Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

స్వాతంత్రము రక్షణ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à స్వాతంత్రము రక్షణ (16)

Publicité

స్వాతంత్రము రక్షణ

  1. 1.   ెలుగు కైర్సత్వ సంఘము – కు ైట్  కీర్సత్ ులో  ావ్తంతర్ ము  – రకష్ణ  ాకయ్ ాగము: రగ్ మ. 3: 1-8 ే ి. 29/07/2012  ోమా. 11: 17-22  రకష్ణ అన ా ఏ టి? బా సతవ్ము నుం ి  డుదల. రకష్ణ అన ా ఒక బా సకు  ేవ్చఛ్ల ంచుట,  వు ఇక  దట బా సవు కావు  వు  ావ్తంతర్డవు  అ   చటట్ బదద్ ం ా  పర్కటించుట.  ప ి దధ్ గర్ంధంలో  ఒక  మాట  వునన్ ి  చదుకుం ాం!  రగ్ మ.  21:6. " ా   యజమానుడు  ేవు   దద్ కు  ా   ికొ   ావలెను,  మ యు  ి ా   యజమానుడు  తలుపు ొదద్కైనను  ావ్రబంధము ొదద్కైనను  ా   ోడుకొ ో   ా   ె   కదరు ో  గుచచ్వలెను.  తరు ాత  ాడు  రంతరము  ా కి  ాసు ైయుండును." అ ే ఈ  ో లలో యవవ్నసులు  ెవులకు  ెటుకొనుచు ాన్  ేషన్  ింగ్. ా ిక  ె యదు  ారు  ాసవ్త  త్ ి బా సతవ్ం కొరుకొనుచునన్ర . (ఉ ా: ఖా ిమ్ అకాక్మా) ఖా ిమ్ అ ే  పదము ఖా ా అ ే  పదము నుం ి  వ చ్న ి.  ీ   అరధ్ం బం ీ లేక బదుడను అ  అరధ్ ధ్ చుచ్చునన్ ి. ఈ గల్ఫ్  ే ా కి  వు  ేను ప ా ి ా  ికి   ేవ ేయ ా కి వ చ్ ాము.  అ ే  రు  మనలను  బా సలు ా  ా ం , హిం ిం ,  అ ేక  రకములు ా  బా ిం ,  కషట్ ెటట్ ినపుప్డు,  మనము  డుదల  కా ాల   కొరుకొనుచు ాన్ము.  అ ే  ఆ  డుదల  ఎలావ త్ ా ి.  ఎవర ా  మనకొరకు  ెల  ె ల్ ం   మనలను  డుదల  ే ం ా . అపుప్డు  వు అజాద్  ా అన ా  ావ్తంతర్ము ా  ంచవచుచ్.  ఇపుప్డు  ాపపు  డుదల కొరకు  ాయ్ ంచు ాం  ( ోమా.6:1-11) మనము  ావ్తంతర్ము ా  ంచుచు ాన్ము  అ   అనుకొనుచునన్ వు  ేను  మనకు  ె యకుం ా ే  ా ాను  కుతంతర్ములకు  బా సల ై ోయాము. అ ి  ిగ ెటట్ ు  కావచుచ్, వయ్ ారం  కావచుచ్, ాగుడు  కావచుచ్, ఇంకా  ర్ అ ేక ైన వయ్సనములకు బా సల ై ో   ేను  ావ్తంతర్డను అ   వు అనుకొనుచు ాన్వు. కా   ేవు   ాకయ్ము  కు  బయలు ప ినపుప్డు సమసత్ ము  ేట ా కనడుచునన్ ి సతయ్ము  నున్ హెచచ్ ించుచునన్ ి. ిర్యస ద ి, స దరు ా! మ   ేను ఇటిట్  ాపము నుం ి  ాకు  డుదల ఎలా  ొందగలను, ననున్ ఎవరు  ి ి ి త్ ారు, ా  కొరకు  ెల ఎవరు  ె ల్ త్ ారు? అ ే  ఆలోచన కు  వ చ్న ెంట ే  ఒక ెలల్   సవ్రము  కు  ి త్ ా ి. అ ే  ేసయయ్ సవ్రము  ేను   కొరకు  ెల ఆ  ిలువలో  ె ల్ ం ే ాను,   కొరకు  ా రకత్ మును  ం ి ాను. వు  ావ్తంతు డ ే, అ ర్ ే    ాపములు  నున్ సంకెళళ్ ో బం ిం ే ా . వు  ా  దద్ కు ా. కు రకష్ణ  ే ే. ా ాను బా సతవ్ం నుం ి  మనలను  డుదల ే ిన ేసయయ్కు  మనము ఎంత కృతజఞ్ త క ి   ం ా . ను15: 15. ముమ్లను  ాసుల   ిలవక ేన్హితుల   ిలుచుచు ాన్ను. ఎంత ొపప్ ేర్మ. అ ే  రకష్ణ. (గల .5:1) ఈ  ావ్తంతర్ ము  అనుగర్హిం   కీర్సత్ ు  మనలను  సవ్తంతర్లను ా  ే ియు ాన్డు. కాబటిట్  రు  ధ్ ిరము ా   మరల ాసయ్మను కా ికిర్ంద కుక్కొనకు .  ి
  2. 2.   ోమా. 2: 25.లో  ఈ  ధము ా  ాయబ ియునన్ ి. అ ర్   ావ్తంతర్ ము  చుచ్  సంపూరణ్ ే ైన యమములో  ే ి  చూ   లుకడ ా ఉండు ా ెవ ో  ాడు   మరచు ాడు కాక, కిర్యను  ేయు ా ైయుం ి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును.   ( ను. 8: 32-34) అపప్డు  సతయ్ము  ముమ్ను  సవ్తంతులను ా  ేయున   ెపప్ ా  ారు  – ేము  అబా ము  ర్ ర్ సం ానము, ేము  ఎనన్డును  ఎవ ికి   ాసుల ైయుండలే ే. రు  సవ్తంతులు ా  ర్ ేయబడుదుర   ేల ెపుప్చు ాన్వ   ఆయన ో అ ి .  ేటి  ినములలో  కూడ అ ేక మం ి  ేము  పుటు  కైర్సత్వులము  అ , ట్ ేము  నన్పుప్ ే  బా సమ్ము  సుకు ాన్ము. మాకు  రకష్ణ అవసరము  లేదు, మా  ితరులు  కైర్సత్వులు  ిత్ ేము  కూ ా  కైర్సత్వుల ే!  అ   ెపుప్కుంటు ాన్రు. వు ర ింబ ాలంటే కష్ ంచబ ా . ేను  ా ి  అ  ఒపుప్కో ా .  130:4. దద్  కష్మాపణ  ొరుకును.  130:7. ఆయన దద్ సంపూరణ్ చన ొరుకును   130:7. ె ా  దద్ కృప ొరుకును.  మన ోషముల న్టి నుం ి ఆయన ంచును. ఇ ి యాతర్కీరత్న వు ఈ దూర ేశ ైన పర ేశమునకు యా ర్కు ా  వ చ్ ావు. కు ఈ  చన ా ధ్ానము.   (పర్కటన. 1: 6.) ారు    ేర్మనుగూ ిచ్ సంఘము ఎదుట ాకష్య్ చ్ ి.  మ యుల మం  మాట  ేసు –    చనశకిత్  ననున్ ముకిత్  బాటకు న ి ిం ి  కు దగగ్ ర అవవ్డ కి, ాకు ' ేను'దూరమయాయ్ను.  MT düôVA<äs¡T&ÉT - ాసట్ ర్. బళళ్. జాన్ బాబు 

×