Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

CTE - Actualització del DB HE Estalvi d’energia

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à CTE - Actualització del DB HE Estalvi d’energia (20)

Publicité

Plus par ITeC Instituto Tecnología Construcción (20)

Plus récents (19)

Publicité

CTE - Actualització del DB HE Estalvi d’energia

 1. 1. Les noves Seccions HE 4 i HE 5 Secció HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Secció HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica aaaqa Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica Març 2014 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’
 2. 2. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Principals diferències: Àmbit d’aplicació: es modifica. Contribució solar mínima per a ACS: es modifica i simplifica. Substitució de l’energia solar per d’altres energies renovables: es defineix el procediment de càlcul. Mecanismes pel control del funcionament de la instal·lació: s’afegeix. Verificació i justificació de l’exigència: s’afegeix la documentació de la justificació. Càlcul de la demanda energètica d’ACS: es modifica i amplia (coeficient de simultaneïtat). Zones Climàtiques: es modifica (nou sistema). Condicions generals de la instal·lació: s’elimina, excepte apartats sistema d’acumulació solar i connexió del sistema de generació auxiliar. Procediment de càlcul de la instal·lació: s’elimina (es farà segons normes existents). Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 2 Març 2014
 3. 3. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària ► En edificis de nova construcció o en edificis existents on es realitzi una reforma integral del mateix o de la instal·lació tèrmica o en els canvis de l’ús característic de l’edifici, sempre que la demanda d’ACS sigui >50 l/dia. ► En ampliacions o en intervencions en edificis existents, diferents de les indicades en el punt anterior, on existeixi una demanda inicial >5000 l/dia que suposi un increment de la demanda inicial >50%. ► En piscines cobertes climatitzades de nova construcció, piscines cobertes existents on es renovi la instal·lació tèrmica i piscines descobertes existents que es cobreixin. ► En edificis de nova construcció. ► En rehabilitació d’edificis existents, en qualsevol ús, on existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària. ► En piscines cobertes climatitzades. Àmbit d’aplicació Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 3 Març 2014
 4. 4. Contribución solar mínima per a ACS (I) Desapareix la contribució solar mínima per l’efecte Joule. En cas que es vulgui utilitzar l’ús d’energia per efecte Joule, caldrà tenir en compte les restriccions que determina el RITE. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 4 Març 2014
 5. 5. Contribución solar mínima per a ACS (II) Els nous valors de la contribució solar mínima per a cada tram de demanda s’han determinat per punt de màxima rendibilitat Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 2013 2006 Zones climàtiques I II III IV V 50-5.000 l 50-5.000 l 0 0 -10 -10 -10 5.001-10.000 l 5.000-6.000 l 0 +10 -5 -5 0 6.000-7.000 l 0 +5 -11 -10 0 7.000-8.000 l 0 -5 -13 -10 0 8.000-9.000 l 0 -12 -15 -10 0 9.000-10.000 l 0 -15 -20 -10 0 >10.000 l 10.000-12.500 l 0 -15 -10 0 0 12.500-15.000 l 0 -20 -10 0 0 15.000-17.500 l -5 -20 -10 0 0 17.500-20.000 l -15 -20 -10 0 0 >20.000 l -22 -20 -10 0 0 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 5 Març 2014
 6. 6. Substitució de l’energia solar per d’altres energies renovables La contribució solar mínima per a ACS i/o climatització de piscines cobertes podrà substituir-se parcial o totalment mitjançant una instal·lació alternativa d’altres energies renovables, processos de cogeneració o fonts d’energia residuals procedents de la instal·lació de recuperadors de calor aliens a la pròpia instal·lació tèrmica de l’edifici; bé realitzada en el propi edifici o bé a través de la connexió a una xarxa de climatització urbana. La substitució, es justificarà documentalment que les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia primària no renovable, deguts a la instal·lació alternativa i tots els seus sistemes auxiliars per a cobrir completament la demanda d’ACS, o la demanda total d’ACS i calefacció, si es considera necessari, són iguals o inferiors a les que se obtindrien mitjançant la corresponent instal·lació solar tèrmica i el sistema de referència que s’haurà considerar com auxiliar de recolzament per a la demanda comparada. Sistema de referència, per ACS i calefacció, una caldera de gas amb rendiment mig estacional de 92%. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Nova Secció HE 4 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 6 Març 2014
 7. 7. Mecanismes pel control del funcionament de la instal·lació Les instal·lacions solars o instal·lacions alternatives que les substitueixin de més de 14 kW disposaran d’un sistema de mesura de l’energia subministrada per verificar el compliment del programa de gestió energètica. El sistema de mesura d’energia i de control ha de permetre a l’usuari de la instal·lació comprovar de forma directa, visual i inequívoca el correcte funcionament de la instal·lació, de manera que aquesta pugui controlar diàriament la producció de la instal·lació. En els habitatges, la visualització i contrast de l’energia produïda podrà ser verificada de forma centralitzada per qui la comunitat delegui o de manera individualitzada per cada usuari mitjançant la incorporació de panells de visualització, visors de lectura de comptadors, etc. accessibles. En el cas d’instal·lacions solars amb acumulació solar distribuïda serà suficient la mesura de l’energia solar de forma centralitzada en el circuit de distribució cap els acumuladors individuals. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Nova Secció HE 4 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 7 Març 2014
 8. 8. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Procediment de verificació de l’exigència a) obtenció de la contribució solar mínima (apartat 2.2); b) disseny i dimensionat de la instal·lació; c) obtenció de les pèrdues límit per orientació, inclinació i ombres (apartat 2.2.3); d) compliment de les condicions de manteniment (apartat 5). Procediment de justificació de l’exigència a) la zona climàtica segons la Radiació Solar Global mitja diària anual de l’emplaçament; b) la contribució solar mínima exigida; c) la demanda d’aigua calenta sanitària anual; A més, quant a la instal·lació solar tèrmica, s’inclourà: a) les característiques i dimensionat de la instal·lació; b) contribució solar anual assolida; c) pla de vigilància i pla de manteniment de la instal·lació. Quan la demanda d’ACS es cobreixi amb una instal·lació alternativa, es justificarà el seu compliment segons apartat 2.2.1. Procediment de verificació de l’exigència a) obtenció de la contribució solar mínima (apartat 2.1); b) compliment de les condicions de disseny i dimensionat (apartat 3); c) compliment de les condicions de manteniment (apartat 4). Verificació i justificació de l’exigència Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 8 Març 2014
 9. 9. Càlcul de la demanda energètica d’ACS (I) Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Valors obtinguts norma UNE 94002:2005 ‘Instal·lacions solars tèrmiques per a producció d’aigua calenta sanitària. Càlcul de la demanda d’energia tèrmica.’ Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 9 Març 2014
 10. 10. Càlcul de la demanda energètica d’ACS (II) Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Es modifica la demanda d’ACS per l’ús residencial habitatge (nombre d’ocupants segons dormitoris) i afegeix un coeficient de simultaneïtat (segons el nombre d’habitatges). Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 10 Març 2014
 11. 11. Zones climàtiques Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Es canvia el mapa per a determinació de la radiació solar global mitja diària anual (segons Atles de radiació solar de l’any 2012 elaborat per l’Agència Estatal de Meteorologia). Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 11 Març 2014
 12. 12. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària Sistemes d’acumulació solar i connexió de sistema de generació auxiliar (apartat 2.2.5) ► Condicions generals de la instal·lació (apartat 3.2) Definició (3.2.1) i Condicions generals (3.2.2) ► Criteris generals de càlcul (apartat 3.3) Dimensionat bàsic (3.3.1), Sistema de captació (3.3.2), Sistema d’acumulació solar (3.3.3), Sistema d’intercanvi (3.3.4), Circuit hidràulic (3.3.5), Sistema d’energia convencional auxiliar (3.3.6), Sistema de control (3.3.7) i Sistema de mesura (3.3.8) ► Components (apartat 3.4) Captadors solares (3.4.1), Acumuladors (3.4.2), bescanviador de calor (3.4.3), Bombes de circulació (3.4.4), Canonades (3.4.5), Vàlvules (3.4.6), Vasos d’expansió (3.4.7), Purgadors (3.4.8), Sistema d’omplir (3.4.9) i Sistema elèctric i de control (3.4.10) Condicions generals de la instal·lació Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 12 Març 2014
 13. 13. Secció HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària No es defineixen. S’entén segons normes de càlcul existents. ► Càlcul de les pèrdues per orientació i inclinació (apartat 3.5) ► Càlcul de pèrdues de radiació solar per ombres (apartat 3.6) Procediment de càlcul de la instal·lació Nova Secció HE 4 Antiga Secció HE 4 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 13 Març 2014
 14. 14. Secció HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica Principals diferències: Àmbit d’aplicació: es modifica. Càlcul de la potencia solar fotovoltaica: es modifica, simplifica i limita el valor màxim. Substitució de la contribució solar mínima per d’altres energies renovables: es defineix el procediment de càlcul. Verificació i justificació de l’exigència: s’afegeix la documentació de la justificació. Zones Climàtiques: es modifica (nou sistema). Procediment de càlcul de la instal·lació: s’elimina (es farà segons normes existents). Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 14 Març 2014
 15. 15. Secció HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica ► Edificis de nova construcció i edificis existents que es reformin íntegrament, o quan es produeixi un canvi d’ús característic del mateix, ► ampliacions en edificis existents. Usos de la taula 1.1 i superfície construïda >5.000 m2. S’incorporen les instal·lacions esportives cobertes i s’exclouen els hotels i hostals, i edificis administratius. ► Edificis dels usos de la taula 1.1 quan es superin els límits d’aplicació de la citada taula. Àmbit d’aplicació Nova Secció HE 5 Antiga Secció HE 5 Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 15 Març 2014
 16. 16. Càlcul de la potencia solar fotovoltaica (I) Potència nominal mínima a instal·lar: P = C ·(0,002 · S - 5) La potència mínima serà de 5 kWn. S’estableix una potència màxima de 100 kWn. Nova Secció HE 5 Antiga Secció HE 5 Potència nominal mínima a instal·lar: P = C (A S + B)⋅ ⋅ La potència mínima era de 6,25 kWp i 5kWn.   Secció HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 16 Març 2014
 17. 17. Substitució de la contribució solar mínima per d’altres energies renovables La potència elèctrica mínima de la instal·lació solar fotovoltaica podrà substituir-se parcial o totalment quan es cobreixi la producció elèctrica estimada que correspondria a la potència mínima mitjançant l’aprofitament d’altres fonts d’energies renovables. Per estimar la producció de la instal·lació fotovoltaica es consideraran els ratis de producció següents per zones climàtiques, en kWh/kW: Nova Secció HE 5 Antiga Secció HE 5 La potència elèctrica mínima podrà disminuir-se o suprimir-se, quan es cobreixi la producció elèctrica estimada que correspondria a la potencia mínima mitjançant l’aprofitament d’altres fonts d’energies renovables. En el projecte, es justificarà la inclusió de mesures o elements alternatius que produeixin un estalvi elèctric equivalent a la que s’obtindria amb la instal·lació solar mitjançant millores en instal·lacions consumidores d’energia elèctrica tals com la il·luminació, regulació de motors o equips més eficients. Secció HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 17 Març 2014
 18. 18. Procediment de verificació de l’exigència a) obtenció de la potència pic mínima a instal·lar; b) disseny i dimensionat de la instal·lació; c) obtenció de les pèrdues límit per orientació, inclinació i ombres (apartat 2.2); d) compliment de les condicions de manteniment (apartat 5). Procediment de justificació de l’exigència a) la zona climàtica de la localitat on es situa l’edifici; b) la potència pic mínima a instal·lar; c) les característiques i dimensionat de la instal·lació projectada; d) la potència pic assolida; e) pla de vigilància i pla de manteniment preventiu de la instal·lació. Procediment de verificació de l’exigència a) Càlcul de la potència a instal3lar en funció de la zona climàtica (apartat 2.2); b) Comprovació de les pèrdues límit per orientació i inclinació de les plaques i a les ombres (apartat 2.2); c) compliment de les condicions de càlcul i dimensionat (apartat 3); d) compliment de les condicions de manteniment (apartat 4). Verificació i justificació de l’exigència Nova Secció HE 5 Antiga Secció HE 5 Secció HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 18 Març 2014
 19. 19. Zones climàtiques Nova Secció HE 5 Antiga Secció HE 5 Es canvia el mapa per a determinació de la radiació solar global mitja diària anual (segons Atles de radiació solar de l’any 2012 elaborat per l’Agència Estatal de Meteorologia). Secció HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctricac Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 19 Març 2014
 20. 20. No es defineixen. S’entén segons normes de càlcul existents. ► Càlcul de les pèrdues per orientació i inclinació (apartat 3.3) ► Càlcul de pèrdues de radiació solar per ombres (apartat 3.4) Procediment de càlcul de la instal·lació Nova Secció HE 5 Antiga Secció HE 5 Secció HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctricac Actualització del DB HE ‘Estalvi d’energia’ Oficina Consultora Tècnica / Servei d’Informació Tecnològica 20 Març 2014

×