Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ดอล์ล่าถูกเผา

533 vues

Publié le

Publié dans : Technologie, Art & Photos
 • You have to choose carefully. ⇒ www.WritePaper.info ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

ดอล์ล่าถูกเผา

 1. 1. ประยุกต์ใช้ งาน: ดอล์ล่าถูกเผาตัวอย่างนี้ ต้องการทาให้ภาพมีลกษณะคล้ายร่องรอยที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งพระเอกของเราก็คือ Hue/Saturation... (ช่วยในการปรับสีให้มีลกษณะ ั ัเหมือนโดนไฟไหม้จนเกรียม) ส่วนวิธีการทาจะเป็ นอย่างไรนั้น ต้องไปลองทากันเลยเรามาเริ่มกันเลย.. เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์ข้ ึนมาใหม่ ( File>New หรือจะกด Ctrl + n ก็ได้ครับ) แล้วก็ทาการกาหนดขนาดของภาพว่าจะกว้างยาวเท่าไหร่ตวอย่างใช้ 250*350 ัหลังจากนั้นทาการ copy ภาพเงินดอล์ลามาวางลงในแผ่นงานใหม่ของเราเมื่อวางภาพลงในแผ่นงานที่เตรียมไว้แล้ว ต่อไปให้ไปคลิกเลือกเครื่องมือ Lasso Tool บนแถบเครื่องมือ
 2. 2. แล้วคลิกลากเมาส์วาดเป็ นรอยไฟไหม้ลงในภาพเงินดอล์ล่าเราจะได้ selection ขึ้นมา ให้กดปุ่ ม Delete บนแป้ นคียบอร์ดเพื่อลบส่วนที่เราได้ทาการ select ด้วย Lasso Tool ออกไป (ซึ่ งตอนนี้ ์เงินดอล์ล่าของเราก็ขาดซะแล้ว เพียงแต่ยงไม่โดนไฟไหม้เท่านั้นเอง) ัเอาล่ะ ที่น้ ีกถึงขั้นตอนของการทาให้เกิดไฟไหม้กนแล้ว มาต่อกันด้วยการเพิ่ม Border ให้กบ Selection โดยใช้คาสั่ง Select > เลือก ็ ั ัModify > Border... กาหนดขนาดเท่ ากับ 20 (สามารถใส่ มากหรื อน้อยกว่านี้ กได้) ็ตอนนี้ Seletion ของเราก็หนาขึ้นแล้ว ต่อมาก็ตองทาให้ขอบ Selection ฟุ้ งซะหน่อย(ภาพที่ออกมาจะได้ไม่หลอกตา) โดยใช้คาสัง Select> ้ ่เลือก Feather... แล้วกาหนดค่าความฟุ้ งที่ประมาณ 5 pixelsก็มาถึงขั้นตอนของการทาให้ขอบไหม้กนแล้ว ไปเลือกที่เมนู Image > เลือก Adjustments แล้วเลือก Hue/Saturation... ก็จะปรากฏ ัหน้าต่าง Hue/Saturation.. ขึ้นมาดังรูป
 3. 3. ให้ทาตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกทาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Colorize 2. กาหนดค่าของสี่ลงไปในช่อง Hue:,Saturation:,Lightness: ในตัวอย่างกาหนดเป็ น 0,20 และ -80 ตามลาดับ จากนั้นคลิกปุ่ ม OK จะเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพดอล์ล่าของเรามีลกษณะเหมือนโดยไฟไหม้แล้ว ัลองยกเลิก Selection ดูครับ ใช้คาสัง Select>เลือก Deselect ่เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมโดยการ copy ภาพอะไรก็ได้แล้วมาวางซ้อนลงไปด้านล่างภาพดอล์ล่า (วิธีการจัดเรียงภาพว่าจะให้ภาพไหนอยูบน ่ภาพไหนอยูลางนั้นจะเกียวข้องกับ Layer) ่่ ่

×