SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  34
Télécharger pour lire hors ligne
"‫מוצלח‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫לארגון‬ ‫כיצד‬
‫באינטרנט‬"
‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הסמינרשת‬11:00
‫מרצה‬:‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬,‫מנכ‬"‫ומייסד‬ ‫ל‬,‫תורמת‬ ‫ישראל‬
‫כ‬-$22‫באמצעות‬ ‫נתרם‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬
‫ב‬ ‫האינטרנט‬-2010
‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬-7%‫מסך‬
‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫ב‬.
‫עולים‬ ‫והמספרים‬..
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
‫בארה‬ ‫מקוונות‬ ‫תרומות‬"‫ב‬($)
‫תרומות‬
‫מקוונות‬
‫בארה‬"‫ב‬($)
‫ע‬ ‫שנתרמו‬ ‫התרומות‬ ‫סך‬"‫ב‬ ‫עלה‬ ‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫ישראלים‬ ‫י‬-289%
‫ב‬-2010
‫דו‬"‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫ח‬,‫ל‬ ‫התרומות‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬-600‫ב‬ ‫עמותות‬-19
‫יוני‬ ‫בין‬ ‫החודשים‬2009‫דצמבר‬ ‫לבין‬2010,‫המגמה‬ ‫את‬ ‫מצייג‬ ‫ואשר‬
‫בישראל‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫בתרומות‬ ‫הכללית‬,‫מציג‬‫בתרומות‬ ‫ניכרת‬ ‫עלייה‬
‫אונליין‬‫ישראלים‬ ‫שביצעו‬:
◦‫התקופה‬ ‫של‬ ‫השניה‬ ‫במחצית‬,‫ב‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬ ‫גדל‬-197%‫ביחס‬
‫הראשונה‬ ‫למחציתה‬.
◦‫התקופה‬ ‫באותה‬,‫ב‬ ‫עלה‬ ‫ישראלים‬ ‫שתרמו‬ ‫הכסף‬ ‫סכום‬-289%.
◦‫מ‬ ‫עלה‬ ‫הממוצעת‬ ‫המקוונת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬-235‫ש‬"‫ל‬ ‫ח‬-343‫ש‬"‫ח‬.
‫תורמים‬ ‫ישראלים‬60%‫ישראליות‬ ‫עמותות‬ ‫שקיבלו‬ ‫המקוונות‬ ‫מהתרומות‬,
‫רק‬ ‫מהוות‬ ‫אלה‬ ‫תרומות‬ ‫אך‬49%‫ברשת‬ ‫מתרומות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫מההכנסות‬.
‫זאת‬ ‫עם‬,‫ב‬-2009,‫כ‬ ‫היוו‬ ‫מישראל‬ ‫התרומות‬-32%‫המקוונות‬ ‫מההכנסות‬.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
‫באתרי‬ ‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬IsraelToremet.org
‫חודש‬ ‫לפי‬(2010)
‫סה‬"‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬ ‫כ‬
‫לעמותות‬
‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬ ‫מספר‬
‫בישראל‬
‫זה‬ ‫מה‬?
‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫שמתמרץ‬ ‫ממוקד‬ ‫קמפיין‬
‫לתרום‬ ‫שלנו‬
‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫היחיד‬ ‫הסוג‬ ‫זה‬ ‫האם‬
‫אינטרנטים‬?
‫לא‬!
‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיין‬ ‫סוגי‬
.1‫הציבורית‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬
http://indusladies.com/byebyebreastcancer
2.‫שלכם‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬
http://www.jewishcommunityheroes.org
‫עבודה‬ ‫שלבי‬
.1‫קונספט‬ ‫הכנת‬
.2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬
.3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬
‫שלכם‬
.4‫שלכם‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬
(‫תפוצה‬ ‫רשימת‬)
.5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬
.6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
‫שלב‬1:‫קונספט‬ ‫הכנת‬
.1‫ייחודי‬/‫אוריגינלי‬
.2‫מוחשי‬
.3‫השגה‬ ‫וברי‬ ‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬
.4‫דחיפות‬
.5‫חיובי‬(‫חובה‬ ‫לא‬)
.6‫שלך‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
‫עבודה‬ ‫שלבי‬
.1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬
.2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬
.3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬
‫שלנו‬
.4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬
(‫תפוצה‬ ‫רשימת‬)
.5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬
.6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
‫שלב‬2:‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קידום‬
‫כולל‬:
1.‫פייסבוק‬-http://www.facebook.com/livestrong
-‫מיוחד‬ ‫עמוד‬ ‫יצירת‬
-‫בצורה‬ ‫תוכן‬ ‫קידום‬"‫ויראלית‬"
-‫שתף‬VS‫לייק‬
2.‫טוויטר‬-http://twitter.com/jewishagency
3.‫יוטוב‬–http://www.fightback.ca
http://www.youtube.com/user/CDNCancerSociety
‫עבודה‬ ‫שלבי‬
.1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬
.2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬
.3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬
‫שלנו‬
.4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬
(‫תפוצה‬ ‫רשימת‬)
.5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬
.6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
.1‫תדירות‬:~4‫הקמפיין‬ ‫במהלך‬ ‫פעמים‬
‫א‬.‫הקמפיין‬ ‫השקת‬
‫ב‬.‫שבוע‬ ‫אחרי‬
‫ג‬.4‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬
‫ד‬.‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫יום‬
(‫ה‬.7-10‫לתורמים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫אחרי‬ ‫ימים‬)
-‫שונים‬ ‫מסרים‬
-‫חשובה‬ ‫השעה‬!
‫דיוור‬ ‫מערכת‬:‫מסר‬ ‫רב‬,‫אינ‬-‫ווייס‬,‫אקטיב‬-‫טרייל‬
‫עבודה‬ ‫שלבי‬
.1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬
.2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬
.3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬
‫שלנו‬
.4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬
(‫תפוצה‬ ‫רשימת‬)
.5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬
.6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
‫פרסום‬ ‫אפשריות‬:
‫חינם‬" :‫קהילה‬ ‫זמן‬"‫ברדיו‬,‫טלויזיה‬,
‫בנארים‬,‫גראנטס‬ ‫גוגל‬
‫גבוהה‬ ‫לא‬ ‫עלות‬:‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬,‫פייסבוק‬
‫אדס‬
‫גבוהה‬ ‫עלות‬:‫בעיתונים‬ ‫פרסום‬,‫באנרים‬
‫עבודה‬ ‫שלבי‬
.1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬
.2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬
.3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬
‫שלנו‬
.4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬
(‫תפוצה‬ ‫רשימת‬)
.5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬
.6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬:‫תרומה‬ ‫טופס‬
.1‫ממותג‬
.2‫מראה‬ ‫בעל‬"‫רציני‬"‫ו‬"‫מקצועי‬"‫ומאובטח‬
.3‫מאובטח‬
.4‫לשוני‬ ‫דו‬(‫לפחות‬)
.5‫מטבעי‬ ‫רב‬
.6‫חד‬ ‫תרומה‬-‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תרומה‬ ‫או‬ ‫פעמית‬
.7‫מיידית‬ ‫סליקה‬
.8‫ו‬ ‫קבלות‬ ‫שליחת‬/‫ומיידי‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫תודה‬ ‫מכתבי‬ ‫או‬
.9‫לזכר‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬/‫ברכה‬ ‫כרטיסי‬ ‫ושליחת‬ ‫אנשים‬ ‫לכבוד‬
‫הדואר‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אלקטרוניים‬
.10‫התרומות‬ ‫אחרי‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬
.11‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫היה‬ ‫שהתהליך‬ ‫חובה‬:‫היא‬ ‫אינטרנטי‬ ‫תרומה‬
‫לפעמים‬‫אימפולסיבי‬ ‫מאוד‬ ‫דבר‬
‫מערכת‬MYSITE‫של‬"‫תורמת‬ ‫ישראל‬:
www.israeltoremet.org/mysite
org/custom/sourasky/cart.israeltoremet.//www:https
3:com/store/store_item.thelandofisrael.www
‫בועה‬ ‫בתוך‬ ‫חי‬ ‫לא‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬–‫ישיר‬ ‫דיוור‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫לשלב‬ ‫עדיף‬,‫טלפון‬,
‫נוספים‬ ‫ומדיומים‬
‫ה‬ ‫באמצעות‬ ‫גם‬ ‫לגייס‬ ‫האם‬-SMS?
‫שכן‬ ‫סיבות‬:
‫ה‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫רגילים‬ ‫ישראלים‬-SMS
‫מקבלים‬100%‫מהתרומה‬
‫מהיר‬,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬
‫ללא‬ ‫סיבות‬:
‫ל‬ ‫מוגבל‬-10‫או‬18‫ש‬"‫ח‬.
‫התורם‬ ‫עם‬ ‫מתמשך‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫דרך‬ ‫אין‬-‫דוא‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬"‫שלו‬ ‫ל‬.
‫אחרי‬ ‫רק‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬2-3‫חודשים‬,‫לתוכנית‬ ‫להתקבל‬ ‫קשה‬.
‫יורד‬ ‫התרומות‬ ‫ומספר‬ ‫בבקשות‬ ‫מוצף‬ ‫השוק‬.
‫מהיר‬,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬.
‫תכנות‬,‫קמפיינים‬ ‫הפקת‬
‫ייעוץ‬,‫ליווי‬,‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬
‫רב‬ ‫התרמה‬ ‫מערכת‬-‫מטבעית‬ ‫ורב‬ ‫לשונית‬
‫רוכמן‬ ‫דלית‬
03-5184052
dalit@israeltoremet.org

Contenu connexe

Similaire à Creating online fundraising campaigns

JRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer FundraisingJRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer Fundraising
Yonatan Ben-Dor
 
סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013
סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013
סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013
Sigal Tweig
 
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליותניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
שוקי גלילי
 

Similaire à Creating online fundraising campaigns (16)

אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
 
JRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer FundraisingJRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer Fundraising
 
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוקשיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
 
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוקהמדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
 
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק המדריך המלא
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק  המדריך המלאשיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק  המדריך המלא
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק המדריך המלא
 
iPolitics
iPoliticsiPolitics
iPolitics
 
מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות
מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאותמגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות
מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות
 
facebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASEfacebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASE
 
סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013
סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013
סיכום תחרות הקיץ של שילב באתר תפוז יוני 2013
 
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליותניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
 
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקוםשיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
 
NPOM profile
NPOM profileNPOM profile
NPOM profile
 
Marketing using Facebook
Marketing using FacebookMarketing using Facebook
Marketing using Facebook
 
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdfמדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
 
Green news dec 2013
Green news dec 2013Green news dec 2013
Green news dec 2013
 
TviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew PresentationTviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew Presentation
 

Plus de Yonatan Ben-Dor

עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכוןעוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
Yonatan Ben-Dor
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
Yonatan Ben-Dor
 
איציק דנציגר שותפים לשינוי
איציק דנציגר  שותפים לשינויאיציק דנציגר  שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינוי
Yonatan Ben-Dor
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Yonatan Ben-Dor
 
Israelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemIsraelgivesdonationsystem
Israelgivesdonationsystem
Yonatan Ben-Dor
 
IsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of SorokaIsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of Soroka
Yonatan Ben-Dor
 
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנטישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
Yonatan Ben-Dor
 
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGivesGuide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Yonatan Ben-Dor
 

Plus de Yonatan Ben-Dor (12)

עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכוןעוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
 
איציק דנציגר שותפים לשינוי
איציק דנציגר  שותפים לשינויאיציק דנציגר  שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינוי
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
 
Donationsystem hebrew
Donationsystem hebrewDonationsystem hebrew
Donationsystem hebrew
 
Israelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemIsraelgivesdonationsystem
Israelgivesdonationsystem
 
Facebook pagewebinar
Facebook pagewebinarFacebook pagewebinar
Facebook pagewebinar
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקהגיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
 
J raise webinar
J raise webinarJ raise webinar
J raise webinar
 
IsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of SorokaIsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of Soroka
 
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנטישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
 
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGivesGuide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
 

Creating online fundraising campaigns

 • 1. "‫מוצלח‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫לארגון‬ ‫כיצד‬ ‫באינטרנט‬" ‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הסמינרשת‬11:00 ‫מרצה‬:‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬,‫מנכ‬"‫ומייסד‬ ‫ל‬,‫תורמת‬ ‫ישראל‬
 • 2. ‫כ‬-$22‫באמצעות‬ ‫נתרם‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫ב‬ ‫האינטרנט‬-2010 ‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬-7%‫מסך‬ ‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫ב‬. ‫עולים‬ ‫והמספרים‬..
 • 3. 0 5 10 15 20 25 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ‫בארה‬ ‫מקוונות‬ ‫תרומות‬"‫ב‬($) ‫תרומות‬ ‫מקוונות‬ ‫בארה‬"‫ב‬($)
 • 4. ‫ע‬ ‫שנתרמו‬ ‫התרומות‬ ‫סך‬"‫ב‬ ‫עלה‬ ‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫ישראלים‬ ‫י‬-289% ‫ב‬-2010 ‫דו‬"‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫ח‬,‫ל‬ ‫התרומות‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬-600‫ב‬ ‫עמותות‬-19 ‫יוני‬ ‫בין‬ ‫החודשים‬2009‫דצמבר‬ ‫לבין‬2010,‫המגמה‬ ‫את‬ ‫מצייג‬ ‫ואשר‬ ‫בישראל‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫בתרומות‬ ‫הכללית‬,‫מציג‬‫בתרומות‬ ‫ניכרת‬ ‫עלייה‬ ‫אונליין‬‫ישראלים‬ ‫שביצעו‬: ◦‫התקופה‬ ‫של‬ ‫השניה‬ ‫במחצית‬,‫ב‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬ ‫גדל‬-197%‫ביחס‬ ‫הראשונה‬ ‫למחציתה‬. ◦‫התקופה‬ ‫באותה‬,‫ב‬ ‫עלה‬ ‫ישראלים‬ ‫שתרמו‬ ‫הכסף‬ ‫סכום‬-289%. ◦‫מ‬ ‫עלה‬ ‫הממוצעת‬ ‫המקוונת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬-235‫ש‬"‫ל‬ ‫ח‬-343‫ש‬"‫ח‬. ‫תורמים‬ ‫ישראלים‬60%‫ישראליות‬ ‫עמותות‬ ‫שקיבלו‬ ‫המקוונות‬ ‫מהתרומות‬, ‫רק‬ ‫מהוות‬ ‫אלה‬ ‫תרומות‬ ‫אך‬49%‫ברשת‬ ‫מתרומות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫מההכנסות‬. ‫זאת‬ ‫עם‬,‫ב‬-2009,‫כ‬ ‫היוו‬ ‫מישראל‬ ‫התרומות‬-32%‫המקוונות‬ ‫מההכנסות‬.
 • 5. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ‫באתרי‬ ‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬IsraelToremet.org ‫חודש‬ ‫לפי‬(2010) ‫סה‬"‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬ ‫כ‬ ‫לעמותות‬ ‫שבוצעו‬ ‫תרומות‬ ‫מספר‬ ‫בישראל‬
 • 6.
 • 7. ‫זה‬ ‫מה‬? ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫שמתמרץ‬ ‫ממוקד‬ ‫קמפיין‬ ‫לתרום‬ ‫שלנו‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫היחיד‬ ‫הסוג‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫אינטרנטים‬? ‫לא‬!
 • 8. ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיין‬ ‫סוגי‬ .1‫הציבורית‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ http://indusladies.com/byebyebreastcancer 2.‫שלכם‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ http://www.jewishcommunityheroes.org
 • 9. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונספט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלכם‬ .4‫שלכם‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 • 10. ‫שלב‬1:‫קונספט‬ ‫הכנת‬ .1‫ייחודי‬/‫אוריגינלי‬ .2‫מוחשי‬ .3‫השגה‬ ‫וברי‬ ‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬ .4‫דחיפות‬ .5‫חיובי‬(‫חובה‬ ‫לא‬) .6‫שלך‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 • 21. ‫שלב‬2:‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קידום‬ ‫כולל‬: 1.‫פייסבוק‬-http://www.facebook.com/livestrong -‫מיוחד‬ ‫עמוד‬ ‫יצירת‬ -‫בצורה‬ ‫תוכן‬ ‫קידום‬"‫ויראלית‬" -‫שתף‬VS‫לייק‬ 2.‫טוויטר‬-http://twitter.com/jewishagency 3.‫יוטוב‬–http://www.fightback.ca http://www.youtube.com/user/CDNCancerSociety
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 • 26.
 • 27. .1‫תדירות‬:~4‫הקמפיין‬ ‫במהלך‬ ‫פעמים‬ ‫א‬.‫הקמפיין‬ ‫השקת‬ ‫ב‬.‫שבוע‬ ‫אחרי‬ ‫ג‬.4‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫ד‬.‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ (‫ה‬.7-10‫לתורמים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫אחרי‬ ‫ימים‬) -‫שונים‬ ‫מסרים‬ -‫חשובה‬ ‫השעה‬! ‫דיוור‬ ‫מערכת‬:‫מסר‬ ‫רב‬,‫אינ‬-‫ווייס‬,‫אקטיב‬-‫טרייל‬
 • 28. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬
 • 29. ‫פרסום‬ ‫אפשריות‬: ‫חינם‬" :‫קהילה‬ ‫זמן‬"‫ברדיו‬,‫טלויזיה‬, ‫בנארים‬,‫גראנטס‬ ‫גוגל‬ ‫גבוהה‬ ‫לא‬ ‫עלות‬:‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬,‫פייסבוק‬ ‫אדס‬ ‫גבוהה‬ ‫עלות‬:‫בעיתונים‬ ‫פרסום‬,‫באנרים‬
 • 30. ‫עבודה‬ ‫שלבי‬ .1‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ .2‫מיני‬ ‫בניית‬-‫סייט‬ .3‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫קמפיין‬ ‫וקידום‬ ‫הכנה‬ ‫שלנו‬ .4‫שלנו‬ ‫לקהילה‬ ‫דיוור‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫הכנת‬ (‫תפוצה‬ ‫רשימת‬) .5‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ .6‫העסקה‬ ‫את‬ ‫סוגרים‬:‫תרומה‬ ‫טופס‬
 • 31. .1‫ממותג‬ .2‫מראה‬ ‫בעל‬"‫רציני‬"‫ו‬"‫מקצועי‬"‫ומאובטח‬ .3‫מאובטח‬ .4‫לשוני‬ ‫דו‬(‫לפחות‬) .5‫מטבעי‬ ‫רב‬ .6‫חד‬ ‫תרומה‬-‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תרומה‬ ‫או‬ ‫פעמית‬ .7‫מיידית‬ ‫סליקה‬ .8‫ו‬ ‫קבלות‬ ‫שליחת‬/‫ומיידי‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫תודה‬ ‫מכתבי‬ ‫או‬ .9‫לזכר‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬/‫ברכה‬ ‫כרטיסי‬ ‫ושליחת‬ ‫אנשים‬ ‫לכבוד‬ ‫הדואר‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אלקטרוניים‬ .10‫התרומות‬ ‫אחרי‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬ .11‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫היה‬ ‫שהתהליך‬ ‫חובה‬:‫היא‬ ‫אינטרנטי‬ ‫תרומה‬ ‫לפעמים‬‫אימפולסיבי‬ ‫מאוד‬ ‫דבר‬
 • 33. ‫בועה‬ ‫בתוך‬ ‫חי‬ ‫לא‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬–‫ישיר‬ ‫דיוור‬ ‫עם‬ ‫אותו‬ ‫לשלב‬ ‫עדיף‬,‫טלפון‬, ‫נוספים‬ ‫ומדיומים‬ ‫ה‬ ‫באמצעות‬ ‫גם‬ ‫לגייס‬ ‫האם‬-SMS? ‫שכן‬ ‫סיבות‬: ‫ה‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫רגילים‬ ‫ישראלים‬-SMS ‫מקבלים‬100%‫מהתרומה‬ ‫מהיר‬,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫ללא‬ ‫סיבות‬: ‫ל‬ ‫מוגבל‬-10‫או‬18‫ש‬"‫ח‬. ‫התורם‬ ‫עם‬ ‫מתמשך‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫דרך‬ ‫אין‬-‫דוא‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬"‫שלו‬ ‫ל‬. ‫אחרי‬ ‫רק‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬2-3‫חודשים‬,‫לתוכנית‬ ‫להתקבל‬ ‫קשה‬. ‫יורד‬ ‫התרומות‬ ‫ומספר‬ ‫בבקשות‬ ‫מוצף‬ ‫השוק‬. ‫מהיר‬,‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬.
 • 34. ‫תכנות‬,‫קמפיינים‬ ‫הפקת‬ ‫ייעוץ‬,‫ליווי‬,‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫רב‬ ‫התרמה‬ ‫מערכת‬-‫מטבעית‬ ‫ורב‬ ‫לשונית‬ ‫רוכמן‬ ‫דלית‬ 03-5184052 dalit@israeltoremet.org