Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Gunn Jorunn Aasland, Stavanger kommune

 1. STAVANGER KOMMUNE Felles boligstrategi for Nord-Jæren Gunn Jorunn Aasland Direktør for kultur og byutvikling Stavanger kommune Drammenskonferansen 25. mars 2015:
 2. STAVANGER KOMMUNE Hvorfor en felles boligstrategi for 4 kommuner? ■ Felles kommunal planstrategi: Samarbeid om veksthåndtering og boligbygging
 3. STAVANGER KOMMUNE Arbeidets ulike deler Resultat 1: Anbefalt felles boligstrategi Utgangspunkt: 1. Historikk og erfaringer fra tidligere samarbeid 2. Felles forståelse av situasjon og behov 3. Nasjonale og regionale rammer 4. Gjeldende boligpolitikk i de fire kommunene Resultat 2: Mer samordnet boligpolitikk i nye kommuneplaner Resultat 3: Felles gjennomføringsevne? Nasjonalt KS-prosjekt: “Evaluering av kommunale boligvirkemidler” (NIBR) STATUSDEL: STRATEGIDEL:
 4. STAVANGER KOMMUNE Tidligere bolig- og utbyggingssamarbeid Organer (fra år) plan/utredning 1960 tallet 1970 tallet 1980 tallet 1990 tallet 2000 til d.d. Regionplannemda (62) Regionrådet (66) Regionplankontoret (66) Interkommunalt boligsamarbeid utb. Øst (76-81) Samarbeid Vatnefjell (74-83) Jæren utbyggingsråd (78) Jæren utbyggingsselskap AS (79) Jæren planleggingsråd (84) Jæren utviklingsselskap (86) Regionråd/Jærrådet (95) Nord-Jæren Utviklingsselskap (12) Regionplan for Nord-Jæren x Regionplan for Jæren x Orstadby x Utbygging øst x Vatnefjell x Strukturplan for Jæren x Bybåndet sør x
 5. STAVANGER KOMMUNE Felles forståelse av situasjon og behov • Antall boliger i storbyområdet har økt med 85% fra 1980 til i dag. • Folkemengden i området har økt med 55% i samme periode. • Høy botetthet (2,3 personer/bolig) skyldes høy andel familier. • Høy eneboligandel sammenlignet med andre storbyer. Flere store boliger. • Lav befolkningstetthet (personer/km2), lav leieandel. • Noe trangboddhet, mer romslighet. Tettsted 1960: 110 000 personer Tettsted 2014: 240 000 personer
 6. STAVANGER KOMMUNE Nasjonale og regionale rammer Lokal boligpolitikk Trygghet og velferd Bomiljø og oppvekstmiljø Økonomi, energi, bærekraft Samme typer styringsdokumenter Ulikt innhold
 7. STAVANGER KOMMUNE Felles boligpolitiske mål Kommunene ønsker å oppnå følgende gjennom sin samlede boligpolitikk: 1. Boliger for alle i gode bomiljø a. Tilstrekkelig boligproduksjon b. God arealutnyttelse c. Bærekraftige løsninger 2. Trygg etablering i eid og leid bolig 3. Boforhold som fremmer velferd og deltakelse a. Balansert befolkningssammensetning b. Kvalitetsprinsipper
 8. STAVANGER KOMMUNE Mulige virkemidler ■ Planer og utbyggingsavtaler, PBL ■ Bruk av statlige låne- og støtteordninger ■ Kommunal tomtepolitikk ■ Kommunale bidrag
 9. STAVANGER KOMMUNE Virkemiddelprosjektet (NIBR) Nasjonalt prosjekt i regi av KS sitt program for storbyrettet forskning: Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom. ■ Framskaffe mer kunnskap om ■ Bruk av kommunale virkemidler i boligpolitikken ■ Erfaringer med virkemiddelbruken ■ Praksis i andre land ■ Anbefalinger
 10. STAVANGER KOMMUNE Markedsendringer
 11. STAVANGER KOMMUNE Befolkningsvekst og boligbygging
 12. STAVANGER KOMMUNE Bruk av virkemidler i de største byene - erfaringer ■ PBL gir viktigste virkemidler ■ Tomtepolitikk brukes til dels ulikt i storbyene ■ Kommunale bidrag er krevende ■ Statlige låne og støtteordninger kan forbedres
 13. STAVANGER KOMMUNE Mulige oppfølgingspunkt ■ Statlig infrastrukturfond – rente og avdragsfrie lån til stimulering av byomforming mv. ■ MVA kompensasjon for private som bygger ut infrastruktur for kommunal overtakelse ■ Statlige ordninger som stimulerer til et godt utleiemarked ■ Osv.
 14. STAVANGER KOMMUNE Felles strategi, og hva nå? ■ Bedre måloppnåelse gjennom tydelig og samordnet boligpolitikk ■ Enklere å forholde seg til for utbyggere ■ Grunnlag for felles innspill til sentrale myndigheter for å styrke boligpolitiske virkemidler
 15. STAVANGER KOMMUNE Takk for oppmerksomheten
Publicité