SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  20
Télécharger pour lire hors ligne
‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫עתיד‬?
‫לגיוס‬ ‫חברתיים‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיינים‬
‫ושיטת‬ ‫תרומות‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬"
‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הסמינר‬10:30
‫בע‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬"‫מ‬
+972-3-5184052
info@israeltoremet.org
‫תוכן‬
.1‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫שיטת‬ ‫היא‬ ‫מה‬"‫חבר‬
‫חבר‬ ‫מתרים‬"?
.2‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬?
.3‫זה‬ ‫מה‬JRaise?
.4‫שאלות‬
‫תורמת‬ ‫ישראל‬:‫סקירה‬
‫תורמת‬ ‫ישראל‬‫בתחום‬ ‫המובילה‬ ‫השרותים‬ ‫ספקית‬ ‫היא‬
‫בישראל‬ ‫המקוונת‬ ‫הפילנתרופיה‬,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫עם‬-950‫לקוחות‬
‫בישראל‬,‫בארה‬"‫ובקנדה‬ ‫ב‬.
‫שנת‬ ‫מאז‬2009,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫גייסה‬-20,000,000
‫ש‬"‫מ‬ ‫ממעלה‬ ‫ח‬-65,000‫תורמים‬.
‫טכנולוגיה‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫מספקת‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬,‫שירותי‬‫ייעוץ‬,
‫לישראל‬ ‫מהעולם‬ ‫כספים‬ ‫להעברת‬ ‫ומסלולים‬.‫מציעים‬ ‫השירותים‬
‫שילוב‬‫לבניית‬ ‫אידיאלי‬‫גיוס‬ ‫מערך‬‫באינטרנט‬ ‫מוצלח‬ ‫כספים‬.
‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬2009‫ע‬"‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬ ‫י‬,‫מגייס‬
‫האינטרנט‬ ‫בתחום‬ ‫במדינה‬ ‫המוצלח‬ ‫כספים‬.
‫הישראלי‬ ‫הכספים‬ ‫מגייס‬ ‫של‬ ‫האתגר‬
.1‫משאבים‬ ‫היעדר‬
‫אחד‬ ‫כספים‬ ‫מגייס‬ ‫רק‬ ‫יש‬
‫גדול‬ ‫שיווק‬ ‫תקציב‬ ‫אין‬
.2‫היעדר‬‫קהילה‬
‫גדולה‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫אין‬
‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫חברים‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬
‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫אבל‬
‫חברים‬ ‫יותר‬ ‫לגייס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלכם‬ ‫הקיימת‬
‫ותומכים‬,‫ותורמים‬?
‫לגייס‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬–‫בחינם‬–‫מאות‬
‫חדשים‬ ‫כספים‬ ‫מגייסי‬?
‫כן‬,‫אפשרי‬ ‫זה‬..
Peer to Peer Fundraising
‫בשיטת‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬"
‫הגדרה‬:
‫לגייס‬ ‫וקבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬
‫עמותתכם‬ ‫למען‬ ‫תרומות‬,‫ע‬"‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫י‬
‫או‬ ‫מהקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫ולהתרים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬
‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬.
‫כינויים‬
Person to Person
Network fundraising
Grassroots fundraising
Collaborative fundraising
Viral fundraising
JRaise:‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫מהפכני‬ ‫קונצפט‬
‫העמותה‬
‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬
‫הציבור‬
‫העמותה‬
‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬
‫של‬ ‫הקהילה‬
‫העמותה‬
‫הציבור‬
‫נ‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬'‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬
‫חבר‬
‫הרגילה‬ ‫השיטה‬
‫לרבים‬ ‫אחד‬
‫אישית‬ ‫לא‬,‫אחיד‬ ‫מסר‬
‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬
‫לרבים‬ ‫רבים‬
‫אישית‬,‫איטראקטיבי‬
‫בארץ‬ ‫חדשה‬ ‫שיטה‬,‫בחו‬ ‫היטב‬ ‫מוכרת‬"‫ל‬
JRaise:‫קהילה‬ ‫ויוצרים‬ ‫חברים‬ ‫מתרימים‬ ‫חברים‬
‫לעמותה‬ ‫חדשה‬
‫המתרים‬
‫שלו‬ ‫החברים‬
‫העמותה‬
‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬
‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬
‫שלהם‬
‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬
‫ומתרים‬ ‫קהילה‬
‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬
‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬
‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
JRaise:‫אינטרטיות‬ ‫וקהילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫מינוף‬
‫העמותה‬ ‫וקידום‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬
‫המתרים‬
‫שלו‬ ‫החברים‬
‫שלהם‬ ‫חברים‬
‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫מפיץ‬,‫ומייל‬ ‫טוויטר‬
‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫מפיצים‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬
‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫וחבריהם‬ ‫האלה‬
‫החבר‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קיר‬ ‫דרך‬
‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬?
.1‫חדש‬ ‫לציבור‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬,‫הציבור‬ ‫באמצעות‬
‫הקיים‬.
.2‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫שמביא‬ ‫לציבור‬ ‫תורם‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫הופך‬
(‫צעירים‬,‫עניים‬.)
.3‫של‬ ‫ותחושת‬ ‫מעורבות‬ ‫מגביר‬"‫קהילה‬."
.4‫סקר‬(2010:)75%‫אם‬ ‫לעמותה‬ ‫יתרום‬ ‫מהציבור‬
‫ע‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יתבקשו‬"‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫י‬(62%‫חבר‬ ‫אם‬
‫יבקש‬)
JRaise
JRaise:‫מערכת‬‫ההתרמה‬‫החברתית‬
•‫אינטרנטים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫עצמו‬ ‫לארגון‬ ‫או‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫מאפשרת‬
‫ברשת‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬.
•‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫לחברים‬ ‫ועוזרת‬ ‫החברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫את‬ ‫ממנפת‬
‫מחבריהם‬.
•‫אישיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫אפשרות‬,‫ארגוניניים‬,‫קבוצותיים‬ ‫או‬.
•‫שלכם‬ ‫הארגון‬ ‫או‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הגרפי‬ ‫לעיצוב‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫ניתן‬.
•‫רב‬ ‫היא‬ ‫המערכת‬-‫לשונית‬(‫עברית‬,‫אנגלית‬,‫צרפתית‬)‫ומאפשרת‬
‫מ‬ ‫תרומה‬-22‫מטבעות‬.‫על‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫מספקת‬ ‫גם‬ ‫היא‬
‫מקומי‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬ ‫להעניק‬ ‫מנת‬.
•‫התרומות‬ ‫למערכת‬ ‫מתחבר‬MySite,‫בפורמט‬ ‫קבלות‬ ‫הדפסת‬ ‫כולל‬
PDF.
‫יחודיות‬
‫המקוונת‬ ‫ההתרמה‬ ‫למערכת‬JRaise‫ומאפיינים‬ ‫יכולות‬‫שאף‬
‫אחרת‬ ‫מערכת‬‫מציעה‬ ‫אינה‬:
•‫שפות‬ ‫ריבוי‬:‫הינה‬ ‫המערכת‬‫באנגלית‬,‫וצרפתית‬ ‫עברית‬.JRaise‫ליצור‬ ‫מאפשרת‬
‫גם‬‫שפות‬ ‫במגוון‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫קמפיינים‬,‫ו‬‫את‬ ‫למנף‬ ‫למתרימים‬ ‫מאפשרת‬
‫הבינלאומיים‬ ‫קשריהם‬.
•‫ממס‬ ‫ופטור‬ ‫מטבעות‬ ‫ריבוי‬:‫המערכת‬ ‫דרך‬ ‫התרומות‬ ‫כל‬‫מס‬ ‫לצורכי‬ ‫מוכרות‬
‫בארה‬"‫ובבריטניה‬ ‫ב‬.‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ‫ישראליים‬ ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬‫בפורמט‬PDF‫ולצרפן‬
‫אוטומטית‬‫הממותג‬ ‫התרומה‬ ‫אישור‬ ‫לטופס‬(‫תרומות‬ ‫אלפי‬ ‫תגייסו‬ ‫אם‬ ‫שימושי‬ ‫מאוד‬
‫קטנות‬.)
•‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬‫שלכם‬ ‫לקמפיין‬ ‫או‬ ‫לארגונכם‬ ‫המותאם‬,
‫ה‬ ‫בכתובת‬-URL‫שלכם‬ ‫הייחודית‬.
JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬
‫שונים‬ ‫מסוגים‬
.1‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬
‫החגים‬ ‫לקראת‬,‫המס‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬,‫שהיא‬ ‫מטרה‬ ‫כל‬ ‫או‬
‫גדול‬ ‫אירוע‬
2.‫התרמה‬ ‫קמפיין‬
‫ספורט‬ ‫אירוע‬
‫חשובה‬ ‫מטרה‬(‫אדמה‬ ‫רעידת‬,‫ילדים‬,‫וכד‬)
JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬
‫שונים‬ ‫מסוגים‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫אישי‬ ‫קמפיין‬
‫התרמה‬ ‫לקמפיין‬ ‫דוגמא‬
‫מדליקים‬ ‫מאפיינים‬ ‫כמה‬(‫וחשובים‬:)
‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מיתוג‬
‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬
‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הפיצו‬
‫החברתית‬ ‫המדיה‬
‫ואת‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫ראו‬
‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫יעד‬
‫התורמים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫הציגו‬
‫ותרומותיהם‬
‫התרמה‬ ‫לקבוצת‬ ‫הצטרפו‬
‫לקמפיין‬ ‫עדכונים‬ ‫העלו‬
‫טוויטר‬ ‫תגית‬ ‫העלו‬
‫מאפיינים‬
‫מוכחת‬ ‫הצלחה‬
•‫ב‬-JRaise WL,‫בגרסת‬Beta,‫במסגרת‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫כבר‬:
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מרתון‬
•‫ירושלים‬ ‫מרתון‬
•‫צליחת‬‫הכנרת‬(Swim For Sadna)
‫מ‬ ‫למעלה‬-100‫נוצרו‬ ‫התרמה‬ ‫עמודי‬.
‫מ‬ ‫יותר‬-238,000‫ש‬"‫באמצעות‬ ‫גויסו‬ ‫ח‬1,181‫תרומות‬.
‫גייס‬ ‫מתרים‬ ‫כל‬2,380‫ש‬"‫בממוצע‬ ‫ח‬.
58%‫מישראל‬ ‫מהתרומות‬,42%‫מחו‬"‫ל‬.
‫הממוצעת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬202‫ש‬"‫ח‬.

Contenu connexe

En vedette

ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנטישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
Yonatan Ben-Dor
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
Yonatan Ben-Dor
 
איציק דנציגר שותפים לשינוי
איציק דנציגר  שותפים לשינויאיציק דנציגר  שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינוי
Yonatan Ben-Dor
 
עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכוןעוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
Yonatan Ben-Dor
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
Yonatan Ben-Dor
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Yonatan Ben-Dor
 

En vedette (12)

J raise webinar
J raise webinarJ raise webinar
J raise webinar
 
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנטישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
 
איציק דנציגר שותפים לשינוי
איציק דנציגר  שותפים לשינויאיציק דנציגר  שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינוי
 
עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכוןעוד תדהר אופק  תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
עוד תדהר אופק תרבות וחוק - הפילנתרופיה האמריקאית וכיצד לגייס תרומות בארהב נכון
 
אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
 
Facebook pagewebinar
Facebook pagewebinarFacebook pagewebinar
Facebook pagewebinar
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקהגיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
 
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
 
אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
 
Webinar 30.05.2013
Webinar 30.05.2013Webinar 30.05.2013
Webinar 30.05.2013
 

Similaire à JRaise: Peer to Peer Fundraising

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
Tal IsraelGives
 
כנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאביםכנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאבים
mushu
 
Tvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעבריתTvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעברית
Tvi Express
 
בעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentationבעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentation
Tvi Express
 

Similaire à JRaise: Peer to Peer Fundraising (20)

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
 
הזמנה למסע
הזמנה למסעהזמנה למסע
הזמנה למסע
 
יחסי ציבור וגיוס תרומות
יחסי ציבור וגיוס תרומותיחסי ציבור וגיוס תרומות
יחסי ציבור וגיוס תרומות
 
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdfמדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
 
חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ?
חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ? חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ?
חכמת ההמונים- כלי יעיל לעסקים או גימיק שיווקי ?
 
מי הם ידידי העמותה האמיתיים.---------pdf
מי הם ידידי העמותה האמיתיים.---------pdfמי הם ידידי העמותה האמיתיים.---------pdf
מי הם ידידי העמותה האמיתיים.---------pdf
 
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמהפילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה
 
כנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאביםכנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאבים
 
כנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאביםכנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאבים
 
TviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew PresentationTviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew Presentation
 
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
 
ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיות
ילקוט כלים  פיתוח הכנסות עצמאיותילקוט כלים  פיתוח הכנסות עצמאיות
ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיות
 
גיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיות
גיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיותגיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיות
גיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיות
 
iPolitics
iPoliticsiPolitics
iPolitics
 
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוקשיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
 
ממד
ממדממד
ממד
 
qiconnect presentation
qiconnect presentationqiconnect presentation
qiconnect presentation
 
Tvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעבריתTvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעברית
 
בעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentationבעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentation
 
Tvi Presentation Heb
Tvi Presentation HebTvi Presentation Heb
Tvi Presentation Heb
 

JRaise: Peer to Peer Fundraising

 • 1. ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫עתיד‬? ‫לגיוס‬ ‫חברתיים‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ושיטת‬ ‫תרומות‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬" ‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הסמינר‬10:30 ‫בע‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬"‫מ‬ +972-3-5184052 info@israeltoremet.org
 • 2. ‫תוכן‬ .1‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫שיטת‬ ‫היא‬ ‫מה‬"‫חבר‬ ‫חבר‬ ‫מתרים‬"? .2‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬? .3‫זה‬ ‫מה‬JRaise? .4‫שאלות‬
 • 3. ‫תורמת‬ ‫ישראל‬:‫סקירה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬‫בתחום‬ ‫המובילה‬ ‫השרותים‬ ‫ספקית‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫המקוונת‬ ‫הפילנתרופיה‬,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫עם‬-950‫לקוחות‬ ‫בישראל‬,‫בארה‬"‫ובקנדה‬ ‫ב‬. ‫שנת‬ ‫מאז‬2009,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫גייסה‬-20,000,000 ‫ש‬"‫מ‬ ‫ממעלה‬ ‫ח‬-65,000‫תורמים‬. ‫טכנולוגיה‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫מספקת‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬,‫שירותי‬‫ייעוץ‬, ‫לישראל‬ ‫מהעולם‬ ‫כספים‬ ‫להעברת‬ ‫ומסלולים‬.‫מציעים‬ ‫השירותים‬ ‫שילוב‬‫לבניית‬ ‫אידיאלי‬‫גיוס‬ ‫מערך‬‫באינטרנט‬ ‫מוצלח‬ ‫כספים‬. ‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬2009‫ע‬"‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬ ‫י‬,‫מגייס‬ ‫האינטרנט‬ ‫בתחום‬ ‫במדינה‬ ‫המוצלח‬ ‫כספים‬.
 • 4. ‫הישראלי‬ ‫הכספים‬ ‫מגייס‬ ‫של‬ ‫האתגר‬ .1‫משאבים‬ ‫היעדר‬ ‫אחד‬ ‫כספים‬ ‫מגייס‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫גדול‬ ‫שיווק‬ ‫תקציב‬ ‫אין‬ .2‫היעדר‬‫קהילה‬ ‫גדולה‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫אין‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫חברים‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬
 • 5. ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫חברים‬ ‫יותר‬ ‫לגייס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלכם‬ ‫הקיימת‬ ‫ותומכים‬,‫ותורמים‬? ‫לגייס‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬–‫בחינם‬–‫מאות‬ ‫חדשים‬ ‫כספים‬ ‫מגייסי‬? ‫כן‬,‫אפשרי‬ ‫זה‬..
 • 6. Peer to Peer Fundraising ‫בשיטת‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬" ‫הגדרה‬: ‫לגייס‬ ‫וקבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫עמותתכם‬ ‫למען‬ ‫תרומות‬,‫ע‬"‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫י‬ ‫או‬ ‫מהקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫ולהתרים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬.
 • 7. ‫כינויים‬ Person to Person Network fundraising Grassroots fundraising Collaborative fundraising Viral fundraising
 • 8. JRaise:‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫מהפכני‬ ‫קונצפט‬ ‫העמותה‬ ‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬ ‫הציבור‬ ‫העמותה‬ ‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫העמותה‬ ‫הציבור‬
 • 9. ‫נ‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬'‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬ ‫חבר‬ ‫הרגילה‬ ‫השיטה‬ ‫לרבים‬ ‫אחד‬ ‫אישית‬ ‫לא‬,‫אחיד‬ ‫מסר‬ ‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬ ‫לרבים‬ ‫רבים‬ ‫אישית‬,‫איטראקטיבי‬ ‫בארץ‬ ‫חדשה‬ ‫שיטה‬,‫בחו‬ ‫היטב‬ ‫מוכרת‬"‫ל‬
 • 10. JRaise:‫קהילה‬ ‫ויוצרים‬ ‫חברים‬ ‫מתרימים‬ ‫חברים‬ ‫לעמותה‬ ‫חדשה‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫העמותה‬ ‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬ ‫ומתרים‬ ‫קהילה‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬ ‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 • 11. JRaise:‫אינטרטיות‬ ‫וקהילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫מינוף‬ ‫העמותה‬ ‫וקידום‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חברים‬ ‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫מפיץ‬,‫ומייל‬ ‫טוויטר‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫מפיצים‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫וחבריהם‬ ‫האלה‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קיר‬ ‫דרך‬
 • 12. ‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬? .1‫חדש‬ ‫לציבור‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬,‫הציבור‬ ‫באמצעות‬ ‫הקיים‬. .2‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫שמביא‬ ‫לציבור‬ ‫תורם‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫הופך‬ (‫צעירים‬,‫עניים‬.) .3‫של‬ ‫ותחושת‬ ‫מעורבות‬ ‫מגביר‬"‫קהילה‬." .4‫סקר‬(2010:)75%‫אם‬ ‫לעמותה‬ ‫יתרום‬ ‫מהציבור‬ ‫ע‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יתבקשו‬"‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫י‬(62%‫חבר‬ ‫אם‬ ‫יבקש‬)
 • 14. JRaise:‫מערכת‬‫ההתרמה‬‫החברתית‬ •‫אינטרנטים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫עצמו‬ ‫לארגון‬ ‫או‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫מאפשרת‬ ‫ברשת‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬. •‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫לחברים‬ ‫ועוזרת‬ ‫החברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫את‬ ‫ממנפת‬ ‫מחבריהם‬. •‫אישיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫אפשרות‬,‫ארגוניניים‬,‫קבוצותיים‬ ‫או‬. •‫שלכם‬ ‫הארגון‬ ‫או‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הגרפי‬ ‫לעיצוב‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫ניתן‬. •‫רב‬ ‫היא‬ ‫המערכת‬-‫לשונית‬(‫עברית‬,‫אנגלית‬,‫צרפתית‬)‫ומאפשרת‬ ‫מ‬ ‫תרומה‬-22‫מטבעות‬.‫על‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫מספקת‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫מקומי‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬ ‫להעניק‬ ‫מנת‬. •‫התרומות‬ ‫למערכת‬ ‫מתחבר‬MySite,‫בפורמט‬ ‫קבלות‬ ‫הדפסת‬ ‫כולל‬ PDF.
 • 15. ‫יחודיות‬ ‫המקוונת‬ ‫ההתרמה‬ ‫למערכת‬JRaise‫ומאפיינים‬ ‫יכולות‬‫שאף‬ ‫אחרת‬ ‫מערכת‬‫מציעה‬ ‫אינה‬: •‫שפות‬ ‫ריבוי‬:‫הינה‬ ‫המערכת‬‫באנגלית‬,‫וצרפתית‬ ‫עברית‬.JRaise‫ליצור‬ ‫מאפשרת‬ ‫גם‬‫שפות‬ ‫במגוון‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫קמפיינים‬,‫ו‬‫את‬ ‫למנף‬ ‫למתרימים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫קשריהם‬. •‫ממס‬ ‫ופטור‬ ‫מטבעות‬ ‫ריבוי‬:‫המערכת‬ ‫דרך‬ ‫התרומות‬ ‫כל‬‫מס‬ ‫לצורכי‬ ‫מוכרות‬ ‫בארה‬"‫ובבריטניה‬ ‫ב‬.‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ‫ישראליים‬ ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬‫בפורמט‬PDF‫ולצרפן‬ ‫אוטומטית‬‫הממותג‬ ‫התרומה‬ ‫אישור‬ ‫לטופס‬(‫תרומות‬ ‫אלפי‬ ‫תגייסו‬ ‫אם‬ ‫שימושי‬ ‫מאוד‬ ‫קטנות‬.) •‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬‫שלכם‬ ‫לקמפיין‬ ‫או‬ ‫לארגונכם‬ ‫המותאם‬, ‫ה‬ ‫בכתובת‬-URL‫שלכם‬ ‫הייחודית‬.
 • 16. JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ .1‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫החגים‬ ‫לקראת‬,‫המס‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬,‫שהיא‬ ‫מטרה‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫גדול‬ ‫אירוע‬ 2.‫התרמה‬ ‫קמפיין‬ ‫ספורט‬ ‫אירוע‬ ‫חשובה‬ ‫מטרה‬(‫אדמה‬ ‫רעידת‬,‫ילדים‬,‫וכד‬)
 • 17. JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
 • 19. ‫מדליקים‬ ‫מאפיינים‬ ‫כמה‬(‫וחשובים‬:) ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הפיצו‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ואת‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫ראו‬ ‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫יעד‬ ‫התורמים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫ותרומותיהם‬ ‫התרמה‬ ‫לקבוצת‬ ‫הצטרפו‬ ‫לקמפיין‬ ‫עדכונים‬ ‫העלו‬ ‫טוויטר‬ ‫תגית‬ ‫העלו‬ ‫מאפיינים‬
 • 20. ‫מוכחת‬ ‫הצלחה‬ •‫ב‬-JRaise WL,‫בגרסת‬Beta,‫במסגרת‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫כבר‬: ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מרתון‬ •‫ירושלים‬ ‫מרתון‬ •‫צליחת‬‫הכנרת‬(Swim For Sadna) ‫מ‬ ‫למעלה‬-100‫נוצרו‬ ‫התרמה‬ ‫עמודי‬. ‫מ‬ ‫יותר‬-238,000‫ש‬"‫באמצעות‬ ‫גויסו‬ ‫ח‬1,181‫תרומות‬. ‫גייס‬ ‫מתרים‬ ‫כל‬2,380‫ש‬"‫בממוצע‬ ‫ח‬. 58%‫מישראל‬ ‫מהתרומות‬,42%‫מחו‬"‫ל‬. ‫הממוצעת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬202‫ש‬"‫ח‬.