Sshi

Fauzan Ocink
SEJARAH SOSIAL IMAM MALIK
           MAKALAH
  Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok
 Mata Kuliah : Sejarah Sosial Hukum Islam (SSHI)
 Dosen : Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag


          Disusun Oleh :
        KELOMPOK IX

         Ahmad Fauzan
         M. Hudan M.F
         Sarifudin
  Fakultas/Jurusan/Semester : Syari’ah/AAS/IX


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
     SYEKH NURJATI
       CIREBON
        2012
BAB I
                    PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
      Kita lihat perkembangan hukum islam menimbulkan beberapa madzhab. Kata
  bahasa arab „Madzhab‟ adalah menurut lughot berarti jalan atau tempat yang dilalui,
  sedangkan menurut arti istilah Fiqh, dasar pedirian yang di turut 1. Sampai dewasa kini
  empat dari beberapa madzhab yang timbul di Bani Abbas yang masih bertahan dan
  yang dituruti oleh kebanyakan umat islam di selurug dunia. Ke-empat madzhab itu (
  Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan Hambali) berdasarkan Al-Qur‟an dan sunnah Rosul;
  mereka berlain pendapat mengenai hadist yang boleh menjadi dalil hukum.
      Tegasnya, keempat pembangun madzhab tersebut sepakat mengenai dalil
  hukum, perbedaan hanya dalam pendapat yang mana lebih kuat dan harus didahulukan
  jika bertentangan. Keempat madzhab sependapat Al-Qur‟an dalil hukum yang pertama
  dan utama. Dalam pokok agama tidak ada perbedaan, semua madzhab itu sama, yaitu
  sama-sama bersatu Tuhan (Allah), bersatu Nabi (Muhammad s.a.w), bersatu Kitab
  (Qur‟an) bersatu Sunnah Rasul, bersatu Qiblat dan lima rukun Islam.
      Juga dalam ushul ad-din, semua madzhab itu berpegang pada kitab Al-Qur‟an
  dan sunnah Rasul. Hanya dalam mereka ber-ijma‟ dan ber-qiyas tentang hukum Islam
  dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadits, masing-masing madzhab dari awal mulanya
  mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu cara
  menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan sunnah Rasul, cara-cara pemikiran atau
  pertimbanan hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan an keadaan masyarakat, adat-
  istiadat dan lain-lain.2


B. Rumusan Masalah
      Adapun rumusan masalah pada makalah ini dibatasi dengan pembahasan
  sebagai berikut, antara lain :
  1. Biografi Imam Maliki
  2. Kondisi Sosial dan Intelektual
  3. Pola Ijtihad
  4. Contoh Pendapat

    1
     . Abdulloh Shidiq, asas-asas hokum islam, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982, hal 234.
    2
     . ibid., Abdulloh Shidiq, hal 236.

                         1
C. Tujuan
     Pada pembahasan kali ini bertujuan, sebagai berikut:
 1. Mengetahui Biografi Imam Maliki
 2. Memahami Kondisi Sosial dan Intelektual
 3. Mengamati Pola Ijtihad
 4. Mengetahui Contoh Pendapat
                     2
BAB II
              SEJARAH SOSIAL IMAM MALIK


A. Biografi Imam Maliki 3
      Imam maliki dilahirkan di kota madinah daerah negeri hijaz-menurut riwayat
  yang mashur-pada tahun 93 Hujriyah (712 Masehi). Nama beliau dari mulai kecil
  ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al Ashbahy.
      Dengan riwayat ini teranglah bahwa beliau adalah seorang dari keturunan
  bangsa arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan negeri
  Yaman.
      Perlu dijelaskan, bahwa nama Anas bin Malik (Ayah Beliau) itu bukannya
  Anas bin Malik yang pernah menjadi sahabat dan khadam Nabi Muhammad SAW
  yang terkenal itu, karena Anas bin Malik ini adalah bin Nadhar bin Dhamdham bin
  Zaid Al Anshary Al Khazrajy. Adapun anas bin malik (ayah bagi Imam Malik) ini
  adalah bin Abi Amir bin Amr bin Al Harits bin Sa‟ad bin Auf bin Ady bin Malik bin
  Yazid. Ia (Anas) termasuk seorang Tabi‟iy (seorang Islam yang hidup di masa
  kemudian para sahabat Nabi), dan yang termasukdaripada sahabat Nabi adalah Abu
  Amir (Ayah Bagi datuk beliau).
      Abu Amir berasal dari kota Yaman, pindah ke Madinah di masa Nabi SAW
  dengan tujuan berhijrah dari negerinya, karena hendak mengikut seruan (dakwah)
  Islam di Madinah yang sedang berkembang. Abu Amir pada waktu mengikut (menjadi
  sahabat) Nabi SAW adalah termasuk seorang sahabat yang setia, dan sewaktu-waktu
  ia ikut serta menjadi tentara untuk bertempur melawan musuh.
      Sahabat Abu Amir di Madinah menurunkan beberapa orang anak, dari
  antaranya ialah Malik (datuk bagi Iamm Maliky), dan Malik lalu menurunkan
  beberapa anak yang dari antaranya ialah Anas (ayah bagi Iamm Maliky).
      Adapun nama bagi Ibu Imam Maliky ialah St. Al Aliyah binti Syuraik bin
  Abdurrahman bin Syuraik Al Azadiyah. Menurut beberapa riwayat yang termaktub
  dalam kitab-kitab tarikh: bahwa imam Maliky ketika dalam kandungan rahim Ibunya
  adalah tempo kurang-lebih dua tahun. Dalam riwayat yang lain dikatakan tiga tahun.
      Pada masa Imam Maliky dilahirkan, pemerintahan Islam ada ditangan
  kekuasaan Kepala Negara Sulaiman bin Abdul Malik (dari bani Umaiyah yang VII).

    3
     Moenawar Chalil, Biografi Emapat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1955,
 hlm. 84-84

                        3
Imam Maliky yang sudah berputera beberapa orang putera, yang dari
  diantaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan gelar
  Abu Abdullah. Kemudian pada masa sesudah beliau menjadi seorang alim besar dan
  terkenal oleh orang banyak dengan sebutan “Mazhab Imam Maliky”.


B. Kondisi Sosial dan Intelektual Imam Maliki 4
      Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas ,
  pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang
  yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit,
  mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang
  membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara
  dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam
  perbuatan yang tidak bermanfa‟at. Disamping itu, beliau juga seorang yang suka
  bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang mengerti agama terutama para
  gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil
  pemerintahan serta kepala Negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama.
      Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni
  pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah
  berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az
  Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al Anshari, dan Muhammad bin
  Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tabi'in ahli hadits,
  fikih, fatwa dan ilmu berdebat; juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi Rayi.
      Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah
  Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umaiyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut
  hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan
  Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana itulah Imam
  malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran
  pertama yang diterimanya adalah Al-Qur`an, yakni bagaimana cara membaca,
  memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya al-Qur`an itu di luar kepala. Kemudian ia
  mempelajari Hadits Nabi SAW. dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan
  sebagai ahli hadits.


    4
      Huzaemah Tahido yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logo Wacana Ilmu,
 cet.II, 1999, hlm. 103-104

                        4
Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan
  menulis kitab Muwaththa‟ yang sangat populer, karena beliau merasa memiliki
  kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya.
       Imam Malik selaku seorang mufti yang dipercaya oleh ummat di masa itu
  sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena
  beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang masalah “paksaan talak itu tidak
  sah”. Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al-
  Manshur dari bani „Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara.
  Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa
  yang diyakininya. Pada suatu ketiaka Harun Al-Rasyid mencegahnya dari mengatakan
  sepotong hadits tertentu, tetapi ia tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu membaca
  al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 159, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-
  orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa keterangan-
  keterangan dan petunjuk, akan dilaknat oleh Allah dan semua Makhluk.5


C. Pola Ijtihad Dan Contoh Ijtihad Imam Maliki
      Secara ringkas, manhaj yang ditempuh di dalam Mazhab Maliki ia mendasarkan
  pendapat fiqhiyyah pada al-Qur‟an; apabila tidak diperoleh informasi pasti dari al-
  Qur‟an, maka mereka menyandarkannya kepada Sunnah (yang termasuk sunnah di
  sini ialah Hadits Nabi, Fatawa Sahabat dan keputusan hukum mereka, dan „amal
  penduduk Madinah); kemudian bila masalah belum terlesaikan dengan berpegang
  kepada kedua di atas, maka mereka menyandarkan pendapat kepada qiyas (yaitu
  mencari kesamaan illat antara hukum yang sedang dicari pemecahan (furu‟) dengan
    5
      Redaksinya:
        
        
          
      
         
     
    Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan
 berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada
 manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat
 mela'nati. (Q.S. Al-Baqarah: 159)

                         5
hukum yang dinashkan (ashl); di samping qiyas, terdapat juga al-mashlahah, sadd al-
 dzara‟i‟, al-„urf, dan al-„adat.6 Berikut penjelasannya pola ijtihad Imam Malik:


1. Kitab Allah (Al-Qur‟an)
         Imam Malik menjadikan Kitab Allah (al-Qur‟an) sebagai dasar bagi hujjah
   dan dalil terhadap berbagai permasalahan hukum,7 dan sebagai sumber hukum
   primer yang digunakan tanpa pra-syarat dalam berbagai implikasinya.8
   Dia memahami nash secara sharih, tanpa ditakwil, kecuali ada dalil yang
   mewajibkannya untuk ditakwil. Di dalam memahami nash, ia menggunakan
   mafhum al-muwafaqah dengan fahw al-khithab, seperti dalam firman-Nya berikut:9         Larangan yang terdapat dalam nash dipahami secara fahw al-khithab, yaitu
   seperti merusaknya, dari pada hanya memakannya.10
   Mereka juga memperhatikan illat hukum, seperti dalam firman-Nya berikut:
   “Katakanlah: „Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku,
   sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau
   makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena
   sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain
   Allah‟.” (QS. Al-An’am/6: 145).
         Illat pengharaman yang terdapat di dalam ayat di atas ialah kotor (rijs);
   yang diartikan sebagai yaitu makanan yang buruk dan sudah terserang wahab
   penyakit. Dengan demikian, setiap makanan yang termasuk dalam kategori rijs
   adalah haram juga.11    6
     Thahir al-Azhar Khuzairi, al-Madkhal il al-Muwaththa‟ Imam Malik ibn Anas, cet. 1 (Kuwait:
Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah, Maktabah al-Syu‟un al-Fanniyyah, 1429H./2008M.),
hlm. 397.
    7
     Muhammad Abu Zahrah Syeikh, Tarikh al-Mazzahib al-Fiqhiyah al-Madany, Kairo., hlm. 397.
    8
     Abu Ameenah Bilal Philips, op.cit., hlm. 71; Yasin Dutton, hlm. 61; Zakariya al-Sibri, Mashadir
al-Ahkam al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Ittihad al-„Arabi, 1395H./1975M.), hlm. 16;
    9
     op.cit., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 397; Yasin Dutton, op.cit., hlm. 114-115.

    10
      ibid., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 397.
    11
       Ibid., hlm. 398.

                          6
2. Sunnah
     Sunnah di dalam mazhab Maliki – sebagaimana mazhab lainnya – dianggap
  sebagai sumber terpenting kedua di dalam hukum Islam Mazhab ini juga
  mengambil dari beberapa perkataan beberapa sahabat yang aman dari dusta, atau
  riwayat sekelompok tabiin yang tidak mungkin bersepakat dusta. Jelasnya, mazhab
  ini mengambil kemasyhuran sunnah dari masa tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in. adapun
  setelah generasi ini tidak dianggap lagi, karena masa-masa tersebut tadi mendekati
  derajat tawatur dari segi kekuatan istidlal.12
     Diriwayatkan dari Qadhi „Iyadh dan Ibnu Rusyd di dalam al-Muqaddimat
  al-Mumahhidat, bahwa Imam Malik mendahulukan qiyas daripada Hadits Ahad,
  sebagaimana yang dilakukan Imam Malik, dan ia mendahulukan al-ra‟y,
  sebagaimana di dalam Hadits mengenai khiyar al-majlis, yang diriwayatkan oleh
  Ibnu Umar:13     Hadits di atas menyatakan bahwa dua orang pelaku kontrak dapat
  membatalkan kontrak selama keduanya belum berpisah. Tetapi Hadits ini ditolak
  oleh Imam Malik dengan perkataannya:  “Kita tidak memiliki batasan yang diketahui.” Alasan yang diberikannya ialah
  bahwa majlis tidak memiliki masa tertentu yang dimaklumi.14
     Contoh-contoh yang tersebut di atas banyak terdapat di dalam mazhab ini,
  terutama Imam Malik, di mana dia menolak Hadits Ahad dan beralih kepada qiyas
  atau maslahah. Di sini terlihat bahwa Imam Malik tidak hanya faqih Hadits, tetapi
  juga faqih al-ra‟y.15


3. Fatwa Sahabat
     Imam Malik menganggap fatwa Sahabat di sini sebagai perkataan yang
  wajib diamalkan. Karena itu terdapat riwayat yang mengenainya bahwa ia
  mengamalkan fatwa sebagian sahabat dalam manasik haji, dan meninggalkan
  amalan yang disandarkan pada Nabi SAW. dengan asumsi bahwa apa yang

  12
    op.cit., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 399.
  13
    Ibid..
  14
    Ibid..
  15
    Ibid..

                      7
dilakukan sahabat itu tidak sebagaimana anjuran Nabi SAW, dan juga, manasik itu
   tidak mungkin diketahui melainkan melalui jalan naql.16
       Imam Malik mengambil perkataan sahabat dalam suatu perkara yang tidak
   diketahui kecuali dengan jalan naql sebagai Hadits. Dengan demikian, apabila
   terdapat pertentangan antara dua ashl, maka ia memiliki di antara keduanya mana
   yang paling kuat sanadnya dan paling relevan dengan prinsip umum hukum
   Islam.17


4. Qiyas, Maslahah Mursalah, dan Istihsan
       Prinsip pemikiran fikih yang dikembangkan oleh Imam Malik ialah
   mempermudah,     dan   tidak  mempersusah,    hal  ini  sesuai   dengan   karya
   monumentalnya Al-Muwaththa‟, yang berarti mempermudah.18
   Imam Malik mengartikan qiyas sebagai:
   “Qiyas ialah menghubungkan hukum suatu perkara yang tidak dinashkan dengan
   hukum suatu perkara yang dinashkan karena kesamaannya dalam sifat illat
   hukum.”19   “Istihsan ialah mentarjih hukum maslahat yang partikular atau hukum (yang
   dihasilkan) oleh qiyas.”20
       Imam Malik menyebut pengambilan al-mashalih ini sebagai al-istihsan,
   sebagaimana perkataannya:   “Istihsan ini sembilan per sepuluh ilmu.”
       Berpegang teguh dengan qiyas tehadap hal-hal yang tidak ada dalilnya
   hanya mempersempit pandangan Islam, sehingga Ibnu al-Wahb berkata:

    16
     op.cit., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 400; Zakariya al-Sibri, op.cit., hlm. 82-83.
    17
     Ibid..
   18
     Thahir al-Azhar Khuzairi, op.cit., hlm. 75. Al-muwaththa‟, yang berarti al-musahhil wa al-
muyassir (yang memberikan kemudahah). Lih. juga Abdul Halim al-Jundi, op.cit., hlm. 200.
    19
     Muhammad Abu Zahrah, op.cit., hlm. 401.
    20
     „Adil al-Syuyikh, Ta‟lil al-Ahkam fi al-Syari‟ah al-Islamiyyah, cet. 1 (Thantha: Dar al-Basyir li
al-Tsaqafah wa al-„Ulum, 1420H./2000M.), hlm. 223.

                          8
“Tenggelam dalam qiyas hampir dapat meninggalkan Sunnah.”
Imam al-Syathibi menyatakan:
“Imam Malik telah menguraikan dalil-dalil ashl dalam pemahaman makna yang
maslahat dnegan tetap memelihara maksud Syari‟, tidak lari darinya, dan tidak
(pula) menentangi ashl dari ushul-nya, sehingga banyak ulama memandang buruk
pada aspek penguraiannya (berkenaan dengan maslahat) dan mencurigai bahwa
dia (Imam Malik) hanya melepaskan kesulitan (dalam mengkaji dalil-dalil), dan
kemudian membukan pintu tasyrik (yang baru). Mustahil! Begitu terhindar beliau
dari hal demikian, bahkan fikihnya yang disukai untuk diikuti, di mana sebagian
manusia menyangka bahwa dia bertaklid pada orang-orang sebelumnya, bahkan
dia adalah shahib al-bashirah di dalam agama Allah.”21
 21
   Ibid.; Ibid..

                  9
BAB III
KESIMPULAN
  10
DAFTAR PUSTAKA


Shidiq, Abdulloh. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta. PT. Bumi Restu.1982.

Chalil, Moenawar. Biografi Emapat Serangkai Imam Mazhab. Jakarta. PT. Bulan
  Bintang. 1955.

Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab.       Jakarta. Logo
  Wacana Ilmu. cet.II. 1999.

Khuzairi, Thahir al-Azhar. al-Madkhal il al-Muwaththa‟ Imam Malik ibn Anas, cet.
  1 (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah, Maktabah al-Syu‟un
  al-Fanniyyah, 1429H./2008M.).

al-Syuyikh, Adil. Ta‟lil al-Ahkam fi al-Syari‟ah al-Islamiyyah, cet. 1 (Thantha: Dar
  al-Basyir li al-Tsaqafah wa al-„Ulum, 1420H./2000M.).
                   11

Recommandé

Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam par
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islamkarina_auliaa
7.3K vues19 diapositives
Sejarah kelahiran ilmu kalam par
Sejarah kelahiran ilmu kalamSejarah kelahiran ilmu kalam
Sejarah kelahiran ilmu kalamabdullahtamlikha
7.6K vues9 diapositives
Pgsd 3 memahami-mazhab_(munawar) par
Pgsd 3 memahami-mazhab_(munawar)Pgsd 3 memahami-mazhab_(munawar)
Pgsd 3 memahami-mazhab_(munawar)Bahagie Putra
716 vues25 diapositives
Makalah Ilmu Kalam par
Makalah Ilmu KalamMakalah Ilmu Kalam
Makalah Ilmu KalamAkhmad Muzaka
4.6K vues9 diapositives
Kemunculan aliran aliran akidah par
Kemunculan aliran aliran akidahKemunculan aliran aliran akidah
Kemunculan aliran aliran akidahakhmal ali
5K vues29 diapositives
Makalah ilmu kalam aliran ahmadiyah par
Makalah ilmu kalam aliran ahmadiyahMakalah ilmu kalam aliran ahmadiyah
Makalah ilmu kalam aliran ahmadiyahjuniska efendi
7.4K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

S p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-a par
S p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-aS p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-a
S p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-aLtfltf
7.1K vues15 diapositives
Imam syafi'i par
Imam syafi'iImam syafi'i
Imam syafi'iTaufik Hidayat
1.2K vues4 diapositives
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2 par
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2Ltfltf
16.4K vues13 diapositives
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie par
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafiewmkfirdaus
1.7K vues16 diapositives
Makalah ilmu kalam par
Makalah ilmu kalamMakalah ilmu kalam
Makalah ilmu kalamelmaryam
7.2K vues34 diapositives
Tasyri' Era Sahabat generasi kedua par
Tasyri' Era Sahabat generasi keduaTasyri' Era Sahabat generasi kedua
Tasyri' Era Sahabat generasi keduaMarhamah Saleh
17.4K vues11 diapositives

Tendances(20)

S p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-a par Ltfltf
S p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-aS p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-a
S p-i-peradaban-islam-masa-umar-bin-khatab-r-a
Ltfltf7.1K vues
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2 par Ltfltf
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Peradaban islam pada masa abu bakar. cover 2
Ltfltf16.4K vues
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie par wmkfirdaus
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
wmkfirdaus1.7K vues
Makalah ilmu kalam par elmaryam
Makalah ilmu kalamMakalah ilmu kalam
Makalah ilmu kalam
elmaryam7.2K vues
Tasyri' Era Sahabat generasi kedua par Marhamah Saleh
Tasyri' Era Sahabat generasi keduaTasyri' Era Sahabat generasi kedua
Tasyri' Era Sahabat generasi kedua
Marhamah Saleh17.4K vues
Bab 3 dakwah rasulullah pada periode madinah par hadisukmo
Bab 3 dakwah rasulullah pada periode madinahBab 3 dakwah rasulullah pada periode madinah
Bab 3 dakwah rasulullah pada periode madinah
hadisukmo1.7K vues
Bab 1 peradaban bangsa arab sebelum kedatangan islam par hadisukmo
Bab 1 peradaban bangsa arab sebelum kedatangan islamBab 1 peradaban bangsa arab sebelum kedatangan islam
Bab 1 peradaban bangsa arab sebelum kedatangan islam
hadisukmo15.7K vues
- di antara aqidah syi'ah yang bercanngah dengan islam par R&R Darulkautsar
 - di antara aqidah syi'ah yang bercanngah dengan islam - di antara aqidah syi'ah yang bercanngah dengan islam
- di antara aqidah syi'ah yang bercanngah dengan islam
R&R Darulkautsar278 vues
Aqidah akhlak - Aliran Ilmu Kalam "Aliran Syiah" MAN MODEL BNA par Mulia Fathan
Aqidah akhlak - Aliran Ilmu Kalam "Aliran Syiah" MAN MODEL BNAAqidah akhlak - Aliran Ilmu Kalam "Aliran Syiah" MAN MODEL BNA
Aqidah akhlak - Aliran Ilmu Kalam "Aliran Syiah" MAN MODEL BNA
Mulia Fathan9.4K vues
Pentingnya menuntut ilmu par Tohar Latif
Pentingnya menuntut ilmuPentingnya menuntut ilmu
Pentingnya menuntut ilmu
Tohar Latif24.3K vues
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin par Sholiha Nurwulan
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa KhulafaurrasyidinSejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin
Sholiha Nurwulan65.2K vues
Mu'tazilah - Aliran dalam Ilmu Kalam par ade orreo
Mu'tazilah - Aliran dalam Ilmu KalamMu'tazilah - Aliran dalam Ilmu Kalam
Mu'tazilah - Aliran dalam Ilmu Kalam
ade orreo25.7K vues
Sejarah dan perkembangan ilmu kalam par oonx
Sejarah dan perkembangan ilmu kalamSejarah dan perkembangan ilmu kalam
Sejarah dan perkembangan ilmu kalam
oonx42.4K vues
Makalah fiqh kelompok 5 materi 7 par NavenAbsurd
Makalah fiqh kelompok 5 materi 7Makalah fiqh kelompok 5 materi 7
Makalah fiqh kelompok 5 materi 7
NavenAbsurd4.5K vues
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islam par mzaidin
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islamPerkembangan pengajian islam di zaman awal islam
Perkembangan pengajian islam di zaman awal islam
mzaidin12.8K vues
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN par Darussalam Win
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDINPOLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN
POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN
Darussalam Win26.4K vues

En vedette

B100 presentation par
B100 presentationB100 presentation
B100 presentationashonk
238 vues7 diapositives
Crm unit 5 par
Crm unit 5Crm unit 5
Crm unit 5Inam Farooqui
186 vues9 diapositives
Masa penjajahan belanda 2 par
Masa penjajahan belanda 2Masa penjajahan belanda 2
Masa penjajahan belanda 2Adzkia Asri
2.7K vues12 diapositives
Slideshare ppt par
Slideshare pptSlideshare ppt
Slideshare pptGenruiLiang
119 vues5 diapositives
Maus András - Pr Cikk Tuning par
Maus András - Pr Cikk TuningMaus András - Pr Cikk Tuning
Maus András - Pr Cikk TuningAgroinform.com
409 vues29 diapositives
RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil... par
RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil...RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil...
RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil...RadiciGroup
248 vues3 diapositives

En vedette(20)

B100 presentation par ashonk
B100 presentationB100 presentation
B100 presentation
ashonk238 vues
Masa penjajahan belanda 2 par Adzkia Asri
Masa penjajahan belanda 2Masa penjajahan belanda 2
Masa penjajahan belanda 2
Adzkia Asri2.7K vues
RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil... par RadiciGroup
RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil...RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil...
RadiciGroup for Sustainability Report - Key Elements 06 - Product Sustainabil...
RadiciGroup248 vues
Why it’s hard to believe in failure par Syed M Zeeshan
Why it’s hard to believe in failureWhy it’s hard to believe in failure
Why it’s hard to believe in failure
Syed M Zeeshan579 vues
Fisdas2 par ittaaww
Fisdas2Fisdas2
Fisdas2
ittaaww990 vues
Tessiture Pietro Radici - Storia delle certificazioni par RadiciGroup
Tessiture Pietro Radici - Storia delle certificazioni Tessiture Pietro Radici - Storia delle certificazioni
Tessiture Pietro Radici - Storia delle certificazioni
RadiciGroup501 vues
Día da Biblioteca 2013 par M Fe Nieto
Día da Biblioteca 2013Día da Biblioteca 2013
Día da Biblioteca 2013
M Fe Nieto562 vues
Báo giá thùng rác các loại par Lê Linh
Báo giá thùng rác các loạiBáo giá thùng rác các loại
Báo giá thùng rác các loại
Lê Linh517 vues
International Business Management - Lecture No 08 par Khurshid Swati
International Business Management - Lecture No 08International Business Management - Lecture No 08
International Business Management - Lecture No 08
Khurshid Swati731 vues
Photo Essay Zhao par mLong99
Photo Essay ZhaoPhoto Essay Zhao
Photo Essay Zhao
mLong99576 vues

Similaire à Sshi

Untuk presentasi par
Untuk presentasi Untuk presentasi
Untuk presentasi Nur Alfiyatur Rochmah
273 vues4 diapositives
Untuk presentasi par
Untuk presentasi Untuk presentasi
Untuk presentasi Nur Alfiyatur Rochmah
298 vues4 diapositives
Iman malik lahir pada tahun 93 par
Iman malik lahir pada tahun 93Iman malik lahir pada tahun 93
Iman malik lahir pada tahun 93Nur Alfiyatur Rochmah
338 vues3 diapositives
Buku fiqih 5 mazhab par
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabhusayn12
3.9K vues74 diapositives
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah par
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahQhaiyum Shah
62.8K vues10 diapositives
Untuk teman teman 2 par
Untuk teman  teman 2 Untuk teman  teman 2
Untuk teman teman 2 Nur Alfiyatur Rochmah
163 vues2 diapositives

Similaire à Sshi(20)

Buku fiqih 5 mazhab par husayn12
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhab
husayn123.9K vues
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah par Qhaiyum Shah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal RahimahullahPend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Pend. Agama Islam Tingkatan 4 - Sirah: Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah
Qhaiyum Shah62.8K vues
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali par Abdul Fauzan
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan HambaliBiografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i dan Hambali
Abdul Fauzan4K vues
Ilmu fiqih - Agama Islam kelas xi par Fathia Nurul M
Ilmu fiqih - Agama Islam kelas xiIlmu fiqih - Agama Islam kelas xi
Ilmu fiqih - Agama Islam kelas xi
Fathia Nurul M755 vues
Ushul Fiqh Perkembangan Hukum Islam.doc par AndreaGilang
Ushul Fiqh Perkembangan Hukum Islam.docUshul Fiqh Perkembangan Hukum Islam.doc
Ushul Fiqh Perkembangan Hukum Islam.doc
AndreaGilang42 vues
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1) par wmkfirdaus
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
wmkfirdaus4.5K vues
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha... par Nurul Safiqa
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...
Biografi dan Pandangan Pendidikan Islam Imam Syafi'i serta Implikasinya Terha...
Nurul Safiqa11 vues
Ulasan Kitab Fiqh al-Sirah (Farhan Jamil).pptx par MuhdFarhanJamil
Ulasan Kitab Fiqh al-Sirah (Farhan Jamil).pptxUlasan Kitab Fiqh al-Sirah (Farhan Jamil).pptx
Ulasan Kitab Fiqh al-Sirah (Farhan Jamil).pptx

Sshi

 • 1. SEJARAH SOSIAL IMAM MALIK MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah : Sejarah Sosial Hukum Islam (SSHI) Dosen : Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag Disusun Oleh : KELOMPOK IX  Ahmad Fauzan  M. Hudan M.F  Sarifudin Fakultas/Jurusan/Semester : Syari’ah/AAS/IX INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 2012
 • 2. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kita lihat perkembangan hukum islam menimbulkan beberapa madzhab. Kata bahasa arab „Madzhab‟ adalah menurut lughot berarti jalan atau tempat yang dilalui, sedangkan menurut arti istilah Fiqh, dasar pedirian yang di turut 1. Sampai dewasa kini empat dari beberapa madzhab yang timbul di Bani Abbas yang masih bertahan dan yang dituruti oleh kebanyakan umat islam di selurug dunia. Ke-empat madzhab itu ( Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan Hambali) berdasarkan Al-Qur‟an dan sunnah Rosul; mereka berlain pendapat mengenai hadist yang boleh menjadi dalil hukum. Tegasnya, keempat pembangun madzhab tersebut sepakat mengenai dalil hukum, perbedaan hanya dalam pendapat yang mana lebih kuat dan harus didahulukan jika bertentangan. Keempat madzhab sependapat Al-Qur‟an dalil hukum yang pertama dan utama. Dalam pokok agama tidak ada perbedaan, semua madzhab itu sama, yaitu sama-sama bersatu Tuhan (Allah), bersatu Nabi (Muhammad s.a.w), bersatu Kitab (Qur‟an) bersatu Sunnah Rasul, bersatu Qiblat dan lima rukun Islam. Juga dalam ushul ad-din, semua madzhab itu berpegang pada kitab Al-Qur‟an dan sunnah Rasul. Hanya dalam mereka ber-ijma‟ dan ber-qiyas tentang hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadits, masing-masing madzhab dari awal mulanya mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan sunnah Rasul, cara-cara pemikiran atau pertimbanan hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan an keadaan masyarakat, adat- istiadat dan lain-lain.2 B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah pada makalah ini dibatasi dengan pembahasan sebagai berikut, antara lain : 1. Biografi Imam Maliki 2. Kondisi Sosial dan Intelektual 3. Pola Ijtihad 4. Contoh Pendapat 1 . Abdulloh Shidiq, asas-asas hokum islam, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982, hal 234. 2 . ibid., Abdulloh Shidiq, hal 236. 1
 • 3. C. Tujuan Pada pembahasan kali ini bertujuan, sebagai berikut: 1. Mengetahui Biografi Imam Maliki 2. Memahami Kondisi Sosial dan Intelektual 3. Mengamati Pola Ijtihad 4. Mengetahui Contoh Pendapat 2
 • 4. BAB II SEJARAH SOSIAL IMAM MALIK A. Biografi Imam Maliki 3 Imam maliki dilahirkan di kota madinah daerah negeri hijaz-menurut riwayat yang mashur-pada tahun 93 Hujriyah (712 Masehi). Nama beliau dari mulai kecil ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al Ashbahy. Dengan riwayat ini teranglah bahwa beliau adalah seorang dari keturunan bangsa arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar dari jajahan negeri Yaman. Perlu dijelaskan, bahwa nama Anas bin Malik (Ayah Beliau) itu bukannya Anas bin Malik yang pernah menjadi sahabat dan khadam Nabi Muhammad SAW yang terkenal itu, karena Anas bin Malik ini adalah bin Nadhar bin Dhamdham bin Zaid Al Anshary Al Khazrajy. Adapun anas bin malik (ayah bagi Imam Malik) ini adalah bin Abi Amir bin Amr bin Al Harits bin Sa‟ad bin Auf bin Ady bin Malik bin Yazid. Ia (Anas) termasuk seorang Tabi‟iy (seorang Islam yang hidup di masa kemudian para sahabat Nabi), dan yang termasukdaripada sahabat Nabi adalah Abu Amir (Ayah Bagi datuk beliau). Abu Amir berasal dari kota Yaman, pindah ke Madinah di masa Nabi SAW dengan tujuan berhijrah dari negerinya, karena hendak mengikut seruan (dakwah) Islam di Madinah yang sedang berkembang. Abu Amir pada waktu mengikut (menjadi sahabat) Nabi SAW adalah termasuk seorang sahabat yang setia, dan sewaktu-waktu ia ikut serta menjadi tentara untuk bertempur melawan musuh. Sahabat Abu Amir di Madinah menurunkan beberapa orang anak, dari antaranya ialah Malik (datuk bagi Iamm Maliky), dan Malik lalu menurunkan beberapa anak yang dari antaranya ialah Anas (ayah bagi Iamm Maliky). Adapun nama bagi Ibu Imam Maliky ialah St. Al Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik Al Azadiyah. Menurut beberapa riwayat yang termaktub dalam kitab-kitab tarikh: bahwa imam Maliky ketika dalam kandungan rahim Ibunya adalah tempo kurang-lebih dua tahun. Dalam riwayat yang lain dikatakan tiga tahun. Pada masa Imam Maliky dilahirkan, pemerintahan Islam ada ditangan kekuasaan Kepala Negara Sulaiman bin Abdul Malik (dari bani Umaiyah yang VII). 3 Moenawar Chalil, Biografi Emapat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1955, hlm. 84-84 3
 • 5. Imam Maliky yang sudah berputera beberapa orang putera, yang dari diantaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan gelar Abu Abdullah. Kemudian pada masa sesudah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal oleh orang banyak dengan sebutan “Mazhab Imam Maliky”. B. Kondisi Sosial dan Intelektual Imam Maliki 4 Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas , pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfa‟at. Disamping itu, beliau juga seorang yang suka bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala Negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama. Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al Anshari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tabi'in ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat; juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi Rayi. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umaiyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana itulah Imam malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Qur`an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya al-Qur`an itu di luar kepala. Kemudian ia mempelajari Hadits Nabi SAW. dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits. 4 Huzaemah Tahido yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logo Wacana Ilmu, cet.II, 1999, hlm. 103-104 4
 • 6. Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan menulis kitab Muwaththa‟ yang sangat populer, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Malik selaku seorang mufti yang dipercaya oleh ummat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang masalah “paksaan talak itu tidak sah”. Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan Khalifah al- Manshur dari bani „Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Pada suatu ketiaka Harun Al-Rasyid mencegahnya dari mengatakan sepotong hadits tertentu, tetapi ia tidak menghiraukan larangan tersebut, lalu membaca al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 159, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang- orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa keterangan- keterangan dan petunjuk, akan dilaknat oleh Allah dan semua Makhluk.5 C. Pola Ijtihad Dan Contoh Ijtihad Imam Maliki Secara ringkas, manhaj yang ditempuh di dalam Mazhab Maliki ia mendasarkan pendapat fiqhiyyah pada al-Qur‟an; apabila tidak diperoleh informasi pasti dari al- Qur‟an, maka mereka menyandarkannya kepada Sunnah (yang termasuk sunnah di sini ialah Hadits Nabi, Fatawa Sahabat dan keputusan hukum mereka, dan „amal penduduk Madinah); kemudian bila masalah belum terlesaikan dengan berpegang kepada kedua di atas, maka mereka menyandarkan pendapat kepada qiyas (yaitu mencari kesamaan illat antara hukum yang sedang dicari pemecahan (furu‟) dengan 5 Redaksinya:                       Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati. (Q.S. Al-Baqarah: 159) 5
 • 7. hukum yang dinashkan (ashl); di samping qiyas, terdapat juga al-mashlahah, sadd al- dzara‟i‟, al-„urf, dan al-„adat.6 Berikut penjelasannya pola ijtihad Imam Malik: 1. Kitab Allah (Al-Qur‟an) Imam Malik menjadikan Kitab Allah (al-Qur‟an) sebagai dasar bagi hujjah dan dalil terhadap berbagai permasalahan hukum,7 dan sebagai sumber hukum primer yang digunakan tanpa pra-syarat dalam berbagai implikasinya.8 Dia memahami nash secara sharih, tanpa ditakwil, kecuali ada dalil yang mewajibkannya untuk ditakwil. Di dalam memahami nash, ia menggunakan mafhum al-muwafaqah dengan fahw al-khithab, seperti dalam firman-Nya berikut:9 Larangan yang terdapat dalam nash dipahami secara fahw al-khithab, yaitu seperti merusaknya, dari pada hanya memakannya.10 Mereka juga memperhatikan illat hukum, seperti dalam firman-Nya berikut: “Katakanlah: „Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah‟.” (QS. Al-An’am/6: 145). Illat pengharaman yang terdapat di dalam ayat di atas ialah kotor (rijs); yang diartikan sebagai yaitu makanan yang buruk dan sudah terserang wahab penyakit. Dengan demikian, setiap makanan yang termasuk dalam kategori rijs adalah haram juga.11 6 Thahir al-Azhar Khuzairi, al-Madkhal il al-Muwaththa‟ Imam Malik ibn Anas, cet. 1 (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah, Maktabah al-Syu‟un al-Fanniyyah, 1429H./2008M.), hlm. 397. 7 Muhammad Abu Zahrah Syeikh, Tarikh al-Mazzahib al-Fiqhiyah al-Madany, Kairo., hlm. 397. 8 Abu Ameenah Bilal Philips, op.cit., hlm. 71; Yasin Dutton, hlm. 61; Zakariya al-Sibri, Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Ittihad al-„Arabi, 1395H./1975M.), hlm. 16; 9 op.cit., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 397; Yasin Dutton, op.cit., hlm. 114-115. 10 ibid., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 397. 11 Ibid., hlm. 398. 6
 • 8. 2. Sunnah Sunnah di dalam mazhab Maliki – sebagaimana mazhab lainnya – dianggap sebagai sumber terpenting kedua di dalam hukum Islam Mazhab ini juga mengambil dari beberapa perkataan beberapa sahabat yang aman dari dusta, atau riwayat sekelompok tabiin yang tidak mungkin bersepakat dusta. Jelasnya, mazhab ini mengambil kemasyhuran sunnah dari masa tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in. adapun setelah generasi ini tidak dianggap lagi, karena masa-masa tersebut tadi mendekati derajat tawatur dari segi kekuatan istidlal.12 Diriwayatkan dari Qadhi „Iyadh dan Ibnu Rusyd di dalam al-Muqaddimat al-Mumahhidat, bahwa Imam Malik mendahulukan qiyas daripada Hadits Ahad, sebagaimana yang dilakukan Imam Malik, dan ia mendahulukan al-ra‟y, sebagaimana di dalam Hadits mengenai khiyar al-majlis, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:13 Hadits di atas menyatakan bahwa dua orang pelaku kontrak dapat membatalkan kontrak selama keduanya belum berpisah. Tetapi Hadits ini ditolak oleh Imam Malik dengan perkataannya: “Kita tidak memiliki batasan yang diketahui.” Alasan yang diberikannya ialah bahwa majlis tidak memiliki masa tertentu yang dimaklumi.14 Contoh-contoh yang tersebut di atas banyak terdapat di dalam mazhab ini, terutama Imam Malik, di mana dia menolak Hadits Ahad dan beralih kepada qiyas atau maslahah. Di sini terlihat bahwa Imam Malik tidak hanya faqih Hadits, tetapi juga faqih al-ra‟y.15 3. Fatwa Sahabat Imam Malik menganggap fatwa Sahabat di sini sebagai perkataan yang wajib diamalkan. Karena itu terdapat riwayat yang mengenainya bahwa ia mengamalkan fatwa sebagian sahabat dalam manasik haji, dan meninggalkan amalan yang disandarkan pada Nabi SAW. dengan asumsi bahwa apa yang 12 op.cit., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 399. 13 Ibid.. 14 Ibid.. 15 Ibid.. 7
 • 9. dilakukan sahabat itu tidak sebagaimana anjuran Nabi SAW, dan juga, manasik itu tidak mungkin diketahui melainkan melalui jalan naql.16 Imam Malik mengambil perkataan sahabat dalam suatu perkara yang tidak diketahui kecuali dengan jalan naql sebagai Hadits. Dengan demikian, apabila terdapat pertentangan antara dua ashl, maka ia memiliki di antara keduanya mana yang paling kuat sanadnya dan paling relevan dengan prinsip umum hukum Islam.17 4. Qiyas, Maslahah Mursalah, dan Istihsan Prinsip pemikiran fikih yang dikembangkan oleh Imam Malik ialah mempermudah, dan tidak mempersusah, hal ini sesuai dengan karya monumentalnya Al-Muwaththa‟, yang berarti mempermudah.18 Imam Malik mengartikan qiyas sebagai: “Qiyas ialah menghubungkan hukum suatu perkara yang tidak dinashkan dengan hukum suatu perkara yang dinashkan karena kesamaannya dalam sifat illat hukum.”19 “Istihsan ialah mentarjih hukum maslahat yang partikular atau hukum (yang dihasilkan) oleh qiyas.”20 Imam Malik menyebut pengambilan al-mashalih ini sebagai al-istihsan, sebagaimana perkataannya: “Istihsan ini sembilan per sepuluh ilmu.” Berpegang teguh dengan qiyas tehadap hal-hal yang tidak ada dalilnya hanya mempersempit pandangan Islam, sehingga Ibnu al-Wahb berkata: 16 op.cit., Muhammad Abu Zahrah, hlm. 400; Zakariya al-Sibri, op.cit., hlm. 82-83. 17 Ibid.. 18 Thahir al-Azhar Khuzairi, op.cit., hlm. 75. Al-muwaththa‟, yang berarti al-musahhil wa al- muyassir (yang memberikan kemudahah). Lih. juga Abdul Halim al-Jundi, op.cit., hlm. 200. 19 Muhammad Abu Zahrah, op.cit., hlm. 401. 20 „Adil al-Syuyikh, Ta‟lil al-Ahkam fi al-Syari‟ah al-Islamiyyah, cet. 1 (Thantha: Dar al-Basyir li al-Tsaqafah wa al-„Ulum, 1420H./2000M.), hlm. 223. 8
 • 10. “Tenggelam dalam qiyas hampir dapat meninggalkan Sunnah.” Imam al-Syathibi menyatakan: “Imam Malik telah menguraikan dalil-dalil ashl dalam pemahaman makna yang maslahat dnegan tetap memelihara maksud Syari‟, tidak lari darinya, dan tidak (pula) menentangi ashl dari ushul-nya, sehingga banyak ulama memandang buruk pada aspek penguraiannya (berkenaan dengan maslahat) dan mencurigai bahwa dia (Imam Malik) hanya melepaskan kesulitan (dalam mengkaji dalil-dalil), dan kemudian membukan pintu tasyrik (yang baru). Mustahil! Begitu terhindar beliau dari hal demikian, bahkan fikihnya yang disukai untuk diikuti, di mana sebagian manusia menyangka bahwa dia bertaklid pada orang-orang sebelumnya, bahkan dia adalah shahib al-bashirah di dalam agama Allah.”21 21 Ibid.; Ibid.. 9
 • 12. DAFTAR PUSTAKA Shidiq, Abdulloh. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta. PT. Bumi Restu.1982. Chalil, Moenawar. Biografi Emapat Serangkai Imam Mazhab. Jakarta. PT. Bulan Bintang. 1955. Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta. Logo Wacana Ilmu. cet.II. 1999. Khuzairi, Thahir al-Azhar. al-Madkhal il al-Muwaththa‟ Imam Malik ibn Anas, cet. 1 (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah, Maktabah al-Syu‟un al-Fanniyyah, 1429H./2008M.). al-Syuyikh, Adil. Ta‟lil al-Ahkam fi al-Syari‟ah al-Islamiyyah, cet. 1 (Thantha: Dar al-Basyir li al-Tsaqafah wa al-„Ulum, 1420H./2000M.). 11