Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

6 สมรรถนะของครูok

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

6 สมรรถนะของครูok

  1. 1. 117 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง สมรรถนะของครู สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล ซี่งมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ์ หรือการมีผลงานที่โดดเด่นกว่าในการทางานหรือสถานการณ์นั้น สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and personnels competency) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างโดดเด่น สมรรถนะ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ทักษะ (Skills) 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) สมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทางานเป็นทีม สมรรถนะประจาสายงาน สมรรถนะประจาสายงานเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงาน ได้ผลและแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมได้เด่นชัดเป็นรูปธรรม โดยเป็นคุณลักษณะเฉพาะสาหรับ สายงานครู คือ 1. การออกแบบการเรียนรู้ 2. การพัฒนาผู้เรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน ที่มา 1. กรอบความคิดมาจากแนวคิดของ David McCleland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard
  2. 2. 118 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง 2.โมเดลภูเขาน้าแข็ง (Iceberg Model) ของ David Mc Cleland หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่ทาให้บุคลากร ในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในสถานการณ์ ที่หลากหลาย โมเดลภูเขาน้าแข็ง (Iceberg Model) อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความรู้ (Knowledge) พัฒนาได้ง่าย ทักษะ (Skills) ผิวน้า อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social role) พัฒนายาก ประเภทของสมรรถนะ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) - คุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุกตาแหน่งกาหนดขึ้น - เพื่อ หล่อหลอม ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน - ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร 2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) กาหนดเฉพาะสาหรับแต่ละกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่ หน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น สมรรถนะหลัก (Core Competency) ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก (Core Competency) 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ : 3 ตัวบ่งชี้ 2. การบริการที่ดี : 2 ตัวบ่งชี้ 3. การพัฒนาตนเอง : 3 ตัวบ่งชี้ 4. การทางานเป็นทีม : 4 ตัวบ่งชี รวม 4 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี้
  3. 3. 119 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH) ความหมาย ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ (3) 1) คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การนานวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 3) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1) คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ระดับคุณภาพ 4 ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการ และเป็นแบบอย่างได้ ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การนานวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของงาน ระดับคุณภาพ 4 มีการทดลองวิธีการหรือจัดทาคู่มือประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดย มีการจัดทารายงาน การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และ มีการเผยแพร่ในวงกว้าง ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 3) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ 4 มุ่งมั่น กระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานทุกรายการที่ได้รับมอบหมายจนปรากฏ ผลงานที่ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในองค์กร และ นอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind : SERV) ความหมาย ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ตัวบ่งชี้
  4. 4. 120 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง 1. การปรับปรุงระบบบริการ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1) การปรับปรุงระบบบริการ ระดับคุณภาพ 4 ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในเกือบทุกรายการ อย่างต่อเนื่อง ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง ระดับคุณภาพ 4--ผู้รับบริการร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจระดับมาก 3--ผู้รับบริการร้อยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก 2--ผู้รับบริการร้อยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก 1--ผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมาก การสร้างคุณภาพการให้บริการ 1. การปรับปรุงระบบวิธีการทางาน 2. การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทางาน 3. การปรับปรุงเจ้าหน้าที่ หรือบุคคล สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP) ความหมาย การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตาม องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ พัฒนาตนเองและพัฒนางาน ตัวบ่งชี้ (3) 1. การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ 2. การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1) การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าประชุม ทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ ระดับคุณภาพ 4
  5. 5. 121 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี และ มีการจัดทาเอกสารนาเสนอ ต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 2 รายการ/ปี ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2) การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนา องค์กรและวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 4 4- มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุง ให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้ในการพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง 3 - มีการรวบรวม ประมวลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนางาน ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน ระดับคุณภาพ 4--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนกิจกรรมที่ หน่วยงานจัด 3--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 70-79 ของจานวนกิจกรรมที่ หน่วยงานจัด 2--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 60-69 ของจานวนกิจกรรมที่ หน่วยงานจัด 1--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนกิจกรรมที่ หน่วยงานจัด สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็นทีม (Team Work : TW) ความหมาย การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน เสริมแรง ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับ บุคคลอื่นหรือ แสดงบทบาทผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ตัวบ่งชี้ (4) 1) การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 2) การแสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 3) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย 4) การเสริมแรง ให้กาลังใจส่งเสริม สนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1) การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ระดับคุณภาพ 4
  6. 6. 122 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่วมงาน สม่าเสมอ เกือบทุกครั้ง ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2) การแสดงบทบาทผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ระดับคุณภาพ 4 แสดงบทบาทผู้นา/ผู้ตามในการทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างเหมาะสม เกือบทุกโอกาส/สถานการณ์ ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 3) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย ระดับคุณภาพ 4 ใช้ทักษะการบริหารจัดการในการทางานร่วมกับบุคคล หรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตน และต่างหน่วยงานได้ ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพในเกือบทุกสถานการณ์ ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 4) การเสริมแรง ให้กาลังใจส่งเสริม สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพ 4 ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย ให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน ในโอกาสที่เหมาะสม เกือบทุกครั้ง สมรรถนะที่ 5 การออกแบบการเรียนรู้ ความหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ ความสามารถในการออกแบบ การเรียนรู้ การนาผลการออกแบบการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ (3) 1) ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 3) การนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1) ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 4 สามารถกาหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ ริเริ่ม ได้เหมาะสมกับสาระ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียน กาหนดกิจกรรม การ เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสะท้อนความสามารถตามข้อกาหนดในผลการเรียนรู้ และออกแบบการประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และแนะนาแก่เพื่อนครูได้
  7. 7. 123 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2) ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม ผล การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่มได้เหมาะสมตาม วัย และตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมและการ ประเมินผลการเรียนรู้ ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 3) การนาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ 4 นาผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงมีการปรับใช้ตามสถานการณ์ อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง และมีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้ สมรรถนะที่ 6 การพัฒนาผู้เรียน ความหมาย ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ (4) 1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 2) การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 3) การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน 4) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ระดับคุณภาพ 4 มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดและปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทางศาสนาและครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2) การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน
  8. 8. 124 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง ระดับคุณภาพ 4 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักดูแลตนเอง มีทักษะในการ เรียนรู้ การทางาน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตาม วัย ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 3) การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน ระดับคุณภาพ 4 ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รักษา ความ สามัคคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น และนิยมใช้ของไทย ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 4) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระดับคุณภาพ 4 จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล นาข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและ การ ปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน มีกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้ผู้เรียน ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงาม และมีการดูแลอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ สมรรถนะที่ 7 การบริหารจัดการชั้นเรียน ความหมาย ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การจัดข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจา ชั้น/ประจาวิชาการกากับดูแลชั้นเรียน/ประจาวิชาต่าง ๆ ตัวบ่งชี้ (3) 1) การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 2) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา 3) การกากับ ดูแลชั้นเรียน/ประจาวิชา ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 1) การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ 4 มีความยืดหยุ่นในการจัดห้องเรียน มีป้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการ
  9. 9. 125 www.krucenter.net คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เรียบเรียง:ธีรภัทร วงษ์สว่าง สาหรับศึกษาค้นคว้าที่เป็นปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู กับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และผู้เรียนมีความสุข ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 2) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา ระดับคุณภาพ 4 จาแนกข้อมูลที่จาเป็นและเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา จัดทาระบบข้อมูลและ เอกสาร ประจาชั้นเรียน/ประจาวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและสามารถนาไปใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 3) การกากับ ดูแลชั้นเรียน/ประจาวิชา ระดับคุณภาพ 4 มีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน/ประจาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง เต็ม ศักยภาพ กากับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้ เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น

×