Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

บทที่3 การพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1 434 vues

Publié le

ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาในยุคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Publié dans : Environnement
 • Soyez le premier à commenter

บทที่3 การพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 1. 1. รายวิชา ENV 2103 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา สุทธิวัฒน์ บุญเลิศ การพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
 2. 2. • แนวคิดในการพัฒนา • การพัฒนาในยุคต่าง ๆ • การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม • ผลกระทบจากการพัฒนาต่อสิ่ง แวดล้อมและคุณภาพชีวิต หัวข้อการศึกษา
 3. 3. •การดำาเนินการเพื่อก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น •มีแผนหรือ กรอบสำาหรับใช้เป็น แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ( การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาการ เกษตร, การพัฒนาชนบท ฯลฯ) การพัฒนา
 4. 4. • ความเจริญซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าที่จะ เกิดขึ้นแก่สังคมและประชาชน • ความทันสมัย = การเปลี่ยนแปลงจาก สังคมแบบเก่าไปสู่สังคมก้าวหน้า การพัฒนา
 5. 5. • สภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ สามารถทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชาชาติ (GNP) เพิ่มสูงขึ้นและ สามารถรักษาระดับนั้นไว้ได้ • เป็นสภาวะที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ การพัฒนา
 6. 6. • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและ การจ้างงาน ลดสัดส่วนของภาคเกษตรกรรม เพิ่ม สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
 7. 7. การพัฒนา
 8. 8. สรุป การพัฒนา คือ การ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลที่เกิดจากการพัฒนา • เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (ทางบวก) •
 9. 9. กรณีตัวอย่างการพัฒนาด้านการ คมนาคมขนส่ง
 10. 10. 1.แนวคิดที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.แนวคิดที่เน้นความจำาเป็นพื้นฐาน (Basic needs) 3.แนวคิดที่เน้นความสำาคัญของระบบ นิเวศ
 11. 11. 1. แนวคิดที่เน้นการเติบโต ทางเศรษฐกิจ  ให้ความสำาคัญแก่อุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็น ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้า  มองว่าการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจล้าหลัง  ทางที่จะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจได้ต้องเร่ง
 12. 12. 2. แนวคิดที่เน้นความจำาเป็นพื้น ฐาน (Basic needs)  มุ่งให้คนจนได้รับความจำาเป็นพื้นฐานใน ชีวิต  การมีรายได้จากการทำางานและ การได้  ข้อบกพร่องของแนวคิดที่ 1 (เน้นการ เติบโตทางเศรษฐกิจ) : ละเลยการกระจาย รายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี ขึ้น
 13. 13. ของระบบนิเวศ และความสามารถในการ รองรับ (carrying capacity) ระบบนิเวศมีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบ แน่น และส่งผลกระทบถึงกันและกันไม่ทาง
 14. 14. ของระบบนิเวศ และความสามารถในการ รองรับ (carrying capacity) ต้องมีการควบคุมการเติบโตของประชากร มิเช่นนั้นประชากรอาจจะมีมากเกินความ สามารถที่สิ่งแวดล้อมจะรองรับได้
 15. 15. 4. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาแบบอื่น ๆ สร้างปัญหา และ นำาไปสู่ความ ไม่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม
 16. 16. 4. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการพัฒนาควรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ - การกำาหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนา - การสร้างความร่วมมือ
 17. 17. ถูกกำาหนดขึ้นในการประชุมสิ่งแวดล้อม โลก Earth Summit ที่ประชุมได้ร่วมกันทำาแผนปฏิบัติการเพื่อ ศตวรรษที่ 21 เรียกว่าแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สาระสำาคัญคือ คน ต้องเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและคนต้องมี ชีวิตที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพ และ 4. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 18. 18. • การพัฒนาในอดีต •เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด: ประเทศต่างๆในโลกที่ยากจน ต่างมีนโยบายเศรษฐกิจที่ ให้ความสำาคัญสูงสุดในเรื่อง ของการพัฒนา การพัฒนาในยุคต่างๆ
 19. 19. •“ยุทธศาสตร์ของการเจริญเติบโต” (Growth strategy)  การขยายตัวการผลิตของชาติ  ขึ้นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพของ ปัจจัยการผลิต (เช่น ทุนและแรงงาน) การพัฒนาในอดีต
 20. 20. การพัฒนาของ ประเทศไทย
 21. 21. •มีสภาพเศรษฐกิจแบบตามมีตามเกิด •รายได้ของประเทศขึ้นอยู่กับการส่ง ออกข้าว, ไม้สัก, ยางพารา (ได้มาจาก ธรรมชาติ) •ประชาชนกระจายอยู่กันทั่วไปตาม ชนบทและตามพื้นที่ที่มีที่ดินในการ เพาะปลูก มีนำ้าไว้กินไว้ใช้ในการ ประกอบอาชีพและบริโภคในครัวเรือน ยุคก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
 22. 22. •ตัวเมืองหรือ ส่วนราชการ จะเป็นชุมชน สำาคัญทั้งในด้านการบริการและ ธุรกิจการ ค้า •การขนส่งของจังหวัดต่างๆ การ สาธารณูปโภค การแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษาจึงมีอยู่อย่าง จำากัด ยุคก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
 23. 23. •เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นที่จะมี สาธารณูปโภคและ ความสะดวกสบาย •ไทยล้าหลัง (ด้อยพัฒนา) เมื่อเปรียบเทียบ โดยมาตรฐานของยุโรปและอเมริกา ยุคก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
 24. 24. ยุคก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติไทยต้องการพ้น จากการด้อยพัฒนา ไทยต้องการพ้น จากการด้อยพัฒนา • การลงทุนด้านสาธารณูปโภค • การเพิ่มรายได้ • การจัดการศึกษาให้ทั่วถึง • การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาเงินเงิน ขอความช่วยเหลือจากต่าง ประเทศ ขอความช่วยเหลือจากต่าง ประเทศ
 25. 25. •ต่างประเทศจะให้การช่วยเหลือ ก็ต่อเมื่อ มีการเสนอโครงการและแผนการที่ แน่นอนชัดเจน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม •ต้องเป็นไปตามโครงสร้างและความ พอใจของประเทศที่จะให้ความช่วย เหลือ ยุคก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
 26. 26. •แผนพัฒนาที่ใช้ = ข้อเสนอแนะและ มาตรฐานการพัฒนาของประเทศตะวัน ตก •แผนพัฒนาทำาขึ้นโดยข้าราชการที่ไป เรียนมาจากประเทศตะวันตก •แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509) = อยู่บน รากฐานของวิถีชีวิตและองค์ประกอบที่มี อยู่ตามแบบตะวันตก ยุคก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
 27. 27. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติสังคมแห่งชาติ
 28. 28. แผนฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ (เป็น แผนฉบับเดียวที่มีระยะเวลา 6 ปี)  “วางแผนจากส่วนกลางแบบ จากบนลง ”ล่าง ใช้แนวคิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Development with growth)
 29. 29. แผนฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคมขนส่ง, โทรคมนาคม, เขื่อนเพื่อ ชลประทาน,ไฟฟ้า) เพื่อสนับสนุนให้เกิด การลงทุนของภาคเอกชน และเพิ่มผลผลิต สาขาเกษตรและอุตสาหกรรม มุ่งยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (รายได้) ปรับปรุงการบริหารงานทุกด้านให้มี ประสิทธิภาพ
 30. 30. แผนฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 1 1. เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับภาค เกษตร 2. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 8.7 % ต่อปี (เป้าหมาย 5%) รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น มูลค่าการส่งออก ขยายตัวรวดเร็ว 3. อัตราเพิ่มของประชากรสูงขึ้น (3% ต่อปี)
 31. 31. แผนฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) ยุคทองของการพัฒนา  แนวคิดการวางแผนพัฒนารายสาขา และ ขยายขอบเขตแผนครอบคลุมการพัฒนา รัฐวิสาหกิจ  ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องจาก แผนฯ 1  พัฒนาชนบทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และ กระจายผลการพัฒนา  ส่งเสริมเอกชนให้มีบทบาทร่วมในการ พัฒนาประเทศ
 32. 32. แผนฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) ยุคทองของการพัฒนา สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วง แผนฯ 2 1.ปัญหาความแตกต่างด้านรายได้ มีช่องว่าง รายได้เพิ่มขึ้น 2.เศรษฐกิจขยายตัว 7.2% ต่อปี ตำ่ากว่าเป้า หมาย 3. เศรษฐกิจถดถอยหลังจากขยายตัวมาเป็น 10 ปี
 33. 33. แผนฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) การพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ มีการวางแผนพัฒนาสังคมและวัตถุประสงค์ การพัฒนาที่หลากหลาย (Growth + Social fairness + Income distribution)  กระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาค เร่งรัดพัฒนา ภาคและชนบท
 34. 34. แผนฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) การพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ เน้นการเพิ่มผลผลิตการเกษตร เพิ่มรายได้ ประชาชนในชนบท เพื่อลดความต่างของรายได้  สร้างความเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์ จากบริการของรัฐ โดยเฉพาะด้านการ ศึกษาและสาธารณสุข
 35. 35. แผนฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) การพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 3 ปัญหาการกระจายรายได้ และความไม่เท่า เทียมในการเข้าถึงบริการรัฐมีความรุนแรง เศรษฐกิจขยายตัว 6.5 % ราคานำ้ามันเพิ่ม ขึ้น 4 เท่า (วิกฤตินำ้ามันครั้งแรก)
 36. 36. แผนฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519) การพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 3  อัตราเงินเฟ้อสูงถึง 15.5% (ปี 16) = เศรษฐกิจซบเซาช่วงหลังแผน 3  การเมืองมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงรัฐบาล บ่อยครั้ง เศรษฐกิจโลกตกตำ่า นำ้ามันแพง  ราคาสินค้าเกษตรตกตำ่า, การว่างงานเพิ่ม ขึ้น
 37. 37. แผนฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  พัฒนาต่อเนื่องจากแผนฯ 3 : ยึดถือความ มั่นคงปลอดภัยของชาติเป็นพื้นฐานของการ พัฒนา  เร่งฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ ประเทศให้มั่นคง  เสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมแก่คนในชาติ > การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
 38. 38. แผนฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) เร่ง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 4  ยุคการเมืองรุนแรง พรรคคอมมิวนิสต์ ขยายตัว  การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการผลิต ภาคเกษตรตำ่า  เศรษฐกิจขยายตัว 7.4% เงินเฟ้อสูงถึง 11.7% และขาดดุลการค้า
 39. 39. แผนฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) การแก้ไขปัญหาและปรับสู่ การพัฒนายุค ใหม่ วางแผนโดยยึดหลักภูมิภาคและพื้นที่  กำาหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความ ยากจน เพื่อความมั่นคง และพื้นที่รองรับ อุตสาหกรรม เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่า การมุ่งขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ
 40. 40. แผนฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) การแก้ไขปัญหาและปรับสู่ การ พัฒนายุคใหม่  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนความ สมดุล  พัฒนาการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติ  เพิ่มบทบาทและระดมความร่วมมือจาก
 41. 41. แผนฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) การแก้ไขปัญหาและปรับสู่ การพัฒนายุค ใหม่ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 5 แผนพัฒนาชนบท เพื่อแก้ไขปัญหา ยากจนในชนบท แผนพัฒนาเชิงรุก, แผนพัฒนาเพื่อความ มั่นคง  เศรษฐกิจขยายตัวต่าเทียบกับช่วงแผนฯ ที่
 42. 42. แผนฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) การจัดทำาแผนสู่ระดับกระทรวง  กำาหนดขอบเขตและวิธีการใช้แผนฯ ที่ ชัดเจน (ระยะสั้น กลาง ยาว และแผนปฏิบัติ ระดับกระทรวง)  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศทั้ง ด้านทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาวิทยาศาสตร์และ การบริหารจัดการ  ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาด  ยกระดับคุณภาพปัจจัยพื้นฐานเพื่อลดต้นทุน
 43. 43. แผนฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) การจัดทำาแผนสู่ระดับกระทรวง สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 6  หนี้ต่างประเทศลดลง ทุนสำารองเพิ่มขึ้น  เศรษฐกิจฟื้นตัวและ ขยายตัว 10.9% ต่อปี (สูงสุดในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา)  การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม/บริการเพิ่ม ขึ้น  ปัญหาความเหลื่อมลำ้ารายได้ระหว่างกลุ่มครัว เรือน และชนบทกับเมืองมากขึ้น
 44. 44. แผนฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มแนวคิด “ ”การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มุ่งสู่เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ รักษาอัตราการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายการพัฒนาสู่ ภูมิภาคและชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่ง แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจด่านหน้าในภูมิภาค และยกระดับสู่ระดับนานาชาติ
 45. 45. แผนฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) การพัฒนาที่ยั่งยืน สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 7  รายได้ต่อหัวเพิ่มถึง 28 เท่าจากแผนฯ 1 เป็น 77,000 บาท  เศรษฐกิจขยายตัว 8.1% ต่อปี เงินเฟ้อเฉลี่ย 4.8 %  ทุนสารองสูงถึง USD 38,700 ล้าน เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืนเศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ช่วงปลายแผนฯ 7 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ วิกฤ เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืนเศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ช่วงปลายแผนฯ 7 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ วิกฤ
 46. 46. ทบทวนผลการพัฒนา แผนฯ 1-7
 47. 47. แผนฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และใช้การ พัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทาแผนใหม่เป็นแบบ “ ”จากล่างขึ้นบน บูรณาการแบบองค์รวม ไม่ พัฒนาแยกส่วน ภาคประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา แปลงแผนสู่ปฏิบัติ โดยยึดหลักการพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม
 48. 48. แผนฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 8 วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ปัญหาสถาบันการเงิน หนี้ต่างประเทศและหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น มีเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม รวางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนรวางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม รวางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนรวางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 49. 49. การปรับแผนฯ 8
 50. 50. แผนฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจาก แผนฯ 8 มุ่งการพัฒนาที่สมดุลคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการที่ดี ในทุกระดับ
 51. 51. แผนฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนฯ 9 นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ ยาเสพ ติด และการกระจายรายได้
 52. 52. แผนฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) เครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกขั้น ตอน เน้นการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง  ยึดกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9 มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 53. 53. แผนฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่เย็นเป็นสุข เพิ่มขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเป็นธรรม ชุมชนมีความมั่น คงและเกื้อกูลกัน สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศมีความ สมดุลมากขึ้น คนไทยมีสุขภาวะและความอบอุ่นใน
 54. 54. แผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ตามวิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 วัตถุประสงค์ 4 เป้าหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร์ ตามการศึกษาจาก บริบทตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของ ประเทศไทย
 55. 55. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ผลกระทบด้านบวก และด้านลบ จากการพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่ง ของประเทศไทย
 56. 56. ให้นักศึกษาแบ่งฝ่ายทำาการ โต้วาทีในญัตติ “การพัฒนาทำาให้คุณภาพชีวิต มนุษย์ ในยุคปัจจุบันดีขึ้น”

×