Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2557 โครงงาน

7 420 vues

Publié le

555

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

2557 โครงงาน

  1. 1. 1 ppแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน History Of The World ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. น.ส.หทัยทิพย์ คิดเสาร์ชุ่ม เลขที่ 8 ชั้น ม.6 ห้อง 14 2. น.ส.อุษาวดี ทับทอง เลขที่ 30 ชั้น ม.6 ห้อง 14 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาว หทัยทิพย์ คิดเสาร์ชุ่ม เลขที่ 8 2.นางสาว อุษาวดี ทับทอง เลขที่ 30 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เปิดโลกสู่ประวัติศาสตร์สากล ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) History Of The World ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. น.ส.หทัยทิพย์ คิดเสาร์ชุ่ม เลขที่ 8 2. น.ส.อุษาวดี ทับทอง เลขที่ 30 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม - ระยะเวลาดาเนินงาน 4 สัปดาห์ ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นรากฐานของของการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน เกี่ยวด้วยเรื่อง เหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ปรัชญาที่มนุษย์ได้คิดได้สร้างไว้ถือเป็นความเจริญรุ่งเรือง และ เป็นรากฐานของความเจริญสมัยต่อๆมา การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุดและพัฒนาไปสู่อนาคตต่อไป ประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มต้นที่ยุคหินเก่า ประวัติศาสตร์โลกไม่รวม ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์และประวัติศาสตร์ธรณีวิทยา ยกเว้นตราบเท่าที่โลกธรรมชาตินั้นกระทบต่อ ชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ประวัติศาสตร์โลกประกอบด้วยการศึกษาทางโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่สมัยโบราณ ประวัติศาสตร์โบราณที่มีบันทึกเริ่มต้นจากการประดิษฐ์การเขียนทว่า รากเหง้าแห่งอารยธรรมมี มาแต่ก่อนการประดิษฐ์การเขียน สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นในยุคหินเก่า ต่อด้วยยุคหินใหม่และการปฏิวัติ เกษตรกรรม (ระหว่าง 8000 ถึง 5000 ปีก่อนคริสตกาล) อีกทั้งประวัติศาสตร์โลกเก่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและ เมดิเตอร์เรเนียน) โดยทั่วไปแบ่งเป็นยุคโบราณ ถึง ค.ศ. 476, สมัยกลาง ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ซึ่งรวมยุค ทองของอิสลาม (ประมาณ ค.ศ. 750-1258) และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุโรปตอนต้น (เริ่มต้นประมาณ ค.ศ. 1300), ยุค
  3. 3. 3 ใหม่ตอนต้น ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งรวมยุคเรืองปัญญา และยุคใหม่ตอนปลาย นับแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ตะวันออกใกล้โบราณและในส่วนอื่นของ โลก เช่น ตะวันออกใกล้โบราณ จีนโบราณ และอินเดียโบราณ ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงหัวข้อหลักของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความน่าสนใจที่จะสืบค้นเรื่องราวในอดีต เพราะ ประวัติศาสตร์นั้นก็เหมือนประตูมิติที่เชื่อมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าด้วยกัน เป็นเหตุให้มนุษย์ขวนขวายหา ความรู้และศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่าเรามีทุกวันนี้ได้อย่างไร ประวัติศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ มีที่มาและหลักฐานต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงสู่ปัจจุบัน และเรื่องราวในอดีตที่น่าค้นหา ทั้งนี้ประวัติศาสตร์โลกเป็นส่วนหนึ่งในวิชาสังคมศึกษาและยังเป็นเรื่องราวที่ ข้าพเจ้าสนใจ ข้าพเจ้าจึงจัดทาเป็นโครงงานเพื่อนาเสนอความรู้ที่น่าสนใจนี้ให้กับผู้อื่นว่าประวัติศาสตร์โลกนั้น ทาไมถึงสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบันได้ และยังมีเรื่องราวที่ลึกลับและน่าค้นหาอีก มากมายที่อยากจะเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อให้ผู้จัดทาได้ศึกษาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกได้อยากชัดเจน 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลก 3. เพื่อให้ผู้อ่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ได้ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) การศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลก ซึ่งมีหลากหลายช่วงเวลา หลากหลายสถานที่ จนทาให้เกิด เหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันตั้งแต่อดีตที่เป็นผลให้เกิดปัจจุบัน 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 1.1 ยุคหินเก่า 1.2 ยุคหินกลาง 1.3 ยุคหินใหม่ 1.4 ยุคสาริด 1.5 ยุคเหล็ก 2. สมัยประวัติศาสตร์ 2.1 สมัยโบราณ 2.2 สมัยกลาง(ยุคมืด) 2.3 สมัยใหม่ 2.4 สมัยปัจจุบัน
  4. 4. 4 หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) ประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์มนุษยชาติเริ่มต้นที่ยุคหินเก่า ประวัติศาสตร์โลกไม่รวมประวัติศาสตร์ ธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์และประวัติศาสตร์ธรณีวิทยา ยกเว้นตราบเท่าที่โลกธรรมชาตินั้นกระทบต่อชีวิตมนุษย์เป็น อย่างมาก ประวัติศาสตร์โลกประกอบด้วยการศึกษาทางโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยโบราณ ประวัติศาสตร์โบราณที่มีบันทึกเริ่มต้นจากการประดิษฐ์การเขียนทว่า รากเหง้าแห่งอารยธรรมมีมาแต่ก่อนการ ประดิษฐ์การเขียน สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นในยุคหินเก่า ต่อด้วยยุคหินใหม่และการปฏิวัติเกษตรกรรม (ระหว่าง 8000 ถึง 5000 ปีก่อนคริสตกาล) ในวงพระจันทร์เสี้ยวไพบูลย์ (Fertile Crescent) การปฏิวัติเกษตรกรรม เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยมนุษย์เริ่มต้นทาการเกษตร คือ กสิกรรมและการเลี้ยง สัตว์อย่างเป็นระบบ เมื่อเกษตรกรรมก้าวหน้าขึ้น มนุษย์ส่วนมากเปลี่ยนจากวิถีชีวิตเร่ร่อนมาเป็นตั้งถิ่นฐานเป็น เกษตรกรในนิคมถาวร การเร่ร่อนยังมีอยู่ในบางที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีพืชที่เพาะปลูกได้ไม่กี่ ชนิด แต่ความมั่นคงสัมพัทธ์และผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากกสิกรรมทาให้ชุมชนมนุษย์ขยายเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่า ซึ่ง ความก้าวหน้าในการขนส่งก็มีส่วนช่วย เมื่อกสิกรรมพัฒนา การเพาะปลูกธัญพืชมีความซับซ้อนขึ้นและทาให้มีการแบ่งงานกันทาเพื่อเก็บอาหาร ระหว่างฤดูเพาะปลูก จากนั้นการแบ่งงานทาให้เกิดชนชั้นสูงที่สุขสบายและพัฒนาการนครสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน มากขึ้นทาให้ระบบการเขียนและการบัญชีมีความจาเป็น หลายนครพัฒนาบนตลิ่งทะเลสาบและแม่น้า ตั้งแต่ 3000 ปีก่อนคริสตกาล เกิดนิคมโดดเด่นและมีการพัฒนาดียุคแรก ๆในเมโสโปเตเมีย ริมตลิ่งแม่น้าไนล์แห่งอียิปต์ และ หุบแม่น้าสินธุ อาจมีอารยธรรมคล้ายกันพัฒนาขึ้นตามแม่น้าสาคัญในจีน แต่หลักฐานทางโบราณคดีของการสร้าง เมืองอย่างกว้างขวางในที่นั้นชัดแจ้งน้อยกว่า ประวัติศาสตร์โลกเก่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน) โดยทั่วไปแบ่งเป็นยุคโบราณ ถึง ค.ศ. 476, สมัยกลาง ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ซึ่งรวมยุคทองของอิสลาม (ประมาณ ค.ศ. 750-1258) และยุคฟื้นฟู ศิลปวิทยายุโรปตอนต้น (เริ่มต้นประมาณ ค.ศ. 1300), ยุคใหม่ตอนต้น ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งรวมยุคเรืองปัญญา และยุคใหม่ตอนปลายนับแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ตะวันออกใกล้โบราณ กรีซโบราณและโรมโบราณมีความโดดเด่นในยุคโบราณ ใน ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันตก การเสียกรุงโรมมักยึดเป็นการสิ้นสุดของยุคโบราณและการเริ่มต้นของสมัยกลาง ขณะที่ยุโรปตะวันออกมีการเปลี่ยนผ่านจากจักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งรุ่งเรืองต่อมาอีกเป็น เวลานาน กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 การประดิษฐ์การพิมพ์สมัยใหม่ของโยฮันน์ กูเทนแบร์ก ซึ่งใช้การสื่อสารแบบ เคลื่อนที่ได้และเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง เป็นจุดสิ้นสุดของยุคกลางและนาไปสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เมื่อ คริสต์ศตวรรษที่ 18 การสะสมความรู้และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ได้ถึงจานวนวิกฤต (critical mass) อันนามาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในส่วนอื่นของโลก เช่น ตะวันออกใกล้โบราณ จีนโบราณ และอินเดียโบราณ เส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ ได้คลี่ออกต่างกัน อย่างไรก็ดี จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เนื่องจากการค้าโลกที่ขยายตัวและการล่าอาณานิคม ทาให้ ประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโลกส่วนมากสานเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา ในช่วงสองร้อยกว่าปีล่าสุด การเติบโต
  5. 5. 5 ของความรู้ เทคโนโลยี การพาณิชย์ และศักยภาพการทาลายล้างของสงครามได้เร่งให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดโอกาสและ อันตรายซึ่งปัจจุบันกาลังเผชิญชุมชนมนุษย์ที่อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์ดวงนี้ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. ปรึกษาและคิดหัวข้อโครงงาน 2. กาหนดขอบเขตของโครงงาน 3. ค้นคว้าหาข้อมูลที่นามาประกอบในโครงงาน 4. อ่านสรุปข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง 5. จัดทาโครงงานในรูปแบบที่วางแผนไว้ 6. ตรวจสอบและแก้ไข 7. นาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ งบประมาณ - ไม่มี ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / 3 จัดทาโครงร่างงาน / 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / 5 ปรับปรุงทดสอบ / 6 การทาเอกสารรายงาน / 7 ประเมินผลงาน / 8 นาเสนอโครงงาน /
  6. 6. 6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) - โครงงานเป็นที่สนใจของผู้ที่ต้องการศึกษา - ทาให้ผู้ที่สนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกได้ความรู้ใหม่ๆ และสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ ได้ - นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้จากการศึกษาโครงงานนี้ไปใช้ประยุกต์ร่วมกับวิชาสังคมศึกษาได้ สถานที่ดาเนินการ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://th.wikipedia.org/wiki www.oceansmile.com www.thaigoodview.com https://sites.google.com https://metricsyst.wordpress.com

×