Publicité
فیلم سه هزار سال حسرت.docx
فیلم سه هزار سال حسرت.docx
فیلم سه هزار سال حسرت.docx
Prochain SlideShare
نقد و بررسی فیلم Emily.docxنقد و بررسی فیلم Emily.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

فیلم سه هزار سال حسرت.docx

  1. ،‫میلر‬ ‫جورج‬ ‫یعنی‬ ‫مدمکس‬ ‫فیلم‬ ‫سازنده‬ ‫اثر‬ ‫جدیدترین‬ ‫ح‬ ‫سال‬ ‫هزار‬ ‫سه‬ ‫فیلم‬ ‫س‬ ‫رت‬ ‫بلبل‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ‫جین‬ ‫رمان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رمانتیک‬ ‫فانتزی‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫قصه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صمیمی‬ ‫داستان‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫می‬ ‫روایت‬ ‫جادو‬ ‫چراغ‬ ‫غول‬ ‫های‬ ‫کند‬ . ‫حسرت‬ ‫سال‬ ‫هزار‬ ‫سه‬ ‫قدی‬ ‫داستان‬ ‫یک‬ ‫می‬ ‫مدرن‬ ‫روزگار‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آرزوها‬ ‫غول‬ ‫قصه‬ ‫دیگر‬ ‫گپ‬ ‫با‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫آورد‬ .‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫اثر‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫فیلم‬ ‫کلی‬ ‫داستان‬ ‫فیلم‬ Three thousand years of longing ‫فیلم‬ Three thousand years of longing ‫ک‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرگذشتی‬ ‫و‬ ‫داستان‬ ‫چهار‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫و‬ ‫سرگذشت‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫داستان‬ ‫سه‬ .‫شود‬ .‫است‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫پیوند‬ ‫عامل‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫روی‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫آرزوها‬ ‫جن‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫جن‬ ‫قصه‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫دیگری‬ ‫داستان‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫لیتیا‬ ‫پایان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫آلیتیا‬ ‫عشق‬ ‫اظهار‬ ‫و‬ ‫غول‬ ‫خاطرات‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫داستان‬ ‫شناسی‬ ‫روایت‬ ‫نقش‬ ‫سوینتن‬ ‫تیلدل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آلیتیا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫انگیزه‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جدا‬ ،‫منفرد‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫کند‬ ‫ب‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫سخنرانی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ترکیه‬ ‫در‬ ‫گروهی‬ ‫می‬ ‫ادبی‬ ‫همایش‬ ‫و‬ ‫پیدایش‬ ‫درباره‬ ‫تا‬ ‫پیوندد‬ ‫اسطوره‬ ‫و‬ ‫حکایات‬ ‫به‬ ،‫شده‬ ‫ترکیه‬ ‫فرهنگ‬ ‫عاشق‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫کند‬ ‫سخنرانی‬ ‫باستان‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫فروشی‬ ‫عتیقه‬ ‫مغازه‬ ‫یک‬ ‫عتیقه‬ ‫بطری‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رود‬ ،‫بازار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ .‫است‬ )‫البا‬ ‫(آدریس‬ ‫جن‬ ‫یک‬ ‫محتوی‬ ‫بطری‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫با‬ ‫انتظار‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫می‬ ‫قول‬ ‫آلینیا‬ ‫به‬ ‫جن‬ ،‫بطری‬ ‫از‬ ‫جن‬ ‫آمدن‬ ‫بیرون‬ ‫تا‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫شوکه‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫آلیتیا‬ ‫برای‬ ‫مساله‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫آزادی‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آرزوهایش‬ ‫از‬ ‫بیان‬ ‫برای‬ ‫جن‬ ‫و‬ ‫آلیتیا‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫آرزویی‬ ‫بیان‬ ‫برای‬ ‫تمایلی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫داستان‬ ‫می‬ ‫پیوند‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫هایشان‬ ‫کلیدی‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ .‫خورند‬ ‫داستان‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫بازگو‬ ‫جن‬ ‫هستند‬ ‫جذابیت‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫بالایی‬ ‫درجه‬ ‫دارای‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫داستان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫وجود‬ ‫میلر‬ ‫کلی‬ ‫روایت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫داستان‬ ‫بیان‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫آلیتیا‬ ‫گذشته‬ ‫متوجه‬ ‫بیشتر‬ ‫ما‬ ،‫ها‬ ‫اک‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ .‫شویم‬ ‫ثر‬ ‫سرایی‬ ‫داستان‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫افسانه‬ ،‫اسطوره‬ ،‫جن‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫جن‬ ‫درباره‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تاریخ‬ .‫کند‬
  2. ‫موشکافی‬ ‫فیلم‬ Three thousand years of longing ‫نمایشی‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫قصد‬ ‫میلر‬ ‫جورج‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫عشق‬ ‫از‬ ‫شاعرانه‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫موجودات‬ ‫همه‬ ‫بین‬ ‫مشترک‬ ‫زبان‬ ‫اقتباسی‬ ،‫بسیاری‬ ‫عقیده‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫غول‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بشریت‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫آزاد‬ ‫مدرن‬ ‫جهانی‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ،‫بوده‬ ‫تنها‬ ‫همیشه‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫آلیتیا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عادت‬ ‫شود؛‬ ‫جدا‬ ‫غول‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫خلاقانه‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫میلر‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫آثاری‬ ‫ترین‬ ‫دریچه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فیلم‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫باستان‬ ‫جهان‬ ‫اسطوره‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫نمایان‬ ‫ای‬ .‫شود‬ ‫بی‬ ‫مثل‬ ‫مضامینی‬ ‫همچنین‬ ‫بازگو‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زندان‬ ‫و‬ ‫انزوا‬ ،‫شک‬ ،‫اعتمادی‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫حسرت‬ ‫سال‬ ‫هزار‬ ‫سه‬ ‫فیلم‬ ‫همه‬ ‫نمایش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جذاب‬ ‫سینمایی‬ ‫دستاورد‬ ‫یک‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫قدرت‬ ‫اقیانوس‬ ‫وسیع‬ ‫مناظر‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫کاخ‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫سکانس‬ ‫در‬ ‫پویایی‬ .‫است‬ ‫برقرار‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫کمپانی‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫اکران‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫لازم‬ ‫های‬ metro goldwyn mayer ، Roadshow Entertainment ‫و‬ United Artist Releasing .‫است‬ ‫بوده‬ Three thousand years of longing ‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫بسیاری‬ ‫منتقدان‬ ‫قصد‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫داریم‬ ‫ن‬ :‫کنیم‬ ‫بازگو‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نقدها‬ ‫اصلی‬ ‫بازیگر‬ ‫دو‬ ‫حسرت‬ ‫سال‬ ‫هزار‬ ‫سه‬ ‫فیلم‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫شیرین‬ ‫بسیار‬ ‫دیگر‬ ‫یک‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫و‬ ‫تماشایی‬ ‫های‬ ‫دیدنی‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫تر‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ .‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ضعیف‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫برامسکو‬ ‫چالز‬ The Playlist ‫امتیاز‬ 75 ‫از‬ 100 ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ :‫است‬ ‫شایستگی‬ ‫میلر‬ ‫جورج‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خودش‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫این‬ ‫داستان‬ ‫توانسته‬ ‫کارگردان‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بکشد‬ ‫تصویر‬ ‫توجه‬ ‫و‬ .‫کند‬ ‫جلب‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیننده‬
  3. ‫نقش‬ ‫بهترین‬ ‫البا‬ ‫آدریس‬ ‫و‬ ‫سوئینتون‬ ‫تیلدا‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫آفرینی‬ ‫کرده‬ ‫پایانی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫فروپاشی‬ ‫جلوی‬ ‫نتوانسته‬ ‫نیز‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫پایان‬ ‫یک‬ .‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫فیلم‬ ‫جذاب‬ ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ضعیف‬ ‫گیری‬ ‫ی‬ ‫ز‬ .‫شود‬ ‫تضعیف‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫فارسی‬ ‫دوبله‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬ ‫دانلود‬ , ‫جدید‬ ‫انیمیشن‬ ‫دانلود‬ ، ‫دانلود‬ ‫انیمه‬ ‫و‬ ‫سلایر‬ ‫دانلود‬ ‫رسانه‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫لینک‬ ‫با‬ ‫فیلم‬ ‫گپ‬
Publicité