Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)

Joni Salminen
Joni SalminenResearcher & marketer (PhD.) à University of Vaasa
DIGITAALINEN
ANALYTIIKKA
Joni Salminen
KTT, markkinointi
joolsa@utu.fi
2015
”Excel-markkinointipäälliköt” (kommentti
keskustelupalstalta)
“I agree completely that direct marketing attitudes and skills have met
online metrics, and the relationship is not a healthy one for advertising.
Measuring direct response to ads undervalues advertising by a wide
margin, because it’s ADVERTISING. It’s meant to have an indirect
influence on perceptions and preferences, not trigger a transaction.
Ultimately, the Google and Facebook metrics engines play into these
attitudes by allowing ROI and other calculations to be applied to
advertising that is presumed to be much more transactional in nature. But
there’s nothing like a beautiful print or banner ad to subtly shape
perceptions and preferences. And fill seats.”
• Nykyajan markkinointipäällikön on hallittava metriikat
• Tarkastelu tällä hetkellä välittömissä myyntituloksissa
(ROI), mutta spekulaatio suorien ja epäsuorien tulosten
välillä ei lopu ikinä.
2
Sisältö
• Wanamaker-dilemma & markkinoijan intuitio
• Kuinka digitaalinen markkinointi pyrkii ratkaisuun
a. Miten analytiikka toimii?
b. Mittarit (hyvät ja huonot puolet)
c. Mittareiden valinta
d. Analytiikan hyödyntäminen
a. Konversio-optimointi (skaalaedut, kertautuvat hyödyt)
b. Allokointipäätökset
e. Attribuutiomallinnus
(Esimerkkityökalu: Google Analytics)
3
Wanamakerin dilemma (ca. 1901)
“Half the money I spend on advertising is wasted;
the trouble is I don’t know which half.”
• Markkinoija käyttää monta kanavaa.
• Tiedetään, että mainonta lisää myyntiä.
• Ei aina tiedetä miksi, eli mikä kanava tuottaa kuinka
paljon.
• Jos markkinointitoimenpiteitä ei voi mitata, niitä ei voi
parantaa.
4
Markkinoijan intuitio – siunaus vai kirous?
5
Mitä enemmän markkinoijalla on
kokemusta, sitä paremmin luulee
tietävänsä miten tehdä asiat.
 Kuitenkin todellisuudessa
kokenutkin ammattilainen
voi olla väärässä.
Kokemuksen myötä nopeus
erilaisten vaihtoehtojen
arviointiin kasvaa. Samalla kyky
ajatella niiden ulkopuolella
heikkenee.
 Markkinoijan intuition
harhaa ei pidä koskaan
unohtaa…
Analytiikka kumoaa ”markkinoijan intuition”
“After analyzing the online buying behavior of over
600,000 consumers across numerous e-commerce sites,
I learned that surprisingly 75 percent of shopping cart
abandoners would actually return to the site they
abandoned within a 28-day period. This defies
conventional wisdom: we polled online marketers and 81
percent believed that the majority of abandoners
never return.” (SeeWhy, 2013)
6
I’m a marketer.
I’m always
right!
Analytiikka ratkaisee Wanamakerin
dilemman
7
Problem solved?
Kanava Myynti
Digitaalisen analytiikan määritelmän
(Google, 2014)
Digitaalinen analytiikka on
• nettisivuston datan määrällistä analysointia
• nettisivuston datan laadullista analysointia
• kilpailija-analyysia
• käyttökokemuksen jatkuvaa parantamista.
8
Sisäinen ja ulkoinen analytiikka (Salminen,
2014)
• Sisäinen analytiikka = oman verkkosivuston ja
omistusten (properties), kuten sosiaalisen median
profiilien, analysointia liiketaloudellisten tulosten
edellytysten parantamiseksi. (Esim. Google
Analytics, CRM)
• Ulkoinen analytiikka = kilpailijan tai markkinoiden
analysointia (esim. SimilarWeb, Google Trends).
9
Miten analytiikka toimii? (Mullins, 2011)
10
• käyttäjät
• sessiot
• vuorovaikutukset
Nettisivu
JavaScript-
koodi
Googlen palvelin
Raportoitava
data
Tietoja voidaan
kerätä myös
evästeillä.
• dimensiot
(laadullinen)
• mittarit
(määrällinen)
On anonyymia ja ihmispohjaista
analytiikkaa
• B2C: Tiedot kerätään anonyymisesti ja esitetään
yleensä aggregaatteina (yksittäisiä käyttäjiä ei
tunnisteta).
• B2B: Poikkeuksena on ns. ihmispohjainen seuranta,
jossa nimenomaan pyritään seuraamaan yksilöitä.
Tätä sovelletaan yleensä yritysten välisessä
kaupassa.
11
12
stalkkaustiedot
On kahden tyyppistä liikennettä…
Orgaanisen liikenteen
analytiikka
Maksullisen liikenteen
analytiikka
Google Verkkovastaavan työkalut
(Webmaster tools)
Google AdWords
Facebook Facebook Insights Facebook Ads Manager
13
Google Analytics näyttää mitä tapahtuu
klikin jälkeen, nämä näyttävät mitä
tapahtuu sitä ennen.
Orgaanisen liikenteen analytiikka: Facebook
Insights (case: ElämysLahjat.fi)
14
Orgaanisen liikenteen analytiikka: Google
Webmaster Tools (case: ElämysLahjat.fi)
15
”One dashboard to rule them all” – kuinka
integroida analytiikka
16
… n
Sanasto
• Dashboard = mittaristo; tarkoitus näyttää keskeiset
luvut yhdessä paikassa (nopeampi tilannekatsaus ja
päätöksenteko)
• KPI = kriittinen mittari; tarkoitus välttää analysis
paralysis -efektiä eli rajoittaa tarkasteltavien
mittareiden määrää
• API = sovellusrajapinta (application programming
interface); tarkoitus mahdollistaa tiedon vaihto
alustojen välillä.
17
Kaksi riskiä datan suhteen
a. Analysis paralysis = ei tehdä mitään, koska liikaa
dataa
b. Vanity metrics = seurataan typeriä mittareita ja
leikitään että tehdään hyvää työtä
• Ratkaisu: valitaan oikeat mittarit.
18
MITTARIT
19
• Alustat:
– PageRank, Quality Score (Google)
– EdgeRank (engagement), Relevance Score (FB)
• Verkkosivu (ennen klikkiä):
– CPM (cost per mille)
– CPC (cost per click)
– CTR (click-through rate)
• Verkkosivu (klikin jälkeen):
– BR (bounce rate)
– CVR (conversion rate)
– CPA (cost per action)
– CAC (customer acquisition cost)
– ROI (return on investment)
– CLV (customer lifetime value)
Digitaalisen markkinoinnin perusmittarit
20
CPM (cost-per-mille)
• Tuhannen näyttökerran hinta.
21
Hyvät puolet Huonot puolet
Kuvaa ”reachia” eli peittoa,
eli ”tunnettuuden” kasvua,
eli brändäyksen edellytyksiä
Bännerisokeus (Benway &
Lane, 1998)
Ei kuvaa lainkaan tuloksia,
ts. klikkaako joku ja mitä
käy klikin jälkeen
CPC (cost-per-clikc)
• Klikkihinta (€)
22
Hyvät puolet Huonot puolet
Ohittaa bännerisokeuden
(jotta klikkaa, pitää ensin
prosessoida)
Klikkipetos (joidenkin
arvioiden mukaan jopa 30
% klikeistä petollisia)
Maksetaan vain kävijöistä Klikki ei kerro mitään
lopullisista tuloksista
Taitava liikenteenajaja voi
ajaa epärelevanttia
liikennettä, jolloin yritys
maksaa turhasta
CPA (cost-per-action)
• Toiminnon (yl. myyntitapahtuman) kustannus (€)
23
Hyvät puolet Huonot puolet
Ohittaa klikkipetoksen
(näyttää vain klikin jälkeiset
tapahtumat)
Maksuperusteena
harvinainen (lähes
ainoastaan affiliatet)
Maksetaan vain myynneistä Mittarina ei kerro mitä
tapahtuu 1. oston jälkeen
(elinkaariarvo)
Ei kerro kuinka moni
konvertoitui tai kuinka hyvin
suhteellisesti
Missaa myös
ulkoisvaikutuksia, kuten
WOM:in vaikutuksen
CTR (click-through-rate)
• Klikkaussuhde (%)
• CTR = klikanneet / kaikki mainoksen nähneet
24
Hyvät puolet Huonot puolet
Kertoo miten hyvin mainos
on toiminut
Ei kerro miten laadukasta
liikenne on, tai miten hyvä
match kohdesivustolla ja
mainostetulla asialla on
Ei korreloi myynnin,
mainoksen muistettavuuden
(ad recall), tunnettuuden tai
ostointention kanssa
(Nielsen, 2011)
CTR:ää voi nostaa
epäaidoilla lupauksilla
CVR (conversion rate)
• Konversiosuhde (%)
• CVR = ostaneet / kaikki klikanneet
25
Hyvät puolet Huonot puolet
Kertoo mitä klikin jälkeen on
tapahtunut
Ei mittaa voittoa
Ei mittaa kuinka paljon
rahaa on käytetty (pieni vs.
merkittävä hakutermi)
(Geddes, 2011)
ROI (return on investment)
• Tuotto markkinointipanostuksille
• ROI = (P – C) / C * 100% ,
• jossa
– P = panostuksen (esim. kampanjan) tuotto
– C = kustannukset
26
Hyvät puolet Huonot puolet
Kertoo mitä klikin jälkeen on
tapahtunut
Ei ota huomioon katetta
(hyvä ROI voi silti tarkoittaa
tappiollista markkinointia);
tuotekohtaiset erot
Ottaa huomioon myynnin Ei ota huomioon
elinkaariarvoa
Kysymys:
What is the difference between cost per sale and cost
per customer?
27
Vastaus:
customer lifetime
value (CLV)
CLV (customer lifetime value)
• Asiakkuuden elinkaariarvo = kaikki tuotot (€), jotka
asiakkaalta saadaan koko asiakkuuden aikana
• Yleensä tavoitellaan, että CAC < CLV
• CAC = asiakashankinnan kustannus
28
Hyvät puolet Huonot puolet
Ottaa huomioon mitä
tapahtuu oston jälkeen
(asiakasuskollisuus, -kato)
Vaikea mitata
Tiedetään tarkalleen vasta
jälkikäteen
Mikään mittari ei ole täydellinen
• CPM  bännerisokeus yms.
• CTR  indikoi laatua / kohtaantoa, mutta ei
konversiota tai tuloja
• CPA  missaa ulkoisvaikutuksia (kuten wom) ja
myöhempiä tuloksia
• ROI  ei ota huomioon tuotekohtaisia eroja
kannattavuudessa
• CLV  vaikea mitata, tiedetään vasta jälkikäteen.
29
KPI:t (kriittiset suorituskykymittarit)
• Merkittäviä mittareita, jotka valitaan kuvastamaan
markkinoinnin onnistumista
• KPI:t vaihtelevat kanavoittain – miksi?
– Funneliajattelun takia (AIDA), eli koska ihmiset ovat eri
hetkillä ostoprosessin vaiheissa. Tämän vuoksi
markkinoijan tavoitteet luontaisesti vaihtelevat; aina
tavoitteena ei ole suora reaktio (direct response),
kuten myynti.
– Mittarit valitaan siis alustakohtaisesti JA kuvastamaan
ostoprosessin eri vaiheissa tapahtuvan markkinoinnin
onnistumista.
30
Alustalle optimointi voi olla ristiriidassa
bisnestuloksille optimoinnin kanssa
31
Kumpi mainos on onnistuneempi?
Mainos A Mainos B
Laatupisteet 10 3
CTR 10 % 3 %
Näyttökerrat 1000 1000
Klikit 100 30
Konversiot 15 15
Tuotto 1500 € 1500 €
Kustannukset 500 € 150 €
ROI ? ?
Alustalle optimointi voi olla ristiriidassa
bisnestuloksille optimoinnin kanssa
32
Alustan sisäiselle dynamiikalla optimoitu
ratkaisu ei välttämättä optimoi mainostajan
tuottoa (Libby, 2009).
Mainos A Mainos B
Laatupisteet 10 3
CTR 10 % 3 %
Näyttökerrat 1000 1000
Klikit 100 30
Konversiot 15 15
Tuotto 1500 € 1500 €
Kustannukset 500 € 150 €
ROI 200% 900%
ANALYTIIKAN
SOVELLUTUKSET:
OPTIMOINTI
33
Optimoinnin monet kasvot
• Google → hakukoneoptimointi
• Facebook → EdgeRank-optimointi
• Twitter → Twitter-algoritmille optimointi
• jne.
– Menestymiseen vaaditaan yleensä laadukas ja
mielenkiintoinen sisältö. Tärkeää on järjestelmällinen
testaus kohdeyleisön ja sisällön yhteensopivuuden
löytämiseksi.
34
Konversio-optimointi
• Konversio-optimointi → parannetaan
todennäköisyyttä klikin jälkeisen halutun toiminnon
syntymiselle.
• Ts. konversio-optimointi on markkinoijan kannalta
toivottaviin lopputuloksiin (=konversio) johtavien
käyttäjien toimenpiteiden edellytysten parantamista.
• Käytännössä muokataan verkkosivuja, esim.
laskeutumissivuja; testataan erilaisia arvolupauksia,
graafisia elementtejä, tuotteita, jne.
35
Esimerkki: Mainoskustannusten
puolittaminen (Salminen, 2012)
• Kun haluat tuplata myynnin, voit kaksinkertaistaa joko
mainosbudjetin tai konversioprosentin (Nielsen, 2008)
• Kun kävijöiden määrä ja siihen käytetty budjetti kasvaa,
konversio-optimoinnista tulee tärkeä investoinnin kohde.
36
Case A: Matala
konversio
Case B: Korkea
konversio
Mainospanostus
(spend)
100,000 50,000
Kävijät (CPC = 0.25) 400,000 200,000
Konversio 1 % 2 %
Myyntien määrä 4,000 4,000
Kanavat konvertoivat eri teholla: esimerkki
Bännerit Hakukone Facebook
Kävijöiden
määrä
1000 1000 1000
Kustannus (€) 1000 1000 1000
CVR (%) 2 5 2
CPA (€) 50 20 50
37
• ostetaan verkkokaupalle 3000 kävijää kolmesta eri lähteestä
• à 1000 kävijää
• CPC = 1 €
• CVR vaihtelee
• lasketaan CPA eli myynnin hinta – millä kanavalla se on
matalin?
Miksi kanavat konvertoivat eri teholla?
Kanavamotivaation ongelma (Marketing Experiments, 2010)
“The PPC traffic was considerably more motivated than the external
banner traffic, and though the new process significantly lowered Friction in
the process, there was not much to address the specific motivations of
incoming visitors. Though cutting the amount of steps in a process increased
the conversion rate for every channel tested, there was a significant
difference in gains made from channel to channel. As we have taught, not all
channels will convert at the same rate because they represent different
demographics at different places in the conversation.”
 sivun optimoinnin vaikutus on rajallinen, jos yhteensopiva motiivi
puuttuu kävijöiltä
 ongelma ilmenee selkeimmin, kun yrität skaalata (minä tahansa
hetkenä on vain rajattu joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita ostamaan;
muiden kohdalla on päästävä valintajoukkoon tai luotava tarve)
38
Optimoinnin kertautuvat hyödyt: esimerkki
(Marketing Experiments, 2005)
• Esimerkin lähtötaso:
– kuukausimyynti = 100,000 $
– kustannukset = 85,000 $, eli kuukausittainen voitto
15,000 $
– PPC-klikkejä = 50,000, CPC = alk. 0.20 $.
• Yritys toimeenpanee yhdeksän parannusta
yhdeksässä kuukaudessa.
39
Optimoinnin kertautuvat hyödyt: esimerkki
(Marketing Experiments, 2005)
40
Summautuvat optimoinnin hyödyt
Parannukset (1 per kk) Parannus Voitto per kk Voiton muutos
(0. Alkuvaihe) N/A $15,000 0%
1. Parannettu PPC-mainoscopy 5% (CTR) $19,500 30%
2. CPC:n laskeminen 5% (CTR) $19,999 3%
3. Laskeutumissivujen optimointi 5% (CVR) $30,249 51%
4. Tilauslomakkeen optimointi 5% (CVR) $35,761 18%
5. Nettisivun copytekstin parantaminen 5% (CVR) $41,549 16%
6. Ylöspäin- ja ristiinmyynti 5% (Myynti) $47,627 15%
7. Hinnan muuttaminen 5% (Myynti) $49,988 5%
8. Ostoskorin parantaminen 5% (Myynti) $56,487 13%
9. Luottamusindikaattoreiden parantaminen 5% (Myynti) $63,312 12%
Optimoinnin kertautuvat hyödyt: esimerkki
(Marketing Experiments, 2005)
• Tulokset:
– Lisävoitto = 48,312 $
– (Summautuvat hyödyt = 163 %)
– Kertautuvat hyödyt = 322 %
• Toisin sanoen optimoinnissa on ”korkoa korolle”
-efekti.
• Mitä tämä tarkoittaa markkinoijalle?
– Tee järjestelmällisesti pieniä parannuksia
– Keskity sekä klikkiä edeltäviin että klikin jälkeisiin osa-
alueisiin.
41
Optimoinnin skaalautuminen: esimerkki
• Kolme yritystä:
A. 1000 kävijää päivässä
B. 10,000 kävijää päivässä
C. 100,000 kävijää päivässä
• Muut tiedot:
– Konversio ennen optimointia = 1 %
– Konversio optimoinnin jälkeen = 2 %
– Optimoinnin kiinteä kustannus per kk = 2000 €
– Avg. basket = 50 €
• Tehdään optimointia. Mikä on kunkin yrityksen
optimoinnin ROI?
42
Optimoinnin skaalautuminen: tulokset
43
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
A B C
myynnin muutos
myynti
kiinteä kust per kk
ROI:
A = -50 %
B = +400 %
C = +4900 %
Johtopäätökset (1/2)
• Pienellä kävijämäärällä optimoinnin kustannukset (oli
sitten in-house tai toimisto) ylittävät helposti hyödyt
• Konversio-optimointi on kannattavaa, kun
C < avB x (S1 – S0), eli
• optimoinnin kiinteä kustannus (C) on pienempi kuin
keskimääräisen ostoksen (avB) ja myyntitapahtumien
määrän muutos (S1 – S0), eli ts. kun lisämyynti kattaa
optimoinnin kustannukset.
44
Johtopäätökset (2/2)
a. Yleisesti ottaen konversio-optimointi antaa
suurimmat tuotot pullonkaulojen poistamisessa
(löytyvät analysoimalla käyttäjien toimia)
b. Mitä enemmän liikennettä ja myyntiä, sitä
kannattavampi investointi konversio-optimointi on
(koska hyödyt skaalautuvat)
c. Suurissa määrissä pienet jatkuvat parannukset
voivat tuottaa hyvän ROI:n (koska hyödyt
kertautuvat).
45
ANALYTIIKAN
SOVELLUTUKSET:
ALLOKOINTI
46
Budjetin allokointi analytiikan avulla: Laurin
tapaus
Avainsana Klikit Kustannus Myynnit ROI
lahja naiselle 110 75 € / pv 120 € / pv (120-75)/75=60%
lahja miehelle 40 25 € / pv 90 € / pv (90-25)/25=260%
47
• Tulos: ”miesten pukukengät” on kannattavampi
• Johtopäätös: nostetaan ko. avainsanan bidiä ja
kampanjan budjettia, tehdään päinvastoin puku-
kengät-avainsanalle
Laurilla on 100 € käytettävissä päivää
kohti – miten rahat tulisi allokoida?
Avainsana Klikit Kustannus Myynnit
pukukengät 110 75 € / pv 120 € / pv
miesten pukukengät 40 25 € / pv 90 € / pv
Mitä pitäisi varmistaa ennen
päätöksen tekoa?
Myynnin arvon allokointi: esimerkki
• Olet ElämysLahjojen markkinointipäällikkö
• Sinulla on yksi 1000 € myyntikonversio
• Analytiikasta näet, että siihen on johtanut neljä
klikkiä.
• Viimeinen klikki on tullut hakukoneesta hakusanalla
‘elämyslahjat’.
Miten allokoit konversion arvon?
48
”Viimeisen klikin harha” (last touch bias)
• käytössä olevalla analytiikkatyökalulla pystytään
erottamaan vain viimeinen, konversion tuonut
interaktio (ollaan siis sokeita kaikille aiemmille
kosketuksille)
• tämän perusteella päätellään että tietty kampanja sai
aikaan konversion, vaikka ainakin osa konversion
arvosta pitäisi sijoittaa aikaisemmille kampanjoille
• miksi tärkeää?
– tuloksena on attribuutiovirhe, jonka seurauksena
voidaan tehdä huonoja allokointipäätöksiä (vrt.
Facebook & suora ROI).
49
Attribuutiomallinnuksen perusteet
• Tarvitaan attribuutioparadigma tai –malli, esim. ”viimeinen
klikki on arvokkain” vs. ”ensimmäinen klikki on arvokkain”
• attribuutio-ongelma on sitä monimutkaisempi, mitä enemmän
markkinointikanavia JA myyntikanavia
• jos on sekä online- että offline-myyntipiste ja online- ja offline-
markkinointia, kaikkia vaikutuksia ei tiedetä ja on lähes
mahdotonta diskreetisti erottaa ratkaiseva kosketus ; lisäksi
womin merkitys jää mallin ulkopuolelle
• attribuutiossa on siis kyseessä jonkinlainen todennäköisyysmalli,
jonka mukaan asiakkaat arvottavat eri kanavista tulevia viestejä
ja kohtaamisia ostopäätöksen tekemisessä
• attribuutiossa CPA kasvaa, mutta lopputulos sisältää koko
ostoprosessin, joten markkinointitieto on tarkempaa.
50
Attribuutiomallit (Google, 2013)
Viimeisin kosketuksen malli  100 % konversion arvosta
viimeiselle kosketukselle (kampanja, kanava)
Ensimmäisen kosketuksen malli  100 % konversion arvosta
ensimmäiselle kosketukselle
Lineaarinen attribuutiomalli  jokainen kosketus saa tasaisesti
osan konversion arvosta (esim. 3 kosketusta = 33 % kullekin)
Aikapohjainen attribuutiomalli  viimeisempänä konversiota olleet
kosketukset saavat suuremman osan konversion arvosta kuin
kaukaisemmat (aikakerroin)
Etu- ja keskipainotettu attribuutiomalli  40 % konversion arvosta
ensimmäiselle kosketukselle, 40 % viimeiselle kosketukselle, ja 20 %
jaetaan kaikkien väliin jäävien kosketusten välillä.
51
Attribuutiomallit: esimerkki
Ensimmäinen
kosketus
Viimeinen
kosketus
Lineaarinen
malli
1 Facebook
2 Google organic
3 Google CPC
4 blogiartikkeli
52
• yksi konversio = 1000 €
• neljä kosketusta ao. järjestyksessä
• miten konversion arvo allokoidaan?
Attribuutiomallit: esimerkki
Ensimmäinen
kosketus
Viimeinen
kosketus
Lineaarinen
malli
1 Facebook 1000 € 250 €
2 Google organic 250 €
3 Google CPC 250 €
4 blogiartikkeli 1000 € 250 €
53
• yksi konversio = 1000 €
• neljä kosketusta ao. järjestyksessä
• miten konversion arvo allokoidaan?
Attribuutiomallin riski: tarkastelun lyhyt
aikajänne (Goldberg, 2013)
“While our natural tendency is to generally use short
lookback periods (say, 7 days or a month, for example),
on an attributed basis, it’s important to lengthen this out.
The reason is simple… If customers lag a bit before
squeezing the trigger, it’s going to take time for
introducer and influencer counts and values to appear. I
like to use 60-90 days as a lookback period on
keywords/ad groups that I know have a tendency to
introduce or influence a conversion as opposed to
closing, so that I can capture as much information as
possible into my bid rule.”
54
Viivästynyt konversio (deferred conversion)
55
n. 60 % konversioista tulee
ensimmäisen päivän sisällä, mutta
huomattava osa yli viikon päästä
(ElämysLahjat.fi)
Konversiopolku (Google, 2013)
56
Ensimmäinen
kosketus
Konversio
Konversiopolun pituus?
Avustava vaikutus
Viimeinen
kosketus
Toinen
kosketus
”Polun pituus” (path length) mittaa
konversioon johtaneiden vierailujen määrän
57
Alle puolet konversioista tulee
ensimmäisellä kosketuksella
(ElämysLahjat.fi); vastaava tulos (47 %)
Forrester (2012)
Markkinointitulosten pitkäaikainen
tarkastelu
“This is the search graph for Kodak – Successful campaigns, yet no
gained growth. You can see that regardless of their marketing efforts.
Their growth is negative.” (Åström, 2013)
58
• markkinointi ei kompensoi tuotteen
kilpailukyvyn menetystä
• disruptiivinen innovaatio disruptoi myös
markkinointiefektit
Haineväefekti (= shark fin effect)
“This is the search graph for ‘Mitt Romney’ and as you
can see… no one cares about Mitt Romney if he doesn’t
buy a shit load of media to get elected.” (Åström, 2013)
59
• kampanjoinnin tulokset voivat jäädä lyhytkestoisiksi
• tämän vuoksi monet digimarkkinoinnin toimenpiteet
ovat jatkuvia (prosessi, ei kampanja)
• prosessi voi vaihdella suuresti, esim.
hakukonemarkkinointi on usein sesonkisidonnaista
Jatkuva markkinointiprosessi
(ElämysLahjat.fi)
• Markkinoija haluaa, että kiinnostuksen kehitys on
tasaisesti kasvavaa, eikä liian tempoilevaa
• Bisneksen luonteesta riippuu sesonkivaihteluiden
merkitys
60
Offline-myyntien mittaaminen
“An eye doctor spends $5,000 in one year to bring 10,000 visitors to
her website. In the same year, the doctor spends $5,000 on an ad in
a local weekly newspaper. Discuss the limitations and advantages of
each type of advertising. Describe how you might track each type of
advertising.” (Google, 2007)
Taktiikoita:
– Promokoodi (ostoskori -> CMS)
• OPTICAL, niin saat -10 %
– Erillinen puhelinnumero (puhelustatistiikka)
• 0800-EYES
– Erillinen URL (Analytics)
• Eyedoctor.com/specialeyes
61
Universal analytics (Brown, 2013)
• ”This is going to be a major factor in driving
organisations to migrate to Universal Analytics, and a
major benefit they’ll see as a result of doing so. It’s all
thanks to the Measurement Protocol which is one of
the core components of Universal Analytics.
• It allows us to send data from pretty much any
device, and collect it in Universal Analytics. This
means we can finally link in-store transactions with
campaigns and, via a loyalty card tagged to a User
ID, with an entire history of user interactions with our
brand.”
62
Kävijäseuranta offline-myyntipisteellä
(Coquet, 2013)
63
Opi lisää
• Kirja: Lean Analytics (Alistair Kroll)
• Työkalut:
– Google Analytics
– Tableau
– R
• Kurssi: Aalto ITP (Information Technology Program)
64
65
Huomiseen!
1 sur 65

Recommandé

MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7) par
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 7)Joni Salminen
945 vues61 diapositives
Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2) par
Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2)Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2)
Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2)Joni Salminen
617 vues41 diapositives
Web-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittarit par
Web-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittaritWeb-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittarit
Web-analytiikka ja digitaalisen markkinoinnin mittaritJoni Salminen
1.9K vues45 diapositives
Kaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksia par
Kaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksiaKaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksia
Kaupan tutkimuspäivä: Monikanavainen kauppa, alustavia tutkimustuloksiaJoni Salminen
507 vues16 diapositives
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1) par
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)Joni Salminen
1.7K vues36 diapositives
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016) par
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)
Digitaalinen analytiikka (31.3.2016)Joni Salminen
689 vues53 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen par
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminenMarkkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminenDIMAR project
2.9K vues47 diapositives
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1) par
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)Joni Salminen
1.7K vues47 diapositives
Digitaalisen markkinoinnin perusteet par
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteetJoni Salminen
3.3K vues34 diapositives
Markkinointi sosiaalisessa mediassa par
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaJoni Salminen
864 vues31 diapositives
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? par
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Joni Salminen
353 vues11 diapositives
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi par
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiMarkkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiDagmar
1.7K vues10 diapositives

Tendances(20)

Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen par DIMAR project
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminenMarkkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
DIMAR project2.9K vues
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1) par Joni Salminen
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
Joni Salminen1.7K vues
Digitaalisen markkinoinnin perusteet par Joni Salminen
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Joni Salminen3.3K vues
Markkinointi sosiaalisessa mediassa par Joni Salminen
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Joni Salminen864 vues
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? par Joni Salminen
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Joni Salminen353 vues
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi par Dagmar
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiMarkkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Dagmar1.7K vues
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016 par Tommi Salenius
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016
Tommi Salenius307 vues
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3) par Joni Salminen
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Joni Salminen746 vues
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1 par Joni Salminen
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
Joni Salminen1.4K vues
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016 par Tommi Salenius
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016
Tommi Salenius371 vues
Hakukonemarkkinointi Internetissä par Joni Salminen
Hakukonemarkkinointi InternetissäHakukonemarkkinointi Internetissä
Hakukonemarkkinointi Internetissä
Joni Salminen487 vues
Facebook-mainonnan koulutus (2016) par Joni Salminen
Facebook-mainonnan koulutus (2016)Facebook-mainonnan koulutus (2016)
Facebook-mainonnan koulutus (2016)
Joni Salminen1.2K vues
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa par Annalect Finland
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaVastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Annalect Finland723 vues
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin... par Annalect Finland
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Annalect Finland287 vues
Palvelujen tuotteistaminen (luento) par Joni Salminen
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Joni Salminen2K vues
Sähköpostimarkkinointi 3.0 - alihyödyntämisestä tuloksiin par Hoika Oy
Sähköpostimarkkinointi 3.0 - alihyödyntämisestä tuloksiinSähköpostimarkkinointi 3.0 - alihyödyntämisestä tuloksiin
Sähköpostimarkkinointi 3.0 - alihyödyntämisestä tuloksiin
Hoika Oy645 vues
Tuloksellinen digimarkkinointi - aamukahvitilaisuus 11.4.2019 par Sanna Virtanen
Tuloksellinen digimarkkinointi - aamukahvitilaisuus 11.4.2019 Tuloksellinen digimarkkinointi - aamukahvitilaisuus 11.4.2019
Tuloksellinen digimarkkinointi - aamukahvitilaisuus 11.4.2019
Sanna Virtanen225 vues

En vedette

How has the internet transformed marketing par
How has the internet transformed marketingHow has the internet transformed marketing
How has the internet transformed marketingJoni Salminen
771 vues28 diapositives
Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ... par
Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ...Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ...
Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ...ivoriofinland
1.7K vues53 diapositives
Nitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa par
Nitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissaNitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa
Nitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissaSami Puutio
551 vues15 diapositives
Markkinoinnin analytiikka par
Markkinoinnin analytiikkaMarkkinoinnin analytiikka
Markkinoinnin analytiikkaPetri Mertanen
558 vues24 diapositives
Markkinoinnin analytiikka par
Markkinoinnin analytiikkaMarkkinoinnin analytiikka
Markkinoinnin analytiikkaZeeland Family
616 vues24 diapositives
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media par
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaAntti Leino
4.1K vues68 diapositives

En vedette(14)

How has the internet transformed marketing par Joni Salminen
How has the internet transformed marketingHow has the internet transformed marketing
How has the internet transformed marketing
Joni Salminen771 vues
Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ... par ivoriofinland
Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ...Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ...
Aalto yliopisto "Taulukkolaskenta ja analytiikka"-kurssi, luento 04.11.2013, ...
ivoriofinland1.7K vues
Nitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa par Sami Puutio
Nitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissaNitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa
Nitro - Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa
Sami Puutio551 vues
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media par Antti Leino
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Antti Leino4.1K vues
Analytiikka ja tiedolla johtaminen markkinoinnissa - Dagmar par Dagmar
Analytiikka ja tiedolla johtaminen markkinoinnissa - DagmarAnalytiikka ja tiedolla johtaminen markkinoinnissa - Dagmar
Analytiikka ja tiedolla johtaminen markkinoinnissa - Dagmar
Dagmar1.9K vues
Analytiikka toiminnan kehittämisessä par Jari Jussila
Analytiikka toiminnan kehittämisessäAnalytiikka toiminnan kehittämisessä
Analytiikka toiminnan kehittämisessä
Jari Jussila2.6K vues
Digitaalinen markkinointi.22.5 par Tuija Marstio
Digitaalinen markkinointi.22.5Digitaalinen markkinointi.22.5
Digitaalinen markkinointi.22.5
Tuija Marstio1.3K vues
Sosiaalisen median toiminnan kehittäminen par Piritta Seppälä
Sosiaalisen median toiminnan kehittäminenSosiaalisen median toiminnan kehittäminen
Sosiaalisen median toiminnan kehittäminen
Piritta Seppälä1.6K vues
Google Analytics par Rohan Dighe
Google AnalyticsGoogle Analytics
Google Analytics
Rohan Dighe14.3K vues

Similaire à Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)

Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016 par
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016Tommi Salenius
164 vues50 diapositives
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä par
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtäKuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtäJani Aaltonen
1.7K vues84 diapositives
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen par
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonenHub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonenJani Aaltonen
1.5K vues86 diapositives
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015) par
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)Joni Salminen
576 vues67 diapositives
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound... par
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...Jani Aaltonen
606 vues91 diapositives
Questback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemusta par
Questback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemustaQuestback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemusta
Questback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemustaQuestback_Fin
537 vues14 diapositives

Similaire à Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)(20)

Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016 par Tommi Salenius
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (4/4) - Web-analytiikka - syksy 2016
Tommi Salenius164 vues
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä par Jani Aaltonen
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtäKuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä
Jani Aaltonen1.7K vues
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen par Jani Aaltonen
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonenHub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen
Jani Aaltonen1.5K vues
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015) par Joni Salminen
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Facebook-mainonnan koulutus (TURUN KESÄYLIOPISTO, 21.5.2015)
Joni Salminen576 vues
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound... par Jani Aaltonen
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...
Mitä johdon tulee tietää kun tehdään päätöstä investoinnista inbound...
Jani Aaltonen606 vues
Questback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemusta par Questback_Fin
Questback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemustaQuestback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemusta
Questback webinaari - 2 käytännön tapaa mitata asiakaskokemusta
Questback_Fin537 vues
Saumaton asiakassuhteet ja kanavat par HAMK_TELP
Saumaton asiakassuhteet ja kanavatSaumaton asiakassuhteet ja kanavat
Saumaton asiakassuhteet ja kanavat
HAMK_TELP284 vues
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013 par creuna_fi
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
creuna_fi1.2K vues
Sisältömarkkinoinnin mittaaminen par Matias Suhonen
Sisältömarkkinoinnin mittaaminenSisältömarkkinoinnin mittaaminen
Sisältömarkkinoinnin mittaaminen
Matias Suhonen198 vues
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen par SitraTalousTeema
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
SitraTalousTeema438 vues
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih... par Tomzon
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Tomzon446 vues
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15 par Peter Barkman
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15
Whatsupinretail2015 palmu kaupanseminaari_25.11.15
Peter Barkman862 vues
Asiakaskokemuksen mittaamisen abc webinaariesitys 15032016 par Questback_Fin
Asiakaskokemuksen mittaamisen abc webinaariesitys 15032016Asiakaskokemuksen mittaamisen abc webinaariesitys 15032016
Asiakaskokemuksen mittaamisen abc webinaariesitys 15032016
Questback_Fin787 vues
Webinaari 30.10.2014 Myynnin laadun johtaminen par Questback_Fin
Webinaari 30.10.2014 Myynnin laadun johtaminen Webinaari 30.10.2014 Myynnin laadun johtaminen
Webinaari 30.10.2014 Myynnin laadun johtaminen
Questback_Fin725 vues
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih... par Tomzon
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Elva-hanke, liiketoiminnan sähköistymisen vaikutukset liiketoimintaprosesseih...
Tomzon324 vues
Mitä on markkinointiautomaatio? par Sovelto
Mitä on markkinointiautomaatio?Mitä on markkinointiautomaatio?
Mitä on markkinointiautomaatio?
Sovelto1.3K vues
Kuinka SSAB nosti CRM käyttöastetta 50% par Kimmo Kanerva
Kuinka SSAB nosti CRM käyttöastetta 50%Kuinka SSAB nosti CRM käyttöastetta 50%
Kuinka SSAB nosti CRM käyttöastetta 50%
Kimmo Kanerva772 vues

Plus de Joni Salminen

Automatic Persona Generation: Introduction & Current Challenges par
Automatic Persona Generation: Introduction & Current ChallengesAutomatic Persona Generation: Introduction & Current Challenges
Automatic Persona Generation: Introduction & Current ChallengesJoni Salminen
197 vues26 diapositives
Five NLP Challenges in Data-Driven Personas par
Five NLP Challenges in Data-Driven PersonasFive NLP Challenges in Data-Driven Personas
Five NLP Challenges in Data-Driven PersonasJoni Salminen
191 vues19 diapositives
Problem of majority voting par
Problem of majority votingProblem of majority voting
Problem of majority votingJoni Salminen
98 vues13 diapositives
Persona Analytics: Progress Report and Road Ahead par
Persona Analytics: Progress Report and Road AheadPersona Analytics: Progress Report and Road Ahead
Persona Analytics: Progress Report and Road AheadJoni Salminen
54 vues29 diapositives
Enriching social media personas with personality traits par
Enriching social media personas with personality traitsEnriching social media personas with personality traits
Enriching social media personas with personality traitsJoni Salminen
428 vues20 diapositives
User Studies for APG: How to support system development with user feedback? par
User Studies for APG: How to support system development with user feedback?User Studies for APG: How to support system development with user feedback?
User Studies for APG: How to support system development with user feedback?Joni Salminen
631 vues78 diapositives

Plus de Joni Salminen(20)

Automatic Persona Generation: Introduction & Current Challenges par Joni Salminen
Automatic Persona Generation: Introduction & Current ChallengesAutomatic Persona Generation: Introduction & Current Challenges
Automatic Persona Generation: Introduction & Current Challenges
Joni Salminen197 vues
Five NLP Challenges in Data-Driven Personas par Joni Salminen
Five NLP Challenges in Data-Driven PersonasFive NLP Challenges in Data-Driven Personas
Five NLP Challenges in Data-Driven Personas
Joni Salminen191 vues
Persona Analytics: Progress Report and Road Ahead par Joni Salminen
Persona Analytics: Progress Report and Road AheadPersona Analytics: Progress Report and Road Ahead
Persona Analytics: Progress Report and Road Ahead
Joni Salminen54 vues
Enriching social media personas with personality traits par Joni Salminen
Enriching social media personas with personality traitsEnriching social media personas with personality traits
Enriching social media personas with personality traits
Joni Salminen428 vues
User Studies for APG: How to support system development with user feedback? par Joni Salminen
User Studies for APG: How to support system development with user feedback?User Studies for APG: How to support system development with user feedback?
User Studies for APG: How to support system development with user feedback?
Joni Salminen631 vues
Combining Behaviors and Demographics to Segment Online Audiences:Experiments ... par Joni Salminen
Combining Behaviors and Demographics to Segment Online Audiences:Experiments ...Combining Behaviors and Demographics to Segment Online Audiences:Experiments ...
Combining Behaviors and Demographics to Segment Online Audiences:Experiments ...
Joni Salminen530 vues
Research Roadmap for Automatic Persona Generation (2018) par Joni Salminen
Research Roadmap for Automatic Persona Generation (2018)Research Roadmap for Automatic Persona Generation (2018)
Research Roadmap for Automatic Persona Generation (2018)
Joni Salminen407 vues
To Use Branded Keywords or Not? Rationale of Professional Search-engine Marke... par Joni Salminen
To Use Branded Keywords or Not? Rationale of Professional Search-engine Marke...To Use Branded Keywords or Not? Rationale of Professional Search-engine Marke...
To Use Branded Keywords or Not? Rationale of Professional Search-engine Marke...
Joni Salminen264 vues
Determining Online Brand Reputation with Machine Learning from Social Media M... par Joni Salminen
Determining Online Brand Reputation with Machine Learning from Social Media M...Determining Online Brand Reputation with Machine Learning from Social Media M...
Determining Online Brand Reputation with Machine Learning from Social Media M...
Joni Salminen362 vues
Is More Better?: Impact of Multiple Photos on Perception of Persona Profiles par Joni Salminen
Is More Better?: Impact of Multiple Photos on Perception of Persona ProfilesIs More Better?: Impact of Multiple Photos on Perception of Persona Profiles
Is More Better?: Impact of Multiple Photos on Perception of Persona Profiles
Joni Salminen295 vues
Anatomy of Online Hate: Developing a Taxonomy and Machine Learning Models for... par Joni Salminen
Anatomy of Online Hate: Developing a Taxonomy and Machine Learning Models for...Anatomy of Online Hate: Developing a Taxonomy and Machine Learning Models for...
Anatomy of Online Hate: Developing a Taxonomy and Machine Learning Models for...
Joni Salminen268 vues
OSS-EBM: Open Source Software Entrepreneurial Business Modelling par Joni Salminen
OSS-EBM: Open Source Software Entrepreneurial Business ModellingOSS-EBM: Open Source Software Entrepreneurial Business Modelling
OSS-EBM: Open Source Software Entrepreneurial Business Modelling
Joni Salminen159 vues
Gender effect on e-commerce sales of experience gifts: Preliminary empirical ... par Joni Salminen
Gender effect on e-commerce sales of experience gifts: Preliminary empirical ...Gender effect on e-commerce sales of experience gifts: Preliminary empirical ...
Gender effect on e-commerce sales of experience gifts: Preliminary empirical ...
Joni Salminen177 vues
Tips for Scale Development: Evaluating Automatic Personas par Joni Salminen
Tips for Scale Development: Evaluating Automatic PersonasTips for Scale Development: Evaluating Automatic Personas
Tips for Scale Development: Evaluating Automatic Personas
Joni Salminen176 vues
Big Data, Small Personas: Research Agenda for Automatic Persona Generation par Joni Salminen
Big Data, Small Personas: Research Agenda for Automatic Persona GenerationBig Data, Small Personas: Research Agenda for Automatic Persona Generation
Big Data, Small Personas: Research Agenda for Automatic Persona Generation
Joni Salminen761 vues
Why do startups avoid difficult problems? par Joni Salminen
Why do startups avoid difficult problems?Why do startups avoid difficult problems?
Why do startups avoid difficult problems?
Joni Salminen98 vues
Social Espionage: Drawing Benefit from Competitors’ Social Media Presence par Joni Salminen
Social Espionage: Drawing Benefit from Competitors’ Social Media PresenceSocial Espionage: Drawing Benefit from Competitors’ Social Media Presence
Social Espionage: Drawing Benefit from Competitors’ Social Media Presence
Joni Salminen208 vues
Strategic Digital Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University) par Joni Salminen
Strategic Digital Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University)Strategic Digital Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University)
Strategic Digital Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University)
Joni Salminen291 vues
Social Media Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University) par Joni Salminen
Social Media Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University)Social Media Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University)
Social Media Marketing (Digital Marketing '15 @ Oulu University)
Joni Salminen302 vues

Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)

 • 2. ”Excel-markkinointipäälliköt” (kommentti keskustelupalstalta) “I agree completely that direct marketing attitudes and skills have met online metrics, and the relationship is not a healthy one for advertising. Measuring direct response to ads undervalues advertising by a wide margin, because it’s ADVERTISING. It’s meant to have an indirect influence on perceptions and preferences, not trigger a transaction. Ultimately, the Google and Facebook metrics engines play into these attitudes by allowing ROI and other calculations to be applied to advertising that is presumed to be much more transactional in nature. But there’s nothing like a beautiful print or banner ad to subtly shape perceptions and preferences. And fill seats.” • Nykyajan markkinointipäällikön on hallittava metriikat • Tarkastelu tällä hetkellä välittömissä myyntituloksissa (ROI), mutta spekulaatio suorien ja epäsuorien tulosten välillä ei lopu ikinä. 2
 • 3. Sisältö • Wanamaker-dilemma & markkinoijan intuitio • Kuinka digitaalinen markkinointi pyrkii ratkaisuun a. Miten analytiikka toimii? b. Mittarit (hyvät ja huonot puolet) c. Mittareiden valinta d. Analytiikan hyödyntäminen a. Konversio-optimointi (skaalaedut, kertautuvat hyödyt) b. Allokointipäätökset e. Attribuutiomallinnus (Esimerkkityökalu: Google Analytics) 3
 • 4. Wanamakerin dilemma (ca. 1901) “Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.” • Markkinoija käyttää monta kanavaa. • Tiedetään, että mainonta lisää myyntiä. • Ei aina tiedetä miksi, eli mikä kanava tuottaa kuinka paljon. • Jos markkinointitoimenpiteitä ei voi mitata, niitä ei voi parantaa. 4
 • 5. Markkinoijan intuitio – siunaus vai kirous? 5 Mitä enemmän markkinoijalla on kokemusta, sitä paremmin luulee tietävänsä miten tehdä asiat.  Kuitenkin todellisuudessa kokenutkin ammattilainen voi olla väärässä. Kokemuksen myötä nopeus erilaisten vaihtoehtojen arviointiin kasvaa. Samalla kyky ajatella niiden ulkopuolella heikkenee.  Markkinoijan intuition harhaa ei pidä koskaan unohtaa…
 • 6. Analytiikka kumoaa ”markkinoijan intuition” “After analyzing the online buying behavior of over 600,000 consumers across numerous e-commerce sites, I learned that surprisingly 75 percent of shopping cart abandoners would actually return to the site they abandoned within a 28-day period. This defies conventional wisdom: we polled online marketers and 81 percent believed that the majority of abandoners never return.” (SeeWhy, 2013) 6 I’m a marketer. I’m always right!
 • 8. Digitaalisen analytiikan määritelmän (Google, 2014) Digitaalinen analytiikka on • nettisivuston datan määrällistä analysointia • nettisivuston datan laadullista analysointia • kilpailija-analyysia • käyttökokemuksen jatkuvaa parantamista. 8
 • 9. Sisäinen ja ulkoinen analytiikka (Salminen, 2014) • Sisäinen analytiikka = oman verkkosivuston ja omistusten (properties), kuten sosiaalisen median profiilien, analysointia liiketaloudellisten tulosten edellytysten parantamiseksi. (Esim. Google Analytics, CRM) • Ulkoinen analytiikka = kilpailijan tai markkinoiden analysointia (esim. SimilarWeb, Google Trends). 9
 • 10. Miten analytiikka toimii? (Mullins, 2011) 10 • käyttäjät • sessiot • vuorovaikutukset Nettisivu JavaScript- koodi Googlen palvelin Raportoitava data Tietoja voidaan kerätä myös evästeillä. • dimensiot (laadullinen) • mittarit (määrällinen)
 • 11. On anonyymia ja ihmispohjaista analytiikkaa • B2C: Tiedot kerätään anonyymisesti ja esitetään yleensä aggregaatteina (yksittäisiä käyttäjiä ei tunnisteta). • B2B: Poikkeuksena on ns. ihmispohjainen seuranta, jossa nimenomaan pyritään seuraamaan yksilöitä. Tätä sovelletaan yleensä yritysten välisessä kaupassa. 11
 • 13. On kahden tyyppistä liikennettä… Orgaanisen liikenteen analytiikka Maksullisen liikenteen analytiikka Google Verkkovastaavan työkalut (Webmaster tools) Google AdWords Facebook Facebook Insights Facebook Ads Manager 13 Google Analytics näyttää mitä tapahtuu klikin jälkeen, nämä näyttävät mitä tapahtuu sitä ennen.
 • 14. Orgaanisen liikenteen analytiikka: Facebook Insights (case: ElämysLahjat.fi) 14
 • 15. Orgaanisen liikenteen analytiikka: Google Webmaster Tools (case: ElämysLahjat.fi) 15
 • 16. ”One dashboard to rule them all” – kuinka integroida analytiikka 16 … n
 • 17. Sanasto • Dashboard = mittaristo; tarkoitus näyttää keskeiset luvut yhdessä paikassa (nopeampi tilannekatsaus ja päätöksenteko) • KPI = kriittinen mittari; tarkoitus välttää analysis paralysis -efektiä eli rajoittaa tarkasteltavien mittareiden määrää • API = sovellusrajapinta (application programming interface); tarkoitus mahdollistaa tiedon vaihto alustojen välillä. 17
 • 18. Kaksi riskiä datan suhteen a. Analysis paralysis = ei tehdä mitään, koska liikaa dataa b. Vanity metrics = seurataan typeriä mittareita ja leikitään että tehdään hyvää työtä • Ratkaisu: valitaan oikeat mittarit. 18
 • 20. • Alustat: – PageRank, Quality Score (Google) – EdgeRank (engagement), Relevance Score (FB) • Verkkosivu (ennen klikkiä): – CPM (cost per mille) – CPC (cost per click) – CTR (click-through rate) • Verkkosivu (klikin jälkeen): – BR (bounce rate) – CVR (conversion rate) – CPA (cost per action) – CAC (customer acquisition cost) – ROI (return on investment) – CLV (customer lifetime value) Digitaalisen markkinoinnin perusmittarit 20
 • 21. CPM (cost-per-mille) • Tuhannen näyttökerran hinta. 21 Hyvät puolet Huonot puolet Kuvaa ”reachia” eli peittoa, eli ”tunnettuuden” kasvua, eli brändäyksen edellytyksiä Bännerisokeus (Benway & Lane, 1998) Ei kuvaa lainkaan tuloksia, ts. klikkaako joku ja mitä käy klikin jälkeen
 • 22. CPC (cost-per-clikc) • Klikkihinta (€) 22 Hyvät puolet Huonot puolet Ohittaa bännerisokeuden (jotta klikkaa, pitää ensin prosessoida) Klikkipetos (joidenkin arvioiden mukaan jopa 30 % klikeistä petollisia) Maksetaan vain kävijöistä Klikki ei kerro mitään lopullisista tuloksista Taitava liikenteenajaja voi ajaa epärelevanttia liikennettä, jolloin yritys maksaa turhasta
 • 23. CPA (cost-per-action) • Toiminnon (yl. myyntitapahtuman) kustannus (€) 23 Hyvät puolet Huonot puolet Ohittaa klikkipetoksen (näyttää vain klikin jälkeiset tapahtumat) Maksuperusteena harvinainen (lähes ainoastaan affiliatet) Maksetaan vain myynneistä Mittarina ei kerro mitä tapahtuu 1. oston jälkeen (elinkaariarvo) Ei kerro kuinka moni konvertoitui tai kuinka hyvin suhteellisesti Missaa myös ulkoisvaikutuksia, kuten WOM:in vaikutuksen
 • 24. CTR (click-through-rate) • Klikkaussuhde (%) • CTR = klikanneet / kaikki mainoksen nähneet 24 Hyvät puolet Huonot puolet Kertoo miten hyvin mainos on toiminut Ei kerro miten laadukasta liikenne on, tai miten hyvä match kohdesivustolla ja mainostetulla asialla on Ei korreloi myynnin, mainoksen muistettavuuden (ad recall), tunnettuuden tai ostointention kanssa (Nielsen, 2011) CTR:ää voi nostaa epäaidoilla lupauksilla
 • 25. CVR (conversion rate) • Konversiosuhde (%) • CVR = ostaneet / kaikki klikanneet 25 Hyvät puolet Huonot puolet Kertoo mitä klikin jälkeen on tapahtunut Ei mittaa voittoa Ei mittaa kuinka paljon rahaa on käytetty (pieni vs. merkittävä hakutermi) (Geddes, 2011)
 • 26. ROI (return on investment) • Tuotto markkinointipanostuksille • ROI = (P – C) / C * 100% , • jossa – P = panostuksen (esim. kampanjan) tuotto – C = kustannukset 26 Hyvät puolet Huonot puolet Kertoo mitä klikin jälkeen on tapahtunut Ei ota huomioon katetta (hyvä ROI voi silti tarkoittaa tappiollista markkinointia); tuotekohtaiset erot Ottaa huomioon myynnin Ei ota huomioon elinkaariarvoa
 • 27. Kysymys: What is the difference between cost per sale and cost per customer? 27 Vastaus: customer lifetime value (CLV)
 • 28. CLV (customer lifetime value) • Asiakkuuden elinkaariarvo = kaikki tuotot (€), jotka asiakkaalta saadaan koko asiakkuuden aikana • Yleensä tavoitellaan, että CAC < CLV • CAC = asiakashankinnan kustannus 28 Hyvät puolet Huonot puolet Ottaa huomioon mitä tapahtuu oston jälkeen (asiakasuskollisuus, -kato) Vaikea mitata Tiedetään tarkalleen vasta jälkikäteen
 • 29. Mikään mittari ei ole täydellinen • CPM  bännerisokeus yms. • CTR  indikoi laatua / kohtaantoa, mutta ei konversiota tai tuloja • CPA  missaa ulkoisvaikutuksia (kuten wom) ja myöhempiä tuloksia • ROI  ei ota huomioon tuotekohtaisia eroja kannattavuudessa • CLV  vaikea mitata, tiedetään vasta jälkikäteen. 29
 • 30. KPI:t (kriittiset suorituskykymittarit) • Merkittäviä mittareita, jotka valitaan kuvastamaan markkinoinnin onnistumista • KPI:t vaihtelevat kanavoittain – miksi? – Funneliajattelun takia (AIDA), eli koska ihmiset ovat eri hetkillä ostoprosessin vaiheissa. Tämän vuoksi markkinoijan tavoitteet luontaisesti vaihtelevat; aina tavoitteena ei ole suora reaktio (direct response), kuten myynti. – Mittarit valitaan siis alustakohtaisesti JA kuvastamaan ostoprosessin eri vaiheissa tapahtuvan markkinoinnin onnistumista. 30
 • 31. Alustalle optimointi voi olla ristiriidassa bisnestuloksille optimoinnin kanssa 31 Kumpi mainos on onnistuneempi? Mainos A Mainos B Laatupisteet 10 3 CTR 10 % 3 % Näyttökerrat 1000 1000 Klikit 100 30 Konversiot 15 15 Tuotto 1500 € 1500 € Kustannukset 500 € 150 € ROI ? ?
 • 32. Alustalle optimointi voi olla ristiriidassa bisnestuloksille optimoinnin kanssa 32 Alustan sisäiselle dynamiikalla optimoitu ratkaisu ei välttämättä optimoi mainostajan tuottoa (Libby, 2009). Mainos A Mainos B Laatupisteet 10 3 CTR 10 % 3 % Näyttökerrat 1000 1000 Klikit 100 30 Konversiot 15 15 Tuotto 1500 € 1500 € Kustannukset 500 € 150 € ROI 200% 900%
 • 34. Optimoinnin monet kasvot • Google → hakukoneoptimointi • Facebook → EdgeRank-optimointi • Twitter → Twitter-algoritmille optimointi • jne. – Menestymiseen vaaditaan yleensä laadukas ja mielenkiintoinen sisältö. Tärkeää on järjestelmällinen testaus kohdeyleisön ja sisällön yhteensopivuuden löytämiseksi. 34
 • 35. Konversio-optimointi • Konversio-optimointi → parannetaan todennäköisyyttä klikin jälkeisen halutun toiminnon syntymiselle. • Ts. konversio-optimointi on markkinoijan kannalta toivottaviin lopputuloksiin (=konversio) johtavien käyttäjien toimenpiteiden edellytysten parantamista. • Käytännössä muokataan verkkosivuja, esim. laskeutumissivuja; testataan erilaisia arvolupauksia, graafisia elementtejä, tuotteita, jne. 35
 • 36. Esimerkki: Mainoskustannusten puolittaminen (Salminen, 2012) • Kun haluat tuplata myynnin, voit kaksinkertaistaa joko mainosbudjetin tai konversioprosentin (Nielsen, 2008) • Kun kävijöiden määrä ja siihen käytetty budjetti kasvaa, konversio-optimoinnista tulee tärkeä investoinnin kohde. 36 Case A: Matala konversio Case B: Korkea konversio Mainospanostus (spend) 100,000 50,000 Kävijät (CPC = 0.25) 400,000 200,000 Konversio 1 % 2 % Myyntien määrä 4,000 4,000
 • 37. Kanavat konvertoivat eri teholla: esimerkki Bännerit Hakukone Facebook Kävijöiden määrä 1000 1000 1000 Kustannus (€) 1000 1000 1000 CVR (%) 2 5 2 CPA (€) 50 20 50 37 • ostetaan verkkokaupalle 3000 kävijää kolmesta eri lähteestä • à 1000 kävijää • CPC = 1 € • CVR vaihtelee • lasketaan CPA eli myynnin hinta – millä kanavalla se on matalin? Miksi kanavat konvertoivat eri teholla?
 • 38. Kanavamotivaation ongelma (Marketing Experiments, 2010) “The PPC traffic was considerably more motivated than the external banner traffic, and though the new process significantly lowered Friction in the process, there was not much to address the specific motivations of incoming visitors. Though cutting the amount of steps in a process increased the conversion rate for every channel tested, there was a significant difference in gains made from channel to channel. As we have taught, not all channels will convert at the same rate because they represent different demographics at different places in the conversation.”  sivun optimoinnin vaikutus on rajallinen, jos yhteensopiva motiivi puuttuu kävijöiltä  ongelma ilmenee selkeimmin, kun yrität skaalata (minä tahansa hetkenä on vain rajattu joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita ostamaan; muiden kohdalla on päästävä valintajoukkoon tai luotava tarve) 38
 • 39. Optimoinnin kertautuvat hyödyt: esimerkki (Marketing Experiments, 2005) • Esimerkin lähtötaso: – kuukausimyynti = 100,000 $ – kustannukset = 85,000 $, eli kuukausittainen voitto 15,000 $ – PPC-klikkejä = 50,000, CPC = alk. 0.20 $. • Yritys toimeenpanee yhdeksän parannusta yhdeksässä kuukaudessa. 39
 • 40. Optimoinnin kertautuvat hyödyt: esimerkki (Marketing Experiments, 2005) 40 Summautuvat optimoinnin hyödyt Parannukset (1 per kk) Parannus Voitto per kk Voiton muutos (0. Alkuvaihe) N/A $15,000 0% 1. Parannettu PPC-mainoscopy 5% (CTR) $19,500 30% 2. CPC:n laskeminen 5% (CTR) $19,999 3% 3. Laskeutumissivujen optimointi 5% (CVR) $30,249 51% 4. Tilauslomakkeen optimointi 5% (CVR) $35,761 18% 5. Nettisivun copytekstin parantaminen 5% (CVR) $41,549 16% 6. Ylöspäin- ja ristiinmyynti 5% (Myynti) $47,627 15% 7. Hinnan muuttaminen 5% (Myynti) $49,988 5% 8. Ostoskorin parantaminen 5% (Myynti) $56,487 13% 9. Luottamusindikaattoreiden parantaminen 5% (Myynti) $63,312 12%
 • 41. Optimoinnin kertautuvat hyödyt: esimerkki (Marketing Experiments, 2005) • Tulokset: – Lisävoitto = 48,312 $ – (Summautuvat hyödyt = 163 %) – Kertautuvat hyödyt = 322 % • Toisin sanoen optimoinnissa on ”korkoa korolle” -efekti. • Mitä tämä tarkoittaa markkinoijalle? – Tee järjestelmällisesti pieniä parannuksia – Keskity sekä klikkiä edeltäviin että klikin jälkeisiin osa- alueisiin. 41
 • 42. Optimoinnin skaalautuminen: esimerkki • Kolme yritystä: A. 1000 kävijää päivässä B. 10,000 kävijää päivässä C. 100,000 kävijää päivässä • Muut tiedot: – Konversio ennen optimointia = 1 % – Konversio optimoinnin jälkeen = 2 % – Optimoinnin kiinteä kustannus per kk = 2000 € – Avg. basket = 50 € • Tehdään optimointia. Mikä on kunkin yrityksen optimoinnin ROI? 42
 • 43. Optimoinnin skaalautuminen: tulokset 43 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 A B C myynnin muutos myynti kiinteä kust per kk ROI: A = -50 % B = +400 % C = +4900 %
 • 44. Johtopäätökset (1/2) • Pienellä kävijämäärällä optimoinnin kustannukset (oli sitten in-house tai toimisto) ylittävät helposti hyödyt • Konversio-optimointi on kannattavaa, kun C < avB x (S1 – S0), eli • optimoinnin kiinteä kustannus (C) on pienempi kuin keskimääräisen ostoksen (avB) ja myyntitapahtumien määrän muutos (S1 – S0), eli ts. kun lisämyynti kattaa optimoinnin kustannukset. 44
 • 45. Johtopäätökset (2/2) a. Yleisesti ottaen konversio-optimointi antaa suurimmat tuotot pullonkaulojen poistamisessa (löytyvät analysoimalla käyttäjien toimia) b. Mitä enemmän liikennettä ja myyntiä, sitä kannattavampi investointi konversio-optimointi on (koska hyödyt skaalautuvat) c. Suurissa määrissä pienet jatkuvat parannukset voivat tuottaa hyvän ROI:n (koska hyödyt kertautuvat). 45
 • 47. Budjetin allokointi analytiikan avulla: Laurin tapaus Avainsana Klikit Kustannus Myynnit ROI lahja naiselle 110 75 € / pv 120 € / pv (120-75)/75=60% lahja miehelle 40 25 € / pv 90 € / pv (90-25)/25=260% 47 • Tulos: ”miesten pukukengät” on kannattavampi • Johtopäätös: nostetaan ko. avainsanan bidiä ja kampanjan budjettia, tehdään päinvastoin puku- kengät-avainsanalle Laurilla on 100 € käytettävissä päivää kohti – miten rahat tulisi allokoida? Avainsana Klikit Kustannus Myynnit pukukengät 110 75 € / pv 120 € / pv miesten pukukengät 40 25 € / pv 90 € / pv Mitä pitäisi varmistaa ennen päätöksen tekoa?
 • 48. Myynnin arvon allokointi: esimerkki • Olet ElämysLahjojen markkinointipäällikkö • Sinulla on yksi 1000 € myyntikonversio • Analytiikasta näet, että siihen on johtanut neljä klikkiä. • Viimeinen klikki on tullut hakukoneesta hakusanalla ‘elämyslahjat’. Miten allokoit konversion arvon? 48
 • 49. ”Viimeisen klikin harha” (last touch bias) • käytössä olevalla analytiikkatyökalulla pystytään erottamaan vain viimeinen, konversion tuonut interaktio (ollaan siis sokeita kaikille aiemmille kosketuksille) • tämän perusteella päätellään että tietty kampanja sai aikaan konversion, vaikka ainakin osa konversion arvosta pitäisi sijoittaa aikaisemmille kampanjoille • miksi tärkeää? – tuloksena on attribuutiovirhe, jonka seurauksena voidaan tehdä huonoja allokointipäätöksiä (vrt. Facebook & suora ROI). 49
 • 50. Attribuutiomallinnuksen perusteet • Tarvitaan attribuutioparadigma tai –malli, esim. ”viimeinen klikki on arvokkain” vs. ”ensimmäinen klikki on arvokkain” • attribuutio-ongelma on sitä monimutkaisempi, mitä enemmän markkinointikanavia JA myyntikanavia • jos on sekä online- että offline-myyntipiste ja online- ja offline- markkinointia, kaikkia vaikutuksia ei tiedetä ja on lähes mahdotonta diskreetisti erottaa ratkaiseva kosketus ; lisäksi womin merkitys jää mallin ulkopuolelle • attribuutiossa on siis kyseessä jonkinlainen todennäköisyysmalli, jonka mukaan asiakkaat arvottavat eri kanavista tulevia viestejä ja kohtaamisia ostopäätöksen tekemisessä • attribuutiossa CPA kasvaa, mutta lopputulos sisältää koko ostoprosessin, joten markkinointitieto on tarkempaa. 50
 • 51. Attribuutiomallit (Google, 2013) Viimeisin kosketuksen malli  100 % konversion arvosta viimeiselle kosketukselle (kampanja, kanava) Ensimmäisen kosketuksen malli  100 % konversion arvosta ensimmäiselle kosketukselle Lineaarinen attribuutiomalli  jokainen kosketus saa tasaisesti osan konversion arvosta (esim. 3 kosketusta = 33 % kullekin) Aikapohjainen attribuutiomalli  viimeisempänä konversiota olleet kosketukset saavat suuremman osan konversion arvosta kuin kaukaisemmat (aikakerroin) Etu- ja keskipainotettu attribuutiomalli  40 % konversion arvosta ensimmäiselle kosketukselle, 40 % viimeiselle kosketukselle, ja 20 % jaetaan kaikkien väliin jäävien kosketusten välillä. 51
 • 52. Attribuutiomallit: esimerkki Ensimmäinen kosketus Viimeinen kosketus Lineaarinen malli 1 Facebook 2 Google organic 3 Google CPC 4 blogiartikkeli 52 • yksi konversio = 1000 € • neljä kosketusta ao. järjestyksessä • miten konversion arvo allokoidaan?
 • 53. Attribuutiomallit: esimerkki Ensimmäinen kosketus Viimeinen kosketus Lineaarinen malli 1 Facebook 1000 € 250 € 2 Google organic 250 € 3 Google CPC 250 € 4 blogiartikkeli 1000 € 250 € 53 • yksi konversio = 1000 € • neljä kosketusta ao. järjestyksessä • miten konversion arvo allokoidaan?
 • 54. Attribuutiomallin riski: tarkastelun lyhyt aikajänne (Goldberg, 2013) “While our natural tendency is to generally use short lookback periods (say, 7 days or a month, for example), on an attributed basis, it’s important to lengthen this out. The reason is simple… If customers lag a bit before squeezing the trigger, it’s going to take time for introducer and influencer counts and values to appear. I like to use 60-90 days as a lookback period on keywords/ad groups that I know have a tendency to introduce or influence a conversion as opposed to closing, so that I can capture as much information as possible into my bid rule.” 54
 • 55. Viivästynyt konversio (deferred conversion) 55 n. 60 % konversioista tulee ensimmäisen päivän sisällä, mutta huomattava osa yli viikon päästä (ElämysLahjat.fi)
 • 56. Konversiopolku (Google, 2013) 56 Ensimmäinen kosketus Konversio Konversiopolun pituus? Avustava vaikutus Viimeinen kosketus Toinen kosketus
 • 57. ”Polun pituus” (path length) mittaa konversioon johtaneiden vierailujen määrän 57 Alle puolet konversioista tulee ensimmäisellä kosketuksella (ElämysLahjat.fi); vastaava tulos (47 %) Forrester (2012)
 • 58. Markkinointitulosten pitkäaikainen tarkastelu “This is the search graph for Kodak – Successful campaigns, yet no gained growth. You can see that regardless of their marketing efforts. Their growth is negative.” (Åström, 2013) 58 • markkinointi ei kompensoi tuotteen kilpailukyvyn menetystä • disruptiivinen innovaatio disruptoi myös markkinointiefektit
 • 59. Haineväefekti (= shark fin effect) “This is the search graph for ‘Mitt Romney’ and as you can see… no one cares about Mitt Romney if he doesn’t buy a shit load of media to get elected.” (Åström, 2013) 59 • kampanjoinnin tulokset voivat jäädä lyhytkestoisiksi • tämän vuoksi monet digimarkkinoinnin toimenpiteet ovat jatkuvia (prosessi, ei kampanja) • prosessi voi vaihdella suuresti, esim. hakukonemarkkinointi on usein sesonkisidonnaista
 • 60. Jatkuva markkinointiprosessi (ElämysLahjat.fi) • Markkinoija haluaa, että kiinnostuksen kehitys on tasaisesti kasvavaa, eikä liian tempoilevaa • Bisneksen luonteesta riippuu sesonkivaihteluiden merkitys 60
 • 61. Offline-myyntien mittaaminen “An eye doctor spends $5,000 in one year to bring 10,000 visitors to her website. In the same year, the doctor spends $5,000 on an ad in a local weekly newspaper. Discuss the limitations and advantages of each type of advertising. Describe how you might track each type of advertising.” (Google, 2007) Taktiikoita: – Promokoodi (ostoskori -> CMS) • OPTICAL, niin saat -10 % – Erillinen puhelinnumero (puhelustatistiikka) • 0800-EYES – Erillinen URL (Analytics) • Eyedoctor.com/specialeyes 61
 • 62. Universal analytics (Brown, 2013) • ”This is going to be a major factor in driving organisations to migrate to Universal Analytics, and a major benefit they’ll see as a result of doing so. It’s all thanks to the Measurement Protocol which is one of the core components of Universal Analytics. • It allows us to send data from pretty much any device, and collect it in Universal Analytics. This means we can finally link in-store transactions with campaigns and, via a loyalty card tagged to a User ID, with an entire history of user interactions with our brand.” 62
 • 64. Opi lisää • Kirja: Lean Analytics (Alistair Kroll) • Työkalut: – Google Analytics – Tableau – R • Kurssi: Aalto ITP (Information Technology Program) 64