Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Similaire à อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์(17)

Publicité

Dernier(20)

อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  1. อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เสนอ มิสเขมจิราปลงไสว โดย นางสาวฐปนัท ช่างเหล็ก ชั้นม.6/2 เลขที่43
  2. เครื่องพิมพ์คืออุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่ใช้สาหรับพิมพ์ ข้อมูลที่เป็นเอกสารข้อความและรูปภาพที่อยู่บน จอภาพให้ไปปรากฏบนกระดาษเพื่อสามารถนาไปใช้ ในงานอื่นๆได้ เครื่องพิมพ์
  3. ประเภทของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือ 1.เครื่องพิมพ์แบบจุด(DotMatrixPrinter)คือเครื่องพิมพ์ที่อาศัยการ ใช้หัวเข็มไปกระแทกกระดาษโดยผ่านผ้าหมึกทาให้เป็นจุดขึ้นซึ่งมีลักษณะ การทางานคล้ายเครื่องพิมพ์ดีดคุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์แบบนี้คือ สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษที่มีหลายสาเนาหลายชุดได้ทา ให้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หลายครั้งซึ่งเครื่องพิมพ์แบบอื่นไม่สามารถทาได้ มีความทนทานในการใช้งานสูง สามารถพิมพ์กับกระดาษต่อเนื่องได้
  4. 2.เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น(InkjetPrinter)คือเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีพ่นน้าหมึกลงไปบนกระดาษ โดยหมึกจะถูกฉีดออกจากรูขนาดเล็กบนหัวพิมพ์ซึ่งหมึกที่ใช้จะเป็นแม่สี3สีคือแดงเหลืองและ น้าเงินบางเครื่องจะใช้2กล่องคือน้าหมึกสีดากับตัวแม่สีคุณลักษณะเด่นของเครื่องพิมพ์แบบ นี้คือสามารถพิมพ์ภาพสีได้โดยมีตลับหมึกสีแยกอิสระสามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้ คุณภาพการพิมพ์คมชัดกว่าแบบใช้หัวเข็มให้ความละเอียดสูงเหมาะสาหรับงานด้าน กราฟิกและงานด้านการนาเสนอ(Presentation) สามารถพิมพ์บนผิววัสดุอื่นๆนอกจากบนกระดาษได้เช่นแผ่นใส,สติกเกอร์เป็นต้น
  5. 3.เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์(LaserPrinter)มีหลักการทางาน เหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องพิมพ์ที่พัฒนามาจาก เครื่องพิมพ์แบบจุดและแบบฉีดหมึกสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า แบบอื่นและความคมชัดของงานดีมากจึงได้รับความนิยม นามาใช้งานในสานัก
  6. ไมโครโฟน ไมโครโฟนคืออุปกรณ์รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อประมวลผล ในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมเสียงอื่นๆไมโครโฟนประกอบด้วย ขดลวดและแม่เหล็กเป็นหลักเมื่อเสียงกระทบตัวรับในไมโครโฟนจะทาให้ ขดลวดสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็กจึงทาให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเป็น หลักการทางานตรงข้ามกับลาโพง
  7. ชนิดของไมโครโฟนแบ่งตามหลักการทางไฟฟ้าได้2ประเภทได้แก่ แบบไดนามิก แบบคอนเดนเซอร์ แบบไดนามิกทางานโดยการสั่นสะเทือนของขดลวดที่อยู่รอบแกนแม่เหล็กทาให้เกิด กระแสไฟฟ้าอาศัยหลักการเหนี่ยวนาไฟฟ้า แบบคอนเดนเซอร์ปล่อยกระแสไฟฟ้าสายตรงไหลไปยังตัวไมค์ซึ่งมีแผ่นโลหะบางๆ ตรวจจับการสั่นสะเทือนของอากาศแล้วเปิด-ปิดทางเดินของวงจรไฟฟ้า
  8. ลาโพง ลาโพง(loudspeaker,speaker)เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกลอย่างหนึ่งทาหน้าที่แปลง สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียงมีด้วยกันหลายแบบคาว่าลาโพงมักจะเรียกรวมกันทั้งดอกลาโพง หรือตัวขับ(driver)และลาโพงทั้งตู้(speakersystem)ที่ประกอบด้วยลาโพงและวงจร อิเล็กทรอนิกส์สาหรับแบ่งย่านความถี่(ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ก) ลาโพงนับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในระบบเครื่องเสียงโดยมีขนาดตั้งแต่เล็กเท่าปลายนิ้วจนถึง ใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนับสิบนิ้วโดยมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน ประเภทของลาโพง 1.ทวีทเตอร์คือลาโพงที่มีขนาดเล็กสุดของตู้ลาโพงออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่มีความถี่สูง
  9. 2.มิดเรนจ์คือลาโพงขนาดกลางของตู้ลาโพงถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงในช่วงความถี่เป็น กลางๆคือไม่สูงหรือไม่ต่ามากเกินไป 3.วูฟเฟอร์คือลาโพงที่มีขนาดใหญ่สุดของตู้ลาโพงออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่มีความถี่ต่า 4.ซับวูฟเฟอร์คือลาโพงที่ทาหน้าที่ขับความถี่เสียงต่าสุดมักมีตู้แยกต่างหากและใช้วงจรขยาย สัญญาณในตัว
  10. อ้างอิง • http://www2.pm.ac.th/vrj/com/Printer.htm • http://th.wikipedia.org/wiki/ไมโครโฟน • http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/tech04/29/lampong.html
Publicité