Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Dèficit Fiscal

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
1334006 mitali
1334006 mitali
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 32 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Dèficit Fiscal (20)

Publicité
Publicité

Dèficit Fiscal

 1. 1. EEssttuuddii ffiissccaall ddee LLeess PPuunnggoolleess.. PPaarrttiitt ddee lleess UUrrbbaanniittzzaacciioonnss ddee SSaanntt AAnnttoonnii..
 2. 2. PPoobbllaacciióó ddee LLeess PPuunnggoolleess..  HHii vviiuueenn 442211 ppeerrssoonneess eemmppaaddrroonnaaddeess..  HHii hhaa 222277 ((332233 aallss ddooss mmuunniicciippiiss)) ppaarrcceell·lleess.. 9% 55% 8% 25% 3% Poble Pungoles Alfou Can Vila Can Miret
 3. 3. PPeerrcceell·lleess ppeerr mmuunniicciippii.. 96 30 227 70 250 200 150 100 50 0 SPV SAV Parcel·les %
 4. 4. SSuubbvveenncciioonnss mmuunniicciippiiss.. 20000 35.000 20000 46.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Subv actual Subv nº parcel·les SPV SAV
 5. 5. PPoobbllaacciióó.. LLeess UUrrbbaanniittzzaacciioonnss ddee LLeess PPuunnggoolleess ii SSaanntt JJuulliiàà dd’’ AAllffoouu rreepprreesseenntteenn eell 2244 ii 88,,55%% ddeell ttoottaall ddee llaa ppoobbllaacciióó ddee SSaanntt AAnnttoonnii ddee VViillaammaajjoorr.. MMaallggrraatt aaiixxòò,, llaa ppaarrtt qquuee rreebbeemm ddee ll’’ AAjjuunnttaammeenntt eenn ccoonncceeppttee ddee ssuubbvveenncciióó,, nnoo ssuuppeerraa eell 22,,88%% ddeell ttoottaall ddeell PPrreessssuuppoosstt aannuuaall ddee ll’’ AAjjuunnttaammeenntt..
 6. 6.  Recaptació en concepte d’ IBI aa ll’’ AAjjuunnttaammeenntt ddee SSaanntt AAnnttoonnii ddee VViillaammaajjoorr..  LLeess PPuunnggoolleess rreeccaapptteenn 118899..000000 eeuurrooss aannuuaallss eenn ccoonncceeppttee dd’’ IIBBII IBI 48% 12% 30% 8% 2% Poble Alfou Pungoles Can Miret Can Vila
 7. 7. IImmppoosstt VVTTMM ppeerr uurrbbaanniittzzaacciioonnss.. Ingresos IVT 46% 24% 10% 6% 3% 11% Poble Alfou Pungoles Can Miret Can Vila Altres
 8. 8. IInnggrreessooss IIVVTT PPoobbllee::115555..331100 eeuurrooss ((4466%%)) AAllffoouu::7788..449900 ((2244%%)) PPuunnggoolleess::2211..004422 ((66%%)) CCaann MMiirreett::3322..006644 ((1100%%)) CCaann VViillaa::99..335522 ((33%%)) AAllttrreess::3366..774400 ((1111%%))
 9. 9. La recaptació dins eell CCaappííttooll II (( iinnggrreessssooss oorrddiinnaarriiss )) qquuee ccoorrrreessppoonn aa IIBBII++IIVVTTMM eess llaa sseeggüüeenntt.. PPoobbllee 991155..331100,,0000 €€ AAllffoouu 555533..449900,,0000 €€ PPuunnggoolleess 220099..884422,,0000 €€ CCaann MMiirreett 116600..006644,,0000 €€ CCaann VViillaa 4477..775522,,0000 €€
 10. 10. QQuuee ppaagguueemm ii qquuee rreebbeemm?? 86% 14% Aportació Subvenció
 11. 11. Les Pungoles rebien el 14% del que ppaaggaa eenn ccoonncceeppttee IIBBII++IIVVTTMM.. AAnnyy 22001133.. 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € Impostos recaptats Subvencions rebudes Pungoles
 12. 12. RReellaacciióó ssuubbvveenncciioo--IIBBII++ IIVVTTMM ppaaggaatt.. AAnnyy 22001144 (( mmiilleerrss dd’’ eeuurrooss )) 20 76 26 35 209 16 250 200 150 100 50 0 SPV SAV Subvencio IBI+IVTM %
 13. 13.  L’ espoli ffiissccaall ddee CCaattaalluunnyyaa eenn vveerrss EEssppaannyyaa ss’’ hhaa qquuaannttiiffiiccaatt eenn qquuee ddee ccaaddaa 110000 eeuurrooss eennvviiaattss aa MMaaddrriidd ssoollss eenn rreettoorrnneenn 5555 aa CCaattaalluunnyyaa.. PPeerr ccaaddaa 110000 eeuurrooss qquuee eellss vveeïïnnss ddee lleess PPuunnggoolleess ppaagguueenn aa ll’’ AAjjuunnttaammeenntt eenn ccoonncceeppttee dd’’ iimmppoossttooss,, eenn rreettoorrnneenn ttaann ssoollss 1166 ccoomm aa ssuubbvveenncciióó..
 14. 14. CCaass LLeess PPuunnggoolleess..  Mentre que els impostos ddiirreecctteess hhaann aauuggmmeennttaatt ddeess ddee 22000044 aall 22001144 eenn uunn 9900%%,, ppaassssaanntt ddee 11..111133..000000 eeuurrooss aa 22..331188..000000 eeuurrooss,, lleess ssuubbvveenncciioonnss ddee LLeess PPuunnggoolleess hhaann ddiissmmiinnuuïïtt eenn aaqquueesstt ppeerrííooddee eenn uunn 00,,77%% ,, ddeesspprrèèss ddee llaa rreettaallllaaddaa ddeell 1100%% ddee ll’’ aannyy 22001111.. AAiixxíí,, llaa ssuubbvveenncciióó ddee lleess PPuunnggoolleess aall 22000088 vvaa sseerr ddee 3333..000000 eeuurrooss ppeerr 3300..442200 eeuurrooss eell 22001133..  GGrrààcciieess aa uunnaa mmoocciióó ddeell PPUUSSAA aarraa llaa ssuubbvveenncciióó hhaa aauuggmmeennttaatt ffiinnss eellss 3355..000000 ppeerr aall 22001144..  MMaallggrraatt ll’’ eessttaannccaammeenntt ddee lleess ssuubbvveenncciioonnss aa lleess uurrbbaanniittzzaacciioonnss,, eell pprreessssuuppoosstt dd’’ aaqquueesstteess hhaa aannaatt ccrreeiixxeenntt,, ggrrààcciieess aa ll’’ aauuggmmeenntt ccoonnssttaanntt ddee lleess QQuuootteess qquuee ppaagguueenn eellss pprrooppiieettaarriiss.. AAiixxíí,, ddeellss 9977..660000 eeuurrooss ddee ll’’ aannyy 22000088,, ss’’ hhaa ppaassssaatt aa uunnaa xxiiffrraa ddee 113300..330000 eeuurrooss aall 22001133..
 15. 15. L’ any 2014 ll’’ aajjuunnttaammeenntt vvaa rreebbrree eenn ccoonncceeppttee dd’’ iimmppoossttooss ddiirreecctteess ddeell CCaappííttooll II,, llaa xxiiffrraa ddee 22..331188..000000 eeuurrooss,, eenn iinnddiirreecctteess 5500..000000 eeuurrooss ii eenn ttaaxxeess ii aallttrreess ttrriibbuuttss 993300..000000 €€.. EEnn ttoottaall 33..229988..000000 eeuurrooss.. TTeenniinntt eenn ccoommppttee qquuee eell 88,,55%% ddee llaa ppoobbllaacciióó vviiuu aa LLeess PPuunnggoolleess,, ppooddeemm ccoonncclloouurree qquuee llaa uurrbbaanniittzzaacciióó aappoorrtteenn uunn ttoottaall ddee 228800..000000 eeuurrooss ppeerr aannyy eenn ccoonncceeppttee ddee iimmppoossttooss..
 16. 16. A la següent gràfica podem veure les diferències entre eellss aauuggmmeennttss dd’’ iinnggrreessssooss pprroocceeddeennttss ddeellss iimmppoossttooss ddiirreecctteess ddee SSaanntt AAnnttoonnii ii ll’’ eessttaannccaammeenntt rreellaattiiuu aa lleess ssuubbvveenncciioonnss rreebbuuddeess.. 2.600.000,00 € 2.400.000,00 € 2.200.000,00 € 2.000.000,00 € 1.800.000,00 € 1.600.000,00 € 1.400.000,00 € 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 800.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Impostos Cap I Subv Pungoles
 17. 17. IInnvveerrssiioonnss rreeaallss aa SSAAVV ((22000044--22001144)) 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Inversions
 18. 18. EEllss sseerrvveeiiss qquuee nnoo rreebbeemm.. AArrtt 2266 LLBBRRLL  XXaarrxxaa dd’’ aabbaassttaammeenntt aaiigguuaa ddee bbooccaa..  VViieess ppúúbblliiqquueess,, vvoorreerreess..  CCllaavveegguueerraamm..  MMaanntteenniimmeenntt ppaarrccss ii jjaarrddiinnss..  EEnnlllluummeennaatt ppúúbblliicc..  NNeetteejjaa vviieess ppúúbblliiqquueess..(( eenn ppaarrtt ))  SSaanneejjaammeenntt aaiiggüüeess rreessiidduuaallss..  DDeessppeesseess dd’’ aaddmmiinniissttrraacciióó..
 19. 19. EEllss sseerrvveeiiss qquuee ssii rreebbeemm..  MMaanntteenniimmeenntt eessccoollaa..  SSeegguurreettaatt (( iinnssuuffiicciieenntt ))  EEqquuiippaammeennttss eessppoorrttiiuuss mmuunniicciippaallss.. ((PPrriivvaattiittzzaatt))  BBiibblliiootteeccaa..  AAjjuunnttaammeenntt..  SSeerrvveeiiss ssoocciiaallss ii ccuullttuurraallss..  LLllaarr dd’’ iinnffaannttss..  CCaassaall dd’’ aavviiss..  TTrraannssppoorrtt ppúúbblliicc.. (( rreettaallllaatt ))
 20. 20. Per que no hheemm eessttaatt rreecceeppcciioonnaattss eenn 4400 aannyyss?? LLaa nnoo rreecceeppcciióó ddee lleess uurrbbaanniittzzaacciioonnss ccoomm aa ggrraann nneeggooccii ppeellss AAjjuunnttaammeennttss.. CCaann SSaauulleeddaa UUAA1 ((199881)),, CCaann SSaauulleeddaa NNoorrdd ((2200001)),, UUAA--33 ((1999966)) ccaasseess ddee llaa zzoonnaa ddeell CCAAPP ii eell PPllaa PPaarrcciiaall eessccoolleess nnoovveess (( 1999999 )),, vvaann sseerr iimmmmeeddiiaattaammeenntt rreecceeppcciioonnaaddeess ppeerr ll’’ AAjjuunnttaammeenntt..
 21. 21. DDiissccrriimmiinnaacciioonnss.. EEnn eell ttrraannssppoorrtt ppúúbblliicc.. EEnn llaa ggeessttiióó ddeellss eeqquuiippaammeennttss eessppoorrttiiuuss.. EEnn llaa rreeccoolllliiddaa sseelleeccttiivvaa (( ffiinnss aall 2200133)).. EEnn lleess iinnvveerrssiioonnss.. EEnn mmaattèèrriiaa ddee sseegguurreettaatt.. IImmppoossiittiivvaa..
 22. 22. TTrraannssppoorrtt PPúúbblliicc
 23. 23. RReeccoolllliiddaa SSeelleeccttiivvaa
 24. 24. Evolució ttrraannssppoorrtt PPúúbblliicc aa lleess uurrbbaanniittzzaacciioonnss.. 33 332 13 108 12 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2013 2014 Nº Parades Viatgers
 25. 25. PPiisstteess tteennnniiss ii ppiisscciinneess  CCeessssiióó ddee lleess iinnssttaall·llaacciioonnss eessppoorrttiivveess aa ll’’ AAjjuunnttaammeenntt aall 22000099..  FFiinnss eell 22001100 eess vvaa ffaaccttuurraarr ll’’ aaiigguuaa ccoonnssuummiiddaa ppiisscciinnaa aa ll’’ EEUUCC,, 1177..000000mm33..  NNoo ss’’ hhaa ffeett ccaapp mmiilllloorraa aa lleess ppiisstteess nnii ccoonnttrrooll dd’’ aacccceessssooss,, mmaallggrraatt iinnvveerrttiirr--hhii 4400..000000 eeuurrooss eenn eellss vveessttiiddoorrss..  JJaa hhii hhaa uunn pprroojjeeccttee eenn mmaarrxxaa ppeerr cceeddiirr lleess iinnssttaall·llaacciioonnss aa llaa iinniicciiaattiivvaa pprriivvaaddaa..
 26. 26. IInnvveerrssiioonnss 22000077--22001111  BBiibblliiootteeccaa 11..330000..000000 eeuurrooss..  SSaaffaarreeiigg 110022..000000 eeuurrooss..  GGeessppaa ccaammpp ffuuttbbooll 550000..000000 eeuurrooss..  PPllaaççaa ccaassaall dd’’ aavviiss.. 110044..000000 eeuurrooss..  RReeffoorrmmaa EEssccoolleess BBeelllleess 336633..000000 eeuurrooss..  PPaarrcc BBoommbbeerrss..442266..000000 eeuurrooss..  RReeffoorrmmaa PPaattrroonnaatt ddee CCuullttuurraa ii eessbbaarrjjoo..228833..000000 eeuurrooss  RReeffoorrmmaa eeddiiffiiccii ccoorrrreeuuss cc// FFrraannççaa..228800..000000 eeuurrooss..  TToottaall:: 33..335588..000000 eeuurr..
 27. 27. PPUUOOSSCC 22001133--22001155  CCaannvvii bboommbbeetteess 449955..000000 eeuurrooss..  CCaassaall aavviiss 224422..000000 eeuurrooss..  RReeppaarraacciióó vvoorreerreess ii aassffaalltt ppoobbllee 331177..000000 eeuurrooss..  PPoonntt ccaarrrreerr SSaann JJaauummee 339944..000000 eeuurrooss..  PPiissttaa eessppoorrttiivvaa ppoobbllee 440022..000000 eeuurrooss..  CCaarrrriill BBiiccii 4455..000000 eeuurrooss (( nnoo PPuuoosscc ))  RReeffoorrmmaa CCaammíí FFaarriinneerraa 116644..000000 eeuurrooss (( 5500%% ))  MMaanntteenniimmeenntt BBiibblliiootteeccaa 9900..000000 eeuurrooss aannyy..  TToottaall ppoobbllee 66..330088..000000 eeuurrooss
 28. 28. OObbrreess ffeetteess aaqquueessttaa lleeggiissllaattuurraa::  PPaavviimmeennttaacciióó CC// EEnnrriicc GGrraannaaddooss:: 9900..223366 eeuurr..  CCoonnddiicciioonnaammeenntt vvoorreerreess ddeellss ccaarrrreerrss ddee``ll nnuuccllii uurrbbàà:: 112266..000000 eeuurr.. (( 33 ffaasseess ))  QQuuiioosscc PPaarrcc CCaann SSaauulleeddaa 4400..000000 eeuurrooss..  RReedduuccttoorrss ddee vveelloocciittaatt BBPP 55110077:: 1199..880000 eeuurr..  RReeffoorrmmaa CCaassaall dd’’ AAvviiss:: 114400..000000 eeuurr..  MMaammtteenniimmeenntt ii mmiilllloorraa ddeellss eeqquuiippaammeennttss mmuunniicciippaallss:: 4455..000000 eeuurr..  AArrrraannjjaammeenntt ccaammíí rruurraall CCaann RRaamm--SSaannaattaa-- CC225511:: 2255..770000 eeuurr..  SSuubbssttiittuucciióó ttaannccaammeennttss eexxtteerriioorrss eessccoolleess JJooaann CCaassaass:: 112200..000000 eeuurr..  CCaannvvii ddeell eennttaappiissssaatt bbuuttaaqquueess ddee LLaa SSaallaa:: 1144..000000 eeuurr..  AAmmpplliiaacciióó ddeell ppaavviimmeenntt ppoorrxxoo ccaann SSaauulleeddaa:: 2200..330000 eeuurr..  SSuubbmmiinniissttrraammeenntt ii iinnssttaall·llaacciióó eeqquuiippss lluummíínniiccss SSAAVV:: 332222..000000 eeuurr.. AAssffaallttaatt ppààrrkkiinngg mmeerrccaatt 3355..000000 eeuurrooss..  AAssffaallttaatt ppààrrkkiinngg mmeerrccaatt 3355..000000 eeuurrooss..  TToottaall:: 999988..000000 eeuurr..  VVeessttiiddoorrss PPuunnggoolleess 4411..000000 eeuurrooss (( PP ))
 29. 29. IInnvveerrssiioonnss 22000077--22001155 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007-2011 2011-2015 Inv poble Inv Pungoles
 30. 30. Cost de les oobbrreess rreecceeppcciioonnaammeenntt.. (( PPuunnggoolleess )) EEll ccoosstt ddeell pprroojjeeccttee ééss dd’’ uunnss 55 mmiilliioonnss dd’’ eeuurrooss.. CCoosstt aapprrooxxiimmaatt ppeerr ppaarrcceell·llaa 1166..550000 eeuurrooss.. QQuuii hhaa ddee ppaaggaarr??
 31. 31. PPrrooppoossttaa ddeell PPUUSSAA  CCeeddiirr aa ll’’ AAjjuunnttaammeenntt ll’’ eexxpplloottaacciióó ddeellss ppoouuss ii eell sseeuu rreennddiimmeenntt..  SSeegguuiirr ppaaggaanntt llaa QQuuoottaa ddee pprrooppiieettaarriiss aa ll’’ AAjjuunnttaammeenntt ffiinnss aammoorrttiittzzaarr uunnaa ppaarrtt ddee llaa llaa rreecceeppcciióó..  TTrraassppaassssaarr llaa ggeessttiióó aaddmmiinniissttrraattiivvaa aa ll’’ AAjjuunnttaammeenntt.. NNoo aaddmmiinniissttrraaddoorr pprriivvaatt..  CCrreeaarr uunnaa rreeggiiddoorriiaa dd’’ uurrbbaanniittzzaacciioonnss qquuee ccoooorrddiinnii lleess ddeemmaannddeess ddee lleess uurrbbaanniittzzaacciioonnss jjuunnttaammeenntt aammbb lleess EEUUCC..
 32. 32. Treball elaborat ppeellss rreeggiiddoorrss ddeell PPUUSSAA aa ll’’ AAjjuunnttaammeenntt ddee SSAAVV..

×