفع‬‫بسیاری‬‫از‬‫نگرانی‬‫های‬‫امنیتی‬‫در‬‫خصوص‬‫شبک‬‫ه‬‫های‬ IoT‫کمک‬‫کند‬. ❑‫دو‬‫نگرانی‬‫مهم‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫مانع‬‫از‬‫پذیرش‬‫اینترنت‬‫اشیاء‬‫می‬،‫شود‬ ‫امنیت‬‫و‬‫مقیاس‬‫پذیری‬‫آنها‬‫می‬‫باشد‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫اکثر‬‫شبکه‬‫های‬IoT‫از‬‫راه‬‫حل‬‫های‬ ‫ابرمتمرکز‬،‫برای‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫و‬‫برای‬‫پردازش‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬.‫این‬‫نوع‬‫از‬‫معمار‬‫ی‬ ‫متمرکز‬‫شبکه‬‫را‬‫در‬‫معرض‬‫تهدیدهای‬‫فضای‬‫مجازی‬‫قرار‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫همچنین‬‫توانایی‬‫ش‬‫بکه‬ ‫را‬‫برای‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫و‬‫پردازش‬‫اطالعات‬‫محدود‬‫می‬‫کند‬. ‫اشیإ‬ ‫اینترنت‬(‫ادامه‬:)
 44. 44. ❑‫با‬‫تخصیص‬‫منابع‬‫و‬‫مسئولیت‬‫های‬‫آزاد‬‫در‬‫میان‬‫شرکت‬‫کنندگان‬‫در‬‫شبکه‬،‫یک‬‫شبکه‬ IoT‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫بالکچین‬‫می‬‫تواند‬‫بر‬‫روی‬‫یک‬‫مدل‬‫بسیار‬‫کارآمد‬‫و‬‫مقیاس‬‫پذیر‬‫عمل‬‫کن‬‫د‬. ‫تعامل‬‫پویا‬‫بین‬‫دستگاه‬‫ها‬‫می‬‫تواند‬‫مقدار‬‫داده‬‫نهایی‬‫را‬‫بهینه‬‫و‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫مبت‬‫نی‬‫بر‬‫داده‬ ‫ها‬‫در‬‫زمان‬‫واقعی‬‫را‬‫فعال‬‫کند‬.‫این‬‫دو‬‫رویه‬‫از‬‫تکنولوژی‬‫در‬‫کنار‬‫هم‬‫بسیار‬‫مناسب‬‫ه‬‫ستند‬ ‫تا‬‫یکدیگر‬‫را‬‫تکمیل‬‫کنند‬‫و‬‫اتحاد‬‫آنها‬‫ما‬‫را‬‫به‬‫دوران‬‫جدیدی‬‫از‬‫ارتباط‬‫و‬‫سودمندی‬‫س‬‫وق‬ ‫دهد‬. ❑‫فناوری‬،‫چین‬‫بالک‬‫پیوند‬‫ای‬‫گمشده‬‫ب‬‫رای‬ ‫حل‬‫مسائل‬‫مربوط‬‫به‬،‫پذیری‬‫مقیاس‬‫حف‬‫ظ‬ ‫حریم‬‫خصوصی‬‫و‬‫قابلیت‬‫اطمینان‬‫در‬ ‫اینترنت‬‫است‬.‫موارد‬‫کاربرد‬‫چین‬‫بالک‬ ‫اینترنت‬‫اشیا‬ ❖‫خودروهای‬‫متصل‬ ❖‫لوازم‬‫هوشمند‬ ‫اشیإ‬ ‫اینرنت‬(‫ادامه‬:)
 45. 45. ❑‫قرارداد‬‫هوشمند‬‫قراردادی‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫قابل‬‫است‬‫که‬‫بر‬‫روی‬‫بالکچین‬‫قرار‬‫گی‬‫می‬‫رد‬‫تا‬ ‫وقتی‬‫که‬‫تعهدات‬‫مندرج‬‫در‬‫آن‬‫توسط‬‫طرفین‬‫اجرا‬‫شود‬.‫به‬‫محض‬‫اجرای‬،‫تعهدات‬‫برن‬‫امه‬ ‫موردنظر‬‫به‬‫صورت‬‫خودکار‬‫اجرا‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫مانند‬‫های‬‫تراکنش‬‫موجود‬‫بر‬‫روی‬‫چین‬‫بالک‬، ‫قابل‬‫حذف‬‫نیستند‬.‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫آنها‬‫شما‬‫توانید‬‫می‬‫تعهدات‬‫یا‬‫های‬‫تراکنش‬‫خود‬‫را‬‫بدون‬‫نیاز‬ ‫به‬‫واسطه‬‫انجام‬‫دهید‬. ❑‫این‬‫قرارداد‬‫در‬‫واقع‬‫کدهای‬‫کامپیوت‬‫ری‬ ‫است‬‫که‬‫در‬‫پلتفرم‬‫چین‬‫بالک‬‫ذخیره‬ ‫شود‬‫می‬.‫قراردادهای‬‫هوشمند‬‫شامل‬‫تمام‬ ‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬‫شرایط‬‫قرارداد‬‫است‬ ‫و‬‫اجرای‬‫تمام‬‫بندهای‬‫قرارداد‬‫به‬‫صورت‬ ‫خودکار‬‫صورت‬‫گیرد‬‫می‬.‫با‬‫استفاده‬‫ا‬‫ز‬ ‫این‬‫قراردادها‬‫هر‬‫دو‬‫طرف‬‫خیالشان‬ ‫راحت‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫به‬‫خواسته‬‫خود‬‫خواهند‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫قرارداد‬:
 46. 46. ❑‫های‬‫شبکه‬‫تولید‬‫انرژی‬‫امروزی‬‫توسط‬‫مراکزی‬‫اداره‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫روی‬‫توزیع‬‫انرژ‬‫ی‬ ‫کنترل‬‫و‬‫مدیریت‬‫دارند‬.‫با‬‫این‬،‫حال‬‫پیشرفت‬‫قابل‬‫توجه‬‫انرژی‬‫های‬‫تجدید‬‫پذیر‬‫مثل‬‫انرژی‬ ‫خورشیدی‬‫و‬‫یا‬‫حتی‬‫پیشرفت‬‫باتری‬،‫ها‬‫سبب‬‫می‬‫شود‬‫تا‬‫شبکه‬‫های‬‫توزیع‬‫محلی‬‫کوچک‬ ‫پدید‬‫آید‬.‫چنین‬‫اتفاقی‬‫می‬‫تواند‬‫منجر‬‫به‬‫حفظ‬‫انرژی‬‫و‬‫جلوگیری‬‫از‬‫هدر‬‫رفت‬‫آن‬‫ش‬‫ود‬. ‫چون‬‫انرژی‬‫هر‬‫چه‬‫مسافت‬‫بیشتری‬‫طی‬،‫کند‬‫هدر‬‫رفت‬‫بیشتر‬‫و‬‫هزینه‬‫بیشتری‬‫خ‬‫واهد‬ ‫داشت‬. ❑‫با‬‫این‬،‫شیوه‬‫دیگر‬‫واسطه‬‫ای‬ ‫هم‬‫وجود‬‫ندارد‬.،‫حاضر‬‫درحال‬ ‫های‬‫شرکت‬‫تولیدکننده‬‫انرژی‬ ‫حلقه‬‫اتصال‬‫مورد‬‫اعتماد‬‫میان‬ ‫کاربر‬‫و‬‫نیاز‬(‫انرژی‬)‫هستن‬‫د‬. ‫چون‬‫آنها‬‫زیرساخت‬‫را‬‫کنترل‬ ‫می‬،‫کنند‬‫سهم‬‫خودشان‬‫را‬‫هم‬ ‫انرژی‬ ‫توزیع‬ ‫شبکه‬:
 47. 47. ‫ویدئوها‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬:
 48. 48. ❑‫با‬‫توجه‬‫به‬‫مزایا‬‫و‬‫عملکرد‬Life ID‫نحوه‬‫استفاده‬Life ID‫از‬blockchain‫برای‬‫ایجاد‬‫شناسه‬‫در‬‫امور‬‫زندگی‬ ❑‫نحوه‬‫عمل‬‫کوک‬،‫کانتی‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬blockchain‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬‫سوابق‬‫عناوین‬‫زمین‬‫ها‬‫و‬‫مالکیت‬‫آنها‬ ❑‫چگونه‬blockchain‫زنجیره‬‫تامین‬‫ملزومات‬‫آن‬‫را‬‫بیش‬‫از‬‫پیش‬‫توانا‬‫می‬‫سازد‬ ❑‫درباره‬‫مشکالت‬‫فعلی‬IoT‫و‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫نحوه‬‫استفاده‬‫از‬blockchain‫برای‬‫حل‬‫این‬‫مشکالت‬ ❑‫نحو‬‫ه‬‫کار‬blockchain‫به‬‫منظور‬‫تغییر‬‫در‬‫صنعت‬‫انرژی‬ ❑‫بیان‬‫پتانسیل‬‫فناوری‬blockchain‫در‬‫صنایع‬‫آینده‬‫و‬‫امکان‬‫اختالل‬‫در‬‫کار‬blockchain
 49. 49. 2 ‫سازمان‬IBM‫از‬‫زنجیره‬‫تأمین‬‫زنجیره‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫کا‬‫رهایی‬ ‫مانند‬‫جلوگیری‬‫از‬‫ورود‬‫داروهای‬‫تقلبی‬‫در‬‫آفریقا‬‫را‬‫انجام‬‫ده‬‫د‬‫یا‬ ‫به‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫بدهد‬‫که‬‫هنگام‬‫انتخاب‬‫محص‬‫ول‬ ‫اعتماد‬‫به‬‫نفس‬‫بیشتری‬‫داشته‬‫باشند‬.3 ‫سازمان‬LifeID‫از‬blockchain‫برای‬‫یک‬‫حساب‬‫جهانی‬‫مرتبط‬ ‫با‬‫هویت‬‫شما‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬. ‫کوک‬،‫کانتی‬‫ایلینویز‬(‫ایاالت‬‫متحده‬‫آمریکا‬)،‫از‬blockchain ‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫سوابق‬‫مالکیت‬‫زمین‬‫ها‬‫را‬‫ایمن‬‫تر‬‫از‬‫گذ‬‫شته‬ ‫نگه‬‫دارد‬. 1 ‫سازمان‬Luxoft‫از‬blockchain‫برای‬‫اجرای‬‫یک‬‫برنامه‬‫رأی‬ ‫گیری‬‫غیرمتمرکز‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫اطمینان‬‫از‬‫شمارش‬‫هر‬‫آراء‬ ‫را‬‫در‬‫پی‬‫دارد‬. ‫نتایج‬ ‫خالصه‬ 4
 50. 50. ‫منابع‬: 1-‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬edx‫ادرس‬ ‫؛به‬:https://www.edx.org/‫قسمت‬:https://courses.edx.org/courses/course-v1:LinuxFoundationX+LFS170x+2T2018/course/‫در‬ ‫شده‬ ‫؛بازدید‬8‫آذر‬1398 2-‫ادرس‬ ‫؛به‬ ‫الکسافت‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬:https://www.luxoft.com/about-us/‫؛‬(‫الکسافت‬ ‫شرکت‬ ‫درباره‬)‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫؛بازدید‬15‫اذر‬1398 3-‫سایت؛‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬(IBM)‫ادرس‬ ‫به‬:http://www.tls-c.ir/index.php/notes/49-aboutibm‫شرکت‬ ‫؛درباره‬(iBM)‫درتاریخ‬ ‫شده‬ ‫؛بازدید‬15‫اذر‬1368 4-‫ادرس‬ ‫؛به‬ ‫بالکچین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سالمت‬ ‫نظام‬ ‫بهبود‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬:https://www.zoomit.ir/2018/8/31/286129/blockchain-better-healthcare-industry/‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بازدید‬18‫ادز‬1398 ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬:https://arzdigital.com/blockchain-uses-in-music-industry/‫؛‬(‫بالکچین‬ ‫در‬ ‫موسیقی‬)‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بازدید‬19‫ادر‬1398 5-‫ادرس‬ ‫به‬ ‫بالکچین؛‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬:https://ramzland.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF- %D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بازدید‬19‫ادز‬1398 6‫ادرس‬ ‫؛به‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫فناوری‬ ‫ازسایت‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬:[2] Huckle S., Bhattacharya R., White M., Beloff N., Internet of Things, blockchain and shared economy applications, Presented in Proceedings of International Workshop on Data Mining in IoT Systems, ScienceDirect, Procedia Comput. Sci.,‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بازدید‬9‫ادز‬1398 7-‫ادرس‬ ‫؛به‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬:Aras S.T., Kulkarni V., Blockchain and its applications — A detailed survey, Int. J. Compt. Appl., 180 (3)‫تاریخ‬ ‫شدهدر‬ ‫بازدید‬10‫ذر‬1398 8-‫ر‬‫ادرس‬ ‫به‬ ‫؛‬ ‫بالکچین‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬:Park J.H., Park J.H., Blockchain Security in Cloud Computing: Use Cases, Challenges, and Solutions, Symmetry, (2017).‫بازدید‬ ‫؛‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬2‫دی‬1398. 9-‫ادرس‬ ‫؛به‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬:Zyskind, O. Nathan, Alex ’Sandy’ Pentland: Deentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data, in: Proceedings of IEEE CS Security and Privacy Workshops, 2015.‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بازدید‬18‫ادز‬1398.

×