SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise à Innowise
SoMe oppimisen
               ja toimintakulttuurin
                 muutoksen tukena
                      Harto Pönkä, 17.4.2013
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta   2. Annetaan palikoita myös oppijoille

                               Kurssiblogi +
                               opiskelijoiden blogit +
          Kurssin yhteinen              jotain uutta
          blogi tai wiki


          Vastuu opettajalla
3. Laitetaan monta palikkaa yhteen!    4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön

       Tähtimallin mukainen                     Sosiaalisen median
       sosiaalisen median                      yhteisöt osaksi
       oppimisympäristö                       oppimisympäristöä
                                      ja oppimisen
                                      resurssiksi


                                      Vastuu opiskelijoilla


                    Katso kuva: http://xkcd.com/802/
Suunnittelu vain korostuu,
                kun kokeillaan uutta
Lähde: Laadukkaasti verkossa,
Linjakas opetus
•  Opetuksen suunnitteluvaihe
   –  Yleiset oppimistavoitteet
   –  Kohderyhmä
   –  Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät
   –  Resurssit
   –  Oppimisympäristön rakenne
   –  Oppimateriaali
   –  Koordinointi
•  Opetuksen toteutusvaihe
   –  Yhteiset oppimistavoitteet
   –  Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi
   –  Vuorovaikutus
   –  Opiskelijoiden ohjaaminen
   –  Pelisäännöt
•  Oppimisen arviointivaihe


     Lähde: Laadukkaasti verkossa,
Tavoitteiden asettaminen
• Osaamistavoitteet (OPS), hankkeen tavoitteet ym.
• Ydinainesanalyysi
  – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys
  – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen
• Laajempi näkökulma:
  – aihekokonaisuudet ja käsitteet
  – suhde koulutuksen/hankkeen kokonaisuuteen


 Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella
  Tavoite on siis aina tukea oppimista ja
 aktiivista osallistumista
http://www.mindmeister.com/166185090
Toimitaanko avoimessa
                    verkossa vai suljetussa
                    tilassa?
Kuva: http://xkcd.com/802/ (CC-BY-NC) by xkcd
Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu
            Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
Kuva: Vesa-Matti Sarenius, 2011 (käyttöön saatu lupa)
http://sometu.ning.com/forum/topics/mit-asioita-olisi-hyv-sis-llytt-lukion-opettajien-v-liseen
  https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10151335665116867/
Verkkotyöskentelyn menetelmiä
Verkko-opetuksen muodot
1.  Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit
2.  Itseopiskelu verkossa
3.  Monimuoto-opetus
4.  Osallistujan tarpeisiin perustuva koulutus ja
   tuki (esim. hankkeet, etsivä verkkotyö)

• Toinen näkökulma:
   – Materiaalikeskeinen, vai
   – Vuorovaikutuskeskeinen
Esimerkkejä työtavoista verkossa
• Materiaalien lukeminen, kuunteleminen ja
 katseleminen
• Kirjoittaminen yksin tai yhdessä
• Harjoitusten ja tehtävien tekeminen
• Tuotosten palauttaminen tiedostoina
• Muiden tuotosten kommentointi
• Keskustelua erilaisissa ryhmissä
• Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi
• Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne.
• Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta.
Ylläpitäjien tehtäviä

• Sääntöjen ja keskustelukulttuurin määrääminen
• Viestien moderointi
  – Etukäteen vai jälkikäteen?
  – Voivatko käyttäjät ilmoittaa asiattomista viesteistä?
• Ylläpitäjien keskinäinen tiedotus ja keskustelu, esim.
 suljettu Facebook-ryhmä
  –  Ylläpidon pelisäännöistä sopiminen
  –  Mitä tullaan julkaisemaan jatkossa?
  –  Miten vastataan hankaliin viesteihin?
  –  Päiväkirja/muistiinpanot ylläpidosta  dokumentointi
• Tarvittaessa käyttöehdot ja tietosuojaseloste
Verkkoympäristön rakenne
(Pönkä & Impiö, 2009)
Sosiaalinen media yksilön tukena
• Sosiaalisen median käyttö henkilökohtaisena
 oppimisympäristönä

• Blogi = reflektointi, oppimispäiväkirja, osaamisen
 näyttäminen, mahdollisuus saada palautetta
• Verkostot = ajankohtaisten aiheiden seuraaminen,
 verkostoituminen, omien tuotosten levittäminen,
 kysyminen
• Verkkoyhteisöt = asiantuntijuuden kehittäminen
 osallistumalla yhteisön toimintaan
• Sosiaaliset kirjanmerkit ja muistiinpanot = muistin
 jatke, tiedonhaku, jakaminen
Lähde: John Atkinson, Wrong Hands, 2013, CC-BY-NC-ND,
http://wronghands1.wordpress.com/2013/03/31/vintage-social-networking/
http://www.slideshare.net/hponka/miten-brndt-itsesi-sosiaalisessa-mediassa
Sosiaalinen media yhteisöllisyyden tukena
   • Erota eri yhteisöllisyyden muodot ja niitä tukevat
    sosiaalisen median palvelut:
    –  Massapalvelut (vrt. yhteiskunnan käsite)
    –  Sosiaaliset verkostot
    –  Verkkoyhteisöt
    –  Parvet
    –  Ryhmät
   • Mitä pienempi joukko ihmisiä, sen parempi
    luottamus jäsenten kesken voidaan saavuttaa
   • Päätöksenteko on vaikeaa ilman tiukkaa
    yhteisöllisyyttä tai vahvaa johtajaa
Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
Some-verkkoympäristön rakentaminen

  • Sosiaalisen median palveluja yhdistelemällä on
   helppo rakentaa erilaisia työskentely- ja
   oppimisympäristöjä

  • Valitse käytettävät some-palvelut tarpeidesi ja
   sen mukaan, mihin ne parhaiten sopivat
  • Jotta kokonaisuus ei pirstaloidu, kokoa
   oppimisympäristö loogiseksi kokonaisuudeksi
   esim. tähtimallin mukaisesti
  • Toimintaa on voitava seurata yhdestä paikasta
Muutos ”perinteiseen” verratttuna
 Perinteinen verkko-oppimisympäristö:   Tähtimalli: toimintoja yhdistellään
kaikki toiminnot samassa järjestelmässä   useista verkkopalveluista
Tähtimalli oppimisympäristön rakenteena

• Oppimisympäristö
 rakennetaan useista
 verkkopalveluista
• Seurantasivulle liitetään
 käytettävien palveluiden
 linkit, RSS-syötteet ja widgetit
• Tavoitteena on, että
 seurantasivun kautta
 toimintaa on helppo seurata,
 kun se hajaantuu useisiin
 verkkopalveluihin
        Lähde: Jere Majava, 2005, http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm
Esimerkki tähtimallista

         Vertaistuki ja            Kurssin aikataulut
         keskusteleminen             Google Calendar
         Facebook-ryhmä
                   Seuranta-/kotisivu,           Yhteisöllinen työskentely
                  aikataulut, materiaalit,            Ryhmien wiki-työtilat
Luentomateriaalien         tehtävät ja osallistujat
  jakaminen              Kurssin wiki
  SlideShare                                  Tiedon prosessointi
                                   ja visualisointi
             Oppimisen reflektointi             MindMeister
             Opiskelijoiden blogit
                                Niina Impiö ja Harto Pönkä, 16.04.13
                            etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
Anna vaihtoehtoja seuraamiseen
• Tavallisimmat: blogi, Facebook, Twitter…
• Sähköposti-ilmoitukset manuaalisesti ja/tai
 automaattisesti käytetyistä some-palveluista
• RSS-syöte, jonka osallistujat voivat tilata
 lukuohjelmaan tai liittää esim. omaan blogiinsa
• Jaettu kalenteri, jossa muistutukset tapahtumista
• QR-koodit paperitulosteissa, esimerkki:
• QR-koodin voi tehdä esim.
 http://qrcode.kaywa.com/ ja avaukset
 voi laskea https://bitly.com/
Oppimisprosessin suunnittelu
Suunnittele oppimispolku
                                 Palaute
                                   ja
                                 lopetus
• Oppiminen on prosessi,
 joka voidaan kuvata               Tehtävä

 oppimispolkuna
• Opettajan tehtävänä
                   Arviointi
 on suunnitella, mitä                  Miten tuet
                            oppimisprosessia
 vaiheita ja etappeja                 alusta loppuun?
 polulla on             Tehtävä
              Aloitus
Tee vaiheet näkyväksi

• Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko:
  – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö
   valmista oppimismallia?
  – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä
   ja työskentelytavoilla?
  – Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri
   vaiheissa?
  – Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri
   vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä?
  – Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?
Blogi
http://www.23asiaa.net/
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Tavallisia kompastuskiviä
•  Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö
•  Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu
•  Riittämätön ohjaus ja tuki
•  Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset
  ongelmat, yhteisöllisyyden puute
•  Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute
•  Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää
•  Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD)
•  Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
Suunnittelun tarkistuslista
•  Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa.
•  Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset
  tavoitteet opiskelijoiden kanssa.
•  Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia
  taustatietoja kurssille tulijoilla on.
•  Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi.
•  Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi.
•  Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit.
•  Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen.
•  Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet.
•  Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä
  dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa.
•  Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia.
•  Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen.
•  Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa.
•  Työnjako opettajien kesken on selkeä.
•  Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa.

                                  Lähde: Laadukkaasti verkossa,
Arviointi
Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä
 Katso myös Miikka Salavuon esitys some-oppimisen arvioinnista:
    http://www.slideshare.net/msalavuo/arviointimalli-14865721
Yhteisöllinen prosessi
Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin
  alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
Verkkotyöskentelyn arviointi
• Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan
 vaikuttavuuteen
• Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan
 varrella tapahtui
  – Ryhmien keskustelut
  – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja
   tiedon prosessoinnista
  – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe
  – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon
   ulkopuolelta)
  – Opettajien/ylläpitäjien havainnot


• 1) Aseta tiedot aikajanalle,
 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin,
 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet
Verkkotyöskentelyn kokonaisuus

1. Pedagogisen mallin
 valinta ja suunnittelu


          2. Oppimisympäristön
          valinta, suunnittelu ja
            rakentaminen


                   3. Työskentelyn tukeminen
                   ja arviointi kurssin aikana


                               4. Työskentelyn
                             päättäminen ja arviointi
Tehtävä: some-palveluihin tutustuminen
Opetuksessa käytetyt ohjelmat (2012)
TOP 10                     Nousussa
1. Twitter                   17. Google+/Hangouts           56. Khan Academy
                        19. Word                 57. Google kääntäjä
2. YouTube
                        20. Yammer                61. Flipboard
3. Google Docs/Drive
                        24. Scoopit               66. Instapaper
4. Google haku                 25. TED Talks/TED Ed           71. OneNote
5. WordPress                  36. Pinterest              73. Zite
6. Dropbox                   41. Hootsuite              89. Learnist
                        44. LiveBinders             90. MentorMob
7. Skype
                        45. Sharepoint              92. Doodle
8. PowerPoint
                        47. iTunes ja iTunesU          99. Popplet
9. Facebook
10. Wikipedia

 Lähde: Top 100 Tools for Learning 2012, http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/ (582 asiantuntijan äänestystulos)
Toimintakulttuurin kehittäminen
Sosiaalisen median toimintatapoja

 Nopeutunut tiedonkulku        Toiminnan dokumentointi

     Sosiaaliset merkitykset        Avoin yhteistyö

Hiljainen tieto näkyväksi     Osaamisen jakaminen
                  ja tunnistaminen
 Tietolähteiden
 jakaminen      Auttaminen ja      Uuden tiedon
           yhteinen etu       luominen yhdessä

          Toimintakulttuuri muutos
Toimintakulttuurin kehittyminen
                  Avoimuus,
               tuettu vuorovaikutus      Avoin ja
                                Avoin ja
                               yhteisöllinen
                                yhteisöllinen
                               toimintakulttuuri
                                toimintakulttuuri


Vastuu toiminnasta yhdellä               Vastuu toiminnasta koko
(opettaja, johtaja tms.)                   ryhmällä/yhteisöllä
Ns. perinteinen
 Ns. perinteinen
toimintakulttuuri
 toimintakulttuuri
                 Sulkeutuneisuus,
               rajoitettu vuorovaikutus
Sosiaalisen median käytön vaiheet
             Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/
Julkaisu: Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf (2012)
Tutussa ympäristössä on
           helpointa aloittaa!
    • 70 % ei halua jakaa itsestään tietoa netissä

    • 85 % kysyisi apua työpaikan sisäisessä palvelussa,
     mutta vain 6 % julkisesti netissä

    • Päätöksen somen käytöstä tekee ylin johto (52 %)Lähde: Frank Communications ja Prewise, http://www.slideshare.net/frankcom/some-suomalaisessa-tyoelamassa0811-8894330
                          (06/2011, n=1080)
Keinoja muutoksen johtamiseen

• Tarvitaan esimerkkejä ja pioneereja!
• Yhdessä tekeminen, rohkeus kokeilla,
 epäonnistumisista oppiminen
• Sitoutuminen
  – Sosiaalisen median käytön sitominen toimintaan
  – Johtajien päättäväisyys – TVT:n ja sosiaalisen median
   käyttö on helppo perustella!
• Rehtorit some-asenteiden muutosagentteina,
 http://luotikoulutus.blogspot.com/2012/01/rehtorien
”       Sosiaalisen median
      käyttöönoton johtaminen
  • on muutosjohtamista (toimintakulttuurin muutos)
  • muutosjohtaminen on ennen kaikkea
      – 1. ihmisten johtamista
      – 2. strategista johtamista (miten organisaatio reagoi sisäisiin
       tai ulkoisiin muutoksiin)
     Esa Kukkasniemi, Vuorenmäen koulun rehtori

Lähde: http://www.slideshare.net/esakukkasniemi/sosiaalisen-median-kyttnoton-johtaminen-oppilaitoksissa
Onko painopiste uhkien torjunnassa
vai mahdollisuuksien hyödyntämisessä?
 Rajoitukset ja
kontrolli ylhäältä


           Kannustus, inspirointi,
            hyödyt, yhteistyö
Erilaisia toimintakulttuureja
Ystäväyrittäjyys
 Avoin: kuka tahansa voi osallistua ja myös käyttää verkoston nimeä
 Facebook-sivulla viikoittain vaihtuvat vapaaehtoiset isännät/emännät
  Verkosto on sellainen kuin miten jäsenet sitä hyödyntävät, esim.
  kokemusten vaihtoa, kaveriapua ja yhteistyökumppanien hakua
           http://www.facebook.com/friendtrepreneur
Sometu
  Avoin: kuka tahansa voi vierailla sivustolla ja liittyä mukaan
  Avoimesti ja vapaaehtoisesti ylläpidetty, epäkaupallinen
 Verkostomainen, ryhmissä myös kiinteämpää yhteisöllisyyttä,
 esim. moni hanke on hyödyntänyt Sometua toiminnassaan
            http://sometu.ning.com/
Dojolaiset (lopetettu/siirtynyt)
    Suljettu: liittymiselle on kriteereitä, kaikkia ei hyväksytä
  Tiukasti johdettu: väärin käyttäytyvät ja liian kriittiset poistetaan,
   uloslinkityksiä ei sallita, käyttäjiä kannustetaan ilmiantoihin
 Selvästi kaupallinen, mutta ylläpitäjänä ei mainita yritystä (laillisuus?)
                   Palvelu on lopetettu v. 2012 lopussa,
   lisää aiheesta: http://altillaonasiaa.blogspot.fi/2012/02/dojolaiset-uskonlahko-sosiaalisessa.html
Nuotion sytyttäjä               Sisäpiirin verkostokätilöt           Vahva johtaja
Eero Leppänen, Ystäväyrittäjyys        Anne Rongas, mm. Sometu            Antti Heikkilä, Dojolaiset
”Itse näen, että siinä pistettiin       ”Itseorganisoituminen saattaa johtaa      ”Aito johtaja on kiinnostunut
nuotio pystyyn ja kutsuttiin ihmisiä      ydinryhmän muodostumiseen ja          yhteisöstään ja osaa ohjata sen
sen ympärille. Siellä joku aina kertoo     tavoitetta kohti kuljettavien         toimintaa ja ihmisten välistä
omaa tarinaansa ja pitää tulta yllä ja     kätilöiden tarpeeseen.”            kanssakäymistä yhteisön sisällä.”
ringissä kuiskutellaan, mitä
kuiskutellaan, eihän sitä tiedä.”

”Tässä ystäväyrittäjyydessä minua ja      ”Aikaansaamisen ja toiminnallisten       ”Osa oppi nopeasti ’talon tavoille’
ehkä muitakin viehättää            tavoitteiden rinnalla verkostossa       mutta osa ei. Me poistimme nuo
valtakunnallisuus, yksinyrittäjien       kuten ryhmissäkin tarvitaan koossa       sopeutumattomat, ja sen
halu mennä yhteisille tulille         pitäviä asioita. Koossa pitäminen       seurauksena tapahtui ihme. --
kuuntelemaan juttuja ja olemaan        toimii harvoin ilman sisäpiiristä       Dojolaiset on muuttunut itsestään
osa porukkaa, agendan puuttuminen       nousevaa ajallisesti jatkuvaa ja        sääteleväksi yhteisöksi, joka on
ja rentous. ”                 systemaattista kätilöintiä.”          vapaa, mutta toimii tiettyjen
                                               sääntöjen puitteissa.”

”Verkostossa on parikin kertaa         ”Se, miten demokraattisesti          ”Olemme joutuneet poistamaan
kysytty, että halutaanko tästä         esimerkiksi ylläpitoon liittyviä asioita    suunnilleen 20 henkilöä, mikä on
formaalimpaa ja ne, jotka ovat         toteutetaan ja pystytään            pieni määrä koko joukkoon
vastanneet, ovat olleet sitä mieltä,      toteuttamaan, riippuu verkoston        verrattuna. -- Johtajan tehtävänä on
että ei missään nimessä.”           koosta, yhteisistä työvälineistä ja      valvoa, että vuorovaikutus toimii.”
                        verkostoituneitten aktiivisuudesta.”

Lähde:                     Lähde:                     Lähde:
http://www.rautasilta.net/2010/06/ajatuksia-  http://www.mahdollista.fi/2010/10/03/sisapii  http://www.anttiheikkila.com/index.php?
                                               id=2&art=168 (sivu poistettu, mutta löytyy
ystavayrittajyydesta.html           rilaiset-ja-nettiverkostojen-katilointi/
                                               täältä)
Keskustelu:
Millaista toimintakulttuuria
   rakennat ja miten?
OPH:n somen opetuskäytön suositukset

    • Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi
     osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden
     vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä
     työskennellen.
    • Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on
     edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka
     luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia
     hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja
     ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa.
    • Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat
     kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan
     sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa.
     Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä
     opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun
     hyödyntämiseen koulun toiminnassa.


  Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
         jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
Käytännössä: some osana mediataitoja
Käytännön toimenpiteitä:
• Oppimistilanteissa tuetaan oppijoiden itseilmaisua, luovuutta, tiedon ja
  osaamisen jakamista ja yhteistyötä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään
  luontevana osana oppimista.
• Oppijoita kannustetaan ja harjoitetaan vastuulliseen aktiivisuuteen ja
  osallisuuteen verkkokeskusteluissa.
• Koulussa opitaan sisällöntuotannossa vastaanottajan ja tuottajan oikeudet
  ja velvollisuudet sekä median tietoturvallisuuteen liittyvät asiat.
• Oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia kuten:
  blogeja, mikroblogeja, wikejä, dokumenttipalveluja, tiedon- ja
  ajanhallintapalveluja, kuvien, videoiden, linkkien ja muita sisältöjen ja
  tuotosten jakopalveluja, keskustelu- ja chat-palveluja sekä yhteisö ja
  ryhmätyöskentelyalustoja.
• Tiedon määrän ja saavutettavuuden lisääntyessä, opettajan tärkeä rooli on
  auttaa oppijaa arvioimaan löytämänsä ja käyttämänsä tiedon laatua.


  Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
          jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
Some osana kouluyhteisön toimintatapoja

  Käytännön toimenpiteitä:
  • Luodaan eri oppineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri
   menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) omaa työskentelyään ja
   oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan.
  • Käytetään eri palveluita oppimistilanteissa yhteistyöprojektien
   läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen
   lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja
   ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen.
  • Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia
   kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa.
  Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_
          jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
Facebook-ryhmiä opettajille
• Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa
 https://www.facebook.com/groups/237930856866/
• Etäopetus
 https://www.facebook.com/groups/478695812189705/
• Tablet-laitteet opetuksessa
 https://www.facebook.com/groups/294806730537020/
• Mobiili ammatillisessa
 https://www.facebook.com/groups/mobiilicase/
• Yrittäjyyskasvatus
 https://www.facebook.com/groups/295634603879563/
KIITOS!
          Harto Pönkä
          http://twitter.com/hponka/
          http://slideshare.com/hponka
          http://harto.wordpress.com/
          http://www.innowise.fi/
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
1 sur 60

Recommandé

Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejä par
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejäSosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejä
Sosiaalinen media oppimisessa – esimerkkejäAnne Rongas
3.8K vues37 diapositives
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen par
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenSosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseen
Sosiaalinen media haastaa opetuksen kehittämiseenHarto Pönkä
3K vues71 diapositives
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä par
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläRyhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläHarto Pönkä
2.8K vues24 diapositives
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa par
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaHarto Pönkä
4.4K vues43 diapositives
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet par
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
21. vuosisadan taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudetHarto Pönkä
2.8K vues41 diapositives
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa par
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaEsko Lius
4K vues38 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi par
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiHarto Pönkä
4.4K vues86 diapositives
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla par
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaHarto Pönkä
3K vues42 diapositives
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21 par
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Matleena Laakso
133 vues49 diapositives
Verkko-opetuksen monipuolistaminen par
Verkko-opetuksen monipuolistaminenVerkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminenMatleena Laakso
285 vues23 diapositives
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa par
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossaWiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossaHarto Pönkä
5.1K vues16 diapositives
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut par
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutHarto Pönkä
13.2K vues67 diapositives

Tendances(20)

Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Harto Pönkä4.4K vues
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla par Harto Pönkä
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Harto Pönkä3K vues
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21 par Matleena Laakso
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Matleena Laakso133 vues
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa par Harto Pönkä
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossaWiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa
Harto Pönkä5.1K vues
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut par Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K vues
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena par Harto Pönkä
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Harto Pönkä2.7K vues
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi? par Harto Pönkä
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
Harto Pönkä7.2K vues
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta par Harto Pönkä
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Harto Pönkä3.4K vues
Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2 par Harto Pönkä
Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2
Avaimia sosiaaliseen mediaan v. 2
Harto Pönkä2.6K vues
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd... par Harto Pönkä
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Harto Pönkä2.8K vues
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena par Harto Pönkä
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukenaSosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Sosiaalinen media verkostojen ja ryhmien työn tukena
Harto Pönkä5K vues
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 par Matleena Laakso
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Matleena Laakso478 vues
TVT- ja some-taidot -harjoitus par Harto Pönkä
TVT- ja some-taidot -harjoitusTVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitus
Harto Pönkä706 vues
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita par Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K vues
Sosiaalinen media mukaan opetukseen! par Harto Pönkä
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Harto Pönkä2.6K vues
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 par Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K vues
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa par KirsiViitanen
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
KirsiViitanen591 vues
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät par Harto Pönkä
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä10K vues

En vedette

Osaamisen tasot par
Osaamisen tasotOsaamisen tasot
Osaamisen tasotJuha Ahola
1.1K vues1 diapositive
Blogien Opetuskaytto par
Blogien OpetuskayttoBlogien Opetuskaytto
Blogien OpetuskayttoAnne Rongas
805 vues17 diapositives
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE... par
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VE...Matleena Laakso
18.4K vues50 diapositives
Joharin ikkuna www.vauhtipyörä.fi Juha Ahola par
Joharin ikkuna www.vauhtipyörä.fi Juha AholaJoharin ikkuna www.vauhtipyörä.fi Juha Ahola
Joharin ikkuna www.vauhtipyörä.fi Juha AholaJuha Ahola
1.3K vues1 diapositive
Arviointimalli par
ArviointimalliArviointimalli
ArviointimalliMiikka Salavuo
2.3K vues24 diapositives
Twitter opiskelu- ja opetustoiminnassa par
Twitter opiskelu- ja opetustoiminnassaTwitter opiskelu- ja opetustoiminnassa
Twitter opiskelu- ja opetustoiminnassaMiikka Salavuo
2.2K vues18 diapositives

En vedette(11)

Similaire à SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena

Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! par
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Harto Pönkä
2K vues45 diapositives
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet par
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
3.9K vues34 diapositives
Sosiaalinen media koulussa par
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaHarto Pönkä
1.8K vues33 diapositives
Mitä huomioida verkko-opetuksessa par
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMatleena Laakso
62 vues34 diapositives
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön par
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönHarto Pönkä
1.6K vues34 diapositives
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain par
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainSosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainHarto Pönkä
427 vues33 diapositives

Similaire à SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena(20)

Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! par Harto Pönkä
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä2K vues
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet par Harto Pönkä
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä3.9K vues
Sosiaalinen media koulussa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K vues
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön par Harto Pönkä
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Harto Pönkä1.6K vues
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain par Harto Pönkä
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainSosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Harto Pönkä427 vues
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf par Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 vues
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 par Matleena Laakso
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Matleena Laakso240 vues
Sosiaalinen media opetuksessa par Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessaSosiaalinen media opetuksessa
Sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä2.5K vues
Sosiaalisen median palveluita par Harto Pönkä
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluita
Harto Pönkä925 vues
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20 par Matleena Laakso
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Matleena Laakso349 vues
Verkko-oppiminen ja some par akorhonen
Verkko-oppiminen ja someVerkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja some
akorhonen870 vues

Plus de Harto Pönkä

Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
0 vue40 diapositives
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
94 vues25 diapositives
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
150 vues51 diapositives
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vues17 diapositives
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
50 vues48 diapositives
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
185 vues86 diapositives

Plus de Harto Pönkä(20)

Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit par Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen par Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä94 vues
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin par Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä150 vues
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa par Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vues
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä50 vues
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella par Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä185 vues
Sosiaalinen media, koulu ja opetus par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vues
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja par Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä70 vues
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja par Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä192 vues
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä426 vues
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? par Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä76 vues
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä par Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä118 vues
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa par Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 vues
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 par Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.7K vues
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa par Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä177 vues
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa par Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä254 vues

SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena

 • 1. SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena Harto Pönkä, 17.4.2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 • 2. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + Kurssin yhteinen jotain uutta blogi tai wiki Vastuu opettajalla 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen Sosiaalisen median sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristö oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
 • 3. Suunnittelu vain korostuu, kun kokeillaan uutta Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 • 4. Linjakas opetus • Opetuksen suunnitteluvaihe – Yleiset oppimistavoitteet – Kohderyhmä – Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät – Resurssit – Oppimisympäristön rakenne – Oppimateriaali – Koordinointi • Opetuksen toteutusvaihe – Yhteiset oppimistavoitteet – Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi – Vuorovaikutus – Opiskelijoiden ohjaaminen – Pelisäännöt • Oppimisen arviointivaihe Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 • 5. Tavoitteiden asettaminen • Osaamistavoitteet (OPS), hankkeen tavoitteet ym. • Ydinainesanalyysi – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen • Laajempi näkökulma: – aihekokonaisuudet ja käsitteet – suhde koulutuksen/hankkeen kokonaisuuteen  Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella  Tavoite on siis aina tukea oppimista ja aktiivista osallistumista
 • 7. Toimitaanko avoimessa verkossa vai suljetussa tilassa? Kuva: http://xkcd.com/802/ (CC-BY-NC) by xkcd
 • 8. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
 • 9. Kuva: Vesa-Matti Sarenius, 2011 (käyttöön saatu lupa)
 • 10. http://sometu.ning.com/forum/topics/mit-asioita-olisi-hyv-sis-llytt-lukion-opettajien-v-liseen https://www.facebook.com/groups/237930856866/permalink/10151335665116867/
 • 12. Verkko-opetuksen muodot 1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit 2. Itseopiskelu verkossa 3. Monimuoto-opetus 4. Osallistujan tarpeisiin perustuva koulutus ja tuki (esim. hankkeet, etsivä verkkotyö) • Toinen näkökulma: – Materiaalikeskeinen, vai – Vuorovaikutuskeskeinen
 • 13. Esimerkkejä työtavoista verkossa • Materiaalien lukeminen, kuunteleminen ja katseleminen • Kirjoittaminen yksin tai yhdessä • Harjoitusten ja tehtävien tekeminen • Tuotosten palauttaminen tiedostoina • Muiden tuotosten kommentointi • Keskustelua erilaisissa ryhmissä • Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi • Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne. • Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
 • 14. Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta.
 • 15. Ylläpitäjien tehtäviä • Sääntöjen ja keskustelukulttuurin määrääminen • Viestien moderointi – Etukäteen vai jälkikäteen? – Voivatko käyttäjät ilmoittaa asiattomista viesteistä? • Ylläpitäjien keskinäinen tiedotus ja keskustelu, esim. suljettu Facebook-ryhmä – Ylläpidon pelisäännöistä sopiminen – Mitä tullaan julkaisemaan jatkossa? – Miten vastataan hankaliin viesteihin? – Päiväkirja/muistiinpanot ylläpidosta  dokumentointi • Tarvittaessa käyttöehdot ja tietosuojaseloste
 • 18. Sosiaalinen media yksilön tukena • Sosiaalisen median käyttö henkilökohtaisena oppimisympäristönä • Blogi = reflektointi, oppimispäiväkirja, osaamisen näyttäminen, mahdollisuus saada palautetta • Verkostot = ajankohtaisten aiheiden seuraaminen, verkostoituminen, omien tuotosten levittäminen, kysyminen • Verkkoyhteisöt = asiantuntijuuden kehittäminen osallistumalla yhteisön toimintaan • Sosiaaliset kirjanmerkit ja muistiinpanot = muistin jatke, tiedonhaku, jakaminen
 • 19. Lähde: John Atkinson, Wrong Hands, 2013, CC-BY-NC-ND, http://wronghands1.wordpress.com/2013/03/31/vintage-social-networking/
 • 21. Sosiaalinen media yhteisöllisyyden tukena • Erota eri yhteisöllisyyden muodot ja niitä tukevat sosiaalisen median palvelut: – Massapalvelut (vrt. yhteiskunnan käsite) – Sosiaaliset verkostot – Verkkoyhteisöt – Parvet – Ryhmät • Mitä pienempi joukko ihmisiä, sen parempi luottamus jäsenten kesken voidaan saavuttaa • Päätöksenteko on vaikeaa ilman tiukkaa yhteisöllisyyttä tai vahvaa johtajaa
 • 22. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 • 23. Some-verkkoympäristön rakentaminen • Sosiaalisen median palveluja yhdistelemällä on helppo rakentaa erilaisia työskentely- ja oppimisympäristöjä • Valitse käytettävät some-palvelut tarpeidesi ja sen mukaan, mihin ne parhaiten sopivat • Jotta kokonaisuus ei pirstaloidu, kokoa oppimisympäristö loogiseksi kokonaisuudeksi esim. tähtimallin mukaisesti • Toimintaa on voitava seurata yhdestä paikasta
 • 24. Muutos ”perinteiseen” verratttuna Perinteinen verkko-oppimisympäristö: Tähtimalli: toimintoja yhdistellään kaikki toiminnot samassa järjestelmässä useista verkkopalveluista
 • 25. Tähtimalli oppimisympäristön rakenteena • Oppimisympäristö rakennetaan useista verkkopalveluista • Seurantasivulle liitetään käytettävien palveluiden linkit, RSS-syötteet ja widgetit • Tavoitteena on, että seurantasivun kautta toimintaa on helppo seurata, kun se hajaantuu useisiin verkkopalveluihin Lähde: Jere Majava, 2005, http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm
 • 26. Esimerkki tähtimallista Vertaistuki ja Kurssin aikataulut keskusteleminen Google Calendar Facebook-ryhmä Seuranta-/kotisivu, Yhteisöllinen työskentely aikataulut, materiaalit, Ryhmien wiki-työtilat Luentomateriaalien tehtävät ja osallistujat jakaminen Kurssin wiki SlideShare Tiedon prosessointi ja visualisointi Oppimisen reflektointi MindMeister Opiskelijoiden blogit Niina Impiö ja Harto Pönkä, 16.04.13 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 • 27. Anna vaihtoehtoja seuraamiseen • Tavallisimmat: blogi, Facebook, Twitter… • Sähköposti-ilmoitukset manuaalisesti ja/tai automaattisesti käytetyistä some-palveluista • RSS-syöte, jonka osallistujat voivat tilata lukuohjelmaan tai liittää esim. omaan blogiinsa • Jaettu kalenteri, jossa muistutukset tapahtumista • QR-koodit paperitulosteissa, esimerkki: • QR-koodin voi tehdä esim. http://qrcode.kaywa.com/ ja avaukset voi laskea https://bitly.com/
 • 29. Suunnittele oppimispolku Palaute ja lopetus • Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata Tehtävä oppimispolkuna • Opettajan tehtävänä Arviointi on suunnitella, mitä Miten tuet oppimisprosessia vaiheita ja etappeja alusta loppuun? polulla on Tehtävä Aloitus
 • 30. Tee vaiheet näkyväksi • Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko: – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista oppimismallia? – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja työskentelytavoilla? – Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa? – Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä? – Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?
 • 33. Tavallisia kompastuskiviä • Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö • Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu • Riittämätön ohjaus ja tuki • Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute • Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute • Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää • Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD) • Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
 • 34. Suunnittelun tarkistuslista • Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa. • Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset tavoitteet opiskelijoiden kanssa. • Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia taustatietoja kurssille tulijoilla on. • Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi. • Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi. • Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit. • Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen. • Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet. • Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa. • Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia. • Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen. • Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa. • Työnjako opettajien kesken on selkeä. • Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa. Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 • 36. Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä Katso myös Miikka Salavuon esitys some-oppimisen arvioinnista: http://www.slideshare.net/msalavuo/arviointimalli-14865721
 • 37. Yhteisöllinen prosessi Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
 • 38. Verkkotyöskentelyn arviointi • Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan vaikuttavuuteen • Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan varrella tapahtui – Ryhmien keskustelut – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja tiedon prosessoinnista – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon ulkopuolelta) – Opettajien/ylläpitäjien havainnot • 1) Aseta tiedot aikajanalle, 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin, 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet
 • 39. Verkkotyöskentelyn kokonaisuus 1. Pedagogisen mallin valinta ja suunnittelu 2. Oppimisympäristön valinta, suunnittelu ja rakentaminen 3. Työskentelyn tukeminen ja arviointi kurssin aikana 4. Työskentelyn päättäminen ja arviointi
 • 41. Opetuksessa käytetyt ohjelmat (2012) TOP 10 Nousussa 1. Twitter 17. Google+/Hangouts 56. Khan Academy 19. Word 57. Google kääntäjä 2. YouTube 20. Yammer 61. Flipboard 3. Google Docs/Drive 24. Scoopit 66. Instapaper 4. Google haku 25. TED Talks/TED Ed 71. OneNote 5. WordPress 36. Pinterest 73. Zite 6. Dropbox 41. Hootsuite 89. Learnist 44. LiveBinders 90. MentorMob 7. Skype 45. Sharepoint 92. Doodle 8. PowerPoint 47. iTunes ja iTunesU 99. Popplet 9. Facebook 10. Wikipedia Lähde: Top 100 Tools for Learning 2012, http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/ (582 asiantuntijan äänestystulos)
 • 43. Sosiaalisen median toimintatapoja Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi Sosiaaliset merkitykset Avoin yhteistyö Hiljainen tieto näkyväksi Osaamisen jakaminen ja tunnistaminen Tietolähteiden jakaminen Auttaminen ja Uuden tiedon yhteinen etu luominen yhdessä  Toimintakulttuuri muutos
 • 44. Toimintakulttuurin kehittyminen Avoimuus, tuettu vuorovaikutus Avoin ja Avoin ja yhteisöllinen yhteisöllinen toimintakulttuuri toimintakulttuuri Vastuu toiminnasta yhdellä Vastuu toiminnasta koko (opettaja, johtaja tms.) ryhmällä/yhteisöllä Ns. perinteinen Ns. perinteinen toimintakulttuuri toimintakulttuuri Sulkeutuneisuus, rajoitettu vuorovaikutus
 • 45. Sosiaalisen median käytön vaiheet Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/ Julkaisu: Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf (2012)
 • 46. Tutussa ympäristössä on helpointa aloittaa! • 70 % ei halua jakaa itsestään tietoa netissä • 85 % kysyisi apua työpaikan sisäisessä palvelussa, mutta vain 6 % julkisesti netissä • Päätöksen somen käytöstä tekee ylin johto (52 %) Lähde: Frank Communications ja Prewise, http://www.slideshare.net/frankcom/some-suomalaisessa-tyoelamassa0811-8894330 (06/2011, n=1080)
 • 47. Keinoja muutoksen johtamiseen • Tarvitaan esimerkkejä ja pioneereja! • Yhdessä tekeminen, rohkeus kokeilla, epäonnistumisista oppiminen • Sitoutuminen – Sosiaalisen median käytön sitominen toimintaan – Johtajien päättäväisyys – TVT:n ja sosiaalisen median käyttö on helppo perustella! • Rehtorit some-asenteiden muutosagentteina, http://luotikoulutus.blogspot.com/2012/01/rehtorien
 • 48. Sosiaalisen median käyttöönoton johtaminen • on muutosjohtamista (toimintakulttuurin muutos) • muutosjohtaminen on ennen kaikkea – 1. ihmisten johtamista – 2. strategista johtamista (miten organisaatio reagoi sisäisiin tai ulkoisiin muutoksiin) Esa Kukkasniemi, Vuorenmäen koulun rehtori Lähde: http://www.slideshare.net/esakukkasniemi/sosiaalisen-median-kyttnoton-johtaminen-oppilaitoksissa
 • 49. Onko painopiste uhkien torjunnassa vai mahdollisuuksien hyödyntämisessä? Rajoitukset ja kontrolli ylhäältä Kannustus, inspirointi, hyödyt, yhteistyö
 • 51. Ystäväyrittäjyys  Avoin: kuka tahansa voi osallistua ja myös käyttää verkoston nimeä  Facebook-sivulla viikoittain vaihtuvat vapaaehtoiset isännät/emännät  Verkosto on sellainen kuin miten jäsenet sitä hyödyntävät, esim. kokemusten vaihtoa, kaveriapua ja yhteistyökumppanien hakua http://www.facebook.com/friendtrepreneur
 • 52. Sometu  Avoin: kuka tahansa voi vierailla sivustolla ja liittyä mukaan  Avoimesti ja vapaaehtoisesti ylläpidetty, epäkaupallinen  Verkostomainen, ryhmissä myös kiinteämpää yhteisöllisyyttä, esim. moni hanke on hyödyntänyt Sometua toiminnassaan http://sometu.ning.com/
 • 53. Dojolaiset (lopetettu/siirtynyt)  Suljettu: liittymiselle on kriteereitä, kaikkia ei hyväksytä  Tiukasti johdettu: väärin käyttäytyvät ja liian kriittiset poistetaan, uloslinkityksiä ei sallita, käyttäjiä kannustetaan ilmiantoihin  Selvästi kaupallinen, mutta ylläpitäjänä ei mainita yritystä (laillisuus?) Palvelu on lopetettu v. 2012 lopussa, lisää aiheesta: http://altillaonasiaa.blogspot.fi/2012/02/dojolaiset-uskonlahko-sosiaalisessa.html
 • 54. Nuotion sytyttäjä Sisäpiirin verkostokätilöt Vahva johtaja Eero Leppänen, Ystäväyrittäjyys Anne Rongas, mm. Sometu Antti Heikkilä, Dojolaiset ”Itse näen, että siinä pistettiin ”Itseorganisoituminen saattaa johtaa ”Aito johtaja on kiinnostunut nuotio pystyyn ja kutsuttiin ihmisiä ydinryhmän muodostumiseen ja yhteisöstään ja osaa ohjata sen sen ympärille. Siellä joku aina kertoo tavoitetta kohti kuljettavien toimintaa ja ihmisten välistä omaa tarinaansa ja pitää tulta yllä ja kätilöiden tarpeeseen.” kanssakäymistä yhteisön sisällä.” ringissä kuiskutellaan, mitä kuiskutellaan, eihän sitä tiedä.” ”Tässä ystäväyrittäjyydessä minua ja ”Aikaansaamisen ja toiminnallisten ”Osa oppi nopeasti ’talon tavoille’ ehkä muitakin viehättää tavoitteiden rinnalla verkostossa mutta osa ei. Me poistimme nuo valtakunnallisuus, yksinyrittäjien kuten ryhmissäkin tarvitaan koossa sopeutumattomat, ja sen halu mennä yhteisille tulille pitäviä asioita. Koossa pitäminen seurauksena tapahtui ihme. -- kuuntelemaan juttuja ja olemaan toimii harvoin ilman sisäpiiristä Dojolaiset on muuttunut itsestään osa porukkaa, agendan puuttuminen nousevaa ajallisesti jatkuvaa ja sääteleväksi yhteisöksi, joka on ja rentous. ” systemaattista kätilöintiä.” vapaa, mutta toimii tiettyjen sääntöjen puitteissa.” ”Verkostossa on parikin kertaa ”Se, miten demokraattisesti ”Olemme joutuneet poistamaan kysytty, että halutaanko tästä esimerkiksi ylläpitoon liittyviä asioita suunnilleen 20 henkilöä, mikä on formaalimpaa ja ne, jotka ovat toteutetaan ja pystytään pieni määrä koko joukkoon vastanneet, ovat olleet sitä mieltä, toteuttamaan, riippuu verkoston verrattuna. -- Johtajan tehtävänä on että ei missään nimessä.” koosta, yhteisistä työvälineistä ja valvoa, että vuorovaikutus toimii.” verkostoituneitten aktiivisuudesta.” Lähde: Lähde: Lähde: http://www.rautasilta.net/2010/06/ajatuksia- http://www.mahdollista.fi/2010/10/03/sisapii http://www.anttiheikkila.com/index.php? id=2&art=168 (sivu poistettu, mutta löytyy ystavayrittajyydesta.html rilaiset-ja-nettiverkostojen-katilointi/ täältä)
 • 56. OPH:n somen opetuskäytön suositukset • Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. • Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. • Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa. Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 57. Käytännössä: some osana mediataitoja Käytännön toimenpiteitä: • Oppimistilanteissa tuetaan oppijoiden itseilmaisua, luovuutta, tiedon ja osaamisen jakamista ja yhteistyötä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevana osana oppimista. • Oppijoita kannustetaan ja harjoitetaan vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen verkkokeskusteluissa. • Koulussa opitaan sisällöntuotannossa vastaanottajan ja tuottajan oikeudet ja velvollisuudet sekä median tietoturvallisuuteen liittyvät asiat. • Oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia kuten: blogeja, mikroblogeja, wikejä, dokumenttipalveluja, tiedon- ja ajanhallintapalveluja, kuvien, videoiden, linkkien ja muita sisältöjen ja tuotosten jakopalveluja, keskustelu- ja chat-palveluja sekä yhteisö ja ryhmätyöskentelyalustoja. • Tiedon määrän ja saavutettavuuden lisääntyessä, opettajan tärkeä rooli on auttaa oppijaa arvioimaan löytämänsä ja käyttämänsä tiedon laatua. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 58. Some osana kouluyhteisön toimintatapoja Käytännön toimenpiteitä: • Luodaan eri oppineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) omaa työskentelyään ja oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan. • Käytetään eri palveluita oppimistilanteissa yhteistyöprojektien läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen. • Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_ jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset, 30.3.2012
 • 59. Facebook-ryhmiä opettajille • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa https://www.facebook.com/groups/237930856866/ • Etäopetus https://www.facebook.com/groups/478695812189705/ • Tablet-laitteet opetuksessa https://www.facebook.com/groups/294806730537020/ • Mobiili ammatillisessa https://www.facebook.com/groups/mobiilicase/ • Yrittäjyyskasvatus https://www.facebook.com/groups/295634603879563/
 • 60. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Notes de l'éditeur

 1. Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee