Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

DoYourWill Company Profile 2017

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Successful innovation team
Successful innovation team
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à DoYourWill Company Profile 2017 (20)

Publicité

DoYourWill Company Profile 2017

  1. 1. YOU MAKE A WILL WE MAKE A WAY COMPANYPROFILE2017
  2. 2. หลายครั้งที่เจ้าของกิจการหรือ ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ และความปรารถนาอยากให้ องค์กรพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วและรุนแรงของโลก แต่ ขาดคนที่จะมาช่วยออกแบบ กระบวนการที่จะนำ�องค์กรไป สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และนั่นคือ บทบาทของที่ปรึกษาอย่างเรา
  3. 3. เราสร้างเส้นทางที่จะทำ�ให้ ความปรารถนาของคุณเป็นจริง เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่แนวคิดการพัฒนาองค์กรมากมายจากทั่วโลก ได้หลั่งไหลเข้ามา สู่ประเทศไทย มีองค์กรจำ�นวนมากที่ได้นำ�เอาทฤษฎี เครื่องมือ โมเดลต่างๆ มาใช้ใน องค์กร แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้น ที่สามารถนำ�มาใช้จนเห็นการเปลี่ยนแปลง และ นำ�พาองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จได้จริง สาเหตุสำ�คัญคือ ขาดการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับบริบทองค์กรของตัวเอง และขาดการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ด้วยเหตุนี้ ที่ดูยัวร์วิลล์ เราจึงไม่เพียงแต่ออกแบบเครื่องมือและโมเดลต่างๆ ให้กับคุณ แต่ เรายังให้ความสำ�คัญกับการทำ�ความเข้าใจในบริบทองค์กร เพื่อนำ�มาปรับเปลี่ยนแผน กลยุทธ์และเครื่องมือของเราให้มีความเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด พร้อมทั้ง ช่วยเตรียมความพร้อมด้วยการออกแบบกระบวนการพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ซึ่งจะ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ทั้งงบประมาณ เวลา และบุคลากรที่คุณลงทุนไปจะไม่เสียเปล่า ดูยัวร์วิลล์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ด้วยทีมที่ปรึกษาและวิทยากรมากประสบการณ์ ใน การดูแลให้คำ�ปรึกษากับองค์กรชั้นนำ�ทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 10 ปี จนรู้ลึก และเข้าใจในปัญหารอบด้าน ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำ�คัญกับการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมขององค์กรแบบองค์รวมจนเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน ควบคู่กับการยึด เอาเป้าหมายที่เป็นความปรารถนาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อนำ�มาใช้กำ�หนดกลยุทธ์ที่ เฉพาะเจาะจงสำ�หรับลูกค้าแต่ละราย แล้วจึงออกแบบเครื่องมือสู่ความสำ�เร็จที่เปี่ยม ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการเข้าด้วยกันกับแผนงานในทุกมิติ ก้าวสู่ปีที่ 5 แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
  4. 4. เราพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำ�เร็จให้กับองค์กรของคุณ ด้วยงานบริการ 4 ด้าน ดังนี้ บริการของดูยัวร์วิลล์ DOYOURWILL SERVICE วางแผนกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ และ ให้คำ�แนะนำ�ในการบริหารจัดการแบบ บูรณาการ เพื่อนำ�สู่ความสำ�เร็จตาม วิสัยทัศน์ขององค์กร ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของ พนักงาน ให้พร้อมยกระดับการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และสามารถ ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ใหม่ๆ ให้กับองค์กร วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับตาม กรอบโมเดลสมรรถนะ เพื่อเตรียมคน ให้พร้อมกับการสร้างความสำ�เร็จตาม แผนกลยุทธ์ วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารภายใน อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมคนให้พร้อม กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น STRATEGIC MANAGEMENT1 INNOVATION INSIDE2 HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT3 CHANGE MANAGEMENT4
  5. 5. ฐิติกร พูลภัทรชีวิน THITIKORN POOLPATARACHEWIN MANAGING DIRECTOR DOYOURWILL CO.,LTD. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI Office of the Public Sector Development Commission Office of Ubonratchathani Province National Science Technology and Innovation Policy Office Social Security Office Ministry of Energy Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) Office of Agricultural Economics Department of Physical Education Tourism Authority of Thailand Health Systems Research Institute Department of Employment Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) TOT Plc. Kasetsart Business School Burapha University King Mongkut’s University of Technology Thonburi Boonrawd Trading Co.,Ltd. PTT Retail Management Co.,Ltd. Jamsai Publishing Co.,Ltd. Siam Calsonic Co.,Ltd. Hanon Systems (Thailand) Co.,Ltd. Okuno-Auromex (Thailand) Co.,Ltd. Golden Land Property Development Co.,Ltd. Thai Summit Group Thai Summit Mitsuba Electric Manufacturing Co.,Ltd. Pattana Golf Club & Resort Toyota Boshoku Asia Co.,Ltd. Bara Windsor Co., Ltd. Oishi Trading Co.,Ltd. Allianz C.P. General Insurance Plc. Tesco Engineer Co.,Ltd. Utac Thai Limited NMB-Minebea Thai Ltd. TOA Paint (Thailand) Co., Ltd. ประวัติการทำ�งาน การเป็นที่ปรึกษา และวิทยากร
  6. 6. LET YOUR WILL BE DONE ติดต่อเรา บริษัท ดูยัวร์วิลล์ จำ�กัด 79/78 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ซิมพลีส ซอยรามคำ�แหง 118 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร 086-385-8330 , 083-833-8330 อีเมล์ marketing@doyourwill.co.th เว็บไซต์ www.doyourwill.co.th , www.facebook.com/doyourwill Line@ : @doyourwill

×