Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tiyo simon

FROM DEPED LPS

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Tiyo simon

 1. 1. Republika ng Pilipinas KAGAWARAN NG EDUKASYON Filipino Grade 9 Unang Markahan
 2. 2. GAWAIN 1 Magbigay ng ilang katangian ng iyong amain/tiyuhin na labis mong hinahangaan. Magsalaysay ng ilang patunay.
 3. 3. GAWAIN 1 Ang Iyong Amain/Tiyuhin
 4. 4. GAWAIN 2 Magsalaysay ng sariling karanasan o karanasan ng iba na may kaugnayan sa salitang nasa bilohaba. Isalaysay kung anong pangyayari o pagkakataon ang nagtulak sa iyo/sa iba na magbagong buhay.
 5. 5. GAWAIN 2 pagbabagong-buhay
 6. 6. GAWAIN 3 Paano naiiba ang melodrama sa iba pang anyo ng dula. Ipakita ito sa pamamagitan ng comparison organizer. Gayahin ang kasunod na pormat sa papel.
 7. 7. GAWAIN 3 Pagkakatulad Pagkakaiba Iba pang Anyo ng Dula Melodrama
 8. 8. TAHIMIK NA PAGBASA
 9. 9. Ang ay isang dulang nagtataglay ng malungkot na pangyayari?
 10. 10. Ang ay maaaring makaantig sa damdamin subalit nagwawakas ito nang masaya at kasiya-siya sa mabubuti at mababait na tauhan sa dula.
 11. 11. GAWAIN 4 Ibigay ang pahiwatig na kahulugan ng sumusunod na pahayag. Punan ng titik ang kahon upang mabuo ang kahulugan nito. Pagkatapos, gamitinn ito sa pagbuo ng makabuluhang pangungusap. Gayahinn ang pormat sa papel.
 12. 12. GAWAIN 4 1. Araw ng pangingilin P G M
 13. 13. GAWAIN 4 1. Araw ng pangingilin P A G S I MB A
 14. 14. GAWAIN 4 2. Namatay na hindi nakapagpa- Hesus N B D S Y N
 15. 15. GAWAIN 4 2. Namatay na hindi nakapagpa- Hesus N A B E N D I S Y U N A N
 16. 16. GAWAIN 4 3. Sumakabilang-buhay na N T Y
 17. 17. GAWAIN 4 3. Sumakabilang-buhay na N A M A T A Y
 18. 18. GAWAIN 4 4. Naulinigan kong may itinututol siya N R G
 19. 19. GAWAIN 4 4. Naulinigan kong may itinututol siya N A R I N I G
 20. 20. GAWAIN 4 5. Matibay at mataos na pananalig M T B
 21. 21. GAWAIN 4 5. Matibay at mataos na pananalig M A T I B A Y
 22. 22. GAWAIN 4 6. Kailangan ng pananalig P N M L T
 23. 23. GAWAIN 4 6. Kailangan ng pananalig PANANAMPALATAYA
 24. 24. GAWAIN 5 1. Ano ang malaking impluwensiya ng pangunahing tauhan kay Boy? Patunayan.
 25. 25. GAWAIN 5 2. Bakit naisipan ni Tiyo Simon na sumama sa mag-ina sa simbahan?
 26. 26. GAWAIN 5 3. Anong damdamin ang namayani sa hipag ni Tiyo Simon sa pagbabalik loob niya sa Diyos? Kung ikaw ang hipag ni Tiyo Simon, ganon din ba ang iyong mararamdaman? Ipaliwanag.
 27. 27. GAWAIN 5 4. Bakit kailangang magkaroon ng matibay na pananalig sa Diyos ang isang tao?
 28. 28. GAWAIN 5 5. Dapat bang sisihin ng tao ang Diyos sa mga pagkakataong dumaranas siya ng mga kabiguan sa buhay? Pangatuwiranan.
 29. 29. GAWAIN 5 6. Kapani-paniwala ba ang mga pangyayaring inilahad sa dula? Tukuyin ang mga pangyayaring makatotohanan at hindi makatotohanan sa akda. Patunayan.
 30. 30. GAWAIN 5 7. Matapos mong mabasa at masuri ang akda, sagutin ang mga sumusunod: a. Ano ang iyong nadarama? b. Ano ang binago nito sa iyong pag-uugali? c. Bakit mo ibabahagi sa iba ang basahin na ito?
 31. 31. GAWAIN 5 8. Bakit isang melodama ang akdang iyong binasa? Patunayan.
 32. 32. GAWAIN 5 9. Anong kulturang Pilipino ang inilarawan sa akda? Ihambing ito sa kultura ng alinman sa mga bansang Asyano.
 33. 33. GAWAIN 5 10. Pumili ng dalawa o tatlong madudulang pangyayari sa akda na naibigan. Ipaliwanag kung bakit ito ang inyong napili. Isadula sa klase ang naibigang pangyayari sa dula.

×