Recepten

JaapJan Vroom
JaapJan VroomSenior advisor TE-learning & E-Learning / Expert Blended Learning / Manager Center for Learning Technology à Deltioin College

Deltion Xerte templates

3
Student bekijkt de
theorie in een korte
video
1
Student checkt
wat hij van de
theorie begrijpt
Student geeft aan
wat hij nog
niet snapt
Leraar analyseert
resultaten en bereidt
aan de hand
daarvan
de les voor
2
4
#1 Flipping theclassroom
Deltion recepten
Simpel en snel online modules maken voor gaaf
en betekenisvol onderwijs.
Formuleer
le
het
el
erdo
Selecteer
hetjuiste
recept esinhou
Vul het
receptmetje
l d
OCW: "Top 15 meest
inspirerende ict
praktijkvoorbeelden
in het mbo."
Student: "Ik kan de instructie zo
vaak als ik wil volgen, wanneerik
maar wil. Thuis enin de klas hebik
meergelegenheid tothetstellen van
vragen."
Leraar: "Ik hebdemogelijkheid
gedifferentieerdonderwijsaan te
bieden enmaatgerichte uitleg te
geven. Doordatik zicht hebop de
resultatenvóórdat de les begint kan
ik beterinspelen op depersoonlijke
behoeftes. Daarbijis ermeer
interactie enverdiepingin de klas."
Creëren
Evalueren
Analyseren
Toepassen
Begrijpen
Onthouden
Focus tijdens
zelfwerkzaamheid
student
Focus tijdens
groeps-
bijeenkomst
Taxonomie vanBLOOM
Bewaarde
resultatenvan
studenten. Dan weet
je als leraaral vóór
de les watde
studenten wel en
nietsnappen.
n
ed
Bekijk hetpraktijkvoorbeelde
start op xerte.deltion.nl.
Meerinfo vind je bij je blend
coach, in hetMICT enop
edu.nl/kpyxw
edu.nl/bb8f
c
HOE WERKTHET?
Studenten bereiden zich thuis voor op
de volgende les door een korte online
module te volgen. Ze maken daarin,
vaak met een video, kennis met de
theorie. Daardoor kun je als leraar in
de les tijd besteden aan verdieping op
het onderwerp. De verwerking wordt
gezamenlijk gedaan. Dit doe je op een
activerende wijze. Zo benut je de
lestijd efficiënter.
WAT HEBIK ERAAN?
DOEN
Student 1
Student2
Kijktijd Begrepen
0
10
0
ZICHT OPDATA
2
Student
checkt
voorkennis
Student ziet
overzicht met wat
hij al kenten bereidt
zich voor
op de les
Leraar analyseert
resultaten
en bereidt de
les voor
1
3
#2 Bepalenvoorkennis
Deltion recepten
Simpel en snel online modules maken voor gaaf
en betekenisvol onderwijs.
Formuleer
le
het
el
erdo
Selecteer
hetjuiste
recept esinhou
Vul het
receptmetje
l d
OCW: "Top 15 meest
inspirerendeict
praktijkvoorbeelden
in het mbo."
Leraar: "Doorde essentie van
mijn les in multiple choice vragen
en openvragen weerte geven,
krijg ik eengoed beeld van de
voorkennis van destudent. Ik kan
mijn les aanpassen aan de
opgehaalde informatie."
Creëren
Evalueren
Analyseren
Toepassen
Taxonomie vanBLOOM
Bewaar de resultatenvan studenten.
Dan weetje als leraaral voor de les
watdestudenten welenniet kennen.
edu.nl/d78c
d
HOE WERKTHET?
Studenten checken wat ze al van het
onderwerp afweten door enkele
vragen te beantwoorden in een korte
online module.
Als leraar heb je goed zicht op de
beginsituatie van iedere student. In de
les speel je in op de individuele
leervragen.
WAT HEBIK ERAAN?
Student: "Inde les benik bezig
met dingen waar ik wataan heb.
Doordatde leraarenik wetenwatik
welenniet beheers kan ik metmijn
persoonlijke leervragenaan het
werk."
DOEN
Student 1
Student3
Student 2
Gemiddelde
Vraag 1 Vraag 2
0
10
0
ZICHT OPDATA
Het niveau
hangt af van het
soort vragendat
je stelt.
Bekijk hetpraktijkvoorbeelden
start op xerte.deltion.nl
Meerinfo vind je bij je blended
coach, in hetMICT en op
Begrijpen
Onthouden
edu.nl/kpyxw
Student
bestudeert de
theorie
1
Student checkt
wat hij van de
theorie begrijpt
Student en leraar
analyseren
resultaten
2
3
#3 Leer een begrip in 5minuten
Deltion recepten
Simpel en snel online modules maken voor gaaf
en betekenisvol onderwijs.
Formuleer
le
het
el
erdo
Selecteer
hetjuiste
recept esinhou
Vul het
receptmetje
l d
OCW: "Top 15 meest
inspirerendeict
praktijkvoorbeelden
in het mbo."
Student: "Abstracte begrippen
zijn soms lastig. Ik kan ze nu nog
een keer bekijken, bijvoorbeeld
tijdens of na een les, tijdens een
stage of voorafgaand aan een
toets."
Leraar: "Ik hebdemogelijkheid
gedifferentieerdonderwijsaan te
bieden enmaatgerichte uitleg te
geven. Destudent heeft mij niet
altijd nodig voor uitleg. Ik hebmeer
tijd voor specifieke vragen."
Creëren
Evalueren
Analyseren
Toepassen
Taxonomie vanBLOOM
Bewaar de resultatenvan studenten.
Daardoor weetje hoe je studenten ervoor
staan.
Bekijk hetpraktijkvoorbeelden
start op xerte.deltion.nl. Meer
info vind je bij je blended
coach, in hetMICT en op
edu.nl/fvra
e
HOE WERKTHET?
Studenten kunnen een begrip leren of
de stof herhalen, waar en wanneer ze
maar willen. Dit doen ze door een
korte online module te volgen. Ze
krijgen, bijvoorbeeld door een video te
bekijken, uitleg over het begrip. Door
studievragen te beantwoorden en de
feedback te lezen komt de student tot
de kern van de theorie.
WAT HEBIK ERAAN?
DOEN
Kijktijdvideo Vraag 1 Vraag 2
100
0
ZICHT OP DATA
Student 1 Student 2 Student3
Begrijpen
Onthouden
edu.nl/kpyxw
3
Student maakt
verwerkingsvragen
Student en leraar
analyseren
resultaten
1
4
#4 Procedure praktische vaardigheden
Deltion recepten
Simpel en snel online modules maken voor gaaf
en betekenisvol onderwijs.
Formuleer
le
het
el
erdo
Selecteer
hetjuiste
recept esinhou
Vul het
receptmetje
l d
OCW: "Top 15 meest
inspirerende ict
praktijkvoorbeelden
in het mbo."
Student: "Ik kan de instructie zo
vaak volgen als ik wil. Ik hoef niet te
wachten totdeleraarhetmij uitlegt.
Ook buitenhetpraktijklokaal hebik
toegang totde informatie."
Leraar: "Ik kan deze online modules
inzetten als voorwaardeommeteen
machine temogen werkenof om
eenhandeling te mogen uitvoeren.
Ik hoef dat niet elke keer zelf uit te
leggen. Het lesmateriaal is just-in-
time beschikbaar, bv door eenQR-
code ergens op te plakken."
Creëren
Evalueren
Analyseren
Toepassen
Begrijpen
Onthouden
Taxonomie vanBLOOM
Daardoor weetje of eenstudent de
procedure kent.
en
Bewaar de resultatenvan studenten.
Bekijk hetpraktijkvoorbeeld
start op xerte.deltion.nl. Meer
info vind je bij je blended
coach, in hetMICT enop
edu.nl/kpyxw
edu.nl/p8kf6
HOE WERKTHET?
Studenten leren een reeks stappen die
ze op een vaste volgorde moeten
uitvoeren. Ze krijgen, bijvoorbeeld
door een video te bekijken, uitleg over
de stappen in een procedure. Door
verwerkingsvragen te beantwoorden
en de feedback te lezen, maakt de
student zich de stappen eigen.
WAT HEBIK ERAAN?
DOEN
Videotijd Voorkennis Check
0
10
0
ZICHT OP DATA
Student 1 Student 2 Student3
Student
bestudeert de
theorie
2
1
Student checkt
kennis van de
procedure
Student checkt
voorkennis en
frist kennis op
Student neemt
een casus
door en leeft
zich in
Leraar en student
analyseren de
resultaten
1
#5 Casus oplossen
Deltion recepten
Simpel en snel online modules maken voor gaaf
en betekenisvol onderwijs.
Formuleer
le
het
el
erdo
Selecteer
hetjuiste
recept esinhou
Vul het
receptmetje
l d
OCW: "Top 15 meest
inspirerende ict
praktijkvoorbeelden
in het mbo."
Student: "Wanneerenwaar ik
maar wil kan ik de theorie
toepassen in eenpraktijkcasus. Ik
kan mijn kennis verdiepenenmij
goed voorbereidenopde
beroepspraktijk."
Leraar: "Eencasus kan je inzetten
omde geleerde theoriein toete
passen. De student moetzelf aan
de slag omkennis tekoppelen en
problemenop te lossen. In deles
kunnenwedaarnabijvoorbeeld de
casussen groepsgewijs bespreken."
Creëren
Evalueren
Analyseren
Toepassen
Begrijpen
Onthouden
Taxonomie vanBLOOM
Bewaar de resultatenvan studenten.
Daardoor weetje als leraarwatde
studenten welenniet kennen.
Bekijk hetpraktijkvoorbeelden
start op xerte.deltion.nl. Meer
info vind je bij je blended
coach, in hetMICT enop
edu.nl/kpyxw
edu.nl/nx9p
7
HOE WERKTHET?
Studenten frissen hun kennis rond een
onderwerp op en bestuderen een
casus. Ze moeten daarna zelf aan de
slag om hun kennis te koppelen en
problemen op te lossen.
Studenten doen dit met behulp van
een kleine online module die hen ook
feedback geeft op de gegeven
oplossingen.
WAT HEBIK ERAAN?
DOEN
Casus 1 Casus 2
0
10
0
ZICHT OPDATA
Student 1 Student 2
Student 3
2
Student
beantwoordt
vragen rond de
casus
3
4
Student
maakt een
toets
1
Student en leraar
analyseren
resultaten
2
#6 Formatief toetsen
Deltion recepten
Simpel en snel online modules maken voor gaaf
en betekenisvol onderwijs.
Formuleer
le
het
el
erdo
Selecteer
hetjuiste
recept esinhou
Vul het
receptmetje
l d
OCW: "Top 15 meest
inspirerende ict
praktijkvoorbeelden
in het mbo."
Student: "Doorgebruik te maken
van deze oefentoetsen weetik waar
ik sta in hetleerproces. Daardoor
kan ik mij richten op onderwerpen
waar ik meervan wil weten.Ik ben
zekerdervan mijzelf."
Leraar: "Ik weethoe deindividuele
studenten ervoorstaan, ook ten
opzichte van elkaar. Mijn
begeleiding kan daardoor veel meer
op maat gebeuren. Doorhet
analyseren van de antwoordenkan
ik ook de kwaliteitvan mijn eigen
lessen beoordelenendit waar nodig
verbeteren."
Creëren
Evalueren
Analyseren
Toepassen
Begrijpen
Onthouden
Taxonomie vanBLOOM
Bewaar de resultatenvan studenten.
Daardoor weetje hoe je studenten (en de
verschillende groepen) ervoor staan.
Bekijk hetpraktijkvoorbeelden
start op xerte.deltion.nl.
Meerinfo vind je bij je blended
coach, in hetMICT enop
edu.nl/kpyxw
edu.nl/hqbn
7
HOE WERKTHET?
Studenten maken een diagnostische
toets over een bepaald onderwerp. Dit
doen ze op initiatief van de leraar.
De toets kan naar keuze op een pc,
tablet of telefoon worden gemaakt.
WAT HEBIK ERAAN?
DOEN
Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3
0
10
0
ZICHT OP DATA
Student 1 Student 2 Student3
Groepsgemiddelde
Het niveau
hangt af van het
soort vragendat
jestelt.
Student
maakt een
toets
1
Student (en
eventueel de leraar)
analyseert
resultaten
2
#7 Toets omte leren
Deltion recepten
Simpel en snel online modules maken voor gaaf
en betekenisvol onderwijs.
Formuleer
le
het
el
erdo
Selecteer
hetjuiste
recept esinhou
Vul het
receptmetje
l d
OCW: "Top 15 meest
inspirerende ict
praktijkvoorbeelden
in het mbo."
Student: "Wanneerik maar wil weet
ik hoever ik ben. Ik kan daardoor
regelmatig bepalen watdevolgende
stappen in mijn lerenmoetenzijn.
Daarnaast leer ik ook veel van de
toetsen zelf, omdatelk antwoordin
de toets goede feedback oplevert."
Leraar: "Doorassessment as
learning toe te passen hoef ik veel
minder formatief te toetsen.
Mijnstudenten leren meer
verantwoordelijkheid tenemenvoor
huneigen leerproces. Ik help ze hun
doelen te stellen enbegeleid ze er
in."
Creëren
Evalueren
Analyseren
Toepassen
Begrijpen
Onthouden
Taxonomie vanBLOOM
Bewaar de resultatenvan studenten.
Daardoor weetje hoe je studenten ervoor
staan.
Bekijk hetpraktijkvoorbeelden
start op xerte.deltion.nl.
Meerinfo vind je bij je blended
coach, in hetMICT enop
edu.nl/kpyxw
edu.nl/pg9hk
HOE WERKTHET?
Studenten bepalen zélf of en wanneer
ze een toets maken over een
onderwerp naar keuze. Ze mogen dat
zo vaak doen als ze willen. De student
heeft volledig de regie en moet
daarvoor 24/7 toegang tot dit soort
toetsen hebben. Deze vorm van
toetsen wordt ook wel assessment as
learning genoemd.
WAT HEBIK ERAAN?
DOEN
Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3
0
10
0
ZICHT OP DATA
Student 1 Student 2 Student3
Groepsgemiddelde
Het niveau
hangt af van het
soort vragendat
jestelt.

Recommandé

JSW artikel Vragen stellen par
JSW artikel Vragen stellenJSW artikel Vragen stellen
JSW artikel Vragen stellenKaren van Kooten
762 vues4 diapositives
Hoe werkt het in de leeromgeving? par
Hoe werkt het in de leeromgeving?Hoe werkt het in de leeromgeving?
Hoe werkt het in de leeromgeving?Evelien Verkade
413 vues32 diapositives
Winterschool+ 2013 Flipping the classrooml par
Winterschool+ 2013 Flipping the classroomlWinterschool+ 2013 Flipping the classrooml
Winterschool+ 2013 Flipping the classroomlKennisnet
273 vues37 diapositives
Didactisch atelier par
Didactisch atelierDidactisch atelier
Didactisch atelierCharlotteVanGils
97 vues4 diapositives
Wijkgericht werken | Startdocument voor docenten par
Wijkgericht werken | Startdocument voor docentenWijkgericht werken | Startdocument voor docenten
Wijkgericht werken | Startdocument voor docentenEvelien Verkade
771 vues11 diapositives
Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017 par
Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017
Starterskit studenten Hoornbeeck augustus 2017Evelien Verkade
355 vues10 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Recepten

Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx par
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxHogeschool Rotterdam
475 vues23 diapositives
is_differentieren_te_leren par
is_differentieren_te_lerenis_differentieren_te_leren
is_differentieren_te_lerenMeike Berben
487 vues2 diapositives
2010 2011 observatieopdracht baso av par
2010 2011 observatieopdracht baso av2010 2011 observatieopdracht baso av
2010 2011 observatieopdracht baso avchristofdesloovere
699 vues7 diapositives
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren par
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenArtikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenMeike Berben
528 vues3 diapositives
B opmaak werkboek par
B opmaak werkboekB opmaak werkboek
B opmaak werkboekElin Groot Rouwen
1.1K vues26 diapositives

Similaire à Recepten(20)

Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx par Hogeschool Rotterdam
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptxRobert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
Robert - Formatief handelen met OLT - Bijeenkomst 2 - kopie.pptx
is_differentieren_te_leren par Meike Berben
is_differentieren_te_lerenis_differentieren_te_leren
is_differentieren_te_leren
Meike Berben487 vues
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren par Meike Berben
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentierenArtikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Artikel van 12 tot 18 Samen leren differentieren
Meike Berben528 vues
Infoavond mc-2017-deel-2 par dloijen
Infoavond mc-2017-deel-2Infoavond mc-2017-deel-2
Infoavond mc-2017-deel-2
dloijen550 vues
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken par Evelien Verkade
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werkenHandreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Handreiking lesopzet docenten wijkgericht werken
Evelien Verkade341 vues
Univ leiden mooc ervaringen (marja verstelle) 24 sept 2013 par Mirko Lukács
Univ leiden mooc ervaringen (marja verstelle) 24 sept 2013Univ leiden mooc ervaringen (marja verstelle) 24 sept 2013
Univ leiden mooc ervaringen (marja verstelle) 24 sept 2013
Mirko Lukács281 vues
Flipping the classroom not2013 par Peter Wessel
Flipping the classroom not2013Flipping the classroom not2013
Flipping the classroom not2013
Peter Wessel453 vues
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17 par SURF Events
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
SURF Events638 vues
TOLL Opdracht 5 E-Leren par toll2008
TOLL Opdracht 5 E-LerenTOLL Opdracht 5 E-Leren
TOLL Opdracht 5 E-Leren
toll2008152 vues
Congres Differentiëren in het VO - Presentatie differentiatie en digitale did... par Stijn Huijsmans
Congres Differentiëren in het VO - Presentatie differentiatie en digitale did...Congres Differentiëren in het VO - Presentatie differentiatie en digitale did...
Congres Differentiëren in het VO - Presentatie differentiatie en digitale did...
Stijn Huijsmans308 vues
gelezen en goedgekeurd par Alan Veys
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurd
Alan Veys708 vues
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven) par ExpoSchoolaanZet
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
ExpoSchoolaanZet646 vues
Onderwijsgroep noord par Kennisnet
Onderwijsgroep noordOnderwijsgroep noord
Onderwijsgroep noord
Kennisnet579 vues
Beelden als brug tussen stage en opleiding LBBO tijdschrift Beter Begeleiden ... par Marijke Bouwhuis
Beelden als brug tussen stage en opleiding LBBO tijdschrift Beter Begeleiden ...Beelden als brug tussen stage en opleiding LBBO tijdschrift Beter Begeleiden ...
Beelden als brug tussen stage en opleiding LBBO tijdschrift Beter Begeleiden ...
Marijke Bouwhuis108 vues

Plus de JaapJan Vroom

Presentatie themabijeenkomst par
Presentatie themabijeenkomstPresentatie themabijeenkomst
Presentatie themabijeenkomstJaapJan Vroom
71 vues15 diapositives
CVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en maken par
CVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en makenCVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en maken
CVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en makenJaapJan Vroom
485 vues17 diapositives
Cvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaar par
Cvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaarCvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaar
Cvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaarJaapJan Vroom
314 vues23 diapositives
Blendit Coaches ROC Midden Nederland par
Blendit Coaches ROC Midden NederlandBlendit Coaches ROC Midden Nederland
Blendit Coaches ROC Midden NederlandJaapJan Vroom
307 vues8 diapositives
Productiestraat e-learning Deltion College par
Productiestraat e-learning Deltion CollegeProductiestraat e-learning Deltion College
Productiestraat e-learning Deltion CollegeJaapJan Vroom
2.3K vues18 diapositives
Didacttool par
DidacttoolDidacttool
DidacttoolJaapJan Vroom
473 vues19 diapositives

Plus de JaapJan Vroom(9)

CVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en maken par JaapJan Vroom
CVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en makenCVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en maken
CVI 2019 Rijk onderwijs ontwerpen en maken
JaapJan Vroom485 vues
Cvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaar par JaapJan Vroom
Cvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaarCvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaar
Cvi 2019 Learning Analytics - Maak het leren zichtbaar
JaapJan Vroom314 vues
Blendit Coaches ROC Midden Nederland par JaapJan Vroom
Blendit Coaches ROC Midden NederlandBlendit Coaches ROC Midden Nederland
Blendit Coaches ROC Midden Nederland
JaapJan Vroom307 vues
Productiestraat e-learning Deltion College par JaapJan Vroom
Productiestraat e-learning Deltion CollegeProductiestraat e-learning Deltion College
Productiestraat e-learning Deltion College
JaapJan Vroom2.3K vues
Deonderwijsdagen 2015 - (Interactieve) videolessen, de implemenatie par JaapJan Vroom
Deonderwijsdagen 2015 - (Interactieve) videolessen, de implemenatieDeonderwijsdagen 2015 - (Interactieve) videolessen, de implemenatie
Deonderwijsdagen 2015 - (Interactieve) videolessen, de implemenatie
JaapJan Vroom442 vues
Dstream. Weblecturing in het MBO par JaapJan Vroom
Dstream. Weblecturing in het MBODstream. Weblecturing in het MBO
Dstream. Weblecturing in het MBO
JaapJan Vroom542 vues

Recepten

  • 1. 3 Student bekijkt de theorie in een korte video 1 Student checkt wat hij van de theorie begrijpt Student geeft aan wat hij nog niet snapt Leraar analyseert resultaten en bereidt aan de hand daarvan de les voor 2 4 #1 Flipping theclassroom Deltion recepten Simpel en snel online modules maken voor gaaf en betekenisvol onderwijs. Formuleer le het el erdo Selecteer hetjuiste recept esinhou Vul het receptmetje l d OCW: "Top 15 meest inspirerende ict praktijkvoorbeelden in het mbo." Student: "Ik kan de instructie zo vaak als ik wil volgen, wanneerik maar wil. Thuis enin de klas hebik meergelegenheid tothetstellen van vragen." Leraar: "Ik hebdemogelijkheid gedifferentieerdonderwijsaan te bieden enmaatgerichte uitleg te geven. Doordatik zicht hebop de resultatenvóórdat de les begint kan ik beterinspelen op depersoonlijke behoeftes. Daarbijis ermeer interactie enverdiepingin de klas." Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Focus tijdens zelfwerkzaamheid student Focus tijdens groeps- bijeenkomst Taxonomie vanBLOOM Bewaarde resultatenvan studenten. Dan weet je als leraaral vóór de les watde studenten wel en nietsnappen. n ed Bekijk hetpraktijkvoorbeelde start op xerte.deltion.nl. Meerinfo vind je bij je blend coach, in hetMICT enop edu.nl/kpyxw edu.nl/bb8f c HOE WERKTHET? Studenten bereiden zich thuis voor op de volgende les door een korte online module te volgen. Ze maken daarin, vaak met een video, kennis met de theorie. Daardoor kun je als leraar in de les tijd besteden aan verdieping op het onderwerp. De verwerking wordt gezamenlijk gedaan. Dit doe je op een activerende wijze. Zo benut je de lestijd efficiënter. WAT HEBIK ERAAN? DOEN Student 1 Student2 Kijktijd Begrepen 0 10 0 ZICHT OPDATA
  • 2. 2 Student checkt voorkennis Student ziet overzicht met wat hij al kenten bereidt zich voor op de les Leraar analyseert resultaten en bereidt de les voor 1 3 #2 Bepalenvoorkennis Deltion recepten Simpel en snel online modules maken voor gaaf en betekenisvol onderwijs. Formuleer le het el erdo Selecteer hetjuiste recept esinhou Vul het receptmetje l d OCW: "Top 15 meest inspirerendeict praktijkvoorbeelden in het mbo." Leraar: "Doorde essentie van mijn les in multiple choice vragen en openvragen weerte geven, krijg ik eengoed beeld van de voorkennis van destudent. Ik kan mijn les aanpassen aan de opgehaalde informatie." Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Taxonomie vanBLOOM Bewaar de resultatenvan studenten. Dan weetje als leraaral voor de les watdestudenten welenniet kennen. edu.nl/d78c d HOE WERKTHET? Studenten checken wat ze al van het onderwerp afweten door enkele vragen te beantwoorden in een korte online module. Als leraar heb je goed zicht op de beginsituatie van iedere student. In de les speel je in op de individuele leervragen. WAT HEBIK ERAAN? Student: "Inde les benik bezig met dingen waar ik wataan heb. Doordatde leraarenik wetenwatik welenniet beheers kan ik metmijn persoonlijke leervragenaan het werk." DOEN Student 1 Student3 Student 2 Gemiddelde Vraag 1 Vraag 2 0 10 0 ZICHT OPDATA Het niveau hangt af van het soort vragendat je stelt. Bekijk hetpraktijkvoorbeelden start op xerte.deltion.nl Meerinfo vind je bij je blended coach, in hetMICT en op Begrijpen Onthouden edu.nl/kpyxw
  • 3. Student bestudeert de theorie 1 Student checkt wat hij van de theorie begrijpt Student en leraar analyseren resultaten 2 3 #3 Leer een begrip in 5minuten Deltion recepten Simpel en snel online modules maken voor gaaf en betekenisvol onderwijs. Formuleer le het el erdo Selecteer hetjuiste recept esinhou Vul het receptmetje l d OCW: "Top 15 meest inspirerendeict praktijkvoorbeelden in het mbo." Student: "Abstracte begrippen zijn soms lastig. Ik kan ze nu nog een keer bekijken, bijvoorbeeld tijdens of na een les, tijdens een stage of voorafgaand aan een toets." Leraar: "Ik hebdemogelijkheid gedifferentieerdonderwijsaan te bieden enmaatgerichte uitleg te geven. Destudent heeft mij niet altijd nodig voor uitleg. Ik hebmeer tijd voor specifieke vragen." Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Taxonomie vanBLOOM Bewaar de resultatenvan studenten. Daardoor weetje hoe je studenten ervoor staan. Bekijk hetpraktijkvoorbeelden start op xerte.deltion.nl. Meer info vind je bij je blended coach, in hetMICT en op edu.nl/fvra e HOE WERKTHET? Studenten kunnen een begrip leren of de stof herhalen, waar en wanneer ze maar willen. Dit doen ze door een korte online module te volgen. Ze krijgen, bijvoorbeeld door een video te bekijken, uitleg over het begrip. Door studievragen te beantwoorden en de feedback te lezen komt de student tot de kern van de theorie. WAT HEBIK ERAAN? DOEN Kijktijdvideo Vraag 1 Vraag 2 100 0 ZICHT OP DATA Student 1 Student 2 Student3 Begrijpen Onthouden edu.nl/kpyxw
  • 4. 3 Student maakt verwerkingsvragen Student en leraar analyseren resultaten 1 4 #4 Procedure praktische vaardigheden Deltion recepten Simpel en snel online modules maken voor gaaf en betekenisvol onderwijs. Formuleer le het el erdo Selecteer hetjuiste recept esinhou Vul het receptmetje l d OCW: "Top 15 meest inspirerende ict praktijkvoorbeelden in het mbo." Student: "Ik kan de instructie zo vaak volgen als ik wil. Ik hoef niet te wachten totdeleraarhetmij uitlegt. Ook buitenhetpraktijklokaal hebik toegang totde informatie." Leraar: "Ik kan deze online modules inzetten als voorwaardeommeteen machine temogen werkenof om eenhandeling te mogen uitvoeren. Ik hoef dat niet elke keer zelf uit te leggen. Het lesmateriaal is just-in- time beschikbaar, bv door eenQR- code ergens op te plakken." Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Taxonomie vanBLOOM Daardoor weetje of eenstudent de procedure kent. en Bewaar de resultatenvan studenten. Bekijk hetpraktijkvoorbeeld start op xerte.deltion.nl. Meer info vind je bij je blended coach, in hetMICT enop edu.nl/kpyxw edu.nl/p8kf6 HOE WERKTHET? Studenten leren een reeks stappen die ze op een vaste volgorde moeten uitvoeren. Ze krijgen, bijvoorbeeld door een video te bekijken, uitleg over de stappen in een procedure. Door verwerkingsvragen te beantwoorden en de feedback te lezen, maakt de student zich de stappen eigen. WAT HEBIK ERAAN? DOEN Videotijd Voorkennis Check 0 10 0 ZICHT OP DATA Student 1 Student 2 Student3 Student bestudeert de theorie 2 1 Student checkt kennis van de procedure
  • 5. Student checkt voorkennis en frist kennis op Student neemt een casus door en leeft zich in Leraar en student analyseren de resultaten 1 #5 Casus oplossen Deltion recepten Simpel en snel online modules maken voor gaaf en betekenisvol onderwijs. Formuleer le het el erdo Selecteer hetjuiste recept esinhou Vul het receptmetje l d OCW: "Top 15 meest inspirerende ict praktijkvoorbeelden in het mbo." Student: "Wanneerenwaar ik maar wil kan ik de theorie toepassen in eenpraktijkcasus. Ik kan mijn kennis verdiepenenmij goed voorbereidenopde beroepspraktijk." Leraar: "Eencasus kan je inzetten omde geleerde theoriein toete passen. De student moetzelf aan de slag omkennis tekoppelen en problemenop te lossen. In deles kunnenwedaarnabijvoorbeeld de casussen groepsgewijs bespreken." Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Taxonomie vanBLOOM Bewaar de resultatenvan studenten. Daardoor weetje als leraarwatde studenten welenniet kennen. Bekijk hetpraktijkvoorbeelden start op xerte.deltion.nl. Meer info vind je bij je blended coach, in hetMICT enop edu.nl/kpyxw edu.nl/nx9p 7 HOE WERKTHET? Studenten frissen hun kennis rond een onderwerp op en bestuderen een casus. Ze moeten daarna zelf aan de slag om hun kennis te koppelen en problemen op te lossen. Studenten doen dit met behulp van een kleine online module die hen ook feedback geeft op de gegeven oplossingen. WAT HEBIK ERAAN? DOEN Casus 1 Casus 2 0 10 0 ZICHT OPDATA Student 1 Student 2 Student 3 2 Student beantwoordt vragen rond de casus 3 4
  • 6. Student maakt een toets 1 Student en leraar analyseren resultaten 2 #6 Formatief toetsen Deltion recepten Simpel en snel online modules maken voor gaaf en betekenisvol onderwijs. Formuleer le het el erdo Selecteer hetjuiste recept esinhou Vul het receptmetje l d OCW: "Top 15 meest inspirerende ict praktijkvoorbeelden in het mbo." Student: "Doorgebruik te maken van deze oefentoetsen weetik waar ik sta in hetleerproces. Daardoor kan ik mij richten op onderwerpen waar ik meervan wil weten.Ik ben zekerdervan mijzelf." Leraar: "Ik weethoe deindividuele studenten ervoorstaan, ook ten opzichte van elkaar. Mijn begeleiding kan daardoor veel meer op maat gebeuren. Doorhet analyseren van de antwoordenkan ik ook de kwaliteitvan mijn eigen lessen beoordelenendit waar nodig verbeteren." Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Taxonomie vanBLOOM Bewaar de resultatenvan studenten. Daardoor weetje hoe je studenten (en de verschillende groepen) ervoor staan. Bekijk hetpraktijkvoorbeelden start op xerte.deltion.nl. Meerinfo vind je bij je blended coach, in hetMICT enop edu.nl/kpyxw edu.nl/hqbn 7 HOE WERKTHET? Studenten maken een diagnostische toets over een bepaald onderwerp. Dit doen ze op initiatief van de leraar. De toets kan naar keuze op een pc, tablet of telefoon worden gemaakt. WAT HEBIK ERAAN? DOEN Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 0 10 0 ZICHT OP DATA Student 1 Student 2 Student3 Groepsgemiddelde Het niveau hangt af van het soort vragendat jestelt.
  • 7. Student maakt een toets 1 Student (en eventueel de leraar) analyseert resultaten 2 #7 Toets omte leren Deltion recepten Simpel en snel online modules maken voor gaaf en betekenisvol onderwijs. Formuleer le het el erdo Selecteer hetjuiste recept esinhou Vul het receptmetje l d OCW: "Top 15 meest inspirerende ict praktijkvoorbeelden in het mbo." Student: "Wanneerik maar wil weet ik hoever ik ben. Ik kan daardoor regelmatig bepalen watdevolgende stappen in mijn lerenmoetenzijn. Daarnaast leer ik ook veel van de toetsen zelf, omdatelk antwoordin de toets goede feedback oplevert." Leraar: "Doorassessment as learning toe te passen hoef ik veel minder formatief te toetsen. Mijnstudenten leren meer verantwoordelijkheid tenemenvoor huneigen leerproces. Ik help ze hun doelen te stellen enbegeleid ze er in." Creëren Evalueren Analyseren Toepassen Begrijpen Onthouden Taxonomie vanBLOOM Bewaar de resultatenvan studenten. Daardoor weetje hoe je studenten ervoor staan. Bekijk hetpraktijkvoorbeelden start op xerte.deltion.nl. Meerinfo vind je bij je blended coach, in hetMICT enop edu.nl/kpyxw edu.nl/pg9hk HOE WERKTHET? Studenten bepalen zélf of en wanneer ze een toets maken over een onderwerp naar keuze. Ze mogen dat zo vaak doen als ze willen. De student heeft volledig de regie en moet daarvoor 24/7 toegang tot dit soort toetsen hebben. Deze vorm van toetsen wordt ook wel assessment as learning genoemd. WAT HEBIK ERAAN? DOEN Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 0 10 0 ZICHT OP DATA Student 1 Student 2 Student3 Groepsgemiddelde Het niveau hangt af van het soort vragendat jestelt.