Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN         MALAYSIA   HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH    ...
KEMENTERIAN PENDIDIKAN        MALAYSIA   HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAHSEJARAH ...
ISBN
KANDUNGAN           Rukun Negara    Falsafah Pendidikan Negara           Kata Pengantar     ...
RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan sel...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan    pot...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                     Sekolah Menenga...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                          Sekola...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                      Sekolah Menen...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                  Sekolah Menengah Renda...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                               Sekolah Menengah Rendah   ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                   Sekolah Menengah Ren...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                            S...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                        Sekolah Me...
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah                                             ...
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Hsp sej f1_2
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Hsp sej f1_2

3 506 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Hsp sej f1_2

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SEJARAH TINGKATAN 1 & 2 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA APRIL 2002
 2. 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAHSEJARAH PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 3. 3. ISBN
 4. 4. KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Negara Kata Pengantar PendahuluanMatlamat dan Objektif Mata Pelajaran Sejarah Huraian Sukatan Pelajaran: Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3
 5. 5. RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden.Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruhtenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkanatas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. ii
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahKATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Selaras dengan matlamat utama mata pelajaranmemperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang Sejarah sebagai pendukung utama pemupukanbertujuan untuk memenuhi cita-cita dan semangat semangat patriotik di kalangan murid, guru perluFalsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan memberi penekanan kepada kemahiran pemikiranmurid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi sejarah dan membimbing murid-murid untukberasaskan pengetahuan pada abad 21. menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional. Melalui pemahaman dan penghayatan aspekDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan sejarah negara, diharap murid dapat memperkasapembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan keperibadian bangsa Malaysia.penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakankreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran inimengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat banyak pihak terlibat terutama guru, pensyarahmembantu guru merancang dan melaksanakan maktab dan universiti serta pegawai Kementerianpengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Pendidikan, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur Kepada semua pihak yang telah memberikanbernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehinggabelajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini,dan komunikasi, teori kecerdasan pelbagai, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggipembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, penghargaan dan ucapan terima kasih.pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaranakses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangatpatriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semuaelemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan Pengarahdunia pekerjaan. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah PENDAHULUAN Status Sejarah adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula dirancang Memperoleh Mata Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang wajib dengan tujuan supaya murid memperoleh perspektif yang perspektif Pelajaran dipelajari oleh semua pelajar secara berterusan selama lebih luas tentang proses perkembangan masyarakat dan yang luas Sejarah lima tahun. Oleh itu kurikulum Pendidikan Sejarah pada negara. Sejarah perkembangan dan proses evolusi peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR) mestilah peradaban dunia akan dikaji bagi melengkapkan mempunyai kesinambungannya pada peringkat Sekolah perspektif pendidikan Sejarah. Pengetahuan dan Menengah Atas (SMA), supaya asas-asas pengetahuan, pemahaman tersebut membolehkan pelajar melihat nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan pengalaman yang secara perbandingan peradaban yang dicapai oleh diperoleh dapat diperkukuh dan diperkembangkan lagi. negara luar dan menghubungkaitkannya dengan masyarakat negara kita. Dengan ini murid dapat memahami kedudukan negara sebagai sebahagianPendekatan Pada peringkat SMR, kandungan kurikulum daripada peradaban dunia. kronologi menumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh dan memberi gambaran jelas tentang sejarah negara. Oleh KBSM menegaskan kesepaduan unsur pengetahuan, Kesepaduan itu kandungan kurikulum Pendidikan Sejarah lebih peningkatan daya intelek, pemupukan nilai-nilai murni unsur berbentuk rentetan peristiwa yang membincangkan dan perkembangan kemahiran belajar. Dalam edisi tentang aspek kehidupan masyarakat dan negara dari penyemakan kurikulum Sejarah ini, kesepaduan dan segi politik, ekonomi dan sosial. Rentetan peristiwa ini kesinambungan unsur-unsur ini diteruskan. Di samping disusun secara kronologi supaya pelajar dapat pengetahuan sejarah, konsep-konsep dan kemahiran memahami proses perkembangan masyarakat dan asas disiplin sejarah seperti kemahiran pemikiran sejarah negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan dan unsur patriotisme diberi penekanan dan perubahan yang berlaku. Dalam rentetan peristiwa ini diperkukuhkan dalam proses pengajaran dan dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai pembelajaran. kaitan dengan sejarah negara kita. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat Pemupukan memahami hubungan dan kaitannya dengan sejarah memenuhi matlamat dan aspirasi negara, pendekatan kemahiran Malaysia. pengajaran dan pembelajaran pendidikan Sejarah perlu berfikir menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran pemikiran sejarah di kalangan murid di samping nilai-nilai murni dan semangat patriotik. 1
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahPenerapan Patriotisme adalah perasaan cinta yang kuat terhadap Perkembangan pembelajaran turut didorong oleh peningkatan Pendidikan unsur tanah air. Perasaan ini perlu wujud di hati setiap individu pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan itu penampilan sepanjangpatriotisme rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sehubungan itu, pendidikan Sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik, hayat semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang yang bersatu padu dan harmoni. Justeru, berdasarkan melibatkan para pelajar secara aktif dan berterusan. pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek sejarah negara, murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai Tujuan pendidikan Sejarah adalah untuk memupuk semangat fakta-fakta sejarah secara rasional. Natijah daripada setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia pemahaman dan penghayatan sejarah negara, murid melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Di dapat membina kekuatan semangat cinta akan negara. peringkat Sekolah Menengah Rendah, pembelajaran tentang sejarah negara yang meliputi jangka masa selama lima ratus tahun disusun secara kronologi. Ia bertujuan untuk memberiPendidikan Wawasan 2020 menyarankan Malaysia menjadi negara pemahaman menyeluruh dan suatu gambaran lengkap bertaraf maju mengikut acuan kita sendiri. Oleh itu, rakyat tentang sejarah negara kepada murid. Rentetan peristiwa ini dunia membawa tema-tema tersendiri yang dijadikan pokok Malaysia perlu mempunyai pengetahuan tentang dunia luar supaya berkemampuan untuk bersaing dengan perbincangan. Kesemuanya mempunyai enam tema seperti mereka. Persaingan tidak dapat dielakkan dalam dunia berikut: globalisasi kerana kuasa politik dan ekonomi dikawal Tema 1 : Tamadun Awal Dan Keagungan oleh masyarakat yang berilmu dan bermaklumat. Maka Kesultanan Melayu Melaka adalah penting pendidikan di Malaysia memperkenalkan murid kepada dunia luar menerusi kurikulum futuris Tema 2 : Kesultanan Melayu Melaka Menjadi yang turut menekankan kepada pendidikan bertaraf Asas Kerajaan Masa Kini dunia yang berkait rapat dengan teknologi maklumat. Tema 3 : Kemakmuran dan kekayaan Negara Kita Menarik Kuasa Luar untukPenyuburan Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid. Menjajah daya tahan Pembinaan daya tahan menerusi kemahiran Tema 4 : Tindak Balas Masyarakat pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran. Murid yang Tempatan Terhadap Penjajah British berdaya tahan bukan sahaja berupaya mempelajari sesuatu yang baru, memahaminya dengan mendalam, Tema 5 : Perjuangan Rakyat ke Arah bahkan mampu memilih maklumat yang penting dan Kemerdekaan Tanah Air relevan. Tema 6 : Pembentukan Persekutuan Malaysia 2
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahDaripada enam tema di atas, Tema 1 dan 2 dipelajari di Tingkatan MATLAMATI, diikuti dengan Tema 3 dan 4 di Tingkatan II dan Tema 5 dan 6 diTingkatan III. Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagaiSelain mengkaji tema-tema tersebut, aspek-aspek tentang Sejarah warganegara Malaysia dan warga dunia. MelaluiTempatan turut dikaji. Kajian Sejarah Tempatan bertujuan memberi pengetahuan dan penghayatan sejarah tanahair danpengalaman secara langsung kepada murid mengkaji aspek-aspek sejarah negara luar yang berkaitan, para murid dapatsejarah yang ada di sekeliling mereka. Melalui pengkajian ini, memahami keadaan masyarakat dan negara sertakemahiran seperti mencari, mengumpul, mengelas, mentafsir hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuanmaklumat dan fakta sejarah dapat dipertingkatkan. Pengalaman ini mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsajuga diharapkan akan dapat menimbulkan kepekaan dan memupuk dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapatminat pelajar terhadap sejarah. mewujudkan ingatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahamanKajian Sejarah Tempatan memberi tumpuan kepada hal-hal yang antarabangsa.bersangkutan dengan keadaan setempat. Unsur-unsur yang bolehdijadikan kajian seperti tokoh, peristiwa, perkembangan ekonomi,adat resam dan tradisi setempat. OBJEKTIFBagi Tingkatan I kandungan Kajian Sejarah Tempatan meliputi: Kurikulum sejarah membolehkan murid : SEJARAH DIRI DAN KELUARGA 1. menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga;Bagi Tingkatan 2 liputan kajian ialah: 2. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah; SEJARAH SEKOLAH 3. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakatBagi Tingkatan 3 liputan kajian ialah: dan negara; SEJARAH PERSEKITARAN KAWASAN SEKOLAH 4. menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu SEJARAH KAWASAN TEMPAT TINGGAL/KEDIAMAN Melaka; 3
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah 5. menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan, pentadbiran, ekonomi dan sosial; 6. memilikiperasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara; 7. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara;8. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patriotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara;9. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada peristiwa sejarah;10. menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional. 4
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahORGANISASI KURIKULUMOrganisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan berbentuk‘intra’ iaitu yang berlaku dari dalam mata pelajaran ini. Unsur-unsuryang terlibat ialah ilmu (kandungan), kemahiran (Struktur disiplinpendidikan Sejarah: Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapannilai (patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani, emosidan jasmani. Kesepaduan ini berjalan serentak dalam pengajarandan pembelajaran secara berterusan. Rajah 1: Organisasi Kurikulum Sejarah 5
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahKandungan Unsur PatriotismeFokus utama kandungan kurikulum pendidikan Sejarah Sejarah Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangatadalah kepada pengetahuan dan pemahaman Sejarah Malaysia patriotik yang memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid bagiNegara Malaysia. Pengkajian Sejarah ini bermula sebagai melahirkan warganegara yang:dengan zaman prasejarah hingga masa kini. fokus pengkajian i Berbangga Sebagai Rakyat MalaysiaKandungan kurikulum Sejarah memberi tumpuan kepada Kajianaspek-aspek sejarah tempatan berfokus kepada Sejarah menghormati raja dan pemimpin negarapengkajian yang bersifat mikro iaitu tentang hal-hal Tempatan menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negarabersangkutan dengan keadaan setempat. Kajian Sejarah menghormati lambang-lambang negara (sepertiTempatan merangkumi aspek sejarah diri dan keluarga, bendera, lagu kebangsaan, jata negara)sekolah, persekitaran kawasan sekolah dan kawasan menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dantempat tinggal atau kediaman. negara menghargai dan mengamalkan tradisi dan budayaSejarah negara bertitik tolak dari Zaman Kesultanan bangsaMelayu Melaka kerana ia adalah sebuah kerajaan yang berbangga dengan sejarah negarakuat di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun ke 15.Pada zaman kegemilangannya, Kesultanan Melayu ii Bersemangat Setia NegaraMelaka telah membina satu tradisi budaya, politik danekonomi yang diwarisi sehingga kini. Walaupun cinta akan bangsa dan negarapengkajian sejarah negara dimulakan dengan Kesultanan taat dan setia kepada raja dan pemimpin negaraMelayu Melaka, sejarah petempatan-petempatan dan sedia berkorban untuk bangsa dan negarakerajaan-kerajaan awal di Gugusan Kepulauan Melayu bertanggungjawab kepada bangsa dan negarajuga dikaji. berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaraAspek sejarah negara luar dikaji terutama dalam hal-hal Pengkajian peka kepada masalah dan isu tentang bangsa danyang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Aspek ini sejarah luar negaradimasukkan dengan tujuan supaya murid dapat negara yang bersyukur sebagai warganegara Malaysiamemahami secara lebih jelas tentang sejarah negara berkaitankita. 6
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendahiii. Bersemangat Kekitaan Struktur Disiplin Sejarah bersatupadu dan berharmoni Pendidikan Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yang bertolak ansur dan bertoleransi sistematik. Pemahaman terhadap struktur ini akan bekerjasama dan tolong menolong mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah hormat menghormati yang lebih dinamik. Struktur disiplin pendidikan Sejarah meliputi: bersefahaman dan bermuafakat muhibah atau semangat bermasyarakativ. Berdisiplin INKUIRI DALAM SEJARAH berakhlak dan berbudi pekerti mulia mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan PENGUMPULAN SUMBER Negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi bertindak wajar KEMAHIRAN PEMIKIRAN bersifat amanah dan jujur SEJARAH berlaku adil dan bertimbang rasa v Berusaha dan Produktif PENJELASAN SEJARAH rajin dan gigih berdikari PEMAHAMAN SEJARAH tabah menghadapi cabaran menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan EMPATI berganding bahu membangunkan negara berilmu dan berketrampilan Rajah 2 : Struktur disiplin Sejarah 7
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahInkuiri dalam Sejarah Kemahiran Pemikiran SejarahSejarah merupakan disiplin ilmu yang berkembang untuk Pemikiran Sejarah adalah satu mata pelajaran yang dapat merangsangmencari kebenaran tentang masa lalu. Oleh itu, sejarawan, Kritis dan pemikiran. Ia membolehkan murid-murid melihat secara empatiguru sejarah dan murid adalah terdedah kepada persoalan: analitis dan menganalisis bagaimana manusia menggunakan masa,Apa, Mengapa, Bagaimana, Bila Dan Siapa (Pemikiran ruang, perubahan dan kesinambungan. Pemahanan SejarahInkuiri) setiap kali mereka mempelajari ilmu sejarah. Di pula dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bermaksuddalam Pendidikan Sejarah, guru-guru akan membimbing pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala aspekmurid untuk mengemukakan persoalan-persoalan pada kehidupan manusia masa silam dan kini. Pemahaman ini bolehawal pengkajian Sejarah. Melalui persoalan ini, murid akan diperolehi jika kesemua aspek dikaji dan pelbagai faktorberusaha mencari sumber, bukti atau maklumat yang dapat dianalisis serta dilihat secara keseluruhan.menjawab persoalan yang telah ditimbulkan. Meneroka Pemikiran sejarah pula adalah merupakan satu bentuk proses idea kognitif yang murid-murid meneroka idea yang kompleks danPengumpulan Sumber kompleks abstrak dengan bimbingan guru. Justeru, murid-murid dapat dan memahami secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek abstrakIlmu Sejarah pada asasnya mementingkan pengkayaan kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini.sumber sejarah di kalangan murid. Murid didedahkantentang tatacara mendapatkan sumber, punca-punca Kemahiran Kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih spesifik kepadasumber, pengkelasan sumber pertama dan kedua. pemikiran disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Kemahiran ini membolehkanSeterusnya merekod bukti-bukti yang diperoleh daripada sejarah murid memahami bagaimana sejarawan merekonstruksisumber-sumber tersebut. Umumnya sumber merangkumi spesifik peristiwa lalu dengan menggunakan sumber yang menjadi buktisumber lisan dan tulisan, artifak, gambar, lukisan, bangunan untuk menentukan signifikan sesuatu tarikh, tokoh, peristiwa,dan persekitaran yang dapat menjelaskan tentang sesuatu lokasi dan aktiviti manusia masa lalu.peristiwa masa lalu. Pemikiran Murid-murid diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya mereka Kritis dan dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan lebih kritis dan imaginatif analitis. Kemahiran ini dipupuk dan diperkembangkan di kalangan murid-murid dengan kemahiran-kemahiran seperti kemahiran kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat imaginasi dan membuat rasionalisasi. 8
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah i. Memahami kronologi – bermakna melihat masa lalu, kini v. Membuat rasionalisasi – melibatkan penggunaan akal dan akan datang mengikut urutan sesuatu peristiwa fikiran dan membuat pertimbangan yang wajar dalam sejarah itu berlaku. Di samping itu murid-murid dididik menyelesaikan sesuatu masalah. Usaha ini memerlukan dengan kemahiran memahami konsep masa mengikut kemahiran murid-murid untuk mengumpul data, membuat kemajuan sesuatu tamadun disamping memahami hipotesis, menentukan signifikan bukti dan membuat konversi masa iaitu melabelkan sesuatu peristiwa inferen daripada data yang dikumpul. mengikut zaman seperti Zaman Darurat, Zaman Meleset dan Zaman Penjajahan tanpa menyatakan tahunnya. Penjelasan Sejarah ii. Meneroka bukti – melibatkan kemahiran mengenal pasti Kemahiran Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga perlu sumber pertama dan kedua membuat perbandingan meng- diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat antara kedua-dua sumber disamping mendapatkan organisasi untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah maklumat sejarah dari sumber-sumber tersebut. Perkara dan dan mengutarakan pendapat dengan menggunakan berkomunikasi ini dapat merangsang pemikiran sejarah seseorang murid bahasa yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk di samping memahami masalah sejarah dan sifatnya yang tulisan atau lisan. Sehubungan itu, murid akan belajar interpretatif. mengorganisasikan analisis sumber sejarah dengan menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dengan iii. Membuat interpretasi – bermaksud membuat tafsiran sempurna. Mereka merekod hasil analisis dan terhadap sesuatu peristiwa dengan memberi ulasan dan seterusnya menulis atau menjelaskan dengan tepat dan kupasan. Murid-murid disedarkan tentang perbezaan bertanggungjawab. tafsiran dan perspektif yang wujud di kalangan sejarawan. Mereka dapat membezakan fakta sejarah dengan tafsiran Pemahaman Sejarah sejarah dengan menyedari bahawa kedua-dua ini adalah berkaitan antara satu sama lain. Pemahaman sejarah bermaksud pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupaniv. Membuat imaginasi – adalah suatu usaha melibatkan manusia zaman silam. Perkara ini membolehkan murid murid-murid dengan sesuatu situasi dalam peristiwa melihat zaman silam secara empati. Pemahaman sejarah yang dikaji. Kemahiran imaginasi ini ialah secara sejarah boleh mendidik murid menganalisis bagaimana visual dan empati. manusia mengalami perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan. 9
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahEmpatiEmpati dalam sejarah ditakrifkan sebagai suatu pencapaianpemikiran yang memahami sesuatu peristiwa masa laludaripada pelbagai perspektif. murid yang dapat melihatsejarah secara empati sebenarnya membina corak pemikiranyang lebih terbuka, toleransi dan matang. Sejajar dengan itu,Pendidikan Sejarah adalah ‘alat’ yang dapat menghasilkanwarganegara yang lebih bertanggungjawab.Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid-muridmeneroka ruang-ruang ilmu dalam disiplin sejarah ialah : Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Menggunakan Teknologi Kemahiran Bekerja dengan Orang Lain dalam Kumpulan Kemahiran Mengurus, Memilih dan Menganalisis Maklumat Kemahiran Menggunakan Idea dan Teknik Matematik Kemahiran Memahami BudayaKemahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh murid pula bolehdibahagi kepada 2 kategori utama iaitu : Kemahiran Berfikir Secara Kritis Kemahiran Berfikir Secara Kreatif 10
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahRajah 3 menunjukkan peta domain pemikiran yang mengaitkan dua kemahiran berfikir dengan dua proses berfikir. Matlamat pembelajarankemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) menuju kepada proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. PEMIKIRAN KRITIS PEMIKIRAN KREATIF Mencirikan Menjana idea Membandingkan dan Membuat inferens membezakan Menghubungkaitkan Mengumpulkan dan Meramal mengelaskan Membuat hipotesis Membuat urutan Mensintesis Menyusun mengikut keutamaan Mengitlak Menganalisis Menganalogi Mengesan kecondongan Membuat gambaran mental Menilai Mereka cipta Membuat kesimpulan KBKK MEMBUAT KEPUTUSAN MENYELESAIKAN MASALAH Rajah 3: Peta Domain Pemikiran 11
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahPETUNJUK PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIFBerikut adalah Jadual Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif yangdapat memberi panduan kepada guru secara terperinci untukmemudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.Petunjuk Pemikiran Kritis Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yangPemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang memberi makna yang sama memberi makna yang sama c) Mengumpulkan dan Membuat pengelasana) Mencirikan Menyatakan ciri unsur mengelaskan berasaskan kepada ciri yang Memerihalkan sifat sepunya Mengenal pasti Menyenaraikan ciri, sifat Mengasingkan dan Mengumpulkan mengikut kriteria seperti ciri, dan unsur mengumpulkan sesuatu kategori sifat, kualiti dan unsur Mengenal pasti kualiti, sifat, peristiwa kepada Mengumpulkan mengikut ciri sesuatu konsep. ciri dan unsur kumpulan masing- yang boleh dibandingkan Menyebut ciri, sifat dan masing berdasarkan Mengkategorikan ciri Unsure kriteria tertentu seperti Menyusun mengikut kriteria ciri. Pengumpulan ini Menyusun mengikutb) Membandingkan Mencari persamaan dan adalah berdasarkan kumpulan dan membezakan perbezaan ciri sepunya. Menentukan ciri sepadanMencari persamaan dan dan tak sepadanperbezaan berdasarkan Menyatakan ciri serupa dan d) Membuat urutan Menyusun mengikut sesuatukriteria seperti ciri, sifat, tidak serupa tertib berasaskan nilai,kualiti dan unsur sesuatu Menyatakan persamaan Menyusun maklumat abjad, kronologi, corak,peristiwa. dan mengikut tertib masa dan lain-lain perbezaan berdasarkan sifatnya Menyusun secara menaik Menyusun ciri yang sama seperti masa, bentuk atau menurun dan berbezaan atau bilangan. Menyusun secara rantai urutan 12
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang memberi makna yang sama memberi makna yang samae) Menyusun mengikut Mengatur mengikut sesuatu Mencerakin komponen yang keutamaan kriteria daripada yang paling terlibat penting kepada yang kurang Mencari bukti yang Menyusun maklumat penting menyokong mengikut tertib Menyenaraikan idea yang Mengimbas kembali idea berdasarkan paling penting kepada yang Mengkaji kesan baik dan kepentingan. kurang penting buruk Menyusun berdasarkan Mengkaji keputusan segera kepada kurang segera berasaskan fakta Menyenaraikan mengikut hierarki berdasarkan g) Mengesan Menentukan pendirian berat matlamat kecondongan sebelah Mengatur mengikut paling Menentukan pemberatan hadapan kepada paling Mengesan pandangan kepada satu pihak belakang atau pendapat yang Menentukan pendirian ke Menyusun mengikut paling berpihak kepada atau satu pihak atas kepada paling bawah menentang sesuatu.f) Menganalisis Mencerakin maklumat (h) Menilai Menaksir maklumat Mengolah idea Mempertimbangkan pendapat Mengolah maklumat Mengesan penyebab Membuat dan pandangan dengan Menghuraikan faktor pertimbangan tentang Mempertimbangkan menghuraikannya penyebab sesuatu perkara cadangan kepada bahagian Membuat andaian daripada segi Menyatakan rasional yang lebih kecil bagi berasaskan maklumat kebaikan dan Membahaskan isu atau memahami sesuatu Menghuraikan mengikut ciri keburukan, pernyataan konsep atau peristiwa berdasarkan bukti Membuat pertimbangan Menghuraikan kepada serta mencari makna atau dalil yang sah. Memberi alasan untuk bahagian yang tersirat. menerima atau menolak 13
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah Pemikiran Kritis Perkataan atau frasa yang memberi makna yang sama Membuat pilihan Mengimbas kembali pilihan Menentukan nilaii) Membuat kesimpulan Merumuskan isu Menyatakan hasil selepas Membuat pernyataan analisis tentang hasil sesuatu Menyusun alasan kajian yang Membuat resolusi berdasarkan kepada Membuat persetujuan sesuatu hipotesis Membuat keputusan atau mengukuhkan bijaksana yang muktamad sesuatu perkara Membuat rumusan berdasarkan Menggulung hujah penyiasatan. 14
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahPetunjuk Pemikiran Kreatif Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang memberi makna yang sama memberi makna yang samaa) Menjanakan idea Mengemukakan idea c) Menghubungkaitkan Menerangkan sebab dan Mencadangkan alternatif akibat Mencadangkan sebab Membuat perkaitan Menyatakan perkaitan Menghasilkan idea Menyenaraikan idea dalam sesuatu keadaan Menyatakan sebab musabab yang berkaitan Menyatakan cara lain atau peristiwa untuk Menyatakan implikasi dengan sesuatu Menyumbangkan pendapat mencari sesuatu sruktur mengkaji perkaitan perkara. Menyatakan kemungkinan atau corak Mencari perkaitan Menghasilkan idea perhubungan. Mengaitkan idea Mencetus idea Menyatakan pertalian Melahirkan idea Membuat perhubunganb) Membuat inferens Membuat kesimpulan awal daripada pemerhatian d) Meramal Menyatakan apa yang akan Membuat kesimpulan Membuat rumusan awal berlaku awal yang daripada data Membuat jangkaan Membuat jangkaan munasabah, yang Membuat kesimpulan awal tentang sesuatu Menganggarkan apa yang mungkin benar atau daripada maklumat peristiwa berdasarkan akan berlaku tidak benar untuk Membuat tanggapan awal pemerhatian dan Membuat pelunjuran menerangkan sesuatu Membuat penyataan awal pengalaman yang lalu Menyatakan kemungkinan peristiwa atau Membuat pendirian awal atau data yang boleh yang akan berlaku pemerhatian. Menyatakan ketetapan awal dipercayai. 15
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang memberi makna yang sama memberi makna yang samae) Membuat hipotesis Menyatakan cadangan yang g) Mengitlak Membuat pernyataan umum perlu diuji kesahihannya berdasarkan pola Membuat pernyataan Membuat andaian yang Membuat pernyataan Membuat generalisasi umum tentang perlu dibuktikan umum terhadap sesuatu Membuat rumusan umum hubungan antara kebenarannya perkara untuk daripada keseluruhan idea pemboleh ubah Membuat pernyataan yang keseluruhan kumpulan dimanipulasikan dan perlu diuji ketepatannya berdasarkan pemboleh ubah Menyatakan pandangan pemerhatian ke atas bergerak balas yang yang perlu diuji kejituannya sampel atau beberapa difikirkan benar bagi maklumat daripada menerangkan sesuatu kumpulan itu. perkara atau peristiwa. Pernyataan ini perlu h) Menganalogikan Memetafora diuji untuk membuktikan Membuat sindiran kesahihannya. Membentuk kefahaman Membuat kiasan tentang sesuatu konsep Membuat perlambangan yang kompleks secara Membuat simulasif) Mensintesiskan Menggabungkan idea mengaitkan konsep itu Membandingkan sesuatu Menggubal semula dengan konsep yang yang ada ciri persamaan Menggabungkan unsur Menyatukan idea-idea mudah yang mempunyai yang berasingan untuk Menyepadukan idea ciri serupa. menghasilkan satu gambaran menyeluruh i) Membuat gambaran Mengimaginasi dalam bentuk seperti mental Menggambarkan dalam pernyataan, lukisan dan bentuk lain artifak. Membuat tanggapan atau Membayangkan dalam membayangkan sesuatu minda idea, konsep, keadaan Melakarkan peta minda atau gagasan dalam Membuat khayalan minda atau fikiran. Cuba fikirkan suatu peristi 16
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang memberi makna yang sama Dalam lajur Tajuk disenaraikan tajuk/subtajuk dan ruangj) Mereka Cipta Cadangan idea original Menghasilkan gubahan 1 lingkup isi kandungan pengetahuan yang akan dipelajari bagi setiap tema/tajuk. Dalam pengajaran dan Menghasilkan sesuatu yang original pembelajaran, semua pengetahuan yang disenaraikan boleh baru atau melakukan Mereka bentuk digabungkan, dikaitkan dan dibincangkan secara berasingan pengubahsuaian kepada Mencipta sesuatu mengikut kesesuaian tajuk, kesediaan dan tahap keupayaan murid. sesuatu yang sedia ada Membuat inovasi untuk mengatasi masalah Menghasilkan idea yang Dalam lajur Hasil Pembelajaran disenaraikan hasil secara terancang. kreatif Membuat pengubahsuaian 2 pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk. Hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid ini terbahagi kepada tiga aras mengikut kompleksiti sesuatu tajuk atau bidangPENERANGAN TENTANG LAJUR DAN ARAS pembelajaran seperti mana yang dijelaskan dalam jadual di bawah:Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Kurikulum Sejarah inidipersembahkan dalam tiga bahagian iaitu Sinopsis Tema/Tajuk, Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yangCarta Aliran dan Perincian Kandungan Sukatan Pelajaran. ARAS 1 mudah. Murid dapat memahami peristiwa ( Asas ) sejarah secara kritis dan imaginatif (empati)Sinopsis Tema/Tajuk merupakan ringkasan keseluruhan tentang segala aspek kehidupan manusiatema/tajuk yang memberi kefahaman mengenai kandungan dan secara langsung dan mudah.skop keseluruhan sesuatu tema/tajuk.Carta aliran pula bertujuan menerangkan dengan lebih jelas Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yangtentang rentetan peristiwa bagi sesuatu tema/tajuk. Carta aliran lebih tinggi. Murid boleh melihat secara empatimengandungi empat elemen iaitu latar belakang, sebab dan akibat, ARAS 2 dan menganalisis bagaimana manusiafokus utama dan kesan. ( Standard ) menggunakan masa, ruang, perubahan dan kesinambungan tentang segala aspekPerincian kandungan Sukatan Pelajaran pula dipersembahkan kehidupan manusia secara langsung dandalam lima lajur iaitu Tema/Tajuk, Hasil Pembelajaran, Konsep mudah./Istilah, Cadangan Kaedah Pembelajaran dan Unsur/Hasil TingkahLaku Patriotisme. 17
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah unsur/hasil tingkah laku patriotisme yang difikirkan sesuai dan perlu selain daripada yang telah disenaraikan di dalam lajur ini. Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yang ARAS 3 membolehkan murid meneroka idea yang Dalam usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah ( Maju ) kompleks dan abstrak. Murid dapat memahami KBSM perkara berikut haruslah diberi penekanan dalam proses secara kritis dan imaginatif (empati) tentang pengajaran dan pembelajaran iaitu; segala aspek kehidupan manusia sehingga ke hari ini (empati) (i) Kesepaduan Pengetahuan, Nilai dan Kemahiran Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang berkesan untuk menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu, nilai-nilai Dalam lajur Konsep Utama disenaraikan konsep-konsep murni, kemahiran belajar dan bahasa yang baik. Oleh itu dalam3 utama yang perlu ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk. Guru juga boleh pengajaran dan pembelajaran Sejarah, penekanan haruslah diberi terhadap pemerolehan pengetahuan, perkembangan menambah konsep utama yang difikirkan sesuai dan kemahiran belajar dan pemupukan serta penghayatan nilai-nilaiperlu. murni. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek- aspek Sejarah, murid akan dibimbing untuk mentafsir, Dalam lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional,4 disenaraikan cadangan aktiviti pembelajaran untuk guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru adil, dan tepat.boleh menambah, mengubahsuai atau membuat aktiviti yang Melalui pendekatan bersepadu, penekanan diberi ke ataslain bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai alat untukpembelajaran. membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang Manakala dalam lajur Unsur dan Hasil Tingkah Laku gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan. 5 Patriotisme disenaraikan unsur/hasil tingkah laku patriotisme yang perlu dipupuk dalam proses pengajaran Di samping itu pengetahuan dan kemahiran daripada mata pelajaran lain serta pengalaman hidup harian pelajar perlulah dan pembelajaran melalui pengetahuan sejarah. Di dihubungkaitkan dalam pengajaran dan pembelajaran.samping itu penerapan patriotisme juga boleh dilakukan melaluiaktiviti pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung (ii) Pemahaman Idea dan Konsep/Istilah Sejarahdengan menekankan aspek-aspek perubahan tingkah laku yangdiyakini dan dilakukan oleh murid sama ada semasa atau selepas Sejarah mempunyai idea dan konsep khusus. Pemahaman danproses pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengan penghayatan tentang idea dan konsep tersebut amat pentingkonsep pendidikan sepanjang hayat. Guru boleh menambah untuk menjadikan pengetahuan sejarah relevan dan berguna dalam kehidupan seharian. 18
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah(iii) Pemupukan Nilai dan Sikap Patriotik Mata pelajaran Sejarah adalah pendukung utama pemupukan Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan ialah syarahan, semangat patriotik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, simulasi, kajian kes, eksperimen, sumbangsaran, perbincangan, penekanan perlu dibuat terhadap aspek nilai dan iktibar melalui projek, main peranan, lakonan, penyelidikan, tunjuk cara, pengalaman sejarah untuk memupuk semangat setia negara, penggunaan sumber, kerja luar dan latih tubi. Guru boleh memilih kebanggaan dan keperibadian sebagai rakyat Malaysia mana-mana kaedah dan teknik untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Pemilihan dan penggunaan metodologi pengajaran dan(iv) Peningkatan Kemahiran Belajar dan Minat pembelajaran yang sesuai, boleh menimbulkan minat serta membangkitkan motivasi murid terhadap pelajaran sekaligus dapat Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah, meningkatkan kefahaman dan kemahiran mereka. penekanan haruslah diberi terhadap perkembangan kemahiran seperti mengumpul dan mengklaskan maklumat, mentafsir, Huraian Sukatan Pelajaran ini adalah untuk kegunaan guru menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi. Penguasaan merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. kemahiran belajar tersebut akan meningkatkan kefahaman, pemikiran dan minat terhadap mata pelajaran Sejarah.(v) Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Untuk memperkembangkan potensi serta meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid secara menyeluruh dan seimbang, murid perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid secara aktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman, kemahiran dan pemupukan nilai dengan lebih berkesan. 19
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahPENDEKATAN ISI KANDUNGAN KURIKULUMSEJARAH SEKOLAH MENENGAH RENDAHPada peringkat Sekolah Menengah Rendah, isi kandunganpendidikan Sejarah memberi tumpuan kepada pemahaman yangmenyeluruh dan memberikan suatu gambaran jelas tentang sejarahnegara kita . Kandungan Pendidikan Sejarah pada peringkat iniberbentuk rentetan peristiwa secara kronologi. Beberapa aspektentang sejarah negara kita yang mempunyai kaitan dengan negaraluar dibincangkan. SEJARAHPemilihan isi kandungan sejarah negara kita dan pendekatan dari DANperspektif penulis tempatan melahirkan generasi yang cintakan KITAnegara, bangsa dan agama. Pelajar didedahkan kepada sejarahkeagungan Kesultanan Melayu Melaka hinggalah kepada sejarahnegara hari ini.Kajian Sejarah Tempatan pula dijadikan satu komponen daripadapendidikan Sejarah yang dilaksanakan secara kerja kursus. Pelajardidedahkan kepada konsep sejarah diri dan keluarga, sekolah,persekitaran kawasan sekolah dan kawasan tempat tinggal ataukediaman. Rajah 4: Pendekatan isi kandungan Kurikulum Sejarah SekolahJusteru, pendekatan isi kandungan pendidikan Sejarah melahirkan Menengah Rendahpelajar yang menguasai kemahiran pemikiran, menghayatiperistiwa sejarah negara secara empati dan bersemangat patriotik. 20
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 2Tema 3: Kemakmuran dan Kekayaan Negara Kita Menarik British Untuk MenjajahTema 4: Tindak Balas Masyarakat TempatanTerhadap Penjajah British 59
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA 3 : KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK KUASA LUAR UNTUK MENJAJAHTema ini mengisahkan penapakan, perluasan pengaruh dan penjajahan Britishdi negara kita. British telah memperkenalkan sistem pentadbirannya dalamkehidupan masyarakat Melayu yang telah menjejaskan kedudukan pemimpintempatan. Bagi tujuan mengeksploitasi kekayaan negara kita, Britishmemperkenalkan ekonomi dagangan, industri dan penggunaan teknologimoden. Perubahan ini membawa berbagai-bagai kesan dalam kehidupanmasyarakat sehingga menyebabkan sistem ekonomi tradisional terpinggir. 60
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN Tema 3: Kemakmuran Dan Kekayaan Negara Kita Menarik British Untuk MenjajahLATAR BELAKANG FOKUS I FOKUS 2 KESAN Penapakan dan PenguasaanPeluasan kuasa peluasan pengaruh hasil bumi Tindak balasbarat di Asia barat di Tanah tokoh tempatan Melayu, Sarawak dan Sabah Negeri-Negeri Selat Negeri-Negeri Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Melayu Tidak Bersekutu 61
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah RendahTEMA 3 : KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME3. KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAH 3.1 Penapakan dan Memahami pembentukan Negeri- peluasan Negeri Selat pengaruh British Aras 1 Menceritakan tentang masalah di Kedaulatan Kajian Peta : Memanfaatkan aset a. Negeri-Negeri Kedah dan Johor yang membawa Laluan perdagangan negara Malaysia Selat campur tangan British Monopoli antara Eropah dan Menghargai dan Menyatakan sebab-sebab pihak China memanfaatkan i. Pulau Pinang British mengambil Pulau Pinang, Syarikat Hindia aset-aset - Masalah Kedah Seberang Prai, Singapura dan Timur Inggeris Membina Peta negara kita dan hubungan Melaka Minda : dengan kuasa Memerihalkan penapakan British di Sistem pewaris Faktor-faktor Kebijaksanaan luar Pulau Pinang, Seberang Prai, takhta perluasan kuasa menjalinkan - Perbincangan Singapura dan Melaka British ke Pulau hubungan Sultan Kedah Menyatakan syarat Perjanjian Pinang, Singapura Bijak berfikir dan dengan Francis Inggeris-Belanda dan Melaka. bertindak Light 62
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEa. Pulau Pinang diambil British Aras 2 Menceritakan usaha-usaha pemimpin Anak gahara Kajian Peta : - Percubaan Kedah mengambil semula Pulau Melakar dan Kedah Pinang Laluan kapal- melabel peta - mengambil kapal dagangan kedudukan Negeri- Membincangkan Perjanjian Inggeris- semula Pulau Negeri Selat Belanda dan kesannya Pinang Pusat Menghuraikan proses pembentukan - Pengambilan pengumpulan Main Peranan : Negeri-negeri Selat Seberang Perai Cara British di Pulau Membuat Pinang, Singapura Aras 3ii) Singapura pakatan dan Melaka Krisis kerajaan Johor- Riau Membuat justifikasi tindakan Sultan Muslihat Kajian Peta : Lingga Kedah dan Sultan Johor dalam Menanda Negeri- menyelesaikan masalah dalam Jajahan Mahkota negeri Selat - Singapura negeri diambil oleh Membincangkan pembahagian Negeri-negeri Lawatan : British pengaruh kuasa Barat dalam Selat Muzium dan Arkib Perjanjian Inggeris-Belandaiii) Melaka memudahkan penguasaan Barat di Pusat PerjanjianInggeris- Kepulauan Melayu perdagangan Belanda 1824 bebas - Penubuhan Negeri- negeri Selat dan pentadbirannya 63
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEb. Campur tangan British di Perak, Memahami campur tangan British di Selangor, Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Sembilan dan Pahang Pahang Aras 1i. Hubungan Negeri- Menyenaraikan faktor-faktor yang Perebutan takhta Membina Garis Kebijaksanaan Negeri Selat menyebabkan campur tangan British Masa : menjalinkan dengan Negeri- di Negeri-negeri Melayu Dasar campur Penapakan dan hubungan Negeri Melayu Menyatakan maksud Sistem Residen tangan campur British di Sentiasa sebelum campur Mengemukakan tujuan pembentukan Perak, Selangor, berwaspada tangan British Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Kongsi gelap Negeri Sembilan terhadap unsur- Menyatakan kesan pembentukan dan Pahang unsur luarii. Faktor campur Negeri-negeri Melayu Bersekutu Sistemtangan perwarisan takhta Perbincangan- Keadaan di Aras 2 di Perak Kumpulan : Negeri-Negeri Menjelaskan keadaan di Perak, Faktor-faktor Melayu yang Selangor, Negeri Sembilan dan Revolusi campur tangan menyebabkan Pahang yang membawa kepada Perindustrian British di Negeri- campur tangan campur tangan British negeri Melayu British Bersekutu Mengupas peranan dan bidang kuasa sultan, pembesar dan residen dalam Sistem Residen 64
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME d. Kekayaan hasil Membincangkan alasan yang Residen Kajian Dokumen: Kewajipan perlombongan di digunakan oleh British untuk campur Isi kandungan mempertahankan Perak, Selangor, tangan di Negeri-negeri Melayu Sistem Residen Perjanjian Pangkor ketuanan bangsa Negeri Sembilan dan Menjelaskan kesan Revolusi Berani Pahang Perindustrian terhadap campur Negeri-negeri Peta Minda: mempertahankan tangan British di Negeri-negeri Melayu Sebab hak dan - Kesan Revolusi Melayu Bersekutu pembentukan kedaulatan Perindustrian dan Negeri-negeri negara perubahan dasar Aras 3 Melayu Bersekutu kerajaan British Menghubungkait kesan Revolusi Perindustrian dan dasar kerajaan Kajian Peta:ii. Pengenalan Sistem British dengan perubahan politik, Menanda negeri- Residen ekonomi dan sosial di Negeri- negeri Melayu -Perak Negeri Melayu Bersekutu -Negeri Sembilan Membahaskan keberkesanan -Selangor pentadbiran Negeri-Negeri Melayu -Pahang Bersekutu. iv. Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (1896) dan kesannya -Tujuan -Pentadbiran Persekutuan -Kesan 65
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEc. Penerimaan Menganalisis pentadbiran Penasihat Penasihat British British di Kedah, Kelantan, di Kedah, Terengganu, Perlis dan Johor Kelantan, Terengganu, Perlis Aras 1 dan Johor Menyatakan cara pihak British Negeri naungan Perbincangan : Berdiplomasi menyekat perluasan kuasa Barat lain Cara pihak British Membuat i. Menyekat di Kedah, Kelantan, Terengganu, Penasihat British menyekat perluasan keputusan yang penapakan Perlis dan Johor kuasa barat lain bijaksana kuasa Barat Memerihalkan hubungan Kedah, Perjanjian Sulit lain Kelantan, Terengganu, Perlis Membina Carta Kejituan visi dan - Hubungan dengan Siam dan British Bunga emas Aliran : misi menjamin Kedah, Perlis, Menyatakan peranan Penasihat Proses penerimaan keunggulan negara Kelantan dan British di Kedah, Kelantan, Sistem Kangcu Penasihat British Merealisasikan Terengganu Terengganu dan Perlis pembangunan dengan British Memerihalkan pemodenan Johor dan Surat Sungai Pengurusan Grafik negara penerimaan Penasihat British : dan Siam Memerihalkan tentang Sistem Kedudukan dan Kangcu bidang kuasa Menyatakan jasa dan sumbangan residen dan pembesar-pembesar Johor penasihat British Kajian Peta : Melakar dan melabel peta lokasi negeri-negeri yang menerima Penasihat British 66
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEii. Kedudukan Aras 2 Penasihat Menghuraikan penerimaan penasihat British British di Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor - Kedah, Menjelaskan kepentingan Surat Perlis, Sungai Kelantan dan Aras 3 Terengganu Membuat kesimpulan kewibawaan menerima pemerintah dan pembesar Johor Penasihat dalam usaha mengekalkan British kedaulatan negeri Johor Membuat perbandingan peranan - Pemodenan Residen dengan Penasihat British Johor dan penerimaan Penasihat British 67
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEd. Sarawak di bawah Memahami pemerintahan keluarga pemerintahan Brooke di Sarawak keluarga Brooke Aras 1i. Penapakan kuasa Memerihalkan peristiwa yang Kerahan tenaga Membina Carta Karisma James Brooke membawa kepada pengambilan Aliran : kepemimpinan Sarawak oleh James Brooke Raja Putih Peringkat perluasan Bersikap - Pentadbiran Menyatakan peringkat perluasan kuasa Brooke kepemimpinan Sarawak kuasa di bawah pemerintahan Monarki cemerlang sebelum 1841 keluarga Brooke Perbincangan : Menyatakan perubahan yang Perlembagaan Perubahan Membela maruah - Pengambilan dilakukan oleh pentadbiran Brooke pentadbiran, negara Sarawak oleh Menyatakan Kandungan Majlis Tertinggi ekonomi dan sosial Sedia James Brooke Perlembagaan 1941 Sarawak di bawah mempertahankan Menamakan bandar-bandar baru Majlis Negeri pentadbiran Brooke negara iaitu Kuching, Miri dan Sibu 68
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEii. Perubahan di Aras 2 bawah Menghuraikan peranan pemimpin- Kajian Peta : pemerintahan pemimpin tempatan dalam Melakar dan keluarga Brooke pentadbiran di Sarawak melabelkan (1841 –1941) Membincangkan perubahan kawasan pentadbiran, ekonomi dan sosial pemerintahan - Sistem Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke di pentadbiran keluarga Brooke Sarawak - Perubahan sosial Aras 3 Carta Organisasi : dan ekonomi Mencerakinkan peranan Majlis Membina carta Tertinggi dan Majlis Negeri pentadbiran - Perlembagaan Membuat inferens tentang keluarga Brooke di 1941 Perlembagaan 1941 ke arah Sarawak berkerajaan sendiri Peta Minda : Perubahan pentadbiran ekonomi dan social Sarawak di bawah pemerintahan Brooke 69
 39. 39. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEe. Sabah di bawah Memahami pemerintahan Syarikat pemerintahan Borneo Utara British di Sabah Syarikat Borneo Utara British Aras 1 (SBUB) Menyatakan nama-nama lain bagi Orang Tua Membina Carta Perjuangan Sabah Aliran : mempertahankani. Penapakan kuasa Menceritakan penapakan dan Ketua Anak Penapakan kuasa maruah negara Barat di Sabah peluasan kuasa barat sehingga Negeri Barat di Sabah Malaysia pengambilan Sabah oleh Syarikat Sedia- Pentadbiran Borneo Utara British Residensi Kajian Carta : mempertahankan Sabah sebelum Menyenaraikan syarat-syarat yang Organisasi negara kita 1860 diberikan oleh kerajaan British untuk Mahkamah Anak pentadbiran Syarikat menubuhkan Syarikat Borneo Utara Negeri Borneo Utara British Kebijaksanaan- Pengambilan British dalam membuat Sabah oleh Menyatakan perubahan yang Mahkamah Kajian Gambar : keputusan Syarikat Borneo dilakukan oleh Syarikat Borneo Utara Majistret Tamu Besar di menguntungkan Utara British British Sabah negara Menamakan bandar-bandar baru Majlis Penasihat Berfikiran iaitu Kudat, Sandakan, Tawau, Lahat Kajian Peta : strategik dalam Datu dan Jesselton Piagam Diraja Menanda dan perancangan melabel residensi- residensi pentadbiran di Sabah 70
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ AKTIVITI TINGKAH LAKU TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISMEii. Perubahan di Aras 2 bawah Menghuraikan peranan pemimpin- pentadbiran pemimpin tempatan dalam Syarikat Borneo pentadbiran Sabah Utara British Membincangkan perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial - Sistem Sabah di bawah pentadbiran Syarikat pentadbiran Borneo Utara British Menjelaskan peranan Ketua Anak - Penyertaan Negeri dan Orang Tua di Sabah penduduk Menjelaskan bidang kuasa tempatan Mahkamah Majistret dan Mahkamah Anak Negeri di Sabah - Perubahan sosial dan ekonomi Aras 3 Mentafsir syarat-syarat piagam yang diberikan oleh kerajaan British untuk menubuhkan Syarikat Borneo Utara British Menjustifikasikan usaha-usaha Syarikat Borneo Utara British untuk melicinkan pentadbiran di Sabah Menilai keberkesanan pentadbiran Syarikat Borneo Utara British kepada penduduk tempatan 71
 41. 41. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CARTA ALIRAN Tajuk 3.2 : Penguasaan Hasil Bumi Dan Kesannya FOKUS KESANLATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT Penguasaan Perubahan sosio-Kegiatan ekonomi Keperluan bahan hasil bumi dan ekonomitradisional di TanahMelayu, Sarawak dan mentah kesan ekonomiSabah dagangan 72
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah CADANGAN UNSUR DAN HASIL KONSEP/ TEMA/TAJUK AKTIVITI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME3.2 Penguasaan Mengetahui perkembangan pertanian, hasil perlombongan dan perdagangan bumi dan kesannya Aras 1a. Perkembangan Menyatakan bentuk pertanian yang Sara diri Projek Membuat Memanfaatkan ekonomi dijalankan di negara kita Buku Skrap : kepelbagaian dagangan Menyenaraikan jenis pertanian sara Ekonomi Kegiatan ekonomi khazanah negara diri dan pertanian dagangan di tradisional dagangan Malaysiai. Pengenalan negara kita Memelihara dan sistem Menceritakan latar belakang Ekonomi Kajian Peta : memanfaatkan perladangan penanaman getah di negara kita dagangan Kawasan pertanian khazanah Menyatakan faktor yang dan kawasan negara kita - Ekonomi Negeri- mempengaruhi perkembangan getah Dwiekonomi perlombongan Negeri Selat Menyatakan tujuan Rancangan Sekatan Stevenson (1922) dan Modal Mengumpul Bahan - Pertanian Rancangan Peraturan Getah : dagangan (sagu, Antarabangsa (1934) Bahan relia yang lada hitam, berkaitan ekonomi Menyenaraikan hasil galian di negara gambir, tebu, ubi dagangan kita kayu, kopi, getah Menceritakan latar belakang dan lain-lain) perusahaan bijih timah di negara kita Menyenaraikan faktor perkembangan perusahaan bijih timah 73

×