Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TV BUTHAN
      Vegyünk egy középkori viszonyok között élő országot buzgón
      vallásos földművesekkel é...
K  É  P  E  R  N  Y  Ő       A    S   Á  R  K  Á  N  Y  O  K       F  Ö  L  D ...
MILLIÓ POTENCIÁLIS ELŐFIZETŐ
   Bhutánban nagyjából kétmillióan él­

   nek, de a hegyek miatt m é g egymástól

   i...
hajhásznak tartják az írást. A szerzőpáros a tévé megjelené­      A képernyő persze ugyanúgy magához láncolta azokat,...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kenyeres István: TV Buthan - Képernyő a sárkányok földjén

527 vues

Publié le

(Forrás: Kenyeres István: TV Buthan = Crossroad, 2008/október, 46-49. o.)

Vegyünk egy középkori viszonyok között élő országot buzgón vallásos földművesekkel és királlyal, akik lassan, elégedetten pergetik napjaikat, ünneplőbe bújnak a jeles napokon, és barátságosak az idegennel. Aztán egyik napról a másikra ismertessük meg őket a televízióval, és figyeljük, mi történik.

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kenyeres István: TV Buthan - Képernyő a sárkányok földjén

 1. 1. TV BUTHAN Vegyünk egy középkori viszonyok között élő országot buzgón vallásos földművesekkel és királlyal, akik lassan, elégedetten pergetik napjaikat, ünneplőbe bújnak a jeles napokon, és barátságosak az idegennel. Aztán egyik napról a másikra ismertessük meg őket a televízióval, és (figyeljük, mi történik. KENYERES ISTVÁN 46 C R O S S R o A D
 2. 2. K É P E R N Y Ő A S Á R K Á N Y O K F Ö L D J É N Az apró, India és Tibet közé ékelődő ország, a himalájai budd­ hista királyság, Bhután az egyetlen a világon, ahol nem a nem­ zeti össztermék, a GDP a mindenek felett álló mérőszám, ha­ nem a GNH (Gross National Happiness), azaz a nemzeti össz- boldogság. A GNH-t Dzsigme Szingye Vangcsuk, az előző ki­ rály találta ki 1972-ben, válaszul azokra a vádakra, hogy or­ szága anyagi javak tekintetében meglehetős hiányt szenved. A GNH filozófiája szerint a boldogság fontosabb, mint a gazda­ sági növekedés. Látható ez abból is, hogy arrafelé a mai napig mennyire fontos szerepet játszik a buddhizmus a közgondolko­ dásban, és mekkora szerep jut ennek gyakorlati kérdésekben is. A GNH-t a király elképzelése szerint több tényező határoz­ za meg: jó kormányzás, szociális és gazdasági fejlődés, illetve a kultúra és tradíciók megőrzése a spirituális jólét érdekében. A GNH nem valami elvont fogalom: a hivatali szervek mesz- szemenőkig komolyan veszik döntéseikben, így a médiával kapcsolatos kérdésekben is elsődleges iránymutatóul szolgál. Olyannyira, hogy maga a bhutáni média sem létezne nélkü­ lamban a modernizáció fontos lépése a televízió megjelenése, le. Igazság szerint Dzsigme Szingye Vangcsuk király uralko­ ami ebben az esetben valóban ablak lehet a világra. így Bhu­ dása alatt, a GNH vezérlőelve szerint kissé persze paradox mó­ tán, a világon utolsóként, meghajolt a tévé hatalma előtt. don, annyira látványosan fejlődött az ország infrastruktúrája, sőt Sokan voltak, akik féltették a hagyományos kultúrát, és a társadalmi modernizáció is oly rendkívüli módon haladt előre mint az azóta eltelt csaknem egy évtizedben kiderült: nem ok (a király azzal együtt, hogy lemondott a trónról fia javára, beve­ nélkül. A kérdés csak az, hogy a nagy nemzetközi csatornák, zette a parlamentáris demokráciát is; idén tavasszal tartottak elő­ főleg az indiai importműsorok gyarapították-e a nemzeti össz- ször választásokat), hogy a Time magazin teljes joggal választotta boldogságot, vagy inkább elvettek belőle. be két éve a 100 ember, aki világunkat alakítja listájába. IHLET AZ ERŐSZAKHOZ S LŐN VILÁGOSSÁG Korábban nem voltak graffitik a falakon, most vannak. Ko­ A király 1999-ben arra jutott, hogy egy, a világtól ennyire el­ rábban nem volt bűnözés, most van - legalábbis Cathy Scott- zárt, és részben saját akaratából is elzárkózó (évente csak pár Clark és Adrian Levy nagy érdeklődést kiváltó Guardian-cik- ezer vízumot adnak ki, azokhoz is uralkodói engedély kell) ál- ke szerint -, bár hozzátesszük, a bhutániak kissé szenzáció- 47
 3. 3. MILLIÓ POTENCIÁLIS ELŐFIZETŐ Bhutánban nagyjából kétmillióan él­ nek, de a hegyek miatt m é g egymástól is többé-kevésbé elszigetelten, amit jól mutat, h o g y 24 különböző nyelvet beszélnek a 46 ezer négyzetkilométer­ nyi országban. Nagy részük gazdálko­ dásból tartja fenn magát, nagyjából tíz százalékuk él városokban. A legnépe­ sebb ezek közül T h i m b u , a főváros, de itt is csak pár tízezren laknak. Az e m ­ berek 54 százaléka egyébként t u d o l ­ vasni, köszönhetően az állami oktató­ programoknak, de azoknak a száma, akik tényleg olvasnak is, jóval kisebb. 48
 4. 4. hajhásznak tartják az írást. A szerzőpáros a tévé megjelené­ A képernyő persze ugyanúgy magához láncolta azokat, sének tulajdonítja az elmúlt évek quot;bűnözéshullámátquot;; álla­ akik fogékonyak erre: a világszerte ismert sitcom-oknak és a mi hivatalnokok sikkasztásait, azt, hogy vandálok kifosztot­ csak a dél-amerikai sorozatokkal összemérhető mennyiségben tak és megrongáltak három sztúpát, családon belüli erősza­ gyártott indiai szappanoperáknak masszív nézőtáboruk van, kos eseteket, sőt azt a tényt is, hogy egy kiskorú lány egy de természetesen ennek is lehet a jó oldalát nézni: a miniszté­ szállodában akarta testét áruba bocsátani. Valóban csábító riumi jelentésben egy tisztviselő szerint a tévé nyújtotta szóra­ lenne a képernyőtől a prostitúcióig mutató vastag nyilat raj­ kozás segíthet az alkoholizmus és a szerencsejáték visszaszo­ zolni, de ok-okozati kapcsolatot azért merész lenne feltéte­ rításában, és külön jó, hogy esténként otthon marad a családfő. lezni. Érdekes viszont, hogy a marihuána egészen az elmúlt Az egyedülálló és most már megismételhetetlen természe­ évekig gyomnövénynek számított arrafelé, és csak mostaná­ tes kísérlet tehát azt mutatta meg, amit legtöbben gondoltunk: ban kezdték el fogyasztani. Annál az esetnél pedig nehéz len­ a tévé jó is meg rossz is, azok pedig, akik aggódnak, hogy ne kizárni a tévé hatását, amikor egy középosztálybeli fővá­ az ártatlan királyság hamarosan csak egy bűzös sikátor lesz rosi fiú bandanával a fején (ezt a fejkendőt jellemzően ame­ a globális faluban, egy ideig még nyugodtak lehetnek: az or­ rikai bandatagok - főleg feketék és spanyol ajkúak - vise­ szágban egyelőre csak pár tízezer tévékészülék van, és a ve­ lik) a plafonba lőtt egy kocsmában az apja új pisztolyával. zetők éberek. Hogy mást ne mondjunk, a minisztériumi fel­ mérés után a pankrációt sugárzó Ten Sportsot, a Fashion Tv-t NEMZETMENTŐ SZAPPANOPERÁK és az MTV-t szépen csendben, központilag kivetették a kábel­ A televízió hatásairól szóló állami felmérés nem fest ennyire szolgáltatók csomagjaiból, arra hivatkozva, hogy összeegyez­ sötét képet (a jelentéshez meginterjúvolt kormányhivatalnok tethetetlenek a bhutáni buddhista tradícióval, vagyis fikarc­ éppen erre a cikkre hivatkozik, mint olyanra, ami rádöbben­ nyit sem enyhítenek az érző lények szenvedésén. tette, hogy a média nem mindig a valóságot tükrözi): a meg­ kérdezettek kétharmada szerint a televíziónak pozitív hatása van a bhutáni társadalomra, bár sokakat zavart az intimitás és az erőszak képi megjelenítése. A jelentés kiemel látványos ha­ tásokat, például a gyerekek az amerikai pankrációból eltanult mozdulatokat gyakorolják egymáson, és sokan a Fashion Tv- ből szerzik az öltözködési tippeket, bár az indiai kulturális be­ folyás lényegesen erősebb.

×