Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

La RSC i les PIMES

Treball d'avaluació sobre la Responsabilitat Social Corporativa i les PIMES

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

La RSC i les PIMES

 1. 1. LA RSC I LES PIMES FRAGEVMA Fran Rodríguez Calabria Agus Company Perona Eva Carrera Comas Martin Adan Muñoz
 2. 2. Índex GRUP FRAGEVMA
 3. 3. Introducció/Objectius <ul><li>Veure i conèixer la importància de la RSC a les empreses </li></ul><ul><li>Ens centrarem en les PIMES per sobre de la resta de companyies </li></ul><ul><li>Analitzarem les diferent relacions envers als factors humans, socials i mediambientals </li></ul><ul><li>Veurem com la RSC fomenta la competitivitat empresarial </li></ul>GRUP FRAGEVMA
 4. 4. Les Pimes <ul><li>Tipus de PIMES: </li></ul><ul><ul><li>Petita Empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Microempresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjana Empresa </li></ul></ul><ul><li>Definició PIMES: </li></ul><ul><ul><li>Nombre d’empleats </li></ul></ul><ul><ul><li>Volum global de negoci </li></ul></ul><ul><ul><li>Balanç anual </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA
 5. 5. GRUP FRAGEVMA Les pimes Tipus de Pimes Nombre d’empleats Volum de Negoci Balanç Anual Petita Empresa < de 50 Persones < 10 M € < 10 M € Mitjana Empresa > De 50 i <250 Persones < 50 M € < 43 M € Microempresa < 10 Persones < 2 M € < 2 M €
 6. 6. GRUP FRAGEVMA <ul><li>Estadistíques </li></ul>Les pimes
 7. 7. La R.S.C <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Adopció d’un model de gestió de les empreses i de relació amb els stakeholders: </li></ul><ul><ul><ul><li>1.1- ASPECTES A TENIR EN COMPTE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.2- INICIATIVES I COMPROMISOS DE LES RSC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.3- PRINCIPIS FONAMENTALS </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA
 8. 8. <ul><li>Aspectes a tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Resultats comptables </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats ecològics </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats socials </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 9. 9. <ul><li>Iniciatives i compromisos: </li></ul><ul><ul><li>Accions socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Patrocini d’actes culturals i esportius </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament dels drets humans </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques d’igualtat </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés al mercat laboral dels col·lectius més desfavorits </li></ul></ul><ul><ul><li>Processos productius respectuosos amb el medi ambient </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 10. 10. <ul><li>Principis fonementals: </li></ul><ul><ul><li>Voluntarietat </li></ul></ul><ul><ul><li>Aportacions = valor afegit </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Funció social </li></ul></ul><ul><ul><li>Polítiques mediambientals </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicació dels treballadors </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 11. 11. <ul><li>2. Aspectes humans </li></ul><ul><li>Hem de tenir en compte : </li></ul><ul><ul><li>Relacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb la comunitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb proveïdors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb clients </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb la competència </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Normes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenir una normativa bàsica coherent i comprensiva per a tots els seus treballadors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa clara envers als clients i proveïdors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normativa envers a la societat que l’envolta . </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 12. 12. <ul><ul><li>Principis Bàsics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promoure els drets humans </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Investigar i estudiar si els drets humans es poden veure afectats per l’activitat que vol dur a terme en el país, on en un futur es vol operar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complir amb totes les normes i obligacions que fan referència aquests drets. </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 13. 13. <ul><li>3. Aspectes medi ambientals </li></ul><ul><li>Un desenvolupament empresarial sostenible i respectuós amb el medi ambient </li></ul><ul><ul><li>Com ho fem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Qui ho porta a terme? </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 14. 14. <ul><ul><li>Com ho fem? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Racionalització en la utilització de recursos naturals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reciclatge de matèries primeres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bona gestió de residus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Producció de bens amb valor afegit </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 15. 15. <ul><li>Estadístiques Medi-ambientals </li></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 16. 16. <ul><ul><li>Qui ho porta a terme? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les grans empreses: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Apliquen per acompliment de llei i per efectes mediàtics processos d'eficient respecte al medi ambient. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les Pime: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Incorporació gradual i ràpida d’aquests aspectes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Són conscients de la seva valoració per la societat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El consumidor: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Petits canvis suposen grans avenços </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Generalització en utilització del cistell o carro de la compra i bosses de roba enlloc de les de plàstic </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Compra de vehicles de major eficiència energètica o híbrids </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Incorporació generalitzada a les llars de termòstats per a la calefacció, airejadors d’aigua, bombetes de baix consum,… </li></ul></ul></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 17. 17. <ul><li>4. La Competitivitat: </li></ul><ul><li>La Gestió Responsable: </li></ul><ul><ul><li>Relacions en l’empresa o Stakeholders ( empleats, proveïdors, clients, administracions públiques, societat en general...) esdevé un dels aspectes mes importants en relació a la R.S.C. </li></ul></ul><ul><li>Fluxos d’informació </li></ul><ul><ul><li>Generació de confiança = Fluxos d’informació dels Stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>Stakeholders són necessaris i diferenciadors en la presa de decisions per a negocis, productes, serveis, disseny de nous mètodes </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 18. 18. <ul><li>Model Sistematitzat </li></ul><ul><ul><li>Sense un model sistematitzat de contacte amb els stakeholders, amb el que hi hagi una valoració dels models adoptats, criteris emprats i avenços realitzats en relació a aspectes relacionats amb la Responsabilitat Social , aquesta no esdevindrà sostenible a llarg termini en general i únicament podrà ser-ho en casos puntuals . </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA La R.S.C
 19. 19. Conclusions <ul><li>Pes de les PIMES dins món empresarial </li></ul><ul><li>Gran oportunitat pel desenvolupament de les accions de Responsabilitat Social Corporativa. </li></ul><ul><li>La RSC no és només una moda passatgera </li></ul>GRUP FRAGEVMA
 20. 20. <ul><li>Cal generar confiança </li></ul><ul><ul><li>Internament (empleats, accionistes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Externament (clients, inversors) </li></ul></ul><ul><li>La RSC és beneficiosa per l’empresa envers </li></ul><ul><ul><li>Relació comunitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Components humans </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora diferenciació </li></ul></ul><ul><ul><li>Millora competitivitat empresarial </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA Conclusions
 21. 21. <ul><li>Societat cada cop més conscienciada: </li></ul><ul><ul><li>La RSC genera valor afegit dels productes/serveis de cara a la societat </li></ul></ul><ul><li>Alimentar confiança: </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament d’un codi ètic: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aspectes interns </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Externs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjançant una política social i mediambiental responsable. </li></ul></ul></ul>GRUP FRAGEVMA Conclusions
 22. 22. <ul><li>La realització d’accions de RSC per part de les empreses es traduiria en: </li></ul><ul><ul><li>Millor imatge corporativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Millor reputació empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor afegit al producte/servei </li></ul></ul><ul><ul><li>Més confiança a l’empresa </li></ul></ul>GRUP FRAGEVMA Conclusions
 23. 23. Punts de reflexió <ul><li>Ser socialment responsable et reporta més beneficis a nivell local de PIME? </li></ul><ul><li>Quins aspectes respecte la RSC cal que les PIMES potenciïn , per millorar la seva competitivitat? </li></ul><ul><li>Avantatges de la bona reputació o el perill d’una reputació dolenta. </li></ul>GRUP FRAGEVMA
 24. 24. GRUP FRAGEVMA Slideshare Aquesta presentació esta disponible on-line a: http://www.slideshare.net/fcalabria/la-rsc-i-les-pimes

×