Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cepicky wikikonf-2013

540 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Cepicky wikikonf-2013

 1. 1. OpenStreetMap Wiki-pohled na Geodata ˇ ´ Jachym Cepick´ 12 y 1 Open Source Geospatial Foundation http://osgeo.org 2 Geosense s.r.o. http://geosense.cz Wikikonference 2013, Praha
 2. 2. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 3. 3. ˇ ´ Jachym Cepick´ y ˇ ´ Jachym Cepick´ y Lesn´k ı OpenSource GIS v´ vojaˇ a uˇ ivatel y ´r z GRASS, OpenLayers, PyWPS, . . . ˇ Clen pˇedstavenstva Open Source r Geospatial Foundation (OSGeo.org) Help Service - Remote Sensing Czech Center for Science and Society Geosense @jachymc http://les-ejk.cz http://www.openstreetmap.org/user/jachymc
 4. 4. ˇ ´ Jachym Cepick´ y ˇ ´ Ani jeden clanek na cs.wikipedia.org
 5. 5. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 6. 6. OpenStreetMap OpenStreetMap ˇr y ´r ı je projekt zameˇen´ na vytvaˇen´ svobodn´ ch geografick´ ch y y ˇs ˇ dat. U vetˇ iny ostatn´ch volne dostupn´ ch map je ale uˇ ´van´ ı y zı ´ ı ´ ˇ technicky a pravne omezeno. Proto vznikl tento projekt, aby ˇ ´ umoˇ nil lidem volne nakladat s geografick´ mi daty, pouˇ ´vat je z y zı neobvykl´ mi zpusoby a v neposledn´ ˇade, aby byla data y ır ˇ ˚ ´ ´ ´ ˇ ´ dostupna v aktualizovane a platne podobe bez dalˇ ´ch nakladu sı ˚ a omezen´. ı https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap https://cs.wikipedia.org/wiki/Openstreetmap
 7. 7. OpenStreetMap WIKIZACE Geodat
 8. 8. Historie ´ 2004 - Steven Coast zaregistroval domenu 2005 - MediaWiki, 1000 uˇ ivatelu z ˚ 2006 - JOSM 1.0, Map Features, OSM Foundation, Mapnik, povolen´ pouˇ ´vat Yahoo! satelitn´ mapy ı zı ı 2007 - Prvn´ State of the Map, 5mil silnic a cest, 10 000 ı uˇ ivatelu, improty z velk´ ch datasetu (AND, Tiger) z y ˚ ˚ ´ ı 2010 - Povolen´ pouˇ ´vat Bing letecke sn´mky ı zı ˇ 2012 - Zmena lince na ODdl 2013 - 1 000 000 registrovan´ ch uˇ ivatelu y z ˚
 9. 9. OpenStreetMap WIKIZACE Geodat? Sb´rejte data, nahrajte data z vaˇ ´ GPS ı sı Editujte mapu, pˇidavejte atributy k existuj´c´m objektum r ´ ı ı ˚ ˇ ˇ Sledujte zmeny na mape
 10. 10. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 11. 11. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 12. 12. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 13. 13. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 14. 14. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 15. 15. Wikizace Geodat ˇ Sledujte zmeny
 16. 16. Wikizace Geodat ˇ Sledujte zmeny 2012 Year of edits (video)
 17. 17. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı
 18. 18. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı $ osm2pgsql file.osm
 19. 19. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://garmin.openstreetmap.cz/
 20. 20. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android
 21. 21. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://mapbox.com
 22. 22. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://openstreetmap.org
 23. 23. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://prahounakole.cz
 24. 24. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 25. 25. ´ sˇ ˇ Co se s t´m da jeˇ te delat? ı ˇ Co muˇ u delat pro OSM, aby bylo lepˇ ´? sı ˚z
 26. 26. Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina! ´s Naˇ podnik potˇebuje talenty vˇ eho druhu. r s
 27. 27. Je toho v´c! ı Data mining Coding Donate
 28. 28. Data mining
 29. 29. Data mining ´ ı Katastraln´ mapy Importy z veˇejn´ ch datov´ ch zdroju r y y ˚ RUIAN (registr uzemn´ identifikace, adres a nemovitost´) ı ı ´ ´ ı ´ ´ ı Automaticke z´skavan´ dat z webov´ ch sluˇ eb y z ...
 30. 30. Coding http://blog.tifwe.org/do-market-economies-exploit-or-liberate/
 31. 31. Coding ´ ´ Prace na editorech (JOSM), jejich zasuvn´ ch modulech y ´ Automaticke importn´ skripty ı ´ Automaticke opravy ´ V´ voj jadra OSM y
 32. 32. Donation
 33. 33. Donation Help Service - Remote Sensing: import silnic 1 a 2 tˇ´d rı ´ ´r Ustav pro hospodaˇskou upravu lesu: WMS Lesu, ´ ˚ ˚ ˇ ı zpˇ´stupnen´ leteck´ ch sn´mku, . . . rı y ı ˚ Microsoft Bing! Maps, Yahoo Maps, . . .
 34. 34. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 35. 35. OSM Foundation ´ ´ ´ ´ Neziskova organizace registrovana ve Spojenem kralovstv´ ı ´ Ma na starosti servery Fund-raising V´ roˇ n´ konference State of the map y c ı
 36. 36. Licence Pouˇ it´ dat je zdarma z ı ˇ ı ˇ Mus´ se zobrazit upozornen´, ze data jsou z OSM ı ’ ´ ´ ı ˇ Veˇejne dostupna odvozena d´la necht jsou zpˇ´stupnena r ˇ rı ´ pomoc´ stejne licence ı Share-alike
 37. 37. User groups #cooperation, #social, #fun
 38. 38. HOT Humanitarian OpenStreetMap Team [H.O.T.] is a new initiative to apply the principles of open source and open data sharing towards humanitarian response and economic development.
 39. 39. HOT OpenStreetMap - Project Haiti (video)
 40. 40. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 41. 41. Aktivn´ komunita ı Exporty pro GPS Garmin Locus ˇ UHUL, KCT, OpenData movement, ...
 42. 42. Happy mapping! jachym.cepicky@gmail.com http://les-ejk.cz @jachymc

×